Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja

NN 41/2023 (14.4.2023.), Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja

Ministarstvo turizma i sporta

731

Na temelju članka 77. stavka 9., članka 79. stavka 15., članka 80. stavka 6. i članka 84. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O POKRIĆU OBVEZNIH DOPRINOSA, TRAJNOJ NOVČANOJ NAKNADI, DODJELI NACIONALNE SPORTSKE STIPENDIJE I NAGRADAMA ZA SPORTSKA OSTVARENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način dodjele, potrebna dokumentacija, izgled i sadržaj obrazaca za ostvarivanje prava na obvezne doprinose vrhunskim sportašima I. kategorije, prava na trajnu novčanu naknadu, prava na dodjelu nacionalne sportske stipendije te nagrada za sportska ostvarenja sportaša i trenera i druga pitanja značajna za ostvarivanje navedenih prava.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika jednako se primjenjuju na sustav sporta, parasporta i sporta gluhih, osim kada je drugačije propisano ovim Pravilnikom.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. POKRIĆE OBVEZNIH DOPRINOSA VRHUNSKIM SPORTAŠIMA I. KATEGORIJE

Članak 2.

(1) Zahtjev za pokriće obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, sportaš koji posjeduje važeće rješenje o kategorizaciji za sportaša I. kategorije izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih, podnosi tijelu državne uprave nadležnom za sport.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog I).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se zaprima putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

(4) Uz obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

– rješenje o upisu u Registar samostalne sportske djelatnosti ili ugovor o radu,

– rješenje o kategorizaciji sportaša I. kategorije,

– potvrdu o visini dohodaka i primitaka kao dokaz da nije ostvario ukupni godišnji netodohodak u prethodnoj godini viši od 24.000,00 eura.

(5) Za sportaše kojima je utvrđeno pravo na uplatu obveznih doprinosa, a imaju sklopljen ugovor o radu, sredstva se isplaćuju na račun sportskog kluba nakon što sportski klub dostavi dokaz o plaćenim doprinosima prema isplaćenoj plaći.

(6) Dokazom iz stavka 5. ovoga članka smatra se potvrda o stanju duga koju izdaje Porezna uprava i predano Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD o obračunatim doprinosima s osnove plaće.

(7) Za sportaše kojima je utvrđeno pravo na uplatu obveznih doprinosa, a imaju registriranu samostalnu sportsku djelatnost te su po toj osnovi osigurani na obvezna osiguranja, sredstva se uplaćuju na račun sportaša nakon što sportaš dostavi dokaz o plaćenim doprinosima, a najviše do iznosa obračunatih doprinosa prema najnižoj mjesečnoj osnovici propisanoj propisom o obveznim doprinosima za osiguranika po osnovi obveznog osiguranja za sportaša.

(8) Dokazom iz stavka 7. ovoga članka, smatra se potvrda o stanju duga koju izdaje Porezna uprava.

(9) Dokaz iz stavka 6. i 8. ovoga članka, dostavlja se tijelu državne uprave nadležnom za sport najkasnije deset radnih dana nakon plaćenih doprinosa.

(10) Ako sportski klub ili sportaš ne dostavi dokaze iz stavka 6. i 8. ovoga članka u roku propisanom stavkom 9. ovoga članka, sredstva neće biti isplaćena.

(11) Obavijest o promjeni okolnosti koja je utjecala na ostvarivanje prava na uplatu obveznih doprinosa podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog II) tijelu državne uprave nadležnom za sport, najkasnije u roku od 15 dana od nastupa okolnosti.

III. TRAJNA NOVČANA NAKNADA

Članak 3.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu, sportaš koji je osvojio medalju na olimpijskim igrama/paraolimpijskim igrama/olimpijskim igrama gluhih i svjetskom seniorskom prvenstvu u olimpijskom/paraolimpijskom sportu i disciplini te olimpijskom sportu i disciplini gluhih, podnosi tijelu državne uprave nadležnom za sport.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog III).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se zaprima putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

(4) Uz obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

– uvjerenje o osvojenim medaljama iz službene evidencije Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih,

– potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica),

– potvrda o statusu obveznika PDV-a,

– potvrda o visini dohodaka i primitaka.

(5) Trajna novčana mjesečna naknada za prethodni mjesec isplaćuje se do kraja tekućeg mjeseca.

(6) Osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je u roku od 15 dana od dana prestanka ispunjavanja uvjeta iz članka 79. stavka 1. Zakona o sportu obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za sport o nastaloj promjeni na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog V).

(7) Tijelo državne uprave nadležno za sport najmanje jednom godišnje provodi kontrolu ispunjenosti uvjeta iz članka 79. stavka 1. Zakona o sportu za sve sportaše kojima je rješenjem utvrđeno pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu.

(8) Osoba iz stavka 1. ovoga članka je dužna vratiti sredstva s pripadajućim zateznim kamatama uplaćena za trajnu novčanu mjesečnu naknadu ako je ona uplaćivana nakon što su nastupile okolnosti koje utječu na prestanak prava na uplatu.

(9) Obvezu javnih davanja podmiruje tijelo državne uprave nadležno za sport, na način i u slučaju kada je to propisano posebnim propisom.

Članak 4.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu, izbornik u ekipnim sportovima i trener u individualnim sportovima koji je obavljao stručne poslove vođenja sportaša ili ekipe na sportskom natjecanju, zaslužan za medalju koja je osvojena na olimpijskim igrama/paraolimpijskim igrama/olimpijskim igrama gluhih, podnosi tijelu državne uprave nadležnom za sport.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog IV).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se zaprima putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

(4) Uz obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka prilaže se:

– uvjerenje da je trener ili izbornik obavljao stručne poslove vođenja na sportskom natjecanju sportaša ili ekipe koja je osvojila medalju iz službene evidencije Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih,

– potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu,

– potvrda o statusu obveznika PDV-a,

– potvrda o visini dohodaka i primitaka.

(5) Trajna novčana mjesečna naknada za prethodni mjesec, isplaćuje se do kraja tekućeg mjeseca.

(6) Osoba iz stavka 1. ovoga članka, obvezna je u roku od 15 dana od dana prestanka ispunjavanja uvjeta iz članka 79. stavka 3. Zakona o sportu obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za sport o nastaloj promjeni na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog V).

(7) Tijelo državne uprave nadležno za sport najmanje jednom godišnje provodi kontrolu ispunjenosti uvjeta iz članka 79. stavka 3. Zakona o sportu za sve sportaše kojima je rješenjem utvrđeno pravo na trajnu novčanu mjesečnu naknadu.

(8) Osoba iz stavka 1. ovoga članka je dužna vratiti sredstva s pripadajućim zateznim kamatama uplaćena za trajnu novčanu mjesečnu naknadu ako je ona uplaćivana nakon što su nastupile okolnosti koje utječu na prestanak prava na uplatu.

(9) Obvezu javnih davanja podmiruje tijelo državne uprave nadležno za sport, na način i u slučaju kada je to propisano posebnim propisom.

Članak 5.

(1) Olimpijski sportovi i discipline u smislu članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika su sportovi i discipline ljetnih i zimskih olimpijskih igara, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni olimpijski odbor za svaki četverogodišnji olimpijski ciklus.

(2) Paraolimpijski sportovi i discipline u smislu članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika su sportovi i discipline ljetnih i zimskih paraolimpijskih igara, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni paraolimpijski odbor za svaki četverogodišnji paraolimpijski ciklus.

(3) Olimpijski sportovi i discipline gluhih u smislu članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika su sportovi i discipline ljetnih i zimskih igara gluhih, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni odbor za sport gluhih sportaša za svaki četverogodišnji olimpijski ciklus.

(4) Svjetska seniorska prvenstva u olimpijskim sportovima i disciplinama u smislu članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika su prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja za pojedini sport, kojih su nacionalni sportski savezi članovi, te koja priznaje Međunarodni olimpijski odbor.

(5) Svjetska seniorska prvenstva u paraolimpijskim sportovima i disciplinama u smislu članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika su prvenstva koja organizira, odnosno koja su u nadležnosti Međunarodnog paraolimpijskog odbora.

(6) Svjetska seniorska prvenstva u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe u smislu članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika su prvenstva koja organizira, odnosno koja su u nadležnosti Međunarodnog odbora za sport gluhih sportaša.

(7) U slučaju kada se određeni sport odnosno sportska disciplina uvrštava na program olimpijskih igara, osoba iz članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika ostvaruje pravo na dodjelu trajne novčane mjesečne naknade od početka četverogodišnjeg olimpijskog ciklusa u kojem se održavaju olimpijske igre na čiji program je uvršten određeni sport odnosno disciplina.

(8) U slučaju kada se određeni sport odnosno sportska disciplina isključuje s programa olimpijskih igara, osoba iz članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika ostvaruje pravo na dodjelu trajne novčane mjesečne naknade do kraja godine u kojoj su održane posljednje olimpijske igre na čijem programu je sport odnosno disciplina koja se isključuje.

(9) Za ostvarivanje prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu osoba iz članka 3. stavka 1. i članak 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u obzir se uzima status sporta odnosno discipline u vrijeme osvajanja medalje, utvrđeno sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

IV. NACIONALNA SPORTSKA STIPENDIJA

Članak 6.

(1) Zahtjev za dodjelu nacionalne sportske stipendije, sportaš koji posjeduje važeće rješenje o kategorizaciji za sportaša I., II. ili III. kategorije izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih, podnosi tijelu državne uprave nadležnom za sport.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac – Prilog VI) tijelu državne uprave nadležnom za sport.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka se zaprima putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

(4) Uz obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka prilaže se važeće rješenje o kategorizaciji za sportaša I., II. ili III. kategorije.

(5) Nacionalna sportska stipendija isplaćuje se za prethodni mjesec do kraja tekućeg mjeseca.

V. NAGRADA ZA SPORTSKO OSTVARENJE

Članak 7.

(1) Nagrada za sportsko ostvarenje dodjeljuje se sportašima u svim dobnim kategorijama koji su prema propozicijama natjecanja osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na:

– službenom međunarodnom natjecanju,

– na službenome nacionalnom prvenstvu.

(2) Pravo na nagradu za sportsko ostvarenje na temelju poretka ostvarenog na natjecanju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ostvaruju sportaši koji su na natjecanje upućeni kao članovi nacionalne selekcije odgovarajućega nacionalnoga sportskog saveza odnosno kao članovi sportskoga kluba čiji nastup je odobren ili je u programu odgovarajućega nacionalnoga sportskog saveza.

(3) Pravo na nagradu za sportsko ostvarenje na temelju poretka ostvarenog na natjecanju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ostvaruju sportaši pod uvjetom da je nastup sportaša ili ekipe na tom natjecanju odobrio pripadajući nacionalni sportski savez, kao i da su u određenome sportu, sportskoj grani ili sportskoj disciplini na nacionalnome prvenstvu nastupila najmanje tri natjecatelja iz dva različita kluba odnosno tri ekipe, para ili posade iz tri različita kluba.

(4) Nagrada za sportsko ostvarenje može se dodijeliti i na temelju drugog poretka na natjecanjima iz stavka 1. ovoga članka kada je osvojeni plasman značajan za razvoj sporta i promociju vrijednosti Republike Hrvatske, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) U slučaju ostvarenja značajnoga sportskoga rezultata odnosno poretka za određeno područje lokalne i područne (regionalne) samouprave te za određenu sportsku udrugu, nagrada za sportsko ostvarenje može se dodijeliti i za druga službena natjecanja na nacionalnoj, lokalnoj ili regionalnoj razini, u sustavu sportskih natjecanja nacionalnih sportskih saveza.

(6) Svaki sportski rezultat za koji se dodjeljuje nagrada sportašima za sportska ostvarenja treba biti dokumentiran određenim pisanim dokazom.

(7) Odredbe stavka 1. do 6. ovoga članka koje se odnose na sportaša na odgovarajući način primjenjuju se i na trenere koji su zaslužni za ostvarenje sportskog rezultata za koji se dodjeljuje nagrada za sportsko ostvarenje.

Članak 8.

(1) Nagrada za sportsko ostvarenje iz članka 7. ovoga Pravilnika ostvaruje se za uspjeh u sportovima čiji su nacionalni sportski savezi udruženi u Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih odnosno u kojima su sportaši ostvarili poredak ili rezultat na natjecanjima koja organizira taj nacionalni sportski savez, krovno sportsko udruženje ili su pod nadležnošću njegova međunarodnoga sportskog saveza.

(2) Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih svojim općim aktima određuju koja su to natjecanja iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Nagradu za sportsko ostvarenje prema odredbama ovoga pravilnika može dodijeliti:

– krovno sportsko udruženje

– sportska zajednica

– sportski savez

– sportski klub

– jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Članak 10.

(1) Iznos nagrade za sportsko ostvarenje, kao i uvjete za njezino ostvarenje, utvrđuje pravna osoba iz članka 9. ovoga Pravilnika koja nagradu i dodjeljuje, posebnim općim aktom ili odlukom, a u skladu s osiguranim sredstvima.

(2) O isplatama novčanih nagrada za sportska ostvarenja isplatitelj nagrade vodi evidenciju.

(3) Nagrada za sportsko ostvarenje ne smije se isplaćivati iz sredstava državnoga proračuna Republike Hrvatske namijenjenih za provedbu javnih potreba u sportu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama (»Narodne novine«, broj: 113/13) i Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja (»Narodne novine«, broj: 46/14 i 9/17).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/11

Urbroj: 529-06-03/1-23-9

Zagreb, 12. travnja 2023.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG I

Zahtjev za pokriće obveznih doprinosa
vrhunskim sportašima I. kategorije

Podaci o sportašu
Ime i prezime:     
OIB:     
Kontakt broj:     
Elektronička pošta:     
Prava sportaša na uplatu obveznih doprinosa
☐ sklopljen ugovor s sportskim klubomNaziv sportskog kluba:     
OIB sportskog kluba:     
Naziv banke:     
Broj računa sportskog kluba:     
☐ registrirana samostalna sportska djelatnostNaziv banke:     
Broj računa:     
Napomena:     


Prilog:

– rješenje o upisu u Registar samostalne sportske djelatnosti ili ugovor o radu;

– rješenje o kategorizaciji sportaša I. kategorije;

– potvrdu o visini dohodaka i primitaka kao dokaz da nije ostvario ukupni godišnji netodohodak u prethodnoj godini viši od 24.000,00 eura.

___________________
Potpis podnositelja

PRILOG II

Obavijest o promjeni okolnosti za ostvarivanje prava na pokriće obveznih doprinosa

Podaci o sportašu
Ime i prezime:     
OIB:     
Kontakt broj:     
Elektronička pošta:     
 
Razlog podnošenja zahtjeva:☐ nema važeće rješenje o kategorizaciji sportaša I. kategorije
☐ prestanak obavljanja samostalne sportske
djelatnosti
☐ prestanak ugovora o radu
☐ prestanak hrvatskog državljanstva
☐ ostvarivanje prava redovitog studenta
☐ prestanak prebivališta u Republici Hrvatskoj
☐ ostvario ukupni godišnji netodohodak u prethodnoj godini veći od 24.000,00 eura
☐ ostvarivanje prava na obvezno mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi
☐ pravomoćno osuđen za počinjeno kazneno djelo iz članka 111. stavaka 1. i 2. Zakona o sportu
☐ pravomoćnost odluke suda kojom je osuđen na kaznu zatvora za počinjeno kazneno djelo
Napomena:     

___________________
Potpis podnositelja

PRILOG III

Zahtjev za ostvarivanje prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu – sportaš

Podaci o sportašu
Ime i prezime:     
OIB:     
Kontakt broj:     
Elektronička pošta:     
Sport:     
Disciplina:     
Vrsta natjecanja:☐ Olimpijske igre
☐ Paraolimpijske igre
☐ Olimpijske igre gluhih
☐ Svjetsko prvenstvo – olimpijski sport/disciplina
Službeni naziv natjecanja:     
Mjesto i vrijeme održavanja
natjecanja:
Mjesto:     
Vrijeme:     
Osvojena medalja:☐ zlato
☐ srebro
☐ bronca
Naziv banke:     
Broj računa:     
Umirovljenik:

☐ DA

☐ NE

U sustavu REGOS-a:

☐ DA

☐ NE

Obveznik PDV-a:

(ako je odgovor DA obvezno je priložiti presliku rješenja o upisu u Registar obveznika PDV-a)

☐ DA

☐ NE

Ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti:

(ako je odgovor DA obvezno priložiti presliku rješenja)

☐ DA

☐ NE

Ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada i ili drugi dohodak: (plaća):

☐ DA

☐ NE

Napomena:     


Prilog:

– potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica);

– uvjerenje o osvojenim medaljama iz službene evidencije Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih;

– potvrda o statusu obveznika PDV-a;

– potvrda o visini dohodaka i primitaka.

___________________
Potpis podnositelja

PRILOG IV

Zahtjev za ostvarivanje prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu – izbornik/trener

Podaci o izborniku/treneru
Ime i prezime:     
OIB:     
Kontakt broj:     
Elektronička pošta:     
Sport:     
Disciplina:     
Vrsta natjecanja:☐ Olimpijske igre
☐ Paraolimpijske igre
☐ Olimpijske igre gluhih
Službeni naziv natjecanja:     
Mjesto i vrijeme održavanja
natjecanja:
Mjesto:     
Vrijeme:     
Osvojena medalja:☐ zlato
☐ srebro
☐ bronca
Naziv banke:     
Broj računa:     
Umirovljenik:

☐ DA

☐ NE

U sustavu REGOS-a:

☐ DA

☐ NE

Obveznik PDV-a:

(ako je odgovor DA obvezno je priložiti presliku rješenja o upisu u Registar obveznika PDV-a)

☐ DA

☐ NE

Prima dohodak od samostalne djelatnosti:

(ako je odgovor DA obvezno priložiti presliku rješenja)

☐ DA

☐ NE

Prima dohodak od nesamostalnog rada: (plaća):

☐ DA

☐ NE

Napomena:     


Prilog:

– potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica);

– uvjerenje da je trener ili izborniku obavljao stručne poslove vođenja na sportskom natjecanju sportaša ili ekipe koja je osvojila medalju iz službene evidencije Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih;

– potvrda o statusu obveznika PDV-a;

– potvrda o visini dohodaka i primitaka.

___________________
Potpis podnositelja

PRILOG V

Obavijest o promjeni okolnosti za ostvarivanje prava na trajnu novčanu mjesečnu naknadu

Podaci o sportašu/izborniku/treneru
Ime i prezime:     
OIB:     
Kontakt broj:     
Elektronička pošta:     
 
Razlog podnošenja zahtjeva:☐ prestanak hrvatskog državljanstva
☐ prestanak prebivališta u Republici Hrvatskoj
☐ pravomoćna osuda za počinjeno kazneno djelo iz članka 111. stavaka 1. i 2. Zakona o sportu
Napomena:     

___________________
Potpis podnositelja

PRILOG VI

Zahtjev za dodjelu nacionalne sportske stipendije

Podaci o sportašu
Ime i prezime:     
OIB:     
Kontakt broj:     
Elektronička pošta:     
 
Kategorizacija:☐ I.
☐ II.
☐ III.
Datum početka važenja kategorije:     
Datum završetka važenja kategorije:     
Sport:     
Disciplina:     
Naziv banke:     
Broj računa:     
Napomena:     

Prilog:

– rješenje o kategorizaciji sportaša.

___________________
Potpis podnositelja