Pravilnik o izmjenama Pravilnika o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti

NN 47/2023 (3.5.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

814

Na temelju članka 69. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011., 22/2013., 54/2013., 148/2013., 92/2014., 110/2019., 144/21., 114/22. i 04/23.), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O AKTIVNOSTIMA I POSTUPCIMA ZA POBOLJŠANJE SIGURNOSTI CESTOVNE INFRASTRUKTURE I REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti (»Narodne novine«, broj 55/2022.), u članku 28. mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»(2) Revizor ima pečat u kojem je navedeno njegovo ime i prezime te registarski broj i tekst »Revizor cestovne sigurnosti« na hrvatskom i engleskom jeziku.«

Članak 2.

U Pravilniku o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti (»Narodne novine«, broj 55/2022.), »PRILOG IX. OBRAZAC PEČATA I ISKAZNICE OVLAŠTENOG REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI«, mijenja se »Izgled i sadržaj pečata«, koji sada glasi:

»Izgled i sadržaj pečata

Pečat je pravokutnog oblika, dimenzija 50x20 mm te sadrži ime i prezime, registarski broj s natpisom »Revizor cestovne sigurnosti«, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Izgled i sadržaj iskaznice

Iskaznica je pravokutnog oblika, dimenzija 85x50 mm te sadrži ime i prezime, registarski broj s natpisom »Revizor cestovne sigurnosti«, datum izvršnosti prvog ovlaštenja, datum isteka važećeg ovlaštenja i potpis revizora. Iskaznica sadrži propisane elemente na hrvatskom i engleskom jeziku.

«

PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika, stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/12
Urbroj: 530-08-1-1-23-1
Zagreb, 25. travnja 2023.

Ministar
Oleg Butković, v. r.