Odluka o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

NN 51/2023 (12.5.2023.), Odluka o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Vlada Republike Hrvatske

842

Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 2023. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PRESTANKA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

I.

Ovom Odlukom proglašava se prestanak epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2, klasa: 011-02/20-01/143, urbroj: 534-02-01-2/6-20-01, od 11. ožujka 2020.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/202

Urbroj: 50301-04/25-23-2

Zagreb, 11. svibnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.