Pravilnik o ukidanju statusa otpada

NN 55/2023 (24.5.2023.), Pravilnik o ukidanju statusa otpada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

947

Na temelju članka 45. stavka 10. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21) ministar gospodarstva i održivog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O UKIDANJU STATUSA OTPADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se pojedinosti posebnih kriterija za ukidanje statusa otpada za određenu tvar ili predmet, način provedbe propisa Europske unije kojima se utvrđuju kriteriji za ukidanje statusa pojedine vrste otpada, izvješće proizvođača o ukidanju statusa otpada, sadržaj izjave o sukladnosti proizvođača tvari ili predmeta upisanog u Očevidnik za ukidanje statusa otpada.

(2) Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

1. Dodatak I Posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada

2. Dodatak II Izjava o sukladnosti

3. Dodatak III Izvješće o ukidanju statusa otpada.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. anaerobni digestat je gnojidbeni proizvod koji udovoljava uvjetima propisa koji uređuje gnojidbene proizvode

2. čvrsto biogorivo je čvrsto gorivo proizvedeno neposredno ili posredno iz biomase

3. fini gumeni prah čine gumene čestice veličine do 0,5 mm

4. građevni proizvod ima značenje definirano Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja uređuje utvrđivanje usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda

5. gumeni granulat su čestice gume maksimalne veličine od 1 mm do 10 mm s maksimalnim udjelom čelika od 0,5 % i maksimalnim udjelom nevezanog tekstila od 0,1 %

6. gumene niti su čestice gume maksimalne veličine do 20 mm s maksimalnim udjelom čelika od 0,5 % i maksimalnim udjelom nevezanog tekstila od 0,1 %

7. gumeni prah čine gumene čestice maksimalne veličine do 1 mm

8. kompost je gnojidbeni proizvod koji udovoljava uvjetima koji udovoljava uvjetima propisa koji uređuje gnojidbene proizvode

9. kontinuirani postupak oporabe je postupak u kojem tijekom procesa, protokom tvari, otpad stalno ulazi i rezultat oporabe stalno izlazi iz procesne jedinice

10. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša

11. mljevenac je rezultat oporabe otpada od plastike koji se sastoji od jedne vrste plastičnog materijala dobiven postupkom recikliranja koji uključuje pranje i mljevenje plastičnog otpada uz odvajanje drugih vrsta otpadnih (plastičnih) materijala i koji udovoljava uvjetima iz Dodatka I dijela 4. ovoga Pravilnika

12. plastični granulat je rezultat oporabe otpada od plastike dobiven postupkom ekstrudiranja mljevenca i koji udovoljava uvjetima iz Dodatka I dijela 4. ovoga Pravilnika

13. prateći list podrazumijeva Prateći list za otpad određen Zakonom i prateći list iz priloga VII Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada

14. proizvod je tvar ili predmet koji je tipski proizveden, ima jasan oblik i dizajn, te koji se može staviti na raspolaganje na tržištu, a uključuje i tvari dobivene u proizvodnom procesu u građevini namijenjenoj za proizvodnju tog proizvoda, ciljano nastao kao rezultat proizvodnog procesa

15. reciklirani agregat čine industrijski agregat i agregat koji je nastao oporabom građevnog otpada

16. šarža je određena količina otpada, kvalitete unutar specificiranih vrijednosti obrađena u istoj proizvodnoj jedinici pod jednakim uvjetima u određenom vremenskom periodu u šaržnom i/ili kontinuiranom postupku oporabe

17. šaržni postupak oporabe je postupak u kojem se procesna jedinica puni otpadom i nakon nekog vremena se iz nje prazni nastali rezultat oporabe

18. Zakon je Zakon o gospodarenju otpadom.

(2) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim u Zakonu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. KRITERIJI

Posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada

Članak 3.

(1) Pojedinosti posebnih kriterija za ukidanje statusa otpada za tvar ili predmet za koji nisu utvrđeni kriteriji na razini Europske unije su:

1. propisani Dodatkom I dijelom 1. do 6. ovoga Pravilnika

2. primjena sustava upravljanja kvalitetom u postupku oporabe otpada, koji uključuje provjere i evidenciju, te odgovarajuću dokumentaciju u pisanom odnosno elektroničkom obliku za svaku pojedinu zaprimljenu pošiljku otpada i šaržu:

–     vizualnu provjeru pošiljke otpada i podataka navedenih u pripadajućem pratećem listu

–     evidenciju o provjeri ulazne pošiljke otpada i prateće dokumentacije koji sadrži sljedeće: datum, broj pratećeg lista i ime i prezime osobe koja je obavila nadzor

–     evidenciju o provjeri oporabe koji sadrži sljedeće: poveznicu pojedinog pratećeg lista i odgovarajućeg broja šarže otpada, datum formiranja šarže te datume s odgovarajućim postupcima mjerenja i postupanja sa šaržom sukladno posebnim kriterijima iz Dodatka I ovoga Pravilnika

–     evidenciju o provjeri šarže, koja je prošla postupak oporabe, koja sadrži zapise o poduzetim postupcima provjere ispunjavanja propisanih uvjeta sukladno posebnim kriterijima, odgovarajuće norme odnosno specifikacije za pojedinu šaržu kao i rezultate odgovarajućih ispitivanja i/ili certificiranja sukladno Dodatku I ovoga Pravilnika i drugim propisima koji uređuju stavljanje proizvoda na tržište koje obavljaju ovlaštena tijela, ovlašteni/akreditirani laboratoriji, prijavljena i/ili odobrena tijela

– evidenciju nesukladnosti i korektivnih mjera

3. dokazi o ispunjavanju uvjeta za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada:

–     ugovor ili drugi dokument kojim se uređuje poslovni odnos između posjednika tvari ili predmeta za koji se traži upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada i budućeg korisnika iz kojeg je razvidno da je osigurano tržište/potražnja

–     izjava o namjeri korištenja te tvari ili predmeta i dokaze koji to potvrđuju, za slučaj kad se tvar ili predmet kojemu se ukida status otpada koristi u proizvodnom procesu osobe koja podnosi zahtjev za ukidanje statusa otpada ili će ga ta osoba koristiti u korisne svrhe

–     dozvola za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe odgovarajućim postupkom određenog otpada.

(2) Posebni kriteriji iz Dodatka I dijela 6. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na proizvod kako je definiran člankom 2. stavkom 1. točkom 14. ovoga Pravilnika.

(3) Sukladnost sustava upravljanja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dokazuje se potvrdom o sukladnosti (certifikatom) sustava upravljanja kvalitetom, u čijem opsegu je predmet upisa, sukladno međunarodnoj normi HRN EN ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi ili drugim sustavom koji je primijenjen sukladno posebnom propisu i Potvrdom o akreditaciji certifikacijskog tijela koju izdaje nadležno akreditacijsko tijelo. Potvrdu o sukladnosti izdaje certifikacijsko tijelo akreditirano od strane nadležnog akreditacijskog tijela prema normi HRN EN ISO/IEC 17021-1 Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja – 1. dio: Zahtjevi. Područje akreditacije mora biti sukladno nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za oporabu otpada i proizvodnju proizvoda/sirovine koji nastaje oporabom otpada.

Način provedbe propisa Europske unije kojima se utvrđuju kriteriji za ukidanje statusa pojedine vrste otpada

Članak 4.

(1) Dozvola za gospodarenje otpadom za određeni postupak oporabe/recikliranja odgovarajućeg otpada ili drugi akt kojim se odobrava oporaba otpada postupkom recikliranja i potvrda o sukladnosti sustava upravljanja sukladno zahtjevima Uredbe Vijeća (EU) br. 333/2011 od 31. ožujka 2011. o uspostavi kriterija za određivanje trenutka kada određene vrste otpadnog metala prestaju biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 94, 8. 4. 2011.), Uredbe Komisije (EU) br. 1179/2012 od 10. prosinca 2012. o kriterijima za utvrđivanje kada stakleni krš prestaje biti otpad na temelju Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 337, 11. 12. 2012.), Uredbe Komisije (EU) br. 715/2013 od 25. srpnja 2013. o utvrđivanju kriterija na temelju kojih se određuje kada bakreni otpad prestaje biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 201, 26. 7. 2013.) i ostalih uredbi iz nadležnosti gospodarenja otpadom donesenih na razini Europske unije su dokazi temeljem koji se provodi upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada.

(2) Kriteriji za ukidanje statusa otpada za otpad čijom obradom nastaje gnojidbeni proizvod propisani su zakonodavnim okvirom kojim se uređuju gnojidbeni proizvodi, a koji su u nadležnosti tijela nadležnog za poljoprivredu.

(3) Dozvola za gospodarenje otpadom ili drugi akt kojim se odobrava obrada biootpada postupkom recikliranja R3 – Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala i potvrda o sukladnosti koja potvrđuje ispunjenje uvjeta za EU gnojidbeni proizvod predstavljaju dokaz temeljem kojeg se provodi upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada za EU gnojidbeni proizvod.

(4) Potvrda nadležnog tijela koja potvrđuje ispunjenje uvjeta za HR gnojidbeni proizvod i Potvrda o sukladnosti sustava upravljanja iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika su dokaz temeljem kojeg se provodi upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada za HR gnojidbeni proizvod.

Sadržaj i izgled izjave o sukladnosti i izvješća o ukidanju statusa otpada

Članak 5.

(1) Obrazac izjave o sukladnosti propisan je Dodatkom II ovoga Pravilnika.

(2) Izvješće o ukidanju statusa otpada podnosi se na obrascu iz Dodatka III ovoga Pravilnika.

Vođenje elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

Članak 6.

Osoba upisana u Očevidnik za ukidanje statusa otpada dužna je evidentirati svaku pošiljku kojoj se ukida status otpada putem e-ONTO aplikacije na način propisan propisom koji uređuje gospodarenje otpadom.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Osoba upisana u Očevidnik za ukidanje statusa otpada dužna je uskladiti se s ovim Pravilnikom u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ako se osoba upisana u Očevidnik ukidanja statusa otpada ne uskladi s ovim Pravilnikom u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika Ministarstvo će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o brisanju.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (»Narodne novine«, broj 117/14).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/23-04/1

Urbroj: 517-05-2-2-23-9

Zagreb, 10. svibnja 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

DODATAK I

POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA

1. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA GORIVO IZ OTPADNOG ULJA

A) Kriteriji za otpad koji ulazi u postupak oporabe

Osoba koja obavlja oporabu otpada je dužna osigurati da otpad koji ulazi u postupak oporabe udovoljava propisanoj vrsti otpada sukladno Tablici 1.1. i ne sadrži halogenirana ulja odnosno masti.

Tablica 1.1. Vrste otpada koje ulaze u postupak oporabe za proizvodnju goriva iz otpadnog ulja

Ključni brojNaziv otpada
12 01 07*strojna ulja na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)
12 01 10*sintetska ulja za strojnu obradu
12 01 19*biološki lako razgradivo strojno ulje
13 01 10*neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala
13 01 11*sintetska hidraulična ulja
13 01 12*biološki lako razgradiva hidraulična ulja
13 01 13*ostala hidraulična ulja
13 02 05*neklorirana maziva ulja za motore i zupčanike, na bazi mineralnih ulja
13 02 06*sintetska maziva ulja za motore i zupčanike
13 02 07*biološki lako razgradiva maziva ulja za motore i zupčanike
13 02 08*ostala maziva ulja za motore i zupčanike
13 03 07*neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala
13 03 08*sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 03 09*biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 03 10*ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline
13 04 01*kaljužna ulja iz riječnih plovila
13 04 02*kaljužna ulja iz odvodnih kanala u pristaništima
13 04 03*kaljužna ulja iz drugih plovila
13 05 02*muljevi iz separatora ulje/voda
13 05 03*muljevi iz hvatača ulja
13 05 06*ulje iz separatora ulje/voda
13 05 08*mješavine otpada iz pješčanih komora i separatora ulje/voda
13 07 01*loživo ulje i dizel-gorivo
13 07 02*benzin
13 07 03*ostala goriva (uključujući mješavine)
19 02 07*ulja i koncentrati iz procesa odvajanja
20 01 26*ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*

B) Kriteriji za postupak oporabe

Osoba koja obavlja oporabu mora posjedovati dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe postupkom R9 – Ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe ulja i R13 – Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R12 za otpad naveden u Tablici 1.1.

C) Kriteriji kvalitete kojima mora udovoljavati gorivo nakon provedenog postupka oporabe otpada

(1) Oporabljenom otpadu može se ukinuti status otpada ukoliko se utvrdi da ispunjava propisane uvjete na način propisan posebnim propisom i normom koji uređuju kvalitetu tekućih naftnih goriva i ne sadrži više od ukupno 5 mg/kg PCB-a temeljem ispitivanja koje obavlja ovlašteni/akreditirani laboratorij sukladno normama:

–     HRN EN 12766-1 Naftni proizvodi i rabljena ulja – Određivanje PCB-a i srodnih proizvoda – 1. dio: Razdvajanje i određivanje srodnih PCB spojeva plinskom kromatografijom s detektorom apsorpcije elektrona (ECD) (EN 12766-1)

–     HRN EN 12766-2 Naftni proizvodi i rabljena ulja – Određivanje PCB-a i srodnih proizvoda – 2. dio: Izračunavanje količine polikloriranih bifenila (PCB) (EN 12766-2)

–     HRN EN 12766-3 Naftni proizvodi i rabljena ulja – Određivanje PCB-a i srodnih proizvoda – 3. dio: Određivanje i mjerenje količine polikloriranih terfenila (PCT) i polikloriranih benzil toluena (PCTB) plinskom kromatografijom (GC) s detektorom apsorpcije elektrona (ECD) (EN 12766-3).

(2) Ispunjavanje navedenih uvjeta provjerava se za određenu šaržu.

(3) Osoba koja obavlja oporabu dužna je putem akreditiranog laboratorija ili ovlaštenog laboratorija sukladno posebnom propisu izvršiti uzorkovanje goriva iz otpadnog ulja i provjeru ispunjavanja uvjeta iz točke 1. akreditiranom metodom sukladno odgovarajućoj normi.

(4) Oporabljenom otpadu određene količine koji je upisan u Očevidnik za ukidanje statusa otpada ukida se status otpada u trenutku prodaje drugoj osobi ili u trenutku korištenja ako ga koristi ista osoba koja je i oporabila taj otpad.

D) Dopuštene namjene korištenja goriva nastalog ukidanjem statusa otpada

Gorivo iz otpadnog ulja koji je nastao ukidanjem statusa otpada i koji udovoljava uvjetima iz poglavlja C ovoga dijela Dodataka I može se koristiti kao gorivo sukladno posebnom propisu i normi koji uređuju kvalitetu tekućih naftnih goriva.

2. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA ČVRSTO BIOGORIVO

A) Kriteriji za otpad koji ulazi u postupak oporabe

Osoba koja obavlja oporabu otpada dužna je osigurati da otpad koji ulazi u postupak oporabe udovoljava propisanoj vrsti otpada sukladno Tablici 2.1.

Tablica 2.1. Vrste otpada i dodatni uvjeti za otpad koji ulazi u postupak oporabe za proizvodnju čvrstog biogoriva

Ključni brojNaziv otpadaDodatni uvjeti i primjeri
02 01 03otpadna biljna tkiva – dopušten je biljni otpad iz vrtlarstva, drveće, otpad od povrća, otpaci od rezanja drva, usjevi i biljni otpad od usjeva i sl.
02 01 07otpad iz šumarstva – dopušteno je usitnjeno drveće, otpaci od rezanja drva, otpadna biljna tkiva i sl.
03 01 05piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04*

– dopuštena je piljevina, drvne strugotine, otpad od rezanja drva, otpadno drvo, otpadna drvna prašina,

– nije dopušteno tretirano drvo s premazom, impregnacijama, vezivom, laminat i sl.

03 03 01otpadna kora i otpaci drveta
15 01 03ambalaža od drveta – dopušteno uključuje drvene spremnike, posude, sanduke, palete, i sl.
17 02 01drvo – dopušteno uključuje građevno drvo koje ne sadrži premaze, impregnacije i sl.
19 12 07drvo koje nije navedeno pod 19 12 06* – dopušteno uključuje građevno drvo koje ne sadrži premaze, impregnacije i sl.
20 01 38drvo koje nije navedeno pod 20 01 37* – dopušteno uključuje pluto, otpad od rezanja drva, građevno drvo koje ne sadrži premaze, impregnacije i sl.
20 02 01biorazgradivi otpad – dopušteno uključuje drvni otpad iz vrtova, parkova, vrtlarstva, otpadno drvo od rezanja, otpadno biljno tkivo i sl.


B) Kriteriji za postupak oporabe

Osoba koja obavlja oporabu mora posjedovati dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe postupkom R3 – Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala i R13 – Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R12 za otpad naveden u Tablici 2.1.

C) Kriteriji kvalitete kojima mora udovoljavati čvrsto biogorivo koji prestaje biti otpad nakon provedenog postupka oporabe otpada

(1) Oporabljenom otpadu može se ukinuti status otpada ukoliko ispunjava uvjete utvrđene normom HRN EN 15234-1 Čvrsta biogoriva – Jamstvo kvalitete goriva – 1. dio: Opći zahtjevi.

(2) Osoba koja obavlja oporabu dužna je putem ovlaštenog/akreditiranog laboratorija ili znanstvene institucije izvršiti uzorkovanje čvrstog biogoriva i provjeru ispunjavanja uvjeta iz točke 1. akreditiranom metodom sukladno odgovarajućoj normi.

(3) Oporabljenom otpadu određene količine koji je upisan u Očevidnik za ukidanje statusa otpada ukida se status u trenutku prodaje drugoj osobi ili u trenutku korištenja ako ga koristi ista osoba koja je i oporabila taj otpad.

D) Dopuštene namjene korištenja čvrstog biogoriva nastalog ukidanjem statusa otpada

Tvar ili predmet koji je nastao ukidanjem statusa otpada i koji udovoljava uvjetima poglavlja C ovoga dijela Dodataka I može se koristiti kao čvrsto biogorivo. Može se staviti na tržište ukoliko se deklarira sukladno uvjetima utvrđenim normom HRN EN ISO 17225-1 Čvrsta biogoriva – Specifikacije goriva i razredi – 1. dio: Opći zahtjevi.

3. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA RECIKLIRANI AGREGAT I MATERIJAL ZA NASIPAVANJE

A) Kriteriji za otpad koji ulazi u postupak oporabe

Osoba koja obavlja oporabu otpada dužna je osigurati da otpad koji ulazi u postupak oporabe, ovisno o namjeni, udovoljava propisanoj vrsti otpada sukladno tablicama 3.1. i 3.2.

Tablica 3.1. Vrste otpada koje ulaze u postupak oporabe za proizvodnju recikliranog agregata

Ključni brojNaziv otpadaDodatni uvjeti
01 01 02otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina
01 04 08otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*
01 04 09otpadni pijesak i otpadne vrste gline
01 04 13otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*
10 11 03otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla
15 01 07staklena ambalaža
17 01 01beton
17 01 02opeka
17 01 03crijep/pločice i keramika
17 01 07mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 02 02staklo
17 03 02mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
17 05 04zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 05 06otpad od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05*
17 05 08kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*
17 09 04miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03* – uključuje samo mineralne tvari
19 12 05staklo
19 12 09minerali (npr. pijesak, kamenje)
20 01 02staklo
20 02 02zemlja i kamenje

Tablica 3.2. Vrste otpada koje ulaze u postupak oporabe za proizvodnju materijala za nasipavanje

Ključni brojNaziv otpada
01 04 08otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod
01 04 07*
01 04 09otpadni pijesak i otpadne vrste gline
01 04 13otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod
01 04 07*
17 01 01beton
17 01 02opeka
17 01 03crijep/pločice i keramika
17 01 07mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 05 04zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
20 02 02zemlja i kamenje

B) Kriteriji za postupak oporabe

Ovisno o vrsti otpada i načinu oporabe, osoba koja obavlja oporabu mora posjedovati odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe postupkom R5 – Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala (ovo obuhvaća oporabu tla i recikliranje anorganskih građevinskih materijala), za odgovarajući otpad naveden u tablicama 3.1. i 3.2.

C) Kriteriji kvalitete kojima mora udovoljavati recilirani agregat i materijal za nasipavanje nakon provedenog postupka oporabe otpada

(1) Oporabljenom otpadu može se ukinuti status otpada i koristiti ga kao reciklirani agregat namjeravane uporabe iz Tablice 3.3. točke 1., ako su provedene radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava prema usklađenim tehničkim specifikacijama ili hrvatskim tehničkim specifikacijama, te je za iste izdana izjava o svojstvima u skladu s posebnim propisima kojima su uređeni građevni proizvodi i provedena analiza koja dokazuje da uporaba recikliranog agregata neće uzrokovati veći rizik u smislu opasnog svojstva od rizika koji postoji kod primjene agregata proizvedenog iz mineralnih nalazišta.

(2) Oporabljenom otpadu može se ukinuti status otpada i koristiti ga kao reciklirani agregat namjeravane uporabe iz Tablice 3.3. točke 2. odnosno materijal za nasipavanje iz Tablice 3.4. točke 1. ako se Izvješćem o ispitivanju provedenim sukladno posebnom propisu nadležnog tijela za graditeljstvo dokaže zadovoljavanje zahtjeva iz projekta ili usklađenost s tehnički priznatim pravilima struke.

(3) Oporabljenom otpadu iz točaka 1. i 2. ovoga poglavlja može se ukinuti status otpada ako su vrijednosti parametara eluata ili testa izluživanja manje ili jednake graničnim vrijednostima prikazanim u Tablici 3.5.

(4) Analizu eluata je potrebno izraditi sukladno normama HRN EN 16192 Karakterizacija otpada – Analiza eluata (EN 16192) i HRN EN 14039 Karakterizacija otpada – Određivanje sadržaja ugljikovodika od C10 do C40 plinskom kromatografijom (EN 14039) i test izluživanja sukladno normi HRN EN 12457 – 4 Karakterizacija otpada – Izluživanje – Provjera izluživanja zrnatoga otpadnog materijala i muljeva – 4. dio. Ispitivanja se provode za svaku šaržu.

(5) Osoba koja obavlja oporabu dužna je putem laboratorija, koji je ovlašten sukladno posebnom propisu nadležnog tijela za graditeljstvo provesti uzorkovanje i ispitivanje recikliranog agregata i materijala za nasipavanje u svrhu ispunjavanja uvjeta iz točke 2.

(6) Osoba koja obavlja oporabu dužna je putem akreditiranog laboratorija, te akreditiranim metodama sukladno odgovarajućoj normi provesti uzorkovanje i ispitivanje otpada u svrhu ispunjavanja uvjeta iz točke 1, 2, 3 i 4.

(7) Oporabljenom otpadu određene količine od kojeg je nastao reciklirani agregat ili materijal za nasipavanje koji je upisan u Očevidnik za ukidanje statusa otpada ukida se status u trenutku prodaje drugoj osobi ili u trenutku korištenja ako ga koristi ista osoba koja je i oporabila taj otpad.

(8) Za otpad koji je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe nasipavanjem postupkom R5 upisom u Očevidnik sakupljača i oporabitelja za postupak nasipavanja nema obveze ukidanja statusa otpada.

D) Dopuštene namjene korištenja recikliranog agregata i materijala za nasipavanje nastalih ukidanjem statusa otpada

(1) Reciklirani agregat koji nastaje oporabom može se koristiti za namjene sukladno Tablici 3.3., a materijal za nasipavanje može se koristiti za namjene sukladno Tablici 3.4.

(2) Otpad koji je dopušteno obrađivati u sklopu oporabe nasipavanjem postupkom R5 koji je prošao postupak oporabe nasipavanjem može se koristiti za sanaciju iskopanih površina ili u tehničke svrhe pri krajobraznom uređenju, pri čemu se otpad koristi kao zamjena za materijal koji nije otpad u količini neophodnoj za postizanje tih svrha, kao npr. u svrhu izgradnje ili popravka seoskih, poljskih i šumskih putova, pristupnih cesta i slično.

Tablica 3.3. Reciklirani agregat: Namjeravana uporaba i dokazivanje svojstava

RECIKLIRANI AGREGAT
Namjeravana uporabaSvojstva
i bitne
značajke
Dokazivanje neštetnosti za okoliš i zdravlje ljudiDokument
kojim se
dokazuju svojstva recikliranog agregata
1.
Agregat za bitumenske mješavine

Prema usklađenim tehničkim specifikacijama*

ili

Hrvatskim tehničkim specifikacijama**

Dokaz da uporaba recikliranog agregata neće uzrokovati veći rizik u smislu opasnog svojstva od rizika koji postoji kod primjene agregata proizvedenog iz mineralnih nalazišta i vrijednost ispitanih parametara moraju biti manje ili jednake graničnim vrijednostima prikazanim u Tablici 3.5.

Izjava o svojstvima u skladu s posebnim propisima kojima su uređeni građevni proizvodi i pripadajuća izvješća koja potvrđuju da uzorak građevnog materijala nastao oporabom otpada ključnih brojeva iz tablica 3.1 i/ili 3.2. zadovoljava uvjete odgovarajuće norme za namjeravanu uporabu

+

Izjava o sukladnosti na obrascu iz Dodatka II ovoga Pravilnika

Agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji
Agregati za beton
Agregati za mort
Agregati za željeznički tucanik
Kameno zaštita
Reciklirani asfaltni agregati
Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje
Lagani agregati za bitumenske mješavine i površinske obrade i za primjenu u nevezanim i vezanim mješavinama
Ostali agregati namijenjeni za uporabu u cestama i drugim inženjerskim građevinama
2.
Za uporabu u skladu s projektom građevinePrema zahtjevima iz projekta građevineDokaz da uporaba recikliranog agregata neće uzrokovati veći rizik u smislu opasnog svojstva od rizika koji postoji kod primjene agregata proizvedenog iz mineralnih nalazišta.

Izvješće o ispitivanju sukladno posebnom propisu nadležnog tijela za graditeljstvo

+

Izjava o sukladnosti na obrascu iz Dodatka II ovoga Pravilnika


* Usklađene tehničke specifikacije ima značenje definirano posebnim propisom koji uređuje utvrđivanje usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda (znači usklađene norme i europski dokument za usklađivanje);

** Hrvatske tehničke specifikacije ima značenje definirano posebnim propisom kojim su uređeni građevni proizvodi u neusklađenom području(znači tehnički propis, hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis i hrvatski dokument za ocjenjivanje).

Tablica 3.4. Materijal za nasipavanje: Namjeravana uporaba i dokazivanje svojstava

MATERIJAL ZA NASIPAVANJE

Namjeravana uporabaDokazivanje
neštetnosti za okoliš i zdravlje ljudi
Dokument kojim se dokazuju svojstva
1.
Nasipavanje u skladu s projektom građevine ili tehnički priznatim pravilima strukeVrijednosti ispitanih parametara moraju biti manje ili jednake graničnim vrijednostima prikazanim u Tablici 3.5, a ispitivanje provedeno putem ovlaštenog laboratorija

Izvješće o ispitivanju sukladno posebnom propisu nadležnog tijela za graditeljstvo izrađeno u skladu sa zahtjevima iz projekta građevine ili tehnički priznatih pravila struke

+

Izjava o sukladnosti na obrascu iz Dodatka II ovoga Pravilnika

2.
Nasipavanje za izvođenje radova koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s propisom kojim su propisane jednostavne i druge građevine i radoviVrijednosti ispitanih parametara moraju biti manje ili jednake graničnim vrijednostima prikazanim u Tablici 3.5, a ispitivanje provedeno putem ovlaštenog laboratorija

Izjava odgovorne osobe da će se tvar ili predmet koristiti sukladno pravilima struke i njihova uporaba neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi

+

Ugovor s investitorom o gradnji jednostavnih i drugih građevina ili

izvođenju radova s utvrđenim potrebnim količinama materijala i/ili

Prijava početka gradnje jednostavnih i drugih građevina /izvođenja radova


Tablica 3.5. Granične vrijednosti parametra eluata/testa izluživanja recikliranog agregata i materijala za nasipavanje

ParametarL/S = 10 l/kg
mg/kg suhe tvari
As0,5
Ba20
Cd0,04
Cr ukupno0,5
Cu2
Hg0,01
Mo0,5
Ni0,4
Pb0,5
Sb0,06
Se0,1
Zn4
Klorid800
Fluorid10
Sulfat1000
Fenolni indeks1

Uz granične vrijednosti parametara eluata/testa izluživanja reciklirani agregat i materijal za nasipavanje mora zadovoljiti sljedeće dodatne granične vrijednosti:

Parametar

Vrijednost

mg/kg

BTEX (benzen, toluen, etilbenzen i ksileni)6
PCB (poliklorirani bifenili, 7 srodnih spojeva)1
Mineralno ulje (C10 do C40)500
PAU (policiklički aromatski ugljikovodici)10

4. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA MLJEVENAC I PLASTIČNI GRANULAT

A) Kriteriji za otpad koji ulazi u postupak oporabe

Osoba koja obavlja oporabu otpada dužna je osigurati da:

− otpad koji ulazi u postupak oporabe je odvojeno sakupljen na mjestu nastanka i ne uključuje otpad koji nastaje izdvajanjem frakcije miješanog komunalnog otpada i ne smije biti onečišćen tvarima koji imaju neko od opasnih svojstava sukladno Zakonu

− otpad koji ulazi u postupak oporabe udovoljava propisanoj vrsti otpada sukladno Tablici 4.1.

Tablica 4.1. Vrste otpada koje ulaze u postupak oporabe za proizvodnju mljevenca i granulata

Ključni brojNaziv otpadaDodatni uvjeti
02 01 04Otpadna plastika (isključujući ambalažu)

– nisu dopuštene strugotine i ostali plastični otpad onečišćeni uljem i/ili emulzijom, ni otpad od zdravstvene njege

– nije dopušten otpad od bio-plastike

07 02 13Otpadna plastika
12 01 05Strugotine plastike
15 01 02Plastična ambalaža
16 01 19Plastika
17 02 03Plastika
19 12 04Plastika i guma
20 01 39Plastika

B) Kriteriji za postupak oporabe

(1) Osoba koja obavlja oporabu mora posjedovati dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe postupkom R3 – Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala i R13 – Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R12.

(2) Postupak oporabe plastičnog otpada za proizvodnju mljevenca uključuje sljedeće tehnološke procese: razvrstavanje po vrstama plastike (LDPE, HDPE, PET, PP, PS, PVC), mljevenje, čišćenje, pranje i sušenje.

(3) Postupak oporabe plastičnog otpada za proizvodnju granulata uključuje sljedeće tehnološke procese: razvrstavanje po vrstama plastike (LDPE, HDPE, PET, PP, PS, PVC), mljevenje, čišćenje, pranje, sušenje, taljenje, filtriranje i granuliranje.

(4) Osoba koja obavlja postupak oporabe mora imati instalirane, ispravne i sigurne uređaje i opremu za obavljanje svih navedenih tehnoloških procesa iz točki 2. i 3. ovoga B poglavlja.

(5) Dozvoljena količina nečistoća u otpadu od plastike, nakon uklanjanja vlage može biti samo u tragovima, odnosno u onoj količini koju dozvoljava tehnološki postupak za dobivanje proizvoda od sirovine koja nije otpad, ovisno o vrsti polimera ali ne više od 2 %, osim za PET gdje su dozvoljene količine nečistoća propisane u ppm (metal <20 ppm, papir i tekstil <20 ppm, PA <500 ppm, PVC <50 ppm, druga plastika <100 ppm), što se dokazuje primijenjenim postupcima kontrole kvalitete.

(6) Osoba koja obavlja posao oporabe mora uspostaviti sustav sljedivosti prema HRN EN 15343 Plastika – Reciklirana plastika – Sljedivost recikliranja plastike i procjena usklađenosti reciklata (EN 15343).

(7) Karakterizaciju mljevenca i granulata prema vrstama plastike potrebno je provesti sukladno sljedećim normama: HRN EN 15344 Plastika – Reciklirana plastika – Karakterizacija polietilenskih (PE) reciklata (EN 15344), HRN EN 15345 Plastika – Reciklirana plastika – Karakterizacija polipropilenskih (PP) reciklata (EN 15345), HRN EN 15346 Plastika – Reciklirana plastika – Karakterizacija poli (vinil-kloridnih) (PVC) reciklata, HRN EN 15348 (EN 15346) Plastika – Reciklirana plastika – Karakterizacija poli(etilen-tereftalatnih) (PET) reciklata (EN 15348), HRN EN 15342 Plastika – Reciklirana plastika – Karakterizacija polistirenskog (PS) reciklata (EN 15342).

(8) Dokaz o provedenom sustavu sljedivosti i karakterizaciji mljevenca i granulata potvrđuje se potvrdom o sukladnosti akreditiranog certifikacijskog tijela.

(9) Osoba koja obavlja postupak oporabe u kojem nastaje mljevenac ili granulat koji će se koristiti u materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom dužna je u tijeku oporabe uspostaviti i provesti postupke temeljene na načelima HACCP (analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) sustava, uvjete propisane Uredbom Komisije (EU) 2022/1616 оd 15. rujna 2022. o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 282/2008 i sve ostale propisane uvjete koji se odnose na materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom, sukladno posebnom propisu.

C) Kriteriji kvalitete kojima mora udovoljavati mljevenac i plastični granulat koji nastaje nakon provedenog postupka oporabe otpada

(1) Oporabljenom otpadu može se ukinuti status otpada sa svrhom uporabe u materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom ukoliko se na tržište plasira u formi mljevenca ili granulata koji su nastali oporabom sukladno svim postavljenim kriterijima za postupke oporabe navedenim u poglavlju B ovoga dijela Dodataka I kojeg krajnji korisnik može upotrijebiti u proizvodnom procesu bez dodatnih postupaka oporabe.

(2) Oporabljenom otpadu može se ukinuti status otpada ukoliko se na tržište plasira u formi mljevenca ili granulata koji su nastali oporabom sukladno postavljenim kriterijima za postupke oporabe navedenim u poglavlju B točkama od 1. do 8. ovoga dijela Dodataka I kojeg krajnji korisnik može upotrijebiti u proizvodnom procesu bez dodatnih postupaka oporabe.

(3) Oporabljenom otpadu određene količine koji je upisan u Očevidnik za ukidanje statusa otpada ukida se status u trenutku prodaje drugoj osobi ili u trenutku korištenja ako ga koristi ista osoba koja je i oporabila taj otpad.

D) Dopuštene namjene korištenja mljevenca i granulata nastalih ukidanjem statusa otpada

(1) Granulat ili mljevenac koji je nastao ukidanjem statusa otpada i koji udovoljava uvjetima iz poglavlja C točke 1. ovoga dijela Dodataka I može se koristiti u svrhu proizvodnje materijala i predmeta od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom.

(2) Granulat ili mljevenac koji je nastao ukidanjem statusa otpada i koji udovoljava uvjetima iz poglavlja C točke 2. ovoga dijela Dodataka I može se koristiti u svrhu proizvodnje plastičnih proizvoda, a koji nisu materijali i predmeti od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom, osim za proizvodnju građevnog proizvoda kad se primjenjuju mjerila sukladno posebnom propisu koji uređuje građevne proizvode.

5. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA PROIZVODNJU GUMENOG GRANULATA I GUMENIH NITI

A) Kriteriji za otpad koji ulazi u postupak oporabe

Osoba koja obavlja oporabu otpada dužna je osigurati da:

– je otpad koji ulazi u postupak oporabe odvojeno sakupljen na mjestu nastanka i ne uključuje otpad koji nastaje izdvajanjem frakcije miješanog komunalnog otpada i ne smije biti onečišćen tvarima koji imaju neko od opasnih svojstava sukladno Zakonu

– otpad koji ulazi u postupak oporabe udovoljava propisanoj vrsti otpada sukladno Tablici 5.1.

Tablica 5.1. Vrste otpada koje ulaze u postupak oporabe za proizvodnju gumenog granulata i gumenih niti

Ključni brojNaziv otpadaDodatni uvjeti
07 02 99otpad koji nije specificiran na drugi način
16 01 03otpadne gume
19 12 04plastika i guma – nije dopušten otpad od plastike

B) Kriteriji za postupak oporabe

(1) Osoba koja obavlja oporabu mora posjedovati dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe postupkom R3 – Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala i R13 – Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R12.

(2) Postupci oporabe za proizvodnju gumenog granulata od otpadnih guma uključuju: čišćenje, rezanje, mljevenje, izdvajanje tekstila i metala, granuliranje.

(3) Postupci oporabe za proizvodnju gumenih niti od otpadnih guma uključuju: čišćenje, brušenje u zatvorenom prostoru uz instaliranu opremu za sprječavanje onečišćenja zraka i radnog prostora i prosijavanje.

(4) Osoba koja obavlja postupak oporabe mora imati instalirane, ispravne i sigurne uređaje i opremu za obavljanje svih navedenih tehnoloških procesa iz točaka 2. i 3. ovoga B poglavlja.

(5) Postupak oporabe može se obavljati: na sobnoj temperaturi, na niskoj temperaturi uz upotrebu tekućeg dušika ili uz upotrebu vodenog mlaza.

(6) Postupci oporabe moraju se primjenjivati sukladno uvjetima kontrole kvalitete koji se utvrđuju ovisno o namjeni gumenog granulata i/ili gumenih niti.

(7) Provedeni uvjeti kvalitete dokazuju se potvrdom o sukladnosti akreditiranog certifikacijskog tijela.

C) Kriteriji kvalitete kojima mora udovoljavati gumeni granulat i gumene niti koji nastaju nakon provedenog postupka oporabe otpada

(1) Kontrolom svojstava otpada koji je nastao oporabom mora se osigurati da uporaba tvari ili predmeta neće dovesti do štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi, što se potvrđuje sljedećim dokazima: mišljenjem stručnog i/ili nadležnog tijela, fizikalno-kemijskom analizom, izvješćem o ispitivanju, sigurnosno-tehničkim listom i/ili ostalim relevantnim dokumentima koji potvrđuju navedeno.

(2) Otpadu koji nastaje oporabom može se ukinuti status otpada ukoliko se tvar ili predmet stavlja na tržište, u obliku granulata ili niti različitih dimenzija određene kvalitete sukladno normi ili tehničkom propisu kojeg krajnji korisnik može upotrijebiti u svojem proizvodnom procesu bez dodatnih postupaka oporabe.

(3) Otpadu određene količine (pošiljci) koji je upisan u Očevidnik za ukidanje statusa otpada ukida se status u trenutku prodaje drugoj osobi ili u trenutku korištenja ako ga koristi ista osoba koja je i oporabila taj otpad.

D) Dopuštene namjene korištenja gumenog granulata i gumenih niti nastalih ukidanjem statusa otpada

Gumeni granulat i gumene niti koji nastaju oporabom i koji udovoljava uvjetima iz poglavlja C ovoga dijela Dodataka I mogu se koristiti sukladno normi ili tehničkom propisu za proizvod određene namjene prema kojima je provedena kontrola kvalitete istog osim za proizvodnju građevnog proizvoda kad se primjenjuju mjerila sukladno posebnom propisu koji uređuje građevne proizvode.

6. POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA PROIZVODNJU TVARI I PREDMETA ZA KOJE NISU UTVRĐENI KRITERIJI ČLANKOM 4. I DODATKOM I DIJELOVIMA 1, 2, 3, 4 i 5 OVOGA PRAVILNIKA

A) Kriteriji za otpad koji ulazi u postupak oporabe

(1) Osoba koja obavlja oporabu otpada dužna je osigurati da:

– je otpad koji ulazi u postupak oporabe odvojeno sakupljen na mjestu nastanka, homogene strukture i istih kemijskih svojstava i ne uključuje otpad koji nastaje izdvajanjem frakcije miješanog komunalnog otpada

– se otpad koji ulazi u postupak oporabe, skladišti odvojeno od ostalog otpada

– otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji ulazi u postupke oporabe određene Dodatkom II Zakona, mora imati svojstva obrađenog mulja za korištenje u poljoprivredi sukladno posebnom propisu koji uređuje korištenje mulja u poljoprivredi.

(2) Vrste otpada koje ulaze u oporabu moraju biti navedene u dozvoli za gospodarenje otpadom.

(3) Osoba koja obavlja postupak pripreme za ponovnu uporabu dužna je osigurati da se otpad, koji ulazi u postupak oporabe, skladišti odvojeno od ostalog otpada prema sljedećoj podjeli:

– tvari i predmeti koje se mogu ponovno koristiti u postojećom stanju

– tvari i predmeti koje je potrebno samo čišćenjem (npr. pranje ambalaže, odmašćivanje auto dijelova i sl.) dovesti u stanje da se može ponovno koristiti

– tvari i predmeti koje je popravkom (npr. guma za protektiranje, zamjena određenog dijela opreme i sl.) potrebno dovesti u stanje da se može ponovno koristiti

– tvari i predmeti koje se neće dovesti u stanje da se može ponovno koristiti.

B) Kriteriji za postupak oporabe

(1) Osoba koja obavlja oporabu mora posjedovati dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe otpada sljedećim postupcima:

– R2 – Obnavljanje/regeneracija otpadnog otapala

– R3 – Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala (uključujući kompostiranje i druge procese biološke pretvorbe) (ovo obuhvaća plinofikaciju i pirolizu u kojima se sastojci upotrebljavaju kao kemikalije)

– R4 – Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala

– R5 – Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala (ovo obuhvaća čišćenje tla koje rezultira oporabom tla i recikliranjem anorganskih građevinskih materijala

– R6 – Regeneracija otpadnih kiselina ili lužina ili

– R9 – Ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe ulja.

(2) U postupku oporabe mora se primijeniti certificirana kontrola kvalitete sukladno hrvatskoj/europskoj normi za postupak proizvodnje tvari ili predmeta koji je rezultat postupka ukidanja statusa otpada ili sukladno tehničkim priznatim pravilima struke.

(3) Kvaliteta oporabljenog otpada provjerava se za svaku šaržu odnosno pošiljku sukladno dokumentaciji koja je dokazuje da dobivena tvar ili predmet ispunjava tehničke zahtjeve za posebne namjene i zadovoljavaju postojeće propise i norme koji važe za taj proizvode, a ispitivanja se provode akreditiranom metodama putem akreditiranog laboratorija i/ili ovlaštenog laboratorija, ako je tako propisano prema posebnom propisu.

C) Kriteriji kvalitete kojima mora udovoljavati tvar ili predmet nakon provedenog postupka oporabe otpada

(1) Kontrolom svojstava oporabljenog otpada mora se osigurati:

a. da tvar ili predmet ispunjava tehničke zahtjeve za posebne svrhe i zadovoljava postojeće zakonodavstvo i norme koje vrijede za proizvode, što se potvrđuje kada je to primjenjivo sljedećim dokazima:

– mišljenjem stručne/znanstvene ustanove, nadležnog tijela i/ili izvješćem akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti koje dokazuje da tvar ili predmet zadovoljava tehničke zahtjeve za posebne svrhe propisane odgovarajućim tehničkim propisima, drugim propisima koji uređuju zaštitu potrošača i okoliša a primjenjuju se za proizvode koji su proizvedeni od sirovine koja nije otpad

– izvješćem akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti koji dokazuje da je tvar ili predmet u skladu sa normama koji se primjenjuju u gospodarstvu za proizvode koji su proizvedeni od sirovine koja nije otpad (hrvatske/europske/ ISO norme i/ili tehnički priznata pravila)

– izvješćima o ispitivanju izrađenim od akreditiranog laboratorija

– atestima kvalitete i/ili

– ostalim relevantnim dokumentima koji potvrđuju navedeno

b. da uporaba tvari ili predmeta neće dovesti do štetnih učinaka na okoliša ili zdravlje ljudi, što se potvrđuje kada je to primjenjivo sljedećim dokazima:

– mišljenjem stručne/znanstvene ustanove i/ili nadležnog tijela

– fizikalno-kemijskim analizama izrađenim od akreditiranog/ovlaštenog laboratorija

– izvješćima o ispitivanju izrađenim od akreditiranog/ovlaštenog laboratorija

– sigurnosno-tehničkim listom uvedenim u registar kemikalija i/ili

– ostalim relevantnim dokumentima koji potvrđuju navedeno

– izvješćem akreditiranog/ovlaštenog laboratorija o ispitivanju neugode uzrokovane mirisom sukladno uvjetima propisanim u posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, koje je obvezno za svaki postupak oporabe u koji ne ulazi inertni otpad

c. da tvar ili predmet ispunjava osnovne funkcije sukladno namjeni te vrste proizvoda, što se za električne i elektroničke uređaje, te vozila i dijelove vozila dokazuje potvrdom od ovlaštenog servisera, te u nedostatku ovlaštenog servisera potrebno je osigurati dokaz o sigurnosti proizvoda koji se stavlja na tržište kao što su npr. EU izjava o sukladnosti i CE oznaka

d. da je tvar ili predmet sigurna za uporabu sukladno namjeni te vrste proizvoda, što se za električne i elektroničke uređaje, te vozila i dijelove vozila dokazuje potvrdom od ovlaštenog servisera, te u nedostatku ovlaštenog servisera potrebno je osigurati dokaz o sigurnosti proizvoda koji se stavlja na tržište kao što su npr. EU izjava o sukladnosti i CE oznaka.

(2) Oporabljenom otpadu određene količine koji je upisan u Očevidnik za ukidanje statusa otpada ukida se status u trenutku prodaje drugoj osobi ili u trenutku korištenja ako ga koristi ista osoba koja je i oporabila taj otpad.

D) Dopuštene namjene korištenja tvari ili predmeta nastalih ukidanjem statusa otpada

(1) Oporabljeni otpad koji udovoljava uvjetima iz poglavlja C ovoga dijela Dodataka I može se koristiti sukladno normi, tehničkom propisu za proizvod određene namjene prema kojima je provedena kontrola kvalitete istog, osim za građevni proizvod kad se primjenjuju mjerila sukladno posebnom propisu koji uređuje građevni proizvod.

(2) Oporabljeni otpad koji nastaje oporabom pripremom za ponovnu uporabu i koji udovoljava uvjetima iz poglavlja C ovoga dijela Dodataka I može se koristiti u izvornu svrhu za koju je ta tvar ili predmet bila izrađena prije nego je postala otpad.

DODATAK II

IZJAVA O SUKLADNOSTI

DODATAK III

IZVJEŠĆE O UKIDANJU STATUSA OTPADA