Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika

NN 55/2023 (24.5.2023.), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

949

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA RAD MALOLJETNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom radi zaštite zdravlja, sigurnosti i razvoja maloljetnika, uređuje način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti i druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika.

Članak 2.

Zdravstvena sposobnost za rad maloljetnika utvrđuje se zdravstvenim pregledom prije početka rada te tijekom rada, najkasnije protekom godine dana rada maloljetnika, a i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani liječnik opće/obiteljske medicine ili nadležni specijalist medicine rada/medicine rada i sporta ili kada to zatraži maloljetnik, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Članak 3.

(1) Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1).

(2) Uputnica iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži podatke o poslu na kojemu će maloljetnik raditi ili radi, trajanju posla te opasnostima, štetnostima i naporima kojima tijekom posla maloljetnik može biti izložen.

Članak 4.

(1) Zdravstveni pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika obavlja se prema doktrini i kriterijima medicine rada, a sadržaj toga pregleda određuje nadležni specijalist medicine rada/medicine rada i sporta, ovisno o poslovima koje maloljetnik obavlja.

(2) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda izdaje se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika za obavljanje određenih poslova (Obrazac MA-2).

(3) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika izdaje zdravstvena ustanova koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatna ordinacija medicine rada ili trgovačko društvo koje u svom sastavu ima djelatnost medicine rada i s poslodavcem ima sklopljen ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje.

(4) U uvjerenju iz stavka 3. ovoga članka se naročito navodi na kojim poslovima maloljetnik može raditi kao i rok za ponovnu provjeru zdravstvene sposobnosti.

Članak 5.

(1) Maloljetnik odnosno poslodavac koji nije zadovoljan procjenom zdravstvene sposobnosti, može u roku od 15 dana od dana primitka uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika podnijeti zahtjev za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti povjerenstvu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje ravnatelj toga Zavoda imenuje za svaki pojedini slučaj podnošenja zahtjeva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti.

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, liječnika specijalista medicine rada/medicine rada i sporta iz zdravstvene ustanove koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada.

(3) Svi liječnici specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta, koji obavljaju djelatnost medicine rada, osim onih koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu maloljetnika u prvom stupnju, dužni su na poziv sudjelovati u radu Povjerenstva.

(4) Povjerenstvo može donijeti procjenu zdravstvene sposobnosti i bez ponovnog zdravstvenog pregleda maloljetnika, samo na osnovi priložene medicinske dokumentacije, a o zahtjevu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti iz stavka 1. ovoga članka, dužno je odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti.

(5) Povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima maloljetnika i medicinska dokumentacija od izabranog liječnika opće/obiteljske medicine maloljetnika o čijoj se zdravstvenoj sposobnosti odlučuje.

(6) Kada Povjerenstvo zatraži medicinsku dokumentaciju maloljetnika, nadležni liječnik iz stavka 5. ovoga članka dužan je Povjerenstvu istu dostaviti najkasnije u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva.

(7) Procjena zdravstvene sposobnosti Povjerenstva dostavlja se pregledanom maloljetniku, poslodavcu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i zdravstvenoj ustanovi iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(8) Odluku o visini naknade za rad Povjerenstva donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

Članak 6.

Obrasci uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika (MA-1) i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika (MA-2), u prilogu su ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima na kojima smije sudjelovati (»Narodne novine« broj 62/10).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/17
Urbroj: 524-03-01-01/4-23-8
Zagreb, 16. svibnja 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.