Pravilnik o Upisniku visokih učilišta

NN 56/2023 (26.5.2023.), Pravilnik o Upisniku visokih učilišta

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

964

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 119/2022) ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU VISOKIH UČILIŠTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o Upisniku visokih učilišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se ustroj i način vođenja Upisnika visokih učilišta (u daljnjem tekstu: Upisnik), postupak upisa i brisanja iz Upisnika, sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva za upis u Upisnik i potvrde iz Upisnika te druga značajna pitanja za upis u Upisnik.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Upisnik visokih učilišta je evidencija o akreditiranim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, koju vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Upisnik vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(3) Visoko učilište može zatražiti od Ministarstva izdavanje potvrde iz Upisnika.

Članak 3.

Upisnik u elektroničkom obliku sadrži sljedeće podatke o akreditiranom visokom učilištu:

1. Matični broj upisa u Upisnik

2. OIB

3. Naziv visokog učilišta na hrvatskom jeziku

4. Naziv visokog učilišta na engleskom jeziku

5. Matični broj upisa u sudski registar

6. Naziv iz sudskog registra na hrvatskom jeziku

7. Prijevod naziva iz sudskog registra na engleskom jeziku

8. Kratica

9. Vrsta visokog učilišta

10. Nadređena ustanova (za sastavnice)

11. Sjedište (poštanski broj, mjesto, adresa)

12. Podaci za kontakt visokog učilišta (telefon, e-pošta)

13. Adresa mrežne stranice

14. Tip vlasništva

15. Broj iz Registra korisnika Državnog proračuna (RKDP)

16. Podatke o čelniku visokog učilišta (ime i prezime, OIB, titula, funkcija, datum stupanja na funkciju i trajanje mandata)

17. Dokumenti visokog učilišta vezani za osnivanje, obavljanje djelatnosti i osiguravanje kvalitete (dopusnica za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene odnosno umjetničke djelatnosti).

II. UPIS U UPISNIK

Članak 4.

Postupak upisa visokog učilišta u Upisnik provodi Ministarstvo na temelju dopusnice za rad visokog učilišta koju izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) u skladu s propisima koji uređuju osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja i znanosti.

Članak 5.

(1) Upis visokog učilišta u Upisnik pokreće se zahtjevom za upis koji se podnosi Ministarstvu.

(2) Zahtjev za upis mora sadržavati:

a. Obrazac za upis visokog učilišta u Upisnik

b. Dopusnicu za rad visokog učilišta.

(3) Ministarstvo na temelju dostavljene dopusnice za rad visokog učilišta kojom se utvrđuje da visoko učilište ispunjava uvjete za početak djelatnosti upisuje visoko učilište u Upisnik i o tome izdaje rješenje o upisu u Upisnik.

Članak 6.

(1) Visoko učilište obvezno je bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana, izvijestiti Ministarstvo o promjeni podataka o visokom učilištu iz članka 3. ovog Pravilnika na Obrascu za upis promjena podataka visokog učilišta koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Upis promjena podataka o visokom učilištu u Upisniku pokreće se zahtjevom koji se podnosi Ministarstvu.

(3) Zahtjev za upis promjena mora sadržavati:

a. Obrazac o promjenama visokog učilišta

b. Dopusnicu za rad visokog učilišta i/ili

c. Rješenje o promjenama podataka visokog učilišta iz sudskog registra ustanova pri trgovačkom sudu.

(4) Ministarstvo izdaje potvrdu o upisu promjene podataka visokog učilišta u Upisnik.

Članak 7.

(1) Obrasci zahtjeva za upis visokog učilišta i promjena podataka o visokom učilištu iz Upisnika sastavni su dio ovog Pravilnika.

(2) Potvrda iz Upisnika sadrži podatke o visokom učilištu iz članka 3. stavak 1., 3., 9., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika.

III. BRISANJE IZ UPISNIKA

Članak 8.

(1) Ministarstvo provodi brisanje visokog učilišta iz Upisnika na temelju zahtjeva za brisanje koji Agencija na temelju rješenja o ukidanju dopusnice za rad visokog učilišta dostavlja Ministarstvu.

(2) Brisanje visokog učilišta može se provesti i na temelju zahtjeva osnivača koji mora sadržavati odluku o prestanku rada te rješenje o brisanju visokog učilišta iz sudskog registra ustanova pri trgovačkom sudu.

(3) Ministarstvo briše visoko učilište iz Upisnika u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.

(4) O brisanju visokog učilišta iz Upisnika Ministarstvo izdaje rješenje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta (»Narodne novine«, br. 72/04, 80/04 i 29/18).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/00010

Urbroj: 533-09-23-0003

Zagreb, 23. svibnja 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.