Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka

NN 56/2023 (26.5.2023.), Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka

Državna geodetska uprava

970

Na temelju članka 171. stavaka 8. i 9. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18. i 39/22.), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave 23. svibnja 2023. donio je

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA IZDAVANJA I UVJETA KORIŠTENJA PODATAKA

POGLAVLJE I.
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izdavanje podataka državne izmjere, katastra nekretnina, registra zgrada, katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena (u daljnjem tekstu: podaci), tehničke radnje koje se obavljaju u postupku izdavanja podataka, visina stvarnih troškova za izdavanje podataka i izvođenje tehničkih radnji te uvjeti korištenja podataka.

POGLAVLJE II.
IZDAVANJE PODATAKA

Članak 2.

Pristup i korištenje podataka može se ostvariti na sljedeće načine:

1. putem mrežnih usluga ili druge elektroničke točke za pristup podacima

2. podnošenjem zahtjeva Državnoj geodetskoj upravi odnosno tijelu nadležnom za katastarske i geodetske poslove Grada Zagreba.

Članak 3.

(1) Mrežna usluga predstavlja interoperabilan oblik komunikacije između strojeva (tzv. Machine to Machine) kojim se prostorni podaci isporučuju korisniku putem interneta na razne načine i u raznim oblicima. Mrežna usluga ne predstavlja komunikaciju putem elektroničke pošte.

(2) Pod drugom elektroničkom točkom za pristup podacima podrazumijeva se elektronička točka na kojoj stranka može elektronički podnijeti zahtjev u sustavu u kojem se nalaze podaci iz članka 1. ovoga Pravilnika te samostalno preuzeti podatke.

(3) Podnošenje zahtjeva iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika može se ostvariti neposredno, poštom ili elektroničkom poštom.

Članak 4.

(1) Za izdavanje podataka korisnici podnose zahtjev u kojem navode podatke koje žele koristiti, naziv/ime i prezime, OIB i svrhu korištenja.

(2) Za službene državne karte i tematske karte za opću uporabu neposredno iz Priloga 2. točke 2.2. ovoga Pravilnika, zahtjev se ne podnosi.

(3) Standardni obrasci zahtjeva objavljuju se na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

Članak 5.

(1) U smislu ovoga Pravilnika korisnikom se smatra svaka fizička i pravna osoba kao i tijela javne vlasti.

(2) Stalni korisnici su fizičke i pravne osobe kojima je po posebnom zahtjevu odobren status stalnog korisnika, obzirom na učestalost izdavanja podataka.

(3) Obrazac zahtjeva za odobravanje izdavanja podataka kao stalnom korisniku objavljuje se na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave i u pravilu se podnosi jednom godišnje.

Članak 6.

Prilikom isporuke podataka Državna geodetska uprava dostavlja korisniku potrebne metapodatke o izdanim podacima, kojima raspolaže.

Članak 7.

U Državnoj geodetskoj upravi i tijelu nadležnom za katastarske i geodetske poslove Grada Zagreba izdaju se i podaci dobiveni obradom, prilagođavanjem, spajanjem i/ili izdvajanjem te oblikovanjem nekoliko pojedinačnih službenih podataka (u daljnjem tekstu: izvedeni podaci).

Članak 8.

U cilju detaljnijeg pregleda i dodatnog opisa podataka Državna geodetska uprava izrađuje i na mrežnim stranicama objavljuje Katalog podataka.

ODJELJAK 1.
PONOVNA UPORABA PODATAKA

Članak 9.

(1) U smislu ponovne uporabe podataka korisnikom se smatra svaka fizička i pravna osoba, isključujući tijela javne vlasti kada koriste podatke radi obavljanja poslova iz nadležnosti.

(2) Podaci za ponovnu uporabu stavljaju se korisnicima na uporabu javnom objavom putem mrežnih usluga ili druge odgovarajuće točke za elektronički pristup podacima (otvoreni podaci).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, korisnik može podnijeti zahtjev za ponovnu uporabu podataka na način iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika, ukoliko podaci nisu dostupni putem mrežnih usluga ili druge elektroničke točke za pristup podacima.

(4) Popis podataka za ponovnu uporabu i pratećih metapodataka nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i objavljuje se na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave sukladno propisu kojim se uređuje ponovna uporaba podataka.

(5) Po zahtjevu korisnika za ponovnu uporabu Državna geodetska uprava neće prilagođavati i obrađivati te neće izdvajati dijelove podataka.

Članak 10.

(1) Za pristup i korištenje podataka za ponovnu uporabu što podrazumijeva i visokovrijedne skupove podataka iz članka 11. ovoga Pravilnika, stvarni troškovi se ne naplaćuju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka korisniku se mogu naplatiti stvarni materijalni troškovi i troškovi dostave informacija sukladno propisima kojima je uređeno pravo na pristup informacijama.

(3) Stvarni materijalni troškovi iz stavka 2. ovoga članka naplaćuju se isključivo ukoliko prelaze iznos mogućeg oslobođenja iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa sukladno propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

(4) Uvjeti korištenja podataka za ponovnu uporabu u skladu su s otvorenim dozvolama kojima se uređuje ponovna uporaba podataka i objavljuju se na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

(5) U slučaju kada se stvarni materijalni troškovi i troškovi dostave informacija za ponovnu uporabu ne naplaćuju, ne donosi se rješenje.

Članak 11.

(1) Visokovrijedni skupovi podataka stavljaju se na raspolaganje korisnicima putem API-a (aplikacijskih mrežnih sučelja) ili drugih odgovarajućih mrežnih usluga preuzimanja (skupno preuzimanje).

(2) Uvjeti korištenja visokovrijednih skupova podataka u skladu su sa otvorenim dozvolama kojima se uređuje ponovna uporaba podataka.

(3) Popis visokovrijednih skupova podataka s uvjetima korištenja objavljuje se na geoportalu Državne geodetske uprave ili mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

ODJELJAK 2.
RAZMJENA PODATAKA S JAVNOPRAVNIM TIJELIMA

Članak 12.

(1) Kada javnopravna tijela koriste podatke iz članka 1. ovoga Pravilnika za obavljanje poslova iz nadležnosti, obveze i tehnički detalji uređuju se protokolom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka podaci se dostavljaju bez protokola kada se radi o jednokratnom preuzimanju podataka.

(3) U slučaju korištenja podataka putem mrežnih usluga javnopravna tijela imaju poseban status korisnika više razine usluge.

(4) Popis mrežnih sluga koji se daju na korištenje javnopravnim tijelima može se razlikovati od popisa mrežnih usluga za ponovnu uporabu podataka.

Članak 13.

S korisnicima podataka koji sudjeluju u sufinanciranju izrade i održavanja podataka državne izmjere i katastra nekretnina sklapaju se sporazumi u kojima se pored ostaloga, utvrđuje način i vrijeme korištenja sufinanciranih podataka, pri tome uzimajući u obzir visinu uloženih sredstava.

ODJELJAK 3.
PRISTUP PODACIMA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

Članak 14.

(1) Pristup i korištenje podataka osobama koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave odnosno obavljaju stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 25/18.), omogućen je elektronički, putem posebne pristupne točke.

(2) Prilikom pristupa i korištenja podataka u svrhu obavljanja stručnih geodetskih poslova, odgovorna osoba potpisuje izjavu kojom se obvezuje da će preuzete podatke upotrebljavati isključivo za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članaka 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

POGLAVLJE III.
TEHNIČKE RADNJE

Članak 15.

(1) Pod tehničkom radnjom podrazumijevaju se postupanja iz Priloga 2. točke 8. ovoga Pravilnika za koja je potrebno uložiti dodatni rad nad podacima iz članka 1. ovoga Pravilnika koji se vode u službenim evidencijama, a da bi se udovoljilo zahtjevu stranke.

(2) Pod tehničkom radnjom podrazumijevaju se i geodetske usluge iz članka 160. točka 7. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18. i 39/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Tehničke radnje ne predstavljaju ponovnu uporabu podataka.

POGLAVLJE IV.
VISINA STVARNOG TROŠKA

Članak 16.

(1) Za izdavanje izvedenih podataka iz članka 7. ovoga Pravilnika te za tehničke radnje iz članka 15. ovoga Pravilnika, stranka plaća stvarne troškove.

(2) Pod stvarnim troškovima podrazumijeva se dio troškova potreban za održavanje, reproduciranje (umnožavanje) i isporuku podataka.

Članak 17.

(1) Iznos stvarnog troška izražava se jediničnom naknadom. Jedinične naknade iskazane su u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Ukupna naknada za izdavanje izvedenih podataka i izvođenje određenih tehničkih radnji obračunava se sukladno elementima izračuna danim u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(3) Naknada za izvođenje tehničkih radnji obračunava se i osobama iz članka 14. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE V.
UVJETI KORIŠTENJA

Članak 18.

Korištenje podataka iz Priloga 2. ovoga Pravilnika dopušteno je u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i u skladu s ograničenjima propisanim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, nacionalna sigurnost i dr.

Članak 19.

(1) Svrha uporabe podataka, u smislu ovoga Pravilnika, može biti komercijalna i nekomercijalna.

(2) Korisnik je ovlašten podatke u izvornom obliku i metapodatke reproducirati, distribuirati i stavljati na raspolaganje trećim osobama, prilagođavati i povezivati s vlastitim podacima i podacima trećih osoba u svrhu stvaranja novih skupova podataka te iskorištavati integriranjem u unutarnje i vanjske poslovne procese, proizvode i aplikacije u javnim i nejavnim elektroničkim mrežama.

(3) Preuzimanjem podataka Državna geodetska uprava ne prenosi pravo vlasništva nad podacima čak i ako su isti uklopljeni u bazu podataka korisnika ili treće strane.

(4) Državna geodetska uprava zadržava pravo dodjeljivati prava korištenja podataka trećim stranama, tj. daljnjim korisnicima.

(5) Korisnik je ovlašten podatke u izvornom obliku javno objavljivati na način da istakne izvor podataka (Državna geodetska uprava), naziv proizvoda i vremensko razdoblje/datum na koji se odnose podaci.

(6) Kod stvaranja novih proizvoda i usluga s dodanom vrijednošću, javnoj objavi istih te pri prenošenju podataka trećoj strani korisnik je dužan navesti izvor podataka »Sadrži podatke Državne geodetske uprave«, naziv proizvoda i kada je primjenjivo, vremensko razdoblje/datum na koji se odnose podaci.

(7) Korisnik je obvezan naznačiti sve izmjene ili dorade nad podacima u slučaju iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Ukoliko preuzeti podaci sadrže i osobne podatke, korisnik je dužan pri njihovom korištenju pridržavati se odredbi propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

(9) Državna geodetska uprava nije odgovorna ni za kakvu štetu korisniku koja eventualno nastane korištenjem ili zbog korištenja preuzetih podataka i metapodataka.

(10) U slučaju da Državna geodetska utvrdi neprimjereno korištenje podataka, automatski i trenutačno će opozvati prava korisnika.

Članak 20.

(1) Podnošenjem zahtjeva odnosno preuzimanjem podataka korisnik prihvaća uvjete korištenja iz članka 19. ovoga Pravilnika.

(2) Uvjeti korištenja iz članka 19. ovoga Pravilnika sastavni su dio zahtjeva iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Korištenjem podataka putem mrežnih usluga korisnik prihvaća uvjete korištenja objavljene na geoportalu Državne geodetske uprave, a koji su u skladu s uvjetima korištenja iz članka 19. ovoga Pravilnika odnosno u slučaju ponovne uporabe u skladu s uvjetima iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE VI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 4. stavaka 1. i 2. i članka 5. stavka 2. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 59/18.).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/6

Urbroj: 541-1-23-28

Zagreb, 23. svibnja 2023.

Glavni ravnatelj
Antonio Šustić, dipl. ing. geod., v. r.

PRILOG 1.

PODACI ZA PONOVNU UPORABU PODATAKA

1. PODACI O GEODETSKIM TOČKAMA

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
Koordinate stalne točke geodetske osnoveAnalogni
Točka
DigitalniXLS
Opis položaja stalne točke geodetske osnoveAnalogni
Točka
DigitalniPDF

2. ORTOFOTOKARTE MJERILA OD 1 : 500 DO 1 : 5 000

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
OrtofotokartadigitalniTIFF+TFW+DWGList

Napomena:

Ortofotokarte mjerila 1 : 500, 1 : 1 000 i 1 : 2 000 izrađene su samo za određena područja.

3. HRVATSKA OSNOVNA KARTA (HOK)

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
HOK 1 : 5 000digitalniTIFF+TFWlist

4. DETALJNE TOPOGRAFSKE KARTE (DTK)

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
DTK u mjerilu 1 : 25 000 (TK25)digitalniTIFF+TFWlist
DTK u mjerilu 1 : 100 000 (TK100)digitalniTIFF+TFWlist
DTK u mjerilu 1 : 200 000 (TK200)digitalniTIFF+TFWlist

5. DIGITALNI MODEL RELJEFA (DMR)

Naziv proizvodaOblikFormat
podataka
Jedinica mjere
Izvorni podaci DMR-a nastali fotogrametrijskom restitucijomdigitalniDGNlist
Izvorni podaci DMR-a nastali vektorizacijom slojnica iz HOK-adigitalniDXFlist
Digitalni model visina rezolucije 25 x 25 mdigitalni ASCIIXYZlist
Digitalni model visina nastao iz klasificiranih podataka laserskog snimanja rezolucije 1 x 1 mdigitalniTIFF+TFWlist

Napomene:

1. Podaci DMR-a nastali fotogrametrijskom restitucijom dostupni su sukladno podjeli na listove 1 : 25 000.

2. Podaci DMR-a nastali vektorizacijom slojnica iz HOK-a izrađeni su za određena područja.

3. Podaci digitalnog modela visina dostupni su sukladno podjeli na listove 1 : 25 000.

4. Podaci digitalnog modela visina nastali iz klasificiranih podataka laserskog snimanja dostupni su sukladno podjeli na listove 1 : 2 000.

6. DIGITALNI MODEL POVRŠINA (DMP)

Naziv proizvodaOblikFormat
podataka
Jedinica mjere
Klasificirani izvorni podaci laserskog mjerenjadigitalniLAS/LAZlist
Podaci DMP-a nastali iz laserskog snimanja rezolucije 1 x 1 mdigitalniTIFF+TFWlist
3D scene (3D mash)digitalni3mxzadatak

Napomene:

1. Podaci DMP-a nastali iz laserskog snimanja dostupni su sukladno podjeli na listove 1 : 2 000.

2. Podaci 3D scena izrađeni su za određena područja po zadacima.

7. PODACI O DRŽAVNOJ GRANICI

Naziv proizvodaOblikFormat
podataka
Jedinica mjere
Podaci za kopneni dio državne granicedigitalniSHPRepublika Hrvatska
Podaci za kopneni dio državne granice s jednom susjednom državomdigitalniSHPRepublika Slovenija
Mađarska
Bosna i
Hercegovina
Republika Srbija
Crna Gora
Granična točka s pripadajućim koordinatamaanalogni-točka
digitalniXLS
Svi podaci o graničnoj točki s pripadajućim koordinatama i skicom položajaanalogni-točka
digitalniPDF


Napomena:

Podaci o graničnim točkama izdaju se samo za državne granice koje su utvrđene i označene, tj. bilateralno usuglašene i ratificirane.

8. PODACI REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA

8.1. Podaci iz popisa prostornih jedinica

Naziv proizvodaOblikFormat
podataka
Jedinica mjere
Popis gradova i općina (županije, gradovi i općine) za područje Republike HrvatskedigitalniXMLpopis
Popis prostornih jedinica mjesne samouprave (gradski kotar, gradska četvrt, mjesni odbor) za područje Republike HrvatskedigitalniXMLpopis
Popis katastarskih prostornih jedinica (katastarske općine, katastarski uredi i ispostave) za područje Republike HrvatskedigitalniXMLpopis
Popis naselja (naselja, gradovi/općine, županije) za područje Republike HrvatskedigitalniXMLpopis
Popis statističkih krugova za područje Republike HrvatskedigitalniXMLpopis
Popis popisnih krugova za područje Republike HrvatskedigitalniXMLpopis
Popis ulica za područje Republike HrvatskedigitalniXMLpopis
Popis ulica za područje jedne županijedigitalniXMLpopis
Popis kućnih brojeva za područje Republike HrvatskedigitalniXMLpopis
Popis kućnih brojeva za područje jedne županijedigitalniXMLpopis
Popis pojedinačnih prostornih jedinicadigitalniXMLprostorna jedinica
Popis pojedinačnih ulicadigitalniXMLulica
Popis pojedinačnih kućnih brojevadigitalniXMLkućni broj

8.2. Podaci iz grafičkog dijela registra prostornih jedinica

Naziv proizvodaOblikFormat
podataka
Jedinica mjere
Svi podaci za područje Republike Hrvatske*digitalniSHPRepublika Hrvatska
Svi podaci za područje županije*digitalniSHPžupanija
Svi podaci za područje grada/općine*digitalniSHPgrad/općina
Podaci za prostornu jedinicudigitalniSHPprostorna jedinica
Podaci za ulicu i kućni brojdigitalniSHPulica
Podaci za kućni brojdigitalniSHPkućni broj


*Odnosi se na prostorne podatke do razine statističkog kruga.

Napomena:

Državna geodetska uprava izdaje podatke Registra prostornih jedinica iz Tehničke dokumentacije za provođenje Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj (Popis 2021. stanje podataka na dan 15. 12. 2020. godine). Navedeni grafički podaci dostupni su u SHP formatu, a pisani podaci u PDF formatu.

9. PODACI IZ KATASTRA NEKRETNINA

9.1. Geodetsko-tehnički dio

9.1.1. Katastarski plan

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
Katastarski plan1)digitalniSHPkatastarska općina

Napomena:

1) Podaci u SHP formatu izdaju se u Središnjem uredu Državne geodetske uprave po katastarskim općinama.

9.2. Popisno-knjižni dio

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
Popis popisno-knjižnog dijela katastarskog operata/baze zemljišnih podataka 1)digitalniCSVredak

Napomena:

1) Sadržaj popisa propisan je pravilnikom koji definira sadržaj i oblik katastarskog operata katastra nekretnina. Podaci se izdaju u Središnjem uredu Državne geodetske uprave.

10. PODACI KATASTRA INFRASTRUKTURE

10.1. Grafički dio

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
Izvod iz plana katastra infrastrukture 1)digitalniDXF/SHPkatastarska općina

Napomena:

1) Podaci se izdaju se u Središnjem uredu Državne geodetske uprave.

11. REGISTAR ZGRADA

11.1. Podaci iz popisa zgrada

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
Popis zgradadigitalniCSV/XLSredak
Popis samostalnih uporabnih cjelina (SUC)digitalniCSV/XLSredak

11.2. Podaci iz grafičkog dijela registra zgrada

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
Zgrada (2D)digitalniSHPzgrada
Zgrada (3D)digitalniCityGMLSUC

Napomena:

Podaci registra zgrada postoje samo za određeni dio Republike Hrvatske.

12. VEKTORSKI TOPOGRAFSKI PODACI

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
Podaci u mjerilu
1 : 1.000.000 za područje RH
digitalniGDBRepublika Hrvatska
Podaci Temeljne topografske baze (TTB) – objektna cjelinadigitalniGDBobjektna cjelina

13. PODACI IZ REGISTRA GEOGRAFSKIH IMENA

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
Podaci o geografskom imenudigitalniSHPgeografsko ime

Napomena:

Najmanja prostorna jedinica prema kojoj se izdaju podaci je naselje.

14. OSTALI PROIZVODI

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjere
Podjela na listove za mjerila
1 : 1 000 do 1 : 250 000 u HTRS96/TM
digitalniSHPRepublika Hrvatska

15. APLIKACIJE I USLUGE

15.1. Programske aplikacije

Naziv proizvodaJedinica mjere
e-aplikacija za izdavanje podataka stalnih točaka geodetske osnoveWeb aplikacija
e-aplikacija za transformaciju koordinata (T7D)Web aplikacija

15.2. CROPOS usluga

Vrsta uslugeTočnostFormat podataka
CROPOS – DPS diferencijalni servis pozicioniranja0,3 – 0,5 mRTCM 2.3
CROPOS – VPPS visokoprecizni servis pozicioniranja0,02 – 0,04 mRTCM 2.3 /RTCM 3.1 /RTCM 3.2

PRILOG 2.

IZVEDENI PODACI I TEHNIČKE RADNJE

Podaci dobiveni obradom, prilagođavanjem, spajanjem i/ili izdvajanjem te oblikovanjem nekoliko pojedinačnih službenih podataka

1. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJALI

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
Aerofotogrametrijski snimakdigitalniTIFFsnimak6,00
Podaci aerotriangulacijedigitalniTXTsnimak2,00

2. DETALJNE TOPOGRAFSKE KARTE (DTK)

2.1. Detaljne topografske karte (DTK) u neprekinutom nizu

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
DTK u mjerilu
1 : 25 000 (TK25) prikazana u neprekinutom nizu za odabrano područje
digitalniPDFlist13,00

Napomena:

Ukupna naknada za podatke iz tablica točke 1. i 2.1. ovoga Priloga izračunava se uz upotrebu koeficijenta na sljedeći način:

Količina proizvodaKoeficijent
6 – 100,9
11 – 200,8
21 – 500,7
51 – 1000,6
100 – 50000,5
> 50000,2

2.2. Detaljne topografske karte (DTK) – opća uporaba neposredno

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
DTK u mjerilu
1 : 25 000 (TK25)*
analogniprošireni B2formatirani list karte3,90

*Detaljne topografske karte (DTK) – analogne, preklopljene (falcane), koje se izdaju bez zahtjeva

3. DIGITALNI MODEL RELJEFA (DMR)

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
Izvorni podaci DMR-a nastali fotogrametrijskom restitucijomdigitalniDWG/DGNha1 EUR + 0,01 EUR/ha
Izvorni podaci DMR-a nastali vektorizacijom slojnica iz HOK-adigitalniDWG/DGNha1 EUR + 0,01 EUR/ha

Napomene:

1. Minimalna narudžba je 10 ha.

2. Podaci DMR-a nastali vektorizacijom slojnica iz HOK-a izrađeni su za određena područja.

4. PODACI IZ KATASTRA NEKRETNINA

4.1. Geodetsko-tehnički dio

4.1.1. Katastarski plan

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
Katastarski plan i knjižni podaci o katastarskim česticama i vlasnicima 1)digitalniGMLkatastarska čestica0,00
Katastarski plan 2)digitalniGMLkatastarska čestica1 EUR + 0,30 EUR/k.č.

Napomene:

1) Podaci se izdaju elektroničkim putem samo u svrhu izrade geodetskih elaborata u skladu s člankom 14. ovoga Pravilnika.

2) Podaci u GML formatu se izdaju samo u katastarskim uredima po katastarskim česticama.

4.1.2. Arhivski katastarski plan u rasterskom obliku

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
Katastarski plandigitalniTIFF/JPEGlist10,00
Katastarski plananalogni-list A42,50
Katastarski plananalogni-list A35,00

Napomena:

Za podatke za koje je navedeno više formata, podaci se izdaju u jednom od raspoloživih formata, tj. formatu u kojem su podaci dostupni.

4.1.3. Zbirka elaborata (geodetski elaborat, geodetski projekt, elaborat katastarske izmjere, elaborat komasacije)

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
Skica izmjere/fotoskicadigitalni

TIFF/PDF/

DJVU

list A42,50
Skica izmjere/fotoskicadigitalni

TIFF/PDF/

DJVU

> list A46,00
Skica izmjere/fotoskicaanalogni-list A45,00
Skica izmjere/fotoskicaanalogni-list A310,00
Ostali sastavni dijelovi elaboratadigitalniTIFF/PDF/DJVU/ASCII/DWGdio
elaborata
1,30
Ostali sastavni dijelovi elaborataanalogni-list A42,00
Ostali sastavni dijelovi elaborataanalogni-list A34,00


Napomene:

1. Za podatke za koje je navedeno više formata, podaci se izdaju u jednom od raspoloživih formata, tj. formatu u kojem su podaci dostupni.

2. U slučaju ostalih sastavnih dijelova elaborata jedinica mjere »dio« određuje se sukladno pravilniku koji definira sastavne dijelove elaborata.

4.2. Popisno-knjižni dio

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
Pomoćni popisi iz popisno-knjižnog dijela katastarskog operata/baze zemljišnih podataka 1)digitalniXLSredak1 EUR + 0,03 EUR/redak

Napomena:

1) Sadržaj popisa propisan je pravilnikom koji definira sadržaj i oblik katastarskog operata katastra nekretnina. Podaci se izdaju u katastarskim uredima.

5. PODACI KATASTRA INFRASTRUKTURE

5.1. Grafički dio

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
Izvod iz plana katastra infrastrukture (samo vod) 1)digitalniDXF/SHPkm1 EUR + 3,30 EUR/km *)

Plan katastra

infrastrukture 2)

digitalniTIFF/JPEGdm21 EUR + 0,60 EUR/dm² **)

Napomene:

1) Podaci se izdaju u katastarskim uredima.

2) Podaci se samo izdaju u Gradskom uredu za katastar i geodetske polove Grada Zagreba za područje Grada Zagreba.

*) Svaki započeti km računa se kao cijeli.

**) Svaki započeti dm2 računa se kao cijeli.

5.2. Zbirka elaborata katastra infrastrukture

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
Sastavni dijelovi elaborata iz pismohranedigitalniTIFF/PDF/
JPEG/DJVU
dio elaborata1,30
Sastavni dijelovi elaborata iz pismohraneanalogni-list A42,00
Sastavni dijelovi elaborata iz pismohraneanalogni-list A34,00


Napomene:

1. Za podatke iz poglavlja 5. ovoga Priloga za koje je navedeno više formata, podaci se izdaju u jednom od raspoloživih formata, tj. u formatu u kojem su podaci dostupni.

2. Jedinica mjere »dio« određuje se sukladno pravilniku koji definira sastavne dijelove elaborata katastra infrastrukture.

6. OSTALI PROIZVODI

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
Izdavanje podataka iz pismohrane (arhivske građe)digitalni

TIFF/PDF/

DJVU

dokument1,00
Izdavanje podataka iz pismohrane (arhivske građe)analogni-list A42,00
Izdavanje podataka iz pismohrane (arhivske građe)analogni-list A35,00

Napomene:

1. Za podatke za koje je navedeno više formata, podaci se izdaju u jednom od raspoloživih formata, tj. u formatu u kojem su podaci dostupni.

2. Izdavanje podataka iz pismohrane definirano u poglavlju 6. ovoga Priloga ne odnosi se na izdavanje podataka iz 4.1.2., 4.1.3. i 5.2. ovoga Priloga.

7. KNJIGE I NAKLADNIŠTVO

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
Zbirka kartografskih znakovaanalogniknjigakom.6,00
Zbirka kartografskih znakovadigitalniPDFknjiga0,00
Topografske karte na tlu Hrvatskeanalogniknjigakom.13,00

8. TEHNIČKE RADNJE

8.1. Tehničke radnje

Tehnička radnjaJedinicaNaknada [EUR]
Privremeno ili trajno premještanje ili uklanjanje oznake izmjeretočka30,00
Geodetske usluge koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljištakatastarska čestica30,00
Identifikacija u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa za tijela državne uprave i druga državna tijela bez terenskog očevidakatastarska čestica0,00
Obrada službenih podataka – nestandardni izvodi iz popisno-knjižnog dijela katastarskog operata (XLS)

čestica/

redak

100 eura +0,05 eura čestica/redak
Obrada službenih podatakasat

Naknada za ulazne podatke +

30,00 eura/sat

Izrada povijesti promjena na katastarskoj čestici 1)katastarska čestica u sadašnjoj evidenciji /dio katastarske čestice u sadašnjoj evidenciji10,00
Identifikacija katastarskih čestica prema zemljišno knjižnom stanju 1)katastarska čestica3,00
Identifikacija katastarskih čestica prema prethodnoj katastarskoj izmjeri 1)katastarska čestica3,00


1) Naknada se ne naplaćuje tijelima, pravnim i fizičkim osobama koje su oslobođene naplate upravne pristojbe prema odredbama općeg oslobođenja Zakona o upravnim pristojbama ili drugim posebnim propisima.

8.2. CROPOS usluga

Vrsta uslugeTočnostFormat podatakaJedinica mjereNaknada [EUR]
CROPOS – GPPS
geodetski precizni servis pozicioniranja
post
processing
RINEX / RINEX VRSminuta0,06

Napomena:

Troškovi registracije iznose 40 EUR i naplaćuju se jednokratno prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju, bez obzira na zahtijevani broj servisa.