Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta

NN 59/2023 (2.6.2023.), Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta

HRVATSKI SABOR

1000

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. svibnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/44

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 26. svibnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (»Narodne novine«, br. 79/07.) riječi: »Hrvatska komora inženjera prometa i transporta« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta«, a riječi: »poštansko-telekomunikacijskog prometa« zamjenjuju se riječima: »poštanskog prometa, informacijsko-komunikacijskog prometa«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Inženjer tehnologije prometa i transporta prema ovome Zakonu je osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij i stekla akademski naziv sveučilišni magistar inženjer, ili je završila odgovarajući stručni diplomski studij i stekla stručni naziv magistar inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno ako je na drugi način propisan posebnim zakonom stekla kvalifikaciju odgovarajuće razine u odgovarajućem znanstvenom polju.

(2) Inženjer tehnologije prometa i transporta je i osoba koja je kvalifikaciju stekla u inozemstvu na odgovarajućem visokom učilištu iz polja tehnologije prometa i transporta, čija se kvalifikacija može priznati sukladno posebnom propisu o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.«.

Članak 3.

U članku 19. stavku 1. riječi: »obvezu i« brišu se.

Članak 4.

U članku 24. stavku 1. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/08

Zagreb, 24. svibnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.