Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2023. godinu

NN 59/2023 (2.6.2023.), Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2023. godinu

Ustavni sud Republike Hrvatske

1007

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 38/13., 37/13., 1/15., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.) i članka 17. stavka 3. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 121/10., 19/13., 37/14., 83/14. i 2/15.), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine« broj 145/22.) te uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija broj: klasa: 100-01/23-01/8, urbroj: 513-05-01-23-2 od 22. svibnja 2023. predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske donosi

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam državnih službenika u Ustavni sud Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) za 2023. godinu.

II.

Plan sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Ustavnom sudu te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2023. godinu.

III.

U Ustavnom sudu predviđeno je zapošljavanje ukupno sto­trideset i jednog (131) zaposlenika, a zaposleno je osamdeset četiri (84) službenika i sedamnaest (17) namještenika na neodređeno vrijeme.

IV.

U Ustavnom sudu sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 2 službenice/službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem pravne struke.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta iz stavka 1. ove točke popunit će se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja ili premještaja.

V.

Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«, mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ustavnog suda.

Broj: SuT-K-27/2023-3

Zagreb, 31. svibnja 2023.

Predsjednik
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.