Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete

NN 64/2023 (14.6.2023.), Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete

Ministarstvo poljoprivrede

1052

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 3. i 4. te članka 57. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19. i 30/23.) uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove zaštite prirode, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA POČINJENE ŠTETE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– minimalne referentne veličine za očuvanje određenih vrsta riba i drugih morskih organizama te način njihova mjerenja

– lovostaji za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama

– način utvrđivanja visine naknade štete i jedinični iznos po kilogramu riba i drugih morskih organizama temeljem kojih se utvrđuje visina naknade štete.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na ribe i druge morske organizme koji potječu iz uzgoja.

(3) Minimalne referentne veličine za očuvanje iz članka 3. ovog Pravilnika ne odnose se na žive jedinke namijenjene uzgoju.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19. i 30/23.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Minimalne referentne veličine za očuvanje određenih vrsta riba i drugih morskih organizama te pripadajući jedinični iznosi za obračun visine naknade štete prikazani su u tablicama 1. i 2.

Tablica 1.

VrstaMinimalna referentna veličinaJedinični iznos po kilogramu (euro)
Znanstveni nazivHrvatski naziv
PISCES – RIBE
Anguilla anguillajegulja35 cm30,00 €
Dentex dentexzubatac30 cm20,00 €
Dicentrarchus labraxlubin, brancin25 cm12,00 €
Diplodus annularisšpar12 cm2,50 €
Diplodus puntazzopic18 cm15,00 €
Diplodus sargusšarag23 cm15,00 €
Diplodus vulgarisfratar18 cm15,00 €
Engraulis encrasicolusinćun9 cm1,00 €
Epinephelus spp.kirnje45 cm20,00 €
Lithognathus mormyrusovčica20 cm15,00 €
Merluccius merlucciusoslić20 cm5,00 €
Mullus spp.trlje11 cm5,00 €
Pagellus acarnebatoglavac17 cm2,00 €
Pagellus bogaraveookan, rumenac33 cm3,00 €
Pagellus erythrinusarbun15 cm10,00 €
Pagrus pagruspagar18 cm20,00 €
Polyprion americanuskirnja glavulja45 cm20,00 €
Sarda sardapalamida40 cm4,00 €
Sardina pilchardussrdela11 cm0,55 €
Sciaena umbrakavala30 cm15,00 €
Scomber scombrusskuša18 cm3,00 €
Scomber coliasplavica, lokarda18 cm1,00 €
Scorpaena scrofaškrpina25 cm20,00 €
Seriola dumeriligof45 cm10,00 €
Solea solealist20 cm10,00 €
Sparus auratakomarča, orada, podlanica20 cm8,00 €
Spondyliosoma cantharuskantar18 cm10,00 €
Trachurus spp.šaruni15 cm0,60 €
Thunnus thynnusplavoperajna tuna30 kg (WHL)** ili 26,5 kg (GUG)*** ili 115 cm (FL)**15,00 €
Xiphias gladiusiglun11,4 kg (WHL)** ili 10,2 kg (GUG)*** ili 100 cm (FL)**15,00 €
ECHINOIDEA – JEŽINCI
Arbacia lixulacrni ježinac50 mm najvećeg promjera čahure3,00 €
Paracentrotus lividushridinski ježinac50 mm najvećeg promjera čahure3,00 €
CRUSTACEA – RAKOVI
Homarus gammarushlap105 mm duljina oklopa (DO)* ili 300 mm ukupna duljina (UD)*40,00 €
Maja squinadorakovica12 cm6,00 €
Nephrops norvegicusškamp20 mm duljina oklopa (DO)* ili 70 mm ukupna duljina (UD)*15,00 €
Palinurus elephasjastog90 mm duljina oklopa (DO)*40,00 €
Parapenaeus longirostriskozica20 mm duljina oklopa (DO)*5,00 €
MOLLUSCA – MEKUŠCI
Chamelea gallinakokoš25 mm4,00 €
Ostrea eduliskamenica7 cm5,00 €
Pecten jacobeusjakovljeva kapica10 cm7,50 €
Ruditapes spp.kućica25 mm16,00 €
Venus spp.prnjavice25 mm12,50 €
Octopus vulgarishobotnica1 kg20,00 €
CNIDARIA – ŽARNJACI
Corallium rubrumcrveni koralj7 mm bazalni promjer mjeren unutar 1 cm od baze kolonije1.000,00 €


* DO – duljina oklopa; UD – ukupna duljina

** WHL – cijela riba, bez odstranjenih ikakvih vanjskih dijelova ili utrobe; FL – vilična duljina

*** GUG – riba očišćena od škrga i utrobe

Tablica 2.

VrstaMinimalna referentna veličinaJedinični iznos po komadu (euro)
Znanstveni nazivHrvatski naziv
PORIFERA – SPUŽVE
Spongia lamellaspužva slonovo uho30 cm duljina najvećeg promjera5,00 €
Spongia officinalisobična spužva10 cm duljina najvećeg promjera5,00 €

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka dozvoljen je iskrcaj slučajnog ulova igluna (Xiphias gladius) duljine manje od minimalne veličine propisane u stavku 1. ovoga članka ako ovaj slučajni ulov ne premašuje 5 % ukupne mase na iskrcaju.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka plovilima autoriziranima za ribolov tune namijenjene iskrcaju dozvoljen je iskrcaj slučajnog ulova plavoperajne tune (Thunnus thynnus) duljine manje od minimalne veličine propisane u stavku 1. ovoga članka ako ovaj slučajni ulov ne premašuje 5 % ukupnog broja plavoperajne tune mase između 8 kg i 30 kg ili vilične duljine između 75 cm i 115 cm zadržane na plovilu nakon svake ribolovne operacije.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je zadržavanje na plovilu nakon sortiranja, iskrcaj, transport, skladištenje, izlaganje ili nuđenje za prodaju ili prodaja primjeraka manjih od minimalnih referentnih veličina za očuvanje za vrste kako slijedi:

a. zubatac (Dentex dentex): do 20 % mase zadržanog ulova zubaca smiju činiti primjerci manji od 30 cm, ali ne manji od 25 cm

b. škrpina (Scorpaena scrofa): do 20 % mase zadržanog ulova škrpine smiju činiti primjerci manji od 25 cm, ali ne manji od 20 cm

c. gof (Seriola dumerili): do 20 % mase zadržanog ulova gofa smiju činiti primjerci manji od 45 cm, ali ne manji od 25 cm

d. kantar (Spondyliosoma cantharus): do 20 % mase zadržanog ulova kantara smiju činiti primjerci manji od 18 cm, ali ne manji od 15 cm

e. hobotnica (Octopus vulgaris): do 20 % mase zadržanog ulova hobotnice smiju činiti primjerci manji od 1 kg, ali ne manji od 800 g.

Članak 4.

(1) Mjerenje veličina riba, školjkaša i rakova provodi se sukladno uputama i grafičkim prikazima iz priloga IV. Uredbe (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 2019/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1241).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka mjerenje plavoperajne tune (Thunnus thynnus) provodi se sukladno grafičkom prikazu iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Razdoblja lovostaja odnosno razdoblja u kalendarskoj godini u kojima se određene vrste riba i drugih morskih organizama ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju živi ili u svježem stanju, ako potječu iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora ili su ulovljeni plovilima koja plove pod hrvatskom zastavom su:

Znanstveni nazivHrvatski nazivRazdoblje lovostaja
1. PISCESRIBE
Sciaena umbrakavalaod 15. svibnja do 15. srpnja
Epinephelus spp., Polyprion americanus i Mycteroperca rubrakirnjeod 1. srpnja do 31. kolovoza
Xiphias gladiusiglunod 1. siječnja do 31. ožujka
Anguilla anguillajeguljaod 1. ožujka do 31. listopada
Thunnus alalungadugokrila tuna, albakorod 1. ožujka do 31. ožujka te od 1. listopada do 30. studenog
2. HOLOTUROIDEATRPOVI
Holothuroideatrpovi, morski krastavciod 1. siječnja do 31. prosinca
3. CRUSTACEARAKOVI
Homarus gammarushlapod 1. rujna do 5. svibnja
Maja squinadorakovicaod 1. lipnja do 30. studenog
Palinurus elephasjastogod 1. rujna do 5. svibnja
Scyllarides latuskukaod 1. rujna do 15. srpnja
4. CNIDARIAŽARNJACI
Corallium rubrumcrveni koraljod 1. siječnja do 31. srpnja i od 1. prosinca do 31. prosinca
5. PORIFERASPUŽVE
Spongia sppspužveod 1. studenog do 31. svibnja


(2) Ribolovna sezona za plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus) određena je propisom kojim je uređen ulov ove vrste.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, ribe ili drugi morski organizmi ulovljeni prije prvog dana početka lovostaja mogu se transportirati, skladištiti, prodavati, izlagati za prodaju ili nuditi na prodaju živi ili u svježem stanju pet dana od prvog dana početka lovostaja.

(4) Odredbe stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se na spužve i crveni koralj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Osoba koja obavlja ribolov, dužna je, odmah nakon ulova i neovisno o njihovoj veličini, vratiti u more ženke raka kuke (Scyllarides latus) s vanjskim jajima, rakovice (Maja squinado) sa zatamnjenim vanjskim jajima te, sukladno Prilogu I. točki (n) Uredbe (EU) 1241/2019, ženke jastoga (Palinurus elephas) i hlapa (Homarus gammarus) s vanjskim jajima.

Članak 7.

(1) Pod štetom u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se šteta počinjena ribama i drugim morskim organizmima od strane fizičke ili pravne osobe:

a) obavljanjem gospodarskog ribolova ili sakupljanjem morskih organizama bez važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ili važećeg odobrenja za gospodarski ribolov ako je propisano da je obavljanje određene vrste ribolova zabranjeno bez važećeg odobrenja

b) obavljanjem gospodarskog ribolova ili sakupljanjem morskih organizama plovilom, ribolovnim alatima, tramatom ili opremom ili u ribolovnim zonama koji nisu upisani u povlasticu za gospodarski ribolov

c) obavljanjem malog obalnog ribolova bez povlastice za mali obalni ribolov odnosno ribolovnim alatima ili opremom koji nisu upisani u povlasticu za mali obalni ribolov

d) obavljanjem sportskog ili rekreacijskog ribolova bez dozvole za tu kategoriju ribolova odnosno ribolovnim alatima ili opremom koji nisu dozvoljeni za tu kategoriju ribolova

e) obavljanjem ribolova ili sakupljanja morskih organizama na zabranjenom području uzimajući u obzir kategoriju ribolova odnosno ribolovni alat ili opremu kojim se ribolov odnosno sakupljanje obavlja

f) obavljanjem ribolova ili sakupljanja morskih organizama bez dodijeljene kvote odnosno nakon iskorištenja dodijeljene kvote ako je za pojedinu vrstu određena kvota ili nakon premašivanja određenog ograničenja ulova

g) obavljanjem ribolova ili sakupljanja morskih organizama zabranjenim ribolovnim alatom ili opremom odnosno ribolovnim alatom ili opremom čije konstrukcijsko tehničke osobine ne odgovaraju propisanima odnosno količinama ribolovnih alata ili opreme iznad dopuštenih ili na nedozvoljeni način, uzimajući u obzir kategoriju ribolova koja se obavlja

h) obavljanjem ciljanog ribolova ili sakupljanja morskih organizama vrsta za koje je propisan lovostaj ili zabrana ribolova odnosno sakupljanja, uzimajući u obzir kategoriju ribolova koja se obavlja

i) zadržavanjem na plovilu ili kod sebe nakon sortiranja, prekrcavanjem, iskrcavanjem, transportiranjem, skladištenjem, izlaganjem ili nuđenjem za prodaju ili prodajom vrsta ispod minimalnih referentnih veličina iz članka 3. ovog Pravilnika, suprotno propisima iz područja morskog ribarstva

j) obavljanjem ribolova ili sakupljanja morskih organizama ribolovnim alatima ili opremom protivno njihovoj namjeni ili na nedozvoljeni način

k) zadržavanjem kod sebe ili na plovilu odnosno pri iskrcaju ulovljenih količina riba ili drugih morskih organizama većih od dopuštenih u skladu s propisima iz područja morskog ribarstva, uzimajući u obzir kategoriju ribolova koja se obavlja

l) zadržavanjem na plovilu ili kod sebe, prekrcavanjem, iskrcavanjem, transportiranjem, skladištenjem, izlaganjem ili nuđenjem za prodaju ili prodajom ženki jastoga (Palinurus elephas), hlapa (Homarus gammarus), rakovice (Maja squinado) i kuke (Scyllarides latus) s vanjskim jajima

m) skladištenjem u svrhu prodaje, izlaganjem ili nuđenjem za prodaju ili prodajom riba ili drugih morskih organizama koje ne potječu iz gospodarskog ribolova na moru

n) skladištenjem u svrhu prodaje, izlaganjem ili nuđenjem za prodaju ili prodajom riba ili drugih morskih organizama za koje se ne može dokazati sljedivost od ulova ili sakupljanja

o) obavljanjem ribolova ili sakupljanja morskih organizama bez ispunjavanja propisanih obveza bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu i iskrcaju uzimajući u obzir kategoriju ribolova koja se obavlja

p) obavljanjem ribolova ili sakupljanja morskih organizama bez ispravnog sustava za satelitsko praćenje plovila za kategorije za koje je ova obveza propisana

r) prekrcajem riba ili drugih morskih organizama suprotno uvjetima određenim propisima iz područja iz morskog ribarstva

s) obavljanjem gospodarskog ili malog obalnog ribolova plovilom na kojem je promjenama vezanima uz pogonski stroj povećana snaga pogonskog stroja u odnosu na porivni stroj upisan u povlasticu odnosno Registar ribarske flote Republike Hrvatske.

(2) Pod štetom u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se i šteta počinjena na ribama i drugim morskim organizmima od strane fizičke ili pravne osobe:

a) korištenjem eksploziva ili eksplozivnih naprava u svrhu ostvarivanja ulova

b) korištenjem toksičnih, omamljujućih ili nagrizajućih tvari u svrhu ostvarivanja ulova

c) neposrednim korištenjem električne struje u svrhu ostvarivanja ulova

d) korištenjem pneumatskih čekića i drugih udarnih naprava u svrhu ostvarivanja ulova

e) korištenjem povlačnih naprava ili križa sv. Andrije ili sličnih trgajućih alata u svrhu ostvarivanja ulova crvenog koralja (Corallium rubrum) ili drugih vrsta koralja i njima sličnih vrsta

f) korištenjem svih vrsta projektila u ribolovu za direktno ostvarivanje ulova osim kod ribolova podvodnom puškom u sportskom ribolovu uz dozvolu uz uvjet da se obavlja na propisan način te kod ribolova ostima uz posjedovanje dozvole ili povlastice.

(3) U svrhu izračuna visine naknade štete počinjene na ribama i drugim morskim organizmima, u slučajevima iz stavka 1. točaka a), b), c), d), e), g), j), k), m), o), p), r) i s) i stavka 2. ovog Pravilnika, smatrat će se da je šteta nastala na cjelokupnoj količini riba i drugih morskih organizama zatečenim u inspekcijskom nadzoru kojim se utvrdila nepravilnost.

(4) Pod štetom koja je nanesena ribama i drugim morskim organizmima u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se i šteta za koju se na temelju odgovarajućih inspekcijskih nalaza utvrdi da je nastala puštanjem ili bacanjem u ribolovno more, rijeke koje utječu u to more ili jezera povezana s tim morem, tekućih i krutih otpadaka proizvodnje i prerade kao i bilo kojih drugih tvari i materijala koji uništavaju ribe i druge morske organizme, a posebno onih koji ograničavaju njihov životni prostor i štetno utječu na bioekološke uvjete, za određene ili neodređene vrste u određenim količinama.

Članak 8.

(1) Visina naknade štete koja je nanesena ribama i/ili drugim morskim organizmima u slučajevima iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika, a uzimajući u obzir članak 7. stavak 3. ovog Pravilnika određuje se tako da se utvrđena mase riba i/ili drugih morskih organizama odnosno broj jedinki u slučaju spužvi nad kojima je počinjena šteta množi s jediničnim iznosom iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika za pojedinu vrstu i zatim množi sa sljedećim koeficijentima:

a) organizmi čije su veličine jednake ili iznad minimalnih referentnih veličina – koeficijent 8

b) organizmi čije su veličine ispod minimalnih referentnih veličina – koeficijent 15.

(2) Visina naknade štete koja je nanesena ribama i/ili drugim morskim organizmima u slučajevima iz članka 7. stavaka 2. i 4. ovog Pravilnika, određuje se tako da se utvrđena masa riba i/ili drugih morskih organizama odnosno broj jedinki u slučaju spužvi nad kojima je počinjena šteta množi s jediničnim iznosom iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika za pojedinu vrstu i zatim množi sa sljedećim koeficijentima:

a) organizmi čije su veličine jednake ili iznad minimalnih referentnih veličina – koeficijent 30

b) organizmi čije su veličine ispod minimalnih referentnih veličina – koeficijent 60.

Članak 9.

(1) Za ribe i druge morske organizme koji nisu obuhvaćeni člankom 3. stavkom 1. ovog Pravilnika ili nije moguće utvrditi o kojim se vrstama radi, visina naknade štete u slučajevima iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika utvrđuje se u iznosu od 70,00 eura po kilogramu.

(2) Za ribe i druge morske organizme koji nisu obuhvaćeni člankom 3. stavkom 1. ovog Pravilnika ili nije moguće utvrditi o kojim se vrstama radi, visina naknade štete u slučajevima iz članka 7. stavaka 2. i 4. ovog Pravilnika utvrđuje se u iznosu od 350,00 eura po kilogramu.

(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na pojedine vrste riba i drugih morskih organizama koje su zaštićene temeljem odredbi propisa kojim se uređuje zaštita prirode.

Članak 10.

Inspektori i druge ovlaštene osobe za provođenje inspekcijskog nadzora, u skladu sa Zakonom i propisima donesenih na temelju njega, zapisnikom utvrđuju visinu naknade štete nanesenu ribama i drugim morskim organizmima u skladu sa člankom 8. odnosno člankom 9. ovog Pravilnika, na temelju provedenog utvrđivanja veličine i mase riba i/ili drugih morskih organizama odnosno broja jedinki u slučaju spužvi.

Članak 11.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, broj 42/16.), Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (»Narodne novine«, br. 101/02., 96/05., 30/07. i 131/09.), Pravilnik o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) (»Narodne novine«, broj 37/22.), Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, broj 3/18.) i Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini (»Narodne novine«, broj 60/22.).

(2) Odredbe o minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje iz članka 3. tablice u stavku 1. ovog Pravilnika za vrste: zubatac (Dentex dentex), škrpina (Scorpaena scrofa), gof (Seriola dumerili), kantar (Spondyliosoma cantharus) i hobotnica (Octopus vulgaris), kao i odredbe stavka 4. istoga članka, stupaju na snagu 1. srpnja 2024. godine.

Članak 12.

Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama pravilnika iz članka 11. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/55

Urbroj: 525-12/717-23-10

Zagreb, 2. lipnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.