Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

NN 67/2023 (21.6.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

HRVATSKI SABOR

1101

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. lipnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/49
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 13. lipnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) u članku 2. riječi: »zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske i epikontinentalnim pojasom Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »isključivim gospodarskim pojasom Republike Hrvatske«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza podstavka 12. dodaje se novi podstavak 13. koji glasi:

»13. izgrađena infrastruktura je infrastruktura koja postoji u naravi i koja je evidentirana u katastru infrastrukture, odnosno katastarskom operatu«.

Dosadašnji podstavci 13. do 20. postaju podstavci 14. do 21.

U dosadašnjem podstavku 21., koji postaje podstavak 22., riječi: »zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ZERP) i epikontinentalni pojas Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske u Jadranskom moru (u daljnjem tekstu: isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske)«.

Dosadašnji podstavci 22. do 27. postaju podstavci 23. do 28.

U dosadašnjem podstavku 28., koji postaje podstavak 29., iza riječi: »parcelacijski elaborat je« dodaje se riječ: »geodetski«.

Dosadašnji podstavci 29. do 31. postaju podstavci 30. do 32.

Iza dosadašnjeg podstavka 32., koji postaje podstavak 33., dodaju se novi podstavci 34., 35., 36. i 37. koji glase:

»34. površine za gradnju sunčanih elektrana su površine na kojima je sukladno odredbama ovoga Zakona moguće graditi infrastrukturne građevine sunčanih elektrana, i to:

– površine koje su u prostornom planu bilo koje razine grafički određene u kartografskom prikazu kao površine namjene za izgradnju sunčanih elektrana, neovisno o tome jesu li unutar ili izvan građevinskog područja, te se kod takvih površina ne primjenjuju ograničenja snage sunčane elektrane propisana prostornim planom

– površine koje su u prostornom planu bilo koje razine određene kao površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske i poslovne namjene (I i K)

– površine koje su prostornim planom određene kao poljoprivredno tlo oznake P3, a u neposrednom su kontaktu s izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarskih i poslovnih namjena na kojima se nalaze postojeće gospodarske ili poslovne građevine, uz uvjet da ista površina ne može biti veća od 50% površine te gospodarske i poslovne zone, a dobivena električna energija koristi se za potrebe tih građevina

– vodne površine – jezera nastala eksploatacijom mineralnih sirovina, kao i ribnjaci i druga uzgajališta akvakultura na kopnu, uz suglasnost davatelja koncesije, odnosno davatelja zakupa ako je riječ o području pod koncesijom, odnosno zakupom

– površine odlagališta otpada

– površine eksploatacijskih polja čvrste mineralne sirovine uz suglasnost tijela nadležnog za rudarstvo te površine eksploatacijskih polja morske soli uz suglasnost ministarstva nadležnog za rudarstvo i ministarstva nadležnog za pomorstvo

– površine koje se nalaze unutar građevnih čestica postojećih infrastrukturnih i vodnih građevina uz suglasnost tijela koje upravlja predmetnim infrastrukturnim sustavom i građevinom

35. površine za gradnju agrosunčanih elektrana su površine koje su prostornim planom bilo koje razine određene kao poljoprivredne površine, a na kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) ili na kojima se uz postojeći prostor obuhvata farme, staklenika ili plastenika postavom agrosunčanih elektrana postižu ciljevi razvoja poljoprivredne djelatnosti, uz zadržavanje namjene poljoprivrednog zemljišta, osim u nacionalnom parku i parku prirode

36. površine za gradnju geotermalnih bušotina za poljoprivredne i industrijske svrhe su površine na kojima je za potrebe poljoprivrednih kompleksa (farme, staklenici i sl.), uzgajališta u akvakulturi i industrijskih građevina moguće graditi geotermalnu bušotinu s pripadajućim postrojenjem za vlastite potrebe

37. površine za gradnju građevina za potrebe Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske narodne banke su površine koje su prostornim planovima određene i kao površine posebne namjene«.

Dosadašnji podstavci 33. do 37. postaju podstavci 38. do 42.

Iza dosadašnjeg podstavka 38., koji postaje podstavak 43., dodaje se novi podstavak 44. koji glasi:

»44. transformacija prostornih planova je proces prelaska iz analognog u digitalni oblik važećih prostornih planova sa svojstvima i sadržajima pridruženih sukladno pravilniku iz članka 56. stavka 3. ovoga Zakona«.

Dosadašnji podstavci 39. do 44. postaju podstavci 45. do 50.

Dosadašnji podstavak 45., koji postaje podstavak 51., mijenja se i glasi:

»51. vrsnoća izgrađenog prostora je opći interes koji se osigurava provedbom dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje, prilikom izrade prostornih planova i projekata na temelju ovoga Zakona i posebnog zakona kojim se uređuje gradnja«.

Dosadašnji podstavci 46. do 48. postaju podstavci 52. do 54.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Dijelom građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja naselja ne može se smatrati niti u prostornim planovima određivati jedna ili više katastarskih čestica čija je ukupna površina manja od 5000 m² koje nisu prostorno povezane s postojećim građevinskim područjem istog naselja ili postojećim izdvojenim građevinskim područjem istog naselja.«.

Članak 3.

U članku 26. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Za vrijeme obnašanja dužnosti ravnatelji zavoda za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba imaju pravo na plaću te ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa u skladu s općim aktima javne ustanove.

(7) Na prava i obveze ravnatelja zavoda za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba koje nisu utvrđene ovim Zakonom ili općim aktima javne ustanove primjenjuje se posebni zakon kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa.«.

Članak 4.

U članku 42. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Kod izrade prostornih planova na temelju ovoga Zakona i pravilnika iz članka 56. stavka 3. ovoga Zakona polazišta za određivanje građevinskih područja su građevinska područja određena važećim prostornim planovima.

(5) U smislu stavka 4. ovoga članka sva građevinska područja određena važećim prostornim planovima mogu se, u ovisnosti o razini i značaju, zadržati odnosno planirati kod izrade i donošenja prostornih planova na temelju ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 5.

U članku 44. stavku 1. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

»7. istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, geotermalne vode, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama«.

Dosadašnji podstavci 7. do 10. postaju podstavci 8. do 11.

U dosadašnjem podstavku 11., koji postaje podstavak 12., na kraju rečenice briše se točka i iza njega se dodaje podstavak 13. koji glasi:

»13. građevina posjetiteljske infrastrukture u područjima zaštićenim prema posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita prirode (informativni punkt, suvenirnica, sanitarni čvor i sl.).«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izvan građevinskog područja mogu se planirati ili graditi spomen-obilježja s pripadajućom infrastrukturom.«.

Članak 6.

U članku 48. stavku 2. podstavku 2. iza riječi: »soli,« dodaju se riječi i zarez: »eksploataciju peloida za balneološke svrhe,«.

Članak 7.

U članku 48.a podstavku 1. iza riječi: »od najmanje 3 ha« dodaju se riječi: »na području jedne jedinice lokalne samouprave«.

Članak 8.

U naslovu iznad članka 49. riječ: »sportske« zamjenjuje se riječima: »sportsko-rekreacijske«.

U članku 49. stavku 1. riječ: »sportske« zamjenjuje se riječima: »sportsko-rekreacijske«.

U stavku 2. iza riječi: »ugostiteljsko-turističke i« riječ: »sportske« zamjenjuje se riječima: »sportsko-rekreacijske«.

Članak 9.

U članku 49.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Morsko područje planira se:

1. Državnim planom prostornog razvoja

2. Prostornim planom isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske

3. prostornim planovima nacionalnih parkova i parkova prirode koji obuhvaćaju morsko područje

4. prostornim planovima županija koje obuhvaćaju morsko područje i prostornim planovima uređenja gradova, odnosno općina, unutar njihovih granica određenih sukladno posebnim propisima i prikazanim u Registru prostornih jedinica koji se vodi na temelju posebnih propisa kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina

5. generalnim urbanističkim planovima i urbanističkim planovima uređenja koji obuhvaćaju morsko područje.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za područje pomorskog dobra moraju se donijeti prostorni planovi razine urbanističkog plana uređenja koji u odnosu na uobičajenu sadržajnu tekstualnu i grafičku razinu urbanističkog plana uređenja moraju sadržavati idejna rješenja s detaljnim položajem i oblicima pojedinih prostornih elemenata zgrada i drugih građevina, uključujući i molove, lukobrane, sunčališta, šetnice na kopnu i moru i sl., kao i rješenja onih zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem.«.

Članak 10.

Iza članka 52. dodaje se članak 52.a koji glasi:

»Članak 52.a

(1) Odluku o donošenju Arhitektonskih politika Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje donosi Vlada na prijedlog Ministarstva.

(2) U Arhitektonskim politikama iz stavka 1. ovoga članka razrađuju se ciljevi i smjernice za unapređenje kvalitete i kulture građenja te kvalitete arhitekture i cjelokupnog izgrađenog prostora.«.

Članak 11.

U članku 53. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kroz postupak izrade i donošenja prostornih planova prema ovome Zakonu obvezno je osigurati kontinuitet prostornog uređenja, na način da važeći prostorni planovi predstavljaju programska polazišta za prostorno planska rješenja prostornih planova prema ovome Zakonu.«.

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

Članak 12.

U članku 55. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka ne provodi se za građevine nacionalne kritične infrastrukture te za građevine sigurnosno-obavještajnog sustava.«.

Članak 13.

U članku 56. stavku 3. riječi: »lokalne razine« brišu se.

Članak 14.

U članku 60. stavku 2. riječi: »Prostorni plan ZERP-a, Prostorni plan epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske«.

Članak 15.

U članku 66. ispred riječi: »Državni« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Državni plan prostornog razvoja donosi se kao cjelina, a iznimno za jednu ili više građevina ili površina državnog značaja iz članka 67. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Postupak izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja i lokacijske dozvole za jednu građevinu državnog značaja propisuje Vlada uredbom.«.

Članak 16.

U članku 67. stavku 1. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»5. zone namijenjene eksploataciji ugljikovodika, geotermalne vode, podzemnom skladištenju plina i trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama«.

Dosadašnji podstavci 5. do 8. postaju podstavci 6. do 9.

Članak 17.

U članku 68. stavku 1. riječi: »Prostorni plan ZERP-a koji se obvezno donosi za područje ZERP-a, Prostorni plan epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske«.

Članak 18.

U članku 70. stavku 1. iza riječi: »razvoja« dodaju se riječi: »i prostornim planovima područja posebnih obilježja«.

U stavku 2. riječi: »i uvjete provedbe infrastrukture izvan područja za koje se donosi urbanistički plan uređenja za potrebe tog područja« brišu se.

U stavku 3. podstavku 2. na kraju rečenice slovo: »i« briše se.

Iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»3. uvjete provedbe infrastrukture za potrebe tog područja i«.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 19.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»(1) Prostorni plan županije određuje:

1. zahvate u prostoru i izdvojena građevinska područja izvan naselja županijskog značaja te površine svih namjena županijskog značaja (šume, poljoprivredno tlo, vode, zaštićena područja prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita prirode)

2. površine i zahvate u prostoru županijskog značaja određene uredbom iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 56. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Prostorni plan županije propisuje:

1. uvjete provedbe zahvata područnog (regionalnog) značaja

2. uvjete provedbe zahvata u prostoru područnog (regionalnog) značaja koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem

3. smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja na izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja područnog (regionalnog) značaja.«.

Članak 20.

U članku 73. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »namijenjeno« dodaje se riječ i zarez: »poljoprivredi,«.

Članak 21.

U članku 74. stavku 2. riječi: »i uvjete provedbe infrastrukture izvan područja za koje se donosi urbanistički plan uređenja za potrebe tog područja« brišu se.

U stavku 3. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»3. uvjete provedbe infrastrukture za potrebe tog područja i«.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 22.

U članku 85. stavku 1. iza riječi: »lokalne« dodaju se riječi: »i područne (regionalne)«.

U stavku 2. riječ: »Gradonačelnik« zamjenjuje se riječima: »Župan, gradonačelnik«, a iza riječi: »jedinice« dodaju se riječi: »područne (regionalne), odnosno«.

Članak 23.

U članku 86. stavku 4. iza riječi: »donijela« dodaju se riječi: »te u informacijskom sustavu prostornog uređenja«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Postupak izrade i donošenja prostornog plana kroz sve faze izrade i donošenja prostornog plana određenih ovim Zakonom vodi se u elektroničkom sustavu »ePlanovi«.«.

Članak 24.

U članku 88. stavku 1. riječi: »i kroz informacijski sustav putem Zavoda« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) O izradi prostornog plana županije, odnosno Prostornog plana Grada Zagreba moraju se obavijestiti i susjedne županije, odnosno Grad Zagreb.«.

Članak 25.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»(1) Odluka o izradi prostornog plana, ovisno o vrsti prostornog plana i postupku njegove izrade (izrada novog plana, njegovih izmjena i/ili dopuna, odnosno zasebno stavljanje izvan snage), sadrži osobito:

1. pravnu osnovu za izradu i donošenje prostornog plana

2. razloge donošenja prostornog plana, ciljeve i programska polazišta

3. obuhvat prostornog plana

4. sažetu ocjenu stanja u obuhvatu prostornog plana

5. popis sektorskih strategija i drugih dokumenata u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova

6. način pribavljanja stručnih rješenja prostornog plana

7. popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornog plana

8. planiranu dinamiku s fazama za izradu prostornog plana, odnosno rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima

9. izvore financiranja izrade prostornog plana

10. druga pitanja značajna za izradu prostornog plana.

(2) Odlukom o izradi urbanističkog plana uređenja može se odrediti uži ili širi obuhvat tog plana od obuhvata određenog prostornim planom lokalne razine šireg područja te se može odrediti obuhvat tog plana i za područje za koje obuhvat nije određen prostornim planom lokalne razine šireg područja.

(3) Izrada i donošenje urbanističkog plana uređenja i s time povezanih izmjena i/ili dopuna prostornog plana šireg područja mogu se provoditi istodobno, u kojim postupcima se donose vezane odluke o izradi izmjena i/ili dopuna prostornog plana šireg područja i izradi urbanističkog plana uređenja.«.

Članak 26.

U članku 91. stavku 1. iza riječi: »mijenjali« dodaje se riječ i zarez: »sadržaj,«.

Članak 27.

U članku 98. stavku 4. riječi: »Prostornog plana ZERP-a, Prostornog plana epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske«.

Članak 28.

U članku 104. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ponovna javna rasprava provodi se ako se prijedlog prostornog plana zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi ili iz drugih razloga promijeni tako da nova rješenja nisu u skladu s ciljevima i sadržajima te programskim polazištima iz odluke o izradi prostornog plana, ako se promijeni granica građevinskog područja odnosno namjena površina ili ako se promjenom utječe na vlasničke odnose.«.

U stavku 2. riječ: »petnaest« zamjenjuje se riječju: »trideset«.

Članak 29.

U članku 107. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prije donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, generalnog urbanističkog plana i urbanističkog plana uređenja mora se pribaviti mišljenje zavoda za prostorno uređenje županije u pogledu usklađenosti tog plana s prostornim planom županije, s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

U stavku 2. riječ: »petnaest« zamjenjuje se riječju: »trideset«.

Članak 30.

U članku 109. stavku 1. riječi: »Prostorni plan ZERP-a i Prostorni plan epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske,« zamjenjuju se riječima: »Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske,«.

Članak 31.

U članku 110. stavku 1. iza riječi: »Hrvatski sabor« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »odnosno Vlada«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odluka o donošenju prostornog plana objavljuje se i u informacijskom sustavu prostornog uređenja putem elektroničkog sustava »ePlanovi« najkasnije petnaest dana od dana objave te odluke u službenom glasilu iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.«.

Članak 32.

U članku 112. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredbe ovoga članka ne odnose se na prostorne planove čiji je postupak izrade započeo u elektroničkom sustavu »ePlanovi« za koje je način pohrane određen pravilnikom iz članka 56. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 33.

U članku 113. iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Odredbe stavaka 3. i 4. ovoga članka ne odnose se na izmjene i dopune prostornog plana čija je izrada započela u elektroničkom sustavu »ePlanovi«, a koji se izrađuju i donose u pročišćenom obliku putem elektroničkog sustava »ePlanovi«.

(6) Prikaz izmjena i dopuna odredbi za provedbu plana sastavni je dio odluke o donošenju izmjena i dopuna plana i stavlja se putem elektroničkog sustava »ePlanovi« kao prilog odluci o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana.

(7) Izmjene i dopune prostornog plana iz stavka 6. ovoga članka objavljuju se na način propisan za odluku o donošenju prostornog plana.«.

Članak 34.

Iza članka 113. dodaje se poglavlje 6.6. s nazivom i člankom 113.a koji glase:

»6.6. POSTUPAK TRANSFORMACIJE PROSTORNIH PLANOVA

Članak 113.a

(1) Postupak transformacije prostornog plana vodi se u elektroničkom sustavu »ePlanovi«.

(2) Postupak transformacije prostornog plana započinje na temelju odluke o transformaciji prostornog plana.

(3) Odluku iz stavka 2. ovoga članka za prostorni plan državne razine donosi ministar, za prostorni plan područne (regionalne) odnosno lokalne razine predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave.

(4) Odluka iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«, odnosno u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave koja je tu odluku donijela.

(5) Nositelj transformacije prostornog plana državne razine je Ministarstvo, prostornog plana područne (regionalne) razine stručno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, a prostornog plana lokalne razine stručno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave.

(6) Stručne poslove izrade transformacije prostornog plana obavljaju fizičke i pravne osobe koje prema posebnom propisu mogu obavljati poslove prostornog uređenja.

(7) Prijedlog transformiranog prostornog plana objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama nositelja transformacije prostornog plana i u informacijskom sustavu prostornog uređenja putem elektroničkog sustava »ePlanovi« u trajanju od 15 dana.

(8) Zaključak o provedenoj objavi iz stavka 7. ovoga članka za transformirani prostorni plan državne razine donosi ministar, za transformirani prostorni plan područne (regionalne) razine župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, a za transformirani prostorni plan lokalne razine gradonačelnik, odnosno općinski načelnik.

(9) Odluku o provedenom postupku transformacije prostornog plana državne razine donosi ministar, prostornog plana područne (regionalne) odnosno lokalne razine predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave.

(10) Prije donošenja odluke iz stavka 9. ovoga članka nositelj transformacije prostornog plana područne (regionalne) i lokalne razine za transformirani prostorni plan dužan je ishoditi pozitivno mišljenje nadležnog zavoda za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba.

(11) U slučaju negativnog mišljenja nadležnog zavoda za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba nositelj transformacije prostornog plana područne (regionalne) i lokalne razine dužan je za transformirani prostorni plan zatražiti mišljenje Ministarstva.

(12) Odluka iz stavka 9. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«, odnosno u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave koja je tu odluku donijela i u informacijskom sustavu prostornog uređenja putem elektroničkog sustava »ePlanovi«.

(13) Prostorni plan za koji je transformacija provedena prestaje važiti prvog dana od dana objave odluke iz stavka 9. ovoga članka u »Narodnim novinama«, odnosno u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave koja je tu odluku donijela.

(14) Odgovornost za transformaciju imaju nositelj izrade i stručni izrađivač kojima stručnu pomoć pružaju nadležni zavodi za prostorno uređenje županije, odnosno nadležni zavod Grada Zagreba.«.

Članak 35.

U članku 114. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na svim prostorima kopnenog područja Republike Hrvatske na kojima za to ne postoje zapreke u prostornom planu može se provoditi zahvat istraživanja ugljikovodika i geotermalne vode, te zahvat skladištenja ugljikovodika u geološkim strukturama na prostoru postojećih eksploatacijskih polja na kojima je završena eksploatacija.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, neovisno o uvjetima iz prostornog plana, energetske transportne sustave moguće je graditi unutar svih postojećih i/ili planiranih infrastrukturnih koridora sukladno tehničkim zahtjevima građevine, a u postojeće proizvodne građevine i elektrane/energane moguće je uvoditi i druga goriva.«.

Članak 36.

U članku 117. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upravno tijelo županije, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, izdaje na svojem području akte za provedbu prostornih planova za zahvate u prostoru:

1. planirane prostornim planom državne razine u parku prirode

2. planirane prostornim planom područne (regionalne) razine

3. planirane prostornim planom lokalne razine izvan područja velikog grada

4. planirane prostornim planovima lokalne razine na području velikog grada i drugog grada ili općine

5. određene uredbom iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona kao građevine i drugi zahvati u prostoru područnog (regionalnog) značaja.«.

Članak 37.

U članku 121. stavci 2. i 3. brišu se.

U stavku 4., koji postaje stavak 2., riječi: »te povrede službene dužnosti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka« brišu se.

Članak 38.

U članku 122. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Akt za provedbu prostornog plana za građevinu sunčane elektrane, agrosunčane elektrane te geotermalne bušotine za poljoprivredne i industrijske svrhe izdaje se na površinama određenim člankom 3. stavkom 1. podstavcima 34., 35. i 36. ovoga Zakona.

(7) Akt za provedbu prostornog plana za građevine Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske narodne banke izdaje se na površinama određenim člankom 3. stavkom 1. podstavkom 37. ovoga Zakona.«.

Članak 39.

U članku 125. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Lokacijska dozvola izdaje se za:

1. eksploatacijsko polje mineralnih sirovina, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova

2. sanaciju neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina (npr. trajnim odlaganjem otpada i sl.), osim osnovne tehničke sanacije u cilju provedbe mjere osiguranja radi sprječavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš

3. naftno-rudarske objekte i postrojenja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama na istražnom prostoru odnosno eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda

4. određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina

5. zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem

6. etapno i/ili fazno građenje građevine

7. složeni zahvat u prostoru

8. građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose, a za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja

9. zahvate u prostoru na pomorskom dobru za koje se sukladno posebnom propisu kojim se uređuju koncesije daje koncesija za građenje građevina i/ili postavljanje pomorskih objekata

10. građenje građevina ako to stranka zatraži.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za eksploatacijsko polje ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama ne izdaje se lokacijska dozvola, već se određuje na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda, u skladu s prostornim planom.«.

Članak 40.

Članak 127. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak izdavanja lokacijske dozvole pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke.

(2) Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole podnositelj zahtjeva prilaže:

1. idejni projekt u elektroničkom obliku

2. ispis idejnog projekta ovjeren od projektanata

3. rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili ekološku mrežu ako se radi o zahvatu u prostoru za koji postoji obveza njihova donošenja sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode

4. rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji postoji obveza njegova donošenja sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode

5. potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima

6. dokaz pravnog interesa ako se radi o zahvatu u prostoru iz članka 127.a ovoga Zakona.

(3) Dokumentacija iz stavka 2. podstavaka 1., 3. do 6. ovoga članka, može se podnijeti u elektroničkom obliku i elektroničkim putem.«.

Članak 41.

Iza članka 127. dodaju se naslov iznad članka i članak 127.a koji glase:

»Dokaz pravnog interesa za izdavanje lokacijske dozvole

Članak 127.a

(1) Dokazom pravnog interesa za zahvate u prostoru za koje je posebnim propisom propisano tko može provoditi zahvat u prostoru smatra se:

1. odluka, rješenje ili drugi akt nadležnog tijela kojom je podnositelj zahtjeva sukladno posebnom propisu odabran kao osoba koja može provoditi zahvat u prostoru

2. poziv na odredbu posebnog zakona kojom je propisano tko može provoditi zahvat u prostoru.

(2) Dokazom pravnog interesa u pogledu nekretnine na kojoj stjecanje stvarnih prava nije moguće, a pravo provođenja zahvata u prostoru se stječe koncesijom prema posebnom zakonu kojim se uređuju koncesije, smatra se ovlaštenje davatelja koncesije.

(3) Dokazom pravnog interesa za građevine za proizvodnju i/ili skladištenje električne energije smatraju se energetsko odobrenje izdano prema posebnim propisima iz područja energetike i ugovor o priključenju s operatorom sustava koji je obvezan izgraditi priključak.

(4) Dokazom pravnog interesa za sunčane elektrane unutar površina eksploatacijskih polja mineralnih sirovina smatra se suglasnost tijela nadležnog za rudarstvo.

(5) Ako se ne radi o zahvatu u prostoru iz ovoga članka, a lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo i zahvat u prostoru obuhvaća zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, dokazom pravnog interesa smatra se suglasnost ministarstva koje upravlja tim zemljištem.«.

Članak 42.

U članku 128. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Idejni projekt sadrži izjavu projektanta da je izrađen u skladu s prostornim planom, ovim Zakonom te posebnim zakonima i propisima.«.

Članak 43.

Članak 129. mijenja se i glasi:

»(1) Idejni projekt za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata, sadrži situaciju građevine i/ili zahvata u prostoru na geodetskim podlogama propisanim pravilnikom iz članka 133. ovoga Zakona.

(2) Uz idejni projekt prilaže se elektronički zapis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru u GML formatu.«.

Članak 44.

Naslov iznad članka 135. mijenja se i glasi: »Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za zahvat u prostoru za koji lokacijsku dozvolu izdaje upravno tijelo«.

U članku 135. stavku 1. iza riječi: »upravnog tijela« brišu se zarez i riječi: »odnosno Ministarstva«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja traži projektant elektronički putem upravnog tijela koje je nadležno za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru za čiju se provedbu izrađuje idejni projekt.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Uz traženje iz stavka 2. ovoga članka obvezno se prilaže rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ili rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš.«.

Članak 45.

Članak 136. mijenja se i glasi:

»(1) Upravno tijelo dužno je od javnopravnog tijela zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja u roku od osam dana od dana primitka urednog traženja projektanta.

(2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela odnosno druge osobe ne može u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim opisa i grafičkog prikaza građevine i elaborata iz članka 135. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Javnopravno tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili postupak njihova utvrđivanja, rješenjem obustaviti te uvjete, odnosno rješenje dostaviti upravnom tijelu i projektantu u roku od 15 dana od dana primitka traženja.

(4) Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja obustavlja se ako njihovo utvrđivanje prema posebnim propisima nije moguće, odnosno ako ne postoji mogućnost priključenja.

(5) Smatra se da zahvat u prostoru ispunjava posebne uvjete iz posebnih propisa i da su posebni uvjeti izdani te da se može priključiti na infrastrukturu, na način prikazan u opisu i grafičkom prikazu zahvata u prostoru iz članka 135. stavka 4. ovoga Zakona, ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka upravnom tijelu i projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja.

(6) Upravno tijelo nakon što su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno nakon što je postupak njihova utvrđivanja pravomoćno obustavljen o tome obavještava projektanta.«.

Članak 46.

U članku 138. riječi i zarez: »odnosno Ministarstva,« brišu se.

Članak 47.

U članku 139. stavku 4. iza riječi: »upravnom tijelu« brišu se zarez i riječi: »odnosno Ministarstvu«.

Članak 48.

U članku 139.a stavku 1. iza riječi: »Upravno tijelo« brišu se zarez i riječ: »Ministarstvo«.

Članak 49.

Iza članka 139.a dodaju se naslov iznad članka i članci 139.b, 139.c, 139.d, 139.e i 139.f koji glase:

»Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za zahvat u prostoru za koji lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo

Članak 139.b

(1) Posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja za zahvat u prostoru za koji lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo utvrđuju se u postupku izdavanja lokacijske dozvole elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa eDozvola.

(2) Ministarstvo poziva javnopravna tijela na utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja na idejni projekt najkasnije u roku od 30 dana od primitka urednog zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom.

(3) Ministarstvo pri ocjeni urednosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole, a prije pokretanja postupka utvrđivanja posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja, utvrđuje je li idejni projekt izrađen u skladu s ovim Zakonom, pravilnikom iz članka 133. ovoga Zakona i prostornim planovima.

(4) Posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja utvrđeni na idejni projekt sastavni su dio lokacijske dozvole te prestaju važiti s danom prestanka važenja lokacijske dozvole.

(5) Utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole provodi se i u slučaju prethodno provedenog postupka utvrđivanja posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja u svrhu izrade glavnog projekta prema posebnim propisima koji uređuju gradnju.

(6) Osim sadržaja propisanog člancima 128. do 133. ovoga Zakona, idejni projekt sadrži i podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja te elaborat koji je prema posebnom zakonu uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta.

Članak 139.c

(1) Javnopravna tijela dužna su očitovati se Ministarstvu o tome je li idejni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima iz njihova djelokruga te dostaviti posebne uvjete odnosno uvjete priključenja na idejni projekt u roku od 30 dana od dana poziva na utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja na idejni projekt.

(2) Ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi očitovanje da je idejni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno ne dostavi posebne uvjete i uvjete priključenja, smatra se da je idejni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima odnosno da su posebni uvjeti izdani te da se zahvat u prostoru može priključiti na infrastrukturu.

(3) Javnopravno tijelo od Ministarstva odnosno druge osobe ne može u svrhu očitovanja da je idejni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, utvrđivanja posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja tražiti plaćanje predujma troškova, troškova utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata.

Članak 139.d

(1) Ako se javnopravna tijela u roku iz članka 139.c stavka 1. ovoga Zakona očituju da je idejni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima iz njihova djelokruga, dostave utvrđene posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ili se očituju da nemaju posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja, Ministarstvo u roku od osam dana od isteka roka iz članka 139.c stavka 1. ovoga Zakona poziva stranke na uvid u spis predmeta lokacijske dozvole.

(2) Ako se javnopravna tijela u roku iz članka 139.c stavka 1. ovoga Zakona očituju da idejni projekt nije izrađen u skladu s posebnim propisima iz njihova djelokruga, Ministarstvo će u roku od osam dana od isteka roka iz članka 139.c stavka 1. ovoga Zakona zaključkom podnositelju zahtjeva odrediti primjereni rok za ispravak idejnog projekta, a ako investitor ne postupi po tom zaključku, zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole se odbija.

(3) Nakon što podnositelj zahtjeva dostavi ispravljeni idejni projekt u danom roku Ministarstvo najkasnije u roku od osam dana od dostave ispravljenog idejnog projekta ponovno poziva javnopravna tijela na utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja, u kojem se slučaju na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 139.c ovoga Zakona.

(4) Ako javnopravno tijelo u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja na ispravljeni idejni projekt ponovno utvrdi da idejni projekt nije izrađen u skladu s posebnim propisima iz njihova djelokruga, dužno je o tome izdati rješenje u upravnom postupku te ga dostaviti podnositelju zahtjeva i Ministarstvu u roku od 30 dana od dana ponovljenog poziva na utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja.

Članak 139.e

(1) Protiv rješenja javnopravnog tijela iz članka 139.d stavka 4. ovoga Zakona podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo tijelo državne uprave, o čemu tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi odnosno upravni sud rješava u hitnom postupku.

(2) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja iz članka 139.d stavka 4. ovoga Zakona podnositelj zahtjeva dužan je u roku od 30 dana od dana primitka tog rješenja dostaviti Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja lokacijske dozvole prekida do pravomoćnosti odluke o žalbi, odnosno tužbi.

(3) Ako podnositelj zahtjeva ne postupi u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole se odbija.

(4) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi odnosno upravni sud dužni su Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi odnosno tužbi.

Članak 139.f

(1) Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »eDozvola«.

(2) Posebni uvjeti i uvjeti priključenja utvrđuju se kao elektroničke isprave.«.

Članak 50.

U članku 146. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »prostornim planom« briše se zarez i riječi: »posebnim uvjetima i uvjetima priključenja«.

Članak 51.

Iza članka 149. dodaje se članak 149.a koji glasi:

»Članak 149.a

(1) Promjena koordinata lomnih točaka građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili više građevina na toj čestici izrađenih u GML formatu, do koje dođe nakon izdavanja potvrde iz članka 162. ovoga Zakona zbog homogenizacije katastarskog plana ili drugih promjena u katastarskom operatu koje ne utječu na vlasništvo i druga stvarna prava, ne smatra se izmjenom lokacijskih uvjeta zbog koje je potrebno izmijeniti i/ili dopuniti lokacijsku dozvolu.

(2) Činjenicu da promjene u katastarskom operatu iz stavka 1. ovoga članka ne utječu na vlasništvo i druga stvarna prava podnositelj zahtjeva odnosno investitor dokazuje potvrdom ovlaštenog inženjera geodezije koji je izradio GML datoteku.

(3) U slučaju promjene koordinata lomnih točaka iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva odnosno investitor dostavlja potvrdu iz stavka 2. ovoga članka te novu GML datoteku upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi izmjene GML datoteke u informacijskom sustavu.«.

Članak 52.

Članak 150. mijenja se i glasi:

»(1) Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od četiri godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole ne podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za barem jednu od faza ili etapa odnosno ako se ne pristupi provedbi zahvata u prostoru za koji se ne izdaje akt za građenje.

(2) Za zahvate u prostoru za koje lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo rok iz stavka 1. ovoga članka je šest godina.

(3) Lokacijska dozvola u skladu s kojom je izdana građevinska dozvola prestaje važiti s danom prestanka važenja građevinskih dozvola za sve faze odnosno etape.

(4) Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru koji se prema propisima o gradnji ne smatra građenjem i zahvat u prostoru iz članka 125. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, za koji je u roku iz stavka 1. ovoga članka sklopljen ugovor o koncesiji, važi do isteka roka trajanja koncesije.«.

Članak 53.

U članku 158. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Rješenje o utvrđivanju građevne čestice nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na nekretnini za koju je izdano.«.

Članak 54.

U članku 161. stavku 1. podstavku 3. riječ: »presudom« zamjenjuje se riječju: »odlukom«.

Članak 55.

Članak 162. mijenja se i glasi:

»(1) Parcelacija građevinskog zemljišta izrađena u skladu s aktima, odnosno planovima iz članka 160. stavka 1. i članka 161. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona provodi se u katastru na temelju parcelacijskog elaborata za koji je upravno tijelo, odnosno Ministarstvo izdalo potvrdu o njegovoj usklađenosti s aktom, odnosno planom u skladu s kojim je izrađen.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za zahvate u prostoru linijske infrastrukture upravno tijelo, odnosno Ministarstvo izdaje potvrdu da je grafički dio parcelacijskog elaborata odnosno elaborata nepotpunog izvlaštenja usklađen s aktom, odnosno planom u skladu s kojim je izrađen.

(3) Parcelacijski elaborati za zahvate linijske infrastrukture iz stavka 2. ovoga članka izrađuju se i potvrđuju za cjeloviti zahvat u prostoru.

(4) Za zahvate u prostoru za koje se u idejnom projektu određuje obuhvat zahvata u prostoru, a građevna čestica formira parcelacijskim elaboratom u skladu s lokacijskom dozvolom, uz zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata prilaže se i situacija građevne čestice koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije i projektant idejnog i/ili glavnog projekta.

(5) Parcelacija građevinskog zemljišta izrađena u skladu s rješenjem, odnosno odlukom iz članka 161. ovoga Zakona provodi se u katastru prema posebnom propisu kojim se uređuje katastar nekretnina nakon provedbe u zemljišnoj knjizi, ako je izrađen u skladu s tim rješenjem, odnosno odlukom, a što utvrđuje katastarski ured sukladno posebnom propisu.

(6) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na formiranje građevne čestice u katastru u skladu s lokacijskom dozvolom, građevinskom dozvolom ili rješenjem o utvrđivanju građevne čestice u kojima su lomne točke građevne čestice određene u GML formatu ili čiji je sastavni dio geodetski projekt.

(7) Uz parcelacijski elaborat prilaže se elektronički zapis koordinata lomnih točaka i lomne točke građevne čestice u »GML« formatu.«.

Članak 56.

U članku 186. stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

Članak 57.

Članak 187. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba u svojstvu projektanta ako izradi idejni projekt protivno ovome Zakonu, uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom, posebnim propisima, posebnim uvjetima ili ako su njegovi pojedini dijelovi međusobno neusklađeni (članak 130. stavak 2.).«.

Članak 58.

U članku 198. stavku 3. riječi: »dokumenata prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »prostornih planova«.

U stavku 6. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

(1) Postupci izrade i donošenja prostornih planova započeti po Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tog Zakona, propisa donesenih na temelju tog Zakona te propisa koji se primjenjuju na temelju tog Zakona.

(2) Postupci izrade i donošenja prostornih planova započeti nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, a prije stupanja na snagu pravilnika iz članka 56. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) provest će se i dovršiti po odredbama tog Zakona, propisa donesenih na temelju tog Zakona te propisa koji se primjenjuju na temelju tog Zakona.

(3) Postupci izrade i donošenja prostornih planova započeti nakon stupanja na snagu pravilnika iz članka 56. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) mogu se provesti i dovršiti po odredbama tog Zakona, propisa donesenih na temelju tog Zakona te propisa koji se primjenjuju na temelju tog Zakona, ako je postupak izrade i donošenja prostornog plana započeo najkasnije do 31. prosinca 2023.

(4) Odredba članka 9. stavka 2. ovoga Zakona nije obvezujuća za postupke izrade i donošenja prostornih planova koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona i postupke izrade i donošenja prostornih planova započetih najkasnije do 31. prosinca 2023.

Članak 60.

(1) Postupci izdavanja akata za provedbu prostornih planova započeti po Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tog Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

(2) Idejni projekt u svrhu čije izrade su posebni uvjeti i uvjeti priključenja utvrđeni u postupku započetom prije stupanja na snagu ovoga Zakona izrađuje se na temelju Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i prilaže se uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, te se na isto ne primjenjuju odredbe članka 49. ovoga Zakona.

Članak 61.

(1) Lokacijska dozvola koju je izdalo upravno tijelo na temelju Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) ostaje na snazi u pogledu njezina roka važenja sukladno odredbama toga Zakona, a najduže četiri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Lokacijska dozvola koju je izdalo Ministarstvo na temelju Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) ostaje na snazi do isteka roka važenja sukladno odredbama toga Zakona, a najduže šest godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 62.

(1) Do stupanja na snagu Državnog plana prostornog razvoja i prostornih planova županija prema ovom Zakonu, prostorni planovi županija doneseni na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Zakona mogu se mijenjati i/ili dopunjavati sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) na način da se istima s detaljnošću neposredne provedbe planiraju i zahvati u prostoru i građevine infrastrukturne namjene državnog i županijskog značaja.

(2) Do stupanja na snagu Državnog plana prostornog razvoja i prostornih planova županija prema ovom Zakonu mogu se donositi prostorni planovi uređenja grada odnosno općine (kao planovi nove generacije) prema ovom Zakonu na način da isti, osim sadržaja iz članka 76. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), određuju i propisuju uvjete provedbe zahvata u prostoru i građevina državnog i županijskog značaja preuzimajući planska rješenja iz važećih prostornih planova županija, uz uvjet poštivanja odredaba ovoga Zakona kojima su određeni uvjeti planiranja prostora.

(3) Do stupanja na snagu Državnog plana prostornog razvoja akt za provedbu prostornog plana za zahvate u prostoru linijske infrastrukture državnog značaja izdaje se na temelju prostornog plana županije.

(4) Vlada Republike Hrvatske će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 15. ovoga Zakona.

(5) Državni plan prostornog razvoja i Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa donijet će se do 31. prosinca 2026.

Članak 63.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluku o Arhitektonskim politikama Republike Hrvatske, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje iz članka 10. ovoga Zakona.

(2) Do donošenja Arhitektonske politike Republike Hrvatske Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja za srednjoročno razdoblje iz članka 10. ovoga Zakona primjenjuju se »Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013. – 2020., ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja«.

Članak 64.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/26
Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.