Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje

NN 68/2023 (23.6.2023.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1116

Na temelju članka 78. stavka 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22), članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članka 46. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 84/21), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, učeničkim domovima i kod privatnih stanodavaca.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(1) Subvencionirano stanovanje je smještaj u studentskim domovima, slobodnim kapacitetima učeničkih domova i kod privatnih stanodavaca za koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje subvenciju (u daljnjem tekstu: subvencionirano stanovanje).

(2) Pružatelj usluge subvencioniranog stanovanja je studentski centar ili visoko učilište (u daljnjem tekstu: pružatelj usluga).

(3) Student s invaliditetom 1. grupe je student s najmanje 60 % utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti u skladu s propisom kojim je propisana metodologija vještačenja i koji su upisani u Registar osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: studenti s invaliditetom 1. grupe).

(4) Student s invaliditetom 2. grupe je student do 50 % utvrđenog oštećenja organizma ili do II. stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti u skladu s propisom kojim je propisana metodologija vještačenja i koji su upisani u Registar osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: studenti s invaliditetom 2. grupe)

II. STUDENTI KOJI IMAJU PRAVO NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 4.

Pravo na subvencionirano stanovanje iz članka 1. ovoga Pravilnika imaju studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije te studenti s invaliditetom upisani na doktorske studije pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom (u daljnjem tekstu: studenti).

Članak 5.

(1) Pravo na subvencionirano stanovanje imaju studenti kojima je mjesto prebivališta različito od mjesta u kojem studiraju.

(2) Studenti imaju pravo na subvencionirano stanovanje kod pružatelja usluge u mjestima u kojima studiraju. Iznimka su studenti koji studiraju na visokom učilištu u Opatiji, a mogu se prijaviti na natječaj za subvencionirano stanovanje u Rijeci te studenti koji studiraju u Čakovcu na dislociranom studiju Sveučilišta u Zagrebu, a mogu se prijaviti na natječaj za subvencionirano stanovanje u Varaždinu.

(3) Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može posebnim odlukama, neovisno o natječaju, dodijeliti mjesta kod pojedinog pružatelja usluge u Republici Hrvatskoj studentima u sklopu međunarodne razmjene i mobilnosti, studentske prakse te studentima, žrtvama tragičnih događaja većih razmjera (iznenadni gubitak obaju roditelja, iznenadni gubitak imovine ili pogoršanje imovinskoga statusa koje onemogućuje studentu redovito ispunjavanje obveza na studiju, prirodna nepogoda) i studentima prilikom izmjena uvjeta studiranja uz uvjet da dostave zamolbu s popratnom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status.

(4) Ministarstvo može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje, tijela državne uprave nadležnog za sport dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova studentima u redovitom statusu koji su sportaši od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj pružatelja usluge u natječajnome roku.

(5) Na studente iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe propisane člankom 6. ovoga Pravilnika.

III. STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 6.

Pravo na subvencionirano stanovanje ne mogu ostvariti:

(1) Studenti koji mijenjaju studij, bez završetka studija, i na drugome studiju ponovno upisuju prvu godinu, ako se prijave s prosjekom ocjena iz srednje škole. Studenti koji mijenjaju studij natječu se s prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS bodova s prethodnoga studija, uključujući i prethodni studij koji su prekinuli te upisuju drugi studij nakon jedne ili više godina od prekida prethodnoga, a u tom slučaju tekućom godinom smatra se zadnja godina prethodnoga studija.

(2) Studenti koji su ostvarili manje od 18 ECTS bodova u akademskoj godini prijave na natječaj.

Ovaj uvjet ne odnosi se na:

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu druge razine studija, a trenutačno imaju upisano ponavljanje godine prve razine studija ili im je u tekućoj godini ostao samo završni rad i ispiti koji zajedno nose manje od 18 ECTS bodova ili su prvu razinu studija završili ranijih godina

– studente s invaliditetom 1. grupe uz uvjet da je student u tekućoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod

– studente koji imaju status osobe koja je pod skrbništvom ili je kao dijete bila pod skrbništvom ili joj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili joj je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, studente kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata uz uvjet da je student u tekućoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod

– studente prve godine druge razine studija koji su upisali godinu u ljetnome semestru, uz uvjet da su u tekućoj akademskoj godini ostvarili najmanje 10 ECTS bodova

– studente čiji ukupni mjesečni prihod po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, iznimno, do popunjenja smještajnih kapaciteta iz članka 26. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz uvjet da su u tekućoj akademskoj godini ostvarili najmanje 5 ECTS bodova. Prednost pri ostvarivanju prava na subvencionirano stanovanje, na temelju ovoga kriterija, ostvaruju studenti koji su u ukupnome poretku rang-liste ostvarili veći broj bodova.

(3) Studenti koji su ostvarili manje od 40 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama cjelokupnog studiranja, ne uključujući tekuću akademsku godinu.

Ovaj uvjet ne odnosi se na:

– studente koji su u trenutku prijave na natječaj prvi put upisani u prvu godinu prve razine studija

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija

– studente s invaliditetom 1. grupe koji trebaju ostvariti najmanje 15 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja da bi ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje

– studente koji imaju status osobe koja je pod skrbništvom ili je kao dijete bila pod skrbništvom ili joj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili joj je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, studente kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata koji trebaju ostvariti najmanje 15 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja da bi ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje

– studente čiji ukupni mjesečni prihod po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, iznimno, do popunjenja smještajnih kapaciteta propisanih člankom 26. stavkom 1. ovoga Pravilnika, uz uvjet da su ostvarili najmanje 20 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja. Prednost pri ostvarivanju prava na subvencionirano stanovanje, na temelju ovoga kriterija, ostvaruju studenti koji su u ukupnome poretku rang-liste ostvarili veći broj bodova.

(4) Studenti koji su dva puta mijenjali studij i stoga tri puta u statusu redovitog studenta upisivali studij na istoj razini.

(5) Studenti koji su stekli kvalifikaciju određene razine studija ako ponovno upisuju studij te razine ili su upisani na istu razinu studija drugi put.

(6) Studenti koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.

IV. UVJETI ZA OSTVARENJE IZRAVNOG PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje na temelju kriterija izvrsnosti

Članak 7.

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje prema kriteriju izvrsnosti ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 100 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

(1) Studenti koji će prvi put upisati prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija, stručnog kratkog studija, stručnog prijediplomskog studija ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, a koji imaju opći uspjeh 5,0 tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja.

(2) Studenti prvi put upisani u prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija, stručnog kratkog studija, stručnog prijediplomskog studija, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, koji imaju prosjek ocjena na studiju najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj.

(3) Studenti viših godina sveučilišnog prijediplomskog studija, stručnog kratkog studija, stručnog prijediplomskog studija, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, koji imaju prosjek ocjena na studiju najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj, te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

(4) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija ili stručnog diplomskog studija, a koji imaju prosjek ocjena na prethodnoj razini studija (sveučilišnom prijediplomskom ili stručnom prijediplomskome studiju) najmanje 4,5 te prosječno 55 i više ECTS bodova na prethodnoj razini studija.

(5) Studenti prve godine sveučilišnog diplomskog studija i stručnog diplomskog studija koji imaju prosjek ocjena na prethodno završenoj razini studija (sveučilišnom prijediplomskom ili stručnom prijediplomskom studiju) te na prvoj godini sveučilišnog diplomskog studija ili stručnog diplomskog studija najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

(6) Iznimno, studenti prve godine sveučilišnog diplomskog studija i stručnog diplomskog studija koji se izvodi u neparnom broju semestara i koji imaju prosjek ocjena na prethodno završenoj razini studija (sveučilišni prijediplomski ili stručni prijediplomski studij) te u ljetnome semestru najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 27 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

(7) Prosjek ocjena svih položenih ispita iz stavaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka podrazumijeva izračun aritmetičkoga prosjeka ocjena ostvarenih tijekom studija.

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje na temelju ostalih kriterija

Članak 8.

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje ostvaruju studenti koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

(1) Studenti, djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO), djeca nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a i studenti djeca hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskoga rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskoga rata) i pripadnika HVO-a kojem je priznat status ratnoga vojnog invalida po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, čiji mjesečni prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 60 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisima i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

(2) Studenti, djeca poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, studenti koji su civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenoga zakona te studenti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100 % oštećenjem organizma čiji mjesečni prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 60 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisima i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

(3) Studenti, djeca civilnih invalida iz Domovinskoga rata I. skupine sa 100 %-tnim oštećenjem organizma i studenti koji su djeca poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskome ratu i civilni invalidi iz Domovinskoga rata koji:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

(4) Studenti koji primaju potporu za obrazovanje prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji, uz uvjet da:

– imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili

– prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili

– su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

Članak 9.

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje imaju i studenti koji ostvaruju jedan od sljedećih uvjeta:

(1) Studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata.

(2) Studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli.

(3) Studenti koji imaju status osobe koja je pod skrbništvom ili je kao dijete bila pod skrbništvom ili joj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili joj je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi.

(4) Studenti s invaliditetom 1. grupe, uključujući i studente s invaliditetom 1. grupe upisane na doktorski studij.

(5) Studenti iz ovoga članka mogu ostvariti pravo na subvencionirano stanovanje i u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza.

V. POSTUPAK BODOVANJA I UTVRĐIVANJA
RANG-LISTA

Članak 10.

Studenti koji ne ostvaruju izravno pravo na subvencionirano stanovanje u skladu s člancima 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika, ostvaruju bodove u postupku bodovanja i utvrđivanja rang-lista.

Broj bodova na temelju prosjeka ocjena

Članak 11.

(1) Studenti koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu sveučilišnoga prijediplomskog studija, sveučilišnoga integriranoga prijediplomskog i diplomskog studija, stručnoga kratkog studija ili stručnoga prijediplomskog studija, broj bodova na temelju prosjeka ocjena u svim razredima srednjoškolskoga obrazovanja ostvarit će tako da im se izračunani osobni prosjek na tri decimale podijeli s prosjekom na tri decimale svih studenata koji prvi put upisuju prvu godinu prijediplomskoga sveučilišnog studija, integriranoga prijediplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija, kratkoga stručnog ili prijediplomskoga stručnog studija iz natječaja.

(2) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu sveučilišnoga prijediplomskog studija, stručnoga kratkog studija ili stručnoga prijediplomskog studija, sveučilišnoga integriranoga prijediplomskog i diplomskog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih osobnih prosjeka studenata na istoj razini studija s istoga visokog učilišta iz natječaja.

(3) Svi ostali studenti sveučilišnoga prijediplomskog studija, stručnog kratkog studija ili stručnoga prijediplomskog studija, sveučilišnoga integriranoga prijediplomskog i diplomskog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih osobnih prosjeka studenata na istoj razini studija s istoga visokog učilišta iz natječaja.

(4) Studenti koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj upisati prvu godinu sveučilišnoga diplomskog studija ili prvu godinu stručnoga diplomskog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale na prethodnoj razini studija (sveučilišnom prijediplomskom studiju ili stručnom prijediplomskom studiju) podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata prijavljenih na natječaj koji će u akademskoj godini upisati prvu godinu sveučilišnoga diplomskog studija ili stručnoga diplomskog studija na istome visokom učilištu.

(5) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu sveučilišnoga diplomskog studija ili stručnoga diplomskog studija ostvaruju broj bodova na temelju prosjeka ocjena na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata sveučilišnoga diplomskog studija ili stručnoga diplomskog studija s istoga visokog učilišta prijavljenih na natječaj.

(6) Svi ostali studenti sveučilišnoga diplomskog studija ili stručnoga diplomskog studija ostvaruju broj bodova na temelju uspjeha na način da se izračunani osobni prosjek studenta na tri decimale podijeli s izračunanim prosjekom na tri decimale svih studenata sveučilišnoga diplomskog studija ili stručnoga diplomskog studija s istoga visokog učilišta prijavljenih na natječaj.

(7) Prosjek ocjena iz stavaka 2. do 6. ovoga članka podrazumijeva izračun aritmetičkoga prosjeka ocjena.

(8) Broj bodova iz stavaka 1. do 6. ovoga članka množi se s 1.000.

(9) Broj bodova iz stavka 8. ovoga članka umanjuje se studentima iz članka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka:

– za 10 % ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku od 49,01 do 54 ECTS boda,

– za 20 % ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku od 44,01 do 49 ECTS bodova,

– za 30 % ako je student u prethodnim godinama studiranja i na svim razinama studija ostvario u prosjeku od 40 do 44 ECTS boda.

Umanjenje broja bodova iz ovoga stavka ne odnosi se na studente iz stavka 1. i 2. ovoga članka i na studente koji ostvaruju izravno pravo na subvencionirano stanovanje u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

(10) Ako je student u tekućoj akademskoj godini ostvario od 18 do 30 ECTS bodova, broj bodova iz stavka 8. umanjuje mu se za 10 %. Ako su studentu bodovi iz stavka 8. već umanjeni na temelju stavka 9. ovoga članka, umanjuju mu se i bodovi iz stavka 9. za 10 %. Umanjenje broja bodova iz ovoga stavka ne odnosi se na studente iz stavka 1. i 4. ovoga članka i na studente koji ostvaruju izravno pravo na subvencionirano stanovanje u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

Broj bodova na temelju uspjeha na studiju

Članak 12.

(1) Studenti koji su upisani u drugu godinu studija, a u prethodnim godinama ostvarili su najmanje 55 ECTS bodova – ostvaruju 100 bodova.

(2) Studenti koji su upisani u treću godinu studija, a u prethodnima godinama studiranja ostvarili su u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – ostvaruju 150 bodova.

(3) Studenti koji su upisani u četvrtu godinu studija, a u prethodnim godinama studiranja ostvarili su u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – ostvaruju 200 bodova.

(4) Studenti koji su upisani u petu godinu studija, a u prethodnim godinama studiranja ostvarili su u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – ostvaruju 250 bodova.

(5) Studenti koji su upisani u šestu godinu studija, a u prethodnim godinama studiranja ostvarili su u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova – ostvaruju 300 bodova.

(6) Studenti koji će u akademskoj godini (za koju se raspisuje natječaj) upisati prvi put prvu godinu sveučilišnoga diplomskog studija ili stručnoga diplomskog studija ostvaruju bodove kao i studenti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, ovisno o propisanome trajanju prethodno završenoga studija.

(7) Studenti koji su završili sveučilišni prijediplomski ili stručni prijediplomski studij s propisanim trajanjem od 3,5 godine i koji će u akademskoj godini (za koju se raspisuje natječaj) u statusu redovitoga studenta upisati prvi put prvu godinu ili su u tekućoj akademskoj godini upisani u prvi semestar sveučilišnoga diplomskog ili stručnoga diplomskog studija ostvaruju bodove kao i studenti iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Studenti koji su u tekućoj akademskoj godini upisani u prvu ili drugu godinu sveučilišnoga diplomskog studija ili stručnoga diplomskog studija ostvaruju bodove kao i studenti iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ovisno o broju godina studiranja na svim razinama studija, uključujući i tekuću akademsku godinu.

(9) Studenti koji u tekućoj akademskoj godini ostvare 58 ili više ECTS bodova uključujući i ECTS bodove za završni rad na sveučilišnom prijediplomskom ili stručnom prijediplomskom studiju zaključno do dana prijave na natječaj, a u prethodnim godinama studiranja ostvarili su u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova na svim razinama – ostvaruju 100 bodova.

(10) Studenti iz stavaka 1. do 8. ovoga članka koji ispunjavaju uvjete iz ovoga članka mogu ostvariti bodove samo prema jednoj osnovi iz navedenih stavaka.

Broj bodova za osvajanje nagrada i za uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju i na studiju

Članak 13.

(1) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija na prijediplomskoj razini ili stručni kratki studij, a položili su ispite obveznoga dijela državne mature na višoj razini te postigli rezultat u ukupnome postotku:

– od 80 do 90 % – ostvaruju 200 bodova,

– više od 90 % – ostvaruju 300 bodova.

(2) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prvih triju mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja – ostvaruju 300 bodova.

(3) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od međunarodnih nagrada iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prvih triju mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja – ostvaruju 400 bodova.

(4) Studenti dobitnici Rektorove nagrade (ne uključujući posebne Rektorove nagrade i priznanja) – ostvaruju 300 bodova.

(5) Studenti dobitnici Dekanove nagrade (ne uključujući posebne Dekanove nagrade i priznanja visokih učilišta) – ostvaruju 200 bodova.

(6) Studenti dobitnici Pročelnikove nagrade (nisu uključene posebne Pročelnikove nagrade i priznanja visokih učilišta) u slučaju veleučilišnih i sveučilišnih odjela kao ustrojstvenih jedinica visokih učilišta – ostvaruju 200 bodova.

(7) Studenti koji ostvaruju bodove na temelju stavka 2. i 3. ovoga članka mogu bodove ostvariti samo prema jednoj osnovi i za samo jednu državnu ili međunarodnu nagradu.

(8) Studenti koji ostvaruju bodove na temelju stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka mogu bodove iskoristiti samo prema jednoj osnovi te za pojedinačnu nagradu samo jedanput tijekom studija.

Bodovi za deficitarne studije

Članak 14.

Studentu koji je upisan na studij kojim se stječe visokoobrazovna kvalifikacija za zvanja koja su definirana kao deficitarna zanimanja na državnoj razini i nalaze se u prvih 10 na listi deficitarnih studija Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dodjeljuje se 200 bodova. Studenti na dvopredmetnim studijima mogu ostvariti najviše 200 bodova.

Bodovi na temelju socijalno-ekonomskoga statusa

Članak 15.

(1) Studentu kojemu je jedan roditelj preminuo, nestao ili nepoznat dodjeljuje se 600 bodova.

(2) Studentu razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a koji živi u kućanstvu samo s jednim roditeljem i koji nije ostvario bodove na osnovi stavka 1. ovoga članka, dodjeljuje se 150 bodova.

(3) Studentu kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja ili će biti u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj dodjeljuje se 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u kućanstvu.

(4) Studentu čiji je brat ili sestra korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi dodjeljuje se 200 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u kućanstvu.

(5) Studenti koji ostvaruju bodove iz stavaka 3. i 4. ovoga članka mogu ostvariti bodove samo prema jednoj osnovi iz navedenih stavaka.

(6) Studentima koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100 % (osim tjelesnog oštećenja propisanog u člancima 8. i 17. ovoga Pravilnika) dodjeljuje se 200 bodova za svakog roditelja.

(7) Studentu s invaliditetom 2. grupe dodjeljuje se 400 bodova.

(8) Student koji je korisnik ili čiji su roditelji korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu na temelju propisa iz područja socijalne skrbi ili prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji ili prava na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskoga rata prema propisu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskoga rata ili novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima koji su pripadnici Hrvatskog vijeća obrane ostvaruju na temelju propisa kojima se uređuju prava branitelja u Bosni i Hercegovini 750 bodova. Ako student ostvari bodove prema ovome stavku, ne može ostvariti bodove prema stavku 10. ovoga članka.

(9) Za studenta pod međunarodnom i privremenom zaštitom u skladu s propisima koji reguliraju prava osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom priznaje se 750 bodova.

(10) Studentu koji je roditelj dodjeljuje se 500 bodova za svako dijete.

(11) Studentu čiji ukupni prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi:

– 120,00 EUR ili manje prihoda dodjeljuje se 750 bodova,

– od 120,01 EUR do 160,00 EUR dodjeljuje se 600 bodova,

– od 160,01 EUR do 200,00 EUR dodjeljuje se 525 bodova,

– od 200,01 EUR do 240,00 EUR dodjeljuje se 450 bodova,

– od 240,01 EUR do 280,00 EUR dodjeljuje se 375 bodova,

– od 280,01 EUR do 320,00 EUR dodjeljuje se 300 bodova,

– od 320,01 EUR do 360,00 EUR dodjeljuje se 225 bodova,

– od 360,01 EUR do 400,00 EUR dodjeljuje se 150 bodova,

– od 400,01 EUR do 100 % proračunske osnovice dodjeljuje se 75 bodova.

Članak 16.

(1) Zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba. Članom kućanstva smatra se i dijete koje se nalazi na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. Uzdržavatelj studenta smatra se članom njegova kućanstva i kada ne žive na istom prebivalištu ako je student u sustavu redovitog obrazovanja, a najdulje do navršene 26. godine života djeteta (osim u slučajevima kada se raskid obiteljskih odnosa može dokazati rješenjem nadležnih tijela).

(2) Student do navršenih 26 godina koji se na prebivalištu navede kao jedini član kućanstva ili s bratom ili sestrom bez roditelja ili uzdržavatelja dužan je pod zajedničko kućanstvo navesti roditelje ili uzdržavatelje te dostaviti njihov OIB.

(3) Student čiji članovi kućanstva nemaju OIB dužni su dostaviti vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu s popisom članova kućanstva koji nemaju OIB.

(4) U izračun prihoda po članu kućanstva ulaze ukupni dohodak članova kućanstva te neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Bodovi prema posebnim propisima za studente koji ne ostvaruju izravno pravo na subvencionirano stanovanje

Članak 17.

(1) Studenti, djeca smrtno stradaloga branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a, djeca nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a, djeca HRVI-ja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a kojem je priznat status ratnoga vojnog invalida prema pravomoćnom rješenju nadležnoga tijela Bosne i Hercegovine te studenti, djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a koji su u obrani suvereniteta sudjelovali najmanje 100 dana u borbenome sektoru dobivaju 200 bodova za svakog od roditelja.

(2) Studenti, djeca civilnoga invalida iz Domovinskoga rata sa 100 %-tnim oštećenjem organizma i studenti djeca civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu dobivaju 200 bodova za svakog roditelja.

(3) Studenti, djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga Zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100 % oštećenja organizma dobivaju 200 bodova za svakog od roditelja ako im mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60 % proračunske osnovice.

(4) Studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju, čija je smrt nastala zbog ozljede na radu za vrijeme obavljanja poslova iz članka 107. ovoga Zakona, dobivaju 200 bodova za svakog od roditelja ako im mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60 % proračunske osnovice.

(5) Studenti, djeca stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. Zakona o protuminskom djelovanju dobivaju 200 bodova za svakog od roditelja.

VI. ODUZIMANJE BODOVA I GUBITAK PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Članak 18.

(1) Studentu kojem je izrečena mjera opomene pred gubitak prava na subvencionirano stanovanje u tekućoj akademskoj godini, u skladu s općim aktima pružatelja usluge, oduzima se 200 bodova od ukupnoga broja bodova, odnosno gubi izravno pravo na smještaj u studentskome domu prilikom prijave na sljedeći natječaj.

(2) Student kojem je izrečen teži disciplinski prijestup zlouporabe dodijeljenoga prava na subvencionirano stanovanje, a u skladu s općim aktima pružatelja usluge, izgubit će pravo na subvencionirano stanovanje tijekom studiranja.

(3) Student koji je ostvario pravo na subvencionirano stanovanje dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka izmijenjene okolnosti o tome obavijestiti pružatelja usluga.

(4) U slučaju obavijesti iz stavka 3. ovog članka, student gubi pravo na subvencionirano stanovanje sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem su nastupile izmijenjene okolnosti.

(5) Izmijenjene okolnosti iz stavka 3. ovoga članka odnose se na:

1. upis mirovanja prava i obveza

2. ispis s visokog učilišta

3. završetak studija

4. isključenje sa studija u postupku i uz uvjete utvrđene statutom ili drugim općim aktom visokog učilišta

5. zasnivanje radnoga odnosa ili obavljanje samostalne djelatnosti obrta ili drugoga slobodnog zanimanja

6. ostali razlozi koji utječu na status studenta.

(6) Iznimno od stavka 5. točke 1. ovoga članka, studenti s invaliditetom 1. grupe, studenti koji imaju status osobe koja je pod skrbništvom ili je kao dijete bila pod skrbništvom ili joj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili joj je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi te studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata gube dodijeljeno pravo na subvencionirano stanovanje ako upišu mirovanje prava i obveza treću akademsku godinu uzastopno.

VII. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE KOD PRIVATNOGA STANODAVCA

Članak 19.

Studenti ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje kod privatnoga stanodavca na temelju ukupnoga broja bodova koji su ostvarili, kao i studenti koji se natječu za subvencionirano stanovanje u studentskome domu. Kvote za broj subvencija u određenome mjestu određuje Ministarstvo na temelju broja studenata koji u tome mjestu studiraju, a prebivalište im nije u mjestu studiranja, i u odnosu na raspoloživa sredstva u Državnome proračunu.

VIII. PROVEDBA NATJEČAJA

Članak 20.

(1) Pravo na subvencionirano stanovanje dodjeljuje se na temelju provedenoga javnog natječaja za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje (u daljnjem tekstu: javni natječaj) u kojem se propisuje način prijave, način dokazivanja ispunjavanja uvjeta te način i rok podnošenja prigovora.

(2) Javni natječaj raspisuju pružatelji usluge za svaku akademsku godinu.

(3) Javni natječaj provode Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja i Povjerenstvo za rješavanje prigovora koja imenuju pružatelji usluge u skladu sa svojim općim aktima.

Članak 21.

Tekst javnoga natječaja svaki pružatelj usluge objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici.

Članak 22.

(1) Prijave za subvencionirano stanovanje se podnose u skladu s načinom prijave propisanim u javnom natječaju pojedinačnoga pružatelja usluge.

(2) Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i na način definiran u javnome natječaju, u propisanome roku, a koji ne može biti kraći od 15 dana.

(3) Studenti u prijavi iz stavka 2. ovoga članka potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju provedbu javnoga natječaja, daju suglasnost pružatelju usluge da njihove osobne podatke i podatke članova kućanstva preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave te daju suglasnost pružatelju usluge da se njihovi osobni podaci čuvaju i mogu objaviti na rang-listama studenata koji su sudjelovali u javnome natječaju, a u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka i ovim Pravilnikom.

(4) Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

(5) Nakon isteka roka za podnošenje prijave na javni natječaj te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu natječaja na temelju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom utvrđuje privremenu rang-listu.

(6) Privremena rang-lista objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnoj stranici svakoga pojedinačnog pružatelja usluge.

(7) Privremena rang-lista sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta, ukupan broj ostvarenih bodova i podatak o ostvarenome pravu na subvencionirano stanovanje.

Članak 23.

(1) Na privremenu rang-listu iz članka 22. stavka 6. ovoga Pravilnika student može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora u skladu s procedurom i rokom propisanim u javnome natječaju.

(2) Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

(3) Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici pružatelja usluge.

(4) Konačna rang-lista sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta, ukupan broj ostvarenih bodova i podatak o ostvarenome pravu na subvencionirano stanovanje.

(5) Na temelju konačne rang-liste pružatelji usluge utvrđuju pojedinačno pravo na subvencionirano stanovanje i o tome izvješćuju studente, studentske i učeničke domove.

(6) Smještaj studenata u slobodne kapacitete studentskih i učeničkih domova obavljat će se isključivo prema listi prvenstva koju utvrde pružatelji usluge.

(7) Studenti koji upisuju drugu razinu studija dužni su dostaviti dokaze o upisu na tu razinu prema uvjetima natječaja sukladno članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika, a na traženje pružatelja usluge student koji ne dostavi dokaz o upisu na drugu razinu studija gubi pravo koje je ostvario na natječaju.

IX. PRUŽATELJI USLUGE

Članak 24.

(1) Pružatelji usluge dostavljaju Ministarstvu privremene i konačne rang-liste studenata u digitalnome obliku (u Excel datoteci ili putem informacijskog sustava) s podacima iz članka 22. ovoga Pravilnika i ostvarenim bodovima prema svim kriterijima iz ovoga Pravilnika ili dodjelu prava na subvencionirano stanovanje za sve studente koji su se prijavili na natječaj.

(2) Pružatelji usluge dostavljaju matičnim visokim učilištima studenata do 15. listopada tekuće godine popis studenata koji su sklopili ugovore s pružateljem usluge i smješteni su u studentskome domu ili kod privatnoga stanodavca, a kojima će Ministarstvo subvencionirati stanovanje.

(3) Učenički domovi dostavljaju Ministarstvu i pružateljima usluge najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine broj slobodnih mjesta namijenjenih za subvencionirano stanovanje studenata.

(4) Učenički domovi dostavljaju Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine popis studenata koji su sklopili ugovor o subvencioniranom stanovanju u učeničkome domu, a kojima će Ministarstvo subvencionirati stanovanje.

(5) Učenički domovi dostavljaju matičnim visokim učilištima studenata do 15. listopada tekuće godine popis studenata koji su sklopili ugovor o subvencioniranom stanovanju u učeničkome domu, a kojima će Ministarstvo subvencionirati stanovanje.

(6) Pružatelji usluga i učenički domovi najkasnije u roku 15 dana izvještavaju visoko učilište o promjeni statusa smještaja studenta.

(7) Pružatelji usluga i učenički domovi osiguravaju studente stanare studentskih i učeničkih domova od posljedica nesretnoga slučaja (nezgode).

X. IZNOS SUBVENCIJA ZA STANOVANJE U STUDENTSKOME I UČENIČKOME DOMU I KOD PRIVATNIH STANODAVACA

Članak 25.

Novčani iznos za subvencionirano stanovanje u studentskome i učeničkome domu, kao i za subvencionirano stanovanje kod privatnoga stanodavca, utvrđuje ministar znanosti i obrazovanja posebnom odlukom, sukladno raspoloživim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske. Ministar znanosti i obrazovanja može odrediti iznos subvencije ovisno o socijalno-ekonomskome statusu studenata. Studenti imaju pravo na subvencionirano stanovanje tijekom akademske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza, uz iznimku studenata na koje se odnose odredbe članka 9. ovoga Pravilnika.

XI. SMJEŠTAJNI KAPACITETI OBNOVLJENI ILI IZGRAĐENI SREDSTVIMA STRUKTURNIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Članak 26.

(1) Od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50 % ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, osim pružatelja usluga kojima je prestala važiti ugovorna obveza.

(2) Pružatelji usluga obvezni su dostaviti Ministarstvu do 15. listopada tekuće godine popis studenata u smještajnim kapacitetima iz stavka 1. ovoga članka.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (»Narodne novine«, broj 63/2019.).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/22-06/00024

Urbroj: 533-04-23-0015

Zagreb, 20. lipnja 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

PRILOG I.

NEOPOREZIVI PRIMICI KOJI ULAZE U IZRAČUN PRIHODA

SIF_NOP_PRMOPIS
01Primici od kamata po obveznicama koji su obračunani nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja.
02Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
22Prigodne nagrade, do propisanoga iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje.
35Obiteljske mirovine, odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
38Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima na osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti.
41Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnoga proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja.
42Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju.
54Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnoga odnosa.