Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

NN 68/2023 (23.6.2023.), Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1118

Na temelju članka 93. stavka 6. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE, OTPREMNINE I NAKNADE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka na temelju radnog odnosa (u daljnjem tekstu: obračun isplaćene plaće), sadržaj obračuna plaće odnosno naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti (u daljnjem tekstu: obračun neisplaćene plaće), sadržaj obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor (u daljnjem tekstu: obračun isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor) te sadržaj obračuna otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti (u daljnjem tekstu: obračun neisplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Obračun isplaćene plaće sadrži:

1. podatke o poslodavcu:

a) za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i IBAN broj računa

b) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i IBAN broj računa

2. podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, IBAN broj odnosno brojeve računa i naziv banke

3. razdoblje, odnosno mjesec za koji se plaća odnosno naknada plaće isplaćuje

4. podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi iznos plaće te iznos plaće po tim osnovama, odnosno podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i iznos te naknade

5. podatke o vrstama, iznosima i datumu određenom za isplatu ostalih primitaka koji se u smislu Zakona o radu smatraju plaćom i koje poslodavac radniku isplaćuje u novcu ili u naravi na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, akta poslodavca ili ugovora o radu.

(2) Obračun primitaka na temelju radnog odnosa koji se u smislu Zakona o radu ne smatraju plaćom sadrži podatke o vrstama i iznosima primitaka koje radnik ostvaruje na temelju radnog odnosa, te oznaku razdoblja (godina, mjesec, više mjeseci) za koji se primitak isplaćuje.

(3) Obračun primitaka na temelju radnog odnosa sastavni je dio obrasca obračuna iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Podaci iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika sadrže:

1. ostvarene sate rada, odnosno druge podatke od kojih ovisi iznos plaće (sati redovitog rada prema rasporedu radnog vremena s posebno iskazanim satima rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom i rada noću; sati prekovremenog rada s posebno iskazanim satima takvog rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom i rada noću i drugo)

2. sate pripravnosti i sate rada po pozivu iz pripravnosti

3. sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće, s posebno iskazanim satima:

a) godišnjeg odmora

b) privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti (na teret poslodavca, odnosno na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

c) blagdana i neradnih dana utvrđenih posebnim zakonom

d) plaćenog dopusta

e) u kojima je radnik odbio raditi zbog neprovedenih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

f) prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran

g) prekida rada do kojega je došlo u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti, potresa, poplave, ekološkog incidenta i sličnih pojava

h) u kojima radnik ne radi zbog drugih opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu

i) u kojima radnik nije radio iz razloga za koje je sam odgovoran

4. sate neopravdanog izostanka radnika s rada krivnjom radnika

5. ostale propisane, utvrđene ili ugovorene dodatke i primitke

6. podatak o osnovici za obračun doprinosa

7. vrste i iznose doprinosa za obvezna osiguranja koji se obustavljaju iz plaće, i to:

a) za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup)

b) za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup)

8. podatke o dohotku

9. iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i podatak o poreznoj osnovici i stopama

10. utvrđeni iznos plaće ili naknade plaće po osnovama iz točaka 1., 2., 3. i 5. ovoga stavka

11. utvrđeni iznos i vrstu obustave

12. utvrđeni iznos za isplatu

13. vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu

14. datum određen za isplatu plaće.

(2) Poslodavac u obračunu plaće nije obvezan navoditi one podatke iz odredbe stavka 1. ovoga članka koji, u razdoblju odnosno mjesecu za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje, kod radnika ne postoje.

(3) Podaci iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika sadrže:

1. podatak o vrsti ostvarenih primitka na temelju radnog odnosa

2. utvrđeni iznos za isplatu primitka na temelju radnog odnosa

3. datum određen za isplatu primitka na temelju radnog odnosa.

Članak 4.

(1) Obračun isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor sadrži:

1. podatke o poslodavcu:

a) za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, OIB i IBAN broj računa

b) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i IBAN broj računa

2. podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, IBAN broj odnosno brojeve računa i naziv banke

3. podatke o otpremnini

4. podatke o naknadi za neiskorišteni godišnji odmor.

(2) Poslodavac u obračunu isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor nije obvezan navoditi one podatke iz odredbe stavka 1. ovoga članka koji, u razdoblju odnosno mjesecu za koji se otpremnina odnosno naknada za neiskorišteni godišnji odmor isplaćuje, kod radnika ne postoje.

Članak 5.

Podaci o otpremnini iz članka 4. točke 3. ovoga Pravilnika sadrže:

1. mjerila za utvrđivanje otpremnine, ako njen iznos ovisi o određenim mjerilima (broj godina rada za koje je radnik ostvario pravo na otpremninu i iznos prosječne bruto plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, odnosno druga ugovorena ili utvrđena mjerila)

2. ukupni iznos bruto otpremnine i od toga:

a) neoporezivi iznos

b) oporezivi iznos

3. podatak o osnovici za obračun doprinosa

4. vrste iznosa doprinosa za obvezna osiguranja koji se obustavljaju iz oporezivog dijela otpremnine i to:

a) za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup)

b) za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup)

5. podatak o dohotku

6. iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak iz oporezivog iznosa otpremnine i podatke o osobnom odbitku i poreznoj osnovici

7. iznos otpremnine za isplatu, kojeg čine zbroj neoporezivog iznosa i neto od oporezivog iznosa otpremnine

8. vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu

9. datum određen za isplatu otpremnine.

Članak 6.

Podaci o naknadi za neiskorišteni godišnji odmor iz članka 4. točke 4. ovoga Pravilnika sadrže:

1. ukupan broj dana godišnjeg odmora koje radnik ostvaruje temeljem Zakona o radu, drugog propisa, sporazuma sklopljenog između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu

2. broj dana godišnjeg odmora koje radnik nije iskoristio

3. iznos naknade

4. podatak o kalendarskoj godini za koju godišnji odmor nije iskorišten odnosno nije iskorišten u cijelosti

5. podatak o iznosu obračunatih javnih davanja iz naknade za neiskorišteni godišnji odmor

6. datum određen za isplatu.

Članak 7.

(1) Obračun primitaka na temelju radnog odnosa radnika koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu, a koji se isplaćuju kao naknada troškova nastalih zbog obavljanja posla i ne smatraju se plaćom u smislu Zakona o radu te obračun primitaka na temelju radnog odnosa radnika koji se isplaćuju kao naknada ostalih troškova radnika i ne smatraju se plaćom u smislu Zakona o radu, sadrži iskazane iznose takvih primitaka, te oznaku mjeseca ili godine za koji se primitak isplaćuje.

(2) Obračun primitaka iz stavka 1. ovoga članka, sastavni je dio obrasca obračuna iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Obračun isplaćene plaće radnika upućenog na rad u inozemstvo, osim podataka iz članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, sadrži i podatak o osnovici prema kojoj su obračunati doprinosi, ako je ta osnovica različita od iznosa plaće, te podatak o novčanoj jedinici u kojoj se plaća isplaćuje.

(4) Obračun isplaćene plaće pomorca koji je član posade broda u međunarodnoj plovidbi, sadrži podatke o iznosu bruto plaće i o broju dana za koje pomorac ima pravo na dodatak te iznos pomorskog dodatka i podatak o novčanoj jedinici u kojoj se plaća isplaćuje.

Članak 8.

(1) Ako poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće, otpremninu, odnosno naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je radniku uručiti dva obračuna i to:

1. ukupan obračun plaće, naknade plaće, otpremnine, odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor sukladno člancima 2. i 3., odnosno člancima 4., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika, u propisanom sadržaju, s oznakom imena i prezimena ovlaštene osobe poslodavca

2. obračun u propisanom sadržaju, koji ima snagu ovršne isprave i u kojem će biti iskazan iznos neisplaćene plaće ili dijela neisplaćene plaće, neisplaćene naknade plaće ili dijela neisplaćene naknade plaće, neisplaćene otpremnine ili dijela neisplaćene otpremnine, odnosno neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor ili dijela neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor, koji mora sadržavati oznaku imena i prezimena i vlastoručni potpis ovlaštene osobe poslodavca, kao i podatak o danu dospjelosti plaće, naknade plaće, otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

(2) U slučaju neisplate plaće ili dijela plaće, odnosno naknade plaće ili dijela naknade plaće, poslodavac će uručiti obračun iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, s podacima iz članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, odnosno članka 7. ovoga Pravilnika i obračun iz stavka 1. točke 2. ovoga članka s podacima o:

1. primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup)

2. primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak, s tim da se kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje oznaka dana obračuna, u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD

3. primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za druge obustave iz plaće.

(3) U slučaju neisplate otpremnine ili dijela otpremnine, poslodavac će uručiti obračun iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, s podacima iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika i obračun iz stavka 1. točke 2. ovoga članka s podacima o:

1. primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup), s tim da se kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje oznaka dana obračuna, u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD

2. primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak, s tim da se kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje oznaka dana obračuna, u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD.

(4) U slučaju neisplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor ili dijela naknade za neiskorišteni godišnji odmor, poslodavac će uručiti obračun iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, s podacima iz članaka 4. i 6. ovoga Pravilnika i obračun iz stavka 1. točke 2. ovoga članka s podacima o:

1. primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) i za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup), s tim da se kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje oznaka dana obračuna, u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD

2. primatelju, IBAN broju računa i pozivu na broj primatelja za predujam poreza i prireza porezu na dohodak, s tim da se kao treća oznaka u pozivu na broj primatelja upisuje oznaka dana obračuna, u formi oznake izvješća Obrasca JOPPD.

Članak 9.

Poslodavac je obračunske isprave, čiji je sadržaj propisan ovim Pravilnikom, dužan čuvati najmanje šest godina, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarenje tih prava mogle biti relevantne i obračunske isprave, dužan ih je čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Članak 10.

(1) Pri izradi obračuna plaće odnosno naknade plaće i primitaka na temelju radnog odnosa radnika, obračuna otpremnine odnosno obračuna naknade za neiskorišteni godišnji odmor može se koristiti:

1. obrazac obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće (obrazac IP1)

2. obrazac obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor (obrazac IO1), koji su otisnuti u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) Pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, kao obvezni obrazac koristi se obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće odnosno naknade plaće (obrazac NP1), koji je otisnut u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Pri izradi obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, odnosno neisplaćene ili djelomično neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor, kao obvezni obrazac koristi se obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine, odnosno neisplaćene ili djelomično neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor (obrazac NO1), koji je otisnut u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Ako je poslodavac dužan radniku uručiti dva obračuna iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, za prvi obračun u kojem će biti iskazan ukupan obračun plaće, naknade plaće, otpremnine, odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor može na odgovarajući način koristiti obrazac IP1, odnosno obrazac IO1 iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

Poslodavci su dužni, najkasnije do 1. listopada 2023. godine, uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (»Narodne novine«, broj 32/15., 102/15. i 35/17.).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/15

Urbroj: 524-03-01-01/2-23-23

Zagreb, 9. lipnja 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.