Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

NN 70/2023 (29.6.2023.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1167

Na temelju članka 78. stavka 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA NA DRŽAVNU STIPENDIJU U STEM PODRUČJIMA ZNANOSTI

Članak 1.

(1) Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: državna stipendija) koje se dodjeljuju studentima upisanima na studije u STEM područjima znanosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Pravilnika studijima u STEM područjima znanosti smatraju se studiji u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studiji kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv sveučilišni prvostupnik, odnosno prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, sveučilišni magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i magistar poslovnih informacijskih sustava te STEM nastavnički studiji kojima je izdana dopusnica za izvođenje studija za nastavnički smjer i studiji nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv sveučilišni magistar edukacije informatike.

(2) Izvadak studijskih programa u STEM područjima znanosti u svrhu dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti objavljuje se uz Javni poziv iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Pravo na državnu stipendiju iz članka 1. ovoga Pravilnika imaju studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: studenti) pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Pravo na državnu stipendiju mogu ostvariti studenti koji u akademskoj godini za koju se dodjeljuju stipendije:

1. prvi put upisuju prvu godinu studija na prijediplomskom, integriranom prijediplomskom i diplomskom i stručnom kratkom studiju (u daljnjem tekstu: studenti prve godine)

2. prvi put upisuju prvu godinu studija na diplomskoj razini (u daljnjem tekstu: studenti prve godine diplomskog)

3. prvi put upisuju višu godinu studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina).

Članak 5.

Pravo na državnu stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji:

1. upisuju mirovanje prava i obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija

2. imaju stečenu kvalifikaciju iste razine visokog obrazovanja

3. su u akademskoj godini dodjele stipendija ponovno upisali istu godinu studija (status ponavljanja godine)

4. su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.

Članak 6.

(1) Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim listama za STEM nastavničke studije i rang-listama prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini za koju se dodjeljuju.

(2) Državne stipendije za STEM nastavničke studije dodjeljuju se svim prijavljenim studentima koji ostvaruju pravo na dodjelu u skladu s člancima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(3) Preostali broj državnih stipendija iz stavka 2. ovoga članka, a u skladu s Odlukom o broju državnih stipendija u STEM područjima znanosti iz članka 7. ovoga Pravilnika, dodjeljuje se prema razini i godini studija u postotku kako slijedi:

– prva godina prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija 30 %

– više godine integriranog prijediplomskog i diplomskog studija 10 %

– više godine prijediplomskog studija i druga godina stručnog kratkog studija 40 %

– prva godina diplomskog studija 10 %

– druga godina diplomskog studija 10 %.

(4) Rang-liste za studente prve godine prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija utvrđuju se prema broju bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike.

(5) Rang-liste za studente viših godina utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 u pojedinoj godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta u odnosu na prosjek ocjena studija (Formula: umnožak prosječnog broja ECTS bodova ostvarenih tijekom studija i aritmetičke sredine količnika težinskog prosjeka ocjena studenta i ocjene izvrstan /5/ i količnika težinskog prosjeka ocjena studenta i prosjeka ocjena studija – zaokruženo na tri decimale).

(6) Rang-liste za studente prve godine diplomskog studija utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom prijediplomskog studija (koji može biti najviše 60 u pojedinoj godini studiranja) i prosjeka svih ocjena studenta (Formula: prosječna ocjena studenta pomnožena s prosječnim brojem ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale).

(7) U izračun prosječnog broja ECTS bodova uzimaju se ECTS bodovi ostvareni na trenutačno upisanom studiju podijeljeni s brojem godina studiranja studenta, uključujući i godine studiranja na prethodno upisanim studijima.

(8) U izračun se ne uzima razdoblje provedeno u mirovanju prava i obveza studenta.

(9) Za studente s invaliditetom koji imaju utvrđeno najmanje 60 % oštećenja organizma ili najmanje III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti, stečeni prosječan broj ECTS bodova množi se s 2.

(10) Studentima koji studiraju na dvopredmetnim studijima, od kojih jedan nije u STEM područjima znanosti, broj ostvarenih bodova iz stavka 5. i 6. ovoga članka množi se s 0,8.

(11) Ako više studenata ostvari isti broj bodova na rang-listi iz stavka 4. ovoga članka, prednost za ostvarivanje prava na državnu stipendiju imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na jednom od triju ispita državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije ili biologije.

(12) Ako više studenata ostvari isti broj bodova na rang-listi iz stavka 5. i 6. ovoga članka, prednost za ostvarivanje prava na državnu stipendiju imaju studenti koji su ostvarili veći broj bodova na ispitu državne mature iz matematike.

Članak 7.

(1) Ministar nadležan za visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) do 1. listopada tekuće godine donosi Odluku o broju državnih stipendija u STEM područjima znanosti koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva te imenuje Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti.

(2) Državne stipendije dodjeljuju se na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u kojem se propisuje način dokazivanja uvjeta te sadrži popis STEM studija i STEM nastavničkih studija u skladu s člankom 2. ovoga Pravilnika.

(3) Javni poziv raspisuje ministar do 25. listopada za tekuću akademsku godinu.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata koje predlaže Hrvatski studentski zbor, jedan predstavnik Rektorskoga zbora, jedan predstavnik Zbora veleučilišta te dva predstavnika ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje.

(5) Predsjednika Povjerenstva imenuje ministar iz reda predstavnika ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje.

Članak 8.

(1) Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(2) Prijave za postupak dodjele državnih stipendija podnose se u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr, dostupnoj na adresi koja se objavljuje u sklopu Javnog poziva.

(3) Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i na način definiran u Javnom pozivu, u propisanome roku, a koji ne može biti kraći od 15 dana.

(4) Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku neće se razmatrati.

(5) Dopuna dokumentacije koja stigne izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava kao prilog prijavi neće se razmatrati.

(6) Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

(7) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava Povjerenstvo utvrđuje na temelju uvjeta iz članaka 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika ­rang-liste državnih stipendija iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(8) Rang-liste objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

(9) Rang-lista iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke: jedinstvenu identifikacijsku oznaku studenta, ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta i STEM nastavnički studij.

(10) Rang-liste iz članka 6. stavka 3. sadrže sljedeće podatke: jedinstvenu identifikacijsku oznaku studenta, ime i prezime studenta, naziv visokog učilišta i izračunate bodove.

(11) Ministar na prijedlog Povjerenstva u skladu sa stavkom 7. ovoga članka donosi Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti, koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

Članak 9.

(1) Student stječe pravo na dodjelu državne stipendije nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

(2) Ako student u roku od sedam dana od dana objave rang-lista iz članka 8. stavka 8. ovoga Pravilnika ne prihvati Uvjete stipendiranja u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr, smatra se da student ne prihvaća državnu stipendiju.

(3) Na rang-liste iz članka 8. stavka 8. ovoga Pravilnika student može podnijeti prigovor Povjerenstvu u pisanom obliku ili elektroničkom poštom u roku od osam dana od dana njihova objavljivanja na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Povjerenstvo odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

(5) Rang-liste iz članka 8. stavka 8. ovoga Pravilnika ažuriraju se ovisno o ispunjavanju Uvjeta stipendiranja iz stavka 2. ovoga članka te odluci Povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka sve do dodjele ukupnoga broja državnih stipendija u skladu s Odlukom iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Za vrijeme korištenja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka student koji studira na visokom učilištu u inozemstvu na istoj razini studija može primati drugu stipendiju za razdoblje obavljanja stručne prakse ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata.

(3) Student koji je ostvario pravo na državnu stipendiju dužan je u roku od 15 dana od dana upisa mirovanja prava i obveza, zasnivanja radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti obrta ili drugog slobodnog zanimanja, završetka studija obavijestiti Ministarstvo te će mu biti obustavljena daljnja isplata rata stipendije.

(4) Student koji je ostvario pravo na državnu stipendiju dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka izmijenjene okolnosti obavijestiti Ministarstvo te će mu u skladu s izmijenjenim okolnostima biti obustavljena daljnja isplata rata stipendije te se obvezuje izvršiti povrat do tada uplaćenoga ukupnog iznosa državne stipendije.

(5) Izmijenjene okolnosti iz stavka 4. ovoga članka odnose se na:

1. ispis s visokog učilišta

2. ostvarivanje prava na stipendiju prema drugoj osnovi, osim stipendije ostvarene za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata

(6) Korisnik državne stipendije za STEM nastavničke studije obvezan je:

1. obavijestiti Ministarstvo o završetku studija u roku od 15 dana od dana završetka studija

2. nakon završenog diplomskog ili integriranog prijediplomskog i diplomskog studija prihvatiti ponudu za sklapanje radnog odnosa učitelja odnosno nastavnika na (ne)određeno vrijeme, u punom ili nepunom radnom vremenu, u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja na području županije prebivališta, u najmanjem trajanju onoliko godina koliko je primao stipendiju, ali ne manje od godinu dana

3. ako u roku od tri mjeseca od dostavljanja obavijesti Ministarstvu iz točke 1. korisnik ne dobije ponudu za radni odnos, prestaje mu obveza iz točke 2.

4. ako korisnik odbije ponudu za sklapanje radnog odnosa iz točke 2., smatra se da nije ispunio prihvaćenu obvezu i dužan je Ministarstvu izvršiti povrat cjelokupnog iznosa stipendije.

(7) Odredbe o odgodi, produženju rokova, načinu povrata iznosa stipendije ili oslobađanju od obveze povrata stipendije iz stavka 6. ovoga članka ministar donosi odlukom.

Članak 11.

(1) Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata u iznosu od:

– 4.520,70 HRK/600 EUR za STEM nastavničke studije

– 2.260,35 HRK/300 EUR za ostale STEM studije.

(2) Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na račun korisnika stipendije, do 15. dana u mjesecu za tekući mjesec.

(3) Državne stipendije za STEM nastavničke studije isplaćuju se za sve akademske godine do stjecanja visokoobrazovne kvalifikacije pod uvjetom da korisnik stipendije pohađa upisani studij i ispunjava sve obveze koje su potrebne za upis u višu godinu studija u skladu sa statutom, drugim općim aktom ili odlukom matičnoga visokog učilišta na kojem studira. U slučaju ponavljanja godine studentu se obustavlja primanje državne stipendije do upisa u višu godinu studija.

(4) Državne stipendije za ostale STEM studije isplaćuju se u trajanju od jedne akademske godine.

Članak 12.

(1) Za potrebe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti Ministarstvo će prikupiti i koristiti sljedeće podatke:

1. OIB studenta

2. adresa elektroničke pošte studenta

3. jedinstveni matični broj akademskoga građanina

4. ime i prezime studenta

5. naziv visokog učilišta na koje je student upisan

6. šifra studija iz Upisnika Ministarstva

7. status studenta (student u redovitom ili izvanrednom statusu)

8. status prava i obveza (aktivan ili u mirovanju)

9. akademske godine s upisanim mirovanjem prava i obveza

10. akademska godina upisa na studij

11. broj stečenih ECTS bodova na studiju na svim akademskim godinama studiranja

12. prosjek ocjena u prethodnim akademskim godinama

13. razina i postotak riješenosti ispita državne mature iz matematike, fizike, kemije i biologije.

(2) Visoka učilišta dužna su Ministarstvu dostaviti podatke iz stavka 1. točke 1. – 12. ovoga članka do 15. listopada tekuće godine.

(3) Ministarstvo će podatke pod točkom 13. preuzeti od Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

(4) Visoko učilište koje evidenciju o studentima vodi u Informacijskome sustavu visokih učilišta (dalje: ISVU) podatke o studentima upisuje u sustav, nakon čega se podaci preuzimaju u Informacijskome sustavu studentskih prava (dalje: ISSP).

(5) Visoko učilište koje ne vodi evidenciju o studentima u ISVU-u obvezno je podatke upisati u ISSP.

Članak 13.

(1) Ministarstvo provodi provjeru točnosti podataka na temelju kojih je student ostvario pravo na državnu stipendiju.

(2) Ako se naknadnom provjerom utvrdi da podaci na temelju kojih je student ostvario pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti nisu točni, studentu koji je ostvario pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti obustavlja se isplata državne stipendije, a student je dužan izvršiti povrat do tada isplaćenih novčanih sredstava.

(3) Ministarstvo može zatražiti od studenta dostavu dodatne dokumentacije radi provjere iz stavka 1. ovoga članka i članka 10. stavka 1.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (»Narodne novine«, broj 106/22).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 604-01/23-01/00003

Urbroj: 533-04-23-0001

Zagreb, 9. lipnja 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.