Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

NN 71/2023 (30.6.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

1177

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/55

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 28. lipnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.), članku 21. točki 11. iza riječi: »njegovatelja« briše se točka i dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. naknada za troškove prijevoza zbog školovanja.«.

Članak 2.

U članku 30. točka 17. mijenja se i glasi:

»17. novčane pomoći i naknade troškova prijevoza za vrijeme obrazovanja, novčane pomoći za nezaposlene osobe s invaliditetom ostvarene prema zakonu kojim se uređuje zapošljavanje«.

Članak 3.

U članku 35. stavcima 1. i 2. iza riječi: »naknadu« briše se točka i dodaju riječi: »te korisnika usluge socijalnog mentorstva.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zavod je dužan službi nadležnoj za zapošljavanje dostaviti obavijest o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu za nezaposlenog radno sposobnog ili djelomično radno sposobnog samca ili člana kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili mu je odobrena usluga socijalnog mentorstva te za osobu kojoj je utvrđena privremena nezapošljivost, u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o priznavanju prava.«.

Članak 4.

U članku 44. stavku 1. riječi: »polazniku osnovne škole i djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole« zamjenjuju se riječima: »osnovnoškolske i srednjoškolske dobi«.

U stavku 2. točki 1. riječi: »polaznika osnovne škole« zamjenjuju se riječima: »osnovnoškolske dobi«.

U točki 2. riječi: »i mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole« zamjenjuju se riječima »srednjoškolske dobi«.

Članak 5.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi, polazniku srednje škole troškove smještaja u učeničkom domu plaća Ministarstvo u skladu s odredbama ugovora o smještaju učenika u učenički dom ako:

– je slabijeg imovnog stanja i nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

– je smješten u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja.«.

Članak 6.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu i osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.«.

Članak 7.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja:

1. je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen

2. je u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala

3. ima poremećaj autističnog spektra četvrtog stupnja ili

4. ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.«.

Članak 8.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na status njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu te životnom ili neformalnom životnom partneru roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom.

(2) Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja, ako roditelji ne žive s njim ili zbog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu, pravo na status njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu te životnom ili neformalnom životnom partneru roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, srodniku u ravnoj lozi i srodniku u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja srodstva koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.

(3) Ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom iz članka 61. ovoga Zakona, pravo na status njegovatelja može se priznati i osobi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

(4) Pravo na status njegovatelja priznaje se osobi po izboru osobe s invaliditetom uz suglasnost osobe s invaliditetom odnosno suglasnost njezina zakonskog zastupnika, koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.«.

Članak 9.

U članku 64. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se roditelju ili osobi iz članka 63. ovoga Zakona koja:

1. je punoljetna

2. ima poslovnu sposobnost

3. nije lišena roditeljske skrbi

4. ima psihofizičke sposobnosti za pružanje potrebne njege i pomoći i koja pruža njegu

5. živi u kućanstvu s djetetom s teškoćama u razvoju ili osobom s invaliditetom iz članka 61. ovoga Zakona i ima prebivalište na istoj adresi

6. je osposobljena za pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom iz članka 61. točke 1. ovoga Zakona i koja pruža njegu.«.

Članak 10.

U članku 65. stavku 1. brojka: »800« zamjenjuje se brojkom: »1000«.

U stavku 2. brojka: »900« zamjenjuje se brojkom: »1200«.

U stavku 3. brojka: »1200« zamjenjuje se brojkom: »1500«, a iza riječi: »Zakona« briše se točka i dodaju se riječi: »te prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obračun i isplatu naknada iz ovoga članka, uspostavu prijavno-odjavnih podataka za obvezna osiguranja te uplatu doprinosa za obvezna osiguranja obavlja Zavod, a sredstva za te namjene osiguravaju se u državnom proračunu.«.

Članak 11.

Iza članka 65. dodaju se naslov iznad članka i članak 65.a koji glase:

»Pravo na obavljanje poslova

Članak 65.a

Za vrijeme trajanja prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja korisnik može ostvariti primitke po osnovi drugog dohotka prema propisima o porezu na dohodak na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja ako obavljanje posla na temelju kojega se stječe drugi dohodak nije u suprotnosti sa svrhom priznatoga statusa roditelja njegovatelja ili njegovatelja.«.

Članak 12.

U članku 68. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. najduže deset mjeseci od dana smrti djeteta s teškoćama u razvoju o kojem se brinuo roditelj njegovatelj ili njegovatelj odnosno dana smrti osobe s invaliditetom o kojoj se brinuo roditelj njegovatelj«.

Dosadašnja točka 8., koja postaje točka 9., mijenja se i glasi:

»9. smrću osobe s invaliditetom o kojoj se brinuo njegovatelj, smrću roditelja njegovatelja ili njegovatelja«.

Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 10. i 11.

Članak 13.

Iza članka 69. dodaju se odjeljak 12. s nazivom odjeljka te članak 69.a i naslov iznad njega koji glase:

»ODJELJAK 12.

NAKNADA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA ZBOG ŠKOLOVANJA

Korisnik naknade za troškove prijevoza zbog školovanja

Članak 69.a

(1) Pravo na naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja priznaje se:

– djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom, polazniku srednje škole prema primjerenom programu odgoja i obrazovanja ili osposobljavanja za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da im se prizna usluga smještaja ili organizirano stanovanje

– učeniku, polazniku srednje škole smještenom u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koji pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta.

(2) Pravo na troškove prijevoza ima i učenik srednje škole koji je član kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade.

(3) Pravo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka priznaje se ako prijevoz nije osiguran po nekoj drugoj osnovi.

(4) Naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku i priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju, a ako korisnik za prijevoz koristi osobno vozilo, u visini cijene vozne karte javnog prijevoznika.

(5) Prijevoz djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom, polazniku srednje škole u mjestu prebivališta osigurava jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb, ako prijevoz nije osiguran po nekoj drugoj osnovi.«.

Članak 14.

U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Uputnica je isprava kojom se korisnik upućuje na korištenje određene socijalne usluge propisane ovim Zakonom i predstavlja osnovu za obračun troškova pružene usluge.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uputnica za pružanje socijalne usluge sadrži: ime i prezime korisnika, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB), vrstu i način pružanja socijalne usluge, naziv pružatelja usluge, početak i trajanje pružanja socijalne usluge te potpis osobe ovlaštene za izdavanje uputnice.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 78. mijenja se i glasi: »Prestanak usluge odobrene uputnicom«.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»(1) Usluga odobrena uputnicom prestaje na zahtjev korisnika usluge ili na temelju obavijesti pružatelja socijalne usluge o nepružanju usluge.

(2) Na temelju zahtjeva ili obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Zavod obavještava korisnika i pružatelja socijalne usluge o prestanku usluge odobrene uputnicom.«.

Članak 16.

U članku 82. stavku 3. riječi: »točke 3.« zamjenjuju se riječima: »točaka 3. i 4.«.

Članak 17.

U članku 85. stavku 1. riječi: »djetetu korisniku« zamjenjuju se riječima: »djetetu korisnika«.

Članak 18.

U članku 95. stavku 4. riječ: »dva« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Članak 19.

U članku 98. stavku 1. riječi: »točke 3.« zamjenjuju se riječima: »točaka 3. i 4.«.

U stavku 3. iza riječi: »psihosocijalne podrške« briše se točka i dodaje riječ: »pojedincu.«.

Članak 20.

U članku 101. stavku 1. točki 3. i stavku 2. riječi: »članova kućanstva« zamjenjuju se riječima: »prihod po članu kućanstva«.

Članak 21.

U članku 105. stavku 3. iza riječi: »podrške« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »a korisniku djetetu kojem je odobrena usluga boravka, može se odobriti usluga psihosocijalne podrške obitelji.«.

Članak 22.

U članku 107. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. osobi starije životne dobi koja samostalno zadovoljava svoje potrebe odnosno kojoj je djelomično potrebna pomoć pri zadovoljavanju osnovnih potreba«.

Članak 23.

U članku 112. stavku 2. točkama 9. i 10. riječ: »odrasloj« briše se.

Članak 24.

U članku 116. točki 8. iza riječi: »invaliditetom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »teško bolesnoj odrasloj osobi«.

Članak 25.

U članku 119. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pružatelj socijalne usluge čiji je osnivač Republika Hrvatska socijalnu uslugu pomoći u kući može pružati i izvan mreže socijalnih usluga.«.

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.

Članak 26.

U članku 120. stavku 1. riječi: »u cijelosti ili djelomično platiti cijenu« zamjenjuju se riječima: »sudjelovati u plaćanju cijene«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U plaćanju cijene socijalne usluge priznate ili odobrene djetetu na temelju ovoga Zakona dužni su sudjelovati roditelji ili drugi obveznici uzdržavanja, sukladno pravilniku iz članka 125. stavka 2. ovoga Zakona, osim ako su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.«.

Članak 27.

U članku 121. stavku 3. iza riječi: »odnosi« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »a korisniku prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja visina novčanog iznosa kojim plaća cijenu usluge umanjuje se za iznos naknade za osobne potrebe korisnika« brišu se.

Članak 28.

U članku 123. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 1., riječi: »korisnika iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »odrasle osobe koja socijalnu uslugu koristi na temelju rješenje ili uputnice«.

Članak 29.

U članku 126. stavku 1. iza riječi: »status njegovatelja,« dodaju se riječi: »naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja,«.

Članak 30.

U članku 135. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Postojanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti te radne sposobnosti potrebnog za odlučivanje o naknadama i uslugama u sustavu socijalne skrbi Zavod utvrđuje na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom prema propisima kojima se uređuje vještačenje i metodologija vještačenja.«.

Članak 31.

U članku 136. stavku 2. iza riječi: »jednokratnu naknadu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja«.

Članak 32.

U članku 137. riječi: »i njegu i status roditelja njegovatelja ili njegovatelja« zamjenjuju se riječima: »i njegu, status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja«.

Članak 33.

U članku 151. stavku 2. iza riječi: »drugog stupnja« briše se točka i dodaju riječi: »ili je u predmetu sudjelovao kao ovlaštena osoba.«.

Članak 34.

U članku 162. točki 4. riječi: »kao profesionalnu djelatnost ili« brišu se.

Članak 35.

U članku 165. stavku 1. riječi: »kao profesionalnu djelatnost ili« brišu se.

Članak 36.

U članku 180. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Upravno vijeće čini devet članova, i to:

1. šest članova koje Vlada Republike Hrvatske imenuje na prijedlog ministra

2. jedan član predstavnik radnika Zavoda imenovan na način iz stavka 4. ovoga članka

3. jedan član kojeg Vlada Republike Hrvatske imenuje na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova reprezentativnih sindikata

4. jedan član kojeg Vlada Republike Hrvatske imenuje na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova poslodavaca.«.

Članak 37.

U članku 190. stavku 1. riječi: »tri predstavnika osnivača i dva predstavnika« zamjenjuju se riječima: »četiri predstavnika osnivača i jedan predstavnik«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Člana upravnog vijeća, predstavnika radnika zaposlenih u Obiteljskom centru imenuje i razrješava radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, sukladno općim propisima o radu.«.

Članak 38.

U članku 191. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pomoćnici ravnatelja Obiteljskog centra obavljaju i dio stručnih poslova u skladu s općim aktima.«.

Članak 39.

U članku 218. stavku 1. iza riječi: »Hrvatska« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača ostvaruje Ministarstvo.«.

Članak 40.

Članak 221. mijenja se i glasi:

»(1) Akademijom upravlja upravno vijeće koje čine četiri stalna člana i tri člana koja se imenuju na vrijeme od četiri godine.

(2) Stalni članovi upravnog vijeća su:

– predstavnik osnivača

– ravnatelj Zavoda

– ravnatelj Centra za posebno skrbništvo

– ravnatelj Obiteljskog centra.

(3) Članovi upravnog vijeća koji se imenuju na vrijeme od četiri godine su:

– predstavnik sveučilišnih nastavnika iz područja društvenih znanosti, polje pravo

– predstavnik sveučilišnih nastavnika iz područja društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti

– predstavnik radnika Akademije.

(4) Stalne članove upravnog vijeća imenuje i razrješava ministar.

(5) Člana upravnog vijeća iz redova sveučilišnih nastavnika iz područja društvenih znanosti, polje pravo i sveučilišnih nastavnika iz područja društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, imenuje i razrješava ministar na prijedlog dekana pravnih fakulteta.

(6) Člana upravnog vijeća iz reda radnika Akademije imenuje i opoziva radničko vijeće Akademije, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, sukladno općim propisima o radu.«.

Članak 41.

Članak 227. mijenja se i glasi:

»Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik koji je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim propisom kojim je uređen njegov pravni status, a pruža i socijalne usluge, dužan ih je pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.«.

Članak 42.

Članak 228. mijenja se i glasi:

»(1) Organizacijska jedinica kod pružatelja usluga iz članka 227. ovoga Zakona u kojoj se pružaju socijalne usluge mora imati voditelja koji je odgovoran za stručni rad.

(2) Voditelj iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati uvjete propisane za stručnog radnika u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisom kojim se uređuju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

(3) Organizacijska jedinica kod pružatelja usluga iz članka 227. ovoga Zakona u kojoj najmanje pet stručnih radnika pruža socijalne usluge može imati stručno vijeće, a na način rada, sastav i ovlasti stručnog vijeća na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 210. ovoga Zakona.«.

Članak 43.

U članku 229. stavku 1. riječi: »Pravna osoba iz članka 228. ovoga Zakona dužna je« zamjenjuju se riječima: »Pravna osoba i obrtnik iz članka 227. ovoga Zakona dužni su«.

U stavku 2. riječi: »Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je« zamjenjuju se riječima: »Pravna osoba i obrtnik iz stavka 1. ovoga članka dužni su«.

Članak 44.

Poglavlje III. s nazivom, odjeljci 1. i 2. s nazivima odjeljaka, naslovi iznad članaka i članci 230. do 235. brišu se.

Članak 45.

U članku 237. stavku 3. riječi: »kao profesionalnu djelatnost ili« brišu se.

Članak 46.

U naslovu iznad članka 238. i u članku 238. stavku 1. riječi: »kao profesionalnu djelatnost ili« brišu se.

Članak 47.

U članku 239. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Pružatelj socijalne usluge smještaja kojem je zabranjen rad ne smije nastaviti s pružanjem usluge smještaja niti podnijeti novi zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalne usluge smještaja najmanje tri godine od dana pravomoćnosti rješenja o zabrani rada.«.

Članak 48.

U članku 246. stavku 3. riječi: »kao profesionalnu djelatnost ili« brišu se.

Članak 49.

U članku 261. stavak 2. mijenja i glasi:

»(2) Poslodavac je dužan po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da osoba iz stavka 1. ovoga članka nije osuđena za kaznena djela ili za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka te zatražiti od osobe iz stavka 1. ovoga članka dokaz da se protiv nje ne vodi postupak iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.«.

U stavku 4. iza riječi: »ovoga članka« briše se zarez i dodaju se riječi: »odnosno ako joj bude izrečena prekršajnopravna sankcija iz stavka 1. točke 3. ovoga članka ili je protiv nje pokrenut postupak iz stavka 1. točke 4. ovoga članka,«.

U stavku 5. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »točaka 1. i 2.«.

Članak 50.

U članku 267. stavak 3. briše se.

Članak 51.

U članku 276. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. narediti fizičkoj osobi koja pruža socijalne usluge prekid pružanja socijalne usluge ako nije pribavila rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga propisanih ovim Zakonom i posebnim propisom«.

U dosadašnjoj točki 5., koja postaje točka 6., riječi: »kao profesionalnu djelatnost ili« brišu se.

Dosadašnje točke 6. do 8. postaju točke 7. do 9.

Članak 52.

U članku 292. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Republika Hrvatska ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime prava na uslugu organiziranog stanovanja i uslugu smještaja, osim usluge smještaja u kriznim situacijama i usluge smještaja radi provođenja rehabilitacijskih programa, sukladno članku 294. ovoga Zakona.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 53.

Naslov iznad članka 293. i članak 293. brišu se.

Članak 54.

U članku 294. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za slučaj smrti korisnika prava na uslugu organiziranog stanovanja i uslugu smještaja, osim usluge smještaja u kriznim situacijama i usluge smještaja radi provođenja rehabilitacijskih programa, kojem su u cijelosti ili dijelom isplaćeni troškovi priznatog prava iz sredstava državnog proračuna, Republika Hrvatska ima pravo na povrat iznosa isplaćenih po osnovi priznatog prava kojega je bio korisnik u trenutku smrti od njegovih nasljednika do visine vrijednosti naslijeđene imovine.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Republika Hrvatska ima pravo na povrat iznosa isplaćenih po osnovi prava na uslugu organiziranog stanovanja i uslugu smještaja, osim usluge smještaja u kriznim situacijama i usluge smještaja radi provođenja rehabilitacijskih programa, od osobe koja je po zakonu dužna uzdržavati korisnika ako je u postupku priznavanja prava utvrđeno da ga ta osoba neosnovano ne uzdržava ili je neopravdano odbila njegovo uzdržavanje.«.

Članak 55.

U članku 300. stavku 4. brojka: »1320,00« zamjenjuje se brojkom: »1327,23«.

Članak 56.

U članku 304. stavku 3. riječi: »kao profesionalnu djelatnost ili« brišu se.

Članak 57.

U članku 305. stavku 3. riječi: »kao profesionalnu djelatnost ili« brišu se.

Članak 58.

U članku 306. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja pruža socijalne usluge za koje nema izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga iz članka 165. stavka 1. ovoga Zakona.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »kao profesionalnu djelatnost ili« brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjim stavcima 5. i 6., koji postaju stavci 6. i 7., riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

Članak 59.

U članku 308. stavku 3. riječi: »kao profesionalnu djelatnost ili« brišu se.

Članak 60.

U članku 310. stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi kao obrtnik ako evidenciju i dokumentaciju o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima važnim za rad ne vodi na način i sa sadržajem propisanim pravilnikom (članak 248. stavak 3. ovoga Zakona).«.

Članak 61.

U članku 330. stavku 2. riječi: »članka 267. stavka 3.,« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 62.

(1) Postupci za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu nak­nadu i prava na uslugu smještaja i organiziranog stanovanja koji su započeti na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Postupci za priznavanje prava na naknadu za osobne potrebe koji su započeti na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

(3) Postupci za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu koji su započeti na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

(4) Postupci za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja koji su započeti na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

(5) Postupci za prestanak prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja zbog smrti djeteta s teškoćama u razvoju o kojem se brinuo roditelj njegovatelj ili njegovatelj odnosno zbog smrti osobe s invaliditetom o kojoj se brinuo roditelj njegovatelj započeti na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

(6) Roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj kojemu je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona priznata naknada u visini utvrđenoj člankom 65. stavcima 1. do 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.) od dana stupanja na snagu ovoga Zakona naknadu ostvaruje u visini utvrđenoj ovim Zakonom.

(7) Hrvatski zavod za socijalni rad će roditelju njegovatelju ili njegovatelju iz stavka 6. ovoga članka od dana stupanja na snagu ovoga Zakona po službenoj dužnosti obračunavati naknadu u visini utvrđenoj ovim Zakonom.

Članak 63.

(1) Člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad predstavnika osnivača iz članka 36. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske imenovat će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Člana Upravnog vijeća Obiteljskog centra predstavnika osnivača iz članka 37. ovoga Zakona ministar nadležan za poslove socijalne skrbi imenovat će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Imenovani članovi upravnih vijeća iz stavaka 1. i 2. ovoga članka stupaju u mandat upravnih vijeća koji je u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 64.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje obveza povrata iznosa isplaćenih na ime pomoći za uzdržavanje, odnosno stalne pomoći, na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.), povrata iznosa isplaćenih na ime prava na novčanu pomoć na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 33/12., 46/13. i 49/13.), povrata iznosa isplaćenih na ime prava na zajamčenu minimalnu naknadu na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) i Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br. 18/22., 46/22. i 119/22.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona postupci započeti radi povrata iznosa isplaćenih na temelju prava iz stavka 1. ovoga članka obustavljaju se.

(3) Zabilježbe upisane na temelju rješenja o ostvarivanju pomoći za uzdržavanje, odnosno stalne pomoći i stalnog smještaja u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.), radi osiguranja povrata iznosa isplaćenih na ime prava na zajamčenu minimalnu naknadu i prava na uslugu smještaja ili boravka u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.), radi osiguranja povrata isplaćenih iznosa na ime prava na zajamčenu minimalnu naknadu, uslugu organiziranog stanovanja, uslugu smještaja, osim usluge smještaja u kriznim situacijama te naknade štete u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22. i 119/22.), brišu se na temelju ovoga Zakona na prijedlog nadležnog državnog odvjetništva bez suglasnosti Ministarstva.

Članak 65.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona s odredbama ovoga Zakona uskladiti sljedeće pravilnike:

1. Pravilnik o načinu suradnje Hrvatskoga zavoda za socijalni rad i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade (»Narodne novine«, br. 152/22.)

2. Pravilnik o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu (»Narodne novine«, br. 103/22.)

3. Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga (»Narodne novine«, br. 6/23.)

4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 113/22.)

5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja (»Narodne novine, br. 85/22.)

6. Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Obiteljskog centra, doma socijalne skrbi i drugih pružatelja usluga (»Narodne novine, br. 99/22.)

7. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (»Narodne novine«, br. 85/22.).

Članak 66.

Hrvatski zavod za socijalni rad i Obiteljski centar dužni su uskladiti statute s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 67.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 68.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2023.

Klasa: 022-02/23-01/41

Zagreb, 28. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.