Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

NN 71/2023 (30.6.2023.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1180

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Članak 1.

(1) U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, br. 156/22., 1/23., 10/23., 22/23., 37/23., 46/23. i 56/23.), u članku 3. mijenjaju se visine trošarine u eurima na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

» – Bezolovni motorni benzin 406,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 353,00 EUR/1000 l

– Loživo ulje 21,00 EUR/1000 l.«.

(2) U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, br. 156/22., 1/23., 10/23., 22/23., 37/23., 46/23. i 56/23.), u članku 3. mijenjaju se visine trošarine u eurima na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

» – Bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l.«.

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje do 3. srpnja 2023.

Članak 3.

Visine trošarina iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe određene su za razdoblje do 17. srpnja 2023.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2023., osim članka 1. stavka 2. ove Uredbe koji stupa na snagu 4. srpnja 2023.

Klasa: 022-03/23-03/55

Urbroj: 50301-05/16-23-2

Zagreb, 30. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.