Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

NN 74/2023 (6.7.2023.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Vlada Republike Hrvatske

1206

Na temelju članka 26. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 120. Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.) i članka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18. i 23/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE

Članak 1.

U Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, broj 31/23.), članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Prirodni plin kojim raspolaže društvo Hrvatska elektroprivreda d.d., a koji je kupljen od društva Ina – Industrija nafte d.d. sukladno ovoj Uredbi i Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 104/22., 106/22., 121/22. i 156/22.), koristi se za potrebe: distributera plina u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina, operatora transportnog sustava u svrhu namirenja gubitaka plina u transportnom sustavu i za pogonsku potrošnju tehnoloških objekata transportnog sustava, kupaca toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, javnu uslugu za potrebu kupaca iz kategorije kućanstvo, te za kupce plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe.

(2) Hrvatska energetska regulatorna agencija dužna je, na zahtjev Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostaviti potrebne podatke o kupcima, količinama i cijenama za distributere plina u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina, za operatora transportnog sustava u svrhu namirenja gubitaka plina u transportnom sustavu i za pogonsku potrošnju tehnoloških objekata transportnog sustava, za kupce toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, za javnu uslugu za potrebu kupaca iz kategorije kućanstvo, te za kupce plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe, kao i druge potrebne podatke.

(3) Kupci iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe, isključujući kupce iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe, koji nemaju sklopljeni ugovor o opskrbi plinom za razdoblje do 31. ožujka 2024. mogu prijeći u zajamčenu opskrbu plinom sukladno uvjetima koji vrijede za zajamčenu opskrbu do 31. ožujka 2024.

(4) Društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. dužno je prodavati prirodni plin u razdoblju od 1. kolovoza 2023. do 31. ožujka 2024.: opskrbljivačima u obvezi javne usluge, za potrebe kupaca toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, za javnu uslugu za potrebu kupaca iz kategorije kućanstvo, te društvu HEP-PLIN d.o.o. za potrebe kupaca plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe u iznosu određenom cijenom nabavke plina iz Metodologije iz članka 5. stavka 9. ove Uredbe uvećano za udio od 76 % troška opskrbe plinom određenog za pojedino distribucijsko područje na temelju provedenog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge.

(5) Društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. dužno je prodavati prirodni plin u razdoblju od 1. kolovoza 2023. do 31. ožujka 2024. u iznosu određenom cijenom nabavke plina iz Metodologije iz članka 5. stavka 9. ove Uredbe distributerima plina u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina uvećano za prosječni trošak opskrbe plinom za sva distribucijska područja u iznosu od 0,0071 EUR/kWh te operatoru transportnog sustava u svrhu namirenja gubitaka plina u transportnom sustavu i za pogonsku potrošnju tehnoloških objekata transportnog sustava.

(6) Cijena plina po kojoj je društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. dužno prodavati plin operatoru transportnog sustava iznosi 0,0410 EUR/kWh za razdoblje do 31. srpnja 2023.

(7) Cijena plina po kojoj su opskrbljivači u obvezi javne usluge dužni prodavati plin kupcima toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, jednaka je cijeni plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom na pojedinom distribucijskom području, u skladu s važećom odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije.

(8) Cijena plina po kojoj je društvo HEP-PLIN d.o.o. dužno prodavati plin kupcima iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe, jednaka je cijeni plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom na pojedinom distribucijskom području, u skladu s važećom odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije.«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Prioritet pri isporuci plina određenog člankom 7. stavkom 1. ove Uredbe imaju: ustanove predškolskog i školskog obrazovanja, visoka učilišta i njihove sastavnice, ustanove čiji su osnivači visoka učilišta te javni znanstveni instituti sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/22.) i zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatne prakse za obavljanje zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19, 147/20., 119/22., 156/22. i 33/23.) i Zakonu o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak, 35/08., 127/19. i 151/22.).

(2) Energetski subjekti i kupci toplinske energije, koji kupuju plin za isporuku toplinske energije krajnjim kupcima na toplinskim sustavima, a koji su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, ne smatraju se kupci iz kategorije poduzetništvo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe.

(3) Društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. dužno je, po isteku svakog mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe, Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostavljati izvješće o provedbi ove Uredbe.

(4) Dodatne upute o provedbi odredbe ovoga članka, po potrebi, donosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom.«.

Članak 3.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

(1) Ako trgovac ili opskrbljivač plinom u razdoblju od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. isporučuje plin opskrbljivaču u obvezi javne usluge na temelju ugovora o prodaji plina sklopljenog prije 1. travnja 2023. i ako je tako kupljen i plaćen (nabavljen) plin za opskrbljivača u obvezi javne usluge po prosječnoj nabavnoj cijeni isporuke plina većoj od cijene određene člankom 5. stavkom 9. ove Uredbe, trgovac, opskrbljivač plinom koji opskrbljuje opskrbljivača u obvezi javne usluge ili opskrbljivač u obvezi javne usluge mogu podnijeti zahtjev za nadoknadu razlike u cijeni Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

(2) Razlika u cijeni određuje se u iznosu razlike između plaćene cijene kupljenog plina, izračunate prema stavcima 9. i 10. ovoga članka i cijene utvrđene u članku 5. stavku 9. ove Uredbe.

(3) Podnositelj zahtjeva za nadoknadu razlike u cijeni je opskrbljivač u obvezi javne usluge, trgovac ili opskrbljivač koji opskrbljuje opskrbljivača u obvezi javne usluge.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na propisanom obrascu. Obrazac zahtjeva iz ovoga stavka utvrdit će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na prijedlog Hrvatske energetske regulatorne agencije i objaviti na svojim mrežnim stranicama.

(5) Po zaprimanju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će zahtjev dostaviti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji na postupanje. Hrvatska energetska regulatorna agencija provodi analizu i donosi odluku o razlici u cijeni.

(6) Hrvatska energetska regulatorna agencija u postupku iz stavka 5. ovoga članka uspoređuje podatke o količinama podnesenima u zahtjevu s količinama plina evidentiranima od strane društva PLINACRO d.o.o. i Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o.

(7) Hrvatska energetska regulatorna agencija može od podnositelja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka ili trgovca ili opskrbljivača plinom koji isporučuje plin zatražiti dokaze ili dokumentaciju te dodatna pojašnjenja. U slučaju nedostavljanja traženih isprava u traženom roku Hrvatska energetska regulatorna agencija će nastaviti postupanje na temelju isprava i dokaza kojima raspolaže. Hrvatska energetska regulatorna agencija može odrediti da se u okvirima postupka iz stavka 5. ovoga članka izvrši neposredan uvid radi utvrđivanja relevantnih činjenica u određene isprave kao dokaze kod podnositelja zahtjeva, trgovca ili opskrbljivača plinom koji opskrbljuje opskrbljivača u obvezi javne usluge.

(8) Teret dokaza o plaćenoj cijeni kupljenog plina je na podnositelju zahtjeva.

(9) Nadoknada razlike u cijeni utvrđuje se na tromjesečnoj razini kao umnožak razlike između prosječne ponderirane nabavne cijene plina trgovca ili opskrbljivača plinom koji isporučuje plin opskrbljivaču u obvezi javne usluge i cijene određene člankom 5. stavkom 9. ove Uredbe te isporučene količine plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge za potrebe njegovih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom u tom tromjesečju.

(10) Prosječna nabavna cijena plina iz stavka 9. ovoga članka predstavlja prosječnu ponderiranu nabavnu cijenu plina trgovca ili opskrbljivača plinom koji isporučuje opskrbljivaču u obvezi javne usluge, prema stvarno nabavljenim (kupljenim i plaćenim) količinama plina za podnositelja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka po pojedinim ugovorima s isporukom u tom tromjesečju. Nabavni i prodajni ugovori sklopljeni prije 1. travnja 2023. povezuju se po datumima sklapanja ugovora, količinama i cijenama. U postupku koji se vodi po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva mora dokazati da je pojedini ugovor sklopljen za potrebe isporuke plina za opskrbljivača u obvezi javne usluge, a ako se to nedvojbeno ne može utvrditi uzimaju se nabavni ugovori s najnižom cijenom.

(11) Ugovori o kupnji (nabavi) plina podnositelja zahtjeva kao trgovca ili opskrbljivača plinom uzimaju u obzir za izračun prosječne nabavne cijene plina iz stavka 10. ovoga članka najviše do iznosa referentne tržišne cijene koja odgovara cijeni terminskih ugovora za isporuku plina u razdoblju za koje je sklopljen pojedini ugovor o kupnji plina ostvarenoj na TTF tržištu na dan sklapanja ugovora o kupnji plina, uz ograničenje od 105 EUR/MWh.

(12) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije, rješenjem utvrđuje nadoknadu razlike u cijeni.

(13) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 30 dana od dana isteka svakog tromjesečja počevši od 1. travnja 2023.

(14) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka koji je nepravovremen ili nepotpun, rješenjem će se odbaciti.

(15) Protiv rješenja iz stavaka 12. i 14. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

(16) Nadoknadu razlike u cijeni na temelju ovoga članka ne može tražiti energetski subjekt koji je član HEP grupe.«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 11. stavak 2. briše se.

Članak 6.

Odluka o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina kojeg je Hrvatska elektroprivreda d.d. preuzela od proizvođača prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 122/22.) prestaje važiti 31. srpnja 2023.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/58

Urbroj: 50301-05/31-23-1

Zagreb, 6. srpnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.