Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje na području Grada Samobora

NN 74/2023 (6.7.2023.), Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje na području Grada Samobora

Odvodnja Samobor d.o.o.

1214

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) i članka 23. stavak 1. točka 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/19) Skupština trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina javne odvodnje na području nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge javne odvodnje Odvodnja Samobor d.o.o., (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te se utvrđuju: obveznici plaćanja, osnovica plaćanja, namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, visina naknade, način i rokovi plaćanja naknade te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) na području u nadležnosti Isporučitelja.

Područje nadležnosti Isporučitelja je aglomeracija Samobor i njoj gravitirajuća područja.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Članak 3.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje su svi obveznici plaćanja cijene vodne usluge javne vodoopskrbe na području nadležnosti Isporučitelja.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m³).

Članak 4.

Sredstva naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz gradnju komunalnih vodnih građevina te financiranje otplate zajmova i kredita danih u svrhu gradnje komunalnih vodnih građevina odnosno za:

– izradu projektne i ostale pripremne dokumentacije te izradu studijskih analiza,

– otkup i uređenje zemljišta potrebnog za gradnju odnosno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištima na kojima će se graditi komunalne vodne građevine,

– rekonstrukciju, odnosno gradnju komunalnih vodnih građevina i dr.,

– stručni nadzor nad rekonstrukcijom, odnosno gradnjom komunalnih vodnih građevina,

– otplatu zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina,

– ostala ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih građevina.

Pod izdacima gradnje komunalnih vodnih građevina treba podrazumijevati sve izdatke koji su nužni da se pripremi, provede i pusti u uporabu projekt gradnje komunalnih vodnih građevina (CAPEX), što uključuje, ali nije ograničeno na: izradu predstudije izvodljivosti projekta, studije izvodljivosti projekta, ocjene o potrebi procjene, studije utjecaja na okoliš, studije utjecaja na prirodu, djelatnosti prethodnih istraživanja (utvrđivanje uvjeta za građenje, utvrđivanje stanja materijala i građevine te uređaja i instalacija u odnosu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu)izradu idejnog, glavnog i provedbenog projekta i drugih poslova projektiranja, ishođenje potrebnih upravnih dozvola i drugih upravnih akata (lokacijske, građevinske, uporabne i dr.), ishođenja posebnih uvjeta za građenje, provedbe postupaka javnih nabava, provedbe postupaka otkupa i izvlaštenja te drugog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, provedbe geodetskih poslova, građenja, nadzora nad građenjem, upravljanje projektom gradnje, djelatnosti ispitivanja materijala, određenih dijelova ili cijele građevine, troškove testiranja i probnoga pogona, troškove pravnih postupaka u vezi s prethodnim poslovima.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge.

Članak 5.

Naknada za razvoj na području u nadležnosti javnog isporučitelja, na području grada Samobora uvodi se u iznosu od 0,02 eura/m³.

Iznos naknade za razvoj za pojedinog korisnika vodnih usluga izračunava se tako da se količina isporučene vodne usluge (metar kubni isporučene vode) pomnoži s jediničnom vrijednosti naknade za razvoj.

Članak 6.

Naknada za razvoj sustava javne odvodnje obračunava i naplaćuje se putem ispostavljenog računa za vodne usluge koje obveznicima ispostavlja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, na kojem se ista iskazuje kao zasebna stavka.

Naknada za razvoj plaća se u rokovima dospijeća po računima za vodnu uslugu iz prethodnog stavka.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je dužno naplaćena sredstva naknade za razvoj javne odvodnje evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnoj poziciji te redovno po dospijeću doznačavati sredstva Isporučitelju.

Isporučitelj je dužan doznačena sredstva naknade za razvoj javne odvodnje evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnoj poziciji te Gradu Samoboru podnositi godišnja izvješća o doznačenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Nadzor nad obračunom, naplatom i trošenjem naknade za razvoj obavljat će nadležni upravni odjel Grada Samobora.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i na internetskoj stranici Isporučitelja.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 9.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena do stupanja na snagu ove Odluke koriste se u skladu s člankom 4. ove Odluke.

Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je dostaviti ovu Odluku Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od dana donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za razvoj javne odvodnje (»Narodne novine« br. 72/22).

Klasa: 402-01/23-01/3

Urbroj: 238-27-181-01-01/01-23-1

Samobor, 28. lipnja 2023.

Skupština
t.d. Odvodnja Samobor d.o.o.
Gradonačelnica Grada Samobora
dr. sc. Petra Škrobot, v. r.