Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

NN 77/2023 (12.7.2023.), Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1239

Na temelju članka 7. stavka 6. i članka 36. stavka 6. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. MJERE KONTROLE U ZONAMA OGRANIČENJA

Članak 1.

(1) U zonama ograničenja zabranjuje se:

– premještanje svinja u zone ograničenja te unutar i izvan zona ograničenja

– klanje svinja u klaonici

– klanje svinja na objektu za vlastite potrebe

– držanje svinja na otvorenom, uključujući i pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ukoliko se svinje drže u objektima kategorije 4

– prirodni pripust i umjetno osjemenjivanje svinja držanih unutar zona ograničenja

– premještanje izvan zona ograničenja zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih unutar zona ograničenja

– premještanje izvan zona ograničenja nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja

– premještanje izvan zona ograničenja svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke

– zabrana ulaska neovlaštenih osoba u objekte na kojima se drže svinje, uključujući prostore i nastambe u kojima se drže svinje, osim članova domaćinstva ili osoblja objekta te ovlaštenih veterinara i nadležnih inspektora Državnog inspektorata u svrhu kliničkog pregleda i uzorkovanja svinja

– odvoz krutoga gnoja, gnojevke i otpadnih voda s objekata na kojima se drže svinje

– hranidba svinja svježom travom i sijenom prikupljenim s poljoprivrednih površina u zonama ograničenja

– unošenje stelje i slame prikupljene s poljoprivrednih površina u zonama ograničenja u objekte na kojima se drže svinje

– izlazak iz kruga objekta na kojima se drže svinje u zaštitnoj odjeći i obući i njihovo iznošenje

– unošenje i iznošenje pribora, alata ili opreme s objekata na kojima se drže svinje

– unošenje hrane za ljude, osobito svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinjskog mesa, u objekte na kojima se drže svinje

– održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te svih drugih okupljanja životinja

– sudjelovanje u lovu na divlje svinje ili obavljanje ikakvih aktivnosti vezano za žive ili mrtve (uginule ili odstrijeljene) divlje svinje, za sve članove domaćinstva i osoblja na objektima na kojima se drže svinje.

(2) U zonama ograničenja naređuje se prijava ovlaštenom veterinaru bez odgađanja:

– svake svinje koja pokazuje znakove bolesti ili neuobičajeno ponašanje

– svakog pobačaja

– svake uginule držane svinje

– svake nađene lešine divlje svinje.

(3) U zonama ograničenja naređuje se obavezna provedba sljedećih mjera biosigurnosti na svim objektima na kojima se drže svinje:

– sprečavanje izravnog ili neizravnog kontakta držanih svinja u objektu s drugim držanim svinjama iz drugih objekata i divljim svinjama

– objekt mora biti ograđen s kontroliranim ulazom

– na ulazima u krug objekta mora biti dezbarijera za vozila i ljude koju je potrebno redovito održavati i o tome voditi evidenciju

– mora se provoditi redovito čišćenje, pranje i dezinfekcija nastambi gdje se drže svinje u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji

– moraju se provoditi primjerene higijenske mjere, primjerice presvlačenje odjeće i obuće pri ulasku i izlasku iz prostora u kojima se drže svinje

– mora se provoditi pranje i dezinfekcija ruku te dezinfekcija obuće na ulazu u prostore u kojima se drže svinje

– pri svakom ulazu i izlazu iz nastambi gdje se drže svinje mora se provesti dezinfekcija ruku i obuće ili koristiti jednokratna zaštitna obuća koja se nakon uporabe neškodljivo uklanja

– mora se koristiti posebna odjeća prilikom boravka u nastambi u kojoj se drže svinje ili se mora osigurati pranje odjeće ili korištenje jednokratne odjeće koja se nakon uporabe neškodljivo uklanja

– mora se provoditi deratizacija i dezinsekcija u skladu s tehnološkim zahtjevima

– mora se osigurati propisano zbrinjavanje krutoga gnoja, gnojevke i otpadnih voda nastalih tijekom držanja svinja

– članovi domaćinstva koji su bili u kontaktu s bolesnim ili sumnjivim svinjama, njihovim dijelovima ili proizvodima obvezni su o tome odmah obavijestiti ovlaštenog veterinara

– vođenje odgovarajuće evidencije osoba i prijevoznih sredstava koji ulaze u objekt u kojem se drže svinje;

– prostori i nastambe na objektu u kojem se drže svinje moraju:

i. biti izgrađeni na način da druge životinje koje bi mogle prenijeti virus afričke svinjske kuge ne mogu ući u te prostore ili nastambe ili doći u kontakt s držanim svinjama ili njihovom hranom i steljom; posebice, struktura i nastambe objekta moraju biti takve da držane svinje ne dolaze u kontakt s divljim svinjama

ii. imati mogućnost pranja i dezinfekcije ruku

iii. prema potrebi, imati mogućnost čišćenja i dezinfekcije prostora i nastambi

iv. imati odgovarajuće prostore za presvlačenje odjeće i obuće na ulazu u prostore i nastambe u kojima se drže svinje

v. imati odgovarajuću zaštitu od štetnika.

– zaštitne ograde za životinje barem oko prostora u kojima se drže svinje te oko zgrada u kojima se drži hrana za životinje i stelja, kako bi se osiguralo da držane svinje i njihova hrana i stelja ne dolaze u kontakt s neovlaštenim osobama i s drugim životinjama.

(4) Na objektima na kojima se drži više od 10 rasplodnih svinja ili ukupno više od 100 svinja uz mjere navedene u stavku 3. ovoga članka i uz mjere za objekte s više od 100 svinja propisane Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 1/23) mora postojati plan biosigurnosti koji mora obuhvaćati barem:

i. određivanje »čistih« i »prljavih« područja za osoblje ovisno o tipu objekta, primjerice garderobe, tuševi, prostor za prehranu osoblja itd.

ii. određivanje i, prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za ulazak novih držanih svinja u objekt

iii. postupke za čišćenje i dezinfekciju prostora, prijevoznih sredstava i opreme te osobnu higijenu

iv. pravila za osoblje o hrani u objektu i zabranu osoblju da drže svinje

v. ciljani periodični program informiranja osoblja objekta

vi. određivanje i, prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za osiguravanje primjerenog odvajanja različitih epidemioloških jedinica te za sprečavanje dolaska svinja u izravan ili neizravan kontakt s nusproizvodima životinjskog podrijetla i drugim jedinicama u objektu

vii. postupke i upute za primjenu mjera biosigurnosti tijekom gradnje ili popravka prostora ili nastambi

viii. interne revizije ili samoprocjenu provedbe biosigurnosnih mjera.

Izuzeća od zabrana iz članka 1.

Članak 2.

(1) Iznimno od odredbe članka 1., stavka 1., podstavka 1. i 2., po zaprimanju zapisnika nadležnog inspektora Državnog inspektorata o provedenom nadzoru u objektu, Ministarstvo poljoprivrede procjenjuje rizik od širenja afričke svinjske kuge te ako je rizik zanemariv dozvoljava premještanje svinja s objekata kategorije 3 izravno u klaonicu određenu od strane Ministarstva poljoprivrede, nakon provedenog kliničkog pregleda svinja s povoljnim rezultatom u skladu s odredbama članaka 28. i 29., odnosno članaka 43. i 44. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, pod uvjetom da meso podrijetlom od tih svinja bude podvrgnuto postupku prerade kako je određeno Prilogom VII. Uredbe 2020/687.

(2) Iznimno od odredbe članka 1., stavka 1., podstavka 1. po zaprimanju zapisnika nadležnog inspektora Državnog inspektorata o provedenom nadzoru u objektu, Ministarstvo poljoprivrede procjenjuje rizik od širenja afričke svinjske kuge te ako je rizik zanemariv dozvoljava premještanje svinja s objekata kategorije 3 s područja zone nadziranja u objekt koji pripada istom lancu opskrbe i koji se nalazi u zoni nadziranja, radi dovršetka ciklusa proizvodnje prije klanja, nakon provedenog kliničkog pregleda svinja s povoljnim rezultatom, u skladu s odredbama članka 44. i članka 45. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, pod uvjetom da se na odredišnom objektu primjenjuju mjere kontrole istovjetne mjerama kontrole za objekte u zoni nadziranja.

(3) Provedba kliničkih pregleda i nadzora objekata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, dozvoljena je samo ovlaštenim veterinarima i nadležnim inspektorima Državnog inspektorata koji nisu uključeni u provedbu mjera kontrole u zonama ograničenja i koji su u tu svrhu određeni od nadležnih tijela.

(4) Iznimno od odredbe članka 1. stavka 1. podstavka 5. dozvoljeno je umjetno osjemenjivanje svinja na objektima kategorije 3 smještenim unutar zona ograničenja pod uvjetom da umjetno osjemenjivanje provode subjekti, odnosno zaposlenici predmetnog objekta, sjemenom svinja podrijetlom iz odobrenog objekta za prikupljanje sjemena.

(5) Iznimno od odredbe članka 1. stavka 1. podstavka 7. iz odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla smještenih u zoni ograničenja, dozvoljeno je premještanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kao materijal kategorije 3, u odobreni objekt za preradu nusproizvoda materijala kategorije 3, ako su nusproizvodi dobiveni od životinja koje su zaklane u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, nakon odobrenja nadležne inspekcije Državnog inspektorata.

(6) Iznimno od odredbe članka 1. stavka 1. podstavka 8. iz odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla smještenih u zoni ograničenja dozvoljeno je premještanje pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja prije 1. svibnja 2023. godine, nakon odobrenja nadležne inspekcije Državnog inspektorata.

(7) Meso i mesni proizvodi dobiveni od svinja držanih u zonama ograničenja nakon 1. svibnja 2023., moraju biti podvrgnuti postupku prerade kako je određeno Prilogom VII. Uredbe 2020/687, nakon odobrenja nadležne inspekcije Državnog inspektorata.

(8) Iznimno od odredbe članka 1. stavka 1. podstavka 8. iz odobrenih objekata smještenih u zoni ograničenja dozvoljeno je premještanje pošiljaka svježeg mesa od svinja držanih u zonama ograničenja u svrhu prerade u skladu s odredbama članaka 28. i 33., odnosno članaka 43. i 49., Delegirane uredbe (EU) 2020/687, nakon odobrenja nadležne inspekcije Državnog inspektorata.

(9) Iznimno od odredbe članka 1. stavka 1. podstavka 14., na objektima kategorije 3, dozvoljeno je unošenje i iznošenje pribora, alata ili opreme pod uvjetom da su nakon i prije upotrebe oprani, očišćeni i dezinficirani sukladno tehnološkim zahtjevima.

(10) Izuzeća predviđena ovim člankom dozvoljena su isključivo na objektima na kojima nisu određene mjere kontrole zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge.

Članak 3.

(1) U lovištima obuhvaćenih zonama ograničenja zabranjen je lov divljih svinja.

(2) Lovoovlaštenici u lovištima obuhvaćenih zonama ograničenja moraju osigurati aktivno traženje uginulih divljih svinja uz obaveznu prijavu ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji pronađenih lešina u svrhu uzimanja uzoraka i neškodljivog uklanjanja

(3) U slučaju uočavanja svinja divljih koje pokazuju znakove bolesti ili neuobičajeno ponašanje, dozvoljen je sanitarni odstrel te obavezna prijava ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u svrhu uzimanja uzoraka i neškodljivog uklanjanja

(4) Lovci koji ulaze u područje zona ograničenja dužni su koristi zaštitnu opremu i provoditi dezinfekciju obuće, opreme i vozila.

II. MJERE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE IZVAN ZONA OGRANIČENJA

Članak 4.

Radi sprječavanja širenja afričke svinjske kuge te u svrhu njenog ranog otkrivanja, uz opće mjere propisane propisima iz područja zdravlja životinja, na području Republike Hrvatske izvan zona ograničenja naređuje se provedba sljedećih mjera:

1. Meso, proizvodi od mesa i ovitci zatečeni na području Republike Hrvatske izvan zone ograničenja, koji potječu od svinja držanih ili zaklanih u zonama ograničenja nakon 1. svibnja 2023., a koji nisu podvrgnuti postupku prerade kako je određeno Prilogom VII. Uredbe 2020/687, moraju biti neškodljivo uklonjeni kao materijal kategorije 2.

2. Zabranjeno je pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ako se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ili čvrstom zidanom ogradom koji je kao takav registriran sukladno članku 51. Zakona o zdravlju životinja (Narodne novine, br. 152/22 i 154/22) i ako je takvo držanje odobreno od strane nadležnih inspektora Državnog inspektorata nadzorom kojim je utvrđeno da se na predmetnom objektu, ovisno o broju držanih svinja, primjenjuju sve propisane mjere biosigurnosti i da ograda odgovara propisanim uvjetima te da je postavljena prije ispuštanja svinja na otvoreni prostor.

3. Subjekti moraju osigurati da sve svinje koje se drže na način iz točke 1. ovoga članka budu označene identifikacijskom oznakom, a označavanje mora biti provedeno najkasnije prije njihovog ispuštanja u otvoreni prostor.

4. Subjekti moraju osigurati da se svinje na svim objektima drže na način kojim je u potpunosti onemogućen svaki izravan i neizravan kontakt držanih svinja s divljim životinjama te drugim životinjama koje ne potječu s vlastitog objekta.

5. Naređuje se prijava veterinaru bez odgađanja:

a. svih svinja koje pokazuju znakove bolesti

b. svakog pobačaja

c. svih uginulih domaćih svinja

d. svih nađenih lešina svinja divljih,

u svrhu uzorkovanja te pretraživanja uzoraka sukladno Programu nadziranja afričke svinjske kuge donesenim u skladu s člankom 7. stavkom 4. Zakona o zdravlju životinja.

6. Subjekti su dužni osigurati potpunu i kontinuiranu provedbu biosigurnosnih mjera propisanih naredbom donesenom u skladu s člankom 7. stavkom 4. Zakona o zdravlju životinja te provedbu dodatnih preventivnih biosigurnosnih mjera za smanjenje opasnosti od unošenja virusa uzročnika afričke svinjske kuge u objekte u kojima se drže svinje.

7. Subjekti moraju osigurati neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima.

8. Zabranjeno je premještanje živih divljih svinja.

9. Lovoovlaštenici i šumoposjednici, dužni su, bez odgađanja, prijaviti nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata pojavu svinja koje fenotipski odgovaraju domaćim svinjama izvan registriranih objekata, u svrhu njihovog uklanjanja.

10. Lovoovlaštenici i šumoposjednici dužni su, bez odgađanja, prijaviti nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama svako neuobičajeno ponašanje svinja divljih, pojavu znakova bolesti na živim ili odstrijeljenim svinjama divljim te svaku uginulu svinju divlju uključujući i svinje divlje stradale u prometu i lešine svinja divljih u stanju raspadanja te lokaciju pronalaska, u svrhu otpreme lešine, odnosno uzorkovanja za laboratorijsko pretraživanje radi isključivanja afričke svinjske kuge.

11. Prijava iz stavaka 8., 9. i 12. ovoga članka, uzorkovanje i dostava uzoraka podrijetlom od svinje divlje, provodi se u skladu s Programom nadziranja afričke svinjske kuge.

12. Lovoovlaštenici su dužni prije, tijekom i nakon lova osigurati provedbu biosigurnosnih mjera iz Dodatka I. ove Naredbe.

13. Osim lovoovlaštenika i šumoposjednika iz stavka 9. ovoga članka, svaka fizička osoba koja pronađe lešinu svinje divlje, uključujući i svinje divlje stradale u prometu i lešine svinja divljih u stanju raspadanja, dužna je prijaviti lokaciju pronalaska svinje divlje najbližoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata za što joj pripada naknada sukladno članku 5. ove Naredbe, ukoliko se lešina svinje divlje nađe na prijavljenoj lokaciji.

Kategorizacija

Članak 5.

(1) Svi objekti na kojima se drže svinje moraju biti kategorizirani u odnosu na biosigurnost, pri čemu se određena kategorija pridružuje svakom objektu u Upisniku registriranih objekata.

(2) Kategorizaciju objekata na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost provode nadležne ovlaštene veterinarske organizacije u skladu s Uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede (klasa: 322-02/18-01/61) na područjima izvan zona ograničenja.

(3) Subjekti odgovorni za objekte kategorije 1 dužni su unaprijediti mjere biosigurnosti ocjenjene nezadovoljavajućim u roku od dva mjeseca te se obratiti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva radi ponovne kategorizacije za svrstavanje u višu kategoriju.

(4) Obvezne godišnje kategorizacije u svrhu provjere primjene mjera biosigurnosti te unaprjeđenja razine biosigurnosti, provode se u skladu s Programom nadziranja afričke svinjske kuge na područjima izvan zona ograničenja.

Premještanje svinja izvan zona ograničenja

Članak 6.

(1) Na području Republike Hrvatske zabranjeno je premještanje svinja s objekata i na objekte na kojima se drže svinje, a koji prethodno nisu kategorizirani.

(2) Na području Republike Hrvatske izvan zona ograničenja s objekata koji su svrstani u kategoriju »1«, odnosno koji ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima, zabranjeno je:

a. premještanje živih svinja, osim izravno u klaonicu

b. klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka b) ovoga članka klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu dozvoljeno je tek po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja, a posjednik je dužan klanje za osobnu potrošnju na gospodarstvu najaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji najmanje tri (3) dana prije provedbe istoga.

(4) Klinički pregled iz stavka 3. ovoga članka vrijedi tri (3) dana.

(5) Ovlašteni veterinari dužni su subjektu izdati potvrdu o provedenom kliničkom pregledu iz stavka 3. ovoga članka i rezultat kliničkog pregleda upisati u registar svinja na objektu.

(6) Subjekti su dužni predočiti potvrdu iz stavka 5. ovoga članka uz uzorak mesa za pregled na trihinelu.

(7) Ovlaštene veterinarske organizacije dužne su voditi evidenciju o provedenim kliničkim pregledima te na zahtjev Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, dostaviti izvješće.

Troškovi

Članak 7.

(1) Troškovi proizašli iz provedbe mjera iz Dijela II ove Naredbe koji se podmiruju iz državnog proračuna su:

a. prva kategorizacija objekata na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost

b. obvezna godišnja kategorizacija iz članka 5. stavka 4. ove Naredbe

c. jedna ponovna kategorizacija nakon završene edukacije o biosigurnosti od strane Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede po zahtjevu subjekta sukladno članku 5. stavku 3. ove Naredbe uz obavezno priloženu potvrdu o edukaciji i ako je rezultat takve kategorizacije rezultirao svrstavanjem objekta u višu kategoriju

d. uzorkovanje i dijagnostičko pretraživanje na afričku svinjsku kugu

e. dostava uzoraka u svrhu pretrage na afričku svinjsku kugu

f. pregled uzoraka od odstrijeljenih svinja divljih na trihinelozu, osim uzoraka uzetih u okviru post mortem pregleda u okviru službene kontrole u odobrenim objektima za stavljanje mesa divljači u javnu potrošnju

g. naknada za dojavu o nađenoj lešini svinje divlje fizičkoj osobi.

(2) Troškovi proizašli iz provedbe mjera ove Naredbe koje podmiruju subjekti su:

a. ponovna kategorizacija objekata na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost iz članka 5. stavka 3. ove Naredbe

b. klinički pregled iz članka 6. stavka 3. ove Naredbe.

(3) Troškovi sukladno ovoj Naredbi obračunavaju se u iznosima sukladno Odluci o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva objavljenoj na službenoj internetskoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede.

III. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 8.

(1) Nadzor nad provedbom mjera određenih ovom Naredbom provode nadležni inspektori Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

(2) Nadležni inspektori Državnog inspektorata dužni su provesti nadzore svih objekata na kojima se drže svinje na način kako je određeno u članku 4. točki 2. ove Naredbe po pitanju odobravanja držanja svinja na otvorenom sukladno ovoj Naredbi te u svrhu provjere brojnog stanja svinja na tim gospodarstvima.

(3) Nadležni inspektor Državnog inspektorata mora rješenjem zabraniti držanje svinja na otvorenom, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti određeni u članku 4. stavku 2. ove Naredbe.

(4) Nadležni inspektor Državnog inspektorata dužan je po prijavi iz članka 4. stavka 9. ove Naredbe, o pojavi svinja koje fenotipski odgovaraju domaćim svinjama izvan registriranih objekata, poduzeti odgovarajuće mjere.

(5) Osim nadzora u svrhu odobravanja iz stavka 2. ovoga članka, nadležni inspektori dužni su provoditi nadzore na ostalim objektima na kojima se drže svinje i nadzore u lovištima po pitanju verifikacije uvjeta određenih u članku 1. ove Naredbe te ostalim propisima iz područja zdravlja životinja kada je to primjenjivo.

(6) O rezultatima nadzora nad provedbom mjera određenih ovom Naredbom te utvrđenim nesukladnostima, Državni Inspektorat Republike Hrvatske dostavlja Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, kvartalna izvješća do kraja tekućeg kvartala za prethodni kvartal kao i godišnje izvješće najkasnije do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. STUPANJE NA SNAGU

Članak 9.

Naredba o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 70/23, 71/23 i 73/23) prestaje važiti danom objave ove Naredbe.

Članak 10.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/21-01/06

Urbroj: 525-09/560-23-16

Zagreb, 11. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK I

MJERE BIOSIGURNOSTI KOJE SE MORAJU PRIMIJENITI U LOVIŠTU

1. Svaki lovoovlaštenik je dužan izraditi plan biosigurnosti koji mora uključiti:

a. određivanje odgovorne osobe u lovištu za provedbu biosigurnosnih mjera

b. kontakte (ime, prezime, e-adresa, broj mobitela) odgovorne osobe i kontakte nadležne ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarskog inspektora

c. proceduru za vođenje evidencije o svim lovcima koji borave u lovištu

d. proceduru i evidenciju o provedbi dezinfekcije vozila, obuće, opreme i tla prije i nakon lova

e. proceduru za evisceraciju odstrijeljenih svinja divljih s točno određenim prostorom za tu namjenu

f. proceduru za neškodljivo odlaganje, odnosno uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla nastalog nakon odstrjela.

2. Biosigurnosne mjere minimalno uključuju:

a. dezinfekciju obuće, opreme i vozila prije i nakon lova

b. vozila koja se koriste u lovištu, posebno za prijevoz trupova odstrijeljenih svinja divljih, moraju biti za to odobrena od odgovorne osobe i prije i poslije lova, odnosno prije izlaska iz lovišta moraju biti dezinficirana

c. evisceracija se može provoditi isključivo na za to određenim mjestima (prostoru)

d. postavljanje kontejnera ili određivanje lokacije za nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (eviscerirani organi, koža i ostalo)) i njihovo neškodljivo uklanjanje

e. kontrolu ulaska neovlaštenih osoba i vozila u područje lovišta

f. zabranu odlaganja proizvoda i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na području lovišta, osim na za to posebno određenim lokacijama ili kontejnerima

g. prijavu nelegalnih odlagališta otpada u svrhu žurne sanacije

h. aktivno traženje uginulih svinja divljih i žurnu prijavu ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svake pronađene lešine u svrhu njenog uklanjanja i dijagnostičkog pretraživanja.