Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.

NN 81/2023 (19.7.2023.), Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.

Ministarstvo poljoprivrede

1282

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ZA PROVEDBU ŠKOLSKE SHEME VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA OD ŠKOLSKE GODINE 2023./2024. DO ŠKOLSKE GODINE 2028./2029.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. (u daljnjem tekstu: Školska shema).

Provedba propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se osigurava provedba sljedećih propisa Europske unije:

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/39 оd 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL 5, 10. 7. 2017.), kako je posljednji puta izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2023/102 оd 11. siječnja 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 2017/39 u pogledu zahtjeva država članica za potporu Unije (SL L 12/1; 13. 1. 2023.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 2017/39);

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2017/40 оd 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (SL 5, 10. 7. 2017.), kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2022/245 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 2017/40 u pogledu pratećih obrazovnih mjera te odabira i odobravanja podnositelja zahtjeva za potporu (SL L 41/5; 22. 2. 2022.) (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 2017/40);

– Uredba (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL 435; 6. 12. 2021,), kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2022/1408 оd 16. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu plaćanja predujmova za određene intervencije i mjere potpore predviđene uredbama (EU) br. 2021/2115 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL 216/2; 19. 8. 2022.);

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2022/127 оd 7. prosinca 2021.o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o agencijama za plaćanja i drugim tijelima, financijskom upravljanju, poravnanju računa, sredstvima osiguranja i upotrebi eura(SL 20, 31.1.2022.), kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2023/57 od 31. 12. 2022. (SL 5, 6. 1. 2023.).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojedini pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) Dobavljač je pravna ili fizička osoba koja sudjeluje u provedbi mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda na način da distribuira i/ili isporučuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode odgojno-obrazovnim ustanovama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme.

(2) Osnivač odgojno-obrazovne ustanove je Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te druge fizičke ili pravne osobe upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), a ujedno je i podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

(3) Odgojno-obrazovna ustanova za potrebe ovoga Pravilnika je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog (osnovne škole) i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (srednje škole, učenički domovi i druge ustanove) čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (javna tijela) ili druga fizička i pravna osoba.

II. UPRAVLJANJE PROVEDBOM ŠKOLSKE SHEME

Članak 4.

(1) Radi osiguravanja usklađenosti i kontinuiteta provedbe Školske sheme Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište predstavlja ustrojstvenu jedinicu Ministarstva poljoprivrede zaduženu za upravljanje provedbom Školske sheme.

(2) Zadaće ustrojstvene jedinice iz stavka 1. ovoga članka su:

– sudjelovanje u postupku javne nabave iz članka 7. ovoga Pravilnika;

– davanje mišljenja i prijedloga radi donošenja Odluka iz članka 14. stavka 8. ovoga Pravilnika;

– davanje prijedloga i mišljenja o postupanju na sva druga pitanja koja su vezana uz provedbu Školske sheme.

(3) Radi izvršavanja zadaća iz stavka 2. ovoga članka ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti očitovanje/mišljenje dionika iz točke 3.2. Školske sheme.

III. SUDJELOVANJE U ŠKOLSKOJ SHEMI

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE OSNIVAČA
ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA I DOBAVLJAČA

Javni poziv

Članak 5.

(1) Osnivači odgojno-obrazovnih ustanova i dobavljači koji žele sudjelovati u Školskoj shemi iskazuju svoju spremnost na sudjelovanje prijavom na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka zajedno s obrascima iz stavaka 4. i 5. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr) najkasnije 25. kolovoza u godini u kojoj započinje školska godina.

(3) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka ostaje otvoren:

– do 25. rujna u godini u kojoj započinje školska godina za iskaz interesa osnivača odgojno-obrazovnih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi,

– tijekom cijele školske godine za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi.

(4) Osnivač odgojno-obrazovne ustanove, sa svrhom prijave za sudjelovanje u Školskoj shemi, obavezno popunjava sljedeće obrasce koje izrađuje i na svojim mrežnim stranicama u okviru Javnog poziva iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja:

– obrazac Zahtjev za odobravanje podnositelja zahtjeva i isplatu predujma za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda;

– obrazac Popis odgojno-obrazovnih ustanova s iskazom interesa za sudjelovanje u mjerama Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda i Prateće obrazovne mjere, uključujući i aktivnost u kojoj bi odgojno-obrazovna ustanova željela sudjelovati te podatke o potrebi za plakatom iz članka 12. Uredbe (EU) br. 2017/40 koje osnivač odgojno-obrazovnih ustanova popunjava prema informacijama prikupljenima u prethodnoj komunikaciji s odgojno-obrazovnim ustanovama.

(5) Dobavljač, sa svrhom prijave za sudjelovanje u Školskoj shemi, popunjava obrazac Iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi – dobavljači.

(6) Agencija za plaćanja prije donošenja Odluke o odobrenju podnositelja zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, a najkasnije 5. listopada u godini u kojoj započinje školska godina, na svojim mrežnim stranicama objavljuje Popis osnivača školskih ustanova sa školama koje su iskazale interes za sudjelovanje u Školskoj shemi.

(7) Iznimno, radi ostvarivanja ciljeva Školske sheme, a osobito u slučaju odustajanja odgojno-obrazovnih ustanova od provedbe Školske sheme iz članka 11. ovoga Pravilnika ili smanjenog odaziva osnivača odgojno-obrazovnih ustanova, Agencija za plaćanja može ponovo objaviti Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Na Javni poziv iz stavka 7. ovoga članka mogu se javiti svi osnivači odgojno-obrazovnih ustanova zainteresirani za sudjelovanje u Školskoj shemi.

(9) Na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa smjernicama Europske komisije za provedbu Školske sheme, mogu se prijaviti i zainteresirani dobavljači iz drugih država članica Europske unije s kojima Republika Hrvatska graniči, pri čemu isti, u okviru postupaka odobravanja i vrednovanja iz članka 6. ovoga Pravilnika moraju Agenciji za plaćanja dostaviti dokaze da su upisani u istovjetne i/ili jednakovrijedne evidencije/upisnike u matičnoj državi u kojoj imaju poslovni nastan.

Odobravanje i vrednovanje dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi

Članak 6.

(1) Agencija za plaćanja, na temelju podataka dobavljača dostavljenih do 25. rujna godine u kojoj započinje školska godina, putem obrasca iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika, provodi postupke odobravanja i vrednovanja dobavljača u skladu sa zahtjevima navedenima u Školskoj shemi (točka 8. Odabir dobavljača prihvatljivih proizvoda, podtočke 8.1. do 8.4., Tablica 3. i Tablica 4.) i Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Postupak odobravanja dobavljača temelji se na utvrđivanju ispunjenosti zahtjeva prihvatljivosti za sudjelovanje u Školskoj shemi (administrativna kontrola dostavljene dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka) navedenih u podtočci 8.1. Školske sheme – Popis općih zahtjeva za odobravanje dobavljača voća i povrća.

(3) Nakon provedenog postupka odobravanja iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja obavještava dobavljače o prihvatljivosti za sudjelovanje u Školskoj shemi putem elektroničke pošte.

(4) Agencija za plaćanja u daljnjem postupku vrednovanja dodjeljuje bodove dobavljačima odobrenima/prihvatljivima za sudjelovanje u Školskoj shemi prema Kriterijima za vrednovanje dobavljača voća i povrća navedenima u Školskoj shemi (Tablica 3. i Tablica 4.) i Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(5) Nakon provedenih postupaka odobrenja i vrednovanja, Agencija za plaćanja na svojim mrežnim stranicama, a najkasnije 10. listopada u godini u kojoj započinje školska godina, objavljuje prvi Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

(6) Prilikom izrade Popisa odobrenih i vrednovanih dobavljača voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i njihovog poretka na istom, Agencija za plaćanja u obzir uzima ukupan i najviši broj bodova po pojedinom dobavljaču.

(7) Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača izrađuje se na administrativnoj razini županije te sadrži popis svih odobrenih dobavljača po pojedinoj županiji.

(8) Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača sadrži sljedeće podatke o dobavljaču:

– naziv, sjedište i kontakt broj dobavljača;

– adresu skladišta proizvoda koje dobavljač nudi za distribuciju ako je različita od adrese sjedišta;

– ukupan broj bodova pojedinog dobavljača;

– proizvod/e koji/e dobavljač može ponuditi za dostavu tijekom školske godine;

– podatak o dobavljaču, ako je ujedno i ekološki proizvođač (za proizvod koji je prihvatljiv u okviru Školske sheme);

– područje dostave proizvoda (jedna ili više županija);

– preuzetu obvezu dostave proizvoda u sve područne odgojno-obrazovne ustanove jedne matične odgojno-obrazovne ustanove u skladu sa zahtjevima iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika;

– preuzetu obvezu dostave proizvoda u sve odgojno-obrazovne ustanove na otoku/cima koji se nalaze u županiji za koju je dobavljač odobren i vrednovan (ako se radi o nekoj od primorskih županija) u skladu sa zahtjevima iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(9) Dobavljači koji iskažu interes za sudjelovanje u Školskoj shemi nakon 25. rujna godine u kojoj započinje školska godina, također podliježu postupcima odobravanja i vrednovanja, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(10) Popis iz stavka 5. ovoga članka u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja ažurira jedanput mjesečno.

(11) Za potrebe provedbe postupka ažuriranja iz stavka 10. ovoga članka dobavljači iz stavka 9. ovoga članka, kao i dobavljači koji su se prijavili do roka navedenog u stavku 1. ovoga članka i koji se nalaze na prvom Popisu odobrenih i vrednovanih dobavljača iz stavka 5. ovoga članka, a žele ažurirati svoj status, dužni su poslati svoje podatke na obrascu iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja najkasnije do 25-og u mjesecu.

(12) Agencija za plaćanja, po obradi dostavljenih podataka, do kraja mjeseca, za sljedeći mjesec (obračunsko razdoblje) objavljuje novi ažurirani Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača na temelju kojega odgojno-obrazovne ustanove u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika provode odabir dobavljača i sklapaju Ugovor o opskrbi odgojno-obrazovne ustanove prihvatljivim proizvodima (dalje u tekstu: Ugovor o opskrbi).

IV. ODABIR I ODOBRAVANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Odabir podnositelja zahtjeva za potporu

Članak 7.

(1) Podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda je osnivač odgojno-obrazovne ustanove, odabran u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/40 i naveden u točki 7. Školske sheme.

(2) Budući da se provedba mjera Prateće obrazovne mjere, Promocija i Praćenje i ocjenjivanje u potpunosti financira sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske (nacionalni top up) odabir provoditelja navedenih mjera provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16 i 114/22), a ugovaratelji s kojima je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ne podliježu obvezi odobravanja od strane nadležnog tijela (naručitelja), kao i drugim zahtjevima iz članka 6. Uredbe (EU) br. 2017/40.

(3) Radi specifičnih zahtjeva vezanih uz provedbu mjere Praćenje i ocjenjivanje pripremu dokumentacije za nabavu i provedbu odgovarajućeg postupka nabave Ministarstvo poljoprivrede provodi uz stručnu podršku Ministarstva zdravstva, čiji se službenici uključuju i u stručno povjerenstvo za javnu nabavu.

Odobravanje podnositelja zahtjeva za potporu
za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja u godini u kojoj započinje školska godina najkasnije 15. listopada:

– odlukom odobrava osnivača odgojno-obrazovne ustanove kao podnositelja zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (u daljnjem tekstu: Distribucija i/ili isporuka),

– određuje iznos prava na potporu po odobrenom osnivaču odgojno-obrazovne ustanove,

– određuje iznos predujma po odobrenom osnivaču odgojno-obrazovne ustanove.

(2) Iznos predujma iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka isplaćuje se sredstvima iz državnog proračuna i iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi po osnivaču odgojno-obrazovne ustanove, koji je korisnik državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s razdijeljenim iznosima po svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi koja sudjeluje u Školskoj shemi.

(3) Iznos predujma iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka isplaćuje se sredstvima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi drugim privatnim fizičkim ili pravnim osobama koje su osnivači odgojno-obrazovnih ustanova i koje su upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), s razdijeljenim iznosima po svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi koja sudjeluje u Školskoj shemi.

(4) Najviši iznos predujma iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka koji se odobrenom osnivaču odgojno-obrazovne ustanove dodjeljuje iz Europskog fonda može iznositi najviše 10 % od iznosa prava na potporu iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, za provedbu mjere Distribucija i/ili isporuka proizvoda.

(5) Budući da su svi osnivači odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj pod nadzorom iz članka 19. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2021/2116, uz Zahtjev iz članka 5. stavka 4. podstavka 1. ovoga Pravilnika nisu obvezni dostaviti i sredstvo osiguranja iz članka 19. Uredbe (EU) br. 2022/127.

(6) Agencija za plaćanja, pri donošenju Odluke i određivanju iznosa prava na potporu i iznosa predujma po osnivaču odgojno-obrazovne ustanove iz stavka 1. ovoga članka uzima u obzir ukupan iznos sredstava za provedbu mjere Distribucija i/ili isporuka i Popis odgojno-obrazovnih ustanova s brojem učenika po svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, upisanih u novu školsku godinu, evidentiranih u e-Matici Ministarstva znanosti i obrazovanja na dan 30. rujna godine u kojoj započinje školska godina.

(7) Popis iz stavka 6. ovoga članka Agenciji za plaćanja dostavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, najkasnije 1. listopada u godini u kojoj započinje školska godina.

(8) Osnivač škole će doznačiti i raspodijeliti financijska sredstva odgojno-obrazovnim ustanovama u skladu s Odlukom Agencije za plaćanja iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Prilikom odobravanja osnivač odgojno-obrazovne ustanove će dostaviti Agenciji za plaćanja pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) prema kojoj će:

a) koristiti potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u odgojno-obrazovnim ustanovama u okviru Školske sheme u skladu s ovim Pravilnikom;

b) osigurati da proizvodi koje financira Europska unija u okviru Školske sheme za koje se prijavljuju za potporu budu na raspolaganju za konzumaciju učenicima;

c) vratiti svu neopravdano primljenu potporu zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu raspodijeljeni djeci ili nisu prihvatljivi za potporu Europske unije ili je potpora primljena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom;

d) na zahtjev Agencije za plaćanja omogućiti uvid u prateću dokumentaciju;

e) Agenciji za plaćanja dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu, a Državnom inspektoratu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIRH) provedbu inspekcijskog nadzora;

f) voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača proizvoda i količinama proizvoda koje su isporučili školama.

Iznimke pri odobravanju podnositelja zahtjeva za potporu za mjere Prateće obrazovne mjere i Promocija i Praćenje i ocjenjivanje

Članak 9.

(1) U slučaju da se u okviru provedenih postupaka javne nabave iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika za mjeru Prateće obrazovne mjere i mjeru Promocija ne prijavi niti jedan ponuditelj ili niti jedan od prijavljenih ponuditelja ne udovoljava uvjetima koje ponuditelj treba ispuniti, Ministarstvo poljoprivrede (naručitelj) može, sa svrhom osiguravanja provedbe i ispunjavanja ciljeva Školske sheme, za podnositelja zahtjeva za potporu odlukom ministra poljoprivrede, odobriti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva nadležnu za poslove stručne podrške razvoju poljoprivrede.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede zadužena za upravljanje provedbom Školske sheme će najprije dopisom obavijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva nadležnu za poslove stručne podrške razvoju poljoprivrede o namjeri da se ista odobri za provedbu mjera.

(3) U svrhu odobravanja iz stavka 2. ovoga članka, ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za poslove stručne podrške razvoju poljoprivrede ustrojstvenoj jedinici Ministarstva poljoprivrede zaduženoj za upravljanje provedbom Školske sheme dostavlja Zahtjev za odobrenje provoditelja mjere i Plan/ove aktivnosti provedbe mjere/a.

(4) Plan aktivnosti provedbe mjere/a iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati sve elemente koji se odnose na predmet nabave iz dokumentacije o javnoj nabavi iz postupka javne nabave iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, a osobito dio koji se odnosi na aktivnosti koje se planiraju provesti i specifikaciju troškova istih.

(5) Ako je/su dostavljeni Plan/ovi iz stavka 4. ovoga članka nepotpun, ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede zadužena za upravljanje provedbom Školske sheme zatražit će dopunu istoga/ih.

(6) Ako je/su dostavljeni Plan/ovi iz stavka 4. ovoga članka potpun/i, ministar poljoprivrede će Odlukom odobriti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva poljoprivrede nadležnu za poslove stručne podrške razvoju poljoprivrede za provoditelja mjere/a iz stavka 1. ovoga članka i Plan/ove iz stavka 3. ovoga članka.

(7) O odluci iz stavka 6. ovoga članka Ministarstvo poljoprivrede obavještava Agenciju za plaćanja putem elektroničke pošte.

Suspenzija i povlačenje odobrenja

Članak 10.

(1) Ako se tijekom provedbe Školske sheme utvrdi da odobreni podnositelj zahtjeva za potporu iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika ne poštuje obveze koje proizlaze iz sudjelovanja u Školskoj shemi, a osobito one navedene u članku 6. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2017/40, Agencija za plaćanja će suspendirati ili povući odobrenje podnositelju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 2017/40.

(2) Ako su razlozi za povlačenje odobrenja otklonjeni i na zahtjev podnositelja zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja može ponovno odobriti podnositelja zahtjeva za potporu iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 2017/40.

(3) Ako se tijekom provedbe mjere/a iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika utvrdi da odlukom ministra odobreni provoditelj mjere iz članka 9. stavak 7. ovoga Pravilnika ne ispunjava obveze u skladu s odobrenim Planom/ovima aktivnosti provedbe mjere/a ministar poljoprivrede može opozvati odluku iz članka 9. stavka 7. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka financijska sredstva isplaćuju se samo za one aktivnosti koje su provedene i prihvatljive u skladu s Odlukom iz članka 9. stavka 7. ovoga Pravilnika i odobrenim Planom aktivnosti provedbe mjera.

Odustajanje odgojno-obrazovnih ustanova od sudjelovanja u Školskoj shemi

Članak 11.

(1) U slučaju odustajanja odgojno-obrazovnih ustanova od provedbe Školske sheme kojoj je razdijeljen iznos prava na potporu i predujam Odlukom o odobrenju osnivača u skladu s člankom 8. stavkom 1. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će umanjiti iznos prava na potporu razmjerno preostalom razdoblju trajanja Školske sheme od dana zaprimanja obavijesti o odustajanju i zatražiti povrat predujma.

(2) Osnivači odgojno-obrazovnih ustanova dužni su obavijestiti Agenciju za plaćanja o odustajanju ili djelomičnom odustajanju odgojno-obrazovne ustanove od provedbe Školske sheme, najkasnije na dan podnošenja zahtjeva za isplatu potpore za posljednje razdoblje u kojemu je odgojno-obrazovna ustanova raspodjeljivala voće i povrće te mlijeko i mliječne proizvode i sudjelovala u Školskoj shemi.

(3) Agencija za plaćanja može, najkasnije do 1. travnja u razdoblju provedbe Školske sheme, svim odgojno-obrazovnim ustanovama koje sudjeluju, kao i onima koje se naknadno, kroz Javni poziv iz članka 5. stavka 7. ovoga Pravilnika, prijave za sudjelovanje u Školskoj shemi, razmjerno raspodijeliti iznos financijskih sredstava preostalih za distribuciji i/ili isporuku voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od odgojno-obrazovnih ustanova koje su odustale od Školske sheme.

V. UGOVORNI ODNOSI

Ugovor između osnivača odgojno-obrazovne ustanove i odgojno-obrazovne ustanove

Članak 12.

(1) Osnivač odgojno-obrazovne ustanove i odgojno-obrazovne ustanova koja sudjeluje u provedbi Školske sheme sklapaju ugovor o provedbi Školske sheme kojim će urediti međusobna prava i obveze.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka propisuje se obveza odgojno-obrazovne ustanove da nakon svakog obračunskog razdoblja dostavi osnivaču odgojno-obrazovne ustanove tablične evidencije zajedno s dokazima o isporuci voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (računima, otpremnicama i dokazima o plaćenim računima) u kojima je izražena cijena isporučenih proizvoda.

(3) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka će se propisati i obaveza odgojno-obrazovne ustanove da osnivaču odgojno-obrazovne ustanove dostavi pisanu izjavu prema kojoj će odgojno-obrazovna ustanova:

a) raspodijeliti voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode djeci u odgojno-obrazovnim ustanovama u skladu s Pravilnikom;

b) osigurati da proizvodi koje financira Europska unija u okviru Školske sheme budu na raspolaganju za konzumaciju učenicima;

c) vratiti sva neopravdano primljena financijska sredstva zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu raspodijeljeni djeci ili su primljena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom;

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora i

e) voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača proizvoda i količinama proizvoda koje su isporučene odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Ugovor o opskrbi odgojno-obrazovne ustanove prihvatljivim proizvodima

Članak 13.

(1) Odgojno-obrazovne ustanove iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika i odobreni i vrednovani dobavljači koji se nalaze na Popisu iz članka 6. ovoga Pravilnika dužni su, prije početka provedbe mjere Distribucija i/ili isporuka sklopiti Ugovor o opskrbi odgojno-obrazovne ustanove prihvatljivim proizvodima (u daljnjem tekstu: Ugovor o opskrbi).

(2) Odgojno-obrazovne ustanove su, prema vlastitim preferencijama, u skladu s Tablicom 2. Lista prihvatljivih proizvoda, navedenoj u Školskoj shemi, dužne planirati nabavu i raspodjelu željenih proizvoda za čitavu školsku godinu, prema dinamici i pravilima raspodjele navedenima u članku 15. ovoga Pravilnika.

(3) Odgojno-obrazovne ustanove odabiru dobavljače za sklapanje Ugovora o opskrbi na temelju Popisa odobrenih i vrednovanih dobavljača, ažuriranog u skladu s člankom 6. stavcima 10. i 11. ovoga Pravilnika, na način da se odabir provodi na kraju mjeseca (obračunskog razdoblja) koje prethodi mjesecu (obračunskom razdoblju) u kojemu se planira početak isporuke proizvoda.

(4) S ciljem donošenja konačne odluke o odabiru dobavljača s kojim će sklopiti Ugovor o opskrbi odgojno-obrazovna ustanova provodi postupak završnog odabira dobavljača u skladu s podtočkom 8.5. Školske sheme – Završni odabir dobavljača, koristeći se obrascem Kontrolna lista dobavljača koji preuzima s mrežnih stranica Agencije za plaćanja, a na kojemu se nalaze i upute za provedbu završnog odabira dobavljača.

(5) Postupak završnog odabira dobavljača odgojno-obrazovna ustanova provodi po pojedinom/jednom željenom proizvodu (voće i povrće) ili grupi proizvoda (mlijeko i mliječni proizvodi).

(6) Nakon završenog postupka odabira iz stavka 4. ovoga članka odgojno-obrazovna ustanova sklapa Ugovor o opskrbi s odabranim dobavljačem na sljedeći način:

– kada je predmet ugovora voće i povrće, ugovor s dobavljačem se sklapa za svaki pojedinačni proizvod naveden u Tablici 2. Lista prihvatljivih proizvoda Školske sheme, osim u slučaju kada se nakon provedenog postupka iz stavka 4. ovoga članka utvrdi da je isti dobavljač odabran za dostavljanje više proizvoda (voća i povrća) jednoj odgojno-obrazovnoj ustanovi;

– kada je predmet ugovora mlijeko ili mlijeko i mliječni proizvodi, ugovor s dobavljačem se sklapa za svaku pojedinu grupu proizvoda (mlijeko ili mliječni proizvodi) navedenih u Tablici. 2. Lista prihvatljivih proizvoda Školske sheme, osim u slučaju kada se nakon provedenog postupka iz stavka 4. ovoga članka utvrdi da je isti dobavljač odabran za dostavljanje obje grupe proizvoda (mlijeko i mliječni proizvod) jednoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.

(7) Kada je predmet Ugovora o opskrbi voće i povrće iz stavka 6. podstavka 1. ovoga članka, odgojno-obrazovne ustanove i dobavljači sklapaju Ugovor o opskrbi škole za sezonske proizvode (proizvodi koji se nalaze u fazi dozrijevanja ili oni čija je faza dozrijevanja nedavno završila, nakon čega su pravilno uskladišteni).

(8) Ugovor o opskrbi sklapa se na najmanje jedan, dva ili najdulje tri mjeseca (obračunska razdoblja), od početka do kraja trajanja obračunskog razdoblja u skladu s člankom 23. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(9) Odgojno-obrazovna ustanova ne može s jednim dobavljačem sklopiti Ugovor o opskrbi na trajanje čitave školske godine, već je po isteku postojećeg ugovora dužna postupiti u skladu s odredbama iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, ponoviti postupak završnog odabira dobavljača i sklopiti ugovor s onim dobavljačem koji ima najviše bodova za željeni proizvod.

(10) Ako odgojno-obrazovne ustanove zbog opravdanog razloga ne uspiju sklopiti ugovor s prvo-odabranim dobavljačem u postupku iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, slobodne su kontaktirati druge dobavljače s područja svoje županije, prema redoslijedu rezultata odabira, sve dok ne uspiju sklopiti Ugovor o opskrbi za željeni proizvod, uz obvezu čuvanja pisanog traga kao dokaza o razlogu neuspješnosti sklapanja ugovora sa svakim prethodnim, višerangiranim dobavljačem.

(11) U slučaju da je nakon isteka postojećeg Ugovora opskrbi odgojno-obrazovne u provedenom postupku odabira iz stavka 4. ovoga članka, isti dobavljač za željeni proizvod ostvario najviše bodova, škola ima pravo sklopiti novi Ugovor o opskrbi s navedenim (istim) dobavljačem u trajanju od jednog, dva ili najviše tri mjeseca (obračunska razdoblja).

(12) Ako odgojno-obrazovna ustanova želi naručiti proizvod koji u svojoj ponudi nema niti jedan od odobrenih i vrednovanih dobavljača sa skladištem/sjedištem u županiji u kojoj se škola nalazi, ista ima mogućnost odabrati drugog odobrenog i vrednovanog dobavljača koji u ponudi ima željeni/prihvatljivi proizvod sa skladištem/sjedištem u drugoj županiji, uvažavajući odredbe ovoga članka, što znači da odgojno-obrazovna ustanova mora provesti završni odabir dobavljača iz svih županija s kojima županija u kojoj se odgojno-obrazovna ustanova nalazi graniči, za željeni proizvod i sklopiti Ugovor o opskrbi s onim dobavljačem koji ima najviše bodova za željeni proizvod.

(13) U iznimnim slučajevima, kada niti nakon postupka iz stavka 10. i 12. ovoga članka, odgojno-obrazovna ustanova nema na raspolaganju niti jednog dobavljača voća i povrća s Popisa odobrenih i vrednovanih dobavljača voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda iz članka 6. ovoga Pravilnika s kojim može sklopiti Ugovor o dostavi i osigurati dostavu proizvoda, ista će o tome obavijestiti osnivača odgojno-obrazovne ustanove koji putem elektroničke pošte obavještava Agenciju za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede na e-adrese skolsko.voce@apprrr.hr i skolska.shema@mps.hr. Ministarstvo poljoprivrede dostavlja osnivaču odgojno-obrazovne ustanove popis trgovaca voćem i povrćem iz Upisnika trgovaca voćem i povrćem s poslovnim nastanom u općini (jedinici lokalne samouprave) u kojoj se nalazi odgojno-obrazovna ustanova, a koje zatim osnivač odgojno-obrazovne ustanove pisanim putem poziva na sudjelovanje u Školskoj shemi i prijavu Agenciji za plaćanja u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika.

(14) Predložak Ugovora o opskrbi, objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te su ga škole i dobavljači dužni koristiti pri sklapanju ugovornog odnosa.

(15) Odgojno-obrazovna ustanova i dobavljač dužni su čuvati po jedan primjerak sklopljenog Ugovora o opskrbi pet godina od sklapanja istog.

Prava i obveze odgojno-obrazovnih ustanova i dobavljača i sankcije za nepoštivanje ugovornih odnosa

Članak 14.

(1) Dobavljači i odgojno-obrazovne ustanove dužni su poštivati i pridržavati se svih odredbi sklopljenog Ugovora o opskrbi.

(2) Dobavljači su dužni sudjelovati u provedbi mjera na način na koji je to propisano u poglavlju VI. Provedba mjera ovoga Pravilnika te poštivati navode s obrasca Iskaz interesa za sudjelovanje u školskoj shemi – dobavljači, na temelju kojega su odobreni i vrednovani, što se osobito odnosi na sljedeće:

– jamčiti za i osigurati održivost i kontinuitet isporuke proizvoda prihvatljivog za distribuciju u razdoblju na koje je Ugovor o opskrbi sklopljen, što se osobito odnosi na distribuciju proizvoda u sve područne škole jedne matične škole s kojom je dobavljač sklopio ugovor i u odgojno-obrazovne ustanove na otocima, a u skladu s iskazima na obrascu iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika;

– isporučivati svjež/e proizvod/e u skladu s odgovarajućim tržišnim standardom za pojedini proizvod te pravilima o higijenskom režimu tijekom transporta proizvoda te zdravstvenoj ispravnosti proizvoda;

– uvažavati načelo sljedivosti prihvatljivog proizvoda koji distribuira, osobito u pogledu lokalnog i područnog/regionalnog podrijetla proizvoda s obzirom na mjesto proizvodnje i potjecanja proizvoda iz kratkog lanca opskrbe.

(3) U smislu stavka 2. podstavka 3. ovoga članka poštivanje načela sljedivosti dobavljač iskazuje pri popunjavanju obrasca Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi – dobavljači, navođenjem:

– sustava kvalitete i označavanja proizvoda koji je implementirao ili u koji je uključen

ili

– čuvanjem i evidentiranjem računa i/ili otkupnih blokova od primarnih proizvođača od kojih je proizvod kupio (s navedenim podacima istog/ih).

(4) U slučaju da se odobreni i vrednovani dobavljač ne pridržava jednog od navedenih zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, kao i odredbi Ugovora o opskrbi, isti može biti sankcioniran privremenim isključenjem iz sudjelovanja u Školskoj shemi u trajanju od tri mjeseca.

(5) Odgojno-obrazovna ustanova može raskinuti Ugovor o opskrbi u slučaju da dobavljač učestalo dostavlja zdravstveno neispravne proizvode koji nisu usklađeni s odgovarajućim tržišnim standardom ili ne poštuje uvjete dostave proizvoda na koje se obvezao na temelju odredbi stavka 2. ovoga članka i Ugovora o opskrbi.

(6) Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovna ustanova može s dobavljačem dogovoriti i drugačije načine dostave i/ili preuzimanja proizvoda, a takvi aranžmani moraju biti dodatno opisani i navedeni u Prilogu Ugovora o opskrbi i dostavljeni Agenciji za plaćanja elektroničkom poštom na e-adresu: skolsko.voce@apprrr.hr na odobrenje prije njegove provedbe.

(7) Dobavljač može biti isključen iz sudjelovanja u Školskoj shemi i na duže razdoblje (u trajanju od najmanje jedne školske godine) ako se na temelju provedenog inspekcijskog nadzora u skladu s člankom 27. stavkom 3. ovoga Pravilnika ili kontrola koje provodi Agencija za plaćanja utvrdi:

– da je isti dostavio netočne/neistinite/lažne podatke pri Iskazu interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi;

– da je isti počinio neki od oblika prijevare radi i tijekom sudjelovanja u Školskoj shemi, na temelju kojega je ostvario prednost pred drugim dobavljačima;

– da isti i nakon privremenog isključenja iz sudjelovanja u Školskoj shemi i dalje ne poštuje odredbe iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Odluku o privremenom isključenju iz sudjelovanja u Školskoj shemi i Odluku o isključenju dobavljača iz sudjelovanja u Školskoj shemi na duže razdoblje donosi ministar poljoprivrede.

(9) Osnivači odgojno-obrazovnih ustanova i odgojno-obrazovne ustanove dužne su osigurati uvjete za provedbu svih mjera Školske sheme i sudjelovati u provedbi istih na način na koji je to propisano ovim Pravilnikom.

(10) Ako se kontrolom na terenu koja se provodi za vrijeme trajanja školske godine ili nakon završetka školske godine utvrdi da odgojno-obrazovna ustanova nije provela postupak odabira dobavljača u skladu s člankom 13. stavkom 4. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će od osnivača odgojno-obrazovne ustanove zatražiti povrat isplaćenih financijskih sredstava za odgojno-obrazovnu ustanovu kod koje je utvrđena nesukladnost prema članku 26. ovoga Pravilnika u visini ukupnog iznosa sredstava povezanog sa spornim Ugovorom o opskrbi.

VI. PROVEDBA MJERA

Mjera Distribucija i/ili isporuka

Članak 15.

(1) Početak provedbe Školske sheme financira se sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstvima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP).

(2) Agencija za plaćanja isplatit će osnivačima odgojno-obrazovnih ustanova iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, za potrebe odgojno-obrazovnih ustanova koje sudjeluju u Školskoj shemi za provedbu mjere Distribucija i/ili isporuka proizvoda:

– predujam razmjeran procijenjenom iznosu poreza na dodanu vrijednost u okviru određenog iznosa prava na potporu, financijskim sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske;

– predujam u iznosu od najviše 10 % od određenog iznosa prava na potporu, u skladu s člankom 44. stavkom 3.b Uredbe (EU) br. 2116/2021, financijskim sredstvima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi.

(3) Mjera Distribucija i/ili isporuka odvijat će se u intervalu od najmanje jednom, a najviše pet puta tjedno u nastavne dane, u rasponu od najmanje 12 do najviše 24 tjedna tijekom školske godine.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u školama koje su na ponovljenom Javnom pozivu iz članka 5. stavka 7. ovoga Pravilnika stekle pravo sudjelovanja u Školskoj shemi i kojima je u skladu s člankom 11. stavak 3. ovoga Pravilnika dodijeljen iznos financijskih sredstava za provedbu mjere Distribucija i/ili isporuka, ista mjera mora se odvijati najmanje šest (6) tjedana u dane održavanja nastave, u skladu sa školskim kalendarom.

(5) Odgojno-obrazovna ustanova i dobavljač će započeti provedbu mjere Distribucija i/ili isporuka ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– Agencija za plaćanja izdala je i dostavila Odluku iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– sklopljen je Ugovor o opskrbi.

(6) Provedba mjere Distribucija i/ili isporuka može započeti najranije od 15. listopada godine u kojoj započinje školska godina.

(7) Raspodjela voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru mjere Distribucija i/ili isporuka odvijat će se istoga dana kada je voće i povrće i/ili mlijeko i mliječni proizvod isporučeno, ili najkasnije u roku od 24 h od isporuke.

(8) Dobavljač će izdati odgojno-obrazovnoj ustanovi otpremnicu za isporučeno voće i povrće i/ili mlijeko i mliječni proizvod.

(9) Odgojno-obrazovna ustanova je dužna potpisati otpremnicu, uzeti dva primjerka otpremnice te voditi posebnu evidenciju preuzetih količina voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme.

(10) Odgojno-obrazovna ustanova naručuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode u količini dovoljnoj da se raspodijeli na ukupan broj učenika u školi koji sudjeluju u provedbi Školske sheme, a da količina pojedinačnog obroka po učeniku iznosi:

– od 100 do 200 g voća ili povrća;

– 0,2 l voćnog/povrtnog soka;

– 0,2 l mlijeka;

– od 150 do 200 g mliječnog proizvoda.

(11) Mlijeko i mliječni proizvodi mogu se raspodijeliti učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama u pretpakiranom ili nepretpakiranom obliku u skladu sa Školskom shemom, točkom 6. Prihvatljivi proizvodi, podtočkom 6.1. Kriteriji za odabir proizvoda koji se distribuiraju.

(12) Voćni/povrtni sokovi mogu se raspodijeliti učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama u pretpakiranom ili nepretpakiranom obliku u skladu sa Školskom shemom, točkom 6. Prihvatljivi proizvodi, podtočkom 6.1. Kriteriji za odabir proizvoda koji se distribuiraju.

(13) Odgojno-obrazovna ustanova može odlučiti da će u okviru Školske sheme u dijelu Sheme mlijeka i mliječnih proizvoda raspodjeljivati:

a) samo mlijeko ili

b) mlijeko i mliječne proizvode.

(14) Odgojno-obrazovna ustanova može odlučiti da će u okviru Školske sheme u dijelu Sheme voća i povrća raspodjeljivati:

a) samo svježe voće i povrće ili

b) svježe voće i povrće i voćne/povrtne sokove.

(15) Ako se odgojno-obrazovna ustanova odluči raspodjeljivati proizvode iz stavka 13. podstavka b) i/ili stavka 14. podstavka b) ovoga članka dužna je ukupan iznos financijskih sredstava dodijeljenih odlukom iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika raspodijeliti u skladu s odredbama točke 6.2. Školske sheme – Prednost pri distribuciji i/ili isporuci proizvoda i odredbama članka 21. stavaka 8. i 9. ovoga Pravilnika.

Mjera Prateće obrazovne mjere

Članak 16.

(1) Mjeru Prateće obrazovne mjere provodi:

– ponuditelj odabran na temelju postupka javne nabave u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika

ili

– ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove stručne podrške razvoju poljoprivrede odobrena u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

(2) U okviru Školske sheme provodi se jedna ili više sljedećih podmjera mjere iz stavka 1. ovoga članka:

– satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda;

– sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova;

– posjet poljoprivrednim gospodarstvima i slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom;

– edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprečavanju rasipanja hrane.

(3) U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/40, svakoj školi koja sudjeluje u mjeri Distribucija i/ili isporuka i koja je iskazala interes za sudjelovanje u mjeri Prateće obrazovne mjere, treba biti omogućeno sudjelovanje i provedba barem jedne od aktivnosti iste.

(4) Prihvatljive aktivnosti u okviru mjere Prateće obrazovne mjere proizlaze iz prihvatljivih troškova navedenih u članku 4. stavku 1. točki b) Uredbe (EU) br. 2017/40 i članku 21. ovoga Pravilnika, a za potrebe pripreme i izrade dokumentacije o nabavi radi provedbe postupka javne nabave iste se detaljnije razrađuju i specificiraju.

(5) Ako mjeru iz stavka 1. ovoga članka provodi ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove stručne podrške razvoju poljoprivrede ista izrađuje Godišnje izvješće o provedbi koje sadrži najmanje podatke o:

– provedenim podmjerama Prateće obrazovne mjere;

– mjestu provedbe pojedine podmjere;

– datumu održavanja pojedine podmjere;

– broju sudionika;

– troškovima i drugim podacima o provedenim aktivnostima.

(6) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove stručne podrške razvoju poljoprivrede dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva poljoprivrede zaduženoj za upravljanje provedbom Školske sheme do 30. rujna za prethodnu školsku godinu.

Mjera Promocija

Članak 17.

(1) Mjeru Promocija provodi:

– ponuditelj odabran na temelju postupka javne nabave u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika

ili

– ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove stručne podrške razvoju poljoprivrede odobrena u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

(2) Prihvatljive aktivnosti u okviru mjere Promocija proizlaze iz prihvatljivih troškova navedenih u članku 4. stavku 1. točki c) Uredbe (EU) br. 2017/40 i članku 21. ovoga Pravilnika, a za potrebe pripreme i izrade dokumentacije o nabavi radi provedbe postupka javne nabave iste se detaljnije razrađuju i specificiraju.

(3) U skladu s člankom 23.a., stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te člankom 12. i Prilogom Uredbe (EU) br. 2017/40 provoditelj mjere Promocija iz stavka 1. ovoga članka, obavezno izrađuje plakat Europska unija Školska shema.

(4) Plakat iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo poljoprivrede dostavlja odgojno-obrazovnoj ustanovi koja sudjeluje u Školskoj shemi do 15. listopada u školskoj godini u kojoj počinje provedba mjere Distribucija i/ili isporuka, a škola je isti obavezna smjestiti na jasno vidljivom mjestu na glavnom ulazu u obrazovnu ustanovu koja sudjeluje u Školskoj shemi ili u prostoru gdje se vrši raspodjela proizvoda učenicima.

(5) Ako mjeru iz stavka 1. ovoga članka provodi ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove stručne podrške razvoju poljoprivrede ista izrađuje Godišnje izvješće o provedbi koje sadrži najmanje podatke o:

– vrstama i opisu aktivnosti koje su provedene;

– mjestu provedbe pojedinih aktivnosti;

– datumu održavanja/provedbe pojedine aktivnosti;

– broju sudionika i

– troškovima i drugim podacima o provedenim aktivnostima.

(6) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove stručne podrške razvoju poljoprivrede dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva poljoprivrede zaduženoj za upravljanje provedbom Školske sheme do 30. rujna za prethodnu školsku godinu.

Mjera Praćenje i ocjenjivanje

Članak 18.

(1) Mjeru Praćenje i ocjenjivanje provodi ponuditelj odabran na temelju postupka javne nabave u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

(2) U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 2017/39 i člankom 9. Uredbe (EU) br. 2017/40 za potrebe praćenja provedbe Školske sheme izrađuju se sljedeća izvješća:

– Godišnje izvješće o praćenju provedbe Školske sheme;

– Izvješće o ocjeni provedbe Školske sheme;

– Godišnje izvješće o provedenim kontrolama na terenu i povezanim nalazima.

(3) Izvješće iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka izrađuje Agencija za plaćanja, izvješće iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka izrađuje Ministarstvo zdravstva, dok izvješće iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka izrađuje Agencija za plaćanja.

(4) Ministarstvo zdravstva može, radi izrade izvješća iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka, sve ili određene aktivnosti podugovoriti ili povjeriti vanjskom izvršitelju.

(5) U svrhu izrade Godišnjeg izvješća iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka:

– za mjeru Prateće obrazovne mjere, odabrani ponuditelj iz članka 7. ovoga Pravilnika dostavlja Ministarstvu poljoprivrede podatke o provedbi koji su traženi u dokumentaciji o nabavi, dok u slučaju iz članka 9. odobreni provoditelj dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva poljoprivrede zaduženoj za upravljanje provedbom Školske sheme Godišnje izvješće o provedbi iste kako je propisano u članku 16. ovoga Pravilnika;

– za mjeru Promocija, odabrani ponuditelj iz članka 7. ovoga Pravilnika dostavlja Ministarstvu poljoprivrede podatke o provedbi koji su traženi u dokumentaciji o nabavi, dok u slučaju iz članka 9. odobreni provoditelj dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva poljoprivrede zaduženoj za upravljanje provedbom Školske sheme Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima povezanim s člankom 23.a točke 8. Uredbe (EU) br. 1308/2013 kako je propisano u članku 17. ovoga Pravilnika;

– za mjeru Praćenje i ocjenjivanje, odabrani ponuditelj iz članka 7. dostavlja Ministarstvu poljoprivrede podatke o provedbi koji su traženi u dokumentaciji o nabavi;

– Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu poljoprivrede podatke koje prikuplja i obrađuje u skladu sa svojim zadaćama navedenima u Školskoj shemi, ovome Pravilniku te zahtjevima navedenima u članku 9. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2017/40 najkasnije do 10. siječnja za prethodnu školsku godinu.

(6) Agencija za plaćanja dostavlja Europskoj komisiji izvješća iz stavka 2. podstavaka 1. i 3. ovoga članka.

(7) Izvješće iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka izrađeno u skladu s Prilogom Uredbe (EU) br. 2017/39 i člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2017/39 Europskoj komisiji dostavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Provedba mjera Školske sheme u stanju više sile

Članak 19.

(1) U slučaju ispunjenja uvjeta iz točke 11. Školske sheme ministar poljoprivrede može donijeti Odluku o nastupanju stanja više sile.

(2) Odluka o nastupanju stanja iz stavka 1. ovog članka, donosi se u skladu sa smjernicama i uputama za provedbu Školske sheme koje objavljuje i/ili državama članicama u obliku obavijesti, uputa i interpretacija odredbi uredbi iz članka 2. ovog Pravilnika dostavlja Europska komisija.

(3) Proglašenje stanja više sile, njegovo trajanje i upute za postupanje i provedbu Školske sheme za vrijeme trajanja, na temelju prijedloga ustrojstvene jedinice Ministarstva poljoprivrede zadužene za upravljanje provedbom Školske sheme, razmatranja i prijedloga Povjerenstva iz točke 11. Školske sheme, Odlukom propisuje ministar poljoprivrede.

VII. PRAVILA POVEZANA S TROŠKOVIMA

Najviša prihvatljiva nabavna cijena proizvoda

Članak 20.

(1) Za potrebe standardiziranja veličina jediničnih troškova i ocjene opravdanosti troškova koje su dostavili podnositelji zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka, u skladu s točkom 10. Školske sheme, utvrđuje se najviša prihvatljiva nabavna cijena prihvatljivih proizvoda navedenih u Školskoj shemi, Tablici 2. Lista prihvatljivih proizvoda.

(2) Cijena iz stavka 1. ovoga članka određuje se na temelju petogodišnjeg prosjeka ponderiranih maloprodajnih cijena (bez ­PDV-a) koje, u okviru aktualnih trendova vodi, ažurira i utvrđuje Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: TISUP).

(3) Najviša prihvatljiva nabavna cijena iz stavka 1. ovoga članka izračunava se za jedno godišnje razdoblje provedbe Školske sheme, prije njegovog početka, a objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(4) Ako je cijena isporučenog proizvoda, navedena na Zahtjevu za potporu, viša od utvrđene najviše prihvatljive nabavne cijene iz stavka 1. ovoga članka, razlika u cijeni nije prihvatljiva za isplatu.

(5) Ako je cijena isporučenog proizvoda, navedena na Zahtjevu za potporu, niža od utvrđene najviše prihvatljive nabavne cijene iz stavka 1. ovoga članka, za isplatu je prihvatljiva cijena navedena na Zahtjevu za potporu.

(6) Cijena prihvatljivog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, za čije izračunavanje TISUP ne raspolaže potrebnim podacima iz stavka 2. ovoga članka, određuje se na temelju povijesnih podataka o prosječnim cijenama koje dostavljaju dobavljači prilikom iskaza interesa za sudjelovanje u Školskoj Shemi na obrascu iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika kao prosječna vrijednost svih dostavljenih podataka o cijenama.

(7) Kada dobavljač iskaže interes za sudjelovanje u Školskoj shemi tijekom školske godine, a nakon objave Popisa odobrenih i vrednovanih dobavljača, za potrebe određivanja cijene prihvatljivog proizvoda iz stavka 6. ovoga članka u obzir se uzimaju podaci o cijeni proizvoda koje isti prilikom iskaza interesa za sudjelovanje dostavlja Agenciji za plaćanja.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka nova prosječna cijena prihvatljivog proizvoda određuje se i primjenjuje od početka sljedećeg obračunskog razdoblja.

(9) U uvjetima iznenadnog i značajnog porasta cijena proizvoda navedenih u Tablici 2. Lista prihvatljivih proizvoda Školske sheme, način određivanja i izračuna Najviše prihvatljive cijene proizvoda iz stavka 2. ovoga članka može se izmijeniti.

(10) Odluku o izmijeni načina izračuna iz stavka 9. ovoga članka donosi ministar poljoprivrede.

Prihvatljivi troškovi

Članak 21.

(1) Troškovi prihvatljivi za potporu u okviru Školske sheme su:

1. troškovi za nabavu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (uključujući PDV), koji se isporučuju školi sa svrhom raspodjele djeci u osnovnim i srednjim školama, u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe Školske sheme.

2. troškovi pratećih obrazovnih mjera, koji uključuju:

a) troškove organiziranja tečajeva kušanja, sjetve, sadnje i održavanja školskih vrtova, organiziranja posjeta poljoprivrednim gospodarstvima te sličnih aktivnosti u cilju povezivanja djece s poljoprivredom i

b) troškove obrazovanja djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima opskrbe hranom, ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i borbi protiv rasipanja hrane.

3. troškovi promocije koji su izravno usmjereni na upoznavanje šire javnosti sa Školskom shemom, uključujući sljedeće:

a) troškove izrade plakata u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 2017/40;

b) troškove informativnih kampanja koje se provode putem radiodifuzije, sredstava elektroničke komunikacije, tiska i sličnih sredstava informiranja;

c) troškove informativnih sastanaka, konferencija, seminara i radionica posvećenih upoznavanju šire javnosti sa Školskom shemom te sličnih događaja i

d) troškove informativnih i promotivnih materijala kao što su pisma, leci, brošure, proizvodi, snimanja i produkcije video materijala, raznih oblika digitalne komunikacije i slično.

4. troškovi mjera umrežavanja u cilju razmjene iskustava i primjera najbolje prakse u pogledu provedbe Školske sheme i

5. troškovi koji se odnose na obvezu praćenja i ocjenjivanja učinkovitosti Školske sheme.

(2) Prihvatljivi troškovi iz točaka 2., 3., 4. i 5. stavka 1. ovoga članka se, uz dodatne troškove, detaljnije propisuju u dokumentaciji za nabavu u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

(3) Troškovi iz točaka 2., 3., 4. i 5. stavka 1. ovoga članka financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, dok se troškovi iz točke 1. stavka 1. ovoga članka financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i stoga se ne mogu financirati iz drugih programa, mjera ili operacija potpore Europske unije.

(4) Rashodi povezani s troškovima za osoblje nisu prihvatljivi za potporu Europske unije ako se ti troškovi osoblja financiraju iz državnog proračuna.

(5) Iznos prava na potporu po učeniku izračunava se na osnovi broja učenika upisanih u osnovne i srednje škole koje sudjeluju u provedbi Školske sheme i evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna tekuće školske godine i iznosa određenog za troškove za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene i raspodijeljene u školi.

(6) Škola naručuje odgovarajuće količine voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu s člankom 15. stavkom 10. ovoga Pravilnika.

(7) Potpora se neće isplatiti ako količine pojedinačnog obroka raspodijeljenog po učeniku na mjesečnoj razini budu manje ili veće od onih koje su navedene u skladu s člankom 15. stavkom 10. ovoga Pravilnika.

(8) Ako je škola odlučila raspodjeljivati i mlijeko i mliječne proizvode u skladu s člankom 15. stavkom 13. b) ovoga Pravilnika, mlijeko u ukupnoj raspodjeli mora biti zastupljeno u najmanje 60% iznosa određenog odlukom iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(9) Ako je škola odlučila raspodjeljivati i svježe voće i povrće i voćne/povrtne sokove u skladu s člankom 15. stavkom 14. b) ovoga Pravilnika, svježe voće i povrće u ukupnoj raspodjeli mora biti zastupljeno u najmanje 60 % iznosa određenog odlukom iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(10) Administrativna kontrola isporučenih i raspodijeljenih količina voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda obavlja se na mjesečnoj razini.

(11) U slučaju iz članka 9. ovoga Pravilnika, troškovi iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka povezani s mjerom Prateće obrazovne mjere i mjerom Promocija nastali kao posljedica podugovaranja provedbe aktivnosti, smatraju se prihvatljivim, ako su predviđeni i navedeni u okviru odobrenog Godišnjeg plana aktivnosti iz članka 9. ovoga Pravilnika.

VIII. POTPORA

Uvjeti za podnositelje zahtjeva za potporu

Članak 22.

(1) Podnositelji zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka odobreni u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika podnose zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja.

(2) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) vodi tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– datumu, vrsti, količini i cijeni (s PDV-om) kupljenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, nazivu i adresi dobavljača koji isporučuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode po svakoj školi u okviru Školske sheme;

– broju učenika po svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi koja sudjeluje u Školskoj shemi.

(3) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili raspodjela voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda obrađuje i objedinjuje podatke dostavljene od odgojno-obrazovnih ustanova te podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu s člankom 23. ovoga Pravilnika.

(4) Provoditelji mjera Prateće obrazovne mjere, Promocija i Praćenje i ocjenjivanje ne podliježu zahtjevima iz članka 6. Uredbe (EU) br. 2017/40.

Zahtjev za potporu

Članak 23.

(1) Zahtjev za potporu u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 2017/39 u okviru Školske sheme može podnijeti samo odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka, a ako je predujam iz članka 15. ovoga Pravilnika isplaćen, zahtjev za potporu uključuje podatke o iznosu tog predujma.

(2) Potpora za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda može se odobriti samo za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode koji se nalaze na Listi prihvatljivih proizvoda (Tablica 2. Lista prihvatljivih proizvoda) Školske sheme.

(3) Zahtjev za potporu za mjeru iz stavka 2. ovoga članka mora biti ispravno popunjen i potpun te ga mora pratiti dokumentacija propisana na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka podnosi se za obračunsko razdoblje od mjesec dana koje započinje svakog prvog dana u mjesecu i traje do posljednjeg dana u istom mjesecu tijekom razdoblja provedbe, a može se podnijeti prvog dana nakon isteka obračunskog razdoblja za koje se podnosi.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, obračunsko razdoblje za mjesece listopad i lipanj utvrđuje se u trajanju od 15. do 31. listopada te od 1. lipnja do posljednjeg dana nastavne godine tijekom razdoblja provedbe.

(6) Zahtjevi za potporu moraju biti podneseni najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon isteka obračunskog razdoblja na koje se odnosi.

(7) Neispravno popunjen i nepotpun zahtjev za potporu neće se obrađivati niti se temeljem njega može isplatiti potpora. Agencija za plaćanja obavijestit će podnositelja zahtjeva za potporu o potrebi njegove izmjene ili dopune. Rok za dostavu izmjene ili dopune je 10 dana od dana zaprimanja Obavijesti o nepotpunosti.

(8) Zajedno sa zahtjevom za potporu u okviru Školske sheme:

– odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili raspodjela voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda dostavit će Agenciji za plaćanja tablične evidencije iz članka 22. stavka 2. ovoga Pravilnika zajedno sa dokumentacijom (račun, otpremnica i dokaz o plaćenom računu i tablični prikaz evidencije isporuka po školi na e-adresu: skolsko.voce@apprrr.hr) o isporuci voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u kojemu je navedena cijena isporučenih proizvoda.

(9) Uz zahtjev za potporu podnositelj zahtjeva za potporu iz članka 7. ovoga Pravilnika dostavlja izjavu u kojoj izjavljuje da nije primio niti će primiti financijska sredstva iz proračuna Europske unije ili proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti Republike Hrvatske za provedbu Školske sheme.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 24.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se u papirnatom obliku zajedno s propisanim pratećim dokumentima i dostavlja preporučenom pošiljkom s povratnicom poštanskim putem na adresu Agencije za plaćanja ili osobno u pisarnicu Agencije za plaćanja.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva za potporu dostavit će i pripadajuću tabličnu evidenciju na e-adresu: skolsko.voce@apprrr.hr.

(3) Podnositelji zahtjeva za potporu iz članka 7. ovoga Pravilnika upisuje se u Registar korisnika potpora tržišnih mjera – ZOT registar.

(4) Obrasci zahtjeva za potporu i pripadajuće tablične evidencije nalaze se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Isplata potpore

Članak 25.

(1) Potpora za mjeru Distribucija i/ili isporuka u Školskoj shemi isplatit će se u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 2017/39, a na temelju:

– zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda uz koji su priloženi dokazi o isporuci:

a) izvornik ili preslika otpremnice za kupljeno voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode potpisane od škole i dobavljača u kojoj je izražena vrsta i količina kupljenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, naziv i adresa dobavljača, broj djece u školi i datum isporuke i navod »Školska shema – tekuća školska godina« i

b) izvornik ili preslika računa potpisanog od dobavljača i škole u kojemu je izražena vrsta i količina isporučenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, broj djece u školi ili broj obroka po datumu/ima zaprimanja i cijena kupljenog voća ili povrća/mlijeka i mliječnih proizvoda i navod »Školska shema – tekuća školska godina«. Računi dobavljača bez potpisa prihvatljivi su isključivo ako su izdani i poslani u elektroničkom obliku i ako su ovjereni potpisom škole i/ili osnivača školske ustanove ili dodatnim dokumentom koji sadrži elektronski pečat škole kao potvrdu da je račun valjan i prihvaćen.

(2) Ako je uplaćen predujam, isplata potpore jednaka je razlici između iznosa potpore koji se plaća i iznosa uplaćenog predujma.

(3) Agencija za plaćanja isplaćuje potporu u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i potpunog zahtjeva za potporu.

(4) U slučaju škola koje su odustale od provedbe Školske sheme, potpora će se isplatiti u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 2017/39 i stavkom 1. podstavkom 1. točkama a) i b) ovoga članka, a razmjerno broju tjedana provedbe Školske sheme.

(5) Financijske obveze Ministarstva poljoprivrede kao naručitelja izvršavaju se prema ugovaratelju za mjere iz članka 8. u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Povrat potpore

Članak 26.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

(3) U slučaju nepoštivanja obaveza utvrđenih u okviru Školske sheme podnositelj zahtjeva za potporu uz povrat neopravdano primljene potpore plaća administrativnu kaznu u iznosu razlike između iznosa koji je prvotno tražio i iznosa na koji je imao pravo.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu, kontrola usklađenosti s tržišnim standardima i inspekcijski nadzor

Članak 27.

(1) Agencija za plaćanja u skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 2017/39 obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu podnositelja zahtjeva za potporu u okviru Školske sheme.

(2) Kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka dodatno, obuhvaća i kontrolu postupka odabira dobavljača u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika.

(3) DIRH obavlja inspekcijski nadzor i kontrolu usklađenosti dobavljača voća i povrća te inspekcijski nadzor dobavljača mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu sa Zakonom i prema zahtjevu Ministarstva poljoprivrede i/ili Agencije za plaćanja.

Odluke Agencije za plaćanja

Članak 28.

(1) Agencija za plaćanja za potrebe provedbe Školske sheme donosi sljedeće odluke:

1. Odluku o odobrenju podnositelja zahtjeva i isplati predujma za mjeru Distribucija i/ili isporuka

2. Odluku o oduzimanju odobrenja

3. Odluku o isplati

4. Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu

5. Odluku o povratu isplaćenih sredstava.

(2) Odluke iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja preporučenom poštom s povratnicom.

Žalbe

Članak 29.

Na odluke iz članka 28. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti žalbu Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona.

Zaštita osobnih podataka

Članak 30.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Započeti postupci

Članak 31.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 93/21, 16/22 i 97/22) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 93/21, 16/22 i 97/22).

Stupanje na snagu

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/26

Urbroj: 525-06/214-23-17

Zagreb, 13. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE DOBAVLJAČA
VOĆA I POVRĆA

1.Kontinuitet i održivost isporuke54
Organizacijski oblik poslovnog subjekta / način poslovanja1Najviše 20 bodova
1.1Proizvođač/ proizvođačka organizacija/ zadruga20
1.2Proizvođač/otkupljivač15
1.3Otkupljivač10
1.4Trgovac u maloprodaji5
Skladištenje proizvoda2Najviše 6 bodova
1.5Skladištenje proizvoda u objektima sa sustavima za održavanje kvalitete i svježine6
1.6Skladištenje proizvoda u objektima bez sustava za održavanje kvalitete i svježine3
Dostavni kapaciteti/raspolaganje (bodovi se mogu zbrajati)Najviše 3 boda
1.7Više vozila za dostavu2

Jedno vozilo za dostavu1
1.8Vozilo/a posjeduje rashladni uređaj za održavanje kvalitete i svježine1
Raspoložive vrste proizvodaNajviše 7 bodova
1.9> 5 proizvoda7
1.104 – 5 proizvoda6
1.111 – 3 proizvoda5
Oblik dostave proizvoda3Najviše 8 bodova
1.12Pretpakiranje/zapakirano8
1.13Rasuto stanje (nepakirano)5
Priprema proizvoda za distribuciju4Najviše 10 bodova
1.14

Proizvod se priprema za distribuciju:

– za svježe voće i povrće: čišćenje i pranje, rezanje, ljuštenje, podrezivanje

– za prerađevine: cijeđenje/sok

10
2.Geografska pokrivenost područja dostaveNajviše 10 bodova
2.1Jedna županija10
2.2Više županija7
3.Ekološka proizvodnja i dobra okolišna praksa (bodovi se mogu zbrajati)Najviše 20 bodova
3.1Ekološki proizvođač515
3.2Nije ekološki proizvođač, ali dostavlja proizvode iz ekološke proizvodnje510
3.3

Korisnik jedne ili više intervencija iz Strateškog plana ZPP-a 2023. – 2027.: 70.01.,

70.02., 70.03., 70.04., 70.07., 70.08.6

5
4.Poštivanje načela jednakih mogućnostiNajviše 3 boda
4.1Zapošljava osobe s invaliditetom ili umanjenom radnom sposobnošću73
5.Uključenost u i/ili implementacija sustava kvalitete hraneNajviše 5 bodova
5.1Implementacija europskih ili nacionalnih oznaka kvalitete85
6.

Broj godina sudjelovanja u Školskoj shemi

(od šk. god. 2013/2014)

Najviše 8 bodova
6.1Osam i više8
6.2Sedam7
6.3Šest6
6.4Pet5
6.5Četiri4
6.6Tri3
6.7Dva2
6.8Jedan1
MAKSIMALNI BROJ BODOVANajviše 100 bodova


KRITERIJI ZA VREDNOVANJE DOBAVLJAČA
MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

1.Kontinuitet i održivost isporuke50 bodova
Organizacijski oblik poslovnog subjekta / Način poslovanja1Najviše 20 bodova
1.1Proizvođačka organizacija (stavlja proizvod na tržište)20
1.2Otkupljivač/prerađivač (mljekara)15
1.3Trgovac u maloprodaji5

Dostavni kapaciteti/raspolaganjeNajviše 10 bodova
1.4Više vozila za dostavu10
1.5Jedno vozilo za dostavu5

Raspoložive vrste proizvodaNajviše 10 bodova
1.6> 5 proizvoda10
1.74 – 5 proizvoda8
1.81 – 3 proizvoda6
Oblik dostave mlijekaNajviše 10 bodova
1.9Pasterizirano (u ambalaži 1,0 L)10
1.10Sterilizirano (u ambalaži 0,2 L)5
1.11Pasterizirano (u ambalaži 1,0 L) i sterilizirano (u ambalaži 0,2 L)8
2.Geografska pokrivenost područja dostave10 bodova
2.1Jedna županija10
2.2Više županija8
3.Ekološka proizvodnja i dobra okolišna praksa (bodovi se mogu zbrajati)20 bodova
3.1Ekološki proizvođač515
3.2Nije ekološki proizvođač, ali dostavlja proizvode iz ekološke proizvodnje510
3.3Korisnik intervencije iz Strateškog plana ZPP-a 2023. – 2027.: 70.06.0165
4.Poštivanje načela jednakih mogućnosti5 bodova
4.1Zapošljava osobe s invaliditetom ili umanjenom radnom sposobnošću75
5.Uključenost u i/ili implementacija sustava kvalitete hrane5 bodova
5.1Implementacija europskih ili nacionalnih oznaka kvalitete85
MAKSIMALNI BROJ BODOVANajviše 90 bodova


Pojašnjenja nekih kriterija vrednovanja:

1 Točka 1.1. – 1.4. Kriterija za vrednovanje dobavljača voća i povrća: Osnova za sudjelovanje svih dobavljača svježeg voća i povrća u Školskoj shemi je upis u Upisnik trgovaca voćem i povrćem. Za dobavljače iz točke 1.1. dodatno: upis u Upisnik poljoprivrednika (za poljoprivredna gospodarstva), upis u Upisnik proizvođačkih organizacija (za proizvođačke organizacije), upis u Evidenciju braniteljskih socijalno-radnih zadruga (Evidencija prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17, 98/19, 84/21). Za dobavljače iz točke 1.2.: upis u Upisnik poljoprivrednika (za poljoprivredna gospodarstva). Za dobavljače sokova iz točke 1.1. i 1.2.: upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (za poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda (dopunska djelatnost) iz članka 12. stavka 2. Pravilnika o (»Narodne novine«, broj 62/19); za druge dobavljače koji proizvode sokove: upis u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom (na temelju Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 52/21) u nadležnosti Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Sanitarna inspekcija).

2 Točka 1.1. – 1.3. Kriterija za vrednovanje dobavljača mlijeka i mliječnih proizvoda: Osnova za sudjelovanje dobavljača mlijeka i mliječnih proizvoda je upis u jednu od sljedećih evidencija: Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom Dodatno, proizvođačke organizacije moraju biti upisane i u Upisnik proizvođačkih organizacija.

3 Točka 1.5. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na dobavljače voća i povrća): za bodovanje je prihvatljiv dobavljač koji posjeduje dokaz (ugovor/posjedovni list) o posjedovanju ili najmu objekta ili dijela objekta (skladišta/komore) s jednim ili više navedenih oblika kontrolirane atmosfere: ULO »Ultra low oxygen«, ULE »ultra low ethylene«, RCA »rapid controlled atmosphere«, LECA »low ethylene controlled atmosphere«, DCA »dynamic controlled atmosphere«, IOS »initial oxygen stress« i sl. Gore navedeni dokaz mora jamčiti da je isti sklopljen sa subjektom koji je upisan u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom koji se vodi pri Sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata Republike Hrvatske u kojemu se također vodi i upisan je i objekt u kojemu potencijalni dobavljač skladišti svoje voće i/ili povrće.

Točka 1.6. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na dobavljače voća i povrća): za bodovanje je prihvatljiv dobavljač koji posjeduje dokaz (ugovor/posjedovni list) o posjedovanju ili najmu objekta ili dijela objekta (skladišta/komore) koji ne raspolaže/nije opremljen s jednim ili više navedenih oblika kontrolirane atmosfere navedenima u Točki 1.5. Kriterija za vrednovanje. Gore navedeni dokaz mora jamčiti da je isti sklopljen sa subjektom koji je upisan u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom koji se vodi pri Sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata Republike Hrvatske u kojemu se također vodi i upisan je i objekt u kojemu potencijalni dobavljač skladišti svoje voće i/ili povrće.

4 Točke 1.12. i 1.13. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na dobavljače voća i povrća): pretpakirano/zapakirano u smislu oblika dostave proizvoda u Školskoj shemi podrazumijeva da ambalaža u potpunosti ili djelomično zatvara voće i povrće/sok na takav način da sadržaj ne može biti promijenjen (proizvod je zatvoren i nije uočljiv bez otvaranja pakiranja; proizvod je zatvoren, a vidljiv u pakiranju; proizvod je smješten na plitici/podlošku obložen presvlakom, zaštićen od vanjskih utjecaja; proizvod je u kašeti, prezentiran na način da pojedinačni proizvod ima svoje mjesto te da je izuzimanje jednog proizvoda uočljivo;). Rasuto stanje znači nepakiran proizvod (u kutijama, u vrećama i sl.)

5 Točka 1.14. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na dobavljače voća i povrća): proizvod se priprema za dostavu što uključuje jednu ili više radnji: čišćenje i pranje, rezanje, ljuštenje, podrezivanje (u dijelu koji se odnosi na svježe voće i povrće). U dijelu prerađevina od svježeg voća i povrća prihvatljivost ovog kriterija za bodovanje podrazumijeva proizvodnju soka.

6 Točke 3.1. i 3.2. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na obje skupine dobavljača): točka 3.1. za bodovanje je prihvatljiv dobavljač koji je upisan u Upisnik ekoloških subjekata za aktivnost: proizvodnja (za svježe voće i povrće/mlijeko) i/ili priprema (za sokove/mliječne proizvode), sukladno Uredbi (EU) 2018/848, a proizvod koji je naveden na Listi prihvatljivih proizvoda u okviru Školske sheme je naveden na dijelu II. certifikata. Ako se proizvod prihvatljiv u okviru Školske sheme nalazi u prijelaznom razdoblju iz čl. 10. Uredbe (EU) 2018/848, isti se vrednuje kao ekološki proizvod. Točka 3.2. za bodovanje je prihvatljiv dobavljač koji je upisan u Upisnik ekoloških subjekata za aktivnost: distribucija/trgovina, a proizvod koji je naveden na Listi prihvatljivih proizvoda u okviru Školske sheme je naveden na dijelu II. certifikata, sukladno Uredbi (EU) br. 2018/848.

7 Točka 3.3. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na obje skupine dobavljača): za bodovanje je prihvatljiv dobavljač za kojega je, na temelju Jedinstvenog zahtjeva za potporu razvidno da je korisnik potpore za navedene intervencije.

8 Točka 4.1. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na obje skupine dobavljača): za bodovanje je prihvatljiv dobavljač koji može dokazati da je barem jedna osoba s invaliditetom i/ili umanjenom radnom sposobnošću zaposlena ili je član jednog od organizacijskih oblika poslovnog subjekta iz točaka 1.1. do 1.4. (za voće i povrće) odnosno 1.1. do 1.3. (za mlijeko i mliječne proizvode)

9 Točka 5.1. Kriterija za vrednovanje (odnosi se na obje skupine dobavljača): za bodovanje je prihvatljiv dobavljač koji posjeduje Potvrdu o sukladnosti (certifikat) za proizvod naveden na Listi prihvatljivih proizvoda u okviru Školske sheme, a koji nosi jednu od sljedećih europskih i nacionalnih oznake kvalitete: zaštićena oznaka izvornosti, zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ili koji je korisnik dobrovoljnog nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – Dokazana kvaliteta također za proizvod na Listi prihvatljivih proizvoda u okviru Školske sheme.