Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

NN 82/2023 (20.7.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

HRVATSKI SABOR

1290

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/67
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 18. srpnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Zakonu o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20. i 114/22.) u članku 1. iza riječi: »javnom sektoru,« dodaju se riječi: »izvješće o informacijama o porezu na dobit,«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 6. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. Direktiva (EU) 2021/2101 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit koje provode određena poduzeća i podružnice (Tekst značajan za EGP) (SL L 429, 1. 12. 2021.).«.

U stavku 2. iza riječi: »standarda« dodaju se riječi: »(u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1606/2002)«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. iza točke 13. dodaju se točke 14. do 17. koje glase:

»14. »Prezentacijska valuta« je valuta kako je uređena Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 320, 29. 11. 2008., u daljnjem tekstu: Uredba br. 1126/2008).

15. »Funkcijska valuta« je valuta kako je uređena Uredbom br. 1126/2008.

16. »Fer vrijednost« je vrijednost kako je uređena Uredbom br. 1126/2008.

17. »Spot tečaj« je tečaj kako je uređen Uredbom br. 1126/2008.«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 2. točki 1. riječi: »i trgovac pojedinac određeni« zamjenjuju se riječima: »kako je određeno«.

U točki 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. kreditna unija kako je određeno propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih unija.«.

Članak 5.

U članku 7. stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Poslovnom godinom smatraju se i izvještajna razdoblja kraća od 12 uzastopnih kalendarskih mjeseci ako su posljedica osnivanja poduzetnika, statusne promjene, promjene poslovne godine, prestanka poslovanja po skraćenom postupku bez likvidacije te otvaranja postupka likvidacije ili stečaja.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 3. točki 2. iza riječi: »sudionika poslovnog događaja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uzimajući u obzir da osobni podaci moraju biti primjereni, bitni i ograničeni na ono što je nužno za postizanje svrhe ovoga Zakona«.

Članak 7.

U članku 17. iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Matično društvo koje je obveznik primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja čije je barem jedno ovisno društvo obveznik primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja može sastavljati i prezentirati svoje pojedinačne i konsolidirane godišnje financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

(6) Poduzetnik iz stavaka 2. i 3. ovoga članka za kojega nije primjereno koristiti pretpostavku vremenske neograničenosti poslovanja, osim poduzetnika iz članka 19. stavka 6. ovoga Zakona i poduzetnika koji su osnovani sukladno propisima Republike Hrvatske te čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bilo koje države članice kako je određeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, koristi Hrvatski standard financijskog izvještavanja kojim se uređuje financijsko izvještavanje u takvim okolnostima i druge standarde financijskog izvještavanja propisane tim standardom.

(7) Hrvatski standard financijskog izvještavanja iz stavka 6. ovoga članka može dopustiti ili zahtijevati da poduzetnici iz stavka 3. ovoga članka, osim poduzetnika koji su izuzeti u stavku 6. ovoga članka, primjenjuju Međunarodne standarde financijskog izvještavanja te propisati prilagodbe tih standarda koje su nužne zbog neprimjerenosti korištenja pretpostavke o vremenski neograničenom poslovanju.«.

Članak 8.

U članku 18. stavku 2. riječ: »devet« zamjenjuje se riječju: »11«.

Članak 9.

U članku 21.a iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Ako poduzetnik objavi nefinancijsko izvješće iz stavka 1. ovoga članka kao dio izvješća poslovodstva, dužan ga je istaknuti na jasan i vidljiv način u posebnom odjeljku izvješća poslovodstva.«.

Članak 10.

U članku 24.a iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Ako matično društvo objavi konsolidirano nefinancijsko izvješće iz stavka 1. ovoga članka kao dio konsolidiranog godišnjeg izvješća, dužno ga je istaknuti na jasan i vidljiv način u posebnom odjeljku konsolidiranog godišnjeg izvješća.«.

Članak 11.

U članku 26. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. do 17. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, poduzetnik može, sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, za potrebe sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja koristiti i funkcijsku valutu koja je različita od eura ako je prema odredbama članka 17. stavka 3. ovoga Zakona obveznik primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

(4) Poduzetnik je dužan voditi računovodstvene evidencije koje su potrebne za financijsko izvještavanje u funkcijskoj valuti koja je različita od eura.

(5) Korištenje funkcijske valute koja je različita od eura nema utjecaja na obvezu vođenja poslovnih knjiga u eurima u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(6) Odredba stavka 3. ovoga članka nema utjecaj na propise o vođenju poreznih evidencija te strukturi i sadržaju izvještavanja za porezne potrebe.

(7) Ako poduzetnik primjenjuje funkcijsku valutu koja je različita od eura, tada mora sastavljati, utvrđivati i prezentirati godišnje financijske izvještaje i godišnje konsolidirane financijske izvještaje i u eurima.

(8) Za primjenu odredbi ovoga Zakona, propisa kojim se uređuju trgovačka društva, poreznih i drugih propisa u slučaju iz stavka 3. ovoga članka mjerodavnim se smatraju godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji iskazani u eurima.

(9) Za javnu objavu iz članka 30. ovoga Zakona poduzetnik iz stavka 3. ovoga članka dužan je predati utvrđene godišnje financijske izvještaje i godišnje konsolidirane financijske izvještaje u funkcijskoj valuti koja je različita od eura i u eurima.

(10) Preračun iznosa iz funkcijske valute koja je različita od eura u euro, kao i iskazivanje određenih pozicija u godišnjim financijskim izvještajima i godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima poduzetnik iz stavka 3. ovoga članka dužan je obavljati sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i ovoga Zakona.

(11) Elementi kapitala i rezervi preračunavaju se iz funkcijske valute koja je različita od eura u euro na sljedeći način:

1. temeljni kapital iskazuje se u euru kako je iskazan u sudskom registru

2. potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital koji poduzetnik potražuje od članova društva iskazuju se u euru sukladno poslovnim knjigama

3. rezerve kapitala, rezerve dobiti i zadržana dobit iskazuju se u euru kako su navedeni u odlukama nadležnih tijela na temelju kojih su formirani

4. revalorizacijske rezerve preračunavaju se u euro korištenjem povijesnog tečaja na datum procjene imovine za koju su priznate revalorizacijske rezerve

5. rezerve fer vrijednosti preračunavaju se u euro korištenjem spot tečaja na datum bilance.

(12) Tečajne razlike nastale zbog preračuna aktive, obveza i kapitala i rezervi u euro priznaju se u okviru ostale sveobuhvatne dobiti kao posebna pozicija pod nazivom tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu.

(13) Tečajne razlike iz stavka 12. ovoga članka, uzimajući u obzir odredbe propisa kojim se uređuju trgovačka društva koje uređuju upotrebu dobiti, smatraju se pozicijom za čiji se pozitivni (potražni) iznos povećava, a za negativni (dugovni) iznos ne umanjuju rezerve koje društvo mora imati po zakonu ili statutu i koje se ne smiju podijeliti članovima društva.

(14) Pozitivne tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu iskazane u stanju na zadnji dan poslovne godine ne smiju se raspodijeliti članovima društva prije prestanka društva niti se iz njih smije povećati temeljni kapital ili rezerve.

(15) Prestankom društva u smislu stavka 14. ovoga članka ne smatra se pripajanje društva drugome društvu, spajanje društva s drugim društvom i podjela društva razdvajanjem.

(16) Poduzetnik je dužan sastaviti i trajno čuvati potpunu dokumentaciju o preračunu godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz funkcijske valute koja je različita od eura u euro te ju je na zahtjev dužan staviti na raspolaganje nadležnim tijelima za potrebe obavljanja nadzora.

(17) Ministar financija pravilnikom iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona propisuje način utvrđivanja deviznih tečajeva za preračun iznosa iz funkcijske valute koja je različita od eura u euro, pozicije za iskazivanje tečajnih razlika u financijskim izvještajima nastalih zbog preračuna iz funkcijske valute koja je različita od eura u euro, sadržaj bilješki uz financijske izvještaje koje se odnose na preračun iz funkcijske valute koja je različita od eura u euro te ostale pojedinosti vezane za primjenu ovoga članka.«.

Članak 12.

Iza članka 29. dodaje se poglavlje IX.a s člancima 29.a do 29.g i naslovima iznad njih koji glase:

»IX.a IZVJEŠĆE O INFORMACIJAMA O POREZU NA DOBIT

Pojmovi

Članak 29.a

U smislu ovoga poglavlja pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Krajnje matično društvo« je poduzetnik koji sastavlja konsolidirane financijske izvještaje najveće grupe društava.

2. »Samostalni poduzetnik« je poduzetnik koji nije dio grupe kako je određena u članku 3. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona.

3. »Konsolidirani financijski izvještaji« su financijski izvještaji koje priprema matično poduzeće grupe u kojima se imovina, obveze, vlasnički kapital, prihodi i rashodi iskazuju kao da je riječ o jedinstvenom gospodarskom subjektu.

4. »Porezna jurisdikcija« je državna ili nedržavna jurisdikcija koja ima fiskalnu autonomiju u pogledu poreza na dobit.

5. »Prihod« je:

a) »netoprihod« za poduzetnike na koje se primjenjuje pravo države članice, a koji ne primjenjuju međunarodne računovodstvene standarde donesene na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili

b) »prihod« kako je definiran okvirom za financijsko izvještavanje na temelju kojega se pripremaju financijski izvještaji ili u smislu tog okvira, za druge poduzetnike.

Obveznici

Članak 29.b

(1) Krajnje matično društvo čiji konsolidirani prihod, iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi ukupno 750.000.000,00 eura sastavlja, objavljuje i čini javno dostupnim izvješće o informacijama o porezu na dobit za posljednju od te dvije uzastopne poslovne godine.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka prestaje ako ukupni konsolidirani prihod, iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, ne prelazi 750.000.000,00 eura za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine.

(3) Samostalni poduzetnik čiji prihod, iskazan u godišnjim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi ukupno 750.000.000,00 eura sastavlja, objavljuje i čini javno dostupnim izvješće o informacijama o porezu na dobit za posljednju od te dvije uzastopne poslovne godine.

(4) Obveza iz stavka 3. ovoga članka prestaje ako prihod, iskazan u godišnjim financijskim izvještajima, ne prelazi 750.000.000,00 eura za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine.

(5) Obveze iz stavaka 1. i 3. ovoga članka ne odnose se na samostalnog poduzetnika ili krajnje matično društvo i njihova povezana društva ako takva društva, uključujući njihove podružnice, imaju poslovni nastan ili stalno mjesto poslovanja ili stalnu poslovnu aktivnost samo na području Republike Hrvatske i ni u jednoj drugoj poreznoj jurisdikciji.

(6) Obveze iz stavaka 1. i 3. ovoga članka ne odnose se na samostalnog poduzetnika i krajnje matično društvo ako takva društva ili njihova povezana društva objavljuju izvješće u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, a kojim su obuhvaćene informacije o svim njihovim aktivnostima te, u slučaju krajnjeg matičnog društva, o aktivnostima povezanih društava uključenih u godišnje konsolidirane financijske izvještaje.

(7) Srednji i veliki poduzetnik koji je društvo kći pod kontrolom krajnjeg matičnog društva koje ne primjenjuje pravo Republike Hrvatske ili druge države članice čiji konsolidirani prihod iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi ukupno 750.000.000,00 eura objavljuje i čini javno dostupnim izvješće o informacijama o porezu na dobit koje se odnosi na to krajnje matično društvo za posljednju od te dvije uzastopne poslovne godine.

(8) Ako informacije ili izvješće iz stavka 7. ovoga članka nisu dostupni, srednji i veliki poduzetnik koji je društvo kći dužan je zatražiti od krajnjeg matičnog društva sve informacije potrebne da bi se ispunile obveze iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Ako krajnje matično društvo ne dostavi sve potrebne informacije iz stavka 7. ovoga članka, srednji i veliki poduzetnik koji je društvo kći sastavlja, objavljuje i čini javno dostupnim izvješće o informacijama o porezu na dobit koje sadržava sve informacije koje posjeduje, koje je dobilo ili pribavilo zajedno s izjavom u kojoj se navodi da krajnje matično društvo nije stavilo na raspolaganje potrebne informacije.

(10) Obveza iz stavka 7. ovoga članka prestaje ako ukupni konsolidirani prihod krajnjeg matičnog društva iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima ne prelazi 750.000.000,00 eura za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine.

(11) Podružnica koju je u Republici Hrvatskoj otvorio poduzetnik na kojega se ne primjenjuje pravo Republike Hrvatske ili druge države članice i koji ima pravni oblik usporediv s društvom kapitala kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva objavljuje i čini javno dostupnim izvješće o informacijama o porezu na dobit koje se odnosi na krajnje matično društvo ili na samostalnog poduzetnika iz stavka 16. točke 1. podtočki a) i b) ovoga članka za posljednju od te dvije uzastopne poslovne godine.

(12) Ako informacije ili izvješće iz stavka 11. ovoga članka nisu dostupni, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača, a u vezi s objavljivanjem iz članka 29.f stavka 2. ovoga Zakona, zahtijeva od krajnjeg matičnog društva ili od samostalnog poduzetnika iz stavka 16. točke 1. podtočki a) i b) ovoga članka dostavu svih informacija koje su potrebne kako bi ta osoba mogla ispuniti svoju obvezu.

(13) Ako nisu dostavljene sve potrebne informacije, podružnica sastavlja, objavljuje i čini javno dostupnim izvješće o informacijama o porezu na dobit koje sadrži sve informacije koje posjeduje, koje je dobila ili pribavila zajedno s izjavom u kojoj se navodi da krajnje matično društvo ili samostalni poduzetnik nije stavio na raspolaganje potrebne informacije.

(14) Obveze izvješćivanja navedene u stavcima 11., 12. i 13. ovoga članka primjenjuju se samo na podružnicu čiji prihod za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine prelazi pokazatelj iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona.

(15) Obveze iz stavaka 11. do 14. ovoga članka prestaju se primjenjivati ako prihod za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine ne prelazi pokazatelj iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona.

(16) Obveze navedene u stavcima 11. do 14. ovoga članka primjenjuju se na podružnicu samo ako su ispunjeni sljedeći kriteriji:

1. poduzetnik koji je osnovao podružnicu je:

a) povezano društvo u okviru grupe na čije se krajnje matično društvo ne primjenjuje pravo Republike Hrvatske ili druge države članice i čiji konsolidirani prihod iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine, prelazi ukupno 750.000.000,00 eura ili

b) samostalni poduzetnik čiji prihod iskazan u godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine, prelazi ukupno 750.000.000,00 eura i

2. krajnje matično društvo iz točke 1. podtočke a) ovoga stavka nema srednje ili veliko društvo kćer kako je navedeno u stavku 7. ovoga članka.

(17) Obveze u skladu sa stavcima 11. do 14. ovoga članka prestaju ako kriterij iz stavka 16. točke 1. podtočki a) i b) ovoga članka više nije ispunjen za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine.

(18) Obveze navedene u stavcima 7. do 9. i 11. do 14. ovoga članka prestaju se primjenjivati ako je krajnje matično društvo ili samostalni poduzetnik na koje se ne primjenjuje pravo Republike Hrvatske ili druge države članice sastavio izvješće o informacijama o porezu na dobit u skladu s člankom 29.c ovoga Zakona te ako izvješće o informacijama o porezu na dobit ispunjava sljedeće kriterije:

1. dostupno je javnosti, besplatno i u strojno čitljivom elektroničkom formatu za izvještavanje:

a) na mrežnim stranicama krajnjeg matičnog poduzetnika ili samostalnog poduzetnika

b) na najmanje jednom od službenih jezika Europske unije

c) najkasnije 12 mjeseci nakon datuma bilance poslovne godine za koju se izvješće sastavlja i

2. u njemu se navode naziv i sjedište društva kćeri ili naziv i adresa podružnice na koje se primjenjuje pravo Republike Hrvatske ili druge države članice i koja je objavila izvješće u skladu s člankom 29.e stavkom 1. ovoga Zakona.

(19) Društvo kći ili podružnica na koju se ne primjenjuju odredbe stavaka 7. do 9. i 11. do 14. ovoga članka objavljuje i čini javno dostupnim izvješće o informacijama o porezu na dobit ako je jedina svrha takvog društva kćeri ili podružnice izbjegavanje zahtjeva u vezi s izvješćivanjem o informacijama o porezu na dobit.

Sadržaj izvješća o informacijama o porezu na dobit

Članak 29.c

(1) Izvješće o informacijama o porezu na dobit koje se zahtijeva u skladu s člankom 29.b ovoga Zakona sadrži informacije koje se odnose na sve aktivnosti samostalnog poduzetnika ili krajnjeg matičnog društva, uključujući aktivnosti svih povezanih društava konsolidiranih u godišnjim financijskim izvještajima za relevantnu poslovnu godinu.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka su:

1. naziv krajnjeg matičnog društva ili samostalnog poduzetnika, oznaka poslovne godine, valuta koja se upotrebljava za prezentiranje izvješća i popis svih društava kćeri konsolidiranih u godišnjim financijskim izvještajima krajnjeg matičnog društva, ako postoje, za relevantnu poslovnu godinu, s poslovnim nastanom u Europskoj uniji ili u poreznim jurisdikcijama uključenima u priloge I. i II. Zaključaka Vijeća Europske unije o revidiranom EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe

2. kratak opis vrste aktivnosti

3. prosječan broj radnika na puno radno vrijeme

4. prihod koji obuhvaća transakcije s povezanim društvima, a koje treba izračunati kao:

a) zbroj netoprihoda, ostalih poslovnih prihoda, prihoda od sudjelujućih udjela, isključujući dividende primljene od povezanih društava, prihoda od drugih ulaganja i zajmova koji su dio dugotrajnih sredstava, drugih prihoda od kamata i sličnih prihoda navedenih u pravilniku kojim se uređuje struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja ili

b) prihod kako je određen okvirom za financijsko izvještavanje na temelju kojega se pripremaju godišnji financijski izvještaji, isključujući vrijednosna usklađivanja i dividende primljene od povezanih društava

5. iznos dobiti ili gubitka prije oporezivanja

6. iznos obračunanog poreza na dobit tijekom relevantne poslovne godine, koji treba izračunati kao tekući porezni rashod koji je priznat u vezi s oporezivom dobiti ili gubitkom poslovne godine poduzetnika i podružnica u relevantnoj poreznoj jurisdikciji, pri čemu se tekući porezni rashod odnosi samo na aktivnosti poduzetnika u relevantnoj poslovnoj godini i ne uključuje odgođene poreze ili rezerviranja za neizvjesne porezne obveze

7. iznos plaćenog poreza na dobit na novčanoj osnovi, koji treba izračunati kao iznos poreza na dobit koji su poduzetnici i podružnice u relevantnoj poreznoj jurisdikciji platili tijekom relevantne poslovne godine, pri čemu plaćeni porez uključuje porez po odbitku koji su platili drugi poduzetnici u odnosu na plaćanja poduzetnicima i podružnicama unutar grupe i

8. iznos akumulirane dobiti na kraju relevantne poslovne godine, pri čemu akumulirana dobit predstavlja zbroj dobiti iz proteklih poslovnih godina i iz relevantne poslovne godine za koju još nije odlučeno o raspodjeli. U slučaju podružnica, akumulirana dobit jest dobit poduzetnika koji je osnovao podružnicu.

(3) O informacijama navedenima u stavku 2. ovoga članka može se izvijestiti na temelju uputa za izvješćivanje iz propisa kojima se uređuje administrativna suradnja u području poreza između Republike Hrvatske, država članica i poreznih jurisdikcija izvan Europske unije.

(4) Informacije iz stavka 2. ovoga članka iskazuju se upotrebom zajedničkog predloška i strojno čitljivih elektroničkih formata za izvještavanje, kako je uređeno provedbenim aktima Europske komisije.

(5) U izvješću o informacijama o porezu na dobit iskazuju se informacije iz stavka 2. ili 3. ovoga članka, zasebno za svaku državu članicu.

(6) Ako se država članica sastoji od nekoliko poreznih jurisdikcija, informacije se objedinjuju na razini države članice.

(7) U izvješću o informacijama o porezu na dobit iskazuju se i informacije iz stavka 2. ili 3. ovoga članka, zasebno za svaku poreznu jurisdikciju koja je 1. ožujka poslovne godine za koju se izvješće treba sastaviti navedena u Prilogu I. Zaključaka Vijeća Europske unije o revidiranom EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe te se u njemu takve informacije dostavljaju zasebno za svaku poreznu jurisdikciju koja je 1. ožujka poslovne godine za koju se izvješće treba sastaviti i 1. ožujka prethodne poslovne godine bila navedena u Prilogu II. Zaključaka Vijeća Europske unije o revidiranom EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe.

(8) U izvješću o informacijama o porezu na dobit iskazuju se i informacije iz stavka 2. ili 3. ovoga članka na zbrojnoj osnovi za ostale porezne jurisdikcije.

(9) Informacije se pripisuju svakoj relevantnoj poreznoj jurisdikciji na temelju poslovnog nastana, postojanja stalnog mjesta poslovanja ili stalne poslovne aktivnosti koja, s obzirom na aktivnosti grupe ili samostalnog poduzetnika, može podlijegati obvezi poreza na dobit u toj poreznoj jurisdikciji.

(10) Ako aktivnosti nekoliko povezanih društava mogu podlijegati porezu na dobit u jednoj poreznoj jurisdikciji, informacije koje se pripisuju toj poreznoj jurisdikciji zbroj su informacija koje se odnose na takve aktivnosti svakog povezanog društva i njihovih podružnica u toj poreznoj jurisdikciji.

(11) Informacije o jednoj određenoj aktivnosti ne smiju se pripisivati istodobno više poreznih jurisdikcija.

(12) Jedna ili više informacija koje se moraju objaviti u skladu sa stavkom 2. ili 3. ovoga članka mogu se privremeno izostaviti iz izvješća o informacijama o porezu na dobit ako bi se njihovim otkrivanjem ozbiljno naštetilo poslovnom položaju poduzetnika na kojeg se to izvješće odnosi.

(13) Svako izostavljanje informacija iz stavka 12. ovoga članka mora se jasno navesti u izvješću o informacijama o porezu na dobit zajedno s obrazloženjem za to izostavljanje.

(14) Sve izostavljene informacije sukladno članku 12. ovoga članka moraju se objaviti u kasnijem izvješću o informacijama o porezu na dobit, a najkasnije pet godina od datuma izvornog izostavljanja.

(15) Informacije koje se odnose na porezne jurisdikcije uključene u Priloge I. i II. Zaključaka Vijeća Europske unije o revidiranom EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe iz stavka 7. ovoga članka nikada se ne smiju izostaviti.

(16) U izvješće o informacijama o porezu na dobit može se uključiti, ako je to primjenjivo na razini grupe, općeniti prikaz u kojem se navode objašnjenja eventualnih značajnih odstupanja između iznosa objavljenih na temelju stavka 2. podtočaka 6. i 7. ovoga članka, uzimajući pritom u obzir, prema potrebi, odgovarajuće iznose iz prethodnih poslovnih godina.

(17) U izvješću o informacijama o porezu na dobit navodi se je li pripremljeno u skladu sa stavkom 2. ili 3. ovoga članka.

Valuta

Članak 29.d

(1) Valuta koja se upotrebljava u izvješću o informacijama o porezu na dobit je valuta u kojoj su iskazani godišnji konsolidirani financijski izvještaji krajnjeg matičnog društva ili godišnji financijski izvještaji samostalnog poduzetnika.

(2) Izvješće o informacijama o porezu na dobit može se objaviti u valuti koja je različita od valute koja se upotrebljava u godišnjim financijskim izvještajima, osim u slučaju navedenom u članku 29.b stavku 8. ovoga Zakona, gdje je valuta koja se upotrebljava u izvješću o informacijama o porezu na dobit valuta u kojoj društvo kći objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje.

Objavljivanje i javna dostupnost

Članak 29.e

(1) Izvješće o informacijama o porezu na dobit iz članka 29.b stavaka 1., 3., 7., 11. i 19. ovoga Zakona ili izjava iz članka 29.b stavaka 9. i 13. ovoga Zakona moraju se objaviti u roku od 12 mjeseci od datuma bilance za poslovnu godinu za koju se izvješće sastavlja.

(2) Izvješće o informacijama o porezu na dobit i izjava koju objavljuju poduzetnici u skladu sa stavkom 1. ovoga članka moraju biti besplatni i javno dostupni na najmanje jednom od službenih jezika Europske unije najkasnije 12 mjeseci nakon datuma bilance za poslovnu godinu za koju je izvješće sastavljeno na mrežnim stranicama:

a) poduzetnika ako se primjenjuje članak 29.b stavci 1. i 3. ovoga Zakona

b) društva kćeri ili povezanog društva ako se primjenjuje članak 29.b stavak 7. ovoga Zakona ili

c) podružnice ili poduzetnika koji je osnovao podružnicu ili povezano društvo ako se primjenjuje članak 29.b stavak 11. ovoga Zakona.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se ako je izvješće o informacijama o porezu na dobit, koje je objavljeno u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, besplatno i javno dostupno bilo kojoj trećoj strani koja se nalazi u Europskoj uniji u strojno čitljivom elektroničkom formatu za izvještavanje na mrežnim stranicama Registra godišnjih financijskih izvještaja.

(4) Mrežne stranice poduzetnika i podružnice iz stavka 2. ovoga članka moraju sadržavati informacije o izuzeću iz stavka 3. ovoga članka i upućivanje na mrežne stranice relevantnog registra godišnjih financijskih izvještaja.

(5) Izvješće o informacijama o porezu na dobit iz članka 29.b stavaka 1., 3., 7., 11. i 19. ovoga Zakona ili izjava iz članka 29.b stavaka 9. i 13. ovoga Zakona ostaju dostupni na relevantnim mrežnim stranicama najmanje pet uzastopnih godina od dana objave.

Odgovornost

Članak 29.f

(1) Članovi administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela, krajnjeg matičnog društva ili samostalnog poduzetnika iz članka 29.b stavaka 1. i 3. ovoga Zakona solidarno su odgovorni, u okviru nadležnosti koju imaju na temelju ovoga Zakona ili drugih propisa, za sastavljanje, objavljivanje i javnu dostupnost izvješća o informacijama o porezu na dobit u skladu s člancima 29.b, 29.c, 29.d i 29.e ovoga Zakona.

(2) Članovi administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela društva kćeri iz članka 29.b stavka 7. ovoga Zakona i osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice iz članka 29.b stavka 11. ovoga Zakona zastupa osnivača solidarno su odgovorni da je, prema njihovim saznanjima i sposobnostima, izvješće o informacijama o porezu na dobit sastavljeno u skladu s člancima 29.b, 29.c i 29.d ovoga Zakona, odnosno da je usklađeno, kako je to relevantno, s člancima 29.b, 29.c i 29.d ovoga Zakona te da je javno dostupno u skladu s člankom 29.e ovoga Zakona.

Izjava ovlaštenog revizora

Članak 29.g

Samostalni revizor ili više njih ili revizorsko društvo ili više njih dužni su u revizorskom izvješću navesti je li za poslovnu godinu, koja prethodi poslovnoj godini za koju su pripremljeni godišnji financijski izvještaji koji su predmet revizije, objavljeno izvješće o informacijama o porezu na dobit i, ako jest, je li objavljeno u skladu s člankom 29.e ovoga Zakona.«.

Članak 13.

U članku 30. stavku 1. točki 1. riječi: »i trgovac pojedinac određeni« zamjenjuju se riječima: »kako je određeno«.

U točki 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. kreditna unija kako je određeno propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih unija.«.

U stavku 5. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »točaka 1. i 2.«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Poduzetnici iz stavka 1. točke 3. ovoga članka dostavljaju Financijskoj agenciji radi javne objave potpune i točne godišnje financijske izvještaje s pripadajućim revizorskim izvješćem najkasnije u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.«.

Članak 14.

Iza članka 36. dodaju se članak 36.a i naslov iznad članka koji glase:

»Nadzor nad izradom i objavom izvješća o informacijama o porezu na dobit

Članak 36.a

Ministarstvo financija, Porezna uprava nadležna je za obavljanje nadzora poduzetnika u dijelu koji se odnosi na izradu i objavu izvješća o informacijama o porezu na dobit iz članaka 29.b i 29.e ovoga Zakona.«.

Članak 15.

U članku 37. iza riječi: »poslova« dodaju se riječi: »i izrade i objave izvješća o informacijama o porezu na dobit«.

Članak 16.

U članku 38. iza riječi: »poslova« dodaju se riječi: »i izrade i objave izvješća o informacijama o porezu na dobit«.

Članak 17.

U članku 41. stavku 3. riječi: »stavka 39. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »članka 39. ovoga Zakona«.

Članak 18.

U članku 42. stavku 1. iza točke 32. dodaju se nove točke 33. i 34. koje glase:

»33. ne sastavi izvješće o informacijama o porezu na dobit u skladu s člankom 29 b. stavcima 1., 3., 7. i 11. ovoga Zakona

34. ne objavi izvješće o informacijama o porezu na dobit u skladu s člankom 29.e stavkom 1. ovoga Zakona«.

Dosadašnja točka 33., koja postaje točka 35., mijenja se i glasi:

»35. ne dostavi dokumentaciju iz članka 30. stavaka 2., 3., 4. i 11. ovoga Zakona Financijskoj agenciji radi javne objave sukladno rokovima iz članka 30. stavaka 5., 6., 7. i 11. ovoga Zakona ili u slučajevima posebnih okolnosti iz članka 34.a stavka 1. ovoga Zakona u rokovima propisanim pravilnikom iz članka 34.a stavka 2. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 34. i 35. postaju točke 36. i 37.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prva primjena

Članak 19.

(1) Odredbe članka 11. ovoga Zakona primjenjuju se na poslovnu godinu koja počinje 1. siječnja 2024. ili nakon tog datuma.

(2) Elementi kapitala i rezervi iz članka 26. stavka 11. točaka 3. i 4. koje su dodane člankom 11. ovoga Zakona preračunavaju se u euro prema fiksnom tečaju konverzije, ako su nastali prije uvođenja eura.

(3) Poduzetnik je dužan izraditi i objaviti izvješće o informacijama o porezu na dobit iz članka 29.b koji je dodan člankom 12. ovoga Zakona za poslovnu godinu koja počinje 1. siječnja 2024. ili nakon tog datuma.

(4) Kreditna unija iz članka 4. stavka 2. točke 4. koja je dodana člankom 4. ovoga Zakona postaje obveznik javne objave za poslovnu godinu koja počinje 1. siječnja 2024. ili nakon tog datuma.

Rokovi za donošenje podzakonskih akata

Članak 20.

(1) Ministar financija će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predložiti Vladi Republike Hrvatske dva člana Odbora za standarde financijskog izvještavanja.

(2) Odbor za standarde financijskog izvještavanja donijet će Hrvatski standard financijskog izvještavanja iz članka 17. stavka 6. koji je dodan člankom 7. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar financija uskladit će Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 95/16. i 144/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od pet mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Nefinancijsko izvješće

Članak 21.

Nefinancijsko izvješće iz članka 21.a stavka 13. koje je dodano člankom 9. ovoga Zakona i konsolidirano nefinancijsko izvješće iz članka 24.a stavka 13. koje je dodano člankom 10. ovoga Zakona, a koje je dio izvješća poslovodstva, poduzetnik je dužan istaknuti na jasan i vidljiv način u posebnom odjeljku izvješća poslovodstva za poslovnu godinu koja počinje 1. siječnja 2024. ili nakon tog datuma.

Stupanje na snagu

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4. stavka 2. točke 4. koja je dodana člankom 4. ovoga Zakona, članka 17. stavka 5. koji je dodan člankom 7. ovoga Zakona, članaka 9. do 12., članaka 14. do 16. i članka 18. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/30
Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.