Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu

NN 89/2023 (1.8.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1386

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/21

Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA32.784.756.40833.385.693.00033.874.017.237103,32101,46
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.485.7032.009.0003.664.425246,65182,40
 
UKUPNI PRIHODI32.786.242.11133.387.702.00033.877.681.662103,33101,47
3RASHODI POSLOVANJA32.588.538.33332.909.538.00033.420.096.440102,55101,55
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE15.465.508128.164.00024.870.059160,8119,40
 
UKUPNI RASHODI32.604.003.84133.037.702.00033.444.966.499102,58101,23
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK182.238.270350.000.000432.715.163237,44123,63

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA000 
 
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA12.599.433350.000.000254.611.6062020,8272,75
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE877.864.8831.047.503.7201.047.503.720119,32100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-1.047.503.720-1.047.503.720-1.225.607.277117,00117,00
 
NETO FINANCIRANJE-182.238.270-350.000.000-432.715.163237,44123,63
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA32.784.756.40833.385.693.00033.874.017.237103,32101,46
62Doprinosi23.362.833.00325.911.400.00026.377.851.445112,91101,80
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje23.362.833.00325.911.400.00026.377.851.445112,91101,80
6211Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje23.352.297.70726.363.241.391112,89
6212Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu10.535.29614.610.054138,68
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna6.822.354.2124.830.600.0004.793.875.53570,2799,24
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU3.413.79939.600.0001.570.19546,003,97
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU3.413.7991.570.19546,00
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima6.818.005.7104.790.000.0004.790.000.00070,26100,00
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima6.818.005.7104.790.000.00070,26
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava934.7031.000.0002.305.340246,64230,53
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava934.7032.305.340246,64
64Prihodi od imovine9.314.40110.600.0008.223.59188,2977,58
641Prihodi od financijske imovine8.653.96610.000.0007.764.32989,7277,64
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju7087124,29
6414Prihodi od zateznih kamata6.897.8006.195.56089,82
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule1.756.0961.568.68289,33
642Prihodi od nefinancijske imovine660.435600.000459.26269,5476,54
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine660.435459.26269,54
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.587.182.1442.630.843.0002.691.547.600104,03102,31
652Prihodi po posebnim propisima2.587.182.1442.630.843.0002.691.547.600104,03102,31
6526Ostali nespomenuti prihodi2.587.182.1442.691.547.600104,03
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima1.860.3552.050.0002.195.421118,01107,09
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.860.3552.050.0002.195.421118,01107,09
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe44.30443.01197,08
6615Prihodi od pruženih usluga1.816.0512.152.410118,52
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi1.212.293200.000323.64526,70161,82
681Kazne i upravne mjere898.293200.000322.89035,94161,45
6819Ostale kazne898.293322.89035,94
683Ostali prihodi314.0007550,24
6831Ostali prihodi314.0007550,24

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.485.7032.009.0003.664.425246,65182,40
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine1.485.7032.009.0003.664.425246,65182,40
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata1.478.6032.000.0003.650.361246,88182,52
7211Stambeni objekti1.478.6033.523.245238,28
7212Poslovni objekti127.116
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava7.1009.00014.064198,08156,27
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu7.10014.064198,08

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA32.588.538.33332.909.538.00033.420.096.440102,55101,55
31Rashodi za zaposlene295.283.684306.782.000315.225.042106,75102,75
311Plaće (Bruto)244.854.227253.368.000261.957.911106,99103,39
3111Plaće za redovan rad212.086.086228.597.587107,79
3113Plaće za prekovremeni rad1.305.6311.212.73092,88
3114Plaće za posebne uvjete rada31.462.51032.147.594102,18
312Ostali rashodi za zaposlene12.195.76712.090.00012.574.421103,10104,01
3121Ostali rashodi za zaposlene12.195.76712.574.421103,10
313Doprinosi na plaće38.233.69041.324.00040.692.710106,4398,47
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje38.230.06440.644.184106,31
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3.62648.5261338,28
32Materijalni rashodi81.571.590113.867.00092.097.240112,9080,88
321Naknade troškova zaposlenima8.409.3829.797.00010.177.743121,03103,89
3211Službena putovanja142.344600.460421,84
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.083.4979.141.559113,09
3213Stručno usavršavanje zaposlenika116.123253.581218,37
3214Ostale naknade troškova zaposlenima67.418182.143270,17
322Rashodi za materijal i energiju11.930.45219.715.00017.869.972149,7890,64
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.537.9996.554.724118,36
3223Energija5.812.78410.505.967180,74
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje288.475372.615129,17
3225Sitni inventar i auto-gume164.012314.468191,73
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća127.182122.19896,08
323Rashodi za usluge55.821.09377.715.00058.212.807104,2874,91
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza15.633.00916.515.828105,65
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.594.92310.095.43295,29
3233Usluge promidžbe i informiranja2.181.8332.998.305137,42
3234Komunalne usluge3.099.6823.214.778103,71
3235Zakupnine i najamnine10.196.46412.618.055123,75
3236Zdravstvene i veterinarske usluge608.6161.045.625171,80
3237Intelektualne i osobne usluge3.517.4172.524.47271,77
3238Računalne usluge7.731.4335.519.48171,39
3239Ostale usluge2.257.7163.680.831163,03
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa510.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.410.6636.130.0005.836.718107,8795,22
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično724.303675.01293,19
3292Premije osiguranja431.930537.250124,38
3293Reprezentacija83.31289.817107,81
3294Članarine i norme7.0203.12044,44
3295Pristojbe i naknade1.781.7731.272.07571,39
3296Troškovi sudskih postupaka2.147.5482.925.104136,21
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja234.777334.340142,41
34Financijski rashodi22.968.49221.720.00023.371.015101,75107,60
343Ostali financijski rashodi22.968.49221.720.00023.371.015101,75107,60
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa18.590.07617.139.27492,20
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule4.020.9204.738.373117,84
3433Zatezne kamate357.4961.493.208417,69
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi160
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna125.924.037123.867.000107.884.84885,6787,10
363Pomoći unutar općeg proračuna125.902.277123.867.000107.884.84885,6987,10
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna125.902.277107.884.84885,69
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava21.760
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava21.760
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade32.056.955.49632.339.152.00032.877.424.535102,56101,66
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja32.056.929.30432.338.852.00032.877.204.540102,56101,66
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora3.315.462.2063.605.530.854108,75
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora8.230.427.8468.960.374.917108,87
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru20.511.039.25220.311.298.76999,03
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna26.192300.000219.995839,9373,33
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu26.192219.995839,93
38Ostali rashodi5.835.0344.150.0004.093.76070,1698,64
381Tekuće donacije100.00045.00045,00
3811Tekuće donacije u novcu45.000
383Kazne, penali i naknade štete5.835.0344.050.0004.048.76069,3999,97
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama5.814.4743.997.66268,75
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta4.874
3835Ostale kazne15.68651.098325,76


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE15.465.508128.164.00024.870.059160,8119,40
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine971.2552.000.000112.25211,565,61
412Nematerijalna imovina971.2552.000.000112.25211,565,61
4124Ostala prava971.255112.25211,56
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.040.871109.164.00017.858.139354,2716,36
421Građevinski objekti812.56750.000.000793.25997,621,59
4212Poslovni objekti812.567793.25997,62
422Postrojenja i oprema3.952.04716.023.00015.222.929385,1995,01
4221Uredska oprema i namještaj3.684.51213.969.796379,15
4222Komunikacijska oprema3.456
4223Oprema za održavanje i zaštitu215.4311.200.896557,44
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene52.10448.78193,62
423Prijevozna sredstva244.8821.650.000229.28293,6313,90
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu244.882229.28293,63
426Nematerijalna proizvedena imovina31.37541.491.0001.612.6695139,983,89
4262Ulaganja u računalne programe31.3751.612.6695139,98
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini9.453.38217.000.0006.899.66872,9940,59
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima9.453.38217.000.0006.899.66872,9940,59
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima9.453.3826.899.66872,99

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-182.238.270-350.000.000-432.715.163237,44123,63
Prijenos depozita iz prethodne godine877.864.8831.047.503.7201.047.503.720119,32100,00
Prijenos depozita u sljedeću godinu-1.047.503.720-1.047.503.720-1.225.607.277117,00117,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA12.599.433350.000.000254.611.6062020,8272,75
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova12.599.433350.000.000254.611.6062020,8272,75
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti12.599.433350.000.000254.611.6062020,8272,75
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna12.599.433254.611.6062020,82

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN
2022.
IZVRŠENJE
2022.
INDEKS
1234=3/2*100
006HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE33.387.702.00033.699.578.105100,93
     
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI32.034.041.00032.387.813.489101,10
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA4.724.600.0004.646.280.65898,34
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna35.744.00036.087.489100,96
363Pomoći unutar općeg proračuna35.744.00036.087.489100,96
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna36.087.489
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.688.856.0004.610.193.16998,32
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.688.856.0004.610.193.16998,32
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.121.015.649
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru2.489.177.520
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE4.620.000.0004.577.244.47599,07
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.620.000.0004.577.244.47599,07
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.620.000.0004.577.244.47599,07
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora4.451.288.646
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru125.955.829
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA930.000.000934.576.893100,49
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade930.000.000934.576.893100,49
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja930.000.000934.576.893100,49
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora926.980.459
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru7.596.434
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA11.550.000.00011.708.000.451101,37
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna75.584.00060.556.36280,12
363Pomoći unutar općeg proračuna75.584.00060.556.36280,12
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna60.556.362
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade11.474.416.00011.647.444.089101,51
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja11.474.416.00011.647.444.089101,51
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora155.962.107
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru11.491.481.982
A600004SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.426.247.0001.437.620.779100,80
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna12.539.00011.240.99789,65
363Pomoći unutar općeg proračuna12.539.00011.240.99789,65
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna11.240.997
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.413.708.0001.426.379.782100,90
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.413.708.0001.426.379.782100,90
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora493.442.237
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru932.937.545
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI2.510.000.0002.851.734.823113,61
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.510.000.0002.851.734.823113,61
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja2.510.000.0002.851.734.823113,61
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora170.402.938
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru2.681.331.885
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.600.000.0001.598.617.71999,91
34Financijski rashodi628.595
343Ostali financijski rashodi628.595
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule628.595
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.600.000.0001.597.989.12499,87
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.600.000.0001.597.989.12499,87
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora334.050.242
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora151.279.080
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru1.112.659.802
A600007LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ570.000.000630.750.547110,66
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade570.000.000630.750.547110,66
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja570.000.000630.750.547110,66
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.373.249
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora187.422.771
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru440.954.527
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM369.773.000364.206.55498,49
31Rashodi za zaposlene266.432.000272.577.375102,31
311Plaće (Bruto)219.648.000226.568.093103,15
3111Plaće za redovan rad197.585.513
3113Plaće za prekovremeni rad1.053.862
3114Plaće za posebne uvjete rada27.928.718
312Ostali rashodi za zaposlene10.590.00010.933.779103,25
3121Ostali rashodi za zaposlene10.933.779
313Doprinosi na plaće36.194.00035.075.50396,91
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje35.026.977
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti48.526
32Materijalni rashodi93.291.00079.131.56884,82
321Naknade troškova zaposlenima8.500.0008.969.492105,52
3211Službena putovanja582.333
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.951.435
3213Stručno usavršavanje zaposlenika253.581
3214Ostale naknade troškova zaposlenima182.143
322Rashodi za materijal i energiju17.020.00017.028.761100,05
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.713.513
3223Energija10.505.967
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje372.615
3225Sitni inventar i autogume314.468
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća122.198
323Rashodi za usluge62.471.00048.308.55577,33
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza9.231.566
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.095.432
3233Usluge promidžbe i informiranja1.014.588
3234Komunalne usluge3.214.778
3235Zakupnine i najamnine12.618.055
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.045.625
3237Intelektualne i osobne usluge2.100.018
3238Računalne usluge5.458.910
3239Ostale usluge3.529.583
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.800.0004.824.760100,52
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično675.012
3292Premije osiguranja537.250
3293Reprezentacija89.817
3294Članarine i norme3.120
3295Pristojbe i naknade264.268
3296Troškovi sudskih postupaka2.920.953
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja334.340
34Financijski rashodi9.700.00012.226.518126,05
343Ostali financijski rashodi9.700.00012.226.518126,05
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa6.627.940
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule4.109.778
3433Zatezne kamate1.488.640
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi160
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade300.000219.99573,33
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna300.000219.99573,33
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu219.995
38Ostali rashodi50.00051.098102,20
383Kazne, penali i naknade štete50.00051.098102,20
3835Ostale kazne51.098
A600009NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD1.572.000.0001.621.466.342103,15
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.572.000.0001.621.466.342103,15
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.572.000.0001.621.466.342103,15
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.621.466.342
A600010NAKNADE BRANITELJIMA13.000.00014.076.558108,28
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.000.00014.076.558108,28
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja13.000.00014.076.558108,28
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora14.076.558
A600011NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST1.236.400.0001.232.367.69899,67
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade1.236.400.0001.232.367.69899,67
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.236.400.0001.232.367.69899,67
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.232.367.698
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA163.176.000169.690.918103,99
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade163.176.000169.690.918103,99
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja163.176.000169.690.918103,99
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora169.690.918
     
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE3.220.0003.114.58096,73
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.220.0003.114.58096,73
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja3.220.0003.114.58096,73
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora3.114.580
     
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE25.000.00018.926.95375,71
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade25.000.00018.926.95375,71
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja25.000.00018.926.95375,71
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora18.926.953
A600015SPECIJALIZACIJE276.000290.479105,25
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade276.000290.479105,25
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja276.000290.479105,25
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora290.479
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA97.400.00097.262.97899,86
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade97.400.00097.262.97899,86
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja97.400.00097.262.97899,86
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora10.887.375
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora52.710.653
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru33.664.950
A600017NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI179.400.000198.286.460110,53
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade179.400.000198.286.460110,53
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja179.400.000198.286.460110,53
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora198.286.460
A600018NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI4.000.0003.997.66299,94
38Ostali rashodi4.000.0003.997.66299,94
383Kazne, penali i naknade štete4.000.0003.997.66299,94
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3.997.662
A600036POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA350.000.000254.611.60672,75
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova350.000.000254.611.60672,75
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti350.000.000254.611.60672,75
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna254.611.606
K600000ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA89.549.00024.688.35627,57
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.000.000112.2525,61
412Nematerijalna imovina2.000.000112.2525,61
4124Ostala prava112.252
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine70.549.00017.676.43625,06
421Građevinski objekti50.000.000793.2591,59
4212Poslovni objekti793.259
422Postrojenja i oprema15.823.00015.222.92996,21
4221Uredska oprema i namještaj13.969.796
4222Komunikacijska oprema3.456
4223Oprema za održavanje i zaštitu1.200.896
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene48.781
423Prijevozna sredstva1.650.000229.28213,90
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu229.282
426Nematerijalna proizvedena imovina3.076.0001.430.96646,52
4262Ulaganja u računalne programe1.430.966
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini17.000.0006.899.66840,59
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima17.000.0006.899.66840,59
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima6.899.668
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE1.315.340.0001.309.263.50999,54
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA1.242.000.0001.245.408.672100,27
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.242.000.0001.245.408.672100,27
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.242.000.0001.245.408.672100,27
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora249.870.377
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru995.538.295
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM72.940.00063.673.13487,30
31Rashodi za zaposlene40.350.00040.316.15799,92
311Plaće (Bruto)33.720.00033.397.00299,04
3111Plaće za redovan rad29.019.258
3113Plaće za prekovremeni rad158.868
3114Plaće za posebne uvjete rada4.218.876
312Ostali rashodi za zaposlene1.500.0001.640.642109,38
3121Ostali rashodi za zaposlene1.640.642
313Doprinosi na plaće5.130.0005.278.513102,89
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje5.278.513
32Materijalni rashodi20.470.00012.796.07562,51
321Naknade troškova zaposlenima1.285.0001.191.15492,70
3211Službena putovanja1.030
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.190.124
322Rashodi za materijal i energiju2.695.000841.21131,21
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi841.211
323Rashodi za usluge15.150.0009.751.75264,37
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.284.262
3233Usluge promidžbe i informiranja1.983.717
3237Intelektualne i osobne usluge271.954
3238Računalne usluge60.571
3239Ostale usluge151.248
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.330.0001.011.95876,09
3295Pristojbe i naknade1.007.807
3296Troškovi sudskih postupaka4.151
34Financijski rashodi12.020.00010.515.90287,49
343Ostali financijski rashodi12.020.00010.515.90287,49
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa10.511.334
3433Zatezne kamate4.568
38Ostali rashodi100.00045.00045,00
381Tekuće donacije100.00045.00045,00
3811Tekuće donacije u novcu45.000
K600001ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA400.000181.70345,43
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine400.000181.70345,43
422Postrojenja i oprema200.000
426Nematerijalna proizvedena imovina200.000181.70390,85
4262Ulaganja u računalne programe181.703
6002PROJEKTI EU38.321.0002.501.1076,53
     
A600021CEF – EHEALTH311.629
31Rashodi za zaposlene307.049
311Plaće (Bruto)263.755
3111Plaće za redovan rad263.755
313Doprinosi na plaće43.294
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje43.294
32Materijalni rashodi4.580
321Naknade troškova zaposlenima4.580
3211Službena putovanja4.580
A600022E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA29.250.0001.661.4515,68
31Rashodi za zaposlene1.590.651
311Plaće (Bruto)1.352.053
3111Plaće za redovan rad1.352.053
313Doprinosi na plaće238.598
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje238.598
32Materijalni rashodi70.00070.800101,14
321Naknade troškova zaposlenima800
3211Službena putovanja800
323Rashodi za usluge70.00070.000100,00
3237Intelektualne i osobne usluge70.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine29.180.000
426Nematerijalna proizvedena imovina29.180.000
A600023E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA4.290.000381.1028,88
31Rashodi za zaposlene357.977
311Plaće (Bruto)312.550
3111Plaće za redovan rad312.550
313Doprinosi na plaće45.427
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje45.427
32Materijalni rashodi24.00023.12596,35
323Rashodi za usluge24.00023.12596,35
3237Intelektualne i osobne usluge23.125
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.266.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.266.000
A600024HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA4.769.000112.6282,36
31Rashodi za zaposlene53.253
311Plaće (Bruto)45.265
3111Plaće za redovan rad45.265
313Doprinosi na plaće7.988
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.988
32Materijalni rashodi59.375
323Rashodi za usluge59.375
3237Intelektualne i osobne usluge59.375
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.769.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.769.000
A600033X-EHEALTH – PROJEKT EU22.580
31Rashodi za zaposlene22.580
311Plaće (Bruto)19.193
3111Plaće za redovan rad19.193
313Doprinosi na plaće3.387
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.387
A600035TEHDAS JOINT ACTION12.00011.71797,64
32Materijalni rashodi12.00011.71797,64
321Naknade troškova zaposlenima12.00011.71797,64
3211Službena putovanja11.717