Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune

NN 94/2023 (14.8.2023.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune

KOLEKTIVNI UGOVORI

1420

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA

Zagreb, Radnička cesta 37a, zastupana po predsjedniku Mirku Habijancu (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

i

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE

Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2, zastupan po predsjednici Jasenki Vukšić (u daljnjem tekstu: Sindikat)

sklopili su 20. srpnja 2023. godine sljedeći

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO (OD 25. RUJNA 2015. GODINE) – ŠESTE IZMJENE I DOPUNE

Članak 1.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (dalje u tekstu: Kolektivni ugovor) sklopljen je 25. rujna 2015. godine. Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – prve izmjene i dopune sklopljen je 20. veljače 2018. godine, Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune sklopljen je 7. srpnja 2020. godine, Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – treće izmjene i dopune sklopljen je 15. rujna 2020. godine, Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune sklopljen je 13. srpnja 2022. godine te je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – pete izmjene i dopune sklopljen 15. rujna 2022. godine.

Ovim Kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune (dalje u tekstu: Šeste izmjene i dopune Kolektivnog ugovora) ugovorne strane mijenjaju Kolektivni ugovor iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

U članku 4. dodaje se novi stavak 3. i glasi:

»Ugovor se primjenjuje i na radnike koje agencija za privremeno zapošljavanje ustupa poslodavcu na kojeg se primjenjuje ovaj Ugovor.«.

Članak 3.

U članku 5. mijenja se stavak 2. i glasi:

»Radnik s posebnim ovlastima iz stavka 1. ovog članka je fizička osoba koja je kao član uprave ili izvršni direktor prema propisima o trgovačkim društvima, statutom, društvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju ovlaštena voditi poslove poslodavca te rukovodeći radnik ovlašten samostalno sklapati pravne poslove u ime i za račun poslodavca i/ili donositi odluke o organizaciji rada i poslovanja poslodavca.«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 3. iza riječi »grupu« dodaju se riječi »ili podgrupu«.

Članak 5.

U članku 9. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Odgovorna osoba poslodavca za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu je neposredni rukovoditelj (ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu, brigadir ili poslovođa) koji rukovodi procesom rada.«.

Članak 6.

U članku 18. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Radnik ima pravo odbiti raditi i napustiti mjesto rada ako mu izravno prijeti rizik za život i zdravlje, sve dok poslodavac ne poduzme korektivne mjere, te zbog takvog postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice i dužan je o postojanju takvih opasnosti obavijestiti neposredno nadređenu osobu (ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, brigadira, poslovođu).

Poslodavac ili njegov ovlaštenik, odnosno radnik ili povjerenik radnika za ZNR u slučaju obavijesti iz st. 1. ovog članka obvezni su bez odgađanja utvrditi činjenično stanje i provesti postupak sukladno Zakonu.«.

Članak 7.

U članku 20. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Poslodavac će o svom trošku, u skladu s potrebama obavljanja ugovorenih poslova, omogućiti radniku školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje.

Radnik je dužan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama obavljanja ugovorenih poslova, školovati se obrazovati, osposobljavati i usavršavati za rad.«.

Stavak 3. briše se, a dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 8.

U članku 21. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Pripravniku, koji ne položi ispit iz prethodnog stavka, poslodavac može otkazati ugovor o radu.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

Pripravnički staž je različit u odnosu na stupanj stručnog obrazovanja i traje:

– za poslove do zaključno V. stupnja obrazovanja, najviše šest mjeseci

– za poslove VI. stupnja obrazovanja odnosno stručne prvostupnike, baccalaureus (do 300 ECTS bodova), najviše devet mjeseci

– za poslove VII. stupnja obrazovanja odnosno magistre struke (300 i više ECTS bodova), najviše dvanaest mjeseci.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 9.

U članku 30. u stavku 4. u alineji 1. riječ »četiri« zamjenjuje se riječju »tri«.

U stavku 5. iza riječi »tjedana« dodaju se riječi »i dva radna dana«.

Članak 10.

U članku 32. stavku 1. alineji 8. iza riječi »krvi« dodaju se riječi »za svako darivanje«.

Članak 11.

U članku 33. stavku 1. alineji 4. iza riječi »poslodavca« dodaju se riječi »te za polaganje završnih ispita ili polaganje stručnog ispita u trajanju do 7 radnih dana«.

Članak 12.

U članku 34. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Radnik ima pravo na neplaćeni dopust u ukupnom trajanju 5 dana godišnje za pružanje osobne skrbi sukladno Zakonu o radu.«.

Članak 13.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

Tijekom korištenja prava na odmore i dopuste propisane ovim Ugovorom i Zakonom o radu, radnik i poslodavac moraju voditi računa o ravnoteži između privatnog i poslovnog života i načelu nedostupnosti u profesionalnoj komunikaciji, osim kad se zbog prirode posla komunikacija s radnikom ne može isključiti.«.

Članak 14.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Plaća se isplaćuje za razdoblje od mjesec dana.

Plaću je poslodavac dužan isplatiti najkasnije petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.«.

Članak 15.

U članku 37. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Uz kriterije iz stavka 3., pri utvrđivanju složenosti poslova poslodavac može uzeti u obzir i internu kvalifikaciju radnika prema stručnoj sposobnosti stečenoj radom.«.

Članak 16.

U članku 38. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Najniže osnovne plaće za sve grupe i podgrupe složenosti poslova i/ili radnih mjesta utvrđene:

– Tarifnim stavovima iz Priloga 1. ovog Ugovora, primjenjuju se od 1. 9. 2023. g.

– Tarifnim stavovima iz Priloga 2. ovog Ugovora, primjenjuju se od 1. 3. 2024. g.

Iznos najniže osnovne plaće za grupu I. tarifnih stavova ne može biti manji od iznosa minimalne plaće utvrđene važećom uredbom o visini minimalne plaće.«.

Članak 17.

U članku 39. u stavku 1. iza riječi »prilog 1.« dodaju se riječi »i prilog 2.«.

Članak 18.

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za rad nedjeljom, na dan Uskrsa, blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom, cijena sata rada radnika povećava se za 50%.«.

Članak 19.

U članku 47. u stavku 1. riječi »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »300,00 eura«, a u stavku 4. riječi »600,00 kuna« zamjenjuju se riječima »100,00 eura«.

Članak 20.

U članku 51. u stavku 1. iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

» – ako je do prekida rada došlo u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti uslijed epidemije bolesti, potresa, poplave, ekološkog incidenta i sličnih pojava, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini od 70% prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučajevima iz stavka 1. alineja 2. i 3., iznos naknade plaće ne može biti manji od visine minimalne plaće utvrđene posebnom uredbom.«.

Članak 21.

U članku 53. u stavku 1. riječi »150,00 do 200,00 kuna« zamjenjuju se riječima »20,00 eura do 26,54 eura«.

Članak 22.

U članku 54. u stavku 2. riječi »130,00 kn do 200,00 kn« zamjenjuju se riječima »20,00 eura do 26,54 eura«, a riječi »80,00 do 130,00 kuna« zamjenjuju se riječima »15,00 eura do 20,00 eura«.

Članak 23.

U članku 55. u stavku 2. riječi »600,00 kuna« zamjenjuju se riječima »100,00 eura«, a u stavku 4. riječi »terenski dodatak« zamjenjuju se riječima »dnevnica za rad na terenu«.

Članak 24.

U članku 56. u stavku 3. riječi »1,20 kn« zamjenjuju se riječima »0,25 eura«.

Članak 25.

Članak 56.a mijenja se i glasi:

»Ako poslodavac nije osigurao prehranu, radnik ima pravo na novčanu paušalnu naknadu za podmirenje troškova prehrane u visini od 33,00 eura do 66,36 eura mjesečno, odnosno na iznos proporcionalan broju odrađenih radnih dana u mjesecu.«.

Članak 26.

U članku 57. riječi »2,00 kn« zamjenjuju se riječima »0,40 eura«.

Članak 27.

U članku 58. riječi »600,00 do 1.250,00 kuna« zamjenjuju se riječima »100,00 eura do 165,90 eura«.

Članak 28.

U članku 59. riječi »8.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »1.327,23 eura«.

Članak 29.

U članku 60. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Radnik ili njegova obitelj ima pravo na solidarnu pomoć u sljedećim slučajevima:

1. smrti radnika u visini od najmanje995,42 eura
2.     smrti člana uže obitelji u visini od najmanje398,17 eura
3.     bolovanja radnika dužeg od 90 dana radi nabave medicinskih pomagala i pokrića participacije pri kupnji lijekova u visini od najmanje150,00 eura do 331,81 eura

Poslodavac može, ako se za to steknu svi uvjeti, isplatiti solidarnu pomoć u slučajevima:

1. nastanka invalidnosti radnika do331,81 eura godišnje
2.     otklanjanja štetnih posljedica nastalih elementarnim nepogodama na objektima za stanovanje radnika do331,81 eura godišnje
3. za novorođeno dijete do663,62 eura.«.

Članak 30.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni radni staž navršen kod istog poslodavca za navršenih

– 10 godina radnog stažaod najmanje 199,09 eura
– 15 godina radnog stažaod najmanje 265,45 eura
– 20 godina radnog stažaod najmanje 331,81 eura
– 25 godina radnog stažaod najmanje 398,17 eura
– 30 godina radnog stažaod najmanje 464,53 eura
– 35 godina radnog stažaod najmanje 530,90 eura
–     40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža od najmanje663,62 eura.«.

Članak 31.

U članku 62. u stavku 1. iza riječi »orijentaciono« riječ »do« briše se, riječi »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima »60,00 eura do 132,73 eura«, a u stavku 2. riječi »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima »60,00 eura do 132,73 eura«.

Članak 32.

U članku 74. u stavku 2. riječ »nesreće« zamjenjuje se s riječi »nezgode«.

Članak 33.

U članku 78. u stavku 1. dodaje se alineja 3. koja glasi:

» – podatke o broju i strukturi zaposlenih po poslovima / radnim mjestima i pripadajućoj visini osnovne plaće u svakoj grupi složenosti iz Tarifnih stavova za potrebe kolektivnog pregovaranja i praćenja primjene ovog Ugovora«.

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4. koja se dopunjuje i glasi:

» – obračun i naplatu sindikalne članarine putem isplatnih lista, prema uputama sindikata i uz prethodnu suglasnost radnika – člana sindikata, koju isti daje vlastoručnim potpisivanjem pristupnice sindikata, te dostavu (elektroničku) popisa članova i iznosa članarine sindikatu u roku od 8 dana od dana isplate plaće.«.

Članak 34.

U glavi XIV. Prava i obveze ugovornih strana i način rješavanja sporova, mijenja se podnaslov 5. i glasi »5. Tumačenje i praćenje primjene Ugovora«.

Članak 35.

Iza članka 89. dodaje se članak 89.a koji glasi:

»Članak 89.a

Sindikat, potpisnik ovog Ugovora, ovlašten je pratiti primjenu odredbi ovog Ugovora kod svih poslodavaca na koje se Ugovor primjenjuje.

Način prikupljanja podataka, pravo pristupa sindikata radnicima i poslodavcu, naknada troškova za praćenje primjene i druga pitanja stranke ovog Ugovora će urediti posebnim sporazumom.«.

Članak 36.

U članku 93. u stavku 1. brišu se riječi »praćenja i ostvarivanja«.

Članak 37.

U članku 94. stavak 4. briše se.

Članak 38.

U članku 95. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Poslodavac je dužan radnika pisanim putem (oglasne ploče, elektroničkim putem i sl.) obavijestiti o sklapanju ovog Ugovora, odnosno njegovih izmjena i dopuna te prestanku, u roku od 15 dana od sklapanja, izmjene ili dopune ili prestanku važenja.«.

Članak 39.

Tabela »Tarifni stavovi« u cijelosti se zamjenjuje novim tabelama koje su sastavni dio Šestih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora (Prilog 1. i Prilog 2.).

Članak 40.

Smatra se da je Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune sklopljen kad ga potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika, kojim danom stupa na snagu i primjenjuje se.

Evidencija i javna objava Šestih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora će se provesti na način propisan Pravilnikom ministra nadležnog za rad.

Članak 41.

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo utvrdit će se u roku od 8 dana od potpisivanja Šestih izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora.

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo javno će se objaviti na način propisan Pravilnikom ministra nadležnog za rad.

Evidencijski broj: 37/15-10

Križevci, 20. srpnja 2023.

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA
Predsjednik
Mirko Habijanec, v. r.
SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE
Predsjednica
Jasenka Vukšić, v. r.

PRILOG 1.

TARIFNI STAVOVI

Grupa složenostiPoslovi – radna mjestaOsnovna plaća u
eurima od 1. 9. 2023.
Po satuMjesečno
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanjeTransportni radnik, čistač, domar, čuvar – zaštitar, dostavljač4,48780,00
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstvaPKV građevinski radnici, pomoćni radnik, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, pomoćni kuhar, sobarica, telefonist na telefonskoj centrali4,71820,00
III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslovaKV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar), KV radnik ostalih struka – početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator, pomoćni knjigovođa, skladištar, kuhar, konobar5,00870,00
IV. a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanjuKV građevinski radnici svih struka sa završenom strukovnom školom (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, elekričar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), vozač teretnog motornog vozila, vozač autobusa, univerzalni strojarski monter, monter plino-energetskih postrojenja, strojar građevinskih strojeva, rukovatelj toranjskom dizalicom, rukovatelj betonare, građevinski laborant, pomoćni kalkulant, tehničar na gradilištu, blagajnik, glavni kuhar, komercijalist5,46950,00
IV. b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanjuKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), tehničar gradilišta, rukovatelj toranjskom dizalicom, majstor za sanaciju A-B konstrukcija, tehničar geobušenja, geometar, tehničar prerade drva, knjigovođa, računalni operater, referent platnog prometa, referent nabave, prodaje, referent kalkulacija, referent kadrovskih poslova i drugi administrativni referenti i sl.5,751.000,00
V. a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), strojar teških građevinskih strojeva – (bagera, gredera, valjaka, utovarivača, finišera, freza za iskope u tunelima) vozač teških teretnih vozila, vozač autobusa, poslovođa jednostavnih objekata, ili postrojenja ili radiona, kalkulant, glavni knjigovođa6,031.050,00
V. b – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, rukovatelj građevinskim strojem – specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, pećar, predradnik/brigadir, poslovođa gradilišta početnik, poslovođa montaže, poslovođa završnih radova, poslovođa održavanja, informatičar, samostalni kalkulant, samostalni referenti.6,321.100,00
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanjuVKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, poslovođa gradilišta, poslovođa, pomoćnik rukovoditelja gradilišta, voditelj manje složenih radova, rukovoditelj gradilišta manjeg objekta, voditelj radova, voditelj tima kalkulanata, stručnjak zaštite na radu6,721.170,00
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područjaVoditelj građenja, rukovoditelj pogona, rukovoditelj mehanizacije i transporta, projektant, voditelj odsjeka u pratećim službama, geodet, pravnik i dr. stručnjaci7,131.240,00
VIII. grupa poslova prodrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadatakaVoditelj građenja, rukovoditelj složenog pogona, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela; kalkulacija, knjigovodstva, komercijale, financija, pravnih poslova, pripreme rada i sl.8,051.400,00
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslovaVoditelj građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer gradilišta, samostalni projektant8,331.450,00
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd.Voditelj projekata, odgovorni rukovoditelj poslovanja – sektora9,201.600,00
XI. grupa poslovaČlan Uprave, direktor11,492.000,00


PRILOG 2.

TARIFNI STAVOVI

Grupa složenostiPoslovi – radna mjestaOsnovna plaća u eurima od 1. 3. 2024.
Po satuMjesečno
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanjeTransportni radnik, čistač, domar, čuvar – zaštitar, dostavljač4,71820,00
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstvaPKV građevinski radnici, pomoćni radnik, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, pomoćni kuhar, sobarica, telefonist na telefonskoj centrali4,94860,00
III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslovaKV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar), KV radnik ostalih struka – početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator, pomoćni knjigovođa, skladištar, kuhar, konobar5,23910,00
IV. a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanjuKV građevinski radnici svih struka sa završenom strukovnom školom (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, elekričar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), vozač teretnog motornog vozila, vozač autobusa, univerzalni strojarski monter, monter plino-energetskih postrojenja, strojar građevinskih strojeva, rukovatelj toranjskom dizalicom, rukovatelj betonare, građevinski laborant, pomoćni kalkulant, tehničar na gradilištu, blagajnik, glavni kuhar, komercijalist5,69990,00
IV. b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanjuKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), tehničar gradilišta, rukovatelj toranjskom dizalicom, majstor za sanaciju A-B konstrukcija, tehničar geobušenja, geometar, tehničar prerade drva, knjigovođa, računalni operater, referent platnog prometa, referent nabave, prodaje, referent kalkulacija, referent kadrovskih poslova i drugi administrativni referenti i sl.5,981.040,00
V. a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), strojar teških građevinskih strojeva – (bagera, gredera, valjaka, utovarivača, finišera, freza za iskope u tunelima) vozač teških teretnih vozila, vozač autobusa, poslovođa jednostavnih objekata, ili postrojenja ili radiona, kalkulant, glavni knjigovođa6,261.090,00
V. b – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadatakaVKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, rukovatelj građevinskim strojem – specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, pećar, predradnik/brigadir, poslovođa gradilišta početnik, poslovođa montaže, poslovođa završnih radova, poslovođa održavanja, informatičar, samostalni kalkulant, samostalni referenti.6,551.140,00
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanjuVKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, poslovođa gradilišta, poslovođa, pomoćnik rukovoditelja gradilišta, voditelj manje složenih radova, rukovoditelj gradilišta manjeg objekta, voditelj radova, voditelj tima kalkulanata, stručnjak zaštite na radu6,951.210,00
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područjaVoditelj građenja, rukovoditelj pogona, rukovoditelj mehanizacije i transporta, projektant, voditelj odsjeka u pratećim službama, geodeta, pravnik i dr. stručnjaci7,361.280,00
VIII. grupa poslova prodrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadatakaVoditelj građenja, rukovoditelj složenog pogona, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela; kalkulacija, knjigovodstva, komercijale, financija, pravnih poslova, pripreme rada i sl.8,281.440,00
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslovaVoditelj građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer gradilišta, samostalni projektant8,561.490,00
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd.Voditelj projekata, odgovorni rukovoditelj poslovanja – sektora9,431.640,00
XI. grupa poslovaČlan Uprave, direktor11,492.000,00