Pravilnik o dopunama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

NN 96/2023 (23.8.2023.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1432

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUSTAVU ZA PRAĆENJE, MJERENJE I VERIFIKACIJU UŠTEDA ENERGIJE

Članak 1.

U Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (»Narodne novine«, br. 98/21 i 30/22) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Obveza izvješćivanja o provedbi integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana

Članak 5.a

(1) U skladu s Uredbom (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (dalje: Uredba (EU) 2018/1999), u sklopu izvještavanja o provedbi integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, izvještava se o sustavu obveze energetske učinkovitosti i o alternativnim mjerama sukladno odredbama zakona kojim se uređuje energetska učinkovitost, a koji sadrži:

1. razinu uštede energije koja se zahtijeva na temelju novih ušteda svake godine od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2030. od 0,8 % godišnje krajnje potrošnje energije prema prosjeku za zadnje tri godine prije 1. siječnja 2019.

2. podatke o strankama obveznicama ili provedbenim tijelima javne vlasti

3. podatke o ciljnim sektorima

4. mjere politike i pojedinačne mjere, uključujući očekivani ukupni iznos kumulativne uštede energije za svaku mjeru

5. trajanje razdoblja obveze u vezi sa sustavom obveze energetske učinkovitosti

6. aktivnosti predviđene mjerama politike

7. metodologiju izračuna, uključujući kako se utvrđuje dodatnost i značajnost, te koje se metodologije i referentne vrijednosti upotrebljavaju za predviđene i procijenjene uštede

8. vijek trajanja mjera i način na koji se izračunavaju ili na čemu se temelje

9. pristup primijenjen za rješavanje pitanja klimatskih razlika unutar države članice

10. sustave za praćenje i provjeru mjera na temelju članaka 7.a i 7.b Direktive (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2021/27/EU o energetskoj učinkovitosti, te pojedinosti o načinu osiguravanja njihove neovisnosti o strankama obveznicama, strankama sudionicama ili ovlaštenim strankama.«

Članak 2.

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

»Članak 22.a

Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva propisuje zahtjeve vezano za kvalitetu proizvoda i kvalitetu usluga pri poticanju uvođenja mjera energetske učinkovitosti posebnim propisima kojima se uređuje gradnja i građevinski proizvodi uključujući propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – (solarnih toplinskih sustava, fotonaponskih sustava, manjih kotlova i peći na biomase, plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline) i pravilnikom o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 391-01/23-01/280
Urbroj: 517-07-2-3-23-3
Zagreb, 10. kolovoza 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.