Pravilnik o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije

NN 96/2023 (23.8.2023.), Pravilnik o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1434

Na temelju članka 51. stavka 7. Zakona o osobnoj asistenciji (»Narodne novine«, broj 71/23), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA PROCJENU POTREBE KORISNIKA ZA USLUGOM OSOBNE ASISTENCIJE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se osnivanje Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije (u daljnjem tekstu: Komisija), sastav i kriteriji za imenovanje članova Komisije, način rada Komisije te oblik i sadržaj Liste procjene potreba korisnika.

(2) Sastavni dio ovog Pravilnika je Obrazac Liste procjene potreba korisnika (Prilog 1).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

OSNIVANJE KOMISIJE

Članak 3.

Komisija se osniva u svrhu procjene potrebe za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broja sati usluge te opravdanosti pružanja usluge od strane člana obitelji.

Članak 4.

(1) Županijska služba Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: županijska služba) odlukom osniva Komisiju i imenuje članove Komisije za područne urede Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: područni ured) s područja svoje nadležnosti.

(2) Komisija osnovana pri područnom uredu može obuhvatiti područje nadležnosti jednog ili više područnih ureda.

(3) Članovi Komisije imenuju se na rok od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Komisije.

(4) Odluku o razrješenju člana i imenovanju novog člana Komisije donosi županijska služba, a mandat novoimenovanog člana traje do isteka mandata razriješenog člana.

SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE

Članak 5.

(1) U Komisiju iz članka 4. ovoga Pravilnika imenuju se:

– socijalni radnik, predstavnik područnog ureda i zamjenik iz redova socijalnih radnika područnog ureda

– psiholog, predstavnik područnog ureda i zamjenik iz redova sljedećih stručnih radnika područnog ureda: psiholog, socijalni radnik ili edukacijski rehabilitator

– jedan predstavnik te zamjenik iz organizacija civilnog društva osoba s invaliditetom koje djeluju u općem javnom interesu na području zaštite sljedećih osoba: osoba s tjelesnim oštećenjima, osoba s osjetilnim oštećenjima, osoba s intelektualnim oštećenjima i osoba s mentalnim oštećenjima.

(2) U Komisiju se imenuju predstavnici organizacija civilnog društva iz stavka 1. ovoga članka koje djeluje na području nadležnosti županijske službe koja osniva Komisiju.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučajevima kada na području nadležnosti županijske službe ne djeluje organizacija civilnog društva za pojedinu vrstu invaliditeta iz stavka 1. ovoga članka ili kada ne postoji interes za uključivanje u rad Komisije od strane organizacije civilnog društva s područja nadležnosti županijske službe, u Komisiju se može imenovati predstavnik organizacije civilnog društva s područja druge jedinice područne (regionalne) samouprave ili stručni radnik zaposlen kod pružatelja socijalne usluge koja djeluje na području jedinice područne (regionalne) samouprave, a koji se nalazi u mreži socijalnih usluga.

(4) Komisija na prvoj sjednici izabire predsjednika i zamjenika predsjednika koji su iz redova predstavnika područnog ureda.

Članak 6.

(1) Predstavnike područnog ureda za člana Komisije predlaže voditelj područnog ureda.

(2) Predstavnika organizacije civilnog društva i pružatelja socijalne usluge iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika predlaže organizacija civilnog društva odnosno pružatelj socijalne usluge.

Članak 7.

Prilikom odabira predstavnika organizacije civilnog društva za člana Komisije prednost u odabiru ostvaruju organizacije civilnog društva koje:

– imaju iskustvo organizacije u pružanju usluge osobne asistencije

– imaju iskustvo u provođenju edukacija osobnih asistenata, komunikacijskih posrednika i videćih pratitelja

– imaju iskustvo u provođenju grupa podrške korisnicima usluge osobne asistencije

– imaju iskustvo u pružanju ostalih socijalnih usluga na temelju zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi.

Članak 8.

(1) Član Komisije, predstavnik područnog ureda, može biti razriješen na osobni zahtjev ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva, može bit razriješen na osobni zahtjev, zahtjev organizacije civilnog društva koja je predložila imenovanje navedenog člana, zahtjev krovne organizacije koja zastupa interese ciljane skupine korisnika ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Član Komisije, predstavnik pružatelja socijalne usluge iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika, može biti razriješen na osobni zahtjev, zahtjev pružatelja socijalne usluge koja je predložila imenovanje navedenog člana ili na zahtjev područnog ureda i prije isteka mandata iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.

NAČIN RADA KOMISIJE

Članak 9.

(1) Komisija je u svom radu samostalna.

(2) Komisija ispunjava Listu procjene potreba sukladno kojoj većinom ukupnog broja glasova procjenjuje potrebu za uslugom osobne asistencije koju pruža osobni asistent, komunikacijski posrednik ili videći pratitelj, broj sati usluge te opravdanost pružanja usluge od strane člana obitelji.

(3) Sjednica Komisije saziva se na poziv predsjednika Komisije najkasnije 15 dana od dana zaprimanja zaključka kojim područni ured upućuje korisnika odnosno podnositelja zahtjeva na procjenu potreba za uslugom osobne asistencije.

(4) Kada Komisija procijeni da je za procjenu potrebe korisnika odnosno podnositelja zahtjeva za uslugom osobne asistencije potreban terenski obilazak, isti je potrebno izvršiti u roku 15 dana od dana održavanja sjednice Komisije.

(5) Sjednice se mogu održavati neposredno i putem digitalnih platformi.

(6) Korisnik odnosno podnositelj zahtjeva je dužan na zahtjev Komisije dostaviti dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na njegovo zdravstveno stanje, provedene rehabilitacijske postupke ili drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje njegovih funkcionalnih sposobnosti i potrebne podrške.

(7) Pri ispunjavanju Liste procjene potreba i razgovora s korisnikom odnosno podnositeljem zahtjeva, ili njegovim zakonskim zastupnikom, svaki član Komisije dužan je poštovati prava i interese korisnika odnosno podnositelja zahtjeva.

(8) U rad Komisije, bez prava glasa, može se uključiti stručni radnik područnog ureda koji vodi postupak priznavanja prava na uslugu osobne asistencije.

(9) U rad Komisije, bez prava glasa, mogu se uključiti i druge osobe radi davanja mišljenja, prijedloga i stručnih obrazloženja, a na prijedlog članova Komisije.

(10) Sve osobe koje sukladno odredbama ovoga Pravilnika sudjeluju u radu Komisije dužne su sve podatke o korisniku odnosno podnositelju zahtjeva čuvati kao službenu tajnu.

(11) Predstavnik organizacije civilnog društva prije početka rada potpisuje izjavu o povjerljivosti.

(12) Hrvatski zavod za socijalni rad može izraditi akte kojima će se detaljnije razraditi način rada Komisije.

Članak 10.

(1) Član Komisije, predstavnik organizacije civilnog društva ili pružatelja socijalnih usluga iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika ima pravo na naknadu za rad sukladno broju korisnika odnosno podnositelja zahtjeva za koje se provela procjena potreba.

(2) Članovi Komisije, predstavnici područnog ureda imaju pravo na naknadu za rad u slučajevima rada izvan radnog vremena.

(3) Iznos naknade odlukom utvrđuje ministar, a isplaćuje Hrvatski zavod za socijalni rad.

Članak 11.

Administrativne poslove vezane uz rad Komisije vodi područni ured pri kojemu je osnovana Komisija.

Članak 12.

Član Komisije izuzet će se od odlučivanja o korisniku odnosno podnositelju zahtjeva ako je korisnik odnosno podnositelj zahtjeva ili njegov zakonski zastupnik srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, neformalni životni partner ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno i po prestanku braka ili životnog partnerstva, te ako je s korisnikom odnosno podnositeljem zahtjeva ili njegovim zakonskim zastupnikom u bliskom osobnom odnosu.

LISTA PROCJENE POTREBA

Članak 13.

(1) Lista procjene potreba ispunjava se na temelju neposrednog razgovora s korisnikom odnosno podnositeljem zahtjeva, ili njegovim zakonskim zastupnikom, te prema potrebi na temelju dodatne dokumentacije.

(2) Razgovor se obavlja bez prisustva osobe koja se nalazi u pratnji korisnika odnosno podnositelja zahtjeva.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka razgovor se obavlja u prisustvu osobe koja se nalazi u pratnji korisnika odnosno podnositelja zahtjeva ako nije moguće obaviti razgovor bez prisustva te osobe.

(4) Kada Komisija procijeni potrebnim, članovi Komisije obavljaju razgovor i s osobom koja se nalazi u pratnji korisnika odnosno podnositelja zahtjeva, ako je osoba u pratnji član kućanstva korisnika odnosno podnositelja zahtjeva ili s osobama koje korisniku odnosno podnositelju zahtjeva pružaju neposrednu podršku i pomoć.

(5) U slučaju terenskog obilaska Komisija može obaviti razgovor s članovima kućanstva s kojima korisnik odnosno podnositelj zahtjeva živi ili s osobama koje korisniku odnosno podnositelju zahtjeva pružaju neposrednu podršku i pomoć.

(6) Korisnik odnosno podnositelj zahtjeva je dužan na zahtjev Komisije dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Pri ispunjavanju Liste procjene potreba korisnika i razgovora s korisnikom odnosno podnositeljem zahtjeva, članovi Komisije dužni su poštovati prava i interese osobe s invaliditetom te joj omogućiti izjašnjavanje o svim okolnostima i činjenicama koje su bitne za donošenje zaključka.

(8) Listu procjene potreba potpisuju svi članovi Komisije.

(9) Primjerak Liste procjene potreba se dostavlja područnom uredu u kojem se vodi postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije, korisniku odnosno podnositelju zahtjeva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 014-02/23-01/36
Urbroj: 524-08-02-01/2-23-35
Zagreb, 16. kolovoza 2023.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC LISTE PROCJENE POTREBA KORISNIKA

I. LISTA A – OSOBE S TJELESNIM OŠTEĆENJEM I OSOBE S KRONIČNIM BOLESTIMA

Ime i prezime: __________________________________

OIB: ______________________

Lista A1: Osobe s tjelesnim oštećenjem i osobe s kroničnim bolestima – procjena samostalnosti korisnika

LISTA A1
OSOBE S TJELESNIM OŠTEĆENJEM I OSOBE S KRONIČNIM BOLESTIMAProcjena samostalnosti korisnika
Potpuno nesamostalanUglavnom nesamostalanUglavnom samostalan/Samostalan uz pomagalo/Potrebna mala pomoć – pripremaSamostalan/Ne želi asistenciju u navedenom području/Nije potrebno/Ne odnosi se na korisnika/Korisnik ima podršku/Nije primjenjivo na korisnika
3210
POKRETLJIVOST/
MOBILNOST
1) Održavanje stabilnog položaja kod sjedenja
2) Promjena položaja u krevetu
3) Premještanje/transfer/vertikalizacija
4) Kretanje u stambenom prostoru uz pomagala
5) Kretanje izvan stambenog prostora
6) Korištenje javnog prijevoza
7) Vožnja osobnim vozilom
BRIGA O SEBI
1) Osobna higijena lica
2) Osobna higijena tijela
3) Korištenje WC-a
4) Zbrinjavanje vezano uz inkontinenciju i njegu trajnog katetera, urostome ili stome
5) Svlačenje, oblačenje
6) Hranjenje i pijenje
7) Pomoć pri rukovanju ortopedskim i medicinskim pomagalima
POMOĆ U KUĆANSTVU
1) Nabava namirnica i kupovina
2) Priprema obroka
3) Jednostavni kućanski poslovi
4) Administrativne aktivnosti
PODRŠKA SOCIJALNOM FUNKCIONIRANJU
1) Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu
2) Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće, održavanje kontakata s drugim ljudima
3) Odlazak liječniku
4) Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije
5) Briga o vlastitoj djeci predškolske dobi
6) Korištenje asistivne tehnologije
UKUPNO BODOVA:


Lista A2: Osobe s tjelesnim oštećenjem i osobe s kroničnim bolestima – procjena učestalosti potrebne podrške

LISTA A2
OSOBE S TJELESNIM OŠTEĆENJEM I OSOBE S KRONIČNIM BOLESTIMAProcjena učestalosti potrebne podrške
SvakodnevnoTjednoMjesečnoNije
potrebno
3210
POKRETLJIVOST/
MOBILNOST
1) Održavanje stabilnog položaja kod sjedenja
2) Promjena položaja u krevetu
3) Premještanje/transfer/vertikalizacija
4) Kretanje u stambenom prostoru uz pomagala
5) Kretanje izvan stambenog prostora
6) Korištenje javnog prijevoza
7) Vožnja osobnim vozilom
BRIGA O SEBI
1) Osobna higijena lica
2) Osobna higijena tijela
3) Korištenje WC-a
4) Zbrinjavanje vezano uz inkontinenciju i njegu trajnog katetera, urostome ili stome
5) Svlačenje, oblačenje
6) Hranjenje i pijenje
7) Pomoć pri rukovanju ortopedskim i medicinskim pomagalima
POMOĆ U KUĆANSTVU
1) Nabava namirnica i kupovina
2) Priprema obroka
3) Jednostavni kućanski poslovi
4) Administrativne aktivnosti
PODRŠKA SOCIJALNOM FUNKCIONIRANJU
1) Aktivnosti visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, podmirenja osobnih osnovnih potreba na radnom mjestu
2) Kulturna, vjerska, sportska i druga društvena događanja, treninzi, aktivnosti slobodnog vremena i slične aktivnosti izvan kuće, održavanje kontakata s drugim ljudima
3) Odlazak liječniku
4) Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije
5) Briga o vlastitoj djeci predškolske dobi uz prisustvo roditelja i po njegovom naputku
6) Korištenje asistivne tehnologije
UKUPNO BODOVA


Ukupan broj bodova – procjena samostalnosti korisnika: _____

Ukupan broj bodova – procjena učestalosti potrebne podrške: _____

FINALNI BODOVI (zbroj procjene samostalnosti korisnika i učestalosti potrebne podrške podijeljen s dva): _____

Bodovi za procjenu potreba za osobe s tjelesnim oštećenjem i osobe s kroničnim bolestima:

55 – 72 – potpuno nesamostalan – 13 do 16 sati dnevno (286 do 352 sata mjesečno)

42 – 54 – uglavnom nesamostalan – 9 do 12 sati dnevno (198 do 264 sata mjesečno)

33 – 41 – nesamostalan – 7 do 8 sati dnevno (154 do 176 sati mjesečno)

24 – 32 – djelomično samostalan – 5 do 6 sati dnevno (110 do 132 sati mjesečno)

1 – 24 – uglavnom samostalan – 2 do 4 sati dnevno (44 do 88 sati mjesečno)

Procjena:

Ime i prezime:

Socijalno anamnestički podaci:

Odobreni broj sati usluge mjesečno:

Obrazloženje odobrenog broja sati usluge:

Opravdanost zahtjeva da član obitelji pruža uslugu osobne asistencije:

Potpisi članova Komisije:

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________


II. LISTA B – OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM, OSOBE S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA I OSOBE S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

Ime i prezime: __________________________________

OIB: ______________________

Lista B1: Osobe s intelektualnim oštećenjem, osobe s poremećajem iz spektra autizma i osobe s mentalnim oštećenjem – ponašajne, kognitivne i mentalne sposobnosti – procjena samostalnosti korisnika

LISTA B1
OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM, OSOBE S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA I OSOBE S MENTALNIM OŠTEĆENJEM – ponašajne, kognitivne i mentalne sposobnostiProcjena samostalnosti korisnika
Potpuno nesamostalanUglavnom nesamostalanUglavnom samostalan/Samostalan uz pomagalo/Potrebna mala pomoć – pripremaSamostalan/Ne želi asistenciju u navedenom području/Nije potrebno/Ne odnosi se na korisnika/Korisnik ima podršku/Nije primjenjivo na korisnika
3210
PODRŠKA SOCIJALNOM FUNKCIONIRANJU
1) Socijalni kontakti, pratnja i podrška u aktivnostima slobodnog vremena
2) Sudjelovanje u kulturnim, vjerskim ili društvenim događanjima u zajednici
3) Planiranje i usmjeravanje aktivnosti slobodnog vremena, razgovor, usmjeravanje na aktivnosti svakodnevnog života
4) Orijentacija u vremenu i prostoru, prepoznavanje rizika i opasnosti u odnosu na druge ljude i okolinu
5) Razumijevanje funkcionalnog i socijalno prihvatljivog ponašanja
6) Razumijevanje važnih činjenica i informacija
7) Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije
8) Odlazak liječniku
9) Briga o vlastitoj djeci predškolske dobi
10) Korištenje asistivne tehnologije
POMOĆ U KUĆANSTVU
1) Nabava namirnica i kupovina
2) Priprema obroka
3) Jednostavni kućanski poslovi
4) Administrativne aktivnosti
BRIGA O SEBI
1) Osobna higijena lica
2) Osobna higijena tijela
3) Korištenje medikamentozne terapije i specifična medicinska podrška
4) Korištenje WC-a
5) Svlačenje i oblačenje
6) Hranjenje i pijenje
7) Pomoć pri rukovanju ortopedskim i medicinskim pomagalima
UKUPNO BODOVA:


Lista B2: Osobe s intelektualnim oštećenjem, osobe s poremećajem iz spektra autizma i osobe s mentalnim oštećenjem – ponašajne, kognitivne i mentalne sposobnosti – procjena učestalosti potrebne podrške

LISTA B2
OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM, OSOBE S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA I OSOBE S MENTALNIM OŠTEĆENJEM – ponašajne, kognitivne i mentalne sposobnostiProcjena učestalosti potrebne podrške
SvakodnevnoTjednoMjesečnoNije
potrebno
3210
PODRŠKA SOCIJALNOM FUNKCIONIRANJU
1) Socijalni kontakti, pratnja i podrška u aktivnostima slobodnog vremena
2) Sudjelovanje u kulturnim, vjerskim ili društvenim događanjima u zajednici
3) Planiranje i usmjeravanje aktivnosti slobodnog vremena razgovor, usmjeravanje na aktivnosti svakodnevnog života
4) Orijentacija u vremenu i prostoru, prepoznavanje rizika i opasnosti u odnosu na druge ljude i okolinu
5) Razumijevanje funkcionalnog i socijalno prihvatljivog ponašanja
6) Razumijevanje važnih činjenica i informacija
7) Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme kraćeg liječenja/rehabilitacije
8) Odlazak liječniku
9) Briga o vlastitoj djeci predškolske dobi uz prisustvo roditelja i po njegovom naputku
10) Korištenje asistivne tehnologije
POMOĆ U KUĆANSTVU
1) Nabavka namirnica i kupovina
2) Priprema obroka
3) Jednostavni kućanski poslovi
4) Administrativne aktivnosti
BRIGA O SEBI
1) Osobna higijena lica
2) Osobna higijena tijela
3) Korištenje medikamentozne terapije i specifična medicinska podrška
4) Korištenje WC-a
5) Svlačenje, oblačenje
6) Hranjenje i pijenje
7) Pomoć pri rukovanju ortopedskim i medicinskim pomagalima
UKUPNO BODOVA:


Ukupan broj bodova – procjena samostalnosti korisnika: _____

Ukupan broj bodova – procjena učestalosti potrebne podrške: _____

FINALNI BODOVI (zbroj procjene samostalnosti korisnika i učestalosti potrebne podrške podijeljen s dva): _____

Bodovi za procjenu potreba za osobe s mentalnim oštećenjem:

samac s mentalnim oštećenjem 4. stupnja

50 – 63 – potpuno nesamostalan – 8 sati dnevno (176 sati mjesečno)

42 – 49 – uglavnom nesamostalan – 6 do 7 sati dnevno (132 do 154 sata mjesečno)

33 – 41 – nesamostalan – 4 do 5 sati dnevno (88 do 110 sati mjesečno)

25 – 32 – djelomično samostalan – 2 do 3 sata dnevno (44 do 66 sati mjesečno)

samac s mentalnim oštećenjem 3. stupnja, osoba s mentalnim oštećenjem 4. stupnja koja živi u obitelji

50 – 63 – uglavnom nesamostalan – 4 sata dnevno (88 sati mjesečno)

36 – 49 – nesamostalan – 3 sata dnevno (66 sati mjesečno)

25 – 35 – djelomično samostalan – 2 sata dnevno (44 sata mjesečno)

Bodovi za procjenu potreba za osobe s intelektualnim oštećenjem:

45 – 63 – potpuno nesamostalan – 4 sata dnevno (88 sati mjesečno)

36 – 44 – uglavnom nesamostalan – 3 sata dnevno (66 sati mjesečno)

20 – 35 – nesamostalan – 2 sata dnevno (44 sata mjesečno)

Bodovi za procjenu potreba za osobe s poremećajem iz spektra autizma:

45 – 63 – potpuno nesamostalan – 4 sata dnevno (88 sati mjesečno)

36 – 44 – uglavnom nesamostalan – 3 sata dnevno (66 sati mjesečno)

20 – 35 – nesamostalan – 2 sata dnevno (44 sata mjesečno)

Procjena:

Ime i prezime:

Socijalno anamnestički podaci:

Odobreni broj sati usluge mjesečno:

Obrazloženje odobrenog broja sati usluge:

Opravdanost zahtjeva da član obitelji pruža uslugu osobne asistencije:

Potpisi članova Komisije:

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________


III. LISTA C – OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA

Ime i prezime: __________________________________

OIB: ______________________

Označiti:

a) Treći stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

b) Četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Osoba nema ostatka svjetlaDANE
Osoba živi samaDANE
Osoba ima kronične bolesti/dodatna oštećenjaDANE

LISTA C
OSOBE S
OŠTEĆENJEM VIDA
Procjena samostalnosti korisnika
Potpuno nesamostalanUglavnom nesamostalanUglavnom samostalan/Samostalan uz pomagalo/Potrebna mala pomoć – priprema

Samostalan/Ne želi asistenciju u navedenom području/

Nije potrebno/Ne odnosi se na korisnika/Korisnik ima podršku/

Nije primjenjivo na korisnika

3210
POKRETLJIVOST/
MOBILNOST
1) Orijentacija i kretanje u poznatom unutarnjem prostoru
2) Orijentacija i kretanje u nepoznatom unutarnjem prostoru
3) Orijentacija i kretanje u poznatom vanjskom prostoru
4) Orijentacija i kretanje u nepoznatom vanjskom prostoru
5) Korištenje javnog prijevoza/taksija/vožnja automobilom
6) Videća pratnja i podrška u specifičnim socijalnim situacijama
IZVOĐENJE AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA
1) Nabava i kupovina
2) Vizualno uočavanje i detekcija
3) Čitanje i pisanje, slaganje i sortiranje
4) Briga o sebi
5) Briga o kućanstvu
PODRŠKA SOCIJALNOM FUNKCIONIRANJU
1) Pristup informacijama
2) Podrška u socijalnim interakcijama
3) Aktivno društveno uključivanje
4) Prepoznavanje rizika i opasnosti
UKUPNO BODOVA:


Ukupan broj bodova – procjena samostalnosti korisnika: _____

BODOVI ZA PROCJENU POTREBA ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM VIDA:

3. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti4. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti4. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti uz uvjete iz čl. 36. st. 2. Zakona o osobnoj asistenciji
broj bodovabroj sati mjesečnobroj bodovabroj sati mjesečnobroj bodovabroj sati mjesečno
18 – 1910 sati27 – 2830 sati36 – 3740 sati
20 – 2115 sati29 – 3235 sati38 – 4050 sati
22 – 2620 sati33 – 3540 sati41 – 4560 sati

Procjena:

Ime i prezime:

Socijalno anamnestički podaci:

Odobreni broj sati usluge mjesečno:

Obrazloženje odobrenog broja sati usluge:

Opravdanost zahtjeva da član obitelji pruža uslugu osobne asistencije:

Potpisi članova Komisije:

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________


IV. LISTA D – OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA

Ime i prezime: __________________________________

OIB: ______________________

LISTA D
OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHAProcjena samostalnosti korisnika
Potpuno nesamostalanUglavnom nesamostalanUglavnom samostalan/Samostalan uz pomagalo/Potrebna mala pomoć – priprema

Samostalan/Ne želi asistenciju u navedenom području/

Nije potrebno/Ne odnosi se na korisnika/Korisnik ima podršku/

Nije primjenjivo na korisnika

3210
1) Specifične socijalne situacije, sustav formalne podrške i državne institucije
2) Obrazovanje, rad, zapošljavanje
3) Pristup informacijama koje su u nepristupačnim oblicima
4) Pristup uslužnim djelatnostima
5) Socijalne interakcije
6) Prepoznavanje rizika i opasnosti
UKUPNO BODOVA:

Ukupan broj bodova – procjena samostalnosti korisnika: ______

BODOVI ZA PROCJENU POTREBA ZA OSOBE S OŠTEĆENJEM SLUHA:

2. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti3. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti4. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
broj bodovabroj sati mjesečnobroj bodovabroj sati mjesečnobroj bodovabroj sati mjesečno
610630640
711731740
812832840
913933940
101410341040
111511351140
121612361240
131713371340
141814381440
151915391540
16 – 182016 – 184016 – 1840

Procjena:

Ime i prezime:

Socijalno anamnestički podaci:

Odobreni broj sati usluge mjesečno:

Obrazloženje odobrenog broja sati usluge:

Opravdanost zahtjeva da član obitelji pruža uslugu osobne asistencije:

Potpisi članova Komisije:

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________


V. LISTA E – OSOBE S GLUHOSLJEPOĆOM

Ime i prezime: __________________________________

OIB: ______________________

Lista E1: Osobe s gluhosljepoćom – procjena samostalnosti korisnika

LISTA E1
OSOBE S GLUHOSLJEPOĆOMProcjena samostalnosti korisnika
Potpuno nesamostalanUglavnom nesamostalanUglavnom samostalan/Samostalan uz pomagalo/Potrebna mala pomoć – priprema

Samostalan/Ne želi asistenciju u navedenom području/

Nije potrebno/Ne odnosi se na korisnika/Korisnik ima podršku/

Nije primjenjivo na korisnika

3210
KRETANJE
1) Orijentacija i kretanje u poznatom unutarnjem prostoru
2) Orijentacija i kretanje u nepoznatom unutarnjem prostoru
3) Orijentacija i kretanje u poznatom vanjskom prostoru
4) Orijentacija i kretanje u nepoznatom vanjskom prostoru
5) Korištenje javnog prijevoza/taksija/vožnja automobilom
KOMUNIKACIJA I PRIMANJE INFORMACIJA
1) Govorna komunikacija s okolinom u svakodnevnim, poznatim situacijama
2) Govorna komunikacija s okolinom u formalnim, nepoznatim situacijama
3) Govorna komunikacija u pristupu uslužnim djelatnostima
4) Primanje vizualnih informacija
5) Komunikacija u području obrazovanja i zapošljavanja
PODRŠKA SOCIJALNOM FUNKCIONIRANJU
1) Sudjelovanje u kulturnim, vjerskim i socijalnim događajima
2) Održavanje kontakata s drugim ljudima, planiranje i provedba aktivnosti slobodnog vremena, osmišljavanje slobodnog vremena kod kuće, razgovor
3) Primanje redovnih činjenica i informacija iz okoline
4) Korištenje asistivne tehnologije
5) Boravak u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme liječenja/rehabilitacije
6) Prepoznavanje rizika i opasnosti
POMOĆ U KUĆANSTVU
1) Organiziranje svakodnevnog života
2) Obavljanje administrativnih aktivnosti
UKUPNO BODOVA:


Lista E2: Osobe s gluhosljepoćom – procjena učestalosti potrebne podrške

LISTA E2
OSOBE S GLUHOSLJEPOĆOMProcjena učestalosti potrebne podrške
SvakodnevnoTjednoMjesečnoNije
potrebno
3210
POMOĆ U KUĆANSTVU
1) Organiziranje svakodnevnog života
2) Obavljanje administrativnih aktivnosti
UKUPNO BODOVA:

Ukupan broj bodova – procjena samostalnosti korisnika: ______

Ukupan broj bodova – procjena učestalosti potrebne podrške: ______

FINALNI BODOVI (zbroj procjene samostalnosti korisnika i procjene učestalosti potrebne podrške: _____

BODOVI ZA PROCJENU POTREBA ZA OSOBE S GLUHOSLJEPOĆOM:

3. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti4. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
broj bodovabroj sati
mjesečno
broj bodovabroj sati
mjesečno
1 – 1480 – 89 sati1 – 14120 – 129 sati
15 – 2490 – 99 sati15 – 24130 – 139 sati
25 – 34100 – 109 sati25 – 34140 – 149 sati
35 – 44110 – 119 sati35 – 44150 – 159 sati
45 – 60120 sati45 – 60160 sati

Procjena:

Ime i prezime:

Socijalno anamnestički podaci:

Odobreni broj sati usluge mjesečno:

Obrazloženje odobrenog broja sati usluge:

Opravdanost zahtjeva da član obitelji pruža uslugu osobne asistencije:

Potpisi članova Komisije:

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________