Uredba o izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

NN 101/2023 (1.9.2023.), Uredba o izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Vlada Republike Hrvatske

1468

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 149/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), u članku 50.a stavku 2. riječi: »čiji je osnivač jedinica« zamjenjuju se riječima: »koja se doznačavaju jedinicama«.

U stavku 3. iza riječi: »svaku« dodaje se riječ: »pedagošku«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-44/02
Urbroj: 50301-04/25-23-2
Zagreb, 31. kolovoza 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.