Uredba o dopuni Zakona o šumama

NN 101/2023 (1.9.2023.), Uredba o dopuni Zakona o šumama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1469

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 149/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2023. donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA

Članak 1.

U Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.), u članku 23. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ministar može u slučaju pojave prirodne nepogode, donijeti naredbu kojom se zabranjuje provođenje pojedinih radova gospodarenja šumama određenih šumskogospodarskim planovima, u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-44/03
Urbroj: 50301-05/31-23-2
Zagreb, 31. kolovoza 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.