Odluka o donošenju Državnog plana djelovanja civilne zaštite

NN 107/2023 (15.9.2023.), Odluka o donošenju Državnog plana djelovanja civilne zaštite

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1538

Na temelju članka 10. stavka 1. podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.), a u vezi s Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti o postupku njihova donošenja (»Narodne novine«, broj 66/21.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2023. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU DRŽAVNOG PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

I.

Donosi se Državni plan djelovanja civilne zaštite, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo unutarnjih poslova aktom, klasa: 011-02/22-01/173, urbroj: 511-01-152-23-96, od 29. kolovoza 2023.

II.

Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela, nositelje i sudionike u provedbi Državnog plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova da Državni plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-42/04

Urbroj: 50301-29/23-23-5

Zagreb, 14. rujna 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.