Naputak o načinu rada građevinske inspekcije

NN 109/2023 (22.9.2023.), Naputak o načinu rada građevinske inspekcije

DRŽAVNI INSPEKTORAT

1571

Na temelju članka 103. stavka 4. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj: 115/18, 117/21 i 67/23), glavni državni inspektor donosi

NAPUTAK

O NAČINU RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuje se način rada građevinske inspekcije i način obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije u primjeni Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj: 115/18, 117/21 i 67/23 u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i propisa donesenih na temelju toga Zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona kojima se uređuju upravna područja gradnje.

II. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 2.

Inspekcijski nadzor (u daljnjem tekstu: nadzor) prema ovom Naputku provodi građevinski inspektor (u daljnjem tekstu: inspektor) u smislu Zakona tijekom građenja građevina, uporabe građevina i održavanja građevina, provedbe stručnog nadzora građenja za koje je potreban akt za građenje, kao i građevina odnosno izvođenje radova koji se grade odnosno izvode bez građevinske dozvole, poduzimanje mjera u slučajevima nezakonitog građenja, uključujući i poslove izvršenja inspekcijskih rješenja putem treće osobe.

Članak 3.

(1) Inspektor obavlja nadzor radi zaštite javnog interesa po službenoj dužnosti na temelju mjesečnih planova rada i sukladno prioritetima određenim u godišnjem programu rada Državnog inspektorata.

(2) Godišnji program rada i plan rada građevinske inspekcije izrađuju se na temelju obavljenih poslova građevinske inspekcije u prethodnoj i očekivane građevne aktivnosti u tekućoj godini, te procjene stanja i drugih pojava koje utječu na zakonitost gradnje.

(3) Na temelju godišnjih planova rada izrađuje se mjesečni plan rada s obzirom na prioritete iz članka 103. stavka 2. Zakona.

(4) Prioriteti građevinske inspekcije za planiranje i obavljanje nadzora su:

– građenje u tijeku u posebno zaštićenim područjima

– građenje u tijeku izvan građevinskih područja i/ili protivno planiranoj namjeni

– građenje javnih zgrada i građevina

– građenje više stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

– gradilišta odnosno građevine na kojima je građenje u tijeku te

– pisane obavijesti tijela graditeljstva o gradnji odnosno uklanjanju građevine

– podnesci i druga saznanja o mogućoj povredi propisa iz područja građenja.

(5) Iznimno, izvanredni nadzori se obavljaju žurno u slučajevima opasnosti za život ljudi i stabilnost građevina.

Članak 4.

Kad u nadzoru inspektor utvrdi da se pristupilo građenju bez građevinske dozvole odnosno glavnog projekta, utvrđuje samo činjenice s obzirom na izvedene radove i sudionike u gradnji, te pokreće po službenoj dužnosti upravni postupak i naređuje odgovarajuće inspekcijske mjere u skladu sa Zakonom.

Članak 5.

(1) O obavljenom nadzoru inspektor sastavlja zapisnik u skladu s odredbama posebnog propisa kao dokaz o tijeku i sadržaju nadzora te utvrđenju činjeničnog stanja.

(2) Inspektor je dužan voditi očevidnik o obavljenim nadzorima prema posebnom propisu.

Članak 6.

(1) U nadzoru inspektor utvrđuje činjenice s obzirom na zakonitost građenja, sudionike u građenju, provedbu stručnog nadzora građenja te stanja gradilišta i izvedenih radova.

(2) U svakom daljnjem nadzoru inspektor utvrđuje promjene stanja gradilišta u odnosu na utvrđene činjenice u prethodnom nadzoru.

Članak 7.

Inspektor pregledom dokumentacije koju je izvođač, odnosno osoba stručnog nadzora građenja, dužna imati na gradilištu za sve izvedene dijelove građevine i radove, kao i radove koji se izvode u tijeku nadzora te uvidom u stanja izvedenih radova, utvrđuje činjenice s obzirom na sljedeću dokumentaciju:

1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu

2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača

3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova,

4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera

5. građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. Zakona o gradnji

6. izvedbeni projekt ako je to propisano ovim Zakonom ili ugovoreno

7. izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano

8. građevinski dnevnik

9. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom

10. elaborat iskolčenja građevine i

11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.

Članak 8.

(1) O sudionicima u gradnji inspektor utvrđuje činjenice obzirom na:

– ugovor o građenju sa izvođačem kojim mu se prepušta građenje, odnosno izvođenje pojedinih radova

– registraciju izvođača za obavljanje poslova građenja ili izvođenja pojedinih radova,

– ispunjavanje propisanih uvjeta za stranog izvođača

– akt o imenovanju i ispunjavanju propisanih uvjeta za odgovornu osobu koja vodi građenje odnosno pojedine radove (glavni inženjer, odnosno inženjer ili voditelj radova)

– registraciju osobe za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja te pisanu dokumentaciju kojom se osobi prepušta obavljanje poslova stručnog nadzora građenja

– akt o imenovanju i ispunjavanju propisanih uvjeta za odgovornu osobu koja provodi stručni nadzor građenja (glavni nadzorni inženjer, nadzorni inženjer)

– odobrenje, odnosno ispunjavanje propisanih uvjeta nadležnog tijela stranoj fizičkoj osobi za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, kontrole projekata (revident) te odgovorne osobe koja vodi građenje

– akt o imenovanju izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova ako radove izvode dva ili više izvođača (glavni izvođač)

– ovlaštenje pravne osobe koja sudjeluje u ispitivanju i dokazivanju uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda te usklađenosti opreme, uređaja i instalacija s programom kontrole i osiguranja kakvoće iz projekta i propisanim zahtjevima

– elaborat o iskolčenju građevine te ovlaštenje osobe koja je izradila elaborat iskolčenja, kao i osobe koja je iskolčenje građevine obavila u skladu s elaboratom.

(2) Ako u odnosu na činjenice iz ovog članka inspektor utvrdi nepravilnosti, poduzet će mjere radi njihovog otklanjanja te podnijeti protiv odgovornih sudionika u gradnji optužne prijedloge.

Članak 9.

Ako u odnosu na činjenice iz članka 7. ovog Naputka inspektor utvrdi povredu propisa koje je nadležan nadzirati, strankama će narediti poduzimanje sjedećih inspekcijskih mjera:

1. otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja

2. zabranu ugradnje građevnog proizvoda

3. otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini

4. usklađivanje građenja

5. uklanjanje građevine

6. zabranu uklanjanja građevine

7. obustavu građenja

te podnijeti protiv odgovornih osoba sudionika u gradnji optužne prijedloge ili kaznene prijave.

Članak 10.

O uređenju gradilišta inspektor u nadzoru utvrđuje činjenice s obzirom na:

– uređenje gradilišta koje mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište,

– ograda mora biti izvedena na način da fizički onemogući nekontrolirani pristup ljudi na gradilište i osigura sigurnost prolaznika,

– označavanje gradilišta pločom sa svim propisanim podacima.

Članak 11.

(1) Ako u nadzoru inspektoru nije dana na uvid propisana dokumentacija, može se odrediti u zapisniku rok od 3 (tri) dana u kojem ih sudionik u gradnji mora dostaviti.

(2) Ako u roku iz stavka 1. ovog članka sudionik u gradnji ne dostavi na uvid propisanu dokumentaciju, inspektor potvrđuje povredu propisa pokretanjem upravnog postupka i naređuje propisane inspekcijske mjere.

(3) Rok za donošenje rješenja, nakon utvrđenih svih činjenica i saslušanja investitora ili vlasnika po provedenom dokaznom postupku je najkasnije 15 dana.

Članak 12.

U nadzoru uklanjanja građevine ili njezina dijela, ako se ne radi o uklanjanju na temelju inspekcijskog rješenja, inspektor utvrđuje činjenice s obzirom na:

– pisanu prijavu početka radova tijelu graditeljstva, na uklanjanju građevine na temelju projekta uklanjanja građevine

– stručni nadzor uklanjanja

– dokumentaciju koju mora imati izvođač

– postupanje s građevinskim otpadom koje mora biti u skladu sa projektom uklanjanja.

Članak 13.

U provjeri izvršenja inspekcijskog rješenja o uklanjanju građevine ili dijela građevine inspektor sastavlja zapisnik.

Članak 14.

U nadzoru održavanja postojeće građevine odnosno njezinih dijelova inspektor utvrđuje činjenice s obzirom na:

– dokumentaciju

– kontrolu dokumentacije odnosno postupanje sukladno projektu.

III. NAČIN RADA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE U IZRICANJU NOVČANIH KAZNI

Članak 15.

Ovim dijelom Naputka propisuje se način rada građevinskih inspektora u izricanju novčanih kazni donošenjem rješenja, kojima se fizička osoba ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: izvršenik) prisiljava na izvršenje rješenja iz članka 113. stavka 1. i stavka 4., na izvršenje rješenja iz članka 117. stavka 1., te na izvršenje rješenja iz članka 119. stavka 1., stavka 2. i stavka 7. Zakona.

Članak 16.

Novčana kazna kojom se pravna osoba prisiljava na izvršenje izriče se rješenjem odgovornoj osobi te pravne osobe.

Novčana kazna kojom se izvršenika prisiljava na uklanjanje

Članak 17.

Na izvršenje rješenja o uklanjanju, donesenog na temelju članka 113. stavka 1., te članka 117. stavka 1. Zakona, izvršenik se prisiljava novčanim kaznama u sljedećim iznosima eura:

Tablica 1.

Fizička osoba
Skupina građevina prema Zakonu o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
1. put2. put3. put
1. skupina13.270,0015.920,0019.900,00
2.a i 2.b skupina6.630,0010.610,0013.270,00
3.a i 3.b skupina3.980,005.300,006.630,00

Tablica 2.

Pravna osoba
Skupina građevina prema Zakonu o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
1. put2. put3. put
1. skupina39.810,0053.080,0066.360,00
2.a. i 2.b skupina13.270,0026.540,0039.810,00
3.a i 3.b skupina6.630,0010.610,0013.270,00

Članak 18.

(1) Građevinski inspektor postupak iz članka 114. stavka 3. Zakona, kojim prisiljava izvršenika na izvršenje rješenja o uklanjanju, započinje bez odgađanja donošenjem 1. rješenja o novčanoj kazni, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o uklanjanju.

(2) Nedonošenje rješenja do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja.

(3) Sljedeća rješenja o novčanoj kazni, donose se bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od izvršnosti prethodnog rješenja, dok izvršenik ne dostavi dokaz da je izvršio uklanjanje građevine.

Novčana kazna kojom se izvršenika prisiljava na usklađenje s propisima

Članak 19.

Na izvršenje rješenja o usklađenju s propisima kojima se uređuje gradnja, donesenog na temelju članka 113. stavka 4. Zakona, izvršenik se prisiljava novčanim kaznama u sljedećim iznosima eura:

Tablica 3.

Fizička osoba
1. put2. put3. put i svaki sljedeći
1.990,003.310,005.300,00

Tablica 4.

Pravna osoba
1. put2. put3. put i svaki sljedeći
3.310,004.640,006.630,00

Članak 20.

(1) Građevinski inspektor postupak iz članka 113. stavka 5. Zakona, kojim izvršenika prisiljava na usklađenje s propisima, započinje bez odgađanja donošenjem 1. rješenja o novčanoj kazni, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o usklađenju s propisima kojima se uređuje gradnja.

(2) Nedonošenje rješenja do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja.

(3) Sljedeće rješenje o novčanoj kazni donosi se bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od izvršnosti prethodnog rješenja.

Novčana kazna kojom se izvršenika prisiljava na obustavu građenja

Članak 21.

Na izvršenje naredbe o obustavi daljnjeg građenja, donesene na temelju članka 119. stavka 1., stavka 2. i stavka 7. Zakona, a provedene na temelju članka 119. stavka 3. Zakona, izvršenik se prisiljava novčanim kaznama u sljedećim iznosima eura:

Tablica 5.

Fizička osoba
1. put2. put3. put i svaki sljedeći
6. 630,0010. 610,0013. 270,00

Tablica 6.

Pravna osoba
1. put2. put3. put i svaki sljedeći
13. 270,0019. 900,0026. 540,00

Članak 22.

(1) Ako izvršenik nije postupio po naredbi o obustavi građenja, odnosno izvođenja radova zatvaranjem gradilišta postavljanjem posebnog službenog znaka na gradilište odnosno građevinu, građevinski inspektor rješenje o 1. novčanoj kazni iz članka 119. stavka 5. Zakona, kojim sprječava daljnje građenje, donosi bez odgađanja, a najduže u roku od 15 dana od dana zatvaranja gradilišta.

(2) Nedonošenje rješenja do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja.

(3) Rješenja o novčanim kaznama kojima se sprječava daljnje građenje donose se bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršnosti prethodnog rješenja, sve do obustave građenja.

Članak 23.

(1) Ako iznos iz rješenja o novčanoj kazni nije uplaćen, građevinski inspektor rješenje s potvrdom izvršnosti dostavlja nadležnoj službi u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja, a radi provedbe postupka ovrhe.

(2) Ukoliko investitor postupi po rješenju iz članka 15. ovog Naputka prije nego se pokrene postupak ovrhe naplatom novčane kazne, obustavit će se postupak izvršenja rješenja o novčanoj kazni.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Naputak o načinu rada građevinske inspekcije (»Narodne novine«, br. 46/20. i 80/20.)

Članak 25.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/7
Urbroj: 443-01-02-02-23-6
Zagreb, 14. rujna 2023.

Glavni državni inspektor
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.