Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta

NN 111/2023 (27.9.2023.), Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta

Ministarstvo kulture i medija

1588

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 23/23), ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I STANDARDIMA ZA OSIGURAVANJE SREDSTAVA ZA NACIONALNA KAZALIŠTA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i standardi prema kojima osnivači osiguravaju sredstva za rad nacionalnih kazališta u Republici Hrvatskoj.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1) Nacionalno kazalište ostvaruje programe dramske, glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući teritorijalnu ravnomjernost i regionalnu zastupljenost u obavljanju kazališne djelatnosti.

(2) Nacionalna kazališta dužna su međusobno surađivati, stvarati koprodukcije i poticati gostovanja na temelju reciprociteta i zajedničkog interesa, slijedeći osnovne smjernice kulturne politike.

Članak 3.

(1) Nacionalna kazališta su:

– Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

– Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

– Hrvatsko narodno kazalište Split

– Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka

– Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu.

(2) Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ima status središnjeg nacionalnog kazališta čija je osnovna zadaća kontinuirano doprinositi kulturnom i umjetničkom životu na nacionalnoj razini, pri čemu je suradnja s hrvatskim i europskim kazališnim kućama, razmjena stručnog znanja, kao i poticanje daljnjeg razvoja suvremene kazališne produkcije njegova temeljna odrednica.

Članak 4.

Temeljne aktivnosti i kriteriji za rad nacionalnih kazališta obuhvaćaju:

– produkciju i izvođenje premijernih i repriznih predstava te određenog broja repriza i gostovanja, uz praćenje kvalitete izvedbi, što uključuje i posjećenost kazališta, stručne kritike te strukovne nagrade i priznanja za umjetnička postignuća, kao i međunarodne uspjehe

– održavanje programskog kontinuiteta, inovativnost te dosljednu provedbu repertoarnih odrednica, uvažavajući različite umjetničke stilove i razdoblja

– osiguravanje zaposlenosti umjetničkog i tehničkog osoblja kazališta u odnosu na provedbu prihvaćenog programa te kontinuiranu obnovu ansambla imajući u vidu raspoloživost umjetničkog i tehničkog osoblja kazališta, kao i zajedničke projekte svih umjetničko-programskih cjelina, kao i po potrebi, u skladu s financijskim okvirom, povremeni angažman istaknutih umjetnika izvan matičnog kazališta

– međusobnu suradnju nacionalnih kazališta u okviru mreže K-HNK koja obuhvaća ostvarivanje zajedničkih koprodukcija, poticanje šire distribucije programa, kroz suradnju s drugim hrvatskim i inozemnim kazalištima i festivalima, u skladu s programskom koncepcijom i zadanim financijskim okvirom, a u cilju decentralizacije programa i diversifikacije poetika izvedbenih umjetnosti.

Članak 5.

(1) Ministarstvo nadležno za kulturu sudjeluje u financiranju programa nacionalnih kazališta koje u pravilu obuhvaća mandatno razdoblje intendanta nacionalnog kazališta, a iznos sredstava za svaku godinu utvrđuje se temeljem dostavljenog programskog i financijskog plana ugovorom između ministarstva nadležnog za kulturu, osnivača i nacionalnog kazališta.

(2) Ministarstvo nadležno za kulturu osigurava sredstva za zajedničke programe nacionalnih kazališta u okviru mreže K-HNK.

(3) Ministarstvo nadležno za kulturu može sudjelovati u financiranju investicija i investicijskog održavanja nacionalnih kazališta.

(4) Sredstva za rad nacionalnih kazališta osigurava osnivač na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana, a sredstva za rad uključuju sredstva za plaće, produkcijska sredstva, materijalne rashode, kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, ako posebnim zakonima nije drukčije određeno.

(5) Produkcijska sredstva uključuju honorare te troškove opreme i izvođenja programa.

(6) Osnivač je dužan osigurati sredstva za plaće i druga materijalna prava kazališnih umjetnika i kazališnih radnika sukladno zakonu i kolektivnim ugovorima.

Članak 6.

(1) Godišnji program nacionalnih kazališta mora biti usklađen s osnovnim programskim i financijskim okvirom koji donosi osnivač, uvažavajući umjetničke kriterije, za svako četverogodišnje razdoblje.

(2) Program se odnosi na umjetnička područja drame, opere i baleta i mora se zasnivati na umjetničkoj kvaliteti dramskog teksta i glazbe te obuhvaćati različite umjetničke stilove i razdoblja, uvažavajući tradiciju i posebnost identiteta svakog nacionalnog kazališta.

(3) Osnovne repertoarne smjernice nacionalnog kazališta obuhvaćaju velika djela hrvatske i svjetske baštine, kao i relevantna djela suvremenih domaćih i stranih autora te projekte vezane uz sredinu i regiju u kojoj kazalište djeluje, kao i programe koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst.

(4) Opseg umjetničkog programa obuhvaća obvezu nacionalnog kazališta za ostvarivanjem minimalnog broja premijernih i repriznih predstava te gostovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i sudjelovanja na domaćim i inozemnim festivalima.

(5) Program uključuje organiziranje stručnih skupova, predstavljanje dramskih tekstova i stručnih publikacija te drugih događanja vezanih za kazališnu djelatnost, kao i prikupljanje i čuvanje dokumentarnog i arhivskog gradiva sukladno članku 12. Zakona o kazalištima.

Članak 7.

(1) Intendant nacionalnog kazališta u suradnji s ravnateljima umjetničkih cjelina osmišljava, organizira i provodi umjetnički program.

(2) Standardi od kojih treba polaziti pri izradi umjetničkog programa nacionalnog kazališta uključuju identitet kazališta kao nacionalnog kazališta te sadrže osnovne repertoarne smjernice.

Članak 8.

(1) Godišnji program rada nacionalnog kazališta izrađuje se u skladu sa standardima i kriterijima za osiguravanje sredstava utvrđenih ovim Pravilnikom.

(2) Nacionalno kazalište je dužno u godišnjem programu rada specificirati troškove po programskim djelatnostima, kao i pojedinačno specificirati troškove po premijernoj i repriznoj izvedbi u skladu s osnovnim programskim i financijskim okvirom i uz potvrdu kazališnog vijeća.

Članak 9.

(1) Obveze osnivača prema nacionalnom kazalištu obuhvaćaju plansko i redovito osiguravanje sredstava u predviđenim rokovima sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o kazalištima i drugim propisima.

(2) Obveze nacionalnog kazališta prema osnivaču obuhvaćaju korištenje sredstava isključivo namjenski, u utvrđenim rokovima izvođenja prihvaćenih programa i u skladu s utvrđenim kriterijima rada kazališta.

(3) Intendant nacionalnog kazališta podnosi godišnje izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja nadležnom upravnom tijelu osnivača te uvijek na njegov zahtjev, uz obvezno dostavljanje mišljenja kazališnog vijeća.

(4) Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dužno je podnijeti izvješće iz stavka 3. ovoga članka ministarstvu nadležnom za kulturu i nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba te uvijek na njihov zahtjev.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta (»Narodne novine«, broj 116/08).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 611-06/23-01/0038

Urbroj: 532-01/5-23-01

Zagreb, 20. rujna 2023.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.