Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN 114/2023 (4.10.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

HRVATSKI SABOR

1612

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2023.

Klasa: 011-02/23-02/74
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 3. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Članak 1.

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 133/12., 115/16., 106/18., 121/19. i 138/20.) iza članka 20.b dodaju se naslov iznad članka i članak 20.c koji glase:

»V.b DOSTAVLJANJE PODATAKA O OSTVARENOJ NAGRADI ZA DOBRO OBAVLJENU USLUGU

Članak 20.c

(1) Obveznik fiskalizacije kod kojeg je ostvaren primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice) primljen od strane trećih osoba, prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak, uz račun iz članka 15. ovoga Zakona dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi podatak o tom primitku (nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici)) putem uspostavljene elektroničke veze.

(2) Podatak iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na način i u rokovima koji proizlaze iz članaka 16.a i 17. ovoga Zakona.

(3) Obveznik fiskalizacije iz stavka 1. ovoga članka u evidencijama i knjigovodstvenim ispravama osigurava podatak i o ostvarenim nagradama za dobro obavljenu uslugu (napojnicama).

(4) Ministar financija propisuje pravilnikom, za potrebe razmjene podatka iz stavka 1. ovoga članka, protokole i modele za razmjenu podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici), podatkovni skup za razmjenu podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici), standardne poruke o greškama, kao i protokole o postupanju u slučaju grešaka te postupanja u slučaju prekida uspostavljene veze i nemogućnosti uspostave veze.«.

Članak 2.

U članku 27. stavcima 2. i 4. riječi: »slanjem SMS poruke ili« brišu se.

Članak 3.

U članku 28. stavku 2. riječi: »kune i kovani novac kune i lipe« zamjenjuju se riječima: »eura i kovani novac eura i centa«.

U stavku 3. podstavku 1. riječi: »od 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 700,00 eura«.

U stavku 4. iza riječi: »osnovi« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnice) iz članka 20.c ovoga Zakona,«.

Članak 4.

U članku 34. stavcima 1. i 2. riječi: »od 30.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 66.360,00 eura«.

U stavcima 3. i 4. riječi: »od 30.000,00 do 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 39.810,00 eura«.

U stavcima 5. i 6. riječi: »od 5.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 5.

U članku 34.a stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 30.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3980,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 39.810,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 6.

U članku 35. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 20.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 39.810,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 6630,00 eura«.

Članak 7.

U članku 36. riječi: »od 200,00 do 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 do 260,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 146/12., 46/17., 70/20., 1/21., 144/21. i 125/22.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 9.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka propisa ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/55

Zagreb, 28. rujna 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.