Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu

NN 114/2023 (4.10.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu

HRVATSKI SABOR

1615

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2023.

Klasa: 011-02/23-02/77
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 3. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o poreznom savjetništvu (»Narodne novine«, br. 127/00., 76/13., 115/16.) u članku 2. stavku 2. riječi: »sudjelovanje u poreznim upravnim sporovima« zamjenjuju se riječima: »sudjelovanje u porezno-upravnim stvarima pred upravnim sudovima«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. riječi: »sudjelovati u poreznim sporovima pred sudovima« zamjenjuju se riječima: »sudjelovati u pore­zno-upravnim stvarima pred upravnim sudovima«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. briše se.

Iza dosadašnjeg stavka 3., koji postaje stavak 2., dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, porezni savjetnik ako je u mirovini, može biti zaposlen na pola radnog vremena.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, države ugovornice Europskoga gospodarskog prostora, države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) ili države pristupnice Kodeksa o liberalizaciji kretanja kapitala i Kodeksa o liberalizaciji nevidljivih transakcija«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. točki 1. podtočki a) riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »tri«.

U podtočki b) riječ: »sedam« zamjenjuje se riječju: »pet«.

Članak 6.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ispit se polaže pred povjerenstvom koje čine najmanje tri člana, a imenuje ga ministar financija na prijedlog Komore.«.

Članak 7.

Članak 17.a mijenja se i glasi:

»(1) Jedan ili više poreznih savjetnika ili društava za porezno savjetništvo upisanih u Imenik odnosno registre Komore, uz bilo koju drugu fizičku ili pravnu osobu, može osnovati društvo s ograničenom odgovornošću za porezno savjetništvo (u daljnjem tekstu: društvo za porezno savjetništvo).

(2) U nazivu tvrtke treba koristiti oznaku »porezno savjetništvo«.

(3) Suglasnost na ispunjavanje uvjeta za upis društva u sudski registar iz stavka 1. ovoga članka daje Komora.

(4) Na poreznosavjetnička društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim su uređena trgovačka društva, osim ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno.

(5) Kada se osniva poreznosavjetničko društvo s ograničenom odgovornošću, najniži temeljni kapital društva određuje se u skladu s odredbama zakona kojim su uređena trgovačka društva te je podijeljen na udjele.

(6) Porezni savjetnici obvezni su imatelji udjela u društvu s ograničenom odgovornošću i imaju najmanje 51 % glasačkih prava u tom poreznosavjetničkom društvu.

(7) Većina članova uprave društva moraju biti porezni savjetnici.«.

Članak 8.

U članku 23. stavku 7. riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura«, riječi: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132.720,00 eura«, a riječi: »3.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »398.160,00 eura«.

Članak 9.

Iza članka 30. dodaju se naziv iznad članka i članak 30.a koji glase:

»V.a PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 30.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 40.000,00 eura kaznit će se pravna osoba:

1. ako obavlja djelatnost poreznog savjetništva, a nije navedena u člancima 6., 6.a te 9.a do 9.f ovoga Zakona (članak 11.)

2. ako u nazivu tvrtke koristi oznaku »porezno savjetništvo«, a ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom (članak 17. stavak 1. i članak 17.a stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 4000,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom od 300,00 do 27.000,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 60,00 do 4000,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

(5) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 1100,00 do 54.000,00 eura, fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 40.000,00 eura, fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 5300,00 eura, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 6630,00 eura.«.

Članak 10.

U članku 32. stavku 1. oznaka stavka: »(1)« briše se.

Stavak 2. briše se.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Porezni savjetnici i društva za porezno savjetništvo dužni su uskladiti visinu osigurane svote na koju mora biti ugovoreno osiguranje u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/58

Zagreb, 28. rujna 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.