Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

NN 119/2023 (13.10.2023.), Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

Vlada Republike Hrvatske

1661

Na temelju članka 54. stavka 9. i članka 56.a stavka 3., a u vezi s člankom 130. stavkom 14. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O EKOLOŠKOJ MREŽI I NADLEŽNOSTIMA JAVNIH USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

Članak 1.

U Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (»Narodne novine«, broj 80/19.) članak 9. mijenja se i glasi:

»Granice područja ekološke mreže i njihov položaj u prostoru čuva Ministarstvo u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS), a prikazuju se i javno su dostupne putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal) kojeg vodi Ministarstvo.«.

Članak 2.

Prilog II. zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

Prilog III. dio 2. zamjenjuje se novim Prilogom III. dijelom 2. koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

Prilog III. dio 3. briše se.

Prilog III. dio 4. zamjenjuje se novim Prilogom III. dijelom 4. koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

Prilog IV. briše se.

Prilog V. zamjenjuje se novim Prilogom V. koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

Članak 3.

Do početka obavljanja djelatnosti javne ustanove za upravljanje Parkom prirode »Dinara« koja se osniva uredbom Vlade Republike Hrvatske iz članka 6. Zakona o proglašenju Parka prirode »Dinara« (»Narodne novine«, broj 14/21.), područjima ekološke mreže HR1000028 Dinara, HR1000029 Cetina, HR2000020 Područje oko Velike Ćulumove pećine, HR2000917 Krčić, HR2000936 Ruda, HR2001201 Izvor Grab, HR2001313, Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem, HR2001314 Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem, HR2001344 Novkovići – Bošnjakuša, HR2001395 Grab i HR5000028 Dinara, upravljaju Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ, svaka u dijelu svoje mjesne nadležnosti.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/01

Urbroj: 50301-05/27-23-5

Zagreb, 12. listopada 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG II.

Dio 1. – Prirodni stanišni tipovi od interesa za Europsku uniju zastupljeni na teritoriju Republike Hrvatske za koje su izdvojena područja ekološke mreže (referentna lista stanišnih tipova, *prioritetni stanišni tipovi)

Šifra stanišnog tipaNaziv stanišnog tipa na
Dodatku I Direktive o
staništima
Hrvatski naziv stanišnog tipaBiogeografska regija
– kontinentalna
Biogeografska regija
– alpinska
Biogeografska regija
– mediteranska
Biogeografska regija
– morska
mediteranska
1110Sandbanks which are slightly covered by sea water all the timePješčana dna trajno prekrivena morem 
 
 
x
1120Posidonia beds (Posidonion oceanicae)*Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)* 
 
 
x
1130EstuariesEstuariji 
 
x 
1140Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tideMuljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke 
 
x 
1150Coastal lagoons*Obalne lagune* 
 
x 
1160Large shallow inlets and baysVelike plitke uvale i zaljevi 
 
x 
1170ReefsGrebeni 
 
 
x
1210Annual vegetation of drift linesVegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) 
 
x 
1240Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp.Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. 
 
x 
1310Salicornia and other annuals colonizing mud and sandMuljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima 
 
x 
1410Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi) 
 
x 
1420Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi)Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi) 
 
x 
1530Pannonic salt steppes and salt marshes*Panonske slane stepe i slane močvare*x 
 
 
2110Embryonic shifting dunesEmbrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina 
 
x 
2340Pannonic inland dunes*Kontinentalne panonske sipine*x 
 
 
3130Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-NanojunceteaAmfibijska staništa Isoëto-Nanojunceteaxxx 
3140Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae) 
xx 
3150Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetationPrirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamionxxx 
3170Mediterranean temporary ponds*Mediteranske povremene lokve* 
 
x 
3180Turloughs*Povremena krška jezera (Turloughs)* 
xx 
3230Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanicaObale planinskih rijeka s Myricaria germanicax 
 
 
3260Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetationVodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachionxxx 
3270Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetationRijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.x 
 
 
32A0Tufa cascades of karstic rivers of the Dinaric AlpsSedrene barijere krških rijeka Dinaridaxxx 
4030European dry heathsEuropske suhe vrištinexx 
 
4060Alpine and Boreal heathsPlaninske i borealne vrištine 
xx 
4070Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)*Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)* 
x 
 
5130Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslandsSastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi 
xx 
5210Arborescent matorral with Juniperus spp.Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. 
 
x 
5330Thermo-Mediterranean and pre-steppe scrubTermo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides 
 
x 
6110Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi*Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu*xxx 
6170Alpine and subalpine calcareous grasslandsPlaninski i pretplaninski vapnenački travnjaci 
xx 
6210Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites)Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)xxx 
6220Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea*Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea* 
 
x 
6230Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)*Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama*xxx 
6240Sub-continental steppic grasslands*Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae)*x 
 
 
6250Pannonic loess steppic grasslands*Panonski stepski travnjaci na praporu*x 
 
 
6260Pannonic sand steppes*Panonski travnjaci na pijesku*x 
 
 
62A0Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 
xx 
6410Molinia meadows on calcareous, peaty or clavey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)xx 
 
6420Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-HoloschoenionMediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion 
 
x 
6430Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levelsHidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)xx 
 
6440Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubiiLivade Cnidion dubiix 
 
 
6510Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)xxx 
6520Mountain hay meadowsBrdske košanicexx 
 
6540Sub-Mediterranean grasslands of the Molinio-Hordeion secaliniSubmediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini 
 
x 
7110Active raised bogs*Aktivni nadignuti cretovi*xx 
 
7140Transition mires and quaking bogsPrijelazni cretovixx 
 
7150Depressions on peat substrates of the RhynchosporionDepresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion)x 
 
 
7220Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)*Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati*xx 
 
7230Alkaline fensBazofilni cretovixx 
 
8120Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii 
xx 
8140Eastern Mediterranean screesIstočnomediteranska točila 
 
x 
8210Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetationKarbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijomxxx 
8220Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetationSilikatne stijene sa hazmofitskom vegetacijomx 
 
 
8310Caves not open to the publicŠpilje i jame zatvorene za javnostxxx 
8330Submerged or partly submerged sea cavesPreplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje 
 
 
x
9110Luzulo-Fagetum beech forestsBukove šume Luzulo-Fagetumxx 
 
9130Asperulo-Fagetum beech forestsBukove šume Asperulo-Fagetumxx 
 
9160Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuliSubatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betulix 
x 
9180Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines*Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion*xx 
 
91D0Bog woodland*Šume na acidofilnim cretovima*xx 
 
91E0Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*xx 
 
91F0Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifoliaxxx 
91H0Pannonian woods with Quercus pubescens*Panonske šume s Quercus pubescens*x 
 
 
91K0Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion)Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)xxx 
91L0Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-carpinion)Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)xx 
 
91M0Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forestsPanonsko-balkanske šume kitnjaka i sladunaxx 
 
91R0Dinaric dolomite Scots pine forests (Genisto januensis-Pinetum)Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum) 
x 
 
9260Castanea sativa woodsŠume pitomog kestena (Castanea sativa)x 
x 
92D0Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)Mediteranske galerije i šikare (Nerio-Tamaricetea) 
 
x 
9320Olea and Ceratonia forestsŠume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion) 
 
x 
9340Quercus ilex and Quercus rotundifolia forestsVazdazelene šume česmine (Quercus ilex) 
 
x 
9410Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea) 
x 
 
9530(Sub-)Mediterranean pine forest with endemic black pines*(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora* 
xx 
9540Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pinesMediteranske šume endemičnih borova 
 
x Dio 2. – Divlje vrste od interesa za Europsku uniju koje se redovito pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske za koje su izdvojena područja ekološke mreže (referentna lista divljih vrsta, *prioritetne vrste); SR Ref list = vrste za koje za sada nisu izdvojena POVS područja jer je uložena znanstvena rezerva na referentnu listu

Popis divljih vrsta (izuzev ptica) za koje su izdvojena područja ekološke mreže

RazredRedPorodicaNaziv vrste na Dodatku II Direktive o staništimaValidni znanstveni naziv vrsteHrvatski naziv vrsteBiogeografska regija
– kontinentalna
Biogeografska regija
– alpinska
Biogeografska regija
– mediteranska
Biogeografska regija
– morska
mediteranska
MammaliaChiropteraMiniopteridaeMiniopterus schreibersiiMiniopterus schreibersiidugokrili pršnjakxxx 
MammaliaChiropteraRhinolophidaeRhinolophus blasiiRhinolophus blasiiBlazijev potkovnjak 
 
x 
MammaliaChiropteraRhinolophidaeRhinolophus euryaleRhinolophus euryalejužni potkovnjakxxx 
MammaliaChiropteraRhinolophidaeRhinolophus ferrumequinumRhinolophus ferrumequinumveliki potkovnjakxxx 
MammaliaChiropteraRhinolophidaeRhinolophus hipposiderosRhinolophus hipposiderosmali potkovnjakxxx 
MammaliaChiropteraVespertilionidaeBarbastella barbastellusBarbastella barbastellusširokouhi mračnjakxx 
 
MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis bechsteiniiMyotis bechsteiniivelikouhi šišmišxxx 
MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis blythiiMyotis blythiioštrouhi šišmišxxx 
MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis capacciniiMyotis capacciniidugonogi šišmišxxx 
MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis dasycnemeMyotis dasycnememočvarni šišmišx 
 
 
MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis emarginatusMyotis emarginatusriđi šišmišxxx 
MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis myotisMyotis myotisveliki šišmišxxx 
MammaliaRodentiaCastoridaeCastor fiberCastor fiberdabarx 
 
 
MammaliaRodentiaCricetidaeDinaromys bogdanoviDinaromys bogdanovidinarski voluhar 
xx 
MammaliaCarnivoraCanidaeCanis lupus*Canis lupus*vukxxx 
MammaliaCarnivoraUrsidaeUrsus arctos*Ursus arctos*medvjed 
xx 
MammaliaCarnivoraMustelidaeLutra lutraLutra lutravidraxxx 
MammaliaCarnivoraFelidaeLynx lynxLynx lynxris 
x 
 
MammaliaArtiodactylaBovidaeRupicapra rupicapra balcanicaRupicapra rupicapra balcanicabalkanska divokoza 
xx 
MammaliaCetaceaDelphinidaeTursiops truncatusTursiops truncatusdobri dupin 
 
 
x
ReptiliaTestudinesTestudinidaeTestudo hermanniTestudo hermannikopnena kornjača 
 
x 
ReptiliaTestudinesCheloniidaeCaretta caretta*Caretta caretta*glavata želva 
 
 
SR Ref list
ReptiliaTestudinesEmydidaeEmys orbicularisEmys orbicularisbarska kornjačax 
x 
ReptiliaTestudinesGeoemydidaeMauremys caspicaMauremys rivulatariječna kornjača 
 
x 
ReptiliaSquamataLacertidaeDinarolacerta mosorensisDinarolacerta mosorensismosorska gušterica 
 
x 
ReptiliaSquamataColubridaeElaphe quatuorlineataElaphe quatuorlineatačetveroprugi kravosas 
 
x 
ReptiliaSquamataColubridaeElaphe situlaZamenis situlacrvenkrpica 
 
x 
ReptiliaSquamataViperidaeVipera ursiniiVipera ursinii macrops*planinski žutokrug 
xx 
AmphibiaCaudataSalamandridaeTriturus carnifexTriturus carnifexveliki vodenjakxxx 
AmphibiaCaudataSalamandridaeTriturus dobrogicusTriturus dobrogicusveliki panonski vodenjakx 
 
 
AmphibiaCaudataProteidaeProteus anguinus*Proteus anguinus*čovječja ribica 
xx 
AmphibiaAnuraBombinatoridaeBombina bombinaBombina bombinacrveni mukačx 
 
 
AmphibiaAnuraBombinatoridaeBombina variegataBombina variegatažuti mukačxxx 
AmphibiaAnuraRanidaeRana latasteiRana latasteilombardijska smeđa žaba 
 
x 
CephalospidomorphiPetromyzontiformesPetromyzontidaeEudontomyzon spp.Eudontomyzon mariaeukrajinska paklarax 
 
 
CephalospidomorphiPetromyzontiformesPetromyzontidaeEudontomyzon spp.Eudontomyzon vladykovidunavska paklaraxx 
 
CephalospidomorphiPetromyzontiformesPetromyzontidaeLethenteron zanandreaiLampetra soljaniŠoljanova paklara 
 
x 
CephalospidomorphiPetromyzontiformesPetromyzontidaePetromyzon marinusPetromyzon marinusmorska paklara 
 
xx
ActinopterygiiCyprinodontiformesCyprinodontidaeAphanius fasciatusAphanius fasciatusobrvan 
 
x 
ActinopterygiiSalmoniformesSalmonidaeHucho huchoHucho huchomladicaxx 
 
ActinopterygiiSalmoniformesSalmonidaeSalmo marmoratusSalmo marmoratusglavatica 
 
x 
ActinopterygiiSalmoniformesSalmonidaeSalmothymus obtusirostrisSalmothymus obtusirostrismekousna 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeAlburnus albidusAlburnus neretvaeneretvanska uklija 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeAlburnus albidusAlburnus arborellaprimorska uklija 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeAspius aspiusAspius aspiusbolenx 
 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeAulopyge huegeliiAulopyge huegeliioštrulja 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeBarbus meridionalisBarbus balcanicuspotočna mrenaxx 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeBarbus plebejusBarbus plebejusmren 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeChalcalburnus chalcoidesAlburnus sarmaticusvelika pliskaxx 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeChondrostoma kneriChondrostoma kneripodustva 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeChondrostoma phoxinusChondrostoma phoxinuspodbila 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeGobio albipinnatusRomanogobio vladykovibjeloperajna krkušax 
 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeGobio kessleriRomanogobio kessleriKeslerova krkušax 
 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeGobio uranoscopusRomanogobio uranoscopustankorepa krkušaxx 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeLeuciscus souffiaTelestes souffiablistavecx 
 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePelecus cultratusPelecus cultratussabljarkax 
 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Telestes croaticushrvatski pijor 
x 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Telestes fontinaliskrbavska gaovica 
x 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Telestes miloradikonavoski pijor 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Delminichthys adspersusimotska gaovica 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Delminichthys ghetaldiipopovska gaovica 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Delminichthys jadovensisjadovska gaovica 
x 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Delminichthys krbavensiskrbavski pijor 
x 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Phoxinellus alepidotuspijurica 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Phoxinellus dalmaticusdalmatinska gaovica 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeRhodeus sericeus amarusRhodeus amarusgavčicax 
 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeRutilus pigusRutilus virgoploticaxx 
 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeSqualius microlepisSqualius microlepismakal 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeSqualius svallizaeSqualius svallizaesvalić 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis elongataCobitis elongataveliki vijunxx 
 
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis bilineatadvoprugasti vijun 
xx 
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis dalmatinacetinski vijun 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis elongatoidesvijunx 
 
 
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis illyricailirski vijun 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis jadovensisjadovski vijun 
x 
 
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis narentananeretvanski vijun 
 
x 
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeMisgurnus fossilisMisgurnus fossilispiškurxx 
 
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeSabanejewia aurataSabanejewia balcanicazlatni vijunx 
 
 
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeSabanejewia larvataSabanejewia larvatatalijanski zlatni vijun 
x 
 
ActinopterygiiPerciformesPercidaeGymnocephalus baloniGymnocephalus baloniBalonijev balavacx 
 
 
ActinopterygiiPerciformesPercidaeGymnocephalus schraetzerGymnocephalus schraetzerprugasti balavacx 
 
 
ActinopterygiiPerciformesPercidaeZingel streberZingel strebermali vretenacx 
 
 
ActinopterygiiPerciformesPercidaeZingel zingelZingel zingelveliki vretenacx 
 
 
ActinopterygiiPerciformesGobiidaeKnipowitschia croaticaKnipowitschia croaticavrgoračka gobica 
 
x 
ActinopterygiiPerciformesGobiidaePadogobius panizzaeKnipowitschia panizzaeglavočić vodenjak 
 
x 
ActinopterygiiPerciformesGobiidaePomatoschistus canestriniiPomatoschistus canestriniiglavočić crnotrus 
 
x 
ActinopterygiiClupeiformesClupeidaeAlosa spp.Alosa fallaxčepa 
 
xx
ActinopterygiiScorpaeniformesCottidaeCottus gobioCottus gobiopešxxx 
ActinopterygiiEsociformesUmbridaeUmbra krameriUmbra kramericrnkax 
 
 
MalacostracaDecapodaAstacidaeAustropotamobius pallipesAustropotamobius pallipesbjelonogi rak 
xx 
MalacostracaDecapodaAstacidaeAustropotamobius torrentium*Austropotamobius torrentium*potočni rakxxx 
InsectaColeopteraCarabidaeCarabus variolosusCarabus nodulosusčvorasti trčakxxx 
InsectaColeopteraCarabidaeRhysodes sulcatusRhysodes sulcatus 
x 
 
 
InsectaColeopteraCerambycidaeCerambyx cerdoCerambyx cerdohrastova strizibubaxxx 
InsectaColeopteraCerambycidaeMorimus funereusMorimus funereusvelika četveropjega cvilidretaxxx 
InsectaColeopteraCerambycidaeRosalia alpina*Rosalia alpina*alpinska strizibubaxxx 
InsectaColeopteraCetoniidaeOsmoderma eremita*Osmoderma eremita*mirišljivi samotarxxx 
InsectaColeopteraCucujidaeCucujus cinnaberinusCucujus cinnaberinus 
x 
 
 
InsectaColeopteraDytiscidaeGraphoderus bilineatusGraphoderus bilineatusdvoprugasti kozakx 
 
 
InsectaColeopteraLeiodidaeLeptodirus hochenwartiLeptodirus hochenwartiitankovrati podzemljarxxx 
InsectaColeopteraLucanidaeLucanus cervusLucanus cervusjelenakx 
x 
InsectaLepidopteraErebidaeCallimorpha quadripunctaria*Euplagia quadripunctaria*danja medonjicaxxx 
InsectaLepidopteraLasiocampidaeEriogaster cataxEriogaster cataxkataksxxx 
InsectaLepidopteraLycaenidaeLycaena disparLycaena disparkiseličin vatreni plavacxxx 
InsectaLepidopteraLycaenidaeMaculinea nausithousPhengaris nausithouszagasiti livadni plavacx 
 
 
InsectaLepidopteraLycaenidaeMaculinea teleiusPhengaris teleiusveliki livadni plavacx 
 
 
InsectaLepidopteraNoctuidaeArytrura musculusArytrura musculusvrbina šefljicax 
 
 
InsectaLepidopteraNymphalidaeCoenonympha oedippusCoenonympha oedippusmočvarni okaš 
 
x 
InsectaLepidopteraNymphalidaeEuphydryas auriniaEuphydryas auriniamočvarna riđaxxx 
InsectaLepidopteraNymphalidaeHypodryas maturnaEuphydryas maturnamala svibanjska riđaxx 
 
InsectaLepidopteraNymphalidaeNymphalis vaualbumNymphalis vaualbumbijela riđax 
 
 
InsectaLepidopteraNymphalidaeProterebia afra dalmataProterebia afra dalmatadalmatinski okaš 
xx 
InsectaLepidopteraPieridaeLeptidea morseiLeptidea morseiGrundov šumski bijelacxx 
 
InsectaOdonataCoenagrionidaeCoenagrion ornatumCoenagrion ornatumistočna vodendjevojčicaxxx 
InsectaOdonataCordulegastridaeCordulegaster herosCordulegaster herosgorski potočarxx 
 
InsectaOdonataGomphidaeLindenia tetraphyllaLindenia tetraphyllajezerski regoč 
 
x 
InsectaOdonataGomphidaeOphiogomphus ceciliaOphiogomphus ceciliarogati regočx 
 
 
InsectaOdonataLibellulidaeLeucorrhinia pectoralisLeucorrhinia pectoralisveliki tresetarx 
 
 
GastropodaHygrophilaPlanorbidaeAnisus vorticulusAnisus vorticulus 
x 
x 
GastropodaStylommatophoraVertiginidaeVertigo angustiorVertigo angustioruskoušćani zvrčićx 
x 
GastropodaStylommatophoraVertiginidaeVertigo moulinsianaVertigo moulinsianatrbušasti zvrčić 
 
x 
BivalviaMyidaDreissenidaeCongeria kusceriCongeria jalzicisjeverni dinarski špiljski školjkaš 
x 
 
BivalviaMyidaDreissenidaeCongeria kusceriCongeria kuscerijužni dinarski špiljski školjkaš 
 
x 
BivalviaUnionidaUnionidaeUnio crassusUnio crassusobična lisankaxx 
 
LiliopsidaAsparagalesAsparagaceaeScilla litardiereiChouardia litardiereilivadni procjepak 
xx 
LiliopsidaAsparagalesIridaceaeGladiolus palustrisGladiolus palustrismočvarna gladiola 
 
x 
LiliopsidaAsparagalesOrchidaceaeCypripedium calceolusCypripedium calceolusgospina papučica 
x 
 
LiliopsidaAsparagalesOrchidaceaeHimantoglossum adriaticumHimantoglossum adriaticumjadranska kozonoškax 
x 
LiliopsidaPoalesCyperaceaeEleocharis carniolicaEleocharis carniolicakranjska jezernica 
x 
 
MagnoliopsidaApialesApiaceaeApium repensApium repenspuzavi celerxx 
 
MagnoliopsidaApialesApiaceaeEryngium alpinumEryngium alpinumplaninski kotrljan 
x 
 
MagnoliopsidaAsteralesAsteraceaeLigularia sibiricaLigularia sibiricasibirska jezičnjača 
x 
 
MagnoliopsidaAsteralesAsteraceaeSerratula lycopifolia*Serratula lycopifolia*nerazgranjena pilica 
xx 
MagnoliopsidaAsteralesCampanulaceaeAdenophora lilifoliaAdenophora lilifoliamirisava žlijezdača 
x 
 
MagnoliopsidaBrassicalesBrassicaceaeDegenia velebitica*Degenia velebitica*velebitska degenija 
xx 
MagnoliopsidaBrassicalesBrassicaceaeArabis scopolianaArabis scopolianaSkopolijeva gušarka 
xx 
MagnoliopsidaCaryophyllalesCaryophyllaceaeCerastium dinaricumCerastium dinaricumdinarski rožac 
x 
 
MagnoliopsidaCaryophyllalesCaryophyllaceaeMoehringia tommasiniiMoehringia tommasiniiTommasinijeva merinka 
 
x 
MagnoliopsidaFabalesFabaceaeGenista holopetalaGenista holopetalacjelolatična žutilovka 
xx 
MagnoliopsidaRanunculalesRanunculaceaeAquilegia kitaibeliiAquilegia kitaibeliikitaibelov pakujac 
x 
 
MagnoliopsidaRanunculalesRanunculaceaePulsatilla grandisPulsatilla vulgaris ssp. grandismodra sasaxxx 
PolypodiopsidaHydropteridalesMarsileaceaeMarsilea quadrifoliaMarsilea quadrifoliačetverolisna raznorotkax 
 
 
BryopsidaBuxbaumialesBuxbaumiaceaeBuxbaumia viridisBuxbaumia viridis 
 
x 
 
BryopsidaDicranalesDicranaceaeDicranum virideDicranum viride 
 
x 
 
BryopsidaHypnalesAmblystegiaceaeDrepanocladus vernicosusHamatocaulis vernicosus 
xx 
 
MarchantiopsidaMarchantialesAytoniaceaeMannia triandraMannia triandra 
x 
 
 
JungermanniopsidaFossombronialesPetalophyllaceaePetalophyllum ralfsiiPetalophyllum ralfsiixPopis vrsta ptica za koje su izdvojena područja ekološke mreže

Porodica
(prema BirdLife International)
Znanstveni naziv vrste
(prema BirdLife International)
Hrvatski naziv vrsteStatus vrste:Kategorija za ciljnu vrstu
G – gnjezdarica
P – preletnica
Z – zimovalica
nG – neredovita gnjezdarica
GaviidaeGavia stellatacrvenogrli plijenorZČlanak 4. stavak 1. DP
GaviidaeGavia arcticacrnogrli plijenorZČlanak 4. stavak 1. DP
ProcellaridaeCalonectris diomedeaveliki zovojGČlanak 4. stavak 1. DP
ProcellaridaePuffinus yelkouangregulaGČlanak 4. stavak 1. DP
PhalacrocoracidaePhalacrocorax aristotelis desmarestiimorski vranacGČlanak 4. stavak 1. DP
PhalacrocoracidaePhalacrocorax pygmeusmali vranacG, P, ZČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeArdea purpureačaplja dangubaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeCasmerodius albusvelika bijela čapljaG, P, ZČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeEgretta garzettamala bijela čapljaG, P, ZČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeArdeola ralloidesžuta čapljaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeNycticorax nycticoraxgakG, PČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeIxobrychus minutusčapljica voljakG, PČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeBotaurus stellarisbukavacG, P, ZČlanak 4. stavak 1. DP
CiconidaeCiconia nigracrna rodaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
CiconidaeCiconia ciconiabijela rodaGČlanak 4. stavak 1. DP
ThreskiornithidaePlegadis falcinellusblistavi ibisnG, PČlanak 4. stavak 1. DP
ThreskiornithidaePlatalea leucorodiažličarkaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
AnatidaeAythya nyrocapatka njorkaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaePandion haliaetusbukočPČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaePernis apivorusškanjac osašG, PČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeMilvus migranscrna lunjaGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeHaliaeetus albicillaštekavacGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeGyps fulvusbjeloglavi supG, PČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeCircaetus gallicuszmijarGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeCircus aeruginosuseja močvaricaG, ZČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeCircus cyaneuseja strnjaricaZČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeCircus pygarguseja livadarkaGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeAquila pomarinaorao kliktašGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeAquila clangaorao klokotašZČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeAquila chrysaetossuri oraoGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeHieraaetus pennatuspatuljasti oraoGČlanak 4. stavak 1. DP
FalconidaeFalco columbariusmali sokolZČlanak 4. stavak 1. DP
FalconidaeFalco eleonoraeEleonorin sokolGČlanak 4. stavak 1. DP
FalconidaeFalco naumannibjelonokta vjetrušaGČlanak 4. stavak 1. DP
FalconidaeFalco peregrinussivi sokolGČlanak 4. stavak 1. DP
FalconidaeFalco vespertinuscrvenonoga vjetrušaPČlanak 4. stavak 1. DP
PhasianidaeTetrao urogallustetrijeb gluhanGČlanak 4. stavak 1. DP
PhasianidaeBonasa bonasialještarkaGČlanak 4. stavak 1. DP
PhasianidaeAlectoris graecajarebica kamenjarkaGČlanak 4. stavak 1. DP
GruidaeGrus grusždralPČlanak 4. stavak 1. DP
RallidaeCrex crexkosacGČlanak 4. stavak 1. DP
RallidaePorzana porzanariđa štijokaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
RallidaePorzana parvasiva štijokaGČlanak 4. stavak 1. DP
RallidaePorzana pusillamala štijokaGČlanak 4. stavak 1. DP
RecurvirostridaeHimantopus himantopusvlastelicaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
BurhinidaeBurhinus oedicnemusćukavicaGČlanak 4. stavak 1. DP
CharadriidaeCharadrius alexandrinusmorski kulikGČlanak 4. stavak 1. DP
ScolopacidaePhilomachus pugnaxpršljivacPČlanak 4. stavak 1. DP
ScolopacidaeTringa glareolaprutka migavicaPČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeLarus audouiniisredozemni galebGČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeLarus melanocephaluscrnoglavi galebPČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeLarus minutusmali galebZČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeSterna sandvicensisdugokljuna čigraZČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeSterna hirundocrvenokljuna čigraGČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeSterna albifronsmala čigraGČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeChlidonias hybridabjelobrada čigraGČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeChlidonias nigercrna čigraPČlanak 4. stavak 1. DP
StrigidaeBubo buboušaraGČlanak 4. stavak 1. DP
StrigidaeStrix uralensisjastrebačaGČlanak 4. stavak 1. DP
StrigidaeGlaucidium passerinummali ćukGČlanak 4. stavak 1. DP
StrigidaeAegolius funereusplaninski ćukGČlanak 4. stavak 1. DP
StrigidaeAsio flammeussova močvaricanGČlanak 4. stavak 1. DP
CaprimulgidaeCaprimulgus europaeusleganjGČlanak 4. stavak 1. DP
AlcedinidaeAlcedo atthisvodomarG, ZČlanak 4. stavak 1. DP
CoraciidaeCoracias garruluszlatovranaGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaeDendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaeDendrocopos leucotosplaninski djetlićGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaeDendrocopos syriacussirijski djetlićGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaePicoides tridactylustroprsti djetlićGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaeDryocopus martiuscrna žunaGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaePicus canussiva žunaGČlanak 4. stavak 1. DP
AlaudidaeMelanocorypha calandravelika ševaGČlanak 4. stavak 1. DP
AlaudidaeCalandrella brachydactylakratkoprsta ševaGČlanak 4. stavak 1. DP
AlaudidaeLullula arboreaševa krunicaGČlanak 4. stavak 1. DP
MotacillidaeAnthus campestrisprimorska trepteljkaGČlanak 4. stavak 1. DP
LaniidaeLanius colluriorusi svračakGČlanak 4. stavak 1. DP
LaniidaeLanius minorsivi svračakGČlanak 4. stavak 1. DP
MuscicapidaeLuscinia svecicamodrovoljkaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
MuscicapidaeFicedula albicollisbjelovrata muharicaGČlanak 4. stavak 1. DP
MuscicapidaeFicedula parvamala muharicaGČlanak 4. stavak 1. DP
SylviidaeAcrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjakG, P, ZČlanak 4. stavak 1. DP
SylviidaeHippolais olivetorumvoljić maslinarGČlanak 4. stavak 1. DP
SylviidaeSylvia nisoriapjegava grmušaGČlanak 4. stavak 1. DP
EmberizidaeEmberiza hortulanavrtna strnadicaGČlanak 4. stavak 1. DP
AnatidaeCygnus olorcrvenokljuni labud 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnser fabalisguska glogovnjača 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnser albifronslisasta guska 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnser ansersiva guska 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas penelopezviždara 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas streperapatka kreketaljka 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas creccakržulja 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas plathyrhynchosdivlja patka 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas acutapatka lastarka 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas querquedulapatka pupčanica 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas clypeatapatka žličarka 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeNetta rufinapatka gogoljica 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAythya ferinaglavata patka 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAythya fuligulakrunata patka 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeBucephala clangulapatka batoglavica 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeMergus serratormali ronac 
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeMergus merganserveliki ronac 
Članak 4. stavak 2. DP
PodicipedidaePodiceps nigricolliscrnogrli gnjurac 
Članak 4. stavak 2. DP
RallidaeRallus aquaticuskokošica 
Članak 4. stavak 2. DP
RallidaeFulica atraliska 
Članak 4. stavak 2. DP
HaematopodidaeHaematopus ostralegusoštrigar 
Članak 4. stavak 2. DP
CharadriidaeVanellus vanellusvivak 
Članak 4. stavak 2. DP
CharadriidaePluvialis squatarolazlatar pijukavac 
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeGallinago gallinagošljuka kokošica 
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeLimosa limosacrnorepa muljača 
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeNumenius phaeopusprugasti pozviždač 
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeNumenius arquataveliki pozviždač 
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeTringa erythropuscrna prutka 
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeTringa totanuscrvenonoga prutka 
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeTringa nebulariakrivokljuna prutka 
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeActitis hypoleucosmala prutka 
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeCalidris alpinažalar cirikavac 
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeLymnocryptes minimusmala šljuka 
Članak 4. stavak 2. DP
ColumbidaeColumba oenasgolub dupljaš 
Članak 4. stavak 2. DP
AlaudidaeEremophila alpestrisplaninska ševa 
Članak 4. stavak 2. DP
HirundinidaeRiparia ripariabregunica 
Članak 4. stavak 2. DP
SylviidaePhylloscopus bonelligorski zviždak 
Članak 4. stavak 2. DP
TimaliidaePanurus biarmicusbrkata sjenica 
Članak 4. stavak 2. DPDP – Direktiva o pticama

Prilog III.

Dio 2. – Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS)

Identifikacijski broj područjaNaziv područjaKategorija za ciljnu vrstu/stanišni tipHrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništaZnanstveni naziv vrste/
Šifra stanišnog tipa
HR2000006Bazgovača1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000007Betina velika jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000018Činjadra1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000019Čoćina jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećine1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećine1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećine1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećine1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećine1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećine1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećine1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećine1veliki šišmišMyotis myotis
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećine1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000021Dobra jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000022Dragića špilja 21Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000031Golubinka kod Vučevice1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000034Gotovž1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000038Grota špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000050Jama na Visokoj1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000051Jama nad Zasten1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000051Jama nad Zasten1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000053Jama pod Malim Kraljevcem1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000055Jama u Kukljici1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000056Jama za Mahrincem1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000058Ješkalovica1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000080Mala Birnjača jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000083Područje oko Markove jame kod Tara1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2000083Područje oko Markove jame kod Tara1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000083Područje oko Markove jame kod Tara1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2000083Područje oko Markove jame kod Tara1veliki šišmišMyotis myotis
HR2000083Područje oko Markove jame kod Tara1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000084Markova špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000089Milića špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000093Ostrvička špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000095Pčelina špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000096Peć u Čulinovim raljevinama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000098Pećina1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000100Pincinova jama1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2000100Pincinova jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000106Ponor Ponikve II1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000110Pustinja špilja1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000110Pustinja špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000111Rabakova pećina1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000119Siničić špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000120Sitnica špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000131Škabac špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samograd1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samograd1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samograd1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samograd1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samograd1veliki šišmišMyotis myotis
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samograd1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samograd1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samograd1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samograd1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000135Špilja iznad Velikog bresta1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000141Gorska jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000146Velika špilja u Permanima1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000147Špilja na Gradini kod Premanture1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000149Špilja kod Stare Sušice1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000152Špilja kod Vilišnice1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000152Špilja kod Vilišnice1veliki šišmišMyotis myotis
HR2000152Špilja kod Vilišnice1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000152Špilja kod Vilišnice1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000165Špilja pod Kapelu1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000166Špilja pod Krugom1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000166Špilja pod Krugom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000171Tabaina špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000172Špilja u Tankom Ratcu1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000175Trogrlo1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000176Trojama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000179Velika špilja kod Antunovića1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000182Velika špilja kod Neorića1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000186Vilina špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000190Vlaška peć1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000194Vranjača jama kod Trilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000200Zagorska peć kod Novog Vinodola1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2000200Zagorska peć kod Novog Vinodola1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000200Zagorska peć kod Novog Vinodola1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2000200Zagorska peć kod Novog Vinodola1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000200Zagorska peć kod Novog Vinodola1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2000200Zagorska peć kod Novog Vinodola1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000205Zubanova jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000206Žejava1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000234Draganićka šuma – Ješevica 11Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000234Draganićka šuma – Ješevica 11Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000364Mura1rogati regočOphiogomphus cecilia
HR2000364Mura1piškurMisgurnus fossilis
HR2000364Mura1mali vretenacZingel streber
HR2000364Mura1crveni mukačBombina bombina
HR2000364Mura1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000364Mura1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR2000364Mura1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2000364Mura1dabarCastor fiber
HR2000364Mura1vidraLutra lutra
HR2000364Mura1crnkaUmbra krameri
HR2000364Mura1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR2000364Mura1 
Anisus vorticulus
HR2000364Mura1vijunCobitis elongatoides
HR2000364Mura1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
HR2000364Mura1Keslerova krkušaRomanogobio kessleri
HR2000364Mura1tankorepa krkušaRomanogobio uranoscopus
HR2000364Mura1 
Cucujus cinnaberinus
HR2000364Mura1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000364Mura1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000364Mura1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000364Mura1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000368Peteranec1veliki livadni plavacPhengaris teleius
HR2000368Peteranec1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000372Dunav – Vukovar1rogati regočOphiogomphus cecilia
HR2000372Dunav – Vukovar1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000372Dunav – Vukovar1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
HR2000372Dunav – Vukovar1bolenAspius aspius
HR2000372Dunav – Vukovar1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
HR2000372Dunav – Vukovar1veliki vretenacZingel zingel
HR2000372Dunav – Vukovar1vidraLutra lutra
HR2000372Dunav – Vukovar1ukrajinska paklaraEudontomyzon mariae
HR2000372Dunav – Vukovar1sabljarkaPelecus cultratus
HR2000372Dunav – Vukovar1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
HR2000372Dunav – Vukovar1 
Cucujus cinnaberinus
HR2000372Dunav – Vukovar1Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.3270
HR2000372Dunav – Vukovar1Panonski stepski travnjaci na praporu6250*
HR2000372Dunav – Vukovar1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000372Dunav – Vukovar1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
HR2000394Kopački rit1rogati regočOphiogomphus cecilia
HR2000394Kopački rit1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2000394Kopački rit1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000394Kopački rit1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
HR2000394Kopački rit1jelenakLucanus cervus
HR2000394Kopački rit1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2000394Kopački rit1bolenAspius aspius
HR2000394Kopački rit1piškurMisgurnus fossilis
HR2000394Kopački rit1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
HR2000394Kopački rit1veliki vretenacZingel zingel
HR2000394Kopački rit1crveni mukačBombina bombina
HR2000394Kopački rit1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000394Kopački rit1vidraLutra lutra
HR2000394Kopački rit1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
HR2000394Kopački rit1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
HR2000394Kopački rit1ukrajinska paklaraEudontomyzon mariae
HR2000394Kopački rit1sabljarkaPelecus cultratus
HR2000394Kopački rit1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
HR2000394Kopački rit1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR2000394Kopački rit1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
HR2000394Kopački rit1gavčicaRhodeus amarus
HR2000394Kopački rit1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000394Kopački rit1 
Cucujus cinnaberinus
HR2000394Kopački rit1 
Rhysodes sulcatus
HR2000394Kopački rit1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000394Kopački rit1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2000394Kopački rit1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000394Kopački rit1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000394Kopački rit1Livade Cnidion dubii6440
HR2000415Odransko polje1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
HR2000415Odransko polje1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000415Odransko polje1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2000415Odransko polje1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
HR2000415Odransko polje1jelenakLucanus cervus
HR2000415Odransko polje1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2000415Odransko polje1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000415Odransko polje1crveni mukačBombina bombina
HR2000415Odransko polje1žuti mukačBombina variegata
HR2000415Odransko polje1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000415Odransko polje1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR2000415Odransko polje1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2000415Odransko polje1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000415Odransko polje1dabarCastor fiber
HR2000415Odransko polje1vidraLutra lutra
HR2000415Odransko polje1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
HR2000415Odransko polje1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000415Odransko polje1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000415Odransko polje1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000415Odransko polje1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000415Odransko polje1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000470Čep – Nedelišće1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000488Južni Dilj1Panonske šume s Quercus pubescens91H0*
HR2000521Brač – Baljenik1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
HR2000522Luka Budava – Istra1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2000525Orebić – Osičac1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR2000526Oštrica – Šibenik1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2000529Šaknja rat1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2000555Lokva u Prljevićima1riječna kornjačaMauremys rivulata
HR2000570Crni jarki1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000570Crni jarki1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000570Crni jarki1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000572Kloštarski (Kalinovački) peski1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000572Kloštarski (Kalinovački) peski1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000572Kloštarski (Kalinovački) peski1Kontinentalne panonske sipine2340*
HR2000572Kloštarski (Kalinovački) peski1Panonski travnjaci na pijesku6260*
HR2000583Medvednica1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2000583Medvednica1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000583Medvednica1jelenakLucanus cervus
HR2000583Medvednica1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR2000583Medvednica1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR2000583Medvednica1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2000583Medvednica1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2000583Medvednica1žuti mukačBombina variegata
HR2000583Medvednica1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000583Medvednica1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2000583Medvednica1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000583Medvednica1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2000583Medvednica1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR2000583Medvednica1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000583Medvednica1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2000583Medvednica1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2000583Medvednica1veliki šišmišMyotis myotis
HR2000583Medvednica1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
HR2000583Medvednica1gorski potočarCordulegaster heros
HR2000583Medvednica1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2000583Medvednica1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
HR2000583Medvednica1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2000583Medvednica1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000583Medvednica1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2000583Medvednica1Šume pitomog kestena (Castanea sativa)9260
HR2000583Medvednica1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
HR2000583Medvednica1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2000583Medvednica1Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion9180*
HR2000583Medvednica1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000583Medvednica1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000589Stupnički lug1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2000589Stupnički lug1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
HR2000589Stupnički lug1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000596Slunjčica1puzavi celerApium repens
HR2000596Slunjčica1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000596Slunjčica1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000596Slunjčica1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2000616Donji Kamenjak1 
Petalophyllum ralfsii
HR2000616Donji Kamenjak1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000616Donji Kamenjak1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2000616Donji Kamenjak1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2000616Donji Kamenjak1Mediteranske povremene lokve3170*
HR2000616Donji Kamenjak1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2000623Šume na Dilj gori1gorski potočarCordulegaster heros
HR2000623Šume na Dilj gori1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000623Šume na Dilj gori1žuti mukačBombina variegata
HR2000623Šume na Dilj gori1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2000623Šume na Dilj gori1Panonske šume s Quercus pubescens91H0*
HR2000629Limski zaljev – kopno1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2000629Limski zaljev – kopno1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2000629Limski zaljev – kopno1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000632Krbavsko polje1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2000632Krbavsko polje1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2000632Krbavsko polje1krbavski pijorDelminichthys krbavensis
HR2000632Krbavsko polje1krbavska gaovicaTelestes fontinalis
HR2000632Krbavsko polje1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000632Krbavsko polje1žuti mukačBombina variegata
HR2000632Krbavsko polje1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000632Krbavsko polje1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2000632Krbavsko polje1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000632Krbavsko polje1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2000632Krbavsko polje1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2000632Krbavsko polje1veliki šišmišMyotis myotis
HR2000632Krbavsko polje1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2000632Krbavsko polje1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2000632Krbavsko polje1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000632Krbavsko polje1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000632Krbavsko polje1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000632Krbavsko polje1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000632Krbavsko polje1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000632Krbavsko polje1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000633Crnačko polje1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000633Crnačko polje1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2000633Crnačko polje1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2000633Crnačko polje1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000634Stajničko polje1piškurMisgurnus fossilis
HR2000634Stajničko polje1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2000634Stajničko polje1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2000634Stajničko polje1Europske suhe vrištine4030
HR2000635Gacko polje1puzavi celerApium repens
HR2000635Gacko polje1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2000635Gacko polje1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000635Gacko polje1Bazofilni cretovi7230
HR2000635Gacko polje1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000635Gacko polje1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2000635Gacko polje1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000635Gacko polje1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000635Gacko polje1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000642Kupa1obična lisankaUnio crassus
HR2000642Kupa1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000642Kupa1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2000642Kupa1mladicaHucho hucho
HR2000642Kupa1bolenAspius aspius
HR2000642Kupa1mali vretenacZingel streber
HR2000642Kupa1pešCottus gobio
HR2000642Kupa1dabarCastor fiber
HR2000642Kupa1vidraLutra lutra
HR2000642Kupa1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
HR2000642Kupa1vijunCobitis elongatoides
HR2000642Kupa1veliki vijunCobitis elongata
HR2000642Kupa1zlatni vijunSabanejewia balcanica
HR2000642Kupa1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2000642Kupa1velika pliskaAlburnus sarmaticus
HR2000642Kupa1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
HR2000642Kupa1gavčicaRhodeus amarus
HR2000642Kupa1ploticaRutilus virgo
HR2000642Kupa1Keslerova krkušaRomanogobio kessleri
HR2000642Kupa1tankorepa krkušaRomanogobio uranoscopus
HR2000642Kupa1mala svibanjska riđaEuphydryas maturna
HR2000642Kupa1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000642Kupa1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000642Kupa1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000642Kupa1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000642Kupa1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2000642Kupa1Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati7220*
HR2000642Kupa1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000667Medvjeđa špilja1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000667Medvjeđa špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000672Zovje1veliki livadni plavacPhengaris teleius
HR2000672Zovje1zagasiti livadni plavacPhengaris nausithous
HR2000672Zovje1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000755Hajdova hiža1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000755Hajdova hiža1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000759Vela špilja u Krugu1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000759Vela špilja u Krugu1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000788Uvala Makirina 11Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR2000788Uvala Makirina 11Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2000876Crni vrh kod Vrhovina1Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum)91R0
HR2000879Lapačko polje1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2000879Lapačko polje1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2000879Lapačko polje1Bazofilni cretovi7230
HR2000879Lapačko polje1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2000879Lapačko polje1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000879Lapačko polje1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000888Otok Susak1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2000898Šuma crnike na Grguru1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000898Šuma crnike na Grguru1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2000917Krčić1jezerski regočLindenia tetraphylla
HR2000917Krčić1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR2000917Krčić1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000917Krčić1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2000917Krčić1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2000917Krčić1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000918Šire područje NP Krka1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2000918Šire područje NP Krka1dalmatinska gaovicaPhoxinellus dalmaticus
HR2000918Šire područje NP Krka1mrenBarbus plebejus
HR2000918Šire područje NP Krka1glavočić crnotrusPomatoschistus canestrini
HR2000918Šire područje NP Krka1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2000918Šire područje NP Krka1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR2000918Šire područje NP Krka1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000918Šire područje NP Krka1crvenkrpicaZamenis situla
HR2000918Šire područje NP Krka1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2000918Šire područje NP Krka1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000918Šire područje NP Krka1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2000918Šire područje NP Krka1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
HR2000918Šire područje NP Krka1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000918Šire područje NP Krka1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2000918Šire područje NP Krka1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2000918Šire područje NP Krka1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2000918Šire područje NP Krka1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2000918Šire područje NP Krka1vidraLutra lutra
HR2000918Šire područje NP Krka1 
Anisus vorticulus
HR2000918Šire područje NP Krka1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2000918Šire područje NP Krka1oštruljaAulopyge huegelii
HR2000918Šire područje NP Krka1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000918Šire područje NP Krka1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000918Šire područje NP Krka1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000918Šire područje NP Krka1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2000918Šire područje NP Krka1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000918Šire područje NP Krka1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2000918Šire područje NP Krka1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
HR2000918Šire područje NP Krka1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2000918Šire područje NP Krka1Mediteranske povremene lokve3170*
HR2000918Šire područje NP Krka1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2000919Čikola1dalmatinska gaovicaPhoxinellus dalmaticus
HR2000919Čikola1oštruljaAulopyge huegelii
HR2000922Svilaja1vukCanis lupus*
HR2000922Svilaja1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR2000922Svilaja1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR2000922Svilaja1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2000922Svilaja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000922Svilaja1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000929Rijeka Cetina – kanjonski dio1morska paklaraPetromyzon marinus
HR2000929Rijeka Cetina – kanjonski dio1cetinski vijunCobitis dalmatina
HR2000929Rijeka Cetina – kanjonski dio1glavočić crnotrusPomatoschistus canestrini
HR2000929Rijeka Cetina – kanjonski dio1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
HR2000929Rijeka Cetina – kanjonski dio1žuti mukačBombina variegata
HR2000929Rijeka Cetina – kanjonski dio1crvenkrpicaZamenis situla
HR2000929Rijeka Cetina – kanjonski dio1oštruljaAulopyge huegelii
HR2000929Rijeka Cetina – kanjonski dio1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000929Rijeka Cetina – kanjonski dio1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000931Jadro1mekousnaSalmothymus obtusirostris
HR2000932Prološko blato1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2000932Prološko blato1imotska gaovicaDelminichthys adspersus
HR2000932Prološko blato1ilirski vijunCobitis illyrica
HR2000932Prološko blato1podbilaChondrostoma phoxinus
HR2000932Prološko blato1makalSqualius microlepis
HR2000932Prološko blato1Povremena krška jezera (Turloughs)3180*
HR2000932Prološko blato1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2000932Prološko blato1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000933Vrljika1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2000933Vrljika1imotska gaovicaDelminichthys adspersus
HR2000933Vrljika1mekousnaSalmothymus obtusirostris
HR2000934Crveno jezero1imotska gaovicaDelminichthys adspersus
HR2000934Crveno jezero1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000935Modro jezero1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000936Ruda1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2000936Ruda1podbilaChondrostoma phoxinus
HR2000937Vidova gora1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000937Vidova gora1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
HR2000937Vidova gora1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2000937Vidova gora1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2000937Vidova gora1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2000937Vidova gora1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000937Vidova gora1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000937Vidova gora1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
HR2000941Svetac1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2000941Svetac1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000941Svetac1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2000941Svetac1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2000941Svetac1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
HR2000942Otok Vis1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2000942Otok Vis1crvenkrpicaZamenis situla
HR2000942Otok Vis1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000942Otok Vis1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000942Otok Vis1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2000942Otok Vis1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000942Otok Vis1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR2000942Otok Vis1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
HR2000942Otok Vis1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2000942Otok Vis1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2000942Otok Vis1Mediteranske povremene lokve3170*
HR2000942Otok Vis1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2000942Otok Vis1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2000942Otok Vis1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000943Palagruža1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
HR2000943Palagruža1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2000943Palagruža1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2000943Palagruža1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000943Palagruža1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1popovska gaovicaDelminichthys ghetaldii
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1konavoski pijorTelestes miloradi
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1svalićSqualius svallizae
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1crvenkrpicaZamenis situla
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1riječna kornjačaMauremys rivulata
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
HR2000946Sniježnica i Konavosko polje1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000947Gornji Majkovi – lokve1riječna kornjačaMauremys rivulata
HR2000950Slano – oleandri1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR2000951Krotuša1Povremena krška jezera (Turloughs)3180*
HR2000981Izvor Jablan1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001002Čepelovačke livade1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001002Čepelovačke livade1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001004Stari Gradac – Lendava1crnkaUmbra krameri
HR2001005Starogradački Marof1crnkaUmbra krameri
HR2001006Županijski kanal (Gornje Bazje – Zidina)1crnkaUmbra krameri
HR2001007Orašac – kanjon1Mediteranske galerije i šikare (Nerio-Tamaricetea)92D0
HR2001010Paleoombla – Ombla1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001010Paleoombla – Ombla1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001010Paleoombla – Ombla1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2001010Paleoombla – Ombla1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2001010Paleoombla – Ombla1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001010Paleoombla – Ombla1popovska gaovicaDelminichthys ghetaldii
HR2001010Paleoombla – Ombla1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001010Paleoombla – Ombla1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001012Ličko polje1sjeverni dinarski špiljski školjkašCongeria jalzici
HR2001012Ličko polje1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001012Ličko polje1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001012Ličko polje1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2001012Ličko polje1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001012Ličko polje1jadovska gaovicaDelminichthys jadovensis
HR2001012Ličko polje1jadovski vijunCobitis jadovaensis
HR2001012Ličko polje1vidraLutra lutra
HR2001012Ličko polje1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2001012Ličko polje1nerazgranjena pilicaSerratula lycopifolia*
HR2001012Ličko polje1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001012Ličko polje1Europske suhe vrištine4030
HR2001012Ličko polje1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001012Ličko polje1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001012Ličko polje1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001012Ličko polje1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001012Ličko polje1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR2001021Lun1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001021Lun1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2001021Lun1Istočnomediteranska točila8140
HR2001021Lun1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2001021Lun1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001021Lun1Mediteranske povremene lokve3170*
HR2001035Otočić Zabodarski1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001036Otočić V. Osir1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001036Otočić V. Osir1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1imotska gaovicaDelminichthys adspersus
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1ilirski vijunCobitis illyrica
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1južni dinarski špiljski školjkašCongeria kusceri
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1Šoljanova paklaraLampetra soljani
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1vrgoračka gobicaKnipowitschia croatica
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1makalSqualius microlepis
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2001046Matica – Vrgoračko polje1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2001047Bobara, Mrkan i Supetar1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001047Bobara, Mrkan i Supetar1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001047Bobara, Mrkan i Supetar1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001049Krbavica1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001049Krbavica1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001049Krbavica1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001050Murter1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001050Murter1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2001050Murter1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001050Murter1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2001055Otočić Kosor kod Korčule1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR2001056Otočić Veli Pržnjak kod Korčule1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR2001058Lička Plješivica1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR2001058Lička Plješivica1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2001058Lička Plješivica1vukCanis lupus*
HR2001058Lička Plješivica1medvjedUrsus arctos*
HR2001058Lička Plješivica1risLynx lynx
HR2001058Lička Plješivica1 
Buxbaumia viridis
HR2001058Lička Plješivica1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001058Lička Plješivica1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
HR2001058Lička Plješivica1Planinske i borealne vrištine4060
HR2001058Lička Plješivica1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
HR2001058Lička Plješivica1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
HR2001068Radljevac1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001069Kanjon Une1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001069Kanjon Une1pešCottus gobio
HR2001069Kanjon Une1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2001069Kanjon Une1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001070Sutla1obična lisankaUnio crassus
HR2001070Sutla1mali vretenacZingel streber
HR2001070Sutla1pešCottus gobio
HR2001070Sutla1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
HR2001070Sutla1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2001070Sutla1gavčicaRhodeus amarus
HR2001070Sutla1veliki vijunCobitis elongata
HR2001070Sutla1Keslerova krkušaRomanogobio kessleri
HR2001070Sutla1tankorepa krkušaRomanogobio uranoscopus
HR2001085Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom1crveni mukačBombina bombina
HR2001085Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom1vidraLutra lutra
HR2001085Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
HR2001085Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2001085Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2001085Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001086Breznički ribnjak (Ribnjak Našice)1vidraLutra lutra
HR2001086Breznički ribnjak (Ribnjak Našice)1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2001088Mala Dubrava – Vučedol1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2001097Biševo kopno1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001097Biševo kopno1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001097Biševo kopno1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001097Biševo kopno1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001097Biševo kopno1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001097Biševo kopno1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001113Kukuruzovićeva špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001126Rokina bezdana1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001126Rokina bezdana1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001127Markarova špilja1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001127Markarova špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001128Antić špilja1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001128Antić špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001133Ponor Bregi1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001133Ponor Bregi1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001143Jama kod Komune1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001144Klaričeva jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001145Izvor špilja pod Velim vrhom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001148Daždeland1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001149Velika jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001153Stupina jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001154Orlovac špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001158Izvor Kamačnik1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001163Jama kod Šipkovca1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001181Izvor Bakovac1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001188Pećina, Raslina1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001191Cerjanska špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001192Zdenec pri Ciglaru1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001193Špilja kod Šušnjara1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001195Špilja pod Špicom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001199Jama na Dučacu1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001200Jama kod Matešić stana1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001201Izvor Grab1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001203Izvor špilja kod Jurjevića1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001204Jama Kornjatuša1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001207Pliškovićeva jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001229Bočni kanal uz Vrljiku1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001236Kanjon Badnjevica1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001238Bušotina za vodu, Rakonik1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001239Rudnik ugljena, Raša1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001241Jama Golubinka1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001241Jama Golubinka1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001242Izvor Vir1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001244Bunar kod Franjevačkog samostana u Hvaru1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001245Bunar na Hvaru1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001248Izvor Duboka Ljuta1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001249Izvor kod mlina u Zatonu malom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001251Žužino vrelo1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001253Poštak1planinski žutokrugVipera ursinii macrops*
HR2001253Poštak1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR2001253Poštak1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR2001253Poštak1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001254Dolac Sekulića1nerazgranjena pilicaSerratula lycopifolia*
HR2001254Dolac Sekulića1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001256Međugorje – Stružnica1nerazgranjena pilicaSerratula lycopifolia*
HR2001256Međugorje – Stružnica1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001260Poluotok Molunat1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001260Poluotok Molunat1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001266Vrba1dalmatinska gaovicaPhoxinellus dalmaticus
HR2001268Otuča1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001268Otuča1puzavi celerApium repens
HR2001268Otuča1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001272Jadova1hrvatski pijorTelestes croaticus
HR2001276Murvica – samostan1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001276Murvica – samostan1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001276Murvica – samostan1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
HR2001278Premuda1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2001278Premuda1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001280Olib1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2001280Olib1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2001280Olib1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001280Olib1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR2001280Olib1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR2001280Olib1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2001281Bilogora1žuti mukačBombina variegata
HR2001281Bilogora1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001281Bilogora1Bukove šume Asperulo-Fagetum9130
HR2001281Bilogora1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2001281Bilogora1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001286Orljavac1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001286Orljavac1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001286Orljavac1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001295Jezerane1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001307Dravske akumulacije1bolenAspius aspius
HR2001307Dravske akumulacije1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
HR2001307Dravske akumulacije1veliki vretenacZingel zingel
HR2001307Dravske akumulacije1dabarCastor fiber
HR2001307Dravske akumulacije1vidraLutra lutra
HR2001307Dravske akumulacije1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
HR2001307Dravske akumulacije1zlatni vijunSabanejewia balcanica
HR2001307Dravske akumulacije1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
HR2001307Dravske akumulacije1 
Cucujus cinnaberinus
HR2001307Dravske akumulacije1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001307Dravske akumulacije1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001307Dravske akumulacije1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001307Dravske akumulacije1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001308Donji tok Drave1rogati regočOphiogomphus cecilia
HR2001308Donji tok Drave1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2001308Donji tok Drave1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001308Donji tok Drave1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
HR2001308Donji tok Drave1bolenAspius aspius
HR2001308Donji tok Drave1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
HR2001308Donji tok Drave1veliki vretenacZingel zingel
HR2001308Donji tok Drave1mali vretenacZingel streber
HR2001308Donji tok Drave1crveni mukačBombina bombina
HR2001308Donji tok Drave1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2001308Donji tok Drave1vidraLutra lutra
HR2001308Donji tok Drave1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
HR2001308Donji tok Drave1ukrajinska paklaraEudontomyzon mariae
HR2001308Donji tok Drave1sabljarkaPelecus cultratus
HR2001308Donji tok Drave1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
HR2001308Donji tok Drave1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR2001308Donji tok Drave1zlatni vijunSabanejewia balcanica
HR2001308Donji tok Drave1vijunCobitis elongatoides
HR2001308Donji tok Drave1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
HR2001308Donji tok Drave1gavčicaRhodeus amarus
HR2001308Donji tok Drave1ploticaRutilus virgo
HR2001308Donji tok Drave1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1bolenAspius aspius
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1veliki vretenacZingel zingel
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1vidraLutra lutra
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1ukrajinska paklaraEudontomyzon mariae
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1sabljarkaPelecus cultratus
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1Panonski stepski travnjaci na praporu6250*
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.3270
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001312Argile1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1pijuricaPhoxinellus alepidotus
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1cetinski vijunCobitis dalmatina
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1oštruljaAulopyge huegelii
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1cetinski vijunCobitis dalmatina
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1močvarna gladiolaGladiolus palustris
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001315Rastočko polje1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001315Rastočko polje1vrgoračka gobicaKnipowitschia croatica
HR2001318Kalnik – Vranilac1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001318Kalnik – Vranilac1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
HR2001319Ris1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001319Ris1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001320Crna gora1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
HR2001320Crna gora1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001321Jasena ponor1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001321Jasena ponor1južni dinarski špiljski školjkašCongeria kusceri
HR2001321Jasena ponor1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001322Vela Traba1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2001322Vela Traba1jelenakLucanus cervus
HR2001322Vela Traba1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2001322Vela Traba1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR2001322Vela Traba1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001322Vela Traba1kataksEriogaster catax
HR2001322Vela Traba1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001324Bjelopolje1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2001324Bjelopolje1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001332Vrhovinsko polje1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2001332Vrhovinsko polje1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001332Vrhovinsko polje1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001334Poluotok Ubaš1jelenakLucanus cervus
HR2001335Jastrebarski lugovi1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR2001335Jastrebarski lugovi1crveni mukačBombina bombina
HR2001335Jastrebarski lugovi1žuti mukačBombina variegata
HR2001335Jastrebarski lugovi1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001335Jastrebarski lugovi1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2001335Jastrebarski lugovi1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001336Područje oko sustava Matešićeva špilja – Popovačka špilja1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001336Područje oko sustava Matešićeva špilja – Popovačka špilja1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001336Područje oko sustava Matešićeva špilja – Popovačka špilja1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001336Područje oko sustava Matešićeva špilja – Popovačka špilja1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2001336Područje oko sustava Matešićeva špilja – Popovačka špilja1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2001336Područje oko sustava Matešićeva špilja – Popovačka špilja1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2001336Područje oko sustava Matešićeva špilja – Popovačka špilja1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001336Područje oko sustava Matešićeva špilja – Popovačka špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001337Područje oko Rafove (Zatonske) špilje1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001337Područje oko Rafove (Zatonske) špilje1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001337Područje oko Rafove (Zatonske) špilje1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001337Područje oko Rafove (Zatonske) špilje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001344Novkovići – Bošnjakuša1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001348Dolina Sutle kod Razvora1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001349Dolina Raše1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001349Dolina Raše1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001349Dolina Raše1mrenBarbus plebejus
HR2001349Dolina Raše1primorska uklijaAlburnus arborella
HR2001350Podbiokovlje1žuti mukačBombina variegata
HR2001350Podbiokovlje1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001350Podbiokovlje1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001352Mosor1jelenakLucanus cervus
HR2001352Mosor1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001352Mosor1žuti mukačBombina variegata
HR2001352Mosor1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001352Mosor1vukCanis lupus*
HR2001352Mosor1mosorska guštericaDinarolacerta mosorensis
HR2001352Mosor1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
HR2001352Mosor1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001352Mosor1Istočnomediteranska točila8140
HR2001352Mosor1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001352Mosor1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
HR2001352Mosor1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001354Područje oko jezera Borovik1žuti mukačBombina variegata
HR2001354Područje oko jezera Borovik1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2001355Psunj1žuti mukačBombina variegata
HR2001355Psunj1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
HR2001356Zrinska gora1žuti mukačBombina variegata
HR2001356Zrinska gora1vukCanis lupus*
HR2001356Zrinska gora1gorski potočarCordulegaster heros
HR2001356Zrinska gora1Silikatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8220
HR2001356Zrinska gora1Šume pitomog kestena (Castanea sativa)9260
HR2001356Zrinska gora1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2001356Zrinska gora1Bukove šume Asperulo-Fagetum9130
HR2001356Zrinska gora1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001358Otok Cres1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2001358Otok Cres1jelenakLucanus cervus
HR2001358Otok Cres1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2001358Otok Cres1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR2001358Otok Cres1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001358Otok Cres1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR2001358Otok Cres1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2001358Otok Cres1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001358Otok Cres1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
HR2001358Otok Cres1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001358Otok Cres1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2001358Otok Cres1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001358Otok Cres1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
HR2001358Otok Cres1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001358Otok Cres1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001358Otok Cres1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR2001358Otok Cres1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2001358Otok Cres1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR2001358Otok Cres1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2001358Otok Cres1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001358Otok Cres1Mediteranske povremene lokve3170*
HR2001358Otok Cres1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001358Otok Cres1Šume pitomog kestena (Castanea sativa)9260
HR2001358Otok Cres1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001358Otok Cres1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001362Otok Žut1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2001362Otok Žut1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001363Zaleđe Trogira1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001363Zaleđe Trogira1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2001363Zaleđe Trogira1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001363Zaleđe Trogira1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR2001363Zaleđe Trogira1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR2001363Zaleđe Trogira1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001363Zaleđe Trogira1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001363Zaleđe Trogira1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001363Zaleđe Trogira1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001364JI dio Pelješca1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR2001364JI dio Pelješca1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001364JI dio Pelješca1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
HR2001364JI dio Pelješca1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001364JI dio Pelješca1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001364JI dio Pelješca1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2001364JI dio Pelješca1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001364JI dio Pelješca1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR2001364JI dio Pelješca1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001365Pazinština1jelenakLucanus cervus
HR2001365Pazinština1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2001367I dio Korčule1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001367I dio Korčule1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001367I dio Korčule1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001367I dio Korčule1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001367I dio Korčule1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001367I dio Korčule1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001367I dio Korčule1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
HR2001367I dio Korčule1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2001367I dio Korčule1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001367I dio Korčule1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2001367I dio Korčule1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001367I dio Korčule1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001371Područje oko Dobre vode1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001371Područje oko Dobre vode1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001371Područje oko Dobre vode1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001371Područje oko Dobre vode1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001373Lisac1žuti mukačBombina variegata
HR2001373Lisac1planinski žutokrugVipera ursinii macrops*
HR2001373Lisac1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001375Područje oko špilje Golubnjače, Žegar1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2001375Područje oko špilje Golubnjače, Žegar1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001375Područje oko špilje Golubnjače, Žegar1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001376Područje oko Stražnice1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2001376Područje oko Stražnice1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001380Vele i Male Srakane – kopno1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001381Vukmanić – cret1Prijelazni cretovi7140
HR2001386Pazinski potok1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2001388Budava1trbušasti zvrčićVertigo moulinsiana
HR2001394Bribišnica – Vrbica1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001395Grab1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001397Sutina1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001398Dabašnica – Srebrenica1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001399Kobilica1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001400Orašnica1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001401Pećina – pritok Slunjčice1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001402Radočaji1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001404Glogovnica1obična lisankaUnio crassus
HR2001405Lonja1obična lisankaUnio crassus
HR2001416Brezovica-Jelik1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001420Otoci Badija, Planjak, Kamenjak, Bisače, Gojak, M. Sestrica, Majsan, M. i V. Stupa, Lučnjak te hrid Baretica1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001422Hvar Golubiničin rat – Rat Velog Strvnja1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001422Hvar Golubiničin rat – Rat Velog Strvnja1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001423Hvar – od Plane do Veprinove glavice1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001423Hvar – od Plane do Veprinove glavice1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001424Hvar – od Križišća do Tavna špilje1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001426Hvar – Kabal1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001434Čepić tunel1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001434Čepić tunel1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001434Čepić tunel1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001434Čepić tunel1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001435Sniježnica pod Lisinom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001436Sojkina jama1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001436Sojkina jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001437Špilja kraj potoka Zala 21tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001437Špilja kraj potoka Zala 21Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001438Jama kod šumarske kuće1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001438Jama kod šumarske kuće1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001439Jama kod lugarnice1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001439Jama kod lugarnice1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001441Bezdan pod Vučjakom1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001441Bezdan pod Vučjakom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001442Lasića špilja1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001442Lasića špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001444Drenovača jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001445Maravića jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001449Izvor Dropulića vrilo1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001451Jama za Rasohama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001452Vilinska špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001454Jama Zadubravica1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001458Vitkovača jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001460Pasja jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001461Kukova peć1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001463Jama pod Sinji kuk1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001464Jama na vrh Krčevina1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001465Špilja za Gromačkom vlakom1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2001465Špilja za Gromačkom vlakom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001468Aragonka1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001469Debela ljut1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001470Jama na vrh Prodoli1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001474Golubinka kod Handrake1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001475Ljubičica kod Handrake1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001476Medvjedina špilja1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001477Nevjestina špilja1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001478Špilja pod Neharom1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001479Špilje od Konjavca1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001480Špiljica u luci Trstena1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001481Špiljice kod mola od Orašca1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001483Istra – Oprtalj1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001484Istra – Čački1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001485Istra – Martinčići1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001489Brač – Stup1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001490Dubrovačko promorje – Doli1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001491Šibensko zaleđe – Lozovac1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001492Bunari1Mediteranske povremene lokve3170*
HR2001493Piskovica špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001495Jama kod Burići1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001497Jama u Bratušu1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001498Kraljevska jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001504Gornji tok Korane1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2001504Gornji tok Korane1vidraLutra lutra
HR2001504Gornji tok Korane1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2001504Gornji tok Korane1gavčicaRhodeus amarus
HR2001504Gornji tok Korane1ploticaRutilus virgo
HR2001504Gornji tok Korane1veliki vijunCobitis elongata
HR2001504Gornji tok Korane1obična lisankaUnio crassus
HR2001504Gornji tok Korane1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2001505Korana nizvodno od Slunja1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2001505Korana nizvodno od Slunja1vidraLutra lutra
HR2001505Korana nizvodno od Slunja1bolenAspius aspius
HR2001505Korana nizvodno od Slunja1vijunCobitis elongatoides
HR2001505Korana nizvodno od Slunja1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2001505Korana nizvodno od Slunja1gavčicaRhodeus amarus
HR2001505Korana nizvodno od Slunja1ploticaRutilus virgo
HR2001505Korana nizvodno od Slunja1obična lisankaUnio crassus
HR2001505Korana nizvodno od Slunja1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2001506Sava uzvodno od Zagreba1blistavacTelestes souffia
HR2001506Sava uzvodno od Zagreba1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
HR2001506Sava uzvodno od Zagreba1veliki vijunCobitis elongata
HR2001506Sava uzvodno od Zagreba1zlatni vijunSabanejewia balcanica
HR2001506Sava uzvodno od Zagreba1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2001506Sava uzvodno od Zagreba1ploticaRutilus virgo
HR2001506Sava uzvodno od Zagreba1tankorepa krkušaRomanogobio uranoscopus
HR2001506Sava uzvodno od Zagreba1mali vretenacZingel streber
HR2001507Izvor Krčevac1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001508Prva Brizićeva jama1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001508Prva Brizićeva jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001510Livade uz Pačicu1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001511Suhe livade kod Sinlija1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001511Suhe livade kod Sinlija1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001512Sovsko jezero1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001513Otmanov vis1Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna91M0
HR3000001Limski kanal – more1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000001Limski kanal – more1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000001Limski kanal – more1Grebeni1170
HR3000001Limski kanal – more1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000002Plomin – Moščenička draga1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000002Plomin – Moščenička draga1Grebeni1170
HR3000004Cres – rt Grota – Merag1Grebeni1170
HR3000005Cres – rt Pernat – uvala Tiha1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000005Cres – rt Pernat – uvala Tiha1Grebeni1170
HR3000005Cres – rt Pernat – uvala Tiha1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000007Cres – rt Suha – rt Meli1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000007Cres – rt Suha – rt Meli1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000007Cres – rt Suha – rt Meli1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000007Cres – rt Suha – rt Meli1Grebeni1170
HR3000007Cres – rt Suha – rt Meli1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000008Lošinj – Vela i Mala draga1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000009Lošinj – uvala Sunfarni1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000010Lošinj – uvala Krivica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000011Lošinj – uvala Balvanida1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000012Lošinj – uvala Pijeska1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000012Lošinj – uvala Pijeska1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000014Ilovik i Sv. Petar1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000014Ilovik i Sv. Petar1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000014Ilovik i Sv. Petar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000015V. i M. Srakane1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000015V. i M. Srakane1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000017Podmorje otoka Suska1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000017Podmorje otoka Suska1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000017Podmorje otoka Suska1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000017Podmorje otoka Suska1Grebeni1170
HR3000018Podmorje otoka Unije1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000018Podmorje otoka Unije1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000018Podmorje otoka Unije1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000018Podmorje otoka Unije1Grebeni1170
HR3000019Uvala Soline1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000021Podmorje otoka Prvić1Grebeni1170
HR3000021Podmorje otoka Prvić1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000021Podmorje otoka Prvić1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000022Podmorje otoka Grgur i Goli1Grebeni1170
HR3000022Podmorje otoka Grgur i Goli1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000022Podmorje otoka Grgur i Goli1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000027Podmorje Trstenika1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000027Podmorje Trstenika1Obalne lagune1150*
HR3000028I. strana V. i M. Orjula1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000028I. strana V. i M. Orjula1Grebeni1170
HR3000030M. Draga-Žrnovnica1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000030M. Draga-Žrnovnica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000038Uvale Svetojanj V. i M.; uvala Lusk1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000039Uvala Caska – od Metajne do rta Hanzina1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000039Uvala Caska – od Metajne do rta Hanzina1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000039Uvala Caska – od Metajne do rta Hanzina1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000040Pag – od uvale Luka V. do rta Krištofor1Grebeni1170
HR3000041Paška vrata1Grebeni1170
HR3000042Košljunski zaljev1Grebeni1170
HR3000042Košljunski zaljev1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000046Ljubačka vrata1Grebeni1170
HR3000050Vinjerac – Masleničko ždrilo1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000050Vinjerac – Masleničko ždrilo1Grebeni1170
HR3000051Ražanac M. i V.1Grebeni1170
HR3000052Olib – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000052Olib – podmorje1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000054Premuda – vanjska strana1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000054Premuda – vanjska strana1Grebeni1170
HR3000054Premuda – vanjska strana1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000056More oko otoka Grujica1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000058Planik i Planičić1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000058Planik i Planičić1Grebeni1170
HR3000059Otoci Škrda i Maun1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000060More oko otoka Škarda1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000060More oko otoka Škarda1Grebeni1170
HR3000061Plićine oko Maslinjaka; Vodenjaka, Kamenjaka1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000061Plićine oko Maslinjaka; Vodenjaka, Kamenjaka1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000061Plićine oko Maslinjaka; Vodenjaka, Kamenjaka1Grebeni1170
HR3000062Plićine oko Tramerke1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000062Plićine oko Tramerke1Grebeni1170
HR3000063Prolaz između Zapuntela i Ista1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000063Prolaz između Zapuntela i Ista1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000064Brguljski zaljev – o. Molat1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000064Brguljski zaljev – o. Molat1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000065Bonaster – o. Molat1Grebeni1170
HR3000066JI dio o. Molata1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000066JI dio o. Molata1Grebeni1170
HR3000074Rivanjski kanal sa Sestricama1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000074Rivanjski kanal sa Sestricama1Grebeni1170
HR3000075Otok Jidula do rt Ovčjak; prolaz V. Ždrelac1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000076Punta Parda1Grebeni1170
HR3000077J dio o. Iža i o. Mrtovnjak1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000077J dio o. Iža i o. Mrtovnjak1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000079Otok Karantunić1Grebeni1170
HR3000079Otok Karantunić1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000080Uvala Sabuša1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000080Uvala Sabuša1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000081Rončić1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000082V. i M. Skala1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000084Uvala Sv. Ante1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000085Otok Vrgada SI strana s o. Kozina1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000085Otok Vrgada SI strana s o. Kozina1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000085Otok Vrgada SI strana s o. Kozina1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000085Otok Vrgada SI strana s o. Kozina1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000086Uvala Makirina1Obalne lagune1150*
HR3000088Uvala Grebaštica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000089Uvale oko rta Ploča1Grebeni1170
HR3000090Uvala Stivančica1Grebeni1170
HR3000091Uvala Tijašnica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000092Blitvenica1Grebeni1170
HR3000093JZ strana Šolte – I1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000093JZ strana Šolte – I1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000093JZ strana Šolte – I1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000094JZ strana Šolte – II1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000094JZ strana Šolte – II1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000094JZ strana Šolte – II1Grebeni1170
HR3000094JZ strana Šolte – II1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000096JI strana o. Visa1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000096JI strana o. Visa1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000096JI strana o. Visa1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000097Otok Vis – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000097Otok Vis – podmorje1Grebeni1170
HR3000097Otok Vis – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000097Otok Vis – podmorje1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000097Otok Vis – podmorje1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000098Biševo more1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000098Biševo more1Grebeni1170
HR3000098Biševo more1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000098Biševo more1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000098Biševo more1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000099Brusnik i Svetac1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000099Brusnik i Svetac1Grebeni1170
HR3000100Otok Jabuka – podmorje1Grebeni1170
HR3000101Arkanđel1Grebeni1170
HR3000101Arkanđel1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000102Kosmač M. i V.1Grebeni1170
HR3000102Kosmač M. i V.1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000103Merara1Grebeni1170
HR3000103Merara1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000104Muljica V. more1Grebeni1170
HR3000104Muljica V. more1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000105Hrid Muljica more1Grebeni1170
HR3000105Hrid Muljica more1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000106Murvica1Grebeni1170
HR3000106Murvica1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000107Otoci Orud i Mačaknar1Grebeni1170
HR3000107Otoci Orud i Mačaknar1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000108Fumija I – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000108Fumija I – podmorje1Grebeni1170
HR3000108Fumija I – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000109Krknjaši1Grebeni1170
HR3000109Krknjaši1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000109Krknjaši1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000110Fumija II – podmorje1Grebeni1170
HR3000110Fumija II – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000111Recetinovac1Grebeni1170
HR3000111Recetinovac1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000112Mrduja1Grebeni1170
HR3000112Mrduja1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000112Mrduja1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000113Podmorje otočića Mrduja1Grebeni1170
HR3000113Podmorje otočića Mrduja1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000113Podmorje otočića Mrduja1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000120Zlatni rat na Braču – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000120Zlatni rat na Braču – podmorje1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000120Zlatni rat na Braču – podmorje1Grebeni1170
HR3000121Palagruža – podmorje I1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000121Palagruža – podmorje I1Grebeni1170
HR3000121Palagruža – podmorje I1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000121Palagruža – podmorje I1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000122Otočić Galijula1Grebeni1170
HR3000122Otočić Galijula1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000122Otočić Galijula1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000123Uvala Vrulja kod Brela1Grebeni1170
HR3000123Uvala Vrulja kod Brela1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000124Sveti Petar1Grebeni1170
HR3000124Sveti Petar1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR3000124Sveti Petar1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR3000125Osejava1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000125Osejava1Grebeni1170
HR3000126Ušće Cetine1morska paklaraPetromyzon marinus
HR3000126Ušće Cetine1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000126Ušće Cetine1Estuariji1130
HR3000126Ušće Cetine1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000127Brač – podmorje1Grebeni1170
HR3000127Brač – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000127Brač – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000127Brač – podmorje1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000128U. Ramova; u. Krvavica1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000128U. Ramova; u. Krvavica1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000129Uvala Klokun1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000129Uvala Klokun1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000130Uvala V. Duba1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000131Uvale Vira donja i Vira gornja1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000131Uvale Vira donja i Vira gornja1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000133Crni rat – o. Brač1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000133Crni rat – o. Brač1Grebeni1170
HR3000134Uvala Lovrečina1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000150Pelješac – od uvale Rasoka do rta Osičac1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000150Pelješac – od uvale Rasoka do rta Osičac1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000150Pelješac – od uvale Rasoka do rta Osičac1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000152Otok Proizd i Privala na Korčuli1Grebeni1170
HR3000152Otok Proizd i Privala na Korčuli1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000153Otok Korčula – od uvale Poplat do Vrhovnjaka1Grebeni1170
HR3000153Otok Korčula – od uvale Poplat do Vrhovnjaka1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000153Otok Korčula – od uvale Poplat do Vrhovnjaka1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000154Pupnatska luka1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000154Pupnatska luka1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000154Pupnatska luka1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000155Uvala Orlanduša1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000155Uvala Orlanduša1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000156Pavja luka1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000156Pavja luka1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000161Cres – Lošinj1dobri dupinTursiops truncatus
HR3000162Rt Rukavac – Rt Marčuleti1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000162Rt Rukavac – Rt Marčuleti1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000163Stonski kanal1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000163Stonski kanal1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000164Sveti Andrija – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000164Sveti Andrija – podmorje1Grebeni1170
HR3000165Uvala Slano1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000165Uvala Slano1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000167Solana Ston1obrvanAphanius fasciatus
HR3000167Solana Ston1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR3000170Akvatorij uz Konavoske stijene1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000170Akvatorij uz Konavoske stijene1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000170Akvatorij uz Konavoske stijene1Grebeni1170
HR3000170Akvatorij uz Konavoske stijene1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000170Akvatorij uz Konavoske stijene1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000177Zmajevo oko1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000177Zmajevo oko1Obalne lagune1150*
HR3000179Lun – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000179Lun – podmorje1Grebeni1170
HR3000179Lun – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000180Uvala Stara Novalja1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000180Uvala Stara Novalja1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000198Medvjeđa pećina kod uvale Lučica (Lošinj)1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000208Špilja kod iškog Mrtovnjaka1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000257Jama Vrtare Male1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000280Vrulja Zečica1Grebeni1170
HR3000319Jama Gradina1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000331Jama Bač II1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000340Batista jama (Bijaka)1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000349Špilja Matijaševica1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000351Uvala Drašnica – vrulja1Obalne lagune1150*
HR3000376Stračinčica1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000414Zmajevo uho1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000426Lastovski i Mljetski kanal1dobri dupinTursiops truncatus
HR3000430Pantan1obrvanAphanius fasciatus
HR3000430Pantan1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
HR3000430Pantan1Obalne lagune1150*
HR3000430Pantan1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR3000430Pantan1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR3000431Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000431Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000431Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000431Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić1Grebeni1170
HR3000432Ušće Raše1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
HR3000432Ušće Raše1Estuariji1130
HR3000432Ušće Raše1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000437Sedlo – podmorje1Grebeni1170
HR3000438Kosmerka – Prokladnica – Vrtlac – Babuljak – podmorje1Grebeni1170
HR3000439Uvale Tratinska i Balun1Grebeni1170
HR3000439Uvale Tratinska i Balun1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000440Žirje – Kabal1Grebeni1170
HR3000440Žirje – Kabal1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000441Kaprije1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000442Kakanski kanal1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000442Kakanski kanal1Grebeni1170
HR3000442Kakanski kanal1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000443Tetovišnjak – podmorje1Grebeni1170
HR3000443Tetovišnjak – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000444Kukuljari1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000444Kukuljari1Grebeni1170
HR3000444Kukuljari1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000445Murterski kanal1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000445Murterski kanal1Grebeni1170
HR3000446Medvjeđa špilja (morska)1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000455Rt Gomilica – Brač1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000455Rt Gomilica – Brač1Grebeni1170
HR3000458Šolta od uvale Šipkova do Grčkog rata1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000459Pantan – Divulje1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000459Pantan – Divulje1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000460Morinjski zaljev1Obalne lagune1150*
HR3000463Uvala Remac1Grebeni1170
HR3000466Čiovo od uvale Orlice do rta Čiova1Grebeni1170
HR3000466Čiovo od uvale Orlice do rta Čiova1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000466Čiovo od uvale Orlice do rta Čiova1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000466Čiovo od uvale Orlice do rta Čiova1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000467Podmorje Kostrene1Grebeni1170
HR3000467Podmorje Kostrene1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000469Viški akvatorij1dobri dupinTursiops truncatus
HR3000470Podmorje kod Rabca1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000470Podmorje kod Rabca1Grebeni1170
HR3000471Uvala Škvaranska – Uvala Sv. Marina1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000471Uvala Škvaranska – Uvala Sv. Marina1Grebeni1170
HR3000473Babuljaši i okolni grebeni1Grebeni1170
HR3000473Babuljaši i okolni grebeni1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000474Otočić Drvenik1Grebeni1170
HR3000474Otočić Drvenik1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000475Brač – podmorje od Rta Gališnjak do Druge vale1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000475Brač – podmorje od Rta Gališnjak do Druge vale1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000475Brač – podmorje od Rta Gališnjak do Druge vale1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000476Uvala Divna – Pelješac1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000476Uvala Divna – Pelješac1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000476Uvala Divna – Pelješac1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000477Grebeni u Jabučkoj kotlini1Grebeni1170
HR4000007Badija i otoci oko Korčule1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR4000007Badija i otoci oko Korčule1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR4000008Jabuka1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000008Jabuka1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
HR4000008Jabuka1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR4000009Brusnik1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000015Malostonski zaljev1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR4000015Malostonski zaljev1Grebeni1170
HR4000016Konavoske stijene1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
HR4000016Konavoske stijene1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000016Konavoske stijene1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR4000016Konavoske stijene1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR4000017Lokrum1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR4000017Lokrum1Grebeni1170
HR4000017Lokrum1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000017Lokrum1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR4000017Lokrum1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR4000017Lokrum1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR4000017Lokrum1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR4000017Lokrum1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR4000024Južna obala Šolte1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR4000028Elafiti1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR4000028Elafiti1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR4000028Elafiti1Grebeni1170
HR4000028Elafiti1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR4000028Elafiti1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR4000028Elafiti1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000028Elafiti1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
HR4000028Elafiti1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR4000028Elafiti1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR4000028Elafiti1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR4000028Elafiti1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR4000028Elafiti1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
HR4000028Elafiti1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR4000030Novigradsko i Karinsko more1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR4000030Novigradsko i Karinsko more1Estuariji1130
HR4000030Novigradsko i Karinsko more1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR4000030Novigradsko i Karinsko more1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR4000030Novigradsko i Karinsko more1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR4000030Novigradsko i Karinsko more1Obalne lagune1150*
HR4000031Otok Zeča1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR4000031Otok Zeča1Obalne lagune1150*
HR4000031Otok Zeča1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR4000031Otok Zeča1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR5000014Gornji tok Drave1rogati regočOphiogomphus cecilia
HR5000014Gornji tok Drave1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR5000014Gornji tok Drave1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR5000014Gornji tok Drave1jelenakLucanus cervus
HR5000014Gornji tok Drave1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR5000014Gornji tok Drave1bolenAspius aspius
HR5000014Gornji tok Drave1piškurMisgurnus fossilis
HR5000014Gornji tok Drave1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
HR5000014Gornji tok Drave1veliki vretenacZingel zingel
HR5000014Gornji tok Drave1mali vretenacZingel streber
HR5000014Gornji tok Drave1crveni mukačBombina bombina
HR5000014Gornji tok Drave1barska kornjačaEmys orbicularis
HR5000014Gornji tok Drave1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR5000014Gornji tok Drave1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR5000014Gornji tok Drave1dabarCastor fiber
HR5000014Gornji tok Drave1vidraLutra lutra
HR5000014Gornji tok Drave1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
HR5000014Gornji tok Drave1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR5000014Gornji tok Drave1crnkaUmbra krameri
HR5000014Gornji tok Drave1sabljarkaPelecus cultratus
HR5000014Gornji tok Drave1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
HR5000014Gornji tok Drave1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR5000014Gornji tok Drave1zlatni vijunSabanejewia balcanica
HR5000014Gornji tok Drave1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
HR5000014Gornji tok Drave1gavčicaRhodeus amarus
HR5000014Gornji tok Drave1ploticaRutilus virgo
HR5000014Gornji tok Drave1mala svibanjska riđaEuphydryas maturna
HR5000014Gornji tok Drave1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR5000014Gornji tok Drave1 
Cucujus cinnaberinus
HR5000014Gornji tok Drave1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR5000014Gornji tok Drave1Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica3230
HR5000014Gornji tok Drave1Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.3270
HR5000014Gornji tok Drave1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR5000014Gornji tok Drave1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR5000014Gornji tok Drave1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR5000014Gornji tok Drave1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR5000014Gornji tok Drave1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR5000015Srednji tok Drave1obična lisankaUnio crassus
HR5000015Srednji tok Drave1rogati regočOphiogomphus cecilia
HR5000015Srednji tok Drave1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR5000015Srednji tok Drave1bolenAspius aspius
HR5000015Srednji tok Drave1piškurMisgurnus fossilis
HR5000015Srednji tok Drave1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
HR5000015Srednji tok Drave1veliki vretenacZingel zingel
HR5000015Srednji tok Drave1mali vretenacZingel streber
HR5000015Srednji tok Drave1barska kornjačaEmys orbicularis
HR5000015Srednji tok Drave1dabarCastor fiber
HR5000015Srednji tok Drave1vidraLutra lutra
HR5000015Srednji tok Drave1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
HR5000015Srednji tok Drave1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR5000015Srednji tok Drave1crnkaUmbra krameri
HR5000015Srednji tok Drave1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
HR5000015Srednji tok Drave1sabljarkaPelecus cultratus
HR5000015Srednji tok Drave1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
HR5000015Srednji tok Drave1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR5000015Srednji tok Drave1zlatni vijunSabanejewia balcanica
HR5000015Srednji tok Drave1vijunCobitis elongatoides
HR5000015Srednji tok Drave1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
HR5000015Srednji tok Drave1gavčicaRhodeus amarus
HR5000015Srednji tok Drave1ploticaRutilus virgo
HR5000015Srednji tok Drave1mala svibanjska riđaEuphydryas maturna
HR5000015Srednji tok Drave1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR5000028Dinara1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
HR5000028Dinara1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR5000028Dinara1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR5000028Dinara1planinski žutokrugVipera ursinii macrops*
HR5000028Dinara1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR5000028Dinara1veliki šišmišMyotis myotis
HR5000028Dinara1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR5000028Dinara1vukCanis lupus*
HR5000028Dinara1medvjedUrsus arctos*
HR5000028Dinara1dinarski rožacCerastium dinaricum
HR5000028Dinara1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
HR5000028Dinara1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
HR5000028Dinara1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR5000028Dinara1balkanska divokozaRupicapra rupicapra balcanica
HR5000028Dinara1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
HR5000028Dinara1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR5000028Dinara1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
HR5000028Dinara1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR5000028Dinara1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR5000028Dinara1Planinske i borealne vrištine4060
HR5000028Dinara1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
HR5000028Dinara1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR5000031Delta Neretve1jezerski regočLindenia tetraphylla
HR5000031Delta Neretve1morska paklaraPetromyzon marinus
HR5000031Delta Neretve1čepaAlosa fallax
HR5000031Delta Neretve1glavaticaSalmo marmoratus
HR5000031Delta Neretve1neretvanska uklijaAlburnus neretvae
HR5000031Delta Neretve1imotska gaovicaDelminichthys adspersus
HR5000031Delta Neretve1ilirski vijunCobitis illyrica
HR5000031Delta Neretve1neretvanski vijunCobitis narentana
HR5000031Delta Neretve1glavočić crnotrusPomatoschistus canestrini
HR5000031Delta Neretve1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
HR5000031Delta Neretve1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR5000031Delta Neretve1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR5000031Delta Neretve1barska kornjačaEmys orbicularis
HR5000031Delta Neretve1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR5000031Delta Neretve1crvenkrpicaZamenis situla
HR5000031Delta Neretve1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR5000031Delta Neretve1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR5000031Delta Neretve1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR5000031Delta Neretve1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR5000031Delta Neretve1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR5000031Delta Neretve1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR5000031Delta Neretve1vidraLutra lutra
HR5000031Delta Neretve1riječna kornjačaMauremys rivulata
HR5000031Delta Neretve1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR5000031Delta Neretve1južni dinarski špiljski školjkašCongeria kusceri
HR5000031Delta Neretve1Šoljanova paklaraLampetra soljani
HR5000031Delta Neretve1podustvaChondrostoma kneri
HR5000031Delta Neretve1vrgoračka gobicaKnipowitschia croatica
HR5000031Delta Neretve1mekousnaSalmothymus obtusirostris
HR5000031Delta Neretve1svalićSqualius svallizae
HR5000031Delta Neretve1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR5000031Delta Neretve1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR5000031Delta Neretve1Obalne lagune1150*
HR5000031Delta Neretve1Estuariji1130
HR5000031Delta Neretve1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR5000031Delta Neretve1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR5000031Delta Neretve1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR5000031Delta Neretve1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR5000031Delta Neretve1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR5000031Delta Neretve1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR5000031Delta Neretve1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
HR5000031Delta Neretve1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR5000031Delta Neretve1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR5000031Delta Neretve1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZPRILOG III.

Dio 4. – Posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS)

Identifikacijski broj područjaNaziv područjaKategorija za ciljnu vrstu/stanišni tipHrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništaZnanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa
HR2000004Donja Baraćeva1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000011Budina špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000026Dumenčića špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000030Đutno špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000057Jazbina jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000066Božićeva špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000072Ledenička špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000078Luška špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000091Movrica špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000092Ostaševica špilja1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000092Ostaševica špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000094Ozaljska špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000104Polušpilja kod Sobre1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000108Vodotečina1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000118Samogradić špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000174Trbušnjak – Rastik1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2000174Trbušnjak – Rastik1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000174Trbušnjak – Rastik1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000174Trbušnjak – Rastik1veliki šišmišMyotis myotis
HR2000174Trbušnjak – Rastik1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000180Velika špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000369Vršni dio Ravne gore1jelenakLucanus cervus
HR2000369Vršni dio Ravne gore1žuti mukačBombina variegata
HR2000369Vršni dio Ravne gore1gorski potočarCordulegaster heros
HR2000369Vršni dio Ravne gore1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000371Vršni dio Ivančice1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000371Vršni dio Ivančice1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR2000371Vršni dio Ivančice1jelenakLucanus cervus
HR2000371Vršni dio Ivančice1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR2000371Vršni dio Ivančice1žuti mukačBombina variegata
HR2000371Vršni dio Ivančice1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2000371Vršni dio Ivančice1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR2000371Vršni dio Ivančice1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
HR2000371Vršni dio Ivančice1gorski potočarCordulegaster heros
HR2000371Vršni dio Ivančice1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000371Vršni dio Ivančice1Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion9180*
HR2000371Vršni dio Ivančice1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2000371Vršni dio Ivančice1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2000371Vršni dio Ivančice1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000371Vršni dio Ivančice1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000416Lonjsko polje1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2000416Lonjsko polje1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000416Lonjsko polje1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
HR2000416Lonjsko polje1jelenakLucanus cervus
HR2000416Lonjsko polje1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2000416Lonjsko polje1piškurMisgurnus fossilis
HR2000416Lonjsko polje1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000416Lonjsko polje1crveni mukačBombina bombina
HR2000416Lonjsko polje1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000416Lonjsko polje1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR2000416Lonjsko polje1dabarCastor fiber
HR2000416Lonjsko polje1vidraLutra lutra
HR2000416Lonjsko polje1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
HR2000416Lonjsko polje1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
HR2000416Lonjsko polje1vijunCobitis elongatoides
HR2000416Lonjsko polje1gavčicaRhodeus amarus
HR2000416Lonjsko polje1 
Cucujus cinnaberinus
HR2000416Lonjsko polje1vrbina šefljicaArytrura musculus
HR2000416Lonjsko polje1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000416Lonjsko polje1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2000416Lonjsko polje1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000416Lonjsko polje1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000416Lonjsko polje1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000416Lonjsko polje1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000416Lonjsko polje1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000420Sunjsko polje1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2000420Sunjsko polje1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
HR2000420Sunjsko polje1vidraLutra lutra
HR2000420Sunjsko polje1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
HR2000420Sunjsko polje1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000420Sunjsko polje1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2000420Sunjsko polje1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000420Sunjsko polje1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000420Sunjsko polje1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000420Sunjsko polje1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000426Dvorina1crveni mukačBombina bombina
HR2000426Dvorina1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
HR2000426Dvorina1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000426Dvorina1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000426Dvorina1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000427Gajna1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
HR2000427Gajna1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000427Gajna1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000437Ribnjaci Končanica1crveni mukačBombina bombina
HR2000437Ribnjaci Končanica1žuti mukačBombina variegata
HR2000437Ribnjaci Končanica1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000437Ribnjaci Končanica1vidraLutra lutra
HR2000437Ribnjaci Končanica1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000438Ribnjaci Poljana1vidraLutra lutra
HR2000438Ribnjaci Poljana1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000440Ribnjaci Siščani i Blatnica1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2000440Ribnjaci Siščani i Blatnica1crveni mukačBombina bombina
HR2000440Ribnjaci Siščani i Blatnica1žuti mukačBombina variegata
HR2000440Ribnjaci Siščani i Blatnica1vidraLutra lutra
HR2000440Ribnjaci Siščani i Blatnica1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000441Ribnjak Narta1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2000441Ribnjak Narta1crveni mukačBombina bombina
HR2000441Ribnjak Narta1vidraLutra lutra
HR2000441Ribnjak Narta1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
HR2000441Ribnjak Narta1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000444Varoški Lug1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2000444Varoški Lug1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000444Varoški Lug1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2000444Varoški Lug1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000447Nacionalni park Risnjak1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2000447Nacionalni park Risnjak1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR2000447Nacionalni park Risnjak1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR2000447Nacionalni park Risnjak1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2000447Nacionalni park Risnjak1vukCanis lupus*
HR2000447Nacionalni park Risnjak1medvjedUrsus arctos*
HR2000447Nacionalni park Risnjak1risLynx lynx
HR2000447Nacionalni park Risnjak1planinski kotrljanEryngium alpinum
HR2000447Nacionalni park Risnjak1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Brdske košanice6520
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Europske suhe vrištine4030
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Planinske i borealne vrištine4060
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
HR2000447Nacionalni park Risnjak1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000449Ribnjaci Crna Mlaka1crveni mukačBombina bombina
HR2000449Ribnjaci Crna Mlaka1žuti mukačBombina variegata
HR2000449Ribnjaci Crna Mlaka1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000449Ribnjaci Crna Mlaka1vidraLutra lutra
HR2000449Ribnjaci Crna Mlaka1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
HR2000449Ribnjaci Crna Mlaka1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000450Ribnjaci Draganići1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2000450Ribnjaci Draganići1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000450Ribnjaci Draganići1vidraLutra lutra
HR2000450Ribnjaci Draganići1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000451Ribnjaci Pisarovina1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000451Ribnjaci Pisarovina1vidraLutra lutra
HR2000451Ribnjaci Pisarovina1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
HR2000451Ribnjaci Pisarovina1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000459Petrinjčica1pešCottus gobio
HR2000459Petrinjčica1veliki vijunCobitis elongata
HR2000459Petrinjčica1zlatni vijunSabanejewia balcanica
HR2000459Petrinjčica1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2000459Petrinjčica1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000459Petrinjčica1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000463Dolina Une1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000463Dolina Une1mladicaHucho hucho
HR2000463Dolina Une1mali vretenacZingel streber
HR2000463Dolina Une1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2000463Dolina Une1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000463Dolina Une1veliki vijunCobitis elongata
HR2000463Dolina Une1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR2000463Dolina Une1zlatni vijunSabanejewia balcanica
HR2000463Dolina Une1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2000463Dolina Une1vijunCobitis elongatoides
HR2000463Dolina Une1ploticaRutilus virgo
HR2000463Dolina Une1Keslerova krkušaRomanogobio kessleri
HR2000465Žutica1piškurMisgurnus fossilis
HR2000465Žutica1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000465Žutica1crveni mukačBombina bombina
HR2000465Žutica1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000465Žutica1dabarCastor fiber
HR2000465Žutica1vidraLutra lutra
HR2000465Žutica1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
HR2000465Žutica1crnkaUmbra krameri
HR2000465Žutica1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000465Žutica1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000465Žutica1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2000465Žutica1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000543Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2000543Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000543Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)1močvarni okašCoenonympha oedippus
HR2000543Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2000543Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000544Vlažne livade uz potok Malinska1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2000544Vlažne livade uz potok Malinska1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2000544Vlažne livade uz potok Malinska1močvarni okašCoenonympha oedippus
HR2000544Vlažne livade uz potok Malinska1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000545Vlažne livade kod Marušića1močvarni okašCoenonympha oedippus
HR2000546Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)1močvarni okašCoenonympha oedippus
HR2000571Đurđevački peski1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000571Đurđevački peski1Kontinentalne panonske sipine2340*
HR2000571Đurđevački peski1Panonski travnjaci na pijesku6260*
HR2000573Petrijevci1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000580Papuk1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000580Papuk1jelenakLucanus cervus
HR2000580Papuk1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR2000580Papuk1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR2000580Papuk1čvorasti trčakCarabus nodulosus
HR2000580Papuk1pešCottus gobio
HR2000580Papuk1žuti mukačBombina variegata
HR2000580Papuk1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2000580Papuk1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000580Papuk1močvarni šišmišMyotis dasycneme
HR2000580Papuk1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2000580Papuk1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2000580Papuk1veliki šišmišMyotis myotis
HR2000580Papuk1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR2000580Papuk1bijela riđaNymphalis vaualbum*
HR2000580Papuk1gorski potočarCordulegaster heros
HR2000580Papuk1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2000580Papuk1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2000580Papuk1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
HR2000580Papuk1 
Cucujus cinnaberinus
HR2000580Papuk1 
Rhysodes sulcatus
HR2000580Papuk1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
HR2000580Papuk1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2000580Papuk1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000580Papuk1Bukove šume Asperulo-Fagetum9130
HR2000580Papuk1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2000580Papuk1Panonske šume s Quercus pubescens91H0*
HR2000580Papuk1Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion9180*
HR2000580Papuk1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2000580Papuk1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000580Papuk1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000580Papuk1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000580Papuk1Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna91M0
HR2000580Papuk1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1pešCottus gobio
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1jelenakLucanus cervus
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1žuti mukačBombina variegata
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1veliki šišmišMyotis myotis
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1vidraLutra lutra
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1gorski potočarCordulegaster heros
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1 
Mannia triandra
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1mala svibanjska riđaEuphydryas maturna
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1 
Cucujus cinnaberinus
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Europske suhe vrištine4030
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Brdske košanice6520
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna91M0
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Bazofilni cretovi7230
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati7220*
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000586Žumberak Samoborsko gorje1Šume pitomog kestena (Castanea sativa)9260
HR2000591Klek1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
HR2000591Klek1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000591Klek1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000591Klek1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000591Klek1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000591Klek1Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati7220*
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1pešCottus gobio
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1žuti mukačBombina variegata
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1obična lisankaUnio crassus
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1pešCottus gobio
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1velika pliskaAlburnus sarmaticus
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1dabarCastor fiber
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1vidraLutra lutra
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1puzavi celerApium repens
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1ploticaRutilus virgo
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000594Povremeno jezero Blata1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2000594Povremeno jezero Blata1Povremena krška jezera (Turloughs)3180*
HR2000594Povremeno jezero Blata1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000601Park prirode Učka1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2000601Park prirode Učka1jelenakLucanus cervus
HR2000601Park prirode Učka1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR2000601Park prirode Učka1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2000601Park prirode Učka1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR2000601Park prirode Učka1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000601Park prirode Učka1žuti mukačBombina variegata
HR2000601Park prirode Učka1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2000601Park prirode Učka1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2000601Park prirode Učka1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000601Park prirode Učka1čvorasti trčakCarabus nodulosus
HR2000601Park prirode Učka1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
HR2000601Park prirode Učka1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000601Park prirode Učka1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
HR2000601Park prirode Učka1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
HR2000601Park prirode Učka1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2000601Park prirode Učka1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000601Park prirode Učka1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000601Park prirode Učka1Šume pitomog kestena (Castanea sativa)9260
HR2000601Park prirode Učka1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000601Park prirode Učka1Istočnomediteranska točila8140
HR2000601Park prirode Učka1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
HR2000601Park prirode Učka1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000601Park prirode Učka1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR2000604Nacionalni park Brijuni1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2000604Nacionalni park Brijuni1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR2000604Nacionalni park Brijuni1Obalne lagune1150
HR2000604Nacionalni park Brijuni1Grebeni1170
HR2000604Nacionalni park Brijuni1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1jelenakLucanus cervus
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1vukCanis lupus*
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1medvjedUrsus arctos*
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1risLynx lynx
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1kitaibelov pakujacAquilegia kitaibelii
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1planinski kotrljanEryngium alpinum
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1sjeverni dinarski špiljski školjkašCongeria jalzici
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Planinske i borealne vrištine4060
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
HR2000609Dolina Dretulje1puzavi celerApium repens
HR2000609Dolina Dretulje1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2000609Dolina Dretulje1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000609Dolina Dretulje1Bazofilni cretovi7230
HR2000609Dolina Dretulje1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000609Dolina Dretulje1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2000609Dolina Dretulje1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1trbušasti zvrčićVertigo moulinsiana
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1močvarni okašCoenonympha oedippus
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1mrenBarbus plebejus
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1žuti mukačBombina variegata
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1lombardijska smeđa žabaRana latastei
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1primorska uklijaAlburnus arborella
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000637Motovunska šuma1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2000637Motovunska šuma1kataksEriogaster catax
HR2000637Motovunska šuma1jelenakLucanus cervus
HR2000637Motovunska šuma1žuti mukačBombina variegata
HR2000637Motovunska šuma1lombardijska smeđa žabaRana latastei
HR2000637Motovunska šuma1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000637Motovunska šuma1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2000637Motovunska šuma1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2000637Motovunska šuma1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000641Zrmanja1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2000641Zrmanja1mrenBarbus plebejus
HR2000641Zrmanja1glavočić crnotrusPomatoschistus canestrini
HR2000641Zrmanja1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
HR2000641Zrmanja1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2000641Zrmanja1vidraLutra lutra
HR2000641Zrmanja1dvoprugasti vijunCobitis bilineata
HR2000641Zrmanja1pešCottus gobio
HR2000641Zrmanja1primorska uklijaAlburnus arborella
HR2000641Zrmanja1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000641Zrmanja1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000641Zrmanja1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2000643Obruč1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000643Obruč1kitaibelov pakujacAquilegia kitaibelii
HR2000643Obruč1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000643Obruč1Planinske i borealne vrištine4060
HR2000643Obruč1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
HR2000643Obruč1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000643Obruč1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000643Obruč1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
HR2000645Bjelolasica1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2000645Bjelolasica1planinski kotrljanEryngium alpinum
HR2000645Bjelolasica1Planinske i borealne vrištine4060
HR2000645Bjelolasica1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
HR2000645Bjelolasica1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000645Bjelolasica1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2000645Bjelolasica1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
HR2000646Polje Lug1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000648Drežničko polje1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2000648Drežničko polje1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2000648Drežničko polje1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2000648Drežničko polje1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2000648Drežničko polje1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000652Jasenačko polje1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2000652Jasenačko polje1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000654Lička Jesenica1puzavi celerApium repens
HR2000654Lička Jesenica1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000658Rječina1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2000658Rječina1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000659Trstenik1Bazofilni cretovi7230
HR2000659Trstenik1Aktivni nadignuti cretovi7110*
HR2000670Cret Dubravica1Prijelazni cretovi7140
HR2000703Tarska uvala – Istra1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR2000707Gornje Jelenje prema Platku1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000707Gornje Jelenje prema Platku1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000728Biljsko groblje1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
HR2000730Bistrinci1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
HR2000754Novačka pećina1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000754Novačka pećina1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000780Klinča sela1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2000782Rečice1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2000782Rečice1Bazofilni cretovi7230
HR2000782Rečice1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000782Rečice1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000799Gornji Hruševec – potok Kravarščica1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000854Pleteno iznad N. Vinodolskog1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR2000854Pleteno iznad N. Vinodolskog1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000854Pleteno iznad N. Vinodolskog1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000856Padine Velog vrha iznad Tomišine drage1velebitska degenijaDegenia velebitica*
HR2000871Nacionalni park Paklenica1jelenakLucanus cervus
HR2000871Nacionalni park Paklenica1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR2000871Nacionalni park Paklenica1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2000871Nacionalni park Paklenica1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR2000871Nacionalni park Paklenica1planinski žutokrugVipera ursinii macrops*
HR2000871Nacionalni park Paklenica1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2000871Nacionalni park Paklenica1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR2000871Nacionalni park Paklenica1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2000871Nacionalni park Paklenica1veliki šišmišMyotis myotis
HR2000871Nacionalni park Paklenica1vukCanis lupus*
HR2000871Nacionalni park Paklenica1medvjedUrsus arctos*
HR2000871Nacionalni park Paklenica1risLynx lynx
HR2000871Nacionalni park Paklenica1kitaibelov pakujacAquilegia kitaibelii
HR2000871Nacionalni park Paklenica1cjelolatična žutilovkaGenista holopetala
HR2000871Nacionalni park Paklenica1planinski kotrljanEryngium alpinum
HR2000871Nacionalni park Paklenica1gospina papučicaCypripedium calceolus
HR2000871Nacionalni park Paklenica1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2000871Nacionalni park Paklenica1dinarski rožacCerastium dinaricum
HR2000871Nacionalni park Paklenica1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR2000871Nacionalni park Paklenica1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
HR2000871Nacionalni park Paklenica1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
HR2000871Nacionalni park Paklenica1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
HR2000871Nacionalni park Paklenica1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
HR2000871Nacionalni park Paklenica1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2000871Nacionalni park Paklenica1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
HR2000871Nacionalni park Paklenica1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
HR2000871Nacionalni park Paklenica1Istočnomediteranska točila8140
HR2000871Nacionalni park Paklenica1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000871Nacionalni park Paklenica1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
HR2000871Nacionalni park Paklenica1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2000871Nacionalni park Paklenica1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000874Krupa1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2000874Krupa1pešCottus gobio
HR2000874Krupa1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2000874Krupa1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000891Jezero Njivice na Krku1jezerski regočLindenia tetraphylla
HR2000891Jezero Njivice na Krku1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR2000891Jezero Njivice na Krku1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000891Jezero Njivice na Krku1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2000891Jezero Njivice na Krku1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR2000893Jezero Ponikve na Krku1jezerski regočLindenia tetraphylla
HR2000893Jezero Ponikve na Krku1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000893Jezero Ponikve na Krku1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1jezerski regočLindenia tetraphylla
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1crvenkrpicaZamenis situla
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1Obalne lagune1150*
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1Mediteranske povremene lokve3170*
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR2000944Blatina kod Blata1jezerski regočLindenia tetraphylla
HR2000944Blatina kod Blata1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2000944Blatina kod Blata1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2001001Cret Blatuša1čvorasti trčakCarabus nodulosus
HR2001001Cret Blatuša1Depresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion)7150
HR2001001Cret Blatuša1Aktivni nadignuti cretovi7110*
HR2001001Cret Blatuša1Prijelazni cretovi7140
HR2001001Cret Blatuša1Šume na acidofilnim cretovima91D0*
HR2001008Blatina kraj Prožure1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2001009Blatina kraj Sobre (Mljet)1jezerski regočLindenia tetraphylla
HR2001009Blatina kraj Sobre (Mljet)1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2001011Istarske Toplice1Tommasinijeva merinkaMoehringia tommasinii
HR2001011Istarske Toplice1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001015Pregon1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2001015Pregon1trbušasti zvrčićVertigo moulinsiana
HR2001015Pregon1močvarni okašCoenonympha oedippus
HR2001015Pregon1lombardijska smeđa žabaRana latastei
HR2001016Kotli1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2001016Kotli1lombardijska smeđa žabaRana latastei
HR2001016Kotli1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001017Lipa1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2001017Lipa1lombardijska smeđa žabaRana latastei
HR2001025Matić poljana1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001025Matić poljana1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR2001025Matić poljana1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001025Matić poljana1Europske suhe vrištine4030
HR2001025Matić poljana1Brdske košanice6520
HR2001031Odra kod Jagodna1crnkaUmbra krameri
HR2001031Odra kod Jagodna1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001034Mačkovec – ribnjak1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2001041Gomance1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001041Gomance1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2001042Lič polje1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
HR2001042Lič polje1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001042Lič polje1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001045Trpinja1Panonske slane stepe i slane močvare1530*
HR2001098Otok Pag II1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2001098Otok Pag II1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001115Strahinjčica1gorski potočarCordulegaster heros
HR2001115Strahinjčica1kataksEriogaster catax
HR2001115Strahinjčica1jelenakLucanus cervus
HR2001115Strahinjčica1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR2001115Strahinjčica1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001115Strahinjčica1žuti mukačBombina variegata
HR2001115Strahinjčica1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
HR2001115Strahinjčica1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001115Strahinjčica1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001115Strahinjčica1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2001115Strahinjčica1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR2001146Radota špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001150Gerovčica1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001156Špilja pod Mačkovom dragom1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001156Špilja pod Mačkovom dragom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001162Pivnica1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001172Jama pod Debelom glavom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001177Ponor pod Kremenom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001178Vugrinova špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001180Panjkov ponor-Varićakova špilja sustav1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2001180Panjkov ponor-Varićakova špilja sustav1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001180Panjkov ponor-Varićakova špilja sustav1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001190Židovske jame1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001215Boljunsko polje1mrenBarbus plebejus
HR2001215Boljunsko polje1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2001215Boljunsko polje1žuti mukačBombina variegata
HR2001215Boljunsko polje1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2001215Boljunsko polje1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR2001215Boljunsko polje1primorska uklijaAlburnus arborella
HR2001216Ilova1crveni mukačBombina bombina
HR2001216Ilova1dabarCastor fiber
HR2001216Ilova1vidraLutra lutra
HR2001216Ilova1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
HR2001216Ilova1zlatni vijunSabanejewia balcanica
HR2001216Ilova1bolenAspius aspius
HR2001216Ilova1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
HR2001216Ilova1gavčicaRhodeus amarus
HR2001218Benkovac1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001220Livade uz potok Injaticu1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001220Livade uz potok Injaticu1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001224Malodapčevačke livade1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001227Potok Gerovčica1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001228Potok Dolje1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001235Račice – Račički potok1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001235Račice – Račički potok1lombardijska smeđa žabaRana latastei
HR2001243Rijeka Česma1obična lisankaUnio crassus
HR2001243Rijeka Česma1vidraLutra lutra
HR2001243Rijeka Česma1dabarCastor fiber
HR2001243Rijeka Česma1bolenAspius aspius
HR2001243Rijeka Česma1vijunCobitis elongatoides
HR2001255Bulji1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2001255Bulji1nerazgranjena pilicaSerratula lycopifolia*
HR2001255Bulji1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001255Bulji1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001257Potok Mala Belica1čvorasti trčakCarabus nodulosus
HR2001257Potok Mala Belica1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001258Dinjiška1Istočnomediteranska točila8140
HR2001258Dinjiška1Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion6420
HR2001258Dinjiška1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR2001259Uvala Vlašići – kopno1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2001259Uvala Vlašići – kopno1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2001259Uvala Vlašići – kopno1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR2001259Uvala Vlašići – kopno1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR2001267Ričica1obična lisankaUnio crassus
HR2001267Ričica1hrvatski pijorTelestes croaticus
HR2001267Ričica1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001267Ričica1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001269Obsenica1hrvatski pijorTelestes croaticus
HR2001274Mlaka1lombardijska smeđa žabaRana latastei
HR2001274Mlaka1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001275Vrbnik1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001275Vrbnik1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001275Vrbnik1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2001275Vrbnik1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2001275Vrbnik1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001277Slatina kod Kozarice na Mljetu1jezerski regočLindenia tetraphylla
HR2001277Slatina kod Kozarice na Mljetu1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2001279Silba1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2001279Silba1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2001279Silba1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001282Dio Kupe1kataksEriogaster catax
HR2001282Dio Kupe1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
HR2001282Dio Kupe1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2001285Gornja Garešnica1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001285Gornja Garešnica1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001285Gornja Garešnica1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001288Pričac – Lužani1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001288Pričac – Lužani1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001288Pričac – Lužani1mala svibanjska riđaEuphydryas maturna
HR2001289Davor – livade1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001289Davor – livade1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001292Livade kod Čaglina1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001292Livade kod Čaglina1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001292Livade kod Čaglina1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001293Livade kod Grubišnog Polja1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001293Livade kod Grubišnog Polja1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001293Livade kod Grubišnog Polja1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001293Livade kod Grubišnog Polja1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001294Bruvno1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
HR2001294Bruvno1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001298Vejalnica i Krč1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001298Vejalnica i Krč1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001298Vejalnica i Krč1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001298Vejalnica i Krč1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001299Bijele i Samarske stijene1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001299Bijele i Samarske stijene1Planinske i borealne vrištine4060
HR2001299Bijele i Samarske stijene1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
HR2001300Zebar1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR2001300Zebar1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001301Podbilo1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR2001302Krmpotsko1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR2001304Žbevnica1nerazgranjena pilicaSerratula lycopifolia*
HR2001304Žbevnica1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001305Zvečevo1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1obična lisankaUnio crassus
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1rogati regočOphiogomphus cecilia
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1bolenAspius aspius
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1veliki vretenacZingel zingel
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1mali vretenacZingel streber
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1veliki vijunCobitis elongata
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1vijunCobitis elongatoides
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1ploticaRutilus virgo
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.3270
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001316Karišnica i Bijela1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2001316Karišnica i Bijela1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2001316Karišnica i Bijela1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2001316Karišnica i Bijela1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2001316Karišnica i Bijela1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR2001316Karišnica i Bijela1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001316Karišnica i Bijela1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR2001316Karišnica i Bijela1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR2001316Karišnica i Bijela1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2001317Cret na lokalitetu Vodice kod Petrašice1kranjska jezernicaEleocharis carniolica
HR2001317Cret na lokalitetu Vodice kod Petrašice1Šume na acidofilnim cretovima91D0*
HR2001323Česma – šume1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2001325Ninski stanovi – livade1livadni procjepakChouardia litardierei
HR2001325Ninski stanovi – livade1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR2001326Jelas polje s ribnjacima1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2001326Jelas polje s ribnjacima1crveni mukačBombina bombina
HR2001326Jelas polje s ribnjacima1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2001326Jelas polje s ribnjacima1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR2001326Jelas polje s ribnjacima1vidraLutra lutra
HR2001326Jelas polje s ribnjacima1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2001327Ribnjak Dubrava1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2001327Ribnjak Dubrava1crveni mukačBombina bombina
HR2001327Ribnjak Dubrava1žuti mukačBombina variegata
HR2001327Ribnjak Dubrava1vidraLutra lutra
HR2001328Lonđa, Glogovica i Breznica1obična lisankaUnio crassus
HR2001328Lonđa, Glogovica i Breznica1vidraLutra lutra
HR2001328Lonđa, Glogovica i Breznica1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001329Potoci oko Papuka1obična lisankaUnio crassus
HR2001329Potoci oko Papuka1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001329Potoci oko Papuka1potočna mrenaBarbus balcanicus
HR2001329Potoci oko Papuka1vidraLutra lutra
HR2001329Potoci oko Papuka1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001330Pakra i Bijela1vidraLutra lutra
HR2001330Pakra i Bijela1obična lisankaUnio crassus
HR2001331Šaševa – cret1Prijelazni cretovi7140
HR2001331Šaševa – cret1Depresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion)7150
HR2001333Kupa kod Severina1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
HR2001338Područje oko špilje u uvali Pišćena, Hvar1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2001338Područje oko špilje u uvali Pišćena, Hvar1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001338Područje oko špilje u uvali Pišćena, Hvar1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001339Područje oko Jopića špilje1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001339Područje oko Jopića špilje1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001339Područje oko Jopića špilje1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR2001339Područje oko Jopića špilje1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2001339Područje oko Jopića špilje1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001340Područje oko Kuštrovke1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR2001340Područje oko Kuštrovke1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001340Područje oko Kuštrovke1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2001340Područje oko Kuštrovke1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001342Područje oko špilje Gradusa1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001342Područje oko špilje Gradusa1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2001342Područje oko špilje Gradusa1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001343Područje oko špilje Duboška pazuha1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001343Područje oko špilje Duboška pazuha1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001343Područje oko špilje Duboška pazuha1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001343Područje oko špilje Duboška pazuha1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001343Područje oko špilje Duboška pazuha1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001345Vražji prolaz i Zeleni vir1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001345Vražji prolaz i Zeleni vir1Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion9180*
HR2001346Međimurje1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001346Međimurje1veliki livadni plavacPhengaris teleius
HR2001346Međimurje1zagasiti livadni plavacPhengaris nausithous
HR2001346Međimurje1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001346Međimurje1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2001346Međimurje1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001347Donje Međimurje1veliki livadni plavacPhengaris teleius
HR2001347Donje Međimurje1zagasiti livadni plavacPhengaris nausithous
HR2001347Donje Međimurje1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001351Područje oko Kupice1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001351Područje oko Kupice1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR2001351Područje oko Kupice1pešCottus gobio
HR2001351Područje oko Kupice1mladicaHucho hucho
HR2001351Područje oko Kupice1žuti mukačBombina variegata
HR2001351Područje oko Kupice1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2001351Područje oko Kupice1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
HR2001351Područje oko Kupice1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1žuti mukačBombina variegata
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1kranjska jezernicaEleocharis carniolica
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1Europske suhe vrištine4030
HR2001357Otok Krk1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR2001357Otok Krk1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2001357Otok Krk1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001357Otok Krk1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2001357Otok Krk1Istočnomediteranska točila8140
HR2001357Otok Krk1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001357Otok Krk1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001357Otok Krk1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001357Otok Krk1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2001357Otok Krk1Mediteranske povremene lokve3170*
HR2001357Otok Krk1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001359Otok Rab1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2001359Otok Rab1obrvanAphanius fasciatus
HR2001359Otok Rab1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2001359Otok Rab1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
HR2001359Otok Rab1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001359Otok Rab1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001359Otok Rab1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2001359Otok Rab1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2001359Otok Rab1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001359Otok Rab1veliki šišmišMyotis myotis
HR2001359Otok Rab1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001359Otok Rab1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR2001359Otok Rab1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2001359Otok Rab1Istočnomediteranska točila8140
HR2001359Otok Rab1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
HR2001359Otok Rab1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001359Otok Rab1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001359Otok Rab1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001359Otok Rab1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001359Otok Rab1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2001359Otok Rab1Mediteranske povremene lokve3170*
HR2001359Otok Rab1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001359Otok Rab1Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion6420
HR2001360Šire rovinjsko područje1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR2001360Šire rovinjsko područje1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2001360Šire rovinjsko područje1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2001360Šire rovinjsko područje1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001360Šire rovinjsko područje1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR2001360Šire rovinjsko područje1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001360Šire rovinjsko područje1Obalne lagune1150*
HR2001360Šire rovinjsko područje1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)1210
HR2001361Ravni kotari1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001361Ravni kotari1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR2001361Ravni kotari1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR2001361Ravni kotari1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001361Ravni kotari1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2001361Ravni kotari1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2001361Ravni kotari1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR2001361Ravni kotari1Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion6420
HR2001361Ravni kotari1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001366Bokanjačko blato1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001366Bokanjačko blato1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001370Područje oko Hrvatske Kostajnice1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001370Područje oko Hrvatske Kostajnice1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001372Područje oko špilje Vrlovka1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001372Područje oko špilje Vrlovka1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR2001372Područje oko špilje Vrlovka1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2001374Područje oko špilje Vratolom1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
HR2001374Područje oko špilje Vratolom1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR2001374Područje oko špilje Vratolom1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR2001374Područje oko špilje Vratolom1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2001374Područje oko špilje Vratolom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001377Sunđerac1Prijelazni cretovi7140
HR2001378Livade kod Hudinčeca1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001378Livade kod Hudinčeca1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001379Vlakanac-Radinje1veliki tresetarLeucorrhinia pectoralis
HR2001379Vlakanac-Radinje1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001383Klasnići1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001384Solana Dinjiška1obrvanAphanius fasciatus
HR2001384Solana Dinjiška1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR2001384Solana Dinjiška1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2001385Orljava1obična lisankaUnio crassus
HR2001385Orljava1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001387Područje uz Maju i Brućinu1obična lisankaUnio crassus
HR2001387Područje uz Maju i Brućinu1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001387Područje uz Maju i Brućinu1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2001389Banićevac1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001390Brajakovo brdo1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001391Brebornica1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR2001391Brebornica1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001392Ljubešćica1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001393Nurkovac1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001396Grdoselski potok1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001407Orljavica1obična lisankaUnio crassus
HR2001408Livade uz Bednju I1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001408Livade uz Bednju I1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001408Livade uz Bednju I1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001408Livade uz Bednju I1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001409Livade uz Bednju II1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001409Livade uz Bednju II1veliki livadni plavacPhengaris teleius
HR2001409Livade uz Bednju II1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001409Livade uz Bednju II1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001410Livade uz Bednju III1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001410Livade uz Bednju III1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001410Livade uz Bednju III1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001411Livade uz Bednju IV1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001411Livade uz Bednju IV1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001411Livade uz Bednju IV1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001412Livade uz Bednju V1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001412Livade uz Bednju V1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001412Livade uz Bednju V1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001413Šume kod Skrada1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001413Šume kod Skrada1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
HR2001414Spačvanski bazen1jelenakLucanus cervus
HR2001414Spačvanski bazen1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2001414Spačvanski bazen1crveni mukačBombina bombina
HR2001414Spačvanski bazen1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2001414Spačvanski bazen1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR2001414Spačvanski bazen1vidraLutra lutra
HR2001414Spačvanski bazen1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
HR2001414Spačvanski bazen1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001414Spačvanski bazen1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001415Spačva JZ1jelenakLucanus cervus
HR2001415Spačva JZ1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR2001415Spačva JZ1crveni mukačBombina bombina
HR2001415Spačva JZ1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2001415Spačva JZ1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR2001415Spačva JZ1vidraLutra lutra
HR2001415Spačva JZ1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
HR2001415Spačva JZ1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001415Spačva JZ1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2001415Spačva JZ1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001415Spačva JZ1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2001417Velika Belica1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001419Otok Dolin – J1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001421Hvar od Pokrvenika do uvale Bristova1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001421Hvar od Pokrvenika do uvale Bristova1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001425Hvar – od Prapratna do Karnjakuše1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR2001425Hvar – od Prapratna do Karnjakuše1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001425Hvar – od Prapratna do Karnjakuše1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001425Hvar – od Prapratna do Karnjakuše1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001427Hvar – šume kod Starigrada1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001428Hvar – od Maslinice do Grebišća1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001428Hvar – od Maslinice do Grebišća1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001428Hvar – od Maslinice do Grebišća1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001429Hvar – od Prvog boka do Lučišća1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001430Golubinjak1 
Buxbaumia viridis
HR2001430Golubinjak1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001430Golubinjak1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001431Lividraga1 
Buxbaumia viridis
HR2001432Lug – Jasenak1 
Buxbaumia viridis
HR2001433Bjeljevina1 
Buxbaumia viridis
HR2001440Špilja pod Zimzelom1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR2001440Špilja pod Zimzelom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001486Istra – Čepićko polje1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001487Bakar – Meja1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001494Jama kod Rašpora1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001499Jama za Sv. Spasom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001500Stepska staništa kod Bapske1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
HR2001501Stepska staništa kod Opatovca1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
HR2001502Stepska staništa kod Šarengrada1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001509Donji Emovci1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001509Donji Emovci1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001509Donji Emovci1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR3000003Vrsarski otoci1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000003Vrsarski otoci1Grebeni1170
HR3000003Vrsarski otoci1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000016Podmorje Plavnika i Kormata1Grebeni1170
HR3000020Mala i Vela luka na poluotoku Sokol, Krk1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000020Mala i Vela luka na poluotoku Sokol, Krk1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000024Supetarska draga na Rabu1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000024Supetarska draga na Rabu1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000024Supetarska draga na Rabu1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000025Zaljev Kampor na Rabu1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000025Zaljev Kampor na Rabu1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000025Zaljev Kampor na Rabu1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000026Dolfin i otoci1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000029Obala između rta Šilo i Vodotoč1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000029Obala između rta Šilo i Vodotoč1Grebeni1170
HR3000031Sv. Juraj – otočić Lisac1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000031Sv. Juraj – otočić Lisac1Obalne lagune1150*
HR3000031Sv. Juraj – otočić Lisac1Grebeni1170
HR3000032Uvala Ivanča1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000032Uvala Ivanča1Grebeni1170
HR3000032Uvala Ivanča1Obalne lagune1150*
HR3000033Uvala Malin; uvala Duboka1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000033Uvala Malin; uvala Duboka1Grebeni1170
HR3000033Uvala Malin; uvala Duboka1Obalne lagune1150*
HR3000034Uvala Zavratnica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000034Uvala Zavratnica1Grebeni1170
HR3000035Uvala Krivača1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000035Uvala Krivača1Grebeni1170
HR3000035Uvala Krivača1Obalne lagune1150*
HR3000036Uvala Vrulja u Velebitskom kanalu1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000036Uvala Vrulja u Velebitskom kanalu1Grebeni1170
HR3000036Uvala Vrulja u Velebitskom kanalu1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000037Uvala Jurišnica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000037Uvala Jurišnica1Grebeni1170
HR3000043Stara Povljana1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000043Stara Povljana1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000044Uvala Vlašići1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000044Uvala Vlašići1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000045Uvala Dinjiška1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000045Uvala Dinjiška1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000045Uvala Dinjiška1Obalne lagune1150*
HR3000053Silba – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000053Silba – podmorje1Grebeni1170
HR3000067Luka Soliščica; Dugi Otok1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000067Luka Soliščica; Dugi Otok1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000067Luka Soliščica; Dugi Otok1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000068Uvala Golubinka – rt Lopata1Grebeni1170
HR3000069Uvala Sakarun1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000069Uvala Sakarun1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000069Uvala Sakarun1Grebeni1170
HR3000070Z. obala Dugog otoka1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000070Z. obala Dugog otoka1Grebeni1170
HR3000071Uvala Brbišćica1Grebeni1170
HR3000071Uvala Brbišćica1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000071Uvala Brbišćica1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000072Uvala Zagračina1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000073J rt o. Zverinac1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000078Otok Tukošćak i o. Mrtonjak1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000078Otok Tukošćak i o. Mrtonjak1Grebeni1170
HR3000095Pakleni otoci1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000095Pakleni otoci1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000095Pakleni otoci1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000095Pakleni otoci1Grebeni1170
HR3000095Pakleni otoci1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000114Otoci Lukavci1Grebeni1170
HR3000114Otoci Lukavci1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000115Pelegrin – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000115Pelegrin – podmorje1Grebeni1170
HR3000115Pelegrin – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000116Kabal – podmorje1Grebeni1170
HR3000116Kabal – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000116Kabal – podmorje1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000116Kabal – podmorje1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000116Kabal – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000119Šćedro – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000119Šćedro – podmorje1Grebeni1170
HR3000119Šćedro – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000119Šćedro – podmorje1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000119Šćedro – podmorje1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000135Otok Hvar – od Uvale Dubovica do rta Nedjelja1Grebeni1170
HR3000135Otok Hvar – od Uvale Dubovica do rta Nedjelja1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000135Otok Hvar – od Uvale Dubovica do rta Nedjelja1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000136Uvala Vlaška – Hvar1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000136Uvala Vlaška – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000137Uvala Bristova – Hvar1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000137Uvala Bristova – Hvar1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000138Uvala V. Pogorila – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000138Uvala V. Pogorila – Hvar1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000139Uvala M. Pogorila – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000139Uvala M. Pogorila – Hvar1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000140Uvala M. Moševčica – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000140Uvala M. Moševčica – Hvar1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000141Uvala V. Moševčica – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000141Uvala V. Moševčica – Hvar1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000142Uvale Divlja mala i Divlja vela – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000142Uvale Divlja mala i Divlja vela – Hvar1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000143Uvale Kruševa; Pokrvenik i Zaraće – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000143Uvale Kruševa; Pokrvenik i Zaraće – Hvar1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000143Uvale Kruševa; Pokrvenik i Zaraće – Hvar1Grebeni1170
HR3000149Uvale Prapratna i Makarac – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000149Uvale Prapratna i Makarac – Hvar1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000166Sjeverna obala od rta Pusta u uvali Sobra do rta Stoba kod uvale Okuklje s otocima i akvatorijem1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000166Sjeverna obala od rta Pusta u uvali Sobra do rta Stoba kod uvale Okuklje s otocima i akvatorijem1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000171Ušće Krke1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR3000171Ušće Krke1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR3000171Ušće Krke1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR3000171Ušće Krke1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR3000171Ušće Krke1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR3000171Ušće Krke1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR3000171Ušće Krke1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000171Ušće Krke1Estuariji1130
HR3000171Ušće Krke1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000171Ušće Krke1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR3000172Obalna linija od luke Gonoturska do rta Vratnički1Grebeni1170
HR3000172Obalna linija od luke Gonoturska do rta Vratnički1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000173Medulinski zaljev1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000173Medulinski zaljev1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000173Medulinski zaljev1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000173Medulinski zaljev1Grebeni1170
HR3000174Šćuza1Obalne lagune1150*
HR3000175Ljubački zaljev1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000175Ljubački zaljev1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000175Ljubački zaljev1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000176Ninski zaljev1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000176Ninski zaljev1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000176Ninski zaljev1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000247Špilja podno Kostrija (Vrbnička špilja)1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000279Vrulja Plantaža1Grebeni1170
HR3000381Zaglavica1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000415Uvale Jaz; Soline i Sulinj na Krku1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000417Zaljev Sv. Eufemije na Rabu1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000417Zaljev Sv. Eufemije na Rabu1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000419J. Molat-Dugi-Kornat-Žirje-Zlarin-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat1dobri dupinTursiops truncatus
HR3000419J. Molat-Dugi-Kornat-Žirje-Zlarin-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat1Grebeni1170
HR3000419J. Molat-Dugi-Kornat-Žirje-Zlarin-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000421Solana Nin1obrvanAphanius fasciatus
HR3000421Solana Nin1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR3000421Solana Nin1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR3000433Ušće Mirne1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR3000433Ušće Mirne1Estuariji1130
HR3000433Ušće Mirne1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000447Markova jama1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000450Solana Pag1obrvanAphanius fasciatus
HR3000450Solana Pag1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR3000450Solana Pag1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR3000451Hvar – otok Zečevo1Grebeni1170
HR3000451Hvar – otok Zečevo1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000452Krk – od rta Negrit do uvale Zaglav1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000452Krk – od rta Negrit do uvale Zaglav1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000452Krk – od rta Negrit do uvale Zaglav1Grebeni1170
HR3000453Krk – od uvale Zaglav do Crikvenog rta1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000453Krk – od uvale Zaglav do Crikvenog rta1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000454Krk – od Crikvenog rta do rta Sv. Nikole1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000454Krk – od Crikvenog rta do rta Sv. Nikole1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000454Krk – od Crikvenog rta do rta Sv. Nikole1Grebeni1170
HR3000456Hvar – od uvale Vitarna do uvale Maslinica1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000456Hvar – od uvale Vitarna do uvale Maslinica1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000456Hvar – od uvale Vitarna do uvale Maslinica1Grebeni1170
HR3000456Hvar – od uvale Vitarna do uvale Maslinica1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000457Južna obala Hvara – od rta Nedjelja do uvale Česminica1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000457Južna obala Hvara – od rta Nedjelja do uvale Česminica1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000457Južna obala Hvara – od rta Nedjelja do uvale Česminica1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000457Južna obala Hvara – od rta Nedjelja do uvale Česminica1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000461Uvala Modrič1Obalne lagune1150*
HR3000461Uvala Modrič1Grebeni1170
HR3000462Otoci rovinjskog područja – podmorje1Grebeni1170
HR3000464Područje oko rta Tatinja – Hvar1Grebeni1170
HR3000465Podmorje istočne obale otoka Krka1Grebeni1170
HR3000465Podmorje istočne obale otoka Krka1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000465Podmorje istočne obale otoka Krka1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000468Podmorje poluotoka Lopar – Rab1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000468Podmorje poluotoka Lopar – Rab1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000468Podmorje poluotoka Lopar – Rab1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000472Podmorje oko rta Ćuf na Krku1Grebeni1170
HR3000472Podmorje oko rta Ćuf na Krku1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR4000001Nacionalni park Kornati1dobri dupinTursiops truncatus
HR4000001Nacionalni park Kornati1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR4000001Nacionalni park Kornati1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
HR4000001Nacionalni park Kornati1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR4000001Nacionalni park Kornati1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR4000001Nacionalni park Kornati1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR4000001Nacionalni park Kornati1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR4000001Nacionalni park Kornati1Grebeni1170
HR4000001Nacionalni park Kornati1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR4000001Nacionalni park Kornati1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000001Nacionalni park Kornati1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR4000002Park prirode Telašćica1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR4000002Park prirode Telašćica1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR4000002Park prirode Telašćica1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR4000002Park prirode Telašćica1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR4000002Park prirode Telašćica1crvenkrpicaZamenis situla
HR4000002Park prirode Telašćica1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
HR4000002Park prirode Telašćica1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR4000002Park prirode Telašćica1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR4000002Park prirode Telašćica1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR4000002Park prirode Telašćica1Obalne lagune1150*
HR4000002Park prirode Telašćica1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR4000002Park prirode Telašćica1Grebeni1170
HR4000002Park prirode Telašćica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR4000002Park prirode Telašćica1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000004Velo i Malo Blato1jezerski regočLindenia tetraphylla
HR4000004Velo i Malo Blato1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR4000004Velo i Malo Blato1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR4000004Velo i Malo Blato1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR4000004Velo i Malo Blato1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR4000004Velo i Malo Blato1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR4000004Velo i Malo Blato1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR4000004Velo i Malo Blato1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR4000004Velo i Malo Blato1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR4000005Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR4000005Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR4000005Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR4000005Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR4000005Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
HR4000005Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR4000006Uvala Plemići1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR4000006Uvala Plemići1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR4000006Uvala Plemići1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR4000006Uvala Plemići1veliki šišmišMyotis myotis
HR4000006Uvala Plemići1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR4000006Uvala Plemići1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR4000006Uvala Plemići1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR4000006Uvala Plemići1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR4000006Uvala Plemići1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR4000006Uvala Plemići1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000006Uvala Plemići1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR4000010Saplunara1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
HR4000010Saplunara1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR4000018Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR4000018Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)1crvenkrpicaZamenis situla
HR4000018Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR4000018Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR4000018Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000018Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR4000018Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)1Istočnomediteranska točila8140
HR4000019Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda – Rt Krištofer)1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR4000019Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda – Rt Krištofer)1crvenkrpicaZamenis situla
HR4000019Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda – Rt Krištofer)1Istočnomediteranska točila8140
HR4000019Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda – Rt Krištofer)1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000019Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda – Rt Krištofer)1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR4000025Silbanski grebeni1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR4000025Silbanski grebeni1Grebeni1170
HR4000025Silbanski grebeni1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000025Silbanski grebeni1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR4000027Laguna kod Povljane – Sega1Obalne lagune1150*
HR4000029Zaljev Soline – otok Krk1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1vukCanis lupus*
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1medvjedUrsus arctos*
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1risLynx lynx
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1mirisava žlijezdačaAdenophora lilifolia
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1cjelolatična žutilovkaGenista holopetala
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1gorski potočarCordulegaster heros
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1potočni rakAustropotamobius torrentium*
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1veliki šišmišMyotis myotis
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1vukCanis lupus*
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1medvjedUrsus arctos*
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1vidraLutra lutra
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1risLynx lynx
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1puzavi celerApium repens
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1sibirska jezičnjačaLigularia sibirica
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1gospina papučicaCypripedium calceolus
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1livadni procjepakChouardia litardierei
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1 
Hamatocaulis vernicosus
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1 
Dicranum viride
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1 
Buxbaumia viridis
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1 
Mannia triandra
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1dvoprugasti vijunCobitis bilineata
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1talijanski zlatni vijunSabanejewia larvata
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Europske suhe vrištine4030
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna91M0
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum)91R0
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Bazofilni cretovi7230
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion9180*
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Prijelazni cretovi7140
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR5000022Park prirode Velebit1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR5000022Park prirode Velebit1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR5000022Park prirode Velebit1jelenakLucanus cervus
HR5000022Park prirode Velebit1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR5000022Park prirode Velebit1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR5000022Park prirode Velebit1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR5000022Park prirode Velebit1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR5000022Park prirode Velebit1crvenkrpicaZamenis situla
HR5000022Park prirode Velebit1planinski žutokrugVipera ursinii macrops*
HR5000022Park prirode Velebit1južni potkovnjakRhinolophus euryale
HR5000022Park prirode Velebit1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR5000022Park prirode Velebit1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
HR5000022Park prirode Velebit1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR5000022Park prirode Velebit1oštrouhi šišmišMyotis blythii
HR5000022Park prirode Velebit1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR5000022Park prirode Velebit1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
HR5000022Park prirode Velebit1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR5000022Park prirode Velebit1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR5000022Park prirode Velebit1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR5000022Park prirode Velebit1veliki šišmišMyotis myotis
HR5000022Park prirode Velebit1vukCanis lupus*
HR5000022Park prirode Velebit1medvjedUrsus arctos*
HR5000022Park prirode Velebit1risLynx lynx
HR5000022Park prirode Velebit1 
Buxbaumia viridis
HR5000022Park prirode Velebit1kitaibelov pakujacAquilegia kitaibelii
HR5000022Park prirode Velebit1cjelolatična žutilovkaGenista holopetala
HR5000022Park prirode Velebit1gospina papučicaCypripedium calceolus
HR5000022Park prirode Velebit1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR5000022Park prirode Velebit1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
HR5000022Park prirode Velebit1dinarski rožacCerastium dinaricum
HR5000022Park prirode Velebit1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
HR5000022Park prirode Velebit1livadni procjepakChouardia litardierei
HR5000022Park prirode Velebit1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR5000022Park prirode Velebit1velebitska degenijaDegenia velebitica*
HR5000022Park prirode Velebit1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
HR5000022Park prirode Velebit1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR5000022Park prirode Velebit1Bazofilni cretovi7230
HR5000022Park prirode Velebit1Planinske i borealne vrištine4060
HR5000022Park prirode Velebit1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR5000022Park prirode Velebit1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
HR5000022Park prirode Velebit1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
HR5000022Park prirode Velebit1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR5000022Park prirode Velebit1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR5000022Park prirode Velebit1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR5000022Park prirode Velebit1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
HR5000022Park prirode Velebit1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR5000022Park prirode Velebit1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
HR5000022Park prirode Velebit1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
HR5000022Park prirode Velebit1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR5000022Park prirode Velebit1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR5000022Park prirode Velebit1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR5000022Park prirode Velebit1Europske suhe vrištine4030
HR5000022Park prirode Velebit1Istočnomediteranska točila8140
HR5000022Park prirode Velebit1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
HR5000022Park prirode Velebit1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR5000025Vransko jezero i Jasen1jezerski regočLindenia tetraphylla
HR5000025Vransko jezero i Jasen1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
HR5000025Vransko jezero i Jasen1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR5000025Vransko jezero i Jasen1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
HR5000025Vransko jezero i Jasen1livadni procjepakChouardia litardierei
HR5000025Vransko jezero i Jasen1 
Anisus vorticulus
HR5000025Vransko jezero i Jasen1Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion6420
HR5000025Vransko jezero i Jasen1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR5000025Vransko jezero i Jasen1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR5000025Vransko jezero i Jasen1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR5000025Vransko jezero i Jasen1Mediteranske povremene lokve3170*
HR5000025Vransko jezero i Jasen1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR5000025Vransko jezero i Jasen1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR5000030Biokovo1jelenakLucanus cervus
HR5000030Biokovo1alpinska strizibubaRosalia alpina*
HR5000030Biokovo1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
HR5000030Biokovo1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
HR5000030Biokovo1crvenkrpicaZamenis situla
HR5000030Biokovo1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR5000030Biokovo1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
HR5000030Biokovo1vukCanis lupus*
HR5000030Biokovo1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
HR5000030Biokovo1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR5000030Biokovo1mosorska guštericaDinarolacerta mosorensis
HR5000030Biokovo1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
HR5000030Biokovo1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
HR5000030Biokovo1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
HR5000030Biokovo1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR5000030Biokovo1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
HR5000030Biokovo1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR5000030Biokovo1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
HR5000030Biokovo1Istočnomediteranska točila8140
HR5000030Biokovo1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR5000030Biokovo1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR5000030Biokovo1Planinske i borealne vrištine4060
HR5000030Biokovo1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
HR5000030Biokovo1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR5000030Biokovo1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
HR5000032Akvatorij zapadne Istre1dobri dupinTursiops truncatus
HR5000032Akvatorij zapadne Istre1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR5000032Akvatorij zapadne Istre1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR5000037Nacionalni park Mljet1kopnena kornjačaTestudo hermanni
HR5000037Nacionalni park Mljet1jelenakLucanus cervus
HR5000037Nacionalni park Mljet1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
HR5000037Nacionalni park Mljet1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR5000037Nacionalni park Mljet1Obalne lagune1150*
HR5000037Nacionalni park Mljet1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR5000037Nacionalni park Mljet1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR5000037Nacionalni park Mljet1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR5000037Nacionalni park Mljet1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR5000037Nacionalni park Mljet1Grebeni1170
HR5000037Nacionalni park Mljet1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR5000037Nacionalni park Mljet1Mediteranske povremene lokve3170*
HR5000037Nacionalni park Mljet1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR5000037Nacionalni park Mljet1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR5000037Nacionalni park Mljet1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR5000037Nacionalni park Mljet1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR5000037Nacionalni park Mljet1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1veliki potkovnjakRhinolophus ferrumequinum
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Grebeni1170
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Mediteranske povremene lokve3170*
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR5000038Park prirode Lastovsko otočje1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZPRILOG V.

Nadležnosti javnih ustanova za upravljanje i donošenje plana upravljanja područjem ekološke mreže

Identifikacijski broj područjaNaziv područjaJavna ustanova nadležna za upravljanje područjemNadležnost
HR1000001Pokupski bazenJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«prema mjesnoj nadležnosti
HR1000001Pokupski bazenJavna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000002Sava kod Hrušćice sa šljunčarom RakitjeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«prema mjesnoj nadležnosti
HR1000002Sava kod Hrušćice sa šljunčarom RakitjeJavna ustanova »Maksimir« za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagrebaprema mjesnoj nadležnosti
HR1000003TuropoljeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000003TuropoljeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«prema mjesnoj nadležnosti
HR1000004Donja PosavinaJavna ustanova »Park prirode Lonjsko polje«unutar granica parka
HR1000004Donja PosavinaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000004Donja PosavinaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonicaprema mjesnoj nadležnosti
HR1000005Jelas poljeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica 
HR1000006Spačvanski bazenJavna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije 
HR1000008Bilogora i Kalničko gorjeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000008Bilogora i Kalničko gorjeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000008Bilogora i Kalničko gorjeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000008Bilogora i Kalničko gorjeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000009Ribnjaci uz ČesmuJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000009Ribnjaci uz ČesmuJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«prema mjesnoj nadležnosti
HR1000010Poilovlje s ribnjacimaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000010Poilovlje s ribnjacimaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000010Poilovlje s ribnjacimaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000011Ribnjaci Grudnjak i NašiceJavna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000011Ribnjaci Grudnjak i NašiceJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000012Taložnice Virovitičke šećeraneJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije 
HR1000013Dravske akumulacijeMeđimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirodeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000013Dravske akumulacijeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000014Gornji tok DraveMeđimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirodeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000014Gornji tok DraveJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000014Gornji tok DraveJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000014Gornji tok DraveJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000015Srednji tok DraveJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000015Srednji tok DraveJavna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000016Podunavlje i donje PodravljeJavna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000016Podunavlje i donje PodravljeJavna ustanova »Park prirode Kopački rit«unutar granica parka i POVS HR2001309 Dunav S od Kopačkog rita
HR1000018Učka i ĆićarijaJavna ustanova »Park prirode Učka« 
HR1000019Gorski kotar i sjeverna LikaJavna ustanova »Priroda«prema mjesnoj nadležnosti
HR1000019Gorski kotar i sjeverna LikaJavna ustanova »Nacionalni park Risnjak«unutar granica parka i POVS HR2001299 Bijele i Samarske stijene
HR1000019Gorski kotar i sjeverna LikaJavna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000019Gorski kotar i sjeverna LikaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000020NP Plitvička jezeraJavna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera« 
HR1000021Lička krška poljaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000021Lička krška poljaNATURA – JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000022VelebitJavna ustanova »Nacionalni park Paklenica«unutar granica parka
HR1000022VelebitJavna ustanova »Nacionalni park Sjeverni Velebit«unutar granica parka
HR1000022VelebitJavna ustanova »Park prirode Velebit«unutar granica parka
HR1000023SZ Dalmacija i PagNATURA – JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000023SZ Dalmacija i PagJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000024Ravni kotariJavna ustanova »Park prirode Vransko jezero« 
HR1000025Vransko jezero i JasenJavna ustanova »Park prirode Vransko jezero« 
HR1000026Krka i okolni platoJavna ustanova »Nacionalni park Krka«unutar granica POVS HR2000918 Šire područje NP Krka (izuzev u dijelu područja izvan Nacionalnog parka Krka koji se preklapa sa Značajnim krajobrazom Čikola) i POVS HR2001492 Bunari
HR1000026Krka i okolni platoJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Prirodau dijelu područja HR2000918 Šire područje NP Krka izvan Nacionalnog parka Krka koji se preklapa sa Značajnim krajobrazom Čikola te prema mjesnoj nadležnosti
HR1000027Mosor, Kozjak i Trogirska zagoraJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠprema mjesnoj nadležnosti
HR1000027Mosor, Kozjak i Trogirska zagoraJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Prirodaprema mjesnoj nadležnosti
HR1000028DinaraJavna ustanova Park prirode Dinara 
HR1000029CetinaJavna ustanova Park prirode Dinaraizuzev dijela koji se preklapa s područjem HR2000929 Rijeka Cetina – kanjonski dio
HR1000029CetinaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠdio područja koji se preklapa s područjem HR2000929 Rijeka Cetina – kanjonski dio
HR1000030Biokovo i RilićJavna ustanova »Park prirode Biokovo« 
HR1000031Delta NeretveJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 
HR1000032Akvatorij zapadne IstreJavna ustanova »Nacionalni park Brijuni«unutar granica parka
HR1000032Akvatorij zapadne IstreNatura Histrica – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije Istarskeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000032Akvatorij zapadne IstreJAVNA USTANOVA za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin KAMENJAKprema mjesnoj nadležnosti
HR1000033Kvarnerski otociJavna ustanova »Priroda«prema mjesnoj nadležnosti
HR1000033Kvarnerski otociJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000034S dio zadarskog arhipelagaNATURA – JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije 
HR1000035NP Kornati i PP TelašćicaJavna ustanova »Nacionalni park Kornati«unutar granica parka
HR1000035NP Kornati i PP TelašćicaJavna ustanova »Park prirode Telašćica«unutar granica parka
HR1000036Srednjedalmatinski otoci i PelješacJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR1000036Srednjedalmatinski otoci i PelješacJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠprema mjesnoj nadležnosti
HR1000037SZ dio NP MljetJavna ustanova »Nacionalni park Mljet« 
HR1000038Lastovsko otočjeJavna ustanova »Park prirode Lastovsko otočje« 
HR1000039Pučinski otociJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR1000040PapukJavna ustanova »Park prirode Papuk« 
HR2000004Donja BaraćevaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica 
HR2000006BazgovačaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000007Betina velika jamaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000011Budina špiljaJavna ustanova za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode »Pećinski park Grabovača« 
HR2000018ČinjadraJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000019Čoćina jamaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećineJavna ustanova Park prirode Dinara 
HR2000021Dobra jamaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000022Dragića špilja 2Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000026Dumenčića špiljaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica 
HR2000030Đutno špiljaJavna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije 
HR2000031Golubinka kod VučeviceJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000034GotovžJavna ustanova »Priroda« 
HR2000038Grota špiljaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000050Jama na VisokojJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000051Jama nad ZastenJavna ustanova »Priroda« 
HR2000053Jama pod Malim KraljevcemJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000055Jama u KukljiciNATURA – JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije 
HR2000056Jama za MahrincemJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000057Jazbina jamaJavna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije 
HR2000058JeškalovicaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000066Božićeva špiljaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica 
HR2000072Ledenička špiljaJavna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije 
HR2000078Luška špiljaJavna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije 
HR2000080Mala Birnjača jamaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000083Područje oko Markove jame kod TaraNatura Histrica – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije istarske 
HR2000084Markova špiljaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000089Milića špiljaNATURA – JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije 
HR2000091Movrica špiljaJavna ustanova »Nacionalni park Mljet« 
HR2000092Ostaševica špiljaJavna ustanova »Nacionalni park Mljet« 
HR2000093Ostrvička špiljaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije 
HR2000094Ozaljska špiljaJavna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije 
HR2000095Pčelina špiljaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije 
HR2000096Peć u Čulinovim raljevinamaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000098PećinaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije 
HR2000100Pincinova jamaNatura Histrica – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije istarske 
HR2000104Polušpilja kod SobreJavna ustanova »Nacionalni park Mljet« 
HR2000106Ponor Ponikve IIJavna ustanova »Priroda« 
HR2000108VodotečinaJavna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije 
HR2000110Pustinja špiljaJavna ustanova »Priroda« 
HR2000111Rabakova pećinaNatura Histrica – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije Istarske 
HR2000118Samogradić špiljaJavna ustanova za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode »Pećinski park Grabovača« 
HR2000119Siničić špiljaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije 
HR2000120Sitnica špiljaNatura Histrica – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije Istarske 
HR2000131Škabac špiljaJavna ustanova »Priroda« 
HR2000132Područje oko špilje Škarin SamogradJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda 
HR2000135Špilja iznad Velikog brestaNatura Histrica – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije Istarske 
HR2000141Gorska jamaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 
HR2000146Velika špilja u PermanimaJavna ustanova »Priroda« 
HR2000147Špilja na Gradini kod PremantureJAVNA USTANOVA za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin KAMENJAK 
HR2000149Špilja kod Stare SušiceJavna ustanova »Priroda« 
HR2000152Špilja kod VilišniceNATURA – JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije 
HR2000165Špilja pod KapeluJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000166Špilja pod KrugomNatura Histrica – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije Istarske 
HR2000171Tabaina špiljaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 
HR2000172Špilja u Tankom RatcuJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000174Trbušnjak – RastikJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000174Trbušnjak – RastikJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000175TrogrloJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda 
HR2000176TrojamaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000179Velika špilja kod AntunovićaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000180Velika špiljaJavna ustanova »Nacionalni park Mljet« 
HR2000182Velika špilja kod NeorićaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000186Vilina špiljaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 
HR2000190Vlaška pećJavna ustanova »Priroda« 
HR2000194Vranjača jama kod TriljaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000200Zagorska peć kod Novog VinodolaJavna ustanova »Priroda« 
HR2000205Zubanova jamaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000206ŽejavaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 
HR2000234Draganićka šuma – Ješevica 1Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije 
HR2000364MuraMeđimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirodeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000364MuraJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000368PeteranecJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije 
HR2000369Vršni dio Ravne goreJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije 
HR2000371Vršni dio IvančiceJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000371Vršni dio IvančiceJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000372Dunav – VukovarJavna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000372Dunav – VukovarJavna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000394Kopački ritJavna ustanova »Park prirode Kopački rit« 
HR2000415Odransko poljeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000415Odransko poljeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«prema mjesnoj nadležnosti
HR2000416Lonjsko poljeJavna ustanova »Park prirode Lonjsko polje« 
HR2000420Sunjsko poljeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije 
HR2000426DvorinaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica 
HR2000427GajnaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica 
HR2000437Ribnjaci KončanicaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije 
HR2000438Ribnjaci PoljanaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000438Ribnjaci PoljanaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000440Ribnjaci Siščani i BlatnicaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županijeprema mjesnoj nadležnosti
HR2000440Ribnjaci Siščani i BlatnicaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«prema mjesnoj nadležnosti
HR2000441Ribnjaci NartaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije 
HR2000444Varoški LugJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten« 
HR2000447Nacionalni park RisnjakJavna ustanova »Nacionalni park Risnjak« 
HR2000449Ribnjaci Crna MlakaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten« 
HR2000450Ribnjaci DraganićiJavna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije 
HR2000451Ribnjaci PisarovinaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten« 
HR2000459PetrinjčicaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije 
HR2000463Dolina UneJavna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije 
HR2000465ŽuticaJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«prema mjesnoj nadležnosti
HR2000465ŽuticaJavna ustanova za upravlja