Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

NN 122/2023 (20.10.2023.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Vlada Republike Hrvatske

1683

Na temelju članka 26. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 120. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 111/21. i 83/23.) i članka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18. i 23/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE

Članak 1.

U Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 31/23., 74/23. i 107/23.), u članku 4. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Opskrbljivači električnom energijom iz stavaka 3. i 4. ovoga članka dužni su na mjesečnoj razini krajnjim kupcima električne energije ispostavljati račune za isporučenu električnu energiju na način da se iskaže razlika iz stavka 4. ovoga članka i za taj iznos umanji račun.

(6) Po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači električnom energijom iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zahtjev za naknadu razlike iz stavka 5. ovoga članka za sve svoje krajnje kupce električne energije, kojem zahtjevu su dužni priložiti obračun, a opskrbljivači električnom energijom iz stavka 3. ovoga članka dostavljaju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zahtjev za naknadu razlike iz stavka 5. ovoga članka za svoje kupce električne energije iz kategorije poduzetništvo.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Razlika iz stavka 6. ovoga članka za opskrbljivača iz stavka 3. ovoga članka priznaje se najviše u iznosu do 180 EUR/MWh za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2023.«.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

(1) Kupci na centralnim toplinskim sustavima koji koriste tehnološku paru u tehnološke svrhe, a koji nisu bili obuhvaćeni člankom 4. stavkom 1. ove Uredbe imaju pravo za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. na naknadu dijela troška za tehnološku paru potrošenu u tehnološkom procesu koji ne uključuje troškove distribucije i koja je plaćena sukladno ugovoru s opskrbljivačem na toplinskom centralnom sustavu.

(2) Iznos nadoknade troškova računa se na temelju razlike između jedinične cijene isporuke tehnološke pare u razdoblju od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022. i cijene tehnološke pare u razdoblju od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023., pomnožen s količinom potrošene tehnološke pare u razdoblju od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023., te se ista razlika umanjuje za 30 % za svakoga pojedinačnog kupca iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zahtjev za izračun nadoknade troškova iz stavka 2. ovoga članka kupci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji do 31. listopada 2023.

(4) Zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka, kupci iz stavka 1. ovoga članka prilažu račune na temelju kojih se može utvrditi iznos nadoknade troškova iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Hrvatska energetska regulatorna agencija u postupku utvrđivanja iznosa nadoknade iz stavka 2. ovoga članka tražit će od kupaca iz stavka 1. ovoga članka sve potrebne dokaze i podatke na temelju kojih se može utvrditi iznos nadoknade troškova iz stavaka 2. ovoga čanaka.

(6) Hrvatska energetska regulatorna agencija donosi odluku o iznosu nadoknade troškova za svakog pojedinog kupca iz stavka 1. ovoga članka temeljem zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(7) Hrvatska energetska regulatorna agencije objavljuje odluke iz stavka 6. ovoga članka na svojim mrežnim stranicama, te ih dostavlja kupcu i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

(8) Odluku iz stavka 6. ovoga članka izvršava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

(9) Dodatne upute, po potrebi, donosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom.

(10) Protiv odluke iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/78
Urbroj: 50301-05/31-23-2
Zagreb, 19. listopada 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.