Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 123/2023 (23.10.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

HRVATSKI SABOR

1697

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. listopada 2023.

Klasa: 011-02/23-02/86

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 20. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14., 110/15., 40/19. i 34/22.) u članku 1.a podstavku 6. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se podstavak 7. koji glasi:

» – Direktiva (EU) 2019/2121 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 12. 12. 2019.).«.

Članak 2.

U članku 2. točki 16. riječi: »sustavom e-Tvrtka,« brišu se.

Točka 19. briše se.

Dosadašnje točke 20. do 22. postaju točke 19. do 21.

Članak 3.

U članku 5.a stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 4.

U članku 31. stavku 1. iza točke 14. dodaju se nova točka 15. i točke 16. i 17. koje glase:

»15. namjera provođenja prekograničnog pripajanja odnosno spajanja i obavijest članovima društva, vjerovnicima društva, radničkom vijeću odnosno radnicima, ako to vijeće nije u društvu utemeljeno, da društvu mogu podnijeti primjedbe na plan pripajanja odnosno spajanja najkasnije pet dana prije održavanja glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o pripajanju odnosno spajanju,

16. namjera provođenja prekogranične podjele i obavijest članovima društva, vjerovnicima društva, radničkom vijeću odnosno radnicima, ako to vijeće nije u društvu utemeljeno, da društvu koje se dijeli mogu podnijeti primjedbe na plan podjele najkasnije pet dana prije održavanja glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o podjeli,

17. namjera provođenja prekograničnog preoblikovanja i obavijest članovima društva, vjerovnicima društva, radničkom vijeću odnosno radnicima, ako to vijeće nije u društvu utemeljeno, da društvu mogu podnijeti primjedbe na plan preoblikovanja najkasnije pet dana prije održavanja glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o preoblikovanju,«.

Dosadašnja točka 15. postaje točka 18.

Članak 5.

Članak 40.a mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je na zahtjev registarskog suda elektroničkim putem dostaviti potvrdu o osobama koje imaju nepodmirenih dugovanja na osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju naplatu je nadležna Porezna uprava. Potvrda se odnosi na tražbine koje su dospjele na dan izdavanja potvrde, a za koje nije nastupila zastara.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za trgovačka društva iz članka 43. stavka 8. ovoga Zakona Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je na zahtjev registarskog suda elektroničkim putem dostaviti potvrdu sa stanjem duga na dan brisanja društva.

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava će registarskom sudu kvartalno dostavljati podatke o poreznim obveznicima/poslodavcima koji ne isplaćuju plaće s popisa obveznika iz članka 83. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak koji će sadržavati i osobni identifikacijski broj obveznika.

(4) Ako dođe do promjena podataka u popisu iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je odmah o tome obavijestiti registarski sud.«.

Članak 6.

U članku 43. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pri ispitivanju prijave upisa ili promjene člana uprave, izvršnog direktora, člana nadzornog odbora, člana upravnog odbora, prokurista i likvidatora trgovačkog društva te ravnatelja ili druge osobe ovlaštene za zastupanje ustanove sud će provjeriti je li ta osoba upisana u evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave, a koju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. U slučaju sumnje sudski registar može provjeriti putem sustava povezivanja registara je li toj osobi u drugoj državi članici Europske unije zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva. Utvrdi li da osoba ne može biti član uprave, izvršni direktor, član nadzornog ili upravnog odbora, prokurist ili likvidator trgovačkog društva te ravnatelj ili druga osoba ovlaštena za zastupanje ustanove, sud će odbiti upis njezina imenovanja.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Pri ispitivanju prijave za upis osnivanja trgovačkog društva, prijave upisa ili promjene člana društva, člana uprave i izvršnog direktora sud će za člana društva, člana uprave i izvršnog direktora i za osnivača, društvo s ograničenom odgovornošću čiji je on član i u kojem ima poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, dioničko društvo čiji je on jedini član, društvo osoba čiji je on član koji osobno odgovara za obveze društva pribaviti potvrdu iz članka 40.a stavka 1. i/ili 2. ovoga Zakona te je uložiti u zbirku isprava i izvršiti uvid u popis iz članka 40.a stavaka 3. i 4. ovoga Zakona. Utvrdi li da osoba ne može biti osnivač, član društva, član uprave ili izvršni direktor, sud će odbiti upis osnivanja trgovačkog društva odnosno upis člana društva, člana uprave ili izvršnog direktora.

(8) Pri ispitivanju prijave za upis osnivanja trgovačkog društva i prijave upisa ili promjene člana društva sud će pribaviti i izvršiti uvid u potvrdu iz članka 40.a stavka 2. ovoga Zakona za društvo koje je brisano u stečajnom postupku s nepodmirenim dugovanjem po osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju naplatu je nadležna Porezna uprava u kojima je osnivač bio član društva s ograničenom odgovornošću i u kojem je imao poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, jedini član dioničkog društva, član društva osoba koji osobno odgovara za obveze društva ili odgovorna osoba. Utvrdi li da osoba ne može biti osnivač ili član društva, sud će odbiti upis osnivanja trgovačkog društva odnosno upis ili promjenu člana društva.«.

Članak 7.

U članku 53. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako prijava nije bila uredna ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, rok iz stavka 1. ovoga članka teći će od dana kad je predlagatelj, nakon što ju je ispravio i dopunio, ponovno podnese u skladu s uputom ili zaključkom kojim ga je sud pozvao da to učini.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za vrijeme pribave potvrda iz odredaba članka 40.a stavka 1. i stavka 2. ovoga Zakona ne teče rok iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 8.

U članku 70. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Brisanje iz sudskog registra provodi se bez likvidacije ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu. U tom slučaju članovi trgovačkog društva, članovi zadruge te osnivači ustanove u subjektu upisa koji se briše dužni su poslovne knjige i dokumentaciju subjekta upisa čuvati u rokovima određenim posebnim propisima ili povjeriti na čuvanje osobi koja pruža usluge pohrane poslovne dokumentacije.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 74.a mijenja se i glasi:

»Upisi povodom prekograničnog pripajanja i spajanja«.

Članak 74.a mijenja se i glasi:

»(1) Upisi u vezi prekograničnog pripajanja i spajanja provode se po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima o prekograničnom spajanju i pripajanju.

(2) Ako pripojeno društvo ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, prijava za upis namjere provođenja prekogranične podjele podnosi se registarskom sudu na čijem području taj subjekt ima sjedište. Istom sudu podnosi se i prijava za upis prekograničnog pripajanja i druge prijave za upis koje se odnose na društvo koje se pripaja.

(3) Bez odgađanja nakon upisa u sudski registar namjere provođenja prekograničnog pripajanja sud će putem sustava povezivanja registara učiniti dostupnim sljedeće podatke:

– pravni oblik, tvrtku i sjedište svakog društva koje sudjeluje u prekograničnom pripajanju te naziv suda ili drugog tijela koje vodi registar u koji je upisano svako to društvo i broj pod kojim je to društvo upisano u odgovarajućem registru,

– temeljna obilježja aranžmana koji su u tim društvima postignuti u svrhu ostvarivanja prava vjerovnika, radnika i članova društva,

– internetsku stranicu na kojoj je dostupan zajednički plan pripajanja i druge isprave koje se moraju učiniti dostupnima po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

(4) Registarski sud iz stavka 2. ovoga članka Zakona izdaje potvrdu o pripajanju kad se za to ispune sve zakonom predviđene pretpostavke.

(5) Putem sustava povezivanja registara mora se učiniti dostupnima:

– potvrda o pripajanju,

– zajednički plan pripajanja,

– izvješće o pripajanju te

– izvješće revizora o pripajanju.

(6) U postupku upisa pripajanja registarski sud na području kojeg pripojeno društvo ima sjedište upisat će u sudski registar zabilježbu da će pripajanje biti valjano tek uz ispunjavanje uvjeta koje propisuje pravo države koje je mjerodavno za društvo preuzimatelja.

(7) Nakon što dobije obavijest o tome da je prekogranično pripajanje počelo proizvoditi učinke od nadležnog tijela države u kojoj se nalazi sjedište društva preuzimatelja registarski sud će upisati u sudski registar zabilježbu dana valjanosti prekograničnog pripajanja i obavijest da s tim danom zbog pripajanja prestaje postojati pripojeno društvo.

(8) U sudski registar pripojenog društva upisat će se pravni oblik, tvrtka i sjedište svakog od društava koje je sudjelovalo u prekograničnom pripajanju te naziv suda ili drugog tijela koje vodi registar u koji je upisano svako od tih društava i broj pod kojim je to društvo upisano odnosno pod kojim je bilo upisano u sudskom registru ili drugom nadležnom tijelu države članice. Ovi podaci učinit će se dostupnima javnosti bez naknade putem sustava povezivanja registara. Registarski sud će nadležnom tijelu države u kojoj se nalazi sjedište društva preuzimatelja poslati elektroničke dokumente koje čuva.

(9) Suradnja registarskih sudova i nadležnih tijela država članica, način dostavljanja potvrda i zbirka isprava propisat će se pravilnikom iz članka 3. stavka 9. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

Članak 74.b mijenja se i glasi:

»(1) Ako društvo preuzimatelj ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, registarski sud na čijem je području upisano sjedište toga društva nadležan je za upis namjere provođenja pripajanja, upis pripajanja i druge upise koji se u pogledu tog društva provode u postupku prekograničnog pripajanja.

(2) U registar društva preuzimatelja upisat će se dan s kojim je proveden upis prekograničnog pripajanja i s kojim su nastupile pravne posljedice pripajanja. Registarski sud će o tom upisu i o danu s kojim su nastupile pravne posljedice pripajanja bez odgađanja obavijestiti sudove odnosno druga tijela koja su nadležna u postupku prekograničnog pripajanja za svako pojedino pripojeno društvo. Ova će se obavijest uputiti nadležnom sudu ili drugom tijelu putem sustava povezivanja registara.

(3) U registar društva preuzimatelja upisat će se pravni oblik, tvrtka i sjedište svakog od društava koje je sudjelovalo u prekograničnom pripajanju te naziv suda ili drugog tijela koje vodi registar u koji je upisano svako od tih društava i broj pod kojim je pojedino društvo upisano odnosno pod kojim je bilo upisano u sudskom registru ili drugom nadležnom tijelu države članice. Ovi podaci učinit će se dostupnima javnosti bez naknade putem sustava povezivanja registara.«.

Članak 11.

Članak 74.c mijenja se i glasi:

»Provodi li se prekogranično spajanje, prijavu za upis novonastalog društva zajednički podnose ovlašteni organi svih društava koja se spajaju. Prijava se podnosi registarskom sudu na čijem će području društvo koje nastaje spajanjem imati sjedište.«.

Članak 12.

Iza članka 74.c dodaju se članci 74.d i 74.e s naslovima iznad njih koji glase:

»Upisi povodom prekogranične podjele

Članak 74.d

(1) Upisi u postupku prekogranične podjele, za subjekt koji se dijeli, a ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ili za subjekt odnosno subjekte koji se u postupku prekogranične podjele osnivaju u Republici Hrvatskoj, provode se po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Ako društvo koje se dijeli ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, prijava za upis namjere provođenja prekogranične podjele podnosi se registarskom sudu na čijem području taj subjekt ima sjedište. Istom sudu podnosi se i prijava za upis prekogranične podjele i druge prijave za upis koje se odnose na društvo koje se dijeli.

(3) Bez odgađanja nakon upisa u sudski registar namjere provođenja prekogranične podjele, putem sustava povezivanja registara, sud će učiniti dostupnim sljedeće podatke:

– pravni oblik, tvrtku i sjedište društva koje se dijeli te naziv suda koji vodi registar u koji je upisano društvo koje se dijeli i broj pod kojim je to društvo upisano u sudskom registru,

– pravni oblik, tvrtku i sjedište koji su predloženi za svako od društava koja se osnivaju u postupku prekogranične podjele,

– temeljna obilježja aranžmana u svrhu ostvarivanja prava vjerovnika, radnika i članova društva,

– internetsku stranicu na kojoj je dostupan plan podjele i druge isprave koje se trebaju učiniti dostupnima po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

(4) Registarski sud iz stavka 2. ovoga članka izdaje potvrdu o podjeli kad se za to ispune sve zakonom predviđene pretpostavke.

(5) Putem sustava povezivanja registara mora se učiniti dostupnima:

– potvrda o podjeli,

– plan podjele,

– izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o podjeli,

– izvješće revizora o podjeli, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere podjele, i

– izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora o podjeli, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere podjele.

(6) Ako se u postupku prekogranične podjele osniva društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, za upis osnivanja toga društva nadležan je registarski sud na čijem području će to društvo imati sjedište. Osniva li se u postupku podjele više društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, nadležnost suda određuje se za svaki od tih subjekata prema njegovu sjedištu. U postupku osnivanja registarski sud pribavit će putem sustava povezivanja registara potvrdu o podjeli koju je za društvo koje se dijeli izdalo nadležno tijelo prema sjedištu tog društva.

(7) Nakon što se u registar upiše društvo koje se osniva u postupku prekogranične podjele registarski sud će bez odgađanja o tome obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o podjeli. Registarski sud će bez odgađanja obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o podjeli i ako pravomoćno odbije upis društva koje se prema planu podjele trebalo osnovati u Republici Hrvatskoj.

(8) Sve isprave i obavijesti koje se putem sustava povezivanja registara dostavljaju registru odnosno drugom nadležnom tijelu države članice Europske unije radi provođenja prekogranične podjele, dostupni su mu bez naknade. Podaci iz stavka 3. ovoga članka te isprave iz stavka 5. ovoga članka dostupne su javnosti putem sustava povezivanja registara bez naknade.

Upisi povodom prekograničnog preoblikovanja

Članak 74.e

(1) Upisi u postupku prekograničnog preoblikovanja subjekta koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj odnosno subjekta koji će se preoblikovati u subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj provode se po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

(2) Ako društvo koje se preoblikuje ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, prijava za upis namjere provođenja prekograničnog preoblikovanja podnosi se registarskom sudu na čijem području taj subjekt ima sjedište. Istom sudu podnosi se i prijava za upis prekograničnog preoblikovanja i druge prijave za upis koje se odnose na društvo koje se preoblikuje.

(3) Bez odgađanja nakon upisa u sudski registar namjere provođenja prekograničnog preoblikovanja, putem sustava povezivanja registara sud će učiniti dostupnim sljedeće podatke:

– pravni oblik, tvrtku i sjedište društva koje se preoblikuje te naziv suda koji vodi registar u koji je upisano društvo koje se preoblikuje i broj pod kojim je to društvo upisano u sudskom registru,

– predloženi pravni obliku, tvrtku i sjedište koje bi društvo trebalo imati nakon provedenog preoblikovanja,

– temeljna obilježja aranžmana u svrhu ostvarivanja prava vjerovnika, radnika i članova društva,

– internetsku stranicu na kojoj je dostupan plan preoblikovanja i druge isprave koje se trebaju učiniti dostupnima po pravilima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima.

(4) Registarski sud iz stavka 2. ovoga članka Zakona izdaje potvrdu o preoblikovanju kad se za to ispune sve zakonom predviđene pretpostavke.

(5) Putem sustava povezivanja registara mora se učiniti dostupna:

– potvrda o preoblikovanju,

– plan prekograničnog preoblikovanja,

– izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o preoblikovanju,

– izvješće revizora o preoblikovanju, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere preoblikovanja,

– izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora o preoblikovanju, ako ga je društvo dostavilo uz prijavu za upis namjere preoblikovanja.

(6) Za upis društva koje se prekogranično preoblikuje u društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj nadležan je registarski sud na čijem području će to društvo imati sjedište. U postupku upisa prekograničnog preoblikovanja i upisa društva u sudski registar, registarski sud pribavit će putem sustava povezivanja registara potvrdu o preoblikovanju koju je za društvo koje se preoblikuje izdalo nadležno tijelo prema sjedištu tog društva.

(7) Nakon što u registar upiše preoblikovano društvo registarski sud će bez odgađanja o tome obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o preoblikovanju, navodeći dan s kojim je prekogranično preoblikovanje počelo u Republici Hrvatskoj proizvoditi učinke. Registarski sud će bez odgađanja obavijestiti registarski sud ili drugo nadležno tijelo države članice koje je izdalo potvrdu o preoblikovanju i ako pravomoćno odbije upis društva koje se prema planu preoblikovanja trebalo upisati u Republici Hrvatskoj.

(8) Sve isprave i obavijesti koje se putem sustava povezivanja registara dostavljaju registru odnosno drugom nadležnom tijelu države članice Europske unije radi provođenja prekograničnog preoblikovanja, dostupni su mu bez naknade. Podaci iz stavka 3. ovoga članka te isprave iz stavka 5. ovoga članka dostupne su javnosti putem sustava povezivanja registara bez naknade.«.

Članak 13.

Iza članka 76.b dodaje se članak 76.c s naslovom iznad njega koji glase:

»Postupak prilikom upisa novih osoba u evidenciju

Članak 76.c

Prilikom svakog upisa u evidenciju iz članka 239. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa provjerit će je li osoba koja se upisuje u evidenciju upisana u sudskom registru. U tom slučaju ministarstvo će o upisu u evidenciju bez odgađanja obavijestiti subjekt upisa, registarski sud i ostale osobe prema pravilniku iz članka 239. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23.).«.

Članak 14.

U članku 81.a stavku 1. riječi: »5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima (»Narodne novine«, br. 22/12.) prestaje važiti 1. siječnja 2024.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članaka 2., 3. i 5. ovoga Zakona, članka 43. stavaka 7. i 8. koji je dopunjen člankom 6. ovoga Zakona te članka 7. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/37

Zagreb, 17. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.