Zakon o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

NN 125/2023 (26.10.2023.), Zakon o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

Hrvatski sabor

1727

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. listopada 2023.

Klasa: 011-02/23-02/98

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 25. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

Članak 1.

U Zakonu o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvat­ski sabor (»Narodne novine«, br. 114/23.) u članku 18. iza riječi: »novinama« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »a stupa na snagu 1. listopada 2023.« brišu se.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona stupa na snagu Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor objavljen u »Narodnim novinama«, br. 114/23.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/97
Zagreb, 20. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.