Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

NN 129/2023 (31.10.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1784

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 877.743.702 eura

– ukupne rashode u iznosu od 918.206.888 eura

– manjak u iznosu od 40.463.186 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 79.633.685 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 46.585.706 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/27

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA918.827.274-41.096.845877.730.429
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE13.273013.273
UKUPNI PRIHODI918.840.547-41.096.845877.743.702
RASHODI POSLOVANJA871.495.254-33.026.405838.468.849
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE87.808.479-8.070.44079.738.039
UKUPNI RASHODI959.303.733-41.096.845918.206.888
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-40.463.1860-40.463.186

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA79.633.685079.633.685
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA46.585.706046.585.706
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE7.415.20707.415.207
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU000
NETO FINANCIRANJE40.463.186040.463.186
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
6PRIHODI POSLOVANJA918.827.274-41.096.845877.730.429
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna593.499.032-50.831.233542.667.799
64Prihodi od imovine1.274.1391.274.139
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada284.138.95110.920.975295.059.926
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima39.915.152-1.186.58738.728.565
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE13.27313.273
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine13.27313.273

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
3RASHODI POSLOVANJA871.495.254-33.026.405838.468.849
31Rashodi za zaposlene29.647.886650.00030.297.886
32Materijalni rashodi174.862.12914.376.081189.238.210
34Financijski rashodi3.719.4241.429.0005.148.424
35Subvencije223.080-12.661210.419
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.717.275-1.549.32414.167.951
38Ostali rashodi647.325.460-47.919.501599.405.959
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE87.808.479-8.070.44079.738.039
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.389.0122.389.012
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine46.040.477-5.521.51640.518.961
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini39.378.990-2.548.92436.830.066

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
NETO FINANCIRANJE40.463.18640.463.186
Prijenos sredstava iz prethodne godine7.415.2077.415.207
Prijenos sredstava u sljedeću godinu
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA79.633.68579.633.685
84Primici od zaduživanja79.633.68579.633.685
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA46.585.70646.585.706
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova46.585.70646.585.706

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
001HRVATSKE VODE1.005.889.439-41.096.845964.792.594
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE44.849.7873.136.79347.986.580
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE38.597.2541.823.36540.420.619
3Rashodi poslovanja38.597.2541.823.36540.420.619
31Rashodi za zaposlene29.647.886650.00030.297.886
32Materijalni rashodi8.829.9171.164.3659.994.282
34Financijski rashodi92.9069.000101.906
38Ostali rashodi26.54526.545
K100000OPREMANJE1.151.715-419.435732.280
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.151.715-419.435732.280
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.151.715-419.435732.280
     
K100001INFORMATIZACIJA1.592.6741.592.674
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.592.6741.592.674
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.592.6741.592.674
K100002POSLOVNE ZGRADE3.508.1441.732.8635.241.007
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.508.1441.732.8635.241.007
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.508.1441.732.8635.241.007
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI50.206.9151.420.00051.626.915
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU3.770.5223.770.522
3Rashodi poslovanja585.175585.175
34Financijski rashodi585.175585.175
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova3.185.3473.185.347
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova3.185.3473.185.347
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA21.723.4061.420.00023.143.406
3Rashodi poslovanja2.385.6921.420.0003.805.692
34Financijski rashodi2.385.6921.420.0003.805.692
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova19.337.71419.337.714
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova19.337.71419.337.714
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI24.712.98724.712.987
3Rashodi poslovanja650.342650.342
34Financijski rashodi650.342650.342
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova24.062.64524.062.645
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.062.64524.062.645
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA175.946.71212.751.147188.697.859
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA128.580.59711.735.542140.316.139
3Rashodi poslovanja128.580.59711.735.542140.316.139
32Materijalni rashodi128.500.96311.735.542140.236.505
38Ostali rashodi79.63479.634
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE13.272.281-1.686.03111.586.250
3Rashodi poslovanja13.272.281-1.686.03111.586.250
32Materijalni rashodi13.272.281-1.686.03111.586.250
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA2.654.456999.5443.654.000
3Rashodi poslovanja2.654.456999.5443.654.000
32Materijalni rashodi2.431.376912.2053.343.581
35Subvencije223.080-12.661210.419
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna100.000100.000
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA398.168150.000548.168
3Rashodi poslovanja398.168150.000548.168
32Materijalni rashodi398.168150.000548.168
A100008OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA20.572.0352.000.00022.572.035
3Rashodi poslovanja20.572.0352.000.00022.572.035
32Materijalni rashodi20.301.2802.000.00022.301.280
34Financijski rashodi5.3095.309
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna265.446265.446
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU464.530100.000564.530
3Rashodi poslovanja464.530100.000564.530
32Materijalni rashodi464.530100.000564.530
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI796.337796.337
3Rashodi poslovanja796.337796.337
32Materijalni rashodi663.614663.614
38Ostali rashodi132.723132.723
A100012INSTITUT ZA VODE9.208.308-547.9088.660.400
3Rashodi poslovanja9.208.308-547.9088.660.400
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.208.308-547.9088.660.400
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI734.886.025-58.404.785676.481.240
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA42.822.060-2.548.92440.273.136
3Rashodi poslovanja3.443.0703.443.070
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.912.1792.912.179
38Ostali rashodi530.891530.891
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine39.378.990-2.548.92436.830.066
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini39.378.990-2.548.92436.830.066
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE61.824.502-11.000.00050.824.502
3Rashodi poslovanja61.824.502-11.000.00050.824.502
38Ostali rashodi61.824.502-11.000.00050.824.502
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA40.247.80340.247.803
3Rashodi poslovanja40.247.80340.247.803
38Ostali rashodi40.247.80340.247.803
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU2.389.0122.389.012
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.389.0122.389.012
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.389.0122.389.012
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA2.893.357-900.3571.993.000
3Rashodi poslovanja1.141.416-301.416840.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.141.416-301.416840.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.751.941-598.9411.153.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.751.941-598.9411.153.000
K100008PROJEKTI IZ EU FONDOVA577.202.091-40.655.504536.546.587
3Rashodi poslovanja539.166.088-34.419.501504.746.587
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna663.614663.614
38Ostali rashodi538.502.474-34.419.501504.082.973
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine38.036.003-6.236.00331.800.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine38.036.003-6.236.00331.800.000
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA5.980.888-2.500.0003.480.888
3Rashodi poslovanja5.980.888-2.500.0003.480.888
38Ostali rashodi5.980.888-2.500.0003.480.888
K100010SANACIJA KLIZIŠTA1.526.312-800.000726.312
3Rashodi poslovanja1.526.312-800.000726.312
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.526.312-800.000726.312