Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

NN 129/2023 (31.10.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1788

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.109.665.269 eura

– ukupne rashode u iznosu od 5.094.635.269 eura

– višak u iznosu od 15.030.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 15.030.000 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/27

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA5.066.584.15942.816.1105.109.400.269
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE265.0000265.000
UKUPNI PRIHODI5.066.849.15942.816.1105.109.665.269
RASHODI POSLOVANJA4.934.460.985144.587.2845.079.048.269
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE24.834.000-9.247.00015.587.000
UKUPNI RASHODI4.959.294.985135.340.2845.094.635.269
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK107.554.174-92.524.17415.030.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA107.554.174-92.524.17415.030.000
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE162.666.0400162.666.040
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-162.666.0400-162.666.040
NETO FINANCIRANJE-107.554.17492.524.174-15.030.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
6PRIHODI POSLOVANJA5.066.584.15942.816.1105.109.400.269
62Doprinosi3.972.087.5791.700.0003.973.787.579
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna723.666.580-1.543.890722.122.690
64Prihodi od imovine1.407.0006.540.0007.947.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada369.102.00036.100.000405.202.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima279.000279.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi42.00020.00062.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE265.000265.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine265.000265.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
3RASHODI POSLOVANJA4.934.460.985144.587.2845.079.048.269
31Rashodi za zaposlene45.839.7472.459.11048.298.857
32Materijalni rashodi17.483.275-1.393.80016.089.475
34Financijski rashodi2.802.000150.0002.952.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna14.622.000162.125.407176.747.407
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.853.134.763-18.756.6334.834.378.130
38Ostali rashodi579.2003.200582.400
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE24.834.000-9.247.00015.587.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine265.000-58.000207.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine21.516.000-7.889.00013.627.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini3.053.000-1.300.0001.753.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
NETO FINANCIRANJE-107.554.17492.524.174-15.030.000
Prijenos sredstava iz prethodne godine162.666.040162.666.040
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-162.666.040-162.666.040
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA107.554.174-92.524.17415.030.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova107.554.174-92.524.17415.030.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
006HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE5.066.849.15942.816.1105.109.665.269
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI4.859.953.79440.146.2004.900.099.994
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA684.614.000684.614.000
3Rashodi poslovanja684.614.000684.614.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.914.0003.914.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade680.700.000680.700.000
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE660.706.000660.706.000
3Rashodi poslovanja660.706.000660.706.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade660.706.000660.706.000
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA164.541.000164.541.000
3Rashodi poslovanja164.541.000164.541.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade164.541.000164.541.000
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.868.941.000158.524.1742.027.465.174
3Rashodi poslovanja1.868.941.000158.524.1742.027.465.174
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.291.000162.125.407171.416.407
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.859.650.000-3.601.2331.856.048.767
A600004SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA195.275.0002.000.000197.275.000
3Rashodi poslovanja195.275.0002.000.000197.275.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.417.0001.417.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade193.858.0002.000.000195.858.000
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI368.500.00016.500.000385.000.000
3Rashodi poslovanja368.500.00016.500.000385.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade368.500.00016.500.000385.000.000
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA206.335.000-45.000.000161.335.000
3Rashodi poslovanja206.335.000-45.000.000161.335.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade206.335.000-45.000.000161.335.000
A600007LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ78.479.0005.000.00083.479.000
3Rashodi poslovanja78.479.0005.000.00083.479.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade78.479.0005.000.00083.479.000
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM54.934.8571.048.20055.983.057
3Rashodi poslovanja54.934.8571.048.20055.983.057
31Rashodi za zaposlene39.976.6571.403.00041.379.657
32Materijalni rashodi13.705.000-608.00013.097.000
34Financijski rashodi1.207.000250.0001.457.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade46.00046.000
38Ostali rashodi2003.2003.400
A600009NAKNADE PLAĆA ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD218.810.763218.810.763
3Rashodi poslovanja218.810.763218.810.763
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade218.810.763218.810.763
A600010NAKNADE BRANITELJIMA - PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZA RAD1.725.0001.725.000
3Rashodi poslovanja1.725.0001.725.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.725.0001.725.000
A600011NAKNADE PLAĆA ZA RODILJNI DOPUST168.058.000168.058.000
3Rashodi poslovanja168.058.000168.058.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade168.058.000168.058.000
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANIM OSOBAMA24.663.0001.000.00025.663.000
3Rashodi poslovanja24.663.0001.000.00025.663.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade24.663.0001.000.00025.663.000
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE505.000505.000
3Rashodi poslovanja505.000505.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade505.000505.000
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE4.818.0004.818.000
3Rashodi poslovanja4.818.0004.818.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.818.0004.818.000
A600015SPECIJALIZACIJE13.00013.000
3Rashodi poslovanja13.00013.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.00013.000
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA14.238.00014.238.000
3Rashodi poslovanja14.238.00014.238.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade14.238.00014.238.000
A600017NAKNADE PLAĆA ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI24.068.00024.068.000
3Rashodi poslovanja24.068.00024.068.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade24.068.00024.068.000
A600018NAKNADA ŠTETE - PROFESIONALNE BOLESTI566.000566.000
3Rashodi poslovanja566.000566.000
38Ostali rashodi566.000566.000
A600036POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA107.554.174-92.524.17415.030.000
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova107.554.174-92.524.17415.030.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova107.554.174-92.524.17415.030.000
K600000ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA12.609.000-6.402.0006.207.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine12.609.000-6.402.0006.207.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine265.000-58.000207.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.291.000-5.044.0004.247.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini3.053.000-1.300.0001.753.000
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE193.797.5005.544.600199.342.100
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA183.421.0005.344.600188.765.600
3Rashodi poslovanja183.421.0005.344.600188.765.600
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade183.421.0005.344.600188.765.600
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM10.322.500215.00010.537.500
3Rashodi poslovanja10.322.500215.00010.537.500
31Rashodi za zaposlene5.862.500365.0006.227.500
32Materijalni rashodi2.852.000-50.0002.802.000
34Financijski rashodi1.595.000-100.0001.495.000
38Ostali rashodi13.00013.000
K600001ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA54.000-15.00039.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine54.000-15.00039.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine54.000-15.00039.000
6002PROJEKTI EU13.097.865-2.874.69010.223.175
A600021CEF – EHEALTH275275
3Rashodi poslovanja275275
32Materijalni rashodi275275
A600022E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA9.547.590-429.7909.117.800
3Rashodi poslovanja93.590570.210663.800
31Rashodi za zaposlene590541.010541.600
32Materijalni rashodi93.00029.200122.200
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.454.000-1.000.0008.454.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.454.000-1.000.0008.454.000
A600023E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA1.631.000-527.9001.103.100
3Rashodi poslovanja78.000138.100216.100
31Rashodi za zaposlene150.100150.100
32Materijalni rashodi78.000-12.00066.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.553.000-666.000887.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.553.000-666.000887.000
A600024HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA1.917.000-1.917.000
3Rashodi poslovanja753.000-753.000
32Materijalni rashodi753.000-753.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.164.000-1.164.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.164.000-1.164.000
A600035TEHDAS JOINT ACTION2.0002.000
3Rashodi poslovanja2.0002.000
32Materijalni rashodi2.0002.000