Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

NN 130/2023 (2.11.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

Hrvatski sabor

1794

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. listopada 2023.

Klasa: 011-02/23-02/99

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 26. listopada 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23.) u članku 2. ispred stavka 1. dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

U stavku 1. podstavku 4. ispred točke na kraju rečenice dodaju se riječi: »i Direktivom (EU) 2019/2121 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 12. 12. 2019.) (u daljnjem u tekstu: Direktiva (EU) 2017/1132)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim se Zakonom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1212 оd 3. rujna 2018. o utvrđivanju minimalnih zahtjeva za provedbu odredbi Direktive 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja identiteta dioničara, prijenosa informacija i olakšavanja izvršavanja prava dioničara (Tekst značajan za EGP) (SL L 223, 4. 9. 2018.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) 2018/1212).«.

Članak 2.

U članku 40. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U stvarima iz članka 114. stavka 2., članka 115., članka 137. stavka 2., članka 150. stavka 2., članka 182. stavka 3., članka 203. stavka 3., članka 204. stavka 3., članka 230. stavka 3., članka 245., članka 247. stavka 2., članaka 257. i 260., članka 272.d, članka 273.a stavaka 2. i 3., članka 278. stavka 3., članka 288., članka 298. stavaka 2. i 5., članka 300. stavka 2., članka 300.h stavka 2., članka 300.k stavka 1., članka 330. stavka 2., članka 367. stavka 2., članka 368. stavka 2., članka 371. stavaka 3. i 4., članka 375. stavka 3., članka 376. stavka 3., članka 381. stavka 1., članka 382. stavaka 5. i 6., članka 413. stavka 1., članka 423. stavka 6., članka 424. stavka 2., članka 426. stavka 6., članka 450., članka 451. stavka 2., članka 452. stavka 4., članka 470. stavka 2., članka 471., članka 481.a stavka 1., članka 491., članka 492. stavka 4., članka 500., članka 504.a stavka 3., članka 515., članka 523. stavka 3., članka 527. stavaka 1. i 4., članka 532. stavka 1., članka 545. stavaka 1. i 4., članka 547. stavka 1., članaka 549.e i 549.h, članka 550.e stavka 2., članka 550.k stavka 2., članka 550.o stavka 2., članka 550.p stavka 2., članka 551.i stavaka 6. i 8., članka 551.j stavka 1., članka 562. stavka 2., članka 582.e, članka 582.h stavka 6., članka 582.i stavaka 1. i 2. te članka 607. stavka 3. ovoga Zakona sud iz stavka 1. ovoga članka odlučuje u izvanparničnom postupku.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Žalba protiv odluka suda donesenih u stvarima iz članka 114. stavka 2., članka 115., članka 137. stavka 2., članka 182. stavka 3., članka 203. stavka 3., članka 245., članka 247. stavka 2., članaka 257. i 260., članka 272.d, članka 273.a stavaka 2. i 3., članka 278. stavka 3., članka 288., članka 298. stavaka 2. i 5., članka 300. stavka 2., članka 300.h stavka 2., članka 330. stavka 2., članka 371. stavaka 3. i 4., članka 375. stavka 3., članka 381. stavka 1., članka 382. stavaka 5. i 6., članka 423. stavka 6., članka 424. stavka 2., članka 426. stavka 6., članka 450., članka 451. stavka 2., članka 452. stavka 4., članka 471., članka 481.a stavka 1., članka 515., članka 523. stavka 3., članka 527., članaka 545., 549.e, 549.h i 550.e, članka 550.o stavka 2., članka 551. stavka 8., članka 582.e te članka 582.i stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ne zadržava izvršenje.«.

Članak 3.

U članku 44. stavku 4. iza riječi: »obliku« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »prilikom osnivanja društva odlukom osnivača, statutom, društvenim ugovorom odnosno izjavom o osnivanju društva ili odlukom za to nadležnog organa odnosno ovlaštene osobe u društvu nakon što je društvo osnovano. Dade li se prokura statutom, društvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju društva, za kasnije promjene nije potrebna njihova izmjena.«.

Članak 4.

Iza članka 62. dodaje se članak 62.a i naslov iznad njega koji glase:

»Zabrana osnivanja društva te zabrana imenovanja za članove uprave i izvršne direktore u društvima za osobe s nepodmirenim dugovanjima

Članak 62.a

(1) Pravna ili fizička osoba ne može osnovati trgovačko društvo ako ona, društvo s ograničenom odgovornošću čiji je ona član i u kojem ima poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, dioničko društvo čiji je ona jedini član, društvo osoba čiji je ona član koji osobno odgovara za obveze društva:

– ima nepodmirenih dugovanja po osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju je naplatu nadležna Porezna uprava ili kojoj je odbijen zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga,

– objavljena je na popisu poreznih obveznika/poslodavaca koji prema dostupnim podacima ne isplaćuju plaće, a koji je javno objavljen na mrežnim stranicama Porezne uprave Republike Hrvatske na temelju propisa o porezu na dohodak.

(2) Pravna ili fizička osoba ne može osnovati trgovačko društvo ako je u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva za osnivanje novog društva bila član društva s ograničenom odgovornošću u kojem ima poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, jedini član dioničkog društva, član društva osoba koji osobno odgovara za obveze društva ili odgovorna osoba društva koje je brisano u stečajnom postupku s nepodmirenim dugovanjem po osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju je naplatu nadležna Porezna uprava.

(3) Fizička osoba ne može se imenovati za člana uprave ni izvršnog direktora u društvu ako ona, društvo s ograničenom odgovornošću čiji je ona član i u kojem ima poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, dioničko društvo čiji je ona jedini član, društvo osoba čiji je ona član koji osobno odgovara za obveze društva ima dugovanja iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 5.

U članku 68. stavku 3. iza druge rečenice dodaju se treća, četvrta i peta rečenica koje glase:

»Članstvo u društvu ne može steći ni pravna ili fizička osoba ako:

– ona, društvo s ograničenom odgovornošću čiji je ona član i u kojem ima poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, dioničko društvo čiji je ona jedini član, društvo osoba čiji je ona član koji osobno odgovara za obveze društva ima dugovanja iz odredaba članka 62.a stavka 1. ovoga Zakona ili

– je u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva za upis ili promjenu člana društva bila član društva s ograničenom odgovornošću u kojem ima poslovni udio u društvu koji predstavlja 25% ili više udjela u temeljnom kapitalu, jedini član dioničkog društva, član društva osoba koji osobno odgovara za obveze društva ili odgovorna osoba društva koje je brisano u stečajnom postupku s nepodmirenim dugovanjem po osnovi javnih davanja u smislu općeg poreznog propisa za čiju je naplatu nadležna Porezna uprava. Društvo može zahtijevati od osobe koja namjerava postati član toga društva da se očituje odnosno priloži potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o tome da ne postoje dugovanja iz treće rečenice ovoga stavka. Društva iz treće rečenice ovoga stavka dužna su na zahtjev svoga člana koji namjerava postati član drugog društva dostaviti potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o tome da ne postoje dugovanja iz treće rečenice ovoga stavka.«.

Članak 6.

U članku 226. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Dioničar u pogledu kojeg su na snazi međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, odnosno dioničar u pogledu kojeg traju pravne posljedice pravomoćne osude za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca dužan je o tome bez odgađanja obavijestiti društvo. Zatraži li to društvo, svaki je dioničar dužan bez odgađanja izjaviti postoje li u pogledu njega neke od ovih okolnosti.

(5) Sva prava iz dionica miruju dioničaru koji propusti pravodobno odgovoriti na zahtjev društva iz stavka 4. ovoga članka, sve dok ne ispuni svoju obvezu. Prava iz dionica miruju i dioničaru u pogledu kojeg su na snazi međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom za vrijeme dok su te mjere na snazi, kao i dioničaru koji je pravomoćno osuđen za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca sve dok traju pravne posljedice osude. Prava iz dionica tim dioničarima miruju neovisno o saznanju društva za postojanje međunarodnih mjera ograničavanja odnosno pravomoćne osude za ova kaznena djela.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 7.

U članku 239. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Članstvo u upravi prestaje po zakonu nastupe li nakon donošenja odluke o imenovanju člana uprave na njegovoj strani zakonom propisane okolnosti iz stavka 2. ovoga članka koje bi da su postojale u vrijeme donošenja te odluke priječile imenovanje. Član uprave kojemu je članstvo u upravi društva prestalo zbog toga što je protiv njega donesena pravomoćna presuda suda ili mu je uvedena međunarodna mjera ograničenja raspolaganja imovinom dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti društvo. Drugi članovi uprave i predsjednik nadzornog odbora dužni su bez odgađanja od saznanja da su nastupile te okolnosti podnijeti registarskom sudu prijavu radi upisa prestanka članstva toj osobi u upravi društva. Dozna li registarski sud uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 68. stavka 6. ovoga Zakona da je nastupila neka od tih okolnosti, po službenoj će dužnosti upisati u sudskom registru da je osobi prestalo članstvo u upravi te će o tome obavijestiti društvo.«.

U stavku 5. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«, a iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »te postupak obavještavanja o upisu novih osoba u evidenciju«.

Članak 8.

U članku 244. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Tužbu kojom pobija odluku iz stavka 2. ovoga članka član ili predsjednik uprave može podnijeti pred sudom iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana kad je mogao saznati za odluku.«.

Članak 9.

U članku 247. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Glavna skupština može na zahtjev dioničara iz članka 278. stavka 1. ovoga Zakona donijeti odluku o smanjenju najvišeg iznosa primitaka iz članka 247.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U članku 247.a stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. utvrđenje najvišeg iznosa primitaka članova uprave,«.

Dosadašnje točke 1. i 2. postaju točke 2. i 3.

U dosadašnjoj točki 3., koja postaje točka 4., u podtočki a) riječi: »ostvarivanju ciljeva propisanih u točki 1.« zamjenjuju se riječima: »poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva«.

Dosadašnja točka 4., koja postaje točka 5., mijenja se i glasi:

»5. razdoblja za koja se odgađa isplata dijela primitka,«.

Iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. ima li društvo pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitaka,«.

Dosadašnja točka 5., koja postaje točka 7., mijenja se i glasi:

»7. ako društvo dio primitka daje u dionicama:

a) rokove,

b) uvjete držanja dionica nakon stjecanja,

c) razjašnjenje kako ovaj dio primitka pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva,«.

Dosadašnje točke 6. do 9. postaju točke 8. do 11.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»2) Nadzorni odbor društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja utvrđuje primitke članova uprave u okviru politike primitaka koju je podnio glavnoj skupštini na odobrenje u skladu s odredbama članka 276.a stavka 1. ovoga Zakona. Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit društva i ako se u njoj navodi u kojem se dijelu smije odstupiti od utvrđene politike primitaka i po kojem postupku.«.

Članak 11.

U članku 255. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Članstvo u nadzornom odboru prestaje po zakonu nastupe li nakon donošenja odluke o izboru odnosno imenovanju člana nadzornog odbora na njegovoj strani zakonom propisane okolnosti koje bi da su postojale u vrijeme donošenja te odluke priječile izbor odnosno imenovanje. Član nadzornog odbora kojemu je članstvo u tom odboru prestalo zbog toga što je protiv njega donesena pravomoćna presuda suda ili mu je uvedena međunarodna mjera ograničenja raspolaganja imovinom dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti društvo. Članovi uprave i predsjednik nadzornog odbora, a ako je riječ o njemu samo članovi uprave, dužni su bez odgađanja od saznanja da su nastupile te okolnosti podnijeti registarskom sudu prijavu radi upisa prestanka članstva toj osobi u nadzornom odboru društva. Dozna li registarski sud uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 68. stavka 6. ovoga Zakona da je nastupila neka od tih okolnosti, po službenoj će dužnosti upisati u sudskom registru da je osobi prestalo članstvo u nadzornom odboru te će o tome obavijestiti društvo.«.

Članak 12.

Članak 263.a mijenja se i glasi:

»(1) Poslovi s povezanim osobama su pravni poslovi i radnje:

1. kojima se predmet ili neka druga imovinska vrijednost naplatno ili besplatno otuđuje, opterećuje ili daje na korištenje i

2. koji se poduzimaju s povezanim osobama u smislu druge rečenice ovoga stavka.

Povezane osobe su povezane stranke odnosno osobe u smislu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja koji su preuzeti Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenog 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL. L. 320, 29. 11. 2008., str. 1) i njezinim svakodobnim izmjenama. Propuštanje nije posao u smislu prve rečenice ovoga stavka.

(2) Poslovi s povezanim osobama u smislu članka 264. i članaka 263.a do 263.c ovoga Zakona nisu redoviti poslovi društva koje ono poduzima s povezanim osobama pod uobičajenim tržišnim uvjetima, osim ako je statutom društva drugačije određeno. Društvo dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja provodit će unutarnji postupak kako bi se redovito provjerilo je li poslovalo s povezanim osobama u skladu s prvom rečenicom ovoga stavka. Povezane osobe ne smiju sudjelovati u tim provjerama.

(3) Poslovi s povezanim osobama u smislu članka 264. i članaka 263.a do 263.c ovoga Zakona nisu:

1. poslovi s ovisnim društvima u smislu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja koji su preuzeti Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. ako je društvo izravno ili neizravno njihov jedini član ili ako u tim ovisnim društvima ni jedna s društvom nepovezana osoba nije član, bilo izravno bilo neizravno, ili ako ovisna društva imaju sjedište u državi članici Europske unije, a njihove su dionice uvrštene radi trgovanja na uređeno tržište koje se nalazi ili posluje u državi članici u smislu članka 4. stavka 1. točke 21. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173 od 12. 6. 2014., str. 349, L 74 od 18. 3. 2015., str. 38; L 188 od 13. 7. 2016., str. 28; L 273 od 8. 10. 2016., str. 35; L 64 od 10. 3. 2017., str. 116), koja je zadnji put izmijenjena Direktivom (EU) 2016/1034 (SL L 175 od 30. 6. 2016., str. 8),

2. poslovi s kojima se treba suglasiti ili ih odobriti glavna skupština društva,

3. svi poslovi i radnje koji se poduzimaju na temelju suglasnosti ili odobrenja glavne skupštine društva, a posebno:

a) radnje povezane s povećanjem ili smanjenjem temeljnog kapitala (članci 304. do 354. ovoga Zakona), poduzetničkim ugovorima (članci 479. do 492. ovoga Zakona) te poslovi koji se poduzimaju na temelju tih ugovora,

b) prijenos cijele imovine društva odnosno strukturne promjene iz članka 552. ovoga Zakona,

c) stjecanje vlastitih dionica u skladu s člankom 233. stavkom 1. ovoga Zakona,

d) ugovori na koje se primjenjuju pravila o nastavku osnivanja iz članka 194.a ovoga Zakona,

e) prijenos dionica manjinskih dioničara u skladu s člancima 300.f do 300.k ovoga Zakona,

f) poslovi u okviru pripajanja, spajanja, podjele i preoblikovanja u skladu s ovim Zakonom,

4. poslovi koji se odnose na primitke članova uprave ili članova nadzornog odbora u skladu s člankom 247.a stavkom 2. i člankom 269. stavkom 3. ovoga Zakona,

5. poslovi koje sklopi kreditna institucija na temelju mjera kojima je cilj zaštita njezine stabilnosti i koje je donijelo ili odobrilo nadležno tijelo zaduženo za bonitetni nadzor u smislu prava Europske unije,

6. poslovi koji se nude svim dioničarima pod jednakim uvjetima.«.

Članak 13.

U članku 263.b stavku 1. prvoj rečenici iza riječi: »trgovanja« dodaju se riječi: »ili komisija imenovana u skladu s člankom 264. stavkom 3. ovoga Zakona«, riječi: »u posljednjih dvanaest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »unutar tekuće poslovne godine«, a broj: »2,5« zamjenjuje se brojem: »1,5«.

U stavku 2. iza riječi: »poduzima posao« dodaju se riječi: »ili ako u pogledu njega postoji sumnja da je u sukobu interesa na temelju njegovih odnosa s povezanim osobama«.

U stavku 4. iza riječi: »odluci« dodaju se riječi: »bilo da ga ostvaruje za sebe ili za drugoga,«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 263.c mijenja se i glasi: »Objava transakcija s povezanim osobama«.

Članak 263.c mijenja se i glasi:

»(1) Društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja moraju bez odgode objaviti transakcije s povezanim osobama za koje je potrebna suglasnost u skladu s člankom 263.b ovoga Zakona na svojim internetskim stranicama. Ova obveza obuhvaća i transakcije koje treba, zajedno s transakcijom za koju je potrebna suglasnost, uzeti u obzir radi izračuna vrijednosti prema članku 263.b ovoga Zakona.

(2) Obavijest je potrebno dati na način koji će omogućiti javnosti jednostavan pristup podacima. Obavijest mora sadržavati sve bitne informacije koje su potrebne za ocjenu je li transakcija primjerena s aspekta društva i dioničara koji nisu povezane osobe. Sadržaj obavijesti u smislu prethodne rečenice uključuje barem informacije o prirodi odnosa s povezanom osobom, imena povezanih osoba, datum i vrijednost transakcije. Obavijest na internetskim stranicama društva mora biti dostupna javnosti najmanje pet godina.

(3) Ako posao s povezanom osobom predstavlja povlaštenu informaciju prema odredbi članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, zadnje izmijenjena Uredbom (EU) 2016/1033, podaci koji se traže prema stavku 2. ovoga članka navode se u obavijesti u skladu s odredbom članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014. U tom slučaju ne postoji dužnost prema stavku 1. ovoga članka. Odredbe članka 17. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU) br. 596/2014 primjenjuju se na odgovarajući način.

(4) Ako je izdavatelj matično društvo u smislu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja usvojenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, odredbe stavaka 1. do 3. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način i na transakcije društva kćeri s povezanim osobama matičnog društva, ako bi za te poslove, kada bi ih poduzelo matično društvo, trebalo pribaviti suglasnost u skladu s odredbama članka 263.b stavaka 1. do 3. ovoga Zakona.«.

Članak 15.

Članak 263.d i naslov iznad njega brišu se.

Članak 16.

U članku 264. stavku 3. treća i četvrta rečenica brišu se.

Iza druge rečenice dodaju se sljedeće rečenice koje glase:

»Nadzorni odbor društva dionice kojega su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja može imenovati komisiju koja odlučuje o davanju prethodne suglasnosti u skladu s člankom 263.b stavkom 1. ovoga Zakona. Članovi te komisije ne smiju biti povezane osobe koje sudjeluju u poslu u smislu članka 263.a stavka 1. druge rečenice ovoga Zakona. Većina članova komisije ne smiju biti osobe kod kojih postoji sumnja da su u sukobu interesa na temelju njihovih odnosa s povezanim osobama.«.

Članak 17.

Iza članka 267. dodaje se članak 267.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Ništetnost i pobojnost odluke nadzornog odbora

Članak 267.a

(1) Osim onoga što je propisano za ništetnost odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća, odluka nadzornog odbora ništetna je:

1. ako je njezin sadržaj protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima, moralu društva ili prisilnim odredbama statuta ili

2. ako je pri njezinu donošenju počinjena teža povreda pravila postupka koju nadzorni odbor ne može otkloniti niti se povreda uklanja protekom vremena, ili je odlučan glas za donošenje odluke dan zbog upotrebe sile prema članu nadzornog odbora.

(2) Na ništetnost odluke sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozvati svaka zainteresirana osoba.

(3) Osim onoga što je propisano za pobojnost odluke o opozivu imenovanja člana ili predsjednika uprave društva, odluka nadzornog odbora pobojna je:

1. ako je pri njezinu donošenju počinjena lakša povreda postupka koju nadzorni odbor može otkloniti ili se povreda uklanja protekom vremena, ako je unatoč pokazanoj pozornosti člana nadzornog odbora odlučno utjecala na donošenje odluke, ili

2. ako je odlučan glas za donošenje odluke dan zbog opravdanog straha izazvanog nedopuštenom prijetnjom, u bitnoj zabludi, zbog nesporazuma o pravnoj naravi odluke ili o nekom njezinom bitnom sastojku ili zbog prijevare.

(4) Svaki član nadzornog odbora može u roku od osam dana od zaključenja sjednice nadzornog odbora na kojoj je donesena odluka iz stavka 3. ovoga članka u pisanom obliku izjaviti prigovor predsjedniku nadzornog odbora, navesti razloge zbog kojih smatra da je ta odluka pobojna i zahtijevati da je nadzorni odbor povuče. Ne razmotri li se prigovor na prvoj idućoj sjednici nadzornog odbora ili na njoj zahtjev bude odbijen, član nadzornog odbora koji je uložio prigovor može u roku od 30 dana nakon zaključenja sjednice podići tužbu kod suda iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona i zatražiti da poništi donesenu odluku. U navedenim rokovima i pod istim uvjetima prigovor može izjaviti, zahtijevati povlačenje odluke i podići tužbu i uprava društva ako za to ima pravni interes.«.

Članak 18.

U članku 269. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja moraju najmanje svake četiri godine odlučivati o primicima članova nadzornog odbora. Dopuštena je odluka o primicima kojom se potvrđuje ranija odluka; u preostalome dijelu primijenit će se odredba stavka 1. druge rečenice ovoga članka. U odluci se na jasan i razumljiv način navode podaci ili se upućuje na podatke iz članka 247.a stavka 1. druge rečenice ovoga Zakona. Podaci se ne moraju navesti u statutu kada su njime određeni primici članova nadzornog odbora. Odluka nije pobojna ako se prekrše pravila iz odredbe treće rečenice ovoga stavka. Na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 276.a stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.«.

Članak 19.

U članku 272.b stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U pogledu svojstava osoba koje mogu biti izabrane za članove upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 255. ovoga Zakona, s tim da se pod tamo spomenutim organima društva smatra i upravni odbor. Na odgovarajući način primjenjuje se i odredba toga članka o prestanku članstva u nadzornom odboru po zakonu.«.

Članak 20.

U članku 272.h stavku 1. iza prve rečenice dodaju se dvije nove rečenice koje glase:

»Upravni odbor društva dionice kojega su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja odlučuje o sustavu primitaka izvršnih direktora. Pritom se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 247.a ovoga Zakona«.

U dosadašnjoj drugoj rečenici, koja postaje četvrta rečenica, iza riječi: »odbor« dodaju se riječi: »odlučuje o sustavu primitaka izvršnih direktora te kad«.

U stavku 6. riječi: »do 263.d« zamjenjuju se riječima: »do 263.c«.

Članak 21.

U članku 272.j iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Na ništetnost i pobojnost odluka upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 267.a ovoga Zakona.«.

Članak 22.

U članku 272.l stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni odbor imenuje jednog ili više izvršnih direktora na mandatno razdoblje određeno u skladu sa statutom, ali ne dulje od šest godina. Ako ih imenuje više, jednog od njih mora imenovati glavnim izvršnim direktorom. Na odgovarajući način primjenjuje se odredba druge rečenice članka 244. stavka 1. ovoga Zakona. Dozvoljeno je imenovanje zamjenika izvršnih direktora, za što vrijedi ono što i za zamjenike članova uprave. Izvršnim direktorima mogu se imenovati i članovi upravnog odbora, ali samo tako da većina članova upravnog odbora budu neizvršni direktori. Imenovanje izvršnih direktora mora se prijaviti za upis u sudski registar. Ako se izvršnim direktorima imenuju osobe koje nisu članovi upravnog odbora, moraju ispunjavati uvjete iz članka 239. stavka 2. ovoga Zakona. Statutom se mogu propisati i druga svojstva osoba koje se imenuje izvršnim direktorima i pobliže urediti način imenovanja od strane upravnog odbora. Svojstvo izvršnog direktora prestaje po zakonu nastupe li nakon donošenja odluke o imenovanju na njegovoj strani zakonom predviđene okolnosti iz odredbe članka 239. stavka 2. ovoga Zakona koje bi, da su postojale u vrijeme donošenja te odluke priječile imenovanje. Izvršni direktor kojem je to svojstvo prestalo zbog toga što je protiv njega donesena pravomoćna presuda suda ili mu je uvedena međunarodna mjera ograničenja raspolaganja imovinom dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti društvo. Drugi izvršni direktori i predsjednik upravnog odbora dužni su bez odgađanja po saznanju da je izvršnom direktoru prestalo svojstvo izvršnog direktora podnijeti registarskom sudu prijavu radi upisa prestanka njegova svojstva izvršnog direktora. Dozna li registarski sud uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 68. stavka 6. ovoga Zakona da je nastupila neka od okolnosti na temelju kojih je osobi prestalo svojstvo izvršnog direktora, po službenoj će dužnosti upisati u sudskom registru da je osobi prestalo to svojstvo te će o tome obavijestiti društvo.«.

Članak 23.

U članku 272.r stavku 1. točki 2. riječi: »kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te« brišu se.

U točki 5. iza obje riječi: »primitaka« dodaje se riječ: »uprave«, a riječi: »u skladu s odredbama članka 247.a stavka 2. ovoga Zakona« brišu se.

U točki 6. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »ili rasprava prema članku 276.a stavku 5. ovoga Zakona,« te se briše točka na kraju rečenice.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. objašnjenje kako se primjenjuje utvrđeni najviši primitak članova uprave.«.

U stavku 3. trećoj rečenici riječ: »izvješće« zamjenjuje se riječju: »bilješku«. U četvrtoj rečenici riječi: »To izvješće« zamjenjuju se riječima: »Ta bilješka«.

U stavku 4. riječi: »i izvješće iz odredbe« zamjenjuju se riječima: »i bilješku iz odredbe«.

U stavku 5. rečenica: »Društvo je dužno ukloniti iz izvješća o primicima sve osobne podatke koji su bili dostupni preko internetske stranice nakon što istekne rok iz odredbe stavka 4. ovoga članka.« zamjenjuje se rečenicama: »Osobni podaci o bivšim članovima uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršnim direktorima i članovima upravnog odbora ne smiju se iznositi u izvješću o primicima koje se sastavlja po proteku deset godina od isteka poslovne godine u kojoj je tim osobama prestalo spomenuto svojstvo. Po proteku roka iz stavka 4. ovoga članka društvo je dužno iz izvješća o primicima ukloniti osobne podatke koji su dostupni preko internetske stranice.«.

Članak 24.

U članku 274. stavku 1. rečenica: »Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas.« zamjenjuje se rečenicama: »Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas, u skladu s člankom 7. stavkom 1. i člankom 9. stavkom 5. podstavkom 1. Provedbene uredbe (EU) 2018/1212. Informacije može prenositi treća osoba koju odredi društvo, posrednik ili dioničar. Ako je potvrda dana posredniku, on ju je dužan bez odgađanja proslijediti dioničaru. Na odgovarajući se način primjenjuje članak 297.a stavak 3. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. drugoj rečenici riječi: »primjenjuje odredba stavka 1. treće rečenice« zamjenjuju se riječima: »primjenjuju odredbe stavka 1. treće do pete rečenice«.

Članak 25.

U članku 276.a stavku 1. iza treće rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Dopuštena je odluka kojom se potvrđuje ranije odobrena politika primitaka.«.

U stavku 2. iza riječi: »besplatno« dodaju se riječi: »i javno«.

U stavku 3. iza riječi: »podastrijet će« dodaje se riječ: »najkasnije«, a iza riječi: »skupštini« dodaju se riječi: »na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima«.

Članak 26.

U članku 279. stavku 3. trećoj rečenici riječi: »dovoljna potvrda o pohrani dionica u skladu s odredbom članka 297.c stavka 2. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »dovoljan dokaz o pohrani dionica u skladu s odredbom članka 297.c stavka 3. ovoga Zakona«.

U četvrtoj rečenici iza riječi: »dokaz« dodaju se riječi: »sudjelovanja u temeljnom kapitalu u skladu s člankom 297.c stavkom 3. ovoga Zakona«.

Članak 27.

U članku 280. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako glavna skupština treba odlučiti o izmjeni statuta, politici primitaka članova uprave, o primicima nadzornog odbora u skladu s člankom 269. stavkom 3. ovoga Zakona, izvješću o primicima ili o sklapanju ugovora koji je valjan samo ako glavna skupština na njega dade suglasnost, mora se objaviti potpuni sadržaj pojedine isprave o kojoj se odlučuje, a pri sklapanju ugovora njegov bitan sadržaj. Ovaj se stavak primjenjuje na izvješće o primicima navedeno u članku 276.a stavku 5. ovoga Zakona.«.

U stavku 3. prvoj rečenici iza riječi: »ako se radi« dodaju se riječi: »o donošenju odluke prema članku 276.a stavku 1. prvoj rečenici ovoga Zakona,«.

Članak 28.

U članku 281. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Uprava, odnosno izvršni direktori društva moraju najmanje 21 dan prije održavanja glavne skupštine priopćiti poziv na skupštinu posrednicima koji pohranjuju dionice društva, udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristile pravom glasa te posrednicima ili udrugama dioničara koji su zatražili da im se poziv priopći.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Na sadržaj i oblik priopćenja iz prve rečenice stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se zahtjevi Provedbene uredbe (EU) 2018/1212. Na stavke 1. i 2. ovoga članaka na odgovarajući se način primjenjuje članak 297.a stavak 2. prva rečenica ovoga Zakona. U slučaju društva dionice kojega su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja posrednici koji pohranjuju dionice društva dužni su proslijediti i prenijeti informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u skladu s člancima 297.a i 297.b ovoga Zakona, osim ako je posredniku poznato da je dioničar dobio takve informacije od druge osobe. To se primjenjuje i na društva čije dionice nisu uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, s tim da se pritom ne primjenjuju odredbe Provedbene uredbe (EU) 2018/1212.«.

Članak 29.

U članku 285. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Onaj tko se koristio pravom glasa ima pravo zahtijevati u roku od mjesec dana nakon održane glavne skupštine da mu društvo potvrdi je li i kako je dan njegov glas. Društvo je dužno dati dioničaru tu potvrdu u skladu s člankom 7. stavkom 2. i člankom 9. stavkom 5. podstavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2018/1212. Ako je potvrda dana posredniku, on ju je dužan bez odgađanja proslijediti dioničaru. Na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 297.a stavka 2. prve rečenice i stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 30.

U članku 291.b stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Institucionalni ulagatelji i upravitelji imovine javno objavljuju politiku sudjelovanja koja opisuje njihovo sudjelovanje u društvima u koja ulažu (politika sudjelovanja) te su u njoj dužni navesti posebice kako:

1. ostvaruju članska prava iz dionica, posebice u okviru svoje strategije ulaganja,

2. nadgledaju bitne događaje društva u koje ulažu,

3. razmjenjuju stajališta s organima društva i drugim dionicima u društvu,

4. surađuju s drugim dioničarima,

5. upravljaju sukobima interesa povezanima sa sudjelovanjem.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako institucionalni ulagatelji i upravitelji imovine ne ispunjavaju u cijelosti ili djelomično jedan ili više zahtjeva koji su propisani u stavcima 1. do 3. ovoga članka, dužni su objasniti zašto nisu ispunili te zahtjeve.«.

U stavku 5. u drugoj rečenici iza riječi: »imovine« dodaju se riječi: »ili drugu besplatnu i javno dostupnu internetsku stranicu«.

Članak 31.

U članku 291.c stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. o sudjelovanju u društvu, a posebice kako se koriste članska prava iz dionice i pozajmljuju vrijednosni papiri,«.

U stavku 3. rečenica: »Institucionalni ulagatelj može umjesto toga uputiti na internetske stranice upravitelja imovine ako se na njima nalaze informacije iz stavaka 1. do 2. ovoga članka.« zamjenjuje se rečenicom: »Takvu objavu može dati i upravitelj imovine na svojim internetskim stranicama ili na drugim besplatnim i javno dostupnim internetskim stranicama ako se na njima nalaze informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u kojem slučaju je dovoljno da institucionalni ulagatelj uputi na te stranice.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Upravitelji imovine koji su sklopili dogovor u skladu sa stavkom 2. ovoga članka dužni su jednom godišnje podnijeti institucionalnom ulagatelju izvješće o tome u kojoj su mjeri njihova strategija ulaganja i njezina provedba u skladu s tim dogovorom i kako pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti njihova portfelja. Upravitelji imovine mogu umjesto toga objaviti izvješće u skladu sa stavkom 3. drugom rečenicom ovoga članka. Izvješće sadrži posebice podatke o:

1. bitnim srednjoročnim do dugoročnim rizicima,

2. sastavu portfelja, prometu portfeljem i troškovima prometa portfeljem,

3. tome kako se pri donošenju odluke o ulaganju uvažava srednjoročni do dugoročni razvoj društva,

4. korištenju usluga savjetnika pri glasovanju,

5. upravljanju pozajmljivanjem dionica i postupanju u slučaju sukoba interesa u okviru sudjelovanja u društvima, a posebice u ostvarivanju prava iz dionice.«.

Članak 32.

U članku 292. stavak 10. briše se.

Članak 33.

Naslov iznad članka 297.a mijenja se i glasi: »Prijenos informacija o korporativnim događajima«.

Članak 297.a mijenja se i glasi:

»(1) Ako društvo dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja izravno ne prenese informacije o korporativnim događajima iz članka 1. točke 3. Provedbene uredbe (EU) 2018/1212 dioničarima, obvezno ih je elektronički proslijediti posrednicima kako bi ih oni prenijeli dioničarima.

(2) Informacije može prenositi treća osoba koju odredi društvo, posrednik ili dioničar. Informacije se elektronički prenose posredniku. Oblik, sadržaj, rokovi za prijenos informacije u skladu sa stavkom 1. ovoga članka određeni su Provedbenom uredbom (EU) 2018/1212. Prijenos informacija može se ograničiti na način kako je to određeno u članku 8. stavku 4. Provedbene uredbe (EU) 2018/1212, a u vezi s tablicom 8. Priloga Provedbene uredbe (EU) 2018/1212.

(3) Svaki pojedini posrednik u lancu dužan je prenijeti informacije iz stavka 1. ovoga članka koje je primio od drugog posrednika ili društva posredniku u lancu koji neposredno slijedi u rokovima iz članka 9. stavka 2. podstavka 2. ili 3. i stavka 7. Provedbene uredbe (EU) 2018/1212, osim ako zna da je neka druga osoba već poslala te informacije tom posredniku. To vrijedi i za informacije društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije. Na odgovarajući se način primjenjuje prva rečenica stavka 2. ovoga članka.

(4) Posrednik je osoba koja pohranjuje vrijednosne papire ili upravlja vrijednosnim papirima ili vodi depozitne račune za dioničare ili druge osobe ako te djelatnosti obavlja u vezi s dionicama društva koje ima sjedište u državi članici Europske unije ili u drugoj državi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

(5) Posrednik u lancu je osoba koja pohranjuje dionice društva za nekog drugog posrednika. Posljednji posrednik je posrednik koji za dioničara pohranjuje dionice društva.«.

Članak 34.

U članku 297.b stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posljednji posrednik dužan je prenijeti dioničaru informacije koje je dobio na temelju odredbe članka 297.a stavka 1. ovoga Zakona u skladu s odredbama članka 2. stavaka 1. i 4., članka 9. stavka 2. podstavka 1., stavka 3. i stavka 4. podstavka 3., kao i članka 10. Provedbene uredbe (EU) 2018/1212. Na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 297.a stavka 2. prve i četvrte rečenice ovoga Zakona.«.

Članak 35.

Naslov iznad članka 297.c mijenja se i glasi: »Obveza posrednika prenijeti informacije društvu i predaja dokaza o sudjelovanju dionica u temeljnom kapitalu«.

Članak 297.c mijenja se i glasi:

»(1) Posljednji posrednik dužan je prenijeti izravno društvu ili posredniku u lancu informacije koje je dobio od dioničara društva kojeg su dionice uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja o ostvarivanju njegovih prava iz dionica. Posrednici moraju proslijediti izravno društvu ili sljedećem posredniku informacije koje su dobili u skladu s prvom rečenicom ovoga stavka. Na prosljeđivanje dioničarevih uputa o ostvarivanju prava iz dionica društva kojeg su dionice uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja posredniku koji je upisan u registar dionica primjenjuje se na odgovarajući način prva i druga rečenica ovoga stavka.

(2) Dioničar može dati upute za prijenos informacija u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Na odgovarajući se način primjenjuje članak 297.a stavak 2. prva rečenica ovoga Zakona. Oblik, sadržaj i rokovi za prijenos informacija u skladu sa stavkom 1. ovoga članka određeni su člankom 2. stavcima 1. i 3., člankom 8. i člankom 9. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) 2018/1212. Moguć je pravodoban skupni prijenos i prosljeđivanje informacija. Stavci 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na informacije društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije.

(3) Posljednji posrednik dužan je bez odgađanja predati dioničaru na njegov zahtjev pisani dokaz o sudjelovanju njegovih dionica u temeljnom kapitalu radi ostvarivanja prava na glavnoj skupštini u skladu s člankom 5. Provedbene uredbe (EU) 2018/1212 ili prenijeti takav dokaz društvu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.«.

Članak 36.

Članak 297.d mijenja se i glasi:

»(1) Društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja smiju zahtijevati od posrednika koji pohranjuje dionice društva informacije o identitetu dioničara i sljedećem posredniku. Oblik i sadržaj tog zahtjeva određeni su Provedbenom uredbom (EU) 2018/1212.

(2) Informacije o identitetu dioničara podaci su određeni odredbom članka 3. stavka 2., a u vezi s tablicom 2. slovom C Priloga Provedbene uredbe (EU) 2018/1212. Za društva koja nisu pravne osobe i nisu registrirana navest će se njihovi članovi te informacije o njima u skladu s prvom rečenicom ovoga stavka. Ako na nekoj dionici ima više ovlaštenika, navest će ih se, kao i informacije o njima u skladu s prvom rečenicom ovoga stavka.

(3) Ako posrednik u lancu nema informacije o identitetu dioničara koje zatraži društvo, dužan je takav zahtjev proslijediti posredniku koji mu neposredno prethodi u lancu u roku koji je određen odredbama članka 9. stavka 6. podstavaka 1., 2. ili 3. treće rečenice i stavka 7. Provedbene uredbe (EU) 2018/1212, sve dok ne stigne do posljednjeg posrednika.

(4) Posljednji posrednik dužan je prenijeti informacije o identitetu dioničara kako bi odgovorio na zahtjev društva dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja. Ako društvo zahtijeva da ga informira neki drugi posrednik u lancu, svaki od posrednika dužan je bez odgađanja prenijeti informacije tom posredniku ili posredniku koji neposredno slijedi u lancu sve dok se ne stigne do posrednika od kojeg je društvo zahtijevalo informacije. Posrednik od kojeg je društvo zahtijevalo informacije dužan je bez odgađanja proslijediti društvu informacije koje je dobio od drugih posrednika u lancu. Oblik, sadržaj i rokovi za odgovor na zahtjev za informiranje određeni su odredbama članaka 2. i 3., članka 9. stavka 6. podstavaka 2. i 3. te stavka 7. Provedbene uredbe (EU) 2018/1212.

(5) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka primjenjuju se i na zahtjeve za informiranje društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije.

(6) Na odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje prva rečenica odredbe članka 297.a stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 37.

U članku 297.e stavku 1. iza riječi: »komuniciranja« dodaju se riječi: »s dioničarima, društvima i posrednicima« a iza riječi: »prava« stavlja se zarez i dodaju riječi: »vođenja registra dionica«.

Članak 38.

Članak 297.f mijenja se i glasi:

»(1) Društvo podmiruje nužne posrednikove troškove nastale primjenom odredbi članaka 297.a do 297.e te u vezi s člankom 281. stavcima 1. i 5. i člankom 274. stavkom 1. trećom do petom rečenicom, kao i stavkom 2. drugom rečenicom ovoga Zakona ako se temelje na načinu poduzimanja radnji koji odgovara trenutačnom stanju tehničkog razvoja. Od toga su izuzeti sljedeći troškovi:

1. nužni troškovi posljednjeg posrednika koji su nastali prijenosom informacija dioničarima na druge načine osim elektroničkog u skladu s člankom 297.b stavkom 1. prvom rečenicom i

2. u slučaju društva koje je izdalo dionice koje glase na ime, nužni troškovi posrednika za prijenos i prosljeđivanje informacija od posrednika koji je upisan u registar dionica do dioničara u skladu s člankom 281. stavkom 5., a u vezi s člancima 297.a i 297.b ovoga Zakona.

Posrednici objavljuju svoje naknade za troškove za svaku uslugu koja se obavlja primjenom članaka 297.a do 297.e, članka 281. stavka 1. prve rečenice i stavka 5., članka 274. stavka 1. treće do pete rečenice, kao i stavka 2. druge rečenice i članka 285. stavka 6. ovoga Zakona. Posrednici objavljuju svoje naknade zasebno za društvo i za dioničara za kojeg obavljaju uslugu. Nije dopušteno naplaćivati različite naknade za ostvarivanje prava u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, osim ako je to iznimno opravdano i ako je razlika posljedica različitih stvarnih troškova nastalih obavljanjem usluge.

(2) Na obveze iz članaka 297.a do 297.e, članka 125. stavka 1. prve rečenice, stavaka 2. i 5. ovoga Zakona, kao i obveze u pogledu potvrda iz članka 274. stavka 1. treće do pete rečenice, kao i stavka 2. druge rečenice i članka 285. stavka 6. ovoga Zakona primjenjuju se i odredbe Provedbene uredbe (EU) 2018/1212.«.

Članak 39.

U članku 300.g stavku 2. riječi: »prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunane za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu« zamjenjuju se riječima: »referentne stope iz zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i predstečajna nagodba.

U stavku 3. iza prve rečenice dodaju se druga i treća rečenica koje glase: »Umjesto izjave banke može se predati potvrda središnjeg depozitorija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj da je glavni dioničar uplatio na račun središnjeg depozitorija novac potreban za plaćanje otpremnine uvećan za tromjesečni iznos kamata iz kojeg iznosa će se bez odgađanja po upisu odluke glavne skupštine u sudski registar dioničarima isplatiti otpremnina uvećana za pripadajuće kamate. Iznos novca koji glavni dioničar uplati na račun središnjeg depozitorija vodi se na računu posebne namjene i ne ulazi u likvidacijsku ili stečajnu masu središnjeg depozitorija niti se na tim sredstvima može pokrenuti ovrha radi namirenja tražbine prema središnjem depozitoriju, osim tražbine na isplatu otpremnine i pripadajućih kamata ili tražbine na povrat uplaćenih sredstava glavnom dioničaru.«.

Članak 40.

U članku 346. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. do 10. koji glase:

»(5) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka o prodaji dionica od strane društva za račun ovlaštenika primjenjuju se i na dionice koje su izdane u nematerijaliziranom obliku.

(6) Spajaju li se u smanjenju temeljnog kapitala dionice koje su izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, spajanje se provodi izravno na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u središnjem depozitoriju tako da se ranije izdane dionice zamijene novoizdanim dionicama u omjeru zamjene, kako je to predviđeno u odluci o smanjenju temeljnog kapitala.

(7) Ranije izdane dionice ili dijelovi tih dionica koji nakon provedbe spajanja dionica preostanu zbog toga što broj dionica na računu vrijednosnih papira dioničara nije bio dovoljan za stjecanje cijelog broja novih dionica prenose se na poseban račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira na kojem se one potom obračunavaju i spajaju u nove dionice. Dionice koje se dobiju spajanjem na posebnom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira društvo je dužno prodati uz odgovarajuću primjenu stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(8) Dionice kojih ni na posebnom računu vrijednosnih papira iz prethodnog stavka ovoga članka Zakona nije bilo dovoljno da bi ih se spojilo u novu dionicu društvo će oglasiti nevažećima objavom u glasilu društva, a temeljni kapital smanjit će se i za iznos koji odgovara nominalnom iznosu tih dionica, odnosno iznosu temeljnog kapitala koji se odnosi na dionice bez nominalnog iznosa, kao i za iznos koji odgovara dijelu nominalnog iznosa dionice, odnosno dijelu temeljnog kapitala koji se odnosi na dionice bez nominalnog iznosa koji eventualno preostane nakon spajanja.

(9) Društvo je dužno u glasilu društva, a ako se radi o društvu čije su dionice uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, na internetskim stranicama društva objaviti obavijest o spajanju dionica najmanje 14 dana prije spajanja.

(10) Društvo je dužno o svom trošku otvoriti poseban račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira iz stavka 7. ovoga članka. Vrijednosni papiri ubilježeni na tom računu ne ulaze u imovinu ni u stečajnu ili likvidacijsku masu društva niti mogu biti predmetom ovrhe radi namirenja tražbine prema društvu, osim tražbine koju prema društvu ima dioničar u vezi sa spajanjem odnosno oglašavanjem nevažećim njegovih dionica koje su prenesene na taj račun.«.

Članak 41.

U članku 359. stavku 1. točki 3. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez te se dodaju točke 4. i 5. koje glase:

»4. ako su vrijednosti iskazane u pozicijama godišnjih financijskih izvješća precijenjene; ako su podcijenjene u namjeri da se netočno prikaže ili prikrije stanje imovine i financijske uspješnosti društva. Pozicije aktive su precijenjene ako iskazuju veće vrijednosti, a pozicije pasive ako iskazuju niže iznose. Pozicije aktive su podcijenjene ako iskazuju niže vrijednosti, a pozicije pasive ako iskazuju veće iznose. Precijenjenost ili podcijenjenost pozicija godišnjih financijskih izvješća utvrđuje se u odnosu na vrijednosti ili iznose koji su dopušteni ili zahtijevani primjenjivim standardima financijskog izvještavanja. Za društva čije je poslovanje uređeno posebnim propisima primjenjivi standardi financijskog izvještavanja uključuju i propise koji se odnose na financijsko izvještavanje tih društava,

5. ako godišnja financijska izvješća nisu u skladu s propisima kojima se uređuje struktura i sadržaj tih izvješća pa su zbog toga njihova jasnoća i preglednost značajno narušene.«.

Članak 42.

U članku 360. stavku 3. točki 2. iza riječi: »članka 280.a« stavlja se zarez i dodaju riječi: »članka 297.a«.

Članak 43.

U članku 385. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital« zamjenjuju se riječima: »uplaćuju poslovne udjele u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu«. U drugoj rečenici riječ: »Ulozi« zamjenjuje se riječima: »Poslovni udjeli«. U četvrtoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnih udjela«.

U stavku 3. riječi: »ulog u društvo ne unese« zamjenjuju se riječima: »poslovni udio ne uplati«.

Članak 44.

U članku 388. točki 1. iza riječi: »pravna osoba i« dodaju se riječi: »osobni identifikacijski broj te«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ukupni iznos temeljnog kapitala te iznos uplate poslovnog udjela svakog osnivača, a uplaćuje li se poslovni udio unosom stvari i prava u društvo, mora ih se detaljno opisati i naznačiti njihovu vrijednost te broj i nominalne iznose poslovnih udjela koje se svaki osnivač obvezuje uplatiti,«.

U točki 5. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnih udjela«.

Članak 45.

U članku 390. stavku 2. riječi: »uloga za preuzeti poslovni udio« zamjenjuju se riječima: »preuzetog poslovnog udjela«.

U stavku 3. u prvoj rečenici riječi: »Ulog u društvo može se unijeti ulaganjem« zamjenjuju se riječima: »Poslovni udio može se uplatiti unosom«. U drugoj rečenici riječ: »Ulog« zamjenjuje se riječima: »Uplata poslovnog udjela«, a riječ: »unijeti« zamjenjuje se riječju: »učiniti«. Treća rečenica zamjenjuje se rečenicom koja glasi: »Ako je vrijednost unesenih stvari i prava u vrijeme podnošenja prijave za upis društva u sudski registar manja od iznosa koji se time uplaćuje, razlika se mora uplatiti u novcu.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Poslovni se udio mora uplatiti tako da s uplaćenim novcem i unesenim stvarima i pravima društvo može slobodno raspolagati.«.

U stavku 6. riječi: »Novčani ulozi« zamjenjuju se riječima: »Poslovni udjeli«.

Članak 46.

U članku 390.a stavku 4. u prvoj rečenici riječi: »Ulozi za preuzete poslovne udjele« zamjenjuju se riječima: »Preuzeti poslovni udjeli«. U drugoj rečenici riječi: »ulozi za sve preuzete poslovne udjele« zamjenjuju se riječima: »svi poslovni udjeli«.

Članak 47.

U članku 391. stavku 3. u prvoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«.

U stavku 4. u prvoj rečenici riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »poslovni udio«.

U stavku 5. u drugoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnih udjela«. U trećoj rečenici riječi: »ulozi« zamjenjuju se riječima: »poslovni udjeli«.

U stavku 6. u prvoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnih udjela«.

Članak 48.

U članku 392. riječi: »njegovome ulogu« zamjenjuju se riječima: »uplati njegova poslovnog udjela«.

Članak 49.

U članku 393. stavku 1. riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »uplata poslovnog udjela«.

U stavku 2. u drugoj rečenici riječ: »ulozima« zamjenjuje se riječima: »poslovnim udjelima«.

Članak 50.

U članku 394. stavku 1. riječ: »ulozi« zamjenjuje se riječima: »poslovni udjeli«.

U stavku 2. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«.

U stavku 3. u prvoj rečenici riječ: »ulozi« zamjenjuje se riječima: »uplate poslovnih udjela«, a riječ: »unijeti« riječju: »obaviti«. U drugoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »stvari i prava«. U trećoj rečenici riječi: »vrijednost uloga« zamjenjuju se riječima: »vrijednost uplate«, riječi: »preuzetog uloga« riječima: »preuzetog poslovnog udjela«, a riječ: »ulog« riječima: »poslovni udio«.

U stavku 5. točki 3. riječi: »o ulozima uplaćenima« zamjenjuju se riječima: »ili javnog bilježnika o uplatama poslovnih udjela«.

U točki 4. riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »poslovni udio«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Prijavi za upis ne prilaže se izjava osnivača da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca, odnosno da su prestale pravne posljedice osude, kao i da mu nije uvedena međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, odnosno da je takva mjera ukinuta.«.

Članak 51.

U članku 395. stavku 2. u drugoj rečenici riječi: »visine uloga koji« zamjenjuju se riječima: »vrijednosti koja«.

Članak 52.

U članku 397. stavku 2. riječ: »ulozima« zamjenjuje se riječima: »uplatama poslovnih udjela«.

Članak 53.

Naslov iznad članka 397.e mijenja se i glasi: »Temeljni kapital, uplata poslovnog udjela i prijava za upis osnivanja«.

U članku 397.e stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Preuzeti poslovni udio uplaćuje se u novcu.«.

U stavku 2. riječi: »Ulog za osnivanje« zamjenjuju se riječima: »Pri osnivanju društva poslovni udio«.

Članak 54.

U članku 397.f stavku 2. riječi: »Ulozi za preuzete poslovne udjele« zamjenjuju se riječima: »Poslovni udjeli«.

Članak 55.

Naziv pododjeljka 1. iznad članka 398. mijenja se i glasi: »Uplata poslovnih udjela«.

Naslov iznad članka 398. mijenja se i glasi: »Obveza uplate poslovnih udjela«.

U članku 398. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi: »Svaki se poslovni udio mora uplatiti društvu.« U drugoj rečenici riječi: »Visina uloga« zamjenjuju se riječima: »Vrijednost uplate«. U trećoj rečenici riječi: »visina uloga« zamjenjuju se riječima: »vrijednost uplate«.

U stavku 2. riječ: »ulozima« zamjenjuje se riječima: »poslovnim udjelima«.

U stavku 3. u prvoj rečenici riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »poslovni udio«, a riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«. U drugoj rečenici riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »uplata poslovnog udjela«.

U stavku 4. u prvoj rečenici riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »uplata poslovnog udjela«, a riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«. U trećoj rečenici riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »poslovni udio«.

U stavku 5. u prvoj rečenici riječi: »unosa uloga u društvo« zamjenjuju se riječima: »uplate poslovnog udjela«, riječi: »vraćanju uloga« zamjenjuju se riječima: »vraćanju uplate« i riječi: »unosa uloga u društvo« zamjenjuju se riječima: »uplate poslovnog udjela«.

U stavku 6. riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »poslovni udio«.

U stavku 7. u prvoj rečenici riječ: »uloge« zamjenjuje se riječima: »poslovne udjele«.

Članak 56.

U članku 399. stavku 1. riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »poslovni udio«.

Članak 57.

U članku 400. stavku 1. prvoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela« i riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »poslovni udio«. U četvrtoj rečenici riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »poslovni udio«. U petoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«.

U stavku 2. u prvoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«.

U stavku 3. u prvoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«.

Članak 58.

U članku 401. stavku 1. riječi: »unosa uloga u društvo« zamjenjuju se riječima: »uplate poslovnog udjela«.

U stavku 3. riječi: »unošenja u društvo uloga« zamjenjuju se riječima: »uplate poslovnog udjela«.

U stavku 4. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«.

Članak 59.

U članku 402. stavku 1. u prvoj rečenici riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »poslovni udio«.

U stavku 4. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«.

Članak 60.

U članku 403. stavku 1. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela« i riječ: »ulozima« riječima: »poslovnim udjelima«.

U stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »uloga koji« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela koji«. U drugoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«.

Članak 61.

U naslovu iznad članka 406. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »uplate poslovnog udjela«.

U članku 406. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »kao uloge« zamjenjuju se riječima: »na ime uplate poslovnih udjela«. U drugoj rečenici riječ: »ulog« zamjenjuje se riječju: »iznos«.

U stavku 2. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnih udjela«.

U stavku 3. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnih udjela«.

Članak 62.

U članku 413. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »za koji je u cjelini uplaćen ulog« zamjenjuju se riječima: »koji je u cjelini uplaćen«.

Članak 63.

U članku 418. stavku 1. riječi: »za koje nije u cjelini uplaćen ulog« zamjenjuju se riječima: »koji nisu potpuno uplaćeni«.

U stavku 2. riječi: »za koje je u cjelini uplaćen ulog« zamjenjuju se riječima: »koji su potpuno uplaćeni«.

Članak 64.

U članku 421. stavku 2. u drugoj rečenici riječi: »ulog člana u društvo bio u stvarima ili u pravima« zamjenjuju se riječima: »poslovni udio člana uplaćen unosom u društvo stvari i prava«.

Članak 65.

U članku 423. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Član uprave može biti potpuno poslovno sposobna fizička osoba. Za imenovanje članova uprave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 239. stavka 2. ovoga Zakona. Imenuju li članovi društva namjerno ili zbog grube nepažnje za člana uprave osobu koja to ne može biti, odgovaraju društvu solidarno za svu štetu koja mu je pričinjena time što je takva osoba povrijedila svoje obveze prema društvu. Na prestanak članstva u upravi društva po zakonu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 239. stavka 3. ovoga Zakona.«.

U stavku 6. u prvoj rečenici briše se točka i dodaju riječi: »koji nadomješta upravu društva do imenovanja potrebnog broja njezinih članova.«. U drugoj rečenici iza riječi: »imenovanja« dodaje se riječ: »članova«.

Članak 66.

U članku 424. stavku 4. iza treće rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Ako svoju odluku o imenovanju člana uprave opoziva nadzorni odbor, na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 244. stavka 3. ovoga Zakona.«

Članak 67.

U članku 436. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Na prestanak članstva u nadzornom odboru društva po zakonu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 255. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 68.

U članku 437. stavku 1. u drugoj rečenici riječ: »ulozi« zamjenjuje se riječima: »poslovni udjeli«.

Članak 69.

U članku 441. stavku 1. točki 2. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnih udjela«.

Članak 70.

U članku 455. u stavku 4. riječi: »uloge u temeljni kapital društva« zamjenjuju se riječima: »poslovne udjele«.

Članak 71.

U članku 457. stavku 2. riječi: »uloga za nove poslovne udjele« zamjenjuju se riječima: »novih poslovnih udjela« i riječi: »povećanih uloga za postojeće poslovne udjele« zamjenjuju se riječima: »povećanja postojećih poslovnih udjela,«.

U stavku 3. riječ: »uloge« zamjenjuje se riječima: »poslovne udjele«.

U stavku 6. u prvoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnih udjela«. U drugoj rečenici riječ: »uloga« briše se.

Članak 72.

U članku 458. stavku 1. riječ: »ulozi u« zamjenjuje se riječima: »poslovni udjeli koji čine«.

U stavku 2. točki 2. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnih udjela«.

Članak 73.

U članku 458.a stavku 1. riječ: »uloga« briše se.

U stavku 3. riječ: »uloga« briše se.

Članak 74.

U članku 459. stavku 4. riječ: »ulozi« zamjenjuje se riječima: »iznosi temeljnog kapitala« i riječ: »ulozima« zamjenjuje se riječima: »iznosima tog kapitala«.

U stavku 7. u prvoj rečenici riječi: »za koje su ulozi« zamjenjuju se riječima: »koji su«. U drugoj rečenici riječi: »uloga koji« zamjenjuju se riječima: »uplata koje«. U trećoj rečenici riječi: »za koje su u potpunosti uplaćeni ulozi« zamjenjuju se riječima: »koji su u potpunosti uplaćeni«.

U stavku 9. u drugoj rečenici riječi: »za koje su djelomično uplaćeni ulozi« zamjenjuju se riječima: »koji su potpuno uplaćeni« i riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«.

Članak 75.

U članku 462. stavku 2. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »uplata poslovnih udjela« i riječ: »uloge« zamjenjuje se riječima: »poslovne udjele«.

U stavku 3. u drugoj rečenici riječi: »uplaćenih uloga« zamjenjuju se riječima: »onoga što je uplaćeno za poslovne udjele«, a riječi: »svakoga uloga koji« zamjenjuju se riječima: »svake uplate koja«.

Članak 76.

U članku 465. stavku 2. riječ: »ulozi« zamjenjuje se riječima: »poslovni udjeli«.

Članak 77.

U članku 465.d stavku 1. u drugoj rečenici riječi: »ulozi za preuzete poslovne udjele« zamjenjuju se riječima: »preuzeti poslovni udjeli«. U trećoj rečenici riječi: »uplati uloga koji« zamjenjuju se riječima: »uplate koje«.

Članak 78.

U članku 504.a stavku 2. u šestoj rečenici riječi: »prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunane za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu« zamjenjuju se riječima: »referentne stope iz Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi«.

Članak 79.

U članku 515. stavku 3. na kraju točke 3. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje točka 4. koja glasi:

»4. kojom je metodom određena naknada u gotovini.«.

Članak 80.

U članku 517. stavku 2. točki 3. broj: »407.« zamjenjuje se brojem: »465.«.

Članak 81.

U članku 520. stavku 2. riječi: »utoliko, ukoliko« brišu se.

U točki 1. prije riječi: »drži« dodaju se riječi: »utoliko, ukoliko«.

U točki 2. prije riječi: »društvo« dodaju se riječi: »utoliko, ukoliko«, a točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom.

Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. ako sve dionice svih društava koja sudjeluju u pripajanju drži ista osoba ili ako iste osobe drže dionice u istom omjeru u svim društvima koja sudjeluju u pripajanju, osim ako bi to bilo protivno pravilima o zabrani vraćanja uloga i o zabrani oslobođenja od obveze uplate iz članaka 216. i 217. ovoga Zakona.«.

Članak 82.

U članku 530. stavku 1. riječi: »valjanost pripajanja« zamjenjuju se riječima: »pravne posljedice pripajanja iz članka 522. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona«.

Članak 83.

Naslov iznad članka 532. mijenja se i glasi: »Sudsko ispitivanje omjera zamjene dionica, doplata u novcu i naknada u gotovini«.

U članku 532. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odluka kojom je glavna skupština društva odobrila ugovor o pripajanju ne može se pobijati zbog toga što je omjer zamjene dionica ili iznos doplata u novcu iz članka 520. stavka 4. ovoga Zakona neprimjereno utvrđen ili zbog toga što nisu pružene primjerene informacije u vezi s omjerom zamjene dionica ili s iznosima doplata u novcu. Ako je omjer zamjene dionica neprimjereno odmjeren, sud može na temelju zahtjeva odrediti da se doplate iznosi koji ne mogu prelaziti deseti dio ukupnoga nominalnog iznosa danih dionica odnosno temeljnog kapitala koji otpada na dane dionice bez nominalnog iznosa.«.

U stavku 2. u prvoj rečenici riječ: »pripojenoga« briše se.

U stavku 4. riječ: »pripojenog« briše se.

U stavku 5. u prvoj rečenici riječ: »pripojenog« briše se.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Na sudsko ispitivanje iznosa doplata u novcu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka 2. do 8. ovoga članka.«.

Članak 84.

U članku 534. stavku 2. iza riječi: »primjenjuju odredbe« dodaju se riječi: »članka 529., članka 530.,«.

Članak 85.

U članku 536. stavku 2. u trećoj rečenici riječ: »ulozi« zamjenjuje se riječima: »poslovni udjeli«.

Članak 86.

U članku 539. stavku 1. točki 3. riječi: »za koje nisu u punom iznosu uplaćeni ulozi, a koje je trebalo uplatiti« zamjenjuju se riječima: »koji nisu u potpunosti uplaćeni, a trebalo ih je uplatiti.«.

U stavku 2. riječi: »utoliko, ukoliko« brišu se.

U točki 1. prije riječi: »drži« dodaju se riječi: »utoliko, ukoliko«.

U točki 2. prije riječi: »društvo« dodaju se riječi: »utoliko, ukoliko«, a riječi: »za koje su u punom iznosu uplaćeni ulozi« zamjenjuju se riječima: »koji su potpuno uplaćeni«, te se točka na kraju rečenice zamjenjuje zarezom.

Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. ako sve udjele svih društava koja sudjeluju u pripajanju drži ista osoba ili ako iste osobe drže udjele u istom omjeru u svim društvima koja sudjeluju u pripajanju, osim ako bi to bilo protivno pravilima o zabrani vraćanja uloga i o zabrani oslobođenja od obveze uplate iz članka 398. stavka 3. i članka 406. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 87.

Naslov iznad članka 546. mijenja se i glasi: »Valjanost i učinak pripajanja«.

Članak 546. mijenja se i glasi:

»(1) Tužba za pobijanje odluke skupštine o pripajanju ili tužba za utvrđenje njezine ništetnosti može se podnijeti u roku od 30 dana od donošenja odluke.

(2) Ako je pripajanje upisano u sudski registar sjedišta društva preuzimatelja, nedostaci u postupku pripajanja ne utječu na pravne posljedice pripajanja iz članka 541. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(3) Nakon nastanka pravnih posljedica pripajanja, osoba koja zbog odredbe stavka 1. ovoga članka više ne može pobijati odluku skupštine o pripajanju ili tražiti da se utvrdi njezina ništetnost može podnijeti tužbu sa zahtjevom za naknadu štete. Taj se zahtjev uvijek podnosi protiv društva preuzimatelja.«.

Članak 88.

Naslov iznad članka 547. mijenja se i glasi: »Sudsko ispitivanje omjera zamjene udjela i doplata u novcu«.

U članku 547. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odluka kojom je skupština društva odobrila ugovor o pripajanju ne može se pobijati zbog toga što je omjer zamjene udjela ili iznos doplata u novcu iz članka 539. stavka 4. ovoga Zakona neprimjereno utvrđen ili zbog toga što nisu pružene primjerene informacije u vezi s omjerom zamjene udjela ili s iznosima doplata u novcu. Ako je omjer zamjene udjela neprimjereno prenisko odmjeren, sud može na temelju zahtjeva odrediti da se doplate iznosi koji ne mogu prelaziti deseti dio nominalnih iznosa danih udjela.«.

U stavku 2. šestoj rečenici broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »9.«.

Članak 89.

U članku 548. stavku 3. u drugoj rečenici riječ: »ulozima« zamjenjuje se riječima: »uplatama poslovnih udjela«.

Članak 90.

U članku 549.a stavcima 1. i 2. riječi: »u smislu članka 2. točke 1. Direktive 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. 10. 2005. o prekograničnim pripajanjima društava kapitala« zamjenjuju se riječima: »iz Priloga II. Direktive (EU) 2017/1132«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odredbe ovoga Zakona o prekograničnim pripajanjima i spajanjima ne primjenjuju se na pripajanja i spajanja u kojima sudjeluje:

– zadruga, pa i kada prema pravu druge države ispunjava uvjete iz članka 119. stavka 1. Direktive (EU) 2017/1132,

– društvo u postupku likvidacije koje je počelo s diobom imovine svojim članovima,

– društvo nad kojim je otvoren stečajni ili predstečajni postupak, kao i postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, odnosno društvo nad kojim je otvoren odgovarajući postupak u drugim državama članicama,

– društvo na koje se primjenjuju instrumenti sanacije, sanacijske ovlasti ili sanacijski mehanizmi predviđeni Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, odnosno društvo na koje se primjenjuju odgovarajući instrumenti, ovlasti ili mehanizmi drugih država članica,

– društvo čiji je cilj zajedničko ulaganje kapitala prikupljenog od javnosti, koje posluje prema načelu razdiobe rizika i čiji se udjeli, na zahtjev imatelja tih udjela, neposredno ili posredno, otkupljuju ili isplaćuju iz imovine tog društva, što uključuje i radnje koje to društvo poduzme da bi osiguralo da vrijednost njegovih udjela na burzi ne odstupa značajno od vrijednosti njegove neto imovine.«.

Članak 91.

U članku 549.b stavku 1. točki 8. riječi: »stručnjacima koji sudjeluju u provjeri pripajanja, kao i« brišu se.

U točki 12. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom.

Iza točke 12. dodaju se točke 13. i 14. koje glase:

»13. pojedinosti o ponudi naknade u gotovini članovima društava koja sudjeluju u pripajanju,

14. sredstva osiguranja vjerovnika koja su ponuđena vjerovnicima.«.

Članak 92.

U članku 549.c stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo koje sudjeluje u prekograničnom pripajanju mora registarskom sudu podnijeti prijavu za upis namjere provođenja prekograničnog pripajanja prilikom objave poziva za glavnu skupštinu odnosno skupštinu koja treba odlučiti o pripajanju, a najkasnije mjesec dana prije njezina održavanja. Uz namjeru provođenja prekograničnog pripajanja u sudski registar upisuje se obavijest članovima društva, vjerovnicima društva, radničkom vijeću odnosno radnicima ako to vijeće nije u društvu utemeljeno, da društvu mogu podnijeti primjedbe na zajednički plan pripajanja najkasnije pet dana prije održavanja glavne skupštine odnosno skupštine na kojoj će se odlučivati o pripajanju. Prijavi za upis namjere prekograničnog pripajanja prilažu se zajednički plan pripajanja, izvješće o pripajanju te izvješće revizora pripajanja iz članka 515. ovoga Zakona, pri čemu se iz izvješća revizora mogu isključiti one informacije koje društvo smatra povjerljivim. Ove isprave moraju biti dostupne bez naknade na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te putem sustava povezivanja registara.«.

U stavku 2. riječi: »plana pripajanja« zamjenjuju se riječima: »upisa provođenja prekograničnog pripajanja«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. naznaka o tome na koji je način predviđeno da vjerovnici, članovi i radnici društava koja sudjeluju u pripajanju mogu ostvariti svoja prava,«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. pojedinosti o internetskim stranicama na kojima se bez naknade mogu dobiti dokumenti iz stavka 1. ovoga članka.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Obveza je društva koje sudjeluje u pripajanju da dokumente iz stavka 1. ovoga članka dostavi u odnosu za sva ostala društva koja sudjeluju u pripajanju.

(5) Ako se za valjanost pripajanja ne traži odobrenje glavne skupštine odnosno skupštine društva, dokumenti iz stavka 1. ovoga članka trebaju biti dostupni najkasnije mjesec dana prije održavanja glavne skupštine odnosno skupštine drugih društava koja sudjeluju u pripajanju.«.

Članak 93.

U članku 549.d stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Organi upravljanja svakog društva koje sudjeluje u pripajanju moraju sastaviti izvješće o pripajanju u kojem se pripajanje obrazlaže pravno i gospodarski, objašnjavaju se posljedice za buduće poslovanje društva te se navode posljedice koje će ono imati na članove društava koja sudjeluju u pripajanju, vjerovnike i radnike. Društvo može sastaviti jedno izvješće koje obuhvaća posebne odjeljke za članove društva i za radnike ili dva odvojena izvješća. Odjeljak izvješća za radnike nije potreban ako društvo ili njegova društva kćeri nemaju drugih radnika osim članova organa upravljanja. Odjeljak za članove društva nije potreban ako se svi članovi društva odreknu tog prava.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) U odjeljku za članove društva osobito treba objasniti:

– iznos naknade u gotovini i metodama koje su se koristile za izračun,

– omjer zamjene dionica, odnosno udjela te metode koje su se za to koristile,

– posljedice pripajanja za članove društva,

– prava članova na doplatu u novcu i naknadu u gotovini.

(3) U odjeljku za radnike osobito treba objasniti:

– posljedice pripajanja na radne odnose i mjere za njihovu zaštitu,

– sve bitne promjene uvjeta zaposlenja ili mjesta poslovanja društva,

– utjecaj elemenata iz prethodnih točaka ovog stavka na društva kćeri.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Izvješće o pripajanju mora zajedno sa zajedničkim planom pripajanja iz članka 549.b ovoga Zakona biti dostupno u elektroničkom obliku članovima svih društava koja sudjeluju u pripajanju i njihovim radnicima, odnosno predstavnicima radnika najkasnije šest tjedana prije održavanja glavne skupštine odnosno skupštine koja treba odlučiti o pripajanju, odnosno, ako se za neko društvo ne traži održavanje glavne skupštine odnosno skupštine, onda prije održavanja glavne skupštine odnosno skupštine drugih društava. Ako radnici daju svoje mišljenje o pripajanju, ono se mora priložiti izvješću o pripajanju.«.

Članak 94.

U članku 549.f dodaju se novi stavci 1. i 2. i stavak 3. koji glase:

»(1) Glavna skupština odnosno skupština svakog od društava koja sudjeluju u pripajanju mora donijeti odluku kojom se pripajanje odobrava onom većinom i na način koji se zahtijeva za to društvo.

(2) Ako preuzimatelj drži sve dionice, odnosno udjele s pravom glasa u pripojenom društvu ili ako ista osoba drži izravno ili neizravno sve dionice, odnosno udjele pripojenog društva, za pripajanje se ne traži odobrenje glavne skupštine odnosno skupštine pripojenog društva. U tom slučaju nije potrebno izvješće revizora iz članka 549.e ovoga Zakona, a zajednički plan pripajanja ne treba sadržavati podatke iz članka 549.b stavka 1. točaka 2., 3., 5. i 13. ovoga Zakona. Za pripojeno društvo nije potrebno izraditi izvješće o pripajanju iz članka 549.d ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članove pripojenog društva.

(3) Ako u pripajanju sudjeluje više pripojenih društava, stavak 2. ovoga članka primjenjuje se samo za pripojeno društvo u odnosu na koje su ispunjeni uvjeti iz prve rečenice stavka 2. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 1., koji postaje stavak 4., iza riječi: »preuzimatelj« dodaju se riječi: »sa sjedištem u Republici Hrvatskoj«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

Članak 95.

Naslov iznad članka 549.g mijenja se i glasi: »Zaštita članova društava koja sudjeluju u pripajanju«.

Članak 549.g mijenja se i glasi:

»(1) Članovi društava koja sudjeluju u pripajanju, a koji su glasovali protiv odluke o pripajanju i izjavili svoje protivljenje u zapisnik mogu svoje dionice odnosno poslovne udjele zamijeniti za primjerenu novčanu naknadu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka član društva mora postaviti društvu preuzimatelju najkasnije osam dana od održavanja glavne skupštine odnosno skupštine svog društva.

(3) Društvo mora isplatiti novčanu naknadu najkasnije u roku od 30 dana od nastanka pravnih posljedica pripajanja.

(4) Odluka kojom je glavna skupština odnosno skupština društva odobrila ugovor o pripajanju ne može se pobijati zbog toga što je iznos novčane naknade neprimjereno utvrđen ili zbog toga što nisu pružene primjerene informacije u vezi s tom naknadom. Na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 532. i članka 547. ovoga Zakona.«.

Članak 96.

Članak 549.h mijenja se i glasi:

»(1) Vjerovnici pripojenog društva čije su tražbine nastale prije objave zajedničkog plana pripajanja, a u vrijeme njegove objave nisu dospjele, a koji dokažu da sredstva zaštite vjerovnika predviđena u zajedničkom plana pripajanja nisu primjerena te da je ispunjenje njihovih tražbina ugroženo zbog prekograničnog pripajanja mogu u roku od tri mjeseca od objave zajedničkog plana pripajanja tražiti od suda koji je nadležan za upis pripajanja u odnosu na ono društvo čiji su vjerovnici da se pripajanje ne upiše dok društvo vjerovnicima ne da primjereno osiguranje.

(2) Ako sud prihvati zahtjev vjerovnika, odredit će društvu rok u kojem vjerovnicima mora dati primjereno osiguranje.

(3) Ako ne dođe do pripajanja, društvo se oslobađa obveze osiguranja tražbina koje je dalo vjerovnicima.«.

Članak 97.

U članku 549.i stavci 5., 6. i 7. brišu se.

Članak 98.

U članku 549.j stavku 3. riječi: »potvrde iz članka 549.i stavka 5. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »potvrdu o pripajanju koju je za svako od pripojenih društava izdalo nadležno tijelo države u kojoj ono ima sjedište i koja je dostupna kroz sustav povezivanja registara.«.

Članak 99.

Iza članka 549.k dodaje se članak 549.l s naslovom iznad njega koji glase:

»Potvrda o pripajanju

Članak 549.l

(1) U roku od tri mjeseca od podnošenja prijave iz članka 549.i stavka 2. ovoga Zakona registarski sud je dužan ispitati jesu li ispunjene sve pretpostavke i obavljene sve propisane radnje za prekogranično pripajanje društava. U slučaju neispunjenja uvjeta iz prethodne rečenice registarski će sud odbiti upis prekograničnog pripajanja društava u sudski registar.

(2) Ako postoje ozbiljne sumnje da se prekogranično pripajanje provodi radi zlouporabe ili prijevare koja može dovesti ili čiji je cilj izbjegavanje odnosno zaobilaženje prava Europske unije ili nacionalnog prava ili koje se provodi radi počinjenja kaznenog djela, sud može zahtijevati da mu se dostave i dodatne informacije ili dokumenti, a može poduzeti i dodatne radnje. Rok iz stavka 1. ovoga članka može se u tom slučaju produljiti za dodatna tri mjeseca. Utvrdi li sud da se prekogranično pripajanje provodi u ove svrhe, odbit će zahtjev za upis.

(3) Ako zbog složenosti postupka prekograničnog pripajanja u iznimno opravdanim slučajevima nije moguće provesti ispitivanje u rokovima iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, sud će obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima kašnjenja prije isteka tih rokova.

(4) U sudski registar iz stavka 1. ovoga članka upisuje se:

1. broj predmeta pod kojim se u tom registru vodi postupak prekograničnog pripajanja,

2. da je udovoljeno svim uvjetima i da su obavljene sve propisane radnje za prekogranično pripajanje društava.

(5) Upis u sudski registar iz stavka 4. ovoga članka ne može se provesti prije isteka roka iz članka 549.h stavka 1. ovoga Zakona. Ako je postavljen zahtjev iz članka 549.h stavka 1. ovoga Zakona, upis u registar iz stavka 4. ovoga članka ne može se provesti:

1. prije pravomoćnosti odluke kojom se zahtjev odbija ili

2. prije nego što je vjerovniku dano osiguranje sukladno odluci suda ili

3. prije pravomoćnosti odluke kojom se zahtjev djelomično odbija i prije nego što je vjerovniku dano osiguranje sukladno takvoj odluci suda.

Društvo mora dokazati da je vjerovniku dano osiguranje, a na zahtjev suda članovi uprave, odnosno izvršni direktori društva moraju izjaviti da je vjerovniku dano osiguranje sukladno odluci suda.

(6) Po upisu iz stavka 4. ovoga članka registarski sud donosi odluku kojom potvrđuje da su ispunjene sve pretpostavke i obavljene sve propisane radnje za prekogranično pripajanje (potvrda o pripajanju). Takva se potvrda mora učiniti dostupnom putem sustava povezivanja registara iz članka 22. Direktive (EU) 2017/1132 (dalje u tekstu: sustav povezivanja registara).

(7) Nakon što dobije obavijest o tome da je prekogranično pripajanje počelo proizvoditi učinke od nadležnog tijela države u kojoj se nalazi sjedište društva preuzimatelja, registarski sud će upisati u sudski registar zabilježbu dana valjanosti prekograničnog pripajanja i poslati tom tijelu elektroničke dokumente koje čuva.

(8) Potvrda o pripajanju, koju će izdati nadležno tijelo druge države članice ili države koja je strana ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru kroz sustav povezivanja registara, smatra se dokazom da su ispunjene sve pretpostavke i obavljene sve propisane radnje za prekogranično pripajanje prema pravu države koja je izdala potvrdu. Registarski sud ne može provesti upis prekograničnog pripajanja u sudski registar bez potvrde o pripajanju.«.

Članak 100.

U članku 550.a stavku 7. dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Provodi li se podjela odvajanjem, podjelu je dopušteno provesti i tako da društvo koje se dijeli stekne sve udjele u novom društvu ili društvima, odnosno da stekne udjele u društvu ili društvima preuzimateljima, onako kako je to određeno planom podjele.«.

Članak 101.

U članku 550.b stavku 2. iza točke 1. dodaje se točka 1.a koja glasi:

»1.a prijedlog tvrtke i sjedišta novih društava,«.

Iza točke 2. dodaje se točka 2.a koja glasi:

»2.a ako se provodi podjela odvajanjem, a da se u postupku podjele mijenjaju odredbe statuta odnosno društvenog ugovora društva koje se dijeli, prijedlog tih izmjena,«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. pojedinosti o stjecanju udjela u novim društvima te pojedinosti o tome od kada ti udjeli daju imateljima pravo na sudjelovanje u dobiti, uz navođenje posebnih uvjeta koji utječu na to pravo,«.

Iza točke 7. dodaje se točka 7.a koja glasi:

»7.a okvirni terminski plan za provedbu podjele uz naznaku kada se očekuje nastupanje njezinih učinaka,«.

U točki 11. iza riječi: »društvu,« dodaju se riječi: »a kod podjele odvajanjem i opis i raspored imovine, obveza te pravnih odnosa koji ostaju na društvu koje se dijeli,«.

U točki 12. iza riječi: »društava,« dodaju se riječi: »odnosno društva koje se dijeli, a što se posebno odnosi na imovinu i obveze koji nisu poznati na dan sastavljanja plana podjele,«.

Iza točke 13. dodaje se točka 13.a koja glasi:

»13.a podatke o procjeni vrijednosti imovine i obveza koji se prenose na novo društvo odnosno društva, a kod podjele odvajanjem i procjena vrijednosti imovine i obveza koji ostaju društvu koje se dijeli,«.

U točki 14. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom te se dodaje točka 15. koja glasi:

»15. ako se nude vjerovnicima dodatna osiguranja, neovisno o njihovim pravima koja imaju po osnovi odredbi članka 550.o ovoga Zakona, opis dodatnih osiguranja koja se nude i kojim vjerovnicima ili kojim skupinama vjerovnika.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Provodi li se podjela odvajanjem tako da sve udjele u novom društvu ili društvima stekne društvo koje se dijeli, plan podjele ne mora sadržavati podatke iz stavka 2. točaka 4., 5., 9. i 14. ovoga članka. Umjesto izričite izjave iz stavka 2. točke 3. ovoga članka, plan podjele u tom slučaju sadrži izričitu izjavu o podjeli i prijenosu dijelova imovine na novo društvo ili društva s pravnim posljedicama sveopćeg pravnog sljedništva uz prijenos udjela u novim društvima na društvo koje se dijeli.«.

Članak 102.

U članku 550.d stavku 2. točki 3. iza riječi: »udjela« briše se zarez i dodaju riječi: »i metoda ili metode korištene za njegovo određivanje,«.

U točki 4. iza riječi: »podjele« briše se zarez i dodaju riječi: »te metoda ili metode korištene za njezino određivanje,«.

U točki 5. iza riječi: »Zakona« briše se zarez i dodaju riječi: »te metoda ili metode korištene za njezino određivanje,«.

Iza točke 5. dodaje se točka 5.a koja glasi:

»5.a podatak iz članka 550.b stavka 2. točke 13.a ovoga Zakona o procijenjenoj vrijednosti imovine i obveza društava koja sudjeluju u podjeli,«.

Članak 103.

U članku 550.e stavku 3. točki 3. iza riječi: »do kojeg bi se« dodaju se riječi: »iznosa doplate u novcu,«.

Članak 104.

U članku 550.g stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U glasilu društva i na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar mora se objaviti obavijest o tome da je plan podjele dostavljen sudskom registru u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka, osim ako je plan podjele cijelo vrijeme do odlučivanja o podjeli dostupan na internetskoj stranici društva s koje ga je moguće preuzeti bez naknade. U pozivu na glavnu skupštinu dioničare se mora upozoriti na njihovo pravo iz stavka 3. ovoga članka, a ako je plan podjele objavljen na internetskoj stranici društva, da se taj plan s nje može preuzeti bez naknade.«.

U stavku 3. točki 3. broj: »407.« zamjenjuje se brojem: »465.«.

Članak 105.

U članku 550.j stavku 8. riječi: »prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunane za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu« zamjenjuju se riječima: »referentne stope iz Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi«.

Članak 106.

U članku 550.n stavku 1. točki 4. iza riječi: »članovi društva koje se dijeli« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a kod podjele odvajanjem, ti članovi ili samo društvo koje se dijeli,«.

U stavku 2. dodaje se nova druga rečenica koja glasi: »Nakon nastupa učinaka podjele odluka o podjeli, podjela kao statusna promjena i pojedine pravne posljedice podjele ne mogu se pobijati ni utvrditi ništetnima niti ih se može na drugi način lišiti pravnog učinka.«. Dosadašnja druga rečenica postaje treća rečenica.

Članak 107.

U članku 550.o stavku 1. iza riječi: »dužnici« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »ograničeno, do iznosa vrijednosti imovine koja je prešla na svakog od njih suglasno planu podjele, umanjeno za obveze koje su pojedinome društvu dodijeljene suglasno planu podjele.«.

Članak 108.

Oznaka glave VIII. i naziv te glave iznad članka 551. zamjenjuju se oznakom: »Odjeljak 4.« i nazivom odjeljka: »PREKOGRANIČNA PODJELA«.

Naslov iznad članka 551. mijenja se i glasi: »Prekogranična podjela. Društva koja sudjeluju u prekograničnoj podjeli«.

Članak 551. mijenja se i glasi:

»(1) Prekogranična podjela u smislu odredbi ovoga odjeljka Zakona jest podjela trgovačkog društva u kojoj društvo koje se dijeli i barem jedno novo društvo koje sudjeluje u podjeli imaju registrirana sjedišta u različitim državama Europske unije ili državama ugovornicama Ugovora o europskom ekonomskom prostoru, pri čemu barem jedno od njih ima sjedište registrirano u Republici Hrvatskoj.

(2) Društvo kojemu je sjedište registrirano u Republici Hrvatskoj može se podijeliti prema pravilima za prekograničnu podjelu iz ovoga odjeljka Zakona ako je riječ o dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću.

(3) Provodi li se prekogranična podjela inozemnog društva, u postupku takve podjele može se osnovati novo društvo ili društva u Republici Hrvatskoj, ako je društvo koje se dijeli jedno od društava koja su navedena u Prilogu II. Direktive (EU) 2017/1132. Novo društvo koje se osniva u postupku prekogranične podjele u Republici Hrvatskoj može se osnovati samo kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću.

(4) Društvo registrirano u Republici Hrvatskoj ne može provesti prekograničnu podjelu u smislu odredbi ovoga odjeljka ovoga Zakona ako je društvo koje se dijeli:

1. društvo u postupku likvidacije koje je počelo s diobom imovine svojim članovima,

2. društvo nad kojim je otvoren stečajni ili predstečajni postupak, kao i postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, odnosno društvo nad kojim je otvoren odgovarajući postupak u drugim državama članicama,

3. društvo na koje se primjenjuju instrumenti sanacije, sanacijske ovlasti ili sanacijski mehanizmi predviđeni Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, odnosno društvo na koje se primjenjuju odgovarajući instrumenti, ovlasti ili mehanizmi drugih država članica,

4. društvo čiji je cilj zajedničko ulaganje kapitala prikupljenog od javnosti, koje posluje prema načelu razdiobe rizika i čiji se udjeli, na zahtjev imatelja tih udjela, neposredno ili posredno, otkupljuju ili isplaćuju iz imovine tog društva, što uključuje i radnje koje to društvo poduzme da bi osiguralo da vrijednost njegovih udjela na burzi ne odstupa bitno od vrijednosti njegove neto imovine.«.

Članak 109.

Iza članka 551. dodaju se članci 551.a – 551.n s naslovima iznad njih, glava VIII. s nazivom glave i članak 551.o s naslovom iznad njega koji glase:

»Primjena prava pojedine države članice na postupak prekogranične podjele. Primjena odredaba ovoga Zakona o tuzemnoj podjeli

Članak 551.a

(1) Odredbe ovoga odjeljka koje se odnose na društvo koje se dijeli odnosno kojima se uređuju pretpostavke i postupak prekogranične podjele do izdavanja potvrde koja prethodi podjeli primjenjuju se samo ako društvo koje se dijeli ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.

(2) Odredbe ovoga odjeljka koje se odnose na nova društva koja se osnivaju u postupku prekogranične podjele, odnosno kojima se uređuju pretpostavke i postupak osnivanja novih društava u postupku prekogranične podjele, a koje se poduzimaju nakon izdavanja potvrde koja prethodi podjeli primjenjuju se samo na novo društvo ili društva koja se osnivaju na području Republike Hrvatske.

(3) Ako odredbama ovoga odjeljka nije određeno drukčije, na postupak prekogranične podjele na odgovarajući se način primjenjuju odredbe odjeljaka 1. i 2. glave VII.a ovoga Zakona.

(4) Prekogranična podjela ne provodi se kao podjela s preuzimanjem.

(5) Na prekograničnu podjelu ne primjenjuju se odredbe članaka 550.g, 550.h, 550.i i 550.j, članka 550.k stavka 2., članka 550.l te članka 550.o stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

Plan prekogranične podjele

Članak 551.b

Osim podataka iz članka 550.b stavka 2. ovoga Zakona, plan prekogranične podjele sadrži i sljedeće podatke:

1. pojedinosti o primjerenoj otpremnini iz članka 551.i ovoga Zakona i adresu elektroničke pošte na koju se može dostaviti zahtjev za njezinu isplatu,

2. očekivane posljedice prekogranične podjele na zapošljavanje,

3. prema potrebi, podatke o postupcima kojima se određuju pojedinosti sudjelovanja radnika pri određivanju njihova prava suodlučivanja u novom društvu odnosno društvima,

4. prema potrebi, prijedloge drugih akata koji se, osim ili umjesto statuta odnosno društvenog ugovora, moraju donijeti u skladu s pravom države u kojoj se u okviru prekogranične podjele osniva novo društvo,

5. prema potrebi, pojedinosti o tome dodjeljuju li se članovima društva koje se dijeli, osim udjela koji se stječu na temelju omjera zamjene iz članka 550.b stavka 2. točke 4. ovoga Zakona, još i udjeli i vrijednosni papiri u novom društvu odnosno društvima, ili u društvu koje se dijeli, odnosno i u društvu koje se dijeli i u novom društvu odnosno društvima, a ako se to čini, kriterij na kojemu se ta dodjela temelji.

Izvješće o prekograničnoj podjeli

Članak 551.c

(1) Uprava, odnosno izvršni direktori društva koje se dijeli moraju izraditi izvješće o prekograničnoj podjeli. Izvješće se sastoji od općeg dijela, dijela namijenjenog članovima društva i dijela namijenjenog radnicima.

(2) U općem dijelu izvješća objašnjavaju se temeljni pravni i gospodarski aspekti podjele, razlozi za podjelu te se objašnjavaju posljedice koje prekogranična podjela ima za radnike društva. U tom se dijelu osobito objašnjavaju posljedice koje će prekogranična podjela imati za buduće poslovanje društava koja sudjeluju u podjeli.

(3) U dijelu izvješća koje je namijenjeno članovima društva mora se navesti sve što sadrži izvješće iz članka 550.d stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, a u svakom slučaju mora se obrazložiti omjer zamjene dionica te metoda ili metode korištene za određivanje tog omjera. Uprava, odnosno izvršni direktori društva moraju članovima dodatno detaljno obrazložiti i:

1. posljedice prekogranične podjele za članove društva i

2. pravo članova na primjerenu otpremninu iz članka 551.i ovoga Zakona, kao i metodu kojom je određena ta otpremnina.

(4) U dijelu izvješća koje je namijenjeno radnicima društva mora se osobito obrazložiti:

1. posljedice prekogranične podjele za radne odnose i, po potrebi, mjere za zaštitu tih odnosa,

2. bitne promjene uvjeta zaposlenja ili mjesta poslovanja društva,

3. kako čimbenici navedeni u točkama 1. i 2. ovoga stavka utječu na društva koja su ovisna u odnosu na društvo koje se dijeli.

(5) Umjesto jedinstvenog izvješća namijenjenog članovima društva i radnicima, uprava, odnosno izvršni direktori mogu odvojeno izraditi izvješće namijenjeno članovima i izvješće namijenjeno radnicima. Svako od tih izvješća mora, osim obrazloženja iz općeg dijela, sadržavati i posebna obrazloženja namijenjena članovima, odnosno namijenjena radnicima.

(6) Nije potrebno izraditi izvješće namijenjeno članovima, odnosno dio izvješća koji je namijenjen članovima društva ako svi članovi društva koje se dijeli daju izričitu izjavu u obliku javnobilježničke isprave o tome da se odriču izvješća o podjeli. Izričitu izjavu zamjenjuje jednoglasna odluka glavne skupštine dioničkog društva ili jednoglasna odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću, zabilježena u javnobilježničkom zapisniku, o tome da se uprava, odnosno izvršni direktori oslobađaju obveze izrade izvješća o podjeli, ali samo ako su na skupštini društva koje se dijeli sudjelovali svi članovi društva koje se dijeli.

(7) Nije potrebno izraditi izvješće namijenjeno radnicima, odnosno dio izvješća koji je namijenjen radnicima ako su svi radnici društva i o njemu ovisnih društava ujedno i članovi uprave ili izvršni direktori u tim društvima.

(8) Izvješće o prekograničnoj podjeli ne mora se izraditi ako nije potrebno izraditi ni izvješće za članove društva ni izvješće za radnike društva.

Revizija prekogranične podjele

Članak 551.d

(1) Osim podataka i izjava iz članka 550.e ovoga Zakona, izvješće o provedenoj reviziji prekogranične podjele mora sadržavati i izjavu o tome je li primjerena otpremnina iz članka 551.i ovoga Zakona. Pri ocjeni primjerenosti te otpremnine revizor uzima u obzir tržišnu cijenu udjela u društvu prije najave prijedloga za podjelu te vrijednost trgovačkog društva, ne uključujući učinak predložene podjele, koristeći se općeprihvaćenim metodama vrednovanja. U izvješću se mora dodatno navesti i:

1. kojim je metodama određena visina otpremnine,

2. zbog kojih je razloga korištenje tih metoda primjereno,

3. do kojeg bi se iznosa naknade došlo primjenom svake od različitih metoda, ako su one primijenjene, te koji je značaj dan pojedinim metodama za utvrđivanje otpremnine i vrijednosti na kojoj ona počiva, kao i posebne teškoće koje su se pojavile pri utvrđivanju vrijednosti.

(2) Izvješće o provedenoj reviziji prekogranične podjele mora se sastaviti i ako članovi društva koje se dijeli u novim društvima stječu udjele u istom omjeru kao što su im pripadali u društvu koje se dijeli.

Izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora

Članak 551.e

Nadzorni odnosno upravni odbor društva koje se dijeli, ako taj u društvu postoji, dužan je provjeriti plan prekogranične podjele i reviziju takve podjele te o namjeravanoj podjeli izraditi pisano izvješće. Izvješće se mora sastaviti i ako članovi u novim društvima dobivaju udjele u istom omjeru kao što su im pripadali u društvu koje se dijeli.

Priprema skupštine radi odlučivanja o podjeli

Članak 551.f

(1) Društvo koje se dijeli mora registarskom sudu podnijeti prijavu za upis namjere provođenja prekogranične podjele najmanje šest tjedana prije održavanja skupštine na kojoj će članovi društva koje se dijeli odlučivati o podjeli. Uz namjeru provođenja prekogranične podjele u sudski registar upisuje se obavijest članovima društva, vjerovnicima društva, radničkom vijeću, odnosno radnicima, ako to vijeće nije u društvu utemeljeno, da društvu koje se dijeli mogu podnijeti primjedbe na plan podjele najkasnije pet dana prije održavanja skupštine na kojoj će se odlučivati o podjeli. U sudski registar upisuje se i uputa o tome kako vjerovnici, članovi i radnici društava koje se dijeli mogu ostvariti svoja prava. Ako su isprave iz stavka 6. ovoga članka dostupne na internetskoj stranici društva, u obavijesti će se navesti i internetska stranica na kojoj su te isprave dostupne.

(2) Prijavi iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

1. plan prekogranične podjele,

2. izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o prekograničnoj podjeli, ako ga se mora izraditi,

3. izvješće revizora o podjeli te izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora o podjeli, ako ih se mora izraditi, a društvo ih želi objaviti u skladu s idućim podstavkom.

Plan podjele i izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o podjeli moraju biti dostupni na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te putem sustava povezivanja registara. Ako ih društvo dostavi uz prijavu, na taj će se način učiniti dostupnima i izvješće revizora o podjeli te izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora o podjeli.

(3) U objavi upisa namjere provođenja prekogranične podjele mora se upozoriti članove društva, vjerovnike društva, radničko vijeće odnosno radnike društva, ako to vijeće nije utemeljeno, u kojem roku te osobe imaju pravo podnijeti društvu primjedbe na plan podjele.

(4) U pozivu na skupštinu koja treba odlučiti o prekograničnoj podjeli mora se navesti i:

1. obavijest članovima da su plan podjele, izvješće uprave i izvršnih direktora o podjeli, a ako su dostavljeni u sudski registar, i izvješće o reviziji podjele te izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora dostupni na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar,

2. obavijest članovima da se isprave iz stavka 6. ovoga članka nalaze na uvidu u poslovnim prostorijama društva te da su članovi ovlašteni zahtijevati da im se dostavi preslika tih isprava, odnosno, ako su te isprave objavljene na internetskoj stranici društva s koje se mogu preuzeti bez naknade, podatak o tome na kojoj su stranici objavljene,

3. obavijest da članovi društva, vjerovnici te radničko vijeće, odnosno izravno radnici društva ako to vijeće nije utemeljeno, imaju pravo društvu dostaviti svoje primjedbe na plan podjele najkasnije pet dana prije održavanja skupštine na kojoj će se odlučivati o podjeli.

(5) Ako je društvo koje se dijeli društvo s ograničenom odgovornošću, od sazivanja skupštine koja treba odlučiti o prekograničnoj podjeli pa do njezina održavanja mora proći najmanje mjesec dana.

(6) Istodobno sa sazivanjem glavne skupštine odnosno skupštine društva koja treba odlučiti o podjeli moraju se u poslovnim prostorijama društva u njegovu sjedištu staviti članovima na uvid:

1. plan podjele,

2. izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o podjeli, ako ga se mora izraditi,

3. izvješće o reviziji podjele, ako ga se mora izraditi,

4. izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora o podjeli, ako ga se mora izraditi,

5. godišnja financijska izvješća društva za posljednje tri poslovne godine, a ako dan s kojim su sastavljena posljednja godišnja financijska izvješća društva nije i dan poslovnih učinaka podjele, mora se priložiti i zaključni izvještaj o financijskom položaju društva koje se dijeli,

6. ako se zadnja godišnja financijska izvješća odnose na poslovnu godinu koja je istekla više od šest mjeseci prije izrade plana podjele, moraju se priložiti i nova takva izvješća na određeni dan od kojega nije proteklo više od tri mjeseca do izrade plana podjele ili polugodišnji izvještaj sastavljen u skladu s odredbom članka 465. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18., 17/20., 83/21. i 151/22.).

(7) Financijska izvješća iz stavka 6. točke 6. ovoga članka sastavljaju se suglasno propisima koji su važili u vrijeme kad su sastavljena posljednja godišnja financijska izvješća te uz primjenu metoda koje su primijenjene prilikom izrade posljednjih godišnjih financijskih izvješća. Pritom se moraju uzeti u obzir otpisi i ispravke vrijednosti te sve bitne promjene u vrijednosti imovine, koje nisu vidljive iz poslovnih knjiga, do dana s kojim su izrađena ta izvješća.

(8) Svakom članu društva na njegov će se zahtjev, a na trošak društva dati preslika isprava iz stavka 6. ovoga članka. Ako je član društva pristao da mu društvo dostavlja informacije elektroničkim putem, društvo mu može ove isprave dostaviti i elektroničkom poštom. Radničkom vijeću, odnosno pojedinom radniku ako takvo vijeće nije u društvu utemeljeno, na njihov će se zahtjev, a na trošak društva dati preslika isprava iz stavka 6. točaka 1., 2., 5. i 6. ovoga članka. Vjerovniku društva dat će se na njegov zahtjev i o njegovu trošku preslika isprava iz stavka 6. točaka 1., 2., 5. i 6. ovoga članka.

(9) Za vrijeme održavanja glavne skupštine odnosno skupštine društva članovima društva treba omogućiti uvid u isprave iz stavka 6. ovoga članka. Uprava, odnosno izvršni direktori moraju na početku rasprave objasniti plan podjele i upoznati članove društva sa svim bitnim promjenama imovine i obveza društva do kojih je došlo nakon izrade plana podjele. To se pogotovo odnosi na promjene koje bi opravdavale promjenu omjera zamjene i drukčiji raspored udjela u novim društvima, odnosno opravdavale drukčiji iznos otpremnine iz članka 551.i ovoga Zakona. Uprava odnosno izvršni direktori moraju izvijestiti glavnu skupštinu odnosno skupštinu i o svim pravodobno zaprimljenim primjedbama članova društva i vjerovnika društva. Uprava, odnosno izvršni direktori moraju također izvijestiti glavnu skupštinu odnosno skupštinu društva o svim pravodobno dostavljenim primjedbama i mišljenju radničkog vijeća, odnosno pojedinih radnika, ako takvo vijeće nije u društvu utemeljeno, koji su dani u vezi s informacijama sadržanim u općem dijelu izvješća o planu podjele i dijelu izvješća o planu podjele namijenjenom radnicima. Mišljenje radničkog vijeća, odnosno radnika, ako takvo vijeće nije utemeljeno, prilaže se izvješću uprave, odnosno izvršnih direktora.

(10) Društvo nema obveze iz stavaka 6. i 7. ako su isprave iz stavka 6. ovoga članka za isto to vrijeme dostupne na internetskoj stranici društva s koje se mogu preuzeti bez naknade.

Odluka o podjeli

Članak 551.g

(1) Odlukom glavne skupštine odnosno skupštine društva s ograničenom odgovornošću o odobravanju plana podjele donesena je odluka o podjeli društva.

(2) Odluka se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini društva odnosno skupštini društva s ograničenom odgovornošću prilikom donošenja odluke. Statutom odnosno društvenim ugovorom može se odrediti da je za to potrebna i veća većina te ispunjenje dodatnih pretpostavki, ali se ne smije predvidjeti da se odluka donosi glasovima koji predstavljaju više od devet desetina temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini društva odnosno skupštini društva s ograničenom odgovornošću prilikom donošenja odluke.

(3) Skupština može odluku kojom odobrava plan podjele uvjetovati svojom izričitom suglasnošću o načinu suodlučivanja radnika u novim društvima koja se osnivaju u postupku podjele.

(4) Odluka o podjeli mora biti u obliku javnobilježničke isprave. Smatra se da je tom zahtjevu udovoljeno ako je zapisnik na skupštini koja odlučuje o podjeli vodio javni bilježnik. Plan podjele prilaže se odluci odnosno zapisniku sa skupštine kao njihov sastavni dio.

Isključenje razloga za pobijanje odluke

Članak 551.h

Odluka o prekograničnoj podjeli ne može se pobijati, osim razloga iz članka 550.k stavka 1. ovoga Zakona, ni zbog toga što je otpremnina iz članka 551.i ovoga Zakona neprimjerena ili što utvrđenja odnosno obrazloženja primjerenosti otpremnine sadržana u planu podjele, izvješću uprave odnosno izvršnih direktora, izvješću revizora podjele, nadzornog odnosno upravnog odbora te informacije objavljene o tome u pripremi skupštine nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Pravo na primjerenu otpremninu

Članak 551.i

(1) Svaki član društva koji je glasovao protiv odluke o podjeli i na zapisnik izjavio protivljenje toj odluci ima pravo zahtijevati od društva koje se dijeli da mu isplati primjerenu otpremninu u novcu za udio koji mu u trenutku donošenja odluke o preuzimanju pripada u društvu koje se dijeli.

(2) Pravo na primjerenu otpremninu ima i član koji je na zapisnik izjavio protivljenje odluci o podjeli, a glasovao je za odluku o podjeli:

1. ako mu se podjelom isključuju ili umanjuju posebna prava koja mu pripadaju na temelju statuta ili društvenog ugovora, ili posebna prava koja se odnose na vođenje poslova društva, imenovanje članova uprave ili članova nadzornog, odnosno upravnog odbora, ili su u vezi s prijenosom udjela u društvu,

2. ako se podjela provodi tako da članovi društva koje se dijeli ne stječu udjele u novim društvima u istom omjeru kao što su im pripadali u društvu koje se dijeli, osim ako se podjela provodi odvajanjem tako da sve udjele u novom društvu ili društvima stječe društvo koje se dijeli,

3. ako su udjeli u društvu koje se dijeli bili slobodno prenosivi, a statut odnosno društveni ugovor novog društva predviđa da udjeli nisu prenosivi ili da je za prijenos udjela potrebna suglasnost društva ili pojedinih članova društva,

4. ako se planom podjele ili izmjenom statuta odnosno društvenog ugovora društva koje se dijeli članu društva nameću imovinske obveze prema društvima koja sudjeluju u podjeli, preko vrijednosti obveza koje je prije podjele imao prema društvu koje se dijeli,

5. ako se planom podjele ili izmjenom statuta odnosno društvenog ugovora društva koje se dijeli članu društva nameću imovinske obveze prema trećima ili se uvodi njegova odgovornost prema trećima za obveze društava koja sudjeluju u podjeli, preko iznosa tih obveza odnosno odgovornosti koje je prije podjele imao na temelju svog članstva u društvu koje se dijeli.

(3) Pravo na primjerenu otpremninu u novcu ima i član društva koje se dijeli koji nije sudjelovao u radu skupštine kada se odlučivalo o podjeli ako mu je sudjelovanje bilo protupravno onemogućeno, ako skupština nije bila valjano sazvana ili ako predmet odlučivanja nije bio pravilno objavljen.

(4) Zahtjev za isplatu primjerene otpremnine član mora postaviti u roku od mjesec dana od zaključenja skupštine na kojoj je donesena odluka o podjeli. Zahtjev se dostavlja društvu koje se dijeli, a član ga može postaviti i elektronički, na adresu elektroničke pošte koja je za tu svrhu navedena u planu podjele. Zahtjev se može postaviti i na zapisnik na samoj skupštini koja odlučuje o prekograničnoj podjeli. Glasovanje protiv odluke ili izjavljivanje protivljenja toj odluci na zapisnik ne smatra se podnošenjem zahtjeva za plaćanje primjerene otpremnine.

(5) Svakom članu koji je pravodobno postavio uredan zahtjev za plaćanje otpremnine sva društva koja sudjeluju u podjeli obvezna su kao solidarni dužnici isplatiti primjerenu otpremninu. Obveza isplate otpremnine uvjetovana je time da prekogranična podjela počne proizvoditi učinke. Obveza isplate otpremnine dospijeva u roku od petnaest dana od nastupa učinaka prekogranične podjele. Planom podjele uredit će se koja prava društvo koje je isplatilo otpremninu članu ima prema drugim društvima koja sudjeluju u podjeli.

(6) Svaki član društva koji je pravodobno postavio uredan zahtjev za isplatu primjerene otpremnine može najkasnije dva mjeseca od nastupa učinaka prekogranične podjele zatražiti od suda nadležnog prema mjestu sjedišta društva koje se dijeli da u izvanparničnom postupku utvrdi primjereni iznos otpremnine. Više postupaka koji se pokrenu sud će spojiti. Odluka suda o visini otpremnine djeluje prema svim članovima koji su postavili zahtjev za isplatu primjerene otpremnine, neovisno o tome jesu li sudjelovali u postupku u kojem je određena. Odredi li sud da iznos otpremnine određen planom podjele nije primjeren i da je primjerena viša otpremnina, naložit će da se članovima društva koji su sudjelovali u postupku nadoknade troškovi potrebni za vođenje postupka.

(7) Neovisno o odredbama plana podjele o omjeru zamjene udjela u društvu koje se dijeli za udjele u novim društvima, član koji je postavio zahtjev za isplatu otpremnine ne stječe udjele u društvima koja se osnivaju u postupku prekogranične podjele. Ako se provodi podjela odvajanjem, nastupom učinaka podjele udjeli toga člana u društvu koje se dijeli prelaze na to društvo. Prilikom stjecanja ne vrijede ograničenja koja inače vrijede za stjecanje vlastitih dionica odnosno vlastitih poslovnih udjela. Ako prilikom stjecanja nisu ispunjene pretpostavke koje se inače zahtijevaju za stjecanje vlastitih dionica odnosno poslovnih udjela, društvo ih mora otuđiti u roku od godine dana, a ako to ne učini, mora ih povući uz odgovarajuću primjenu pravila koja se primjenjuju na stjecanje vlastitih dionica odnosno poslovnih udjela.

(8) Svaki član koji je postavio pravodoban i uredan zahtjev za isplatu primjerene otpremnine ima pravo zahtijevati da mu se dade osiguranje na koje imaju pravo vjerovnici društva u skladu s odredbom članka 551.j ovoga Zakona.

Zaštita vjerovnika društva koje se dijeli

Članak 551.j

(1) Vjerovnici društva koje se dijeli imaju pravo zahtijevati da im se da odgovarajuće osiguranje za tražbine koje postoje, ali nisu dospjele u vrijeme objave plana podjele. Zahtjev za davanje odgovarajućeg osiguranja podnosi se sudu iz članka 40. ovoga Zakona, nadležnom prema sjedištu društva koje se dijeli, u roku od tri mjeseca od dana objave plana podjele. O zahtjevu se odlučuje u izvanparničnom postupku. Vjerovnik koji zahtijeva osiguranje mora učiniti vjerojatnim da zaštitni mehanizmi koji su za vjerovnike predviđeni planom podjele ne predstavljaju odgovarajuće osiguranje njegove tražbine te da će se zbog prekogranične podjele znatno otežati ostvarenje njegove tražbine. Zahtjev za davanje osiguranja za nedospjelu, uvjetnu ili neizvjesnu tražbinu ograničava se na iznos jednak procijenjenoj vrijednosti te tražbine prema stanju u vrijeme objave plana podjele, utvrđenoj savjesnom primjenom računovodstvenih standarda.

(2) Odredbom stavka 1. ovoga članka ne utječe se na odgovarajuću primjenu odredbi članka 550.o stavaka 1., 4. i 5. ovoga Zakona.

(3) Ako zbog bilo kojeg razloga ne dođe do prekogranične podjele, prestaje obveza davanja osiguranja radi provedbe podjele. Osiguranja koja su u tu svrhu bila dana prestaju, a vjerovnik je dužan vratiti ono što je po toj osnovi primio.

Prijava za upis prekogranične podjele u registru društva koje se dijeli

Članak 551.k

(1) Nakon što ispuni pretpostavke iz članaka 551. do 551.j, društvo koje se prekogranično dijeli podnosi registarskom sudu prijavu za upis u sudski registar prekogranične podjele. Prijava se podnosi najranije nakon proteka dva mjeseca od donošenja odluke o podjeli, registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta društva koje se dijeli. Prijavu podnose svi članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog, odnosno upravnog odbora, ako društvo ima taj organ.

(2) Prijavi se prilažu:

1. plan podjele,

2. odluka o prekograničnoj podjeli donesena u propisanom obliku,

3. primjedbe koje su na plan podjele podnesene u skladu s odredbama članka 551.f,

4. izvješće uprave odnosno izvršnih direktora o prekograničnoj podjeli, odnosno zasebna izvješća za članove odnosno radnike društva, a ako se takvo izvješće ili izvješća ne moraju izraditi, odgovarajući dokaz o tome,

5. mišljenje radničkog vijeća o podjeli, odnosno odgovarajuće mišljenje radnika ako to vijeće nije utemeljeno u društvu, a ako takva mišljenja nisu dana, izjavu članova uprave odnosno izvršnih direktora kojom to potvrđuju,

6. izvješće revizora o podjeli, a ako se ne mora izraditi, odgovarajući dokaz o tome,

7. izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora o podjeli, a ako se ne mora izraditi, odgovarajući dokaz o tome,

8. ako se neko od novih društava osniva u Republici Hrvatskoj, isprave koje je uz odgovarajuću primjenu odredbi ovoga Zakona o osnivanju takvog društva potrebno priložiti za upis toga društva u sudski registar,

9. ako je za podjelu potrebna suglasnost ili dozvola nekog državnog tijela ili institucije s javnopravnim ovlastima, takva suglasnost ili dozvola,

10. dokaz da je skupština na kojoj se odlučivalo o podjeli pripremljena i sazvana u skladu s odredbom članka 551.f stavka 1. ovoga Zakona,

11. izjava treće osobe s ponudom novčane doplate dana u propisanom obliku (članak 550.b stavak 4.),

12. izjava uprave, odnosno izvršnih direktora društva koje se dijeli da je članovima društva koji na to imaju pravo dano osiguranje iz članka 550.i stavka 8. ovoga Zakona, odnosno da je takvo osiguranje dano vjerovnicima koji na to imaju pravo u skladu s odredbama članka 551.j ovoga Zakona,

13. izjava uprave, odnosno izvršnih direktora društva koje se dijeli da protiv odluke skupštine o podjeli u roku od 30 dana od donošenja odluke nije bila podignuta tužba za njezino pobijanje ili da do dana podnošenja prijave nije podignuta tužba za utvrđivanje ništetnosti odluke, a ako je takva tužba podnesena, da je tužbeni zahtjev pravomoćno odbijen, ili da je tužba odbačena ili povučena; izjava uprave, odnosno izvršnih direktora nije potrebna ako se uz prijavu prilože izjave svih članova društva dane u obliku javnobilježničke isprave kojom se odriču prava na pobijanje odluke o podjeli ili pozivanja na njezinu ništetnost, ili jednoglasna odluka glavne skupštine dioničkog društva ili jednoglasna odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću istog sadržaja, zabilježena u javnobilježničkom zapisniku, ali samo ako su na skupštini društva koje se dijeli sudjelovali svi članovi društva,

14. izjava uprave, odnosno izvršnih direktora društva koje se dijeli da nisu povrijeđena prava radnika iz članka 551.f stavka 4. točke 3. ovoga Zakona,

15. izjava uprave, odnosno izvršnih direktora društva koje se dijeli da su započeli pregovori s radnicima o budućem sudjelovanju u suodlučivanju zaposlenih u društvima koja sudjeluju u podjeli sukladno posebnim propisima,

16. izjava uprave, odnosno izvršnih direktora društva koje se dijeli da u društvu ne postoji neki od stečajnih razloga ili prijeteća nesposobnost za plaćanje,

17. izjava uprave, odnosno izvršnih direktora o broju zaposlenih u društvu u trenutku izrade plana podjele te o broju i sjedištima društava koja su s njime povezana,

18. izjava uprave odnosno izvršnih direktora o postojanju, dospjelih ili nedospjelih poreznih obveza i obveza s osnove drugih javnih davanja, o tome je li društvo predmet poreznog ili drugog javnopravnog nadzora, vodi li se protiv društva upravni postupak ili spor kojemu je predmet utvrđenje postojanja porezne obveze ili druge javnopravne obveze te vodi li se protiv društva kakav prekršajni ili kazneni postupak.

Potvrda o podjeli. Upis podjele u registru u kojem je upisano društvo koje se dijeli.

Članak 551.l

(1) Registarski sud dužan je u roku od tri mjeseca od podnošenja prijave iz članka 551.k ovoga Zakona ispitati je li društvo koje se dijeli ispunilo sve pretpostavke i obavilo sve propisane radnje za prekograničnu podjelu.

(2) Ako postoje ozbiljne sumnje da se prekogranična podjela provodi radi zlouporabe ili prijevare koja može dovesti ili čiji je cilj izbjegavanje odnosno zaobilaženje prava Europske unije ili nacionalnog prava ili koje se provodi radi počinjenja kaznenog djela, sud može zahtijevati da mu se dostave i dodatne informacije ili dokumenti, a može i poduzeti dodatne radnje, u skladu s odredbom članka 551.m ovoga Zakona. Rok iz stavka 1. ovoga članka može se u tom slučaju produljiti za dodatna tri mjeseca. Utvrdi li sud da se prekogranična podjela provodi u ove svrhe, odbit će zahtjev za upis.

(3) Ako zbog složenosti postupka prekogranične podjele u iznimno opravdanim slučajevima nije moguće provesti ispitivanje u rokovima iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, sud će prije isteka tih rokova obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima kašnjenja.

(4) Utvrdi li da je društvo ispunilo sve pretpostavke i obavilo sve propisane radnje za prekograničnu podjelu društva iz članaka 551. do 551.j ovoga Zakona, registarski sud upisat će u sudski registar:

1. broj predmeta pod kojim se u tom registru vodi postupak prekogranične podjele;

2. zabilježbu da je društvo koje se dijeli ispunilo sve pretpostavke i obavilo sve propisane radnje za prekograničnu podjelu društva koje se zahtijevaju za izdavanje potvrde o prekograničnoj podjeli;

3. zabilježbu da će se prekogranična podjela upisati u sudski registar društva koje se dijeli tek nakon što se u nadležni registar odnosno registre upišu sva nova društva koja sudjeluju u podjeli te nakon što registarski sud o tome zaprimi odgovarajuću obavijest.

(5) Ako su vjerovnici društva postavili zahtjev za davanje osiguranja iz članka 551.j ili su članovi društva postavili zahtjev za davanje osiguranja iz članka 551.i, upis u registar ne može se provesti:

1. prije pravomoćnosti odluke kojom se zahtjev odbija,

2. prije nego što je vjerovniku odnosno članu društva dano osiguranje sukladno odluci suda ili

3. prije pravomoćnosti odluke kojom se zahtjev djelomično odbija i prije nego što je vjerovniku odnosno članu društva dano osiguranje sukladno takvoj odluci suda.

Društvo mora dokazati da je članovima društva odnosno vjerovnicima društva koji na to imaju pravo dano odgovarajuće osiguranje.

(6) Nakon upisa iz stavka 4. ovoga članka registarski sud izdaje potvrdu da je društvo koje se dijeli ispunilo sve pretpostavke i obavilo sve propisane radnje za prekograničnu podjelu (potvrda o podjeli). Takva se potvrda mora učiniti dostupnom putem sustava povezivanja registara.

(7) Registarski će sud nadležan prema sjedištu društva koje se dijeli, nakon što dobije obavijest da su u nadležne registre upisana sva nova društva koja sudjeluju u podjeli, upisati u sudski registar da je provedena prekogranična podjela društva koje se dijeli. Registarski sud obavijestit će elektroničkim putem sud nadležan prema sjedištu svakog novog društva koje sudjeluje u podjeli o tome s kojim je danom upisana prekogranična podjela u registru društva koje se dijeli te će mu na isti način dostaviti izvod iz sudskog registra i statut odnosno društveni ugovor društva koje se dijeli.

(8) U sudski registar društva koje se dijeli upisat će se tvrtka i pravni oblik svih drugih društava koja sudjeluju u podjeli, kao i broj pod kojim se svako od tih društava vodi u registru u kojem je ono upisano. Ako društvo koje se dijeli prestaje postojati zbog podjele, u sudski registar upisat će se dan s kojim je društvo prestalo postojati i napomena da je prestanak posljedica prekogranične podjele.

Obavijesti i informacije registarskog suda

Članak 551.m

(1) Registarski sud može za obavljanje ispitivanja iz članka 551.l ovoga Zakona:

1. zatražiti potrebne informacije i isprave od društva koje se prekogranično dijeli;

2. zatražiti potrebne informacije i isprave od javnopravnih tijela u zemlji i u drugoj državi članici ili državi koja je strana ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru u kojoj se u postupku prekogranične podjele osnivaju nova društva koja sudjeluju u podjeli;

3. prema potrebi, zatražiti potrebne informacije i isprave od posebnog pregovaračkog tijela;

4. imenovati revizora.

(2) Ako je domaći sud nadležan za upis novog društva iz članka 551.n ovoga Zakona, taj sud i druga domaća javnopravna tijela mogu tijelu druge države članice ili države koja je strana ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru nadležnom za izdavanje potvrde o prekograničnoj podjeli dati na njegov zahtjev sve potrebne informacije i dostaviti potrebne isprave kojima raspolaže.

Upis novih društva koja sudjeluju u podjeli

Članak 551.n

(1) Društvo koje se prekogranično dijeli podnosi prijavu za upis osnivanja novog društva u postupku prekogranične podjele. Prijava se podnosi registarskom sudu na čijem je području predviđeno da se nalazi sjedište novog društva.

(2) Prijavi se prilaže:

1. plan podjele,

2. prema potrebi, sporazum o sudjelovanju radnika pri određivanju njihova prava suodlučivanja u društvima koja sudjeluju u podjeli.

Prijavi se ne prilažu druge isprave iz članka 551.k ovoga Zakona.

(3) Registarskom sudu dostavit će se potvrda o prekograničnoj podjeli koju je izdalo tijelo koje je nadležno za provjeru zakonitosti podjele prema pravu države u kojoj je registrirano društvo koje se dijeli. Potvrda se dostavlja putem sustava povezivanja registara. Dostavljena potvrda priznaje se kao dokaz da su ispunjene sve pretpostavke i obavljene sve propisane radnje za prekograničnu podjelu koje se za takvu podjelu zahtijevaju prema pravu države u kojoj društvo koje se dijeli ima svoje sjedište. Registarski sud ne može u sudskom registru provesti upis osnivanja novog društva koje sudjeluje u prekograničnoj podjeli bez potvrde o prekograničnoj podjeli.

(4) Prilikom upisa sud provjerava posebice jesu li ispunjene sve pretpostavke koje se inače zahtijevaju za osnivanje novog društva, a prema potrebi i je li sklopljen sporazum o radničkom suodlučivanju u društvima koja sudjeluju u podjeli. Pri osnivanju društva primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 550.c stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(5) Uz upis novog društva u sudski registar upisuje se i zabilježba da je društvo upisano u postupku prekogranične podjele te zabilježba da će učinci osnivanja novog društva nastupiti tek kad se valjano provede prekogranična podjela prema pravu države kojoj pripada društvo koje se dijeli. Registarski sud nadležan za upis osnivanja novog društva službenim će putem obavijestiti sud nadležan za društvo koje se dijeli da je novo društvo koje sudjeluje u podjeli upisano u sudski registar, navodeći dan s kojim je to učinjeno.

(6) Nakon što registar u kojem je upisano društvo koje se dijeli obavijesti registarski sud da su nastupile posljedice prekogranične podjele, registarski sud nadležan prema sjedištu novog društva upisat će u sudski registar podatak o danu s kojim su nastupile pravne posljedice prekogranične podjele.

(7) U sudski registar novog društva koje sudjeluje u podjeli upisat će se tvrtka i pravni oblik društva koje se dijeli i svih drugih društava koja sudjeluju u podjeli, kao i broj pod kojim se svako od tih društava vodi u registru u kojem je ono upisano.

GLAVA VIII.
PRIJENOS IMOVINE

Prijenos imovine na osobe javnoga prava

Članak 551.o

(1) Dioničko društvo može cijelu svoju imovinu bez provođenja likvidacije prenijeti na Republiku Hrvatsku, županiju, općinu ili grad.

(2) Za društvo koje prenosi svoju imovinu prema stavku 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o društvu koje se pripaja. Upisom prijenosa imovine dioničkoga društva u sudski registar u kojemu je ono upisano to društvo prestaje. Imovina društva zajedno s obvezama prelazi na preuzimatelja. Umjesto odnosa zamjene dionica utvrđuje se oblik i visina naknade za prenijetu imovinu.«.

Članak 110.

U članku 564. stavku 4. u prvoj rečenici riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnih udjela«.

Članak 111.

Iza članka 582. dodaje se odjeljak 7. s nazivom odjeljka te članci 582.a do 582.m s naslovima iznad njih koji glase:

»Odjeljak 7.

PREKOGRANIČNO PREOBLIKOVANJE

Pojam prekograničnog preoblikovanja

Članak 582.a

(1) Prekogranično preoblikovanje je preoblikovanje kojim društvo registrirano u Republici Hrvatskoj mijenja oblik i sjedište i nastavlja poslovati kao društvo registrirano u drugoj državi Europske unije ili državi koja je strana ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru. Odredbe ovoga odjeljka primjenjuju se na postupak takvog preoblikovanja do trenutka izdavanja potvrde o preoblikovanju.

(2) Prekogranično preoblikovanje je i preoblikovanje u kojemu društvo registrirano u drugoj državi Europske unije ili državi koja je strana ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru mijenja oblik i sjedište i nastavlja poslovati kao društvo registrirano u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga odjeljka primjenjuju se na postupak takvog preoblikovanja od trenutka izdavanja potvrde o preoblikovanju.

(3) Promjenom oblika smatra se i slučaj kada neko od društava mijenja oblik u funkcionalno i jezično istovjetni oblik u drugoj državi članici.

(4) Na pitanja donošenja odluka o prekograničnom preoblikovanju koja nisu uređena odredbama ovoga Zakona, a koja se smatraju odlukama važnim za položaj radnika primjenjuju se odredbe Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.) o prijenosu ugovora o radu na novog poslodavca i sudjelovanju radnika u odlučivanju, Zakona o europskim radničkim vijećima (»Narodne novine«, br. 93/14. i 127/17.) i Zakona o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) (»Narodne novine«, br. 93/14.).

(5) Ako odredbama ovoga odjeljka nije određeno drugačije, na postupak prekograničnog preoblikovanja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe odjeljaka 1. do 3. glave IX. ovoga dijela Zakona. Ne primjenjuje se čl. 554. ovoga Zakona.

(6) Odredbe ovoga odjeljka ne primjenjuju se na preoblikovanja u kojima sudjeluju:

1. društvo u postupku likvidacije koje je počelo s diobom imovine svojim članovima,

2. društvo nad kojim je otvoren stečajni ili predstečajni postupak, kao i postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, odnosno društvo nad kojim je otvoren odgovarajući postupak u drugim državama članicama,

3. društvo na koje se primjenjuju instrumenti sanacije, sanacijske ovlasti ili sanacijski mehanizmi predviđeni Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, odnosno društvo na koje se primjenjuju odgovarajući instrumenti, ovlasti ili mehanizmi drugih država članica,

4. društvo čiji je cilj zajedničko ulaganje kapitala prikupljenog od javnosti, koje posluje prema načelu razdiobe rizika i čiji se udjeli, na zahtjev imatelja tih udjela, neposredno ili posredno, otkupljuju ili isplaćuju iz imovine tog društva, što uključuje i radnje koje to društvo poduzme da bi osiguralo da vrijednost njegovih udjela na burzi ne odstupa bitno od vrijednosti njegove neto imovine.

Društva koja mogu sudjelovati u prekograničnom preoblikovanju

Članak 582.b

(1) Od društava koja su registrirana u Republici Hrvatskoj u prekograničnom preoblikovanju mogu sudjelovati dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću.

(2) Od društava koja su registrirana u nekoj drugoj državi u prekograničnom preoblikovanju mogu sudjelovati društva koja su navedena u Prilogu II. Direktive (EU) 2017/1132.

Plan preoblikovanja

Članak 582.c

(1) Uprava, odnosno izvršni direktori društva koje se prekogranično preoblikuje izrađuju plan preoblikovanja.

(2) Plan preoblikovanja mora sadržavati barem sljedeće podatke:

1. pravni oblik, tvrtku i sjedište društva,

2. pravni oblik, tvrtku i sjedište preoblikovanog društva,

3. statut, odnosno društveni ugovor preoblikovanog društva,

4. predloženi okvirni vremenski raspored za prekogranično preoblikovanje,

5. sudjelovanje dotadašnjih članova u preoblikovanom društvu, prema pravilima koja se primjenjuju na to društvo, uključujući broj, veličinu i vrstu udjela koje će članovi steći preoblikovanjem,

6. prava koja u preoblikovanom društvu stječu članovi društva koji su imali posebna prava, kao i imatelji vrijednosnih papira koji nisu dionice, ili mjere koje se predlažu u vezi s njima,

7. sredstva osiguranja koja su ponuđena vjerovnicima društva,

8. posebne pogodnosti koje su dane članovima upravnih i nadzornih organa društva,

9. prikaz poticaja i subvencija koje je društvo dobilo u posljednjih pet godina,

10. pojedinosti o ponudi novčane naknade u skladu s člankom 582.h,

11. očekivani utjecaj prekograničnog preoblikovanja na zaposlenje,

12. prema potrebi, podatke o postupcima kojima se određuju pojedinosti sudjelovanja radnika pri određivanju njihova prava suodlučivanja u preoblikovanom društvu.

(3) Plan preoblikovanja mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, odnosno privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik.

Izvješće o preoblikovanju

Članak 582.d

(1) Uprava, odnosno izvršni direktori društva koje se prekogranično preoblikuje sastavlja izvješće o preoblikovanju. U izvješću se za članove društva i radnike objašnjavaju pravni i gospodarski aspekti prekograničnog preoblikovanja te se objašnjavaju posljedice prekograničnog preoblikovanja za radnike.

(2) U izvješću se osobito objašnjavaju učinci prekograničnog preoblikovanja na buduće poslovanje društva i društava koja su o njemu ovisna. Izvješće obuhvaća dio za članove društva i dio za radnike.

(3) Društvo može odlučiti da, umjesto jedinstvenog izvješća, sastavi odvojena izvješća za članove društva i radnike. Svako od tih izvješća sadrži opći dio i dio koji se odnosi na članove društva, odnosno radnike.

(4) U dijelu izvješća za članove društva osobito se objašnjavaju:

1. posljedice prekograničnog preoblikovanja za članove društva,

2. pravo članova da zahtijevaju novčanu naknadu u skladu s člankom 582.h ovoga Zakona, kao i metodu kojom je određena ta naknada.

(5) U dijelu izvješća za radnike osobito se objašnjavaju:

1. posljedice prekograničnog preoblikovanja na radne odnose i, po potrebi, mjere za zaštitu tih odnosa,

2. bitne promjene uvjeta zaposlenja ili mjesta poslovanja društva,

3. kako čimbenici navedeni u točkama 1. i 2. ovoga stavka utječu na društva koja su ovisna o društvu koje se preoblikuje.

(6) Nije potrebno sastaviti dio izvješća za članove društva ako društvo ima samo jednoga člana ili ako svi članovi društva, u obliku javnobilježničkog akta ili javnobilježnički potvrđene privatne isprave, izjave da su suglasni da se ne sastavlja taj dio. Nije potrebno sastaviti dio za radnike ako društvo ni o njemu ovisna društva nemaju radnike koji ujedno ne bi bili članovi uprave, odnosno izvršni direktori. Ako nije potrebno sastaviti dio izvješća za članove društva, kao ni dio za radnike društva, nije uopće potrebno sastaviti izvješće o preoblikovanju.

Revizija preoblikovanja. Izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora

Članak 582.e

(1) Plan preoblikovanja mora provjeriti revizor preoblikovanja. Revizora preoblikovanja imenuje sud iz članka 40. ovoga Zakona.

(2) Revizor mora sastaviti pisano izvješće o obavljenoj reviziji. To izvješće mora biti dostupno u elektroničkom obliku članovima društva najkasnije mjesec dana prije održavanja skupštine koja odlučuje o preoblikovanju.

(3) Izvješće sadrži mišljenje revizora o tome je li ponuđena novčana naknada primjerena. Revizor koristi općeprihvaćene metode procjene vrijednosti, pri čemu uzima u obzir tržišnu cijenu udjela u društvu prije nego što je najavljeno preoblikovanje, odnosno vrijednost društva neovisno o najavljenom preoblikovanju. U izvješću se osobito navode:

1. metoda, odnosno metode korištene pri određivanju ponuđene novčane naknade,

2. jesu li ta metoda, odnosno metode primjerene za određivanje novčane naknade, zatim vrijednost do koje se došlo njihovim korištenjem, kao i mišljenje o njihovoj relativnoj važnosti za dobivenu vrijednost i

3. posebne poteškoće koje su se pojavile pri procjeni vrijednosti.

(4) Revizor može od društva tražiti sve obavijesti potrebne da bi mogao sastaviti izvješće.

(5) Na odgovornost revizora, njegovih pomoćnika i zakonskih zastupnika društva koje se preoblikuje primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje revizija.

(6) Revizija preoblikovanja nije potrebna ako svi članovi društva, u obliku javnobilježničkog akta ili javnobilježnički potvrđene privatne isprave, izjave da su suglasni da se revizija ne provodi.

(7) Nadzorni odnosno upravni odbor društva koje se preoblikuje, ako taj u društvu postoji, dužan je provjeriti plan prekograničnog preoblikovanja i reviziju toga plana te o namjeravanom preoblikovanju izraditi pisano izvješće. Izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora ne mora se sastaviti ako se ne mora sastaviti ni izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora.

Upis namjere provođenja prekograničnog preoblikovanja

Članak 582.f

(1) Društvo mora podnijeti registarskom sudu prijavu za upis namjere provođenja prekograničnog preoblikovanja najkasnije šest tjedana prije održavanja skupštine koja će odlučiti o preoblikovanju.

(2) Uz namjeru provođenja prekograničnog preoblikovanja u sudski registar upisuje se obavijest članovima društva, vjerovnicima društva, radničkom vijeću, odnosno radnicima, ako to vijeće nije u društvu utemeljeno, da društvu mogu podnijeti primjedbe na plan preoblikovanja najkasnije pet dana prije održavanja skupštine na kojoj će se odlučivati o preoblikovanju. U sudski registar upisuje se i uputa o tome kako vjerovnici, članovi i radnici društava koje se preoblikuje mogu ostvariti svoja prava. Ako su isprave iz članka 582.g stavka 4. ovoga Zakona dostupne na internetskoj stranici društva, u obavijesti će se navesti i internetska stranica na kojoj su te isprave dostupne.

(3) Prijavi iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

1. plan prekograničnog preoblikovanja,

2. izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o prekograničnom preoblikovanju, ako ga se mora izraditi,

3. izvješće revizora o preoblikovanju te izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora o preoblikovanju, ako ih se mora izraditi, a društvo ih želi objaviti u skladu s idućim podstavkom.

Plan prekograničnog preoblikovanja i izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o preoblikovanju moraju biti dostupni na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te putem sustava povezivanja registara. Ako ih društvo dostavi uz prijavu, na taj će se način učiniti dostupnim i izvješće revizora o preoblikovanju te izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora o preoblikovanju.

Odluka skupštine

Članak 582.g

(1) Skupština društva donosi odluku o preoblikovanju kojom usvaja plan preoblikovanja, uključujući i eventualne izmjene statuta, odnosno društvenog ugovora.

(2) U pozivu na skupštinu koja treba odlučiti o prekograničnom preoblikovanju mora se navesti i:

1. obavijest članovima da su plan preoblikovanja, izvješće uprave i izvršnih direktora o preoblikovanju, a ako su dostavljeni u sudski registar i izvješće o reviziji preoblikovanja te izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora dostupni na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar,

2. obavijest članovima da se isprave iz stavka 4. ovoga članka nalaze na uvidu u poslovnim prostorijama društva te da su članovi ovlašteni zahtijevati da im se dostavi preslika tih isprava, odnosno, ako su te isprave objavljene na internetskoj stranici društva s koje se mogu preuzeti bez naknade, podatak o tome na kojoj su stranici objavljene,

3. obavijest da članovi društva, vjerovnici te radničko vijeće, odnosno izravno radnici društva, ako to vijeće nije utemeljeno, imaju pravo društvu dostaviti svoje primjedbe na plan preoblikovanja najkasnije pet dana prije održavanja skupštine na kojoj će se odlučivati o preoblikovanju.

(3) Ako je društvo koje se preoblikuje društvo s ograničenom odgovornošću, od sazivanja skupštine koja treba odlučiti o prekograničnom preoblikovanju pa do njezina održavanja mora proći najmanje mjesec dana.

(4) Istodobno sa sazivanjem glavne skupštine odnosno skupštine društva koja treba odlučiti o preoblikovanju moraju se u poslovnim prostorijama društva u njegovu sjedištu staviti članovima na uvid:

1. plan preoblikovanja,

2. izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora o preoblikovanju, ako ga se mora izraditi,

3. izvješće o reviziji plana preoblikovanja, ako ga se mora izraditi,

4. izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora o izvješću o preoblikovanju, ako ga se mora izraditi.

(5) Svakom članu društva na njegov će se zahtjev, a na trošak društva, dati preslika isprava iz stavka 4. ovoga članka. Ako je član društva pristao da mu društvo dostavlja informacije elektroničkim putem, društvo mu može ove isprave dostaviti i elektroničkom poštom. Radničkom vijeću, odnosno pojedinom radniku, ako takvo vijeće nije u društvu utemeljeno, na njihov će se zahtjev, a na trošak društva dati preslika isprava iz stavka 4. točaka 1. i 2. ovoga članka. Vjerovniku društva dat će se na njegov zahtjev i o njegovu trošku preslika isprava iz stavka 4. točaka 1. i 2. ovoga članka.

(6) Za vrijeme održavanja glavne skupštine odnosno skupštine društva članovima društva treba omogućiti uvid u isprave iz stavka 4. ovoga članka. Uprava, odnosno izvršni direktori moraju na početku rasprave objasniti plan preoblikovanja i upoznati članove društva sa svim bitnim promjenama imovine i obveza društva do kojih je došlo nakon izrade plana preoblikovanja. To se pogotovo odnosi na promjene koje bi opravdavale drukčiji iznos otpremnine iz članka 582.h ovoga Zakona. Uprava odnosno izvršni direktori moraju izvijestiti glavnu skupštinu odnosno skupštinu i o svim pravodobno zaprimljenim primjedbama članova društva i vjerovnika društva. Uprava, odnosno izvršni direktori moraju također izvijestiti glavnu skupštinu odnosno skupštinu društva o svim pravodobno dostavljenim primjedbama i mišljenju radničkog vijeća, odnosno pojedinih radnika, ako takvo vijeće nije u društvu utemeljeno, koji su dani u vezi s informacijama sadržanim u izvješću uprave odnosno izvršnih direktora o planu preoblikovanja. Mišljenje radničkog vijeća, odnosno radnika, ako takvo vijeće nije utemeljeno, prilaže se izvješću uprave, odnosno izvršnih direktora.

(7) Društvo nema obveze iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ako su isprave iz stavka 4. ovoga članka za isto to vrijeme dostupne na internetskoj stranici društva s koje se mogu preuzeti bez naknade.

(8) Odluka o preoblikovanju donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini društva odnosno skupštini društva s ograničenom odgovornošću prilikom donošenja odluke. Statutom odnosno društvenim ugovorom može se odrediti da je za to potrebna i veća većina te ispunjenje dodatnih pretpostavki, ali se ne smije predvidjeti da se odluka donosi glasovima koji predstavljaju više od devet desetina temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini društva odnosno skupštini društva s ograničenom odgovornošću prilikom donošenja odluke. Osim navedenog, na odluku glavne skupštine dioničkog društva na odgovarajući se način primjenjuje članak 557. ovoga Zakona, a na odluku skupštine društva s ograničenom odgovornošću članak 564. ovoga Zakona.

(9) Skupština može odluku kojom usvaja plan preoblikovanja uvjetovati svojom izričitom suglasnošću na način suodlučivanja radnika.

(10) Odluka o preoblikovanju mora biti u obliku javnobilježničke isprave. Smatra se da je tom zahtjevu udovoljeno ako je zapisnik na skupštini koja odlučuje o preoblikovanju vodio javni bilježnik. Plan preoblikovanja prilaže se odluci odnosno zapisniku sa skupštine kao njihov sastavni dio.

(11) Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine o preoblikovanju ili tužba za utvrđenje njezine ništetnosti može se podići samo u roku od 30 dana od donošenja odluke. Odluka glavne skupštine o preoblikovanju ne može se pobijati ili proglasiti ništetnom nakon što nastupe pravne posljedice preoblikovanja sukladno članku 582.m stavku 6. ovoga Zakona.

Novčana naknada

Članak 582.h

(1) Društvo mora planom preoblikovanja svakom članu društva koji je glasovao protiv odluke o preoblikovanju i izjavio svoje protivljenje u zapisnik ponuditi da će kupiti njegove udjele i platiti mu primjerenu novčanu naknadu. Takvo stjecanje dionica, odnosno poslovnih udjela ne predstavlja zabranjeno stjecanje vlastitih dionica, odnosno poslovnih udjela. U planu preoblikovanja mora se navesti elektronička adresa na koju članovi društva mogu dostaviti prihvat ponude.

(2) Članovi društva mogu prihvatiti ponudu u roku od mjesec dana od zaključenja skupštine koja je donijela odluku o preoblikovanju. Ugovor o kupnji udjela sklapa se pod odgodnim uvjetom da preoblikovanje počne proizvoditi učinke.

(3) Ako su članovi društva prihvatili ponudu, preoblikovano društvo dužno im je platiti naknadu u roku od mjesec dana od kada je preoblikovanje počelo proizvoditi učinke.

(4) Odluka skupštine ne može se pobijati zbog toga što novčana naknada nije primjerena, što nije plaćena ili što u pogledu nje nisu dane potrebne obavijesti.

(5) Ako član društva iz stavka 1. ovoga članka smatra da je novčana naknada prenisko odmjerena, u roku od mjesec dana od kada je preoblikovanje počelo proizvoditi učinke može tražiti od suda iz članka 40. ovoga Zakona da mu odredi primjerenu naknadu. Taj sud ostaje nadležan za odlučivanje o primjerenosti naknade i nakon što društvo preoblikovanjem prenese sjedište u neku drugu državu.

(6) Više postupaka koji se pokrenu sud će spojiti. Zaključi li sud da je novčana naknada prenisko odmjerena, naložit će društvu da članovima društva koji su sudjelovali u postupku nadoknadi troškove potrebne za vođenje postupka.

Zaštita vjerovnika

Članak 582.i

(1) Vjerovnici društva koje se preoblikuje mogu zahtijevati da im društvo da sredstvo osiguranja ako su njihove tražbine:

1. nastale prije objave plana preoblikovanja,

2. u trenutku objave plana preoblikovanja još nisu bile dospjele,

3. njihovo ispunjenje je ugroženo prekograničnim preoblikovanjem.

(2) Vjerovnici društva mogu u roku od tri mjeseca od dana od kada je objavljen plan preoblikovanja zahtijevati od registarskog suda koji je nadležan za izdavanje potvrde o preoblikovanju da se preoblikovanje ne upiše prije nego što dobiju sredstvo osiguranja u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. U zahtjevu se mora odrediti vrijednost sredstva osiguranja i učiniti vjerojatnim da su ispunjene pretpostavke za njihov zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, kao i da sredstva osiguranja koja su ponuđena planom preoblikovanja ne udovoljavaju tome zahtjevu. Vjerovnici koji su postavili takav zahtjev sudjeluju u postupku upisa preoblikovanja.

(3) Ako sud usvoji zahtjev, u cijelosti ili djelomično, odredit će društvu koje se preoblikuje primjereni rok za davanje sredstva osiguranja i za dostavljanje sudu dokaza o tome u prikladnom obliku.

(4) Osiguranja koja su u skladu s odredbama ovoga članka dana vjerovniku prestaju ako ne dođe do preoblikovanja, primjerice jer je upis preoblikovanja u jedan od registara pravomoćno odbijen. Vjerovnik kojem je bilo dano osiguranje dužan je vratiti ono što je po toj osnovi primio.

(5) Za odlučivanje povodom tužbe kojom vjerovnik zahtijeva ostvarenje neke svoje tražbine prema društvu koje se prekogranično preoblikovalo međunarodno je nadležan i hrvatski sud ako su ispunjene sve sljedeće pretpostavke:

– da je društvo prije prekograničnog preoblikovanja imalo sjedište u Republici Hrvatskoj,

– da je tražbina nastala prije objave plana preoblikovanja,

– da je tužba podnesena u roku od dvije godine od nastupa učinaka prekograničnog preoblikovanja i

– da bi hrvatski sud i ranije bio međunarodno nadležan da društvo nije prekogranično preoblikovano.

Nadležnost domaćeg suda određuje se prema posljednjem sjedištu društva prije prekograničnog preoblikovanja, Na nadležnost toga suda ne utječe okolnost što je društvo prenijelo sjedište u neku drugu državu ili što, prema nacionalnim ili europskim propisima, i drugi sudovi mogu biti nadležni.

Prijava registarskom sudu

Članak 582.j

(1) Nakon što su ispunjene pretpostavke iz članaka 582.b do 582.i ovoga Zakona, društvo koje se prekogranično preoblikuje na način iz članka 582.a stavka 1. ovoga Zakona podnosi registarskome sudu prijavu za upis takvog preoblikovanja u sudski registar suda koji je nadležan za to društvo.

(2) Prijavi iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

1. kopija ili ovjereni original plana preoblikovanja iz članka 582.c ovoga Zakona,

2. kopija podnesenih primjedbi na plan preoblikovanja iz članka 582.f stavka 2. ovoga Zakona,

3. kopija mišljenja radničkog vijeća ili, ako takvo vijeće ne postoji, radnika društva iz članka 582.e stavka 8. ovoga Zakona koje se prilaže zajedno s izvješćem o preoblikovanju iz članka 582.e stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Članovi uprave, odnosno izvršni direktori društva koje se prekogranično preoblikuje uz prijavu moraju dati izjavu:

1. da su svi vjerovnici društva dobili sredstvo osiguranja sukladno članku 582.c stavku 2. točki 7. ovoga Zakona,

2. da su poštivana prava radnika iz članka 582.f stavka 2. i članka 582.e stavka 7. ovoga Zakona,

3. da su započeli pregovori s radnicima o budućem sudjelovanju u suodlučivanju zaposlenih u društvu sukladno posebnim propisima,

4. da odluka skupštine iz članka 582.g stavka 1. ovoga Zakona nije pobijana u za to propisanome roku ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno,

5. o broju zaposlenih u društvu u trenutku izrade plana preoblikovanja,

6. o broju i sjedištima društava koja su povezana s društvom koje se prekogranično preoblikuje,

7. o postojanju dospjelih ili nedospjelih poreznih obveza i obveza s osnove drugih javnih davanja, o tome je li društvo predmet poreznog ili drugog javnopravnog nadzora, vodi li se protiv društva upravni postupak ili spor koji ima za predmet utvrđenje postojanja porezne obveze ili druge javnopravne obveze te vodi li se protiv društva kakav prekršajni ili kazneni postupak.

Potvrda o preoblikovanju

Članak 582.k

(1) U roku od tri mjeseca od podnošenja prijave iz članka 582.j stavka 1. ovoga Zakona registarski sud je dužan ispitati jesu li ispunjene sve pretpostavke i obavljene sve propisane radnje za prekogranično preoblikovanje društva. U slučaju neispunjenja uvjeta iz prethodne rečenice registarski sud će odbiti upis prekograničnog preoblikovanja društva u sudski registar.

(2) Ako postoje ozbiljne sumnje da se prekogranično preoblikovanje provodi radi zlouporabe ili prijevare koja može dovesti ili čiji je cilj izbjegavanje odnosno zaobilaženje prava Europske unije ili nacionalnog prava ili koje se provodi radi počinjenja kaznenog djela, sud može zahtijevati da mu se dostave i dodatne informacije ili dokumenti, a može i poduzeti dodatne radnje. Rok iz stavka 1. ovoga članka može se u tom slučaju produljiti za dodatna tri mjeseca. Utvrdi li sud da se prekogranično preoblikovanje provodi u ove svrhe, odbit će zahtjev za upis.

(3) Ako zbog složenosti postupka prekograničnog preoblikovanja u iznimno opravdanim slučajevima nije moguće provesti ispitivanje u rokovima iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, sud će obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima kašnjenja prije isteka tih rokova.

(4) U sudski registar upisuje se:

1. broj predmeta pod kojim se u tom registru vodi postupak prekograničnog preoblikovanja,

2. da je udovoljeno svim uvjetima i da su obavljene sve propisane radnje za prekogranično preoblikovanje tog društva.

Uz upis u sudski registar upisuje se i zabilježba da će prekogranično preoblikovanje iz članka 582.a stavka 1. ovoga Zakona početi proizvoditi učinke kada prekogranično preoblikovanje počne proizvoditi učinke prema pravu države u koju je društvo koje se prekogranično preoblikuje prenijelo svoje sjedište.

(5) Upis u sudski registar iz stavka 1. ovoga članka ne može se provesti prije isteka rokova iz članka 582.h stavka 2. i članka 582.i stavka 2. ovoga Zakona. Ako su se svi članovi društva suglasili s odlukom o preoblikovanju, upis je moguće provesti prije isteka roka iz članka 582.h stavka 2. ovoga Zakona. U slučaju zahtjeva iz članka 582.i stavka 2. ovoga Zakona upis u registar iz stavka 1. ovoga članka ne može se provesti:

1. prije pravomoćnosti odluke kojom se zahtjev odbija,

2. prije nego što je vjerovniku dano osiguranje sukladno odluci suda ili

3. prije pravomoćnosti odluke kojom se zahtjev djelomično odbija i prije nego što je vjerovniku dano osiguranje sukladno takvoj odluci suda.

Društvo mora dokazati da je vjerovniku dano osiguranje, a na zahtjev suda članovi uprave, odnosno izvršni direktori društva moraju izjaviti da je vjerovniku dano osiguranje sukladno odluci suda.

(6) Nakon upisa iz stavka 4. ovoga članka registarski sud donosi odluku kojom potvrđuje da su ispunjene sve pretpostavke i obavljene sve propisane radnje za prekogranično preoblikovanje (potvrda o preoblikovanju). Takva se potvrda mora učiniti dostupnom putem sustava povezivanja registara.

(7) Nakon što dobije obavijest o tome da je prekogranično preoblikovanje počelo proizvoditi učinke od nadležnog tijela države u koju je društvo koje se prekogranično preoblikuje prenijelo svoje sjedište, registarski će sud upisati u sudski registar zabilježbu dana valjanosti prekograničnog preoblikovanja.

Obavijesti i informacije registarskog suda

Članak 582.l

(1) Registarski sud može za obavljanje ispitivanja iz članka 582.k ovoga Zakona:

1. zatražiti potrebne informacije i isprave od društva koje se prekogranično preoblikuje,

2. zatražiti potrebne informacije i isprave od domaćih javnopravnih tijela i od javnopravnih tijela u drugoj državi članici ili državi koja je strana ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru u kojoj će društvo koje se preoblikuje imati sjedište,

3. prema potrebi, zatražiti potrebne informacije i isprave od posebnog pregovaračkog tijela,

4. imenovati revizora.

(2) Ako je domaći registarski sud nadležan za upis preoblikovanog društva iz članka 582.m ovoga Zakona, taj registarski sud i druga domaća javnopravna tijela mogu, na zahtjev, pružiti potrebne informacije i isprave tijelu koje je nadležno za izdavanje potvrde o preoblikovanju u drugoj državi članici ili državi koja je strana ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru.

Upis preoblikovanog društva

Članak 582.m

(1) Društvo koje se prekogranično preoblikuje na način iz članka 582.a stavka 2. ovoga Zakona podnosi nadležnom registarskom sudu prijavu za upis preoblikovanog društva. Registarski sud kod kojeg će se upisati novo sjedište društva koje se prekogranično preoblikuje nadležan je za nadzor nad provedbom upisa preoblikovanog društva.

(2) Prijavi iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

1. plan preoblikovanja,

2. prema potrebi, sporazum o sudjelovanju radnika pri određivanju njihova prava suodlučivanja u preoblikovanom društvu.

(3) Prijavi za upis iz stavka 2. ovoga članka ne treba priložiti izjavu članova uprave, odnosno izvršnih direktora društva da odluka predstavničkog tijela društva koje se preoblikuje nije pobijana u za to propisanome roku ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno, odluku predstavničkog tijela o preoblikovanju, izjave o suglasnosti članova društva u slučajevima kada ovaj Zakon predviđa davanje takvih suglasnosti i izvješće o preoblikovanju iz članka 582.d stavka 1. ovoga Zakona ili suglasnosti iz članka 582.d stavka 6. ovoga Zakona.

(4) Potvrda o preoblikovanju, koju izdaje nadležno tijelo druge države članice ili države koja je strana ugovornica Ugovora o europskom ekonomskom prostoru kroz sustav povezivanja registara, smatra se dokazom da su ispunjene sve pretpostavke i obavljene sve propisane radnje za prekogranično preoblikovanje prema pravu države koja je izdala potvrdu. Registarski sud ne može provesti upis prekograničnog preoblikovanja u sudski registar bez takve potvrde o preoblikovanju.

(5) Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom upisa preoblikovanog društva registarski sud osobito ispituje ispunjava li društvo koje se prekogranično preoblikuje na način iz članka 582.a stavka 2. ovoga Zakona sve uvjete za osnivanje društva u novom obliku prema hrvatskom pravu i je li u tom društvu sklopljen sporazum o sudjelovanja radnika pri određivanju njihova prava suodlučivanja.

(6) Prekogranično preoblikovanje počinje proizvoditi učinke danom upisa preoblikovanog društva u sudski registar. Registarski sud o tome mora izvijestiti nadležno tijelo države u kojoj je preoblikovano društvo imalo svoje sjedište prije provedbe prekograničnog preoblikovanja.

Članak 112.

U članku 624. stavku 1. točki 7. riječi: »preuzimanju uloga« zamjenjuju se riječima: »preuzimanju poslovnih udjela«, riječi: »uplati uloga« riječima: »uplati poslovnih udjela«, a riječ: »uloge« riječima: »poslovne udjele«.

U točki 9. riječ: »ulozima« zamjenjuje se riječima: »uplatama poslovnih udjela«.

Članak 113.

U članku 625. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tko kao član uprave, odnosno izvršni direktor, član nadzornoga, odnosno upravnog odbora ili kao likvidator

1. u prikazima ili pregledima o imovinskom stanju, u izlaganjima ili obavještenjima koja daje u glavnoj skupštini, odnosno skupštini društva netočno prikaže ili prikrije prilike društva uključujući i odnose s povezanim društvima, ili

2. u razjašnjenjima ili obavještenjima koje daje revizorima društva ili društva koje je povezano s tim društvom dade netočne podatke ili netočno prikaže ili prikrije prilike društva, ili

3. u izvješću o primicima prema članku 272.r stavku 1. ili 2. ovoga Zakona koje daje glavnoj skupštini društva netočno prikaže ili prikrije prilike društva uključujući i odnose s povezanim društvima,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.«.

Članak 114.

U članku 626. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tko

1. kao član uprave, odnosno izvršni direktor društva protivno odredbi članka 251. stavka 1., odnosno članka 442. stavka 2. ovoga Zakona, iako je društvo u gubitku, ne sazove glavnu skupštinu, odnosno skupštinu društva i o tome je ne izvijesti ili

2. kao član društva koji vodi poslove javnog trgovačkog ili komanditnog društva, a ako je taj član pravna osoba, kao fizička osoba koja vodi poslove toga člana, ili kao likvidator javnog trgovačkog ili komanditnog društva, ili kao član uprave, odnosno izvršni direktor dioničkog društva protivno odredbi članka 251. stavka 2. ovoga Zakona, ili kao član uprave društva s ograničenom odgovornošću protivno odredbi članka 431.c ovoga Zakona, ili kao likvidator dioničkog društva, odnosno društva s ograničenom odgovornošću, u vezi s odredbom članka 374. stavka 2., odnosno u vezi s odredbom članka 471. stavka 5. ovoga Zakona, ili kao član uprave ili likvidator gospodarskog interesnog udruženja protivno odredbi članka 606.a stavka 1. ovoga Zakona, u slučaju da je društvo nesposobno za plaćanje ili da je prezaduženo ne zatraži otvaranje stečajnog postupka,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.«.

Članak 115.

U članku 630. stavku 1. točki 5. riječi: »613. stavak 8.« zamjenjuju se riječima: »613. stavak 10.«.

U točki 18. riječi: »uloga« zamjenjuju se riječima: »poslovnog udjela«.

U točki 25.a broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »8.«.

U točki 30.b riječ: »izvješće« zamjenjuje se riječju: »bilješku«, riječi: »revizorovo izvješće« zamjenjuju se riječima: »revizorovu bilješku«, a riječ: »izvješća« zamjenjuje se riječju: »bilješke«.

U točki 57. riječ: »ulog« zamjenjuje se riječima: »poslovni udio«.

U točki 58. riječ: »uloga« zamjenjuje se riječima: »poslovnog udjela«, a riječ: »društvo« zamjenjuje se riječju: »društvu«.

Članak 116.

U članku 631. stavku 1. točki 11. riječi: »263.d stavak 1.« zamjenjuju se riječima: »263.c«.

Iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi:

»12. netočno, nepotpuno, nepravodobno potvrdi ili uopće ne potvrdi da mu je prispio dani glas ili netočno, nepotpuno, nepravodobno proslijedi ili uopće ne proslijedi tu potvrdu dioničaru (članak 274. stavak 1. treća i četvrta rečenica, u vezi i sa stavkom 2. drugom rečenicom tog članka).«.

Dosadašnje točke 12. i 13., koje postaju točke 13. i 14., mijenjaju se i glase:

»13. netočno, nepotpuno, nepravodobno prenese ili uopće ne prenese informacije iz članka 297.a stavka 1. ovoga Zakona (članak 297.a stavak 3. prva rečenica, također u vezi s drugom rečenicom također u vezi s člankom 281. stavkom 5. trećom rečenicom i članak 297.c stavak 1. druga rečenica i članak 297.d stavak 4. druga rečenica),«.

14. netočno, nepotpuno, nepravodobno prenese ili uopće ne prenese informacije koje je dobio na temelju odredbi članka 297.a stavka 1. ovoga Zakona (članak 297.b stavak 1. prva rečenica, također u vezi sa stavkom 2., također u vezi s člankom 281. stavkom 5. trećom rečenicom i članak 297.c stavak 1. prva rečenica i članak 297.d stavak 4. prva ili treća rečenica),«.

Dosadašnja točka 14. postaje točka 15.

Dosadašnja točka 15., koja postaje točka 16., mijenja se i glasi:

»16. netočno, nepotpuno, nepravodobno proslijedi ili uopće ne proslijedi zahtjev za informiranje društva dalje posredniku koji mu neposredno prethodi u lancu sve dok ne stigne do posrednika koji pohranjuje dionice za dioničara (članak 297.d stavak 3.),«.

Točka 16. briše se.

Točka 22. briše se.

Dosadašnja točka 23. postaje točka 22.

U stavku 3. broj: »21.« zamjenjuje se brojem: »22.«.

Članak 117.

U Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 114/22.) u članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Društva s ograničenom odgovornošću iz stavka 1. ovoga članka dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine poslovne udjele s odredbama članka 389. koji je izmijenjen člankom 12. ovoga Zakona, članka 390. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona, članka 390.a koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona i članka 445. koji je izmijenjen člankom 16. ovoga Zakona. Obveza usklađenja nije ograničena rokom, ali ono se mora provesti prilikom prve promjene izjave o osnivanju odnosno društvenog ugovora, statusne promjene društva ili promjene nekog od poslovnih udjela u društvu. Usklađenje se ne mora provesti prilikom prijenosa odnosno drugog raspolaganja poslovnim udjelom, niti u vezi s prijenosom odnosno drugim raspolaganjem poslovnim udjelom. Kad se provodi, usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve poslovne udjele društva.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 118.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članaka 222., 223., 224. i 225. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.).

Članak 119.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa uskladit će Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i uvjetima korištenja evidencije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva (»Narodne novine«, br. 27/23.) s odredbama ovoga Zakona do 1. siječnja 2024.

Članak 120.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članaka 4. i 5. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/38

Zagreb, 20. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.