Zakon o mjerama ograničavanja

NN 133/2023 (7.11.2023.), Zakon o mjerama ograničavanja

HRVATSKI SABOR

1817

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MJERAMA OGRANIČAVANJA

Proglašavam Zakon o mjerama ograničavanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. listopada 2023.

Klasa: 011-02/23-02/103
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 2. studenoga 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O MJERAMA OGRANIČAVANJA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje primjena, provođenje i nadzor nad primjenom mjera ograničavanja koje se u Republici Hrvatskoj provode na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

Cilj Zakona

Članak 2.

Mjere ograničavanja primjenjuju se na fizičke i pravne osobe, države, teritorije i entitete, organizacije i druge subjekte, koji su obuhvaćeni mjerama ograničavanja, a radi zaštite demokratskih vrijednosti, vladavine prava, ljudskih prava i načela međunarodnog prava te očuvanja međunarodnog mira, sprječavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti.

Odgovarajuća primjena drugih propisa

Članak 3.

(1) Na pitanja u vezi s pravom vlasništva i drugim stvarnim pravima koja nisu drukčije uređena ovim Zakonom ili mjerama ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuje se zakon kojim se uređuje pravo vlasništva i druga stvarna prava.

(2) Na pitanja ustroja i upravljanja trgovačkim društvima koja nisu drukčije uređena ovim Zakonom ili mjerama ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuje se zakon kojim se uređuju osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava te povezanih društava.

(3) U postupku provođenja mjera ograničavanja, a u slučajevima poduzimanja preventivnih mjera u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju mjere, radnje i postupci koji se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.

(4) Na pitanja zaštite povjerljivih podataka na odgovarajući način primjenjuje se zakon kojim se uređuje tajnost podataka i uredba kojom se uređuje način označavanja klasificiranih podataka, sadržaj i izgled uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima.

(5) Na pitanja u području trgovine i pružanja usluga u vezi s robom s dvojnom namjenom, koja nisu drukčije uređena ovim Zakonom, primjenjuje se zakon kojim se uređuje nadzor robe s dvojnom namjenom.

Temeljni pojmovi

Članak 4.

(1) Mjerama ograničavanja, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

1. mjere Europske unije koje se donose na temelju članka 29. Ugovora o Europskoj uniji ili na temelju članka 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

2. mjere utvrđene rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda

3. mjere drugih međunarodnih organizacija koje obvezuju Republiku Hrvatsku sukladno međunarodnom pravu i

4. mjere donesene odlukom Vlade na prijedlog ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(2) Mjere ograničavanja obuhvaćaju:

1. ograničenje raspolaganja imovinom

2. zabranu ulaska na državno područje Republike Hrvatske ili zabranu tranzita preko državnog područja Republike Hrvatske

3. potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa

4. potpuno ili djelomično ograničenje trgovine, uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga te poštanskog prometa, prometnih, elektroničkih i drugih komunikacija

5. embargo na oružje i vojnu opremu

6. prekid diplomatskih odnosa i

7. druge mjere u skladu s međunarodnim i europskim pravom.

(3) Imovinom i drugim sredstvima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se bilo koja imovina koja uključuje, ali se ne ograničava na financijsku imovinu, gospodarske izvore (uključujući naftu i druge prirodne izvore), imovinu svake vrste, materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, neovisno o tome kako je ona stečena, kao i pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, uključujući elektroničke ili digitalne, kojima se dokazuje vlasništvo ili udio u takvim sredstvima i imovini što uključuje, ali se ne ograničava na bankovne kredite, putničke čekove, bankovne čekove, novčane uputnice, dionice, poslovne udjele, vrijednosnice, obveznice, mjenice ili akreditive te bilo kakve kamate, dividende ili drugi prihod ili vrijednost koja je stečena ili proizlazi iz takvih sredstava i druge imovine te svaka druga imovina koja može biti upotrijebljena za stjecanje sredstava, dobara ili usluga, uključujući virtualnu imovinu kako je definirana u zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(4) Ograničavanje raspolaganja imovinom u smislu ovoga Zakona, među ostalim, smatra se:

1. zamrzavanje cjelokupne imovine i drugih gospodarskih izvora koji su u vlasništvu, posjedu ili na drugi način pripadaju subjektu prema kojem se mjere primjenjuju ili su pod njegovom kontrolom ili nadzorom te imovine i drugih sredstava pod zajedničkim ili neizravnim nadzorom subjekta, prema kojem se mjere primjenjuju, te zamrzavanje financijskih sredstava i imovine koji proizlaze ili su nastali iz financijskih sredstava ili druge imovine u vlasništvu ili pod izravnom kontrolom subjekta prema kojem se mjere primjenjuju te financijskih sredstava ili druge imovine osoba koje djeluju u ime ili po nalogu subjekta prema kojem se mjere primjenjuju

2. zabrana pristupa financijskim sredstvima i drugim gospodarskim izvorima te zabrana stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava i gospodarskih izvora, izravno ili neizravno, subjektu prema kojemu se mjere primjenjuju ili putem povezanih osoba koje djeluju u ime ili za račun subjekta.

(5) Zamrzavanje financijskih sredstava, u smislu ovoga Zakona, među ostalim, znači sprječavanje svakog premještaja, prijenosa, izmjene ili upotrebe financijskih sredstava, pristupa financijskim sredstvima ili poslovanja s financijskim sredstvima na bilo koji način koji bi za posljedicu imao bilo kakvu promjenu njihove količine, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, naravi, odredišta ili drugu promjenu kojom bi se omogućila uporaba tih financijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem.

(6) Zamrzavanje gospodarskih izvora, u smislu ovoga Zakona, znači sprječavanje upotrebe gospodarskih izvora za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na njihovu prodaju, davanje u najam ili stavljanje pod hipoteku.

(7) Ograničenje iz stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na priljev na zamrznute račune na osnovi kamata odnosno drugih prihoda tih računa, pod uvjetom da se na svaku takvu kamatu odnosno prihod i dalje primjenjuje odredba stavka 4. točke 1. ovoga članka.

(8) Odredba stavka 4. točke 2. ovoga članka ne sprječava priljev na zamrznuti račun sredstva transferiranih od trećih osoba u korist računa subjekta prema kojem se primjenjuju mjere ograničavanja, pod uvjetom da su svi takvi priljevi po tom računu također zamrznuti.

(9) Povezanom osobom, u smislu ovoga Zakona, smatra se fizička ili pravna osoba, ili drugi subjekt, povezana sa subjektima obuhvaćenima mjerama ograničavanja tako da izravno ili neizravno putem jednoga ili više posrednika ima kontrolu nad subjektom obuhvaćenog mjerama ograničavanja ili je pod kontrolom subjekta obuhvaćenog mjerama ograničavanja.

(10) Izuzeće od primjene mjera ograničavanja, u smislu ovoga Zakona, odnosi se na postupanje za koje nije potrebno odobrenje nadležnog tijela jer je kao izuzeće propisano pravnim aktom kojim su uvedene mjere ograničavanja.

(11) Odstupanje od primjene mjera ograničavanja, u smislu ovoga Zakona, odnosi se na postupanje za koje je potrebno odobrenje nadležnog tijela iz članka 12. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ako su ispunjeni uvjeti propisani pravnim aktom kojim su uvedene mjere ograničavanja.

Neutralno korištenje termina s rodnim značenjem

Članak 5.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski spol.

DIO DRUGI
STALNA SKUPINA ZA PRIMJENU I PRAĆENJE PROVEDBE MJERA OGRANIČAVANJA

Članak 6.

(1) Vlada donosi odluku o osnivanju Stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe mjera ograničavanja (u daljnjem tekstu: Stalna skupina), kojom se pobliže uređuje njezin ustroj, zadaće, način donošenja odluka i ovlasti, a koju koordinira predstavnik ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(2) Stalna skupina zadužena je za usuglašavanje stajališta, koordinaciju i praćenje zajedničkih politika i aktivnosti u postizanju strateških i operativnih ciljeva u području provođenja mjera ograničavanja, donošenje procedura i općenitih smjernica, te po potrebi preporuka i mišljenja o primjeni mjera ograničavanja, kao i za ostale poslove koji su joj izričito povjereni ovim Zakonom.

(3) Nadležno tijelo državne uprave koje je zastupljeno u radu Stalne skupine može, nakon razmatranja u okviru Stalne skupine, predložiti Vladi donošenje uredbe o provedbi odluka, uredaba i provedbenih uredaba Vijeća Europske unije o mjerama ograničavanja, ako je predviđena nadležnost država članica u odlučivanju o pojedinim pitanjima.

(4) Čelnik nadležnog tijela koje je zastupljeno u radu Stalne skupine ovlašten je, radi ujednačene primjene mjera ograničavanja, donijeti smjernice iz svoje nadležnosti, sukladno odredbama zakona kojim se regulira sustav državne uprave te zakona kojima se reguliraju zadaće, ovlasti i ustroj Hrvatske narodne banke i zakona kojima se reguliraju zadaće, ovlasti i ustroj Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

(5) Fizičke i pravne osobe te drugi subjekti iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona mogu od nadležnog tijela koje je zastupljeno u radu Stalne skupine zatražiti davanje upute o primjeni pojedine odredbe ovoga Zakona ili pojedine mjere ograničavanja iz područja nadležnosti tog tijela.

(6) Radi ujednačene primjene ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata nadležno tijelo koje je zastupljeno u radu Stalne skupine može prije izdavanja smjernica i uputa iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, u slučaju potrebe, zatražiti mišljenje Stalne skupine.

(7) Smjernice iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vanjske poslove, a smjernice iz stavka 4. ovoga članka na mrežnim stranicama nadležnog tijela koje je donijelo te smjernice.

(8) Kada iz prirode upita iz stavka 5. ovoga članka proizlazi da je potrebno tumačenje izravno primjenjivih propisa Europske unije, Stalna skupina uputit će takav upit Europskoj komisiji putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove ili drugog nadležnog tijela ako se radi o specifičnim resornim pitanjima.

DIO TREĆI
PRIMJENA I PROVOĐENJE MJERA OGRANIČAVANJA

Izravna primjena

Članak 7.

(1) Mjere ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona izravno se primjenjuju u Republici Hrvatskoj bez odgode s danom njihova stupanja na snagu.

(2) Mjere ograničavanja uvedene rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, kao i konsolidirani sankcijski popisi Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda izravno su obvezujući u Republici Hrvatskoj do trenutka donošenja ili ažuriranja odgovarajućeg pravnog akta Vijeća Europske unije.

(3) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove objavljuje bez odgode na svojoj mrežnoj stranici informaciju o stupanju na snagu mjera ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, zajedno s poveznicom na važeće sankcijske popise Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Europske unije, kao i poveznicom na mjere ograničavanja iz članka 4. stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(4) Radi osiguravanja učinkovite provedbe mjera ograničavanja ministarstvo nadležno za vanjske poslove vodi u elektroničkom obliku bazu podataka o mjerama ograničavanja koja sadrži ažurirane mjere iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona i koja je dostupna na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(5) Obveznici iz članka 8. stavaka 1. i 2. dužni su primjenjivati mjere iz stavka 2. ovoga članka od trenutka njihove objave sukladno stavku 3. ovoga članka.

(6) Čelnik svakog nadležnog tijela iz članaka 8., 12. i 13. ovoga Zakona dužan je odrediti kontakt-točku za mjere ograničavanja iz svog djelokruga koja, među ostalim, od ministarstva nadležnog za vanjske poslove izravno zaprima informaciju o stupanju na snagu mjera ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, te o imenovanju izvijestiti sve članove Stalne skupine iz članka 6. ovoga Zakona i podatke o kontakt-točki učiniti dostupnim javnosti na svojim mrežnim stranicama.

(7) Nadležna tijela za provedbu i primjenu mjera ograničavanja dužna su na svojim mrežnim stranicama objaviti i održavati ažuriranu poveznicu na mrežnu stranicu iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Nadzorna tijela iz članka 13. ovoga Zakona dužna su bez odgode na svojim mrežnim stranicama objaviti poveznicu na mrežnu stranicu iz stavka 3. ovoga članka.

(9) Zabranjene su bilo kakve radnje s ciljem izravnog ili neizravnog svjesnog izbjegavanja mjera iz članka 4. stavaka 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona.

Primjena mjera ograničavanja i obveznici postupanja u skladu s odredbama ovoga Zakona

Članak 8.

(1) Sve fizičke i pravne osobe, tijela državne uprave i drugi subjekti dužni su postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, pravne osobe, tijela državne uprave i drugi subjekti dužni su osigurati izravnu primjenu mjera ograničavanja u svom djelokrugu.

(3) Ako drukčije nije propisano odredbama ovoga Zakona, za primjenu mjera ograničavanja raspolaganja gospodarskim izvorima primarno su nadležni:

1. za plovila i pomorske objekte – ministarstvo nadležno za promet koje će u registar plovila odnosno pomorskih objekata upisati zabilježbu mjere ograničavanja, o čemu će posebno izvijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove radi upisa u njihovu evidenciju

2. za zrakoplove – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo koja će u registar civilnih zrakoplova Republike Hrvatske upisati zabilježbu mjere ograničavanja, o čemu će posebno izvijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove radi upisa u njihovu evidenciju

3. za motorna vozila – ministarstvo nadležno za unutarnje poslove koje će u registar registriranih i označenih vozila upisati zabilježbu mjere ograničavanja

4. za željeznička vozila – Agencija za sigurnost željezničkog prometa koja će u registar željezničkih vozila upisati zabilježbu mjere ograničavanja, o čemu će posebno izvijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove radi upisa u njihovu evidenciju

5. za civilno oružje – ministarstvo nadležno za unutarnje poslove koje će u evidenciju o registriranom civilnom oružju upisati zabilježbu mjere ograničavanja.

(4) Za primjenu mjere zabrane ulaska na državno područje Republike Hrvatske ili tranzita preko državnog područja Republike Hrvatske primarno je nadležno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

(5) Za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog prekida gospodarskih odnosa primarno je nadležno ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(6) Za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog ograničenja uvoza, izvoza i provoza primarno je nadležno ministarstvo nadležno za financije – Carinska uprava.

(7) Za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog ograničenja pružanja usluga nadležno je svako tijelo koje sukladno svom djelokrugu i ovlastima nadzire ili regulira uslužne djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(8) Za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog ograničenja cestovnog, zrakoplovnog, željezničkog i pomorskog prometa (u daljnjem tekstu: prometne komunikacije) primarno je nadležno ministarstvo nadležno za promet.

(9) Za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog ograničenja poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija primarno je nadležna Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

(10) Za primjenu mjere embarga na oružje i vojnu opremu primarno je nadležno ministarstvo nadležno za gospodarske poslove.

(11) Za primjenu mjera ograničavanja za robu dvojne namjene primarno je nadležno ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(12) Za primjenu mjere prekida diplomatskih odnosa primarno je nadležno ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(13) Za primjenu mjere ograničavanja na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima nadležno je Središnje klirinško depozitarno društvo.

(14) Za primjenu mjera ograničavanja raspolaganja poslovnim udjelima i nekretninama nadležni su trgovački i općinski sudovi u Republici Hrvatskoj.

(15) Nadležni trgovački sud će u sudski registar upisati zabilježbu međunarodne mjere zabrane raspolaganja, opterećenja i prijenosa poslovnih udjela na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada, kao i odluka Stalne skupine.

(16) Nadležni trgovački sud će u sudskom registru izvršiti upis brisanja zabilježbe međunarodne mjere zabrane raspolaganja, opterećenja i prijenosa poslovnih udjela na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada, kao i odluka Stalne skupine.

(17) Nadležni općinski sud će kao zemljišnoknjižni sud u zemljišnoknjižni uložak upisati zabilježbu međunarodne mjere ograničenja slobodnoga upravljanja i raspolaganja na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada, kao i odluka Stalne skupine.

(18) Nadležni općinski sud će kao zemljišnoknjižni sud u zemljišnoknjižnom ulošku brisati upis zabilježbe međunarodne mjere ograničenja slobodnoga upravljanja i raspolaganja na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada, kao i odluka Stalne skupine.

(19) Subjekti iz stavka 2. ovoga članka mogu, najdulje na rok od deset radnih dana, privremeno ograničiti raspolaganje gospodarskim izvorima i financijskim sredstvima kada je nužno provjeriti podatke o određenoj osobi ili sredstvima, uključujući pribavljanje dodatnih podataka, informacija i dokumentacije u zemlji i inozemstvu ili kada postoje razlozi za sumnju da su gospodarski izvori, financijska sredstva ili određena osoba predmetom mjera ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona.

(20) Nakon isteka roka iz stavka 19. ovoga članka subjekti iz stavka 2. ovoga članka, ako utvrde da su gospodarski izvori, financijska sredstva ili određena osoba predmetom mjera ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, dužni su primijeniti tu mjeru ograničavanja.

(21) Čelnici tijela državne uprave predlažu Vladi donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa potrebnih za učinkovitu primjenu mjera ograničavanja u njihovoj resornoj nadležnosti.

(22) Čelnici tijela državne uprave podzakonskim propisima uređuju postupke potrebne za učinkovitu provedbu i primjenu mjera ograničavanja u svom djelokrugu.

(23) Čelnici tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, ako uz primarno nadležno tijelo ili pravnu osobu iz stavaka 3. do 11. ovoga članka postoji tijelo državne uprave ili pravna osoba s javnim ovlastima koja ima dio nadležnosti u određenom području, sklapaju sporazum o suradnji u provedbi mjera ograničavanja u tom području.

(24) Subjekti iz stavaka 1. do 14. ovoga članka dužni su o primjeni mjera ograničavanja bez odgađanja, a najkasnije sljedeći radni dan, izvijestiti tijelo koje vodi Zbirku podataka iz članka 16. ovoga Zakona te nadzorno tijelo iz članka 13. ovoga Zakona koje je zaduženo za nadzor nad takvim subjektom.

(25) Subjekti iz stavaka 1. do 14. ovoga članka dužni su o primjeni mjera ograničavanja izvijestiti i drugo relevantno tijelo ako je obveza obavještavanja propisana uredbom Europske unije, na način i u roku koji je propisan uredbom.

(26) Kada utvrde postojanje okolnosti koje upućuju na mogućnost kršenja ili izbjegavanja mjera ograničavanja, uključujući i kada postoji sumnja na to da se mjere ograničavanja krše ili izbjegavaju posredstvom povezanih osoba, ili kada su u posjedu informacija koje bi nadležnim tijelima bile potrebne za provođenje mjera ograničavanja, obveznici postupanja u skladu s odredbama ovoga Zakona dužni su bez odgađanja odnosno najkasnije prvog radnog dana nakon saznanja za njihovo postojanje dostaviti takve podatke i informacije nadležnom tijelu koje je sukladno ovome članku zaduženo za provođenje takvih mjera ograničavanja.

Uvrštavanje na sankcijske popise

Članak 9.

(1) Stalna skupina na inicijativu bilo kojeg njezina člana te na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela, kao i drugih relevantnih tijela razmatra mogućnosti te uz suglasnost Vlade donosi odluku o prijedlogu za uvrštavanje fizičke ili pravne osobe, ili drugog subjekta na sankcijski popis Europske unije, o čemu konačnu odluku donosi Vijeće Europske unije.

(2) Stalna skupina na inicijativu bilo kojeg njezina člana te na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela, kao i drugih relevantnih tijela razmatra mogućnosti i uz suglasnost Vlade donosi odluku o prijedlogu za uvrštavanje fizičke ili pravne osobe, ili drugog subjekta na sankcijski popis Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) i 1988 (2011), i drugih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na temelju kojih se usvajaju sankcijski popisi, kao i o utvrđivanju s njima povezanih osoba sukladno kriterijima iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona.

(3) Stalna skupina na prijedlog bilo kojeg njezina člana te na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela i drugih relevantnih tijela razmatra mogućnost utvrđivanja povezanih osoba sukladno kriterijima iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona i uz suglasnost Vlade donosi odluku o utvrđivanju povezanosti određene osobe s osobom na popisu mjera ograničavanja, a na koje se posljedično te mjere također primjenjuju.

(4) Prijedlozi iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka podnose se ako postoji sumnja ili razlog za sumnju da se radi o osobi na koju bi se trebali primijeniti kriteriji za uvrštavanje na određeni sankcijski popis odnosno ako postoji sumnja ili razlog za sumnju da se radi o povezanoj osobi iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona.

(5) Prijedlozi iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju biti obrazloženi, a prijedlozi članova Stalne skupine moraju biti podneseni pisanim putem.

(6) Postupci iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka provode se bez prethodne obavijesti i sudjelovanja fizičke osobe ili predstavnika pravne osobe ili drugog subjekta, za kojeg se određeni prijedlog podnosi.

(7) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka za uvrštavanje fizičke ili pravne osobe ili drugog subjekta na sankcijske popise Europske unije na koje je Vlada dala suglasnost ministarstvo nadležno za vanjske poslove dostavlja nadležnom radnom tijelu Vijeća Europske unije.

(8) Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka za uvrštavanje fizičke ili pravne osobe ili drugog subjekta na sankcijske popise Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na koje je Vlada dala suglasnost ministarstvo nadležno za vanjske poslove dostavlja sankcijskim odborima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na propisanom obrascu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

(9) Prijedlozi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sadrže, među ostalim:

1. nalaze koji upućuju na to da su ispunjeni kriteriji za uvrštavanje na određeni sankcijski popis

2. identifikacijske podatke za fizičku ili pravnu osobu ili drugi subjekt koji je predmet prijedloga za uvrštenje na sankcijski popis

3. detalje o eventualnim vezama s fizičkim ili pravnim osobama koje se u tom trenutku već nalaze na određenom sankcijskom popisu

4. informacije o bilo kakvim drugim relevantnim djelima ili aktivnostima fizičkih ili pravnih osoba

5. dokaze i dokumente na kojima se prijedlog temelji

6. informaciju o tome može li se objaviti da je Republika Hrvatska podnositeljica prijedloga.

(10) Odluka iz stavka 3. ovoga članka koja se podnosi na suglasnost Vladi obvezno sadrži sljedeće:

1. nalaze koji upućuju na to da su ispunjeni kriteriji navedeni u članku 4. stavku 9. ovoga Zakona

2. detalje o vezama s konkretnom fizičkom ili pravnom osobom ili osobama koje se u tom trenutku već nalaze na određenom sankcijskom popisu te detalje o odnosima povezanosti odnosno kontrole

3. informacije o bilo kakvim drugim relevantnim djelima ili aktivnostima fizičkih ili pravnih osoba

4. dokaze i dokumente na kojima se prijedlog temelji.

(11) O prijedlozima iz stavaka 1. i 2. i odluci iz stavka 3. ovoga članka Stalna skupina odlučuje na sjednicama koje se mogu održati i elektroničkim putem, o čemu se sastavlja zapisnik koji se dostavlja članovima Stalne skupine.

(12) Kada Stalna skupina Vladi na suglasnost dostavlja prijedloge iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i odluke iz stavka 3. ovoga članka, uz te prijedloge i/ili odluke dostavlja i zapisnik s takve sjednice.

(13) Prijedlozi, odluke i zapisnici iz ovoga članka predstavljaju podatke u odnosu na koje je moguće ograničiti pravo pristupa korisniku informacija, ovisno o rezultatima testa razmjernosti i javnog interesa koji se provodi prema odredbama zakona o pravu na pristup informacijama.

Uvođenje mjera ograničavanja sukladno Rezoluciji 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda

Članak 10.

(1) Vlada, na prijedlog ministarstva nadležnog za vanjske poslove, donosi odluku o mjerama ograničavanja u odnosu na određene fizičke ili pravne osobe i druge subjekte, sukladno Rezoluciji 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

(2) Stalna Skupina, na inicijativu bilo kojeg njezina člana ili na prijedlog treće države te na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela ili drugih relevantnih tijela te koristeći kriterije iz Rezolucije 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP Europske unije o primjeni posebnih mjera za borbu protiv terorizma, izrađuje nacrt prijedloga odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka sadrži nalaze koji upućuju na to da su ispunjeni kriteriji navedeni u Rezoluciji 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, informacije o bilo kakvim drugim relevantnim djelima ili aktivnostima fizičkih ili pravnih osoba, te dokaze i dokumente na kojima se prijedlog temelji.

(4) Odlukom Vlade iz stavka 1. ovoga članka propisuju se vrste mjera ograničavanja, način primjene, vremensko trajanje, nadležnost i izuzeća, u skladu s međunarodnim i europskim pravom te sukladno odredbama ovoga Zakona.

(5) Odluka Vlade iz stavka 1. ovoga članka sadrži i ovlast ministarstvu nadležnom za vanjske poslove da Vijeću Europske unije i trećim državama predloži uvođenje mjera ograničavanja protiv pravne ili fizičke osobe te drugog subjekta protiv kojih su tom odlukom uvedene mjere ograničavanja sukladno Rezoluciji 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

(6) Fizičke ili pravne osobe te drugi subjekti i s njima povezane osobe nad kojima se na temelju odluke Vlade iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju mjere ograničavanja mogu putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove podnijeti obrazloženi zahtjev Stalnoj skupini za njihovim brisanjem.

(7) Stalna skupina, na inicijativu zainteresirane fizičke ili pravne osobe ili drugog subjekta, te na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela ili drugih relevantnih tijela, u slučaju opravdanosti zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka, putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove predlaže Vladi ukidanje odluke o mjerama ograničavanja u odnosu na određene fizičke i pravne osobe i druge subjekte, pri čemu se na takav prijedlog na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 9. stavaka 11.,12. i 13. ovoga Zakona.

(8) Postupci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provode se bez prethodne obavijesti i sudjelovanja fizičke osobe ili predstavnika pravne osobe ili drugog subjekta, za kojeg se određeni prijedlog podnosi.

Brisanje sa sankcijskih popisa

Članak 11.

(1) Ako Stalna skupina, na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela ili drugih relevantnih tijela, utvrdi da su prestali razlozi za sankcioniranje fizičke ili pravne osobe i drugih subjekata uvrštenih na sankcijski popis Europske unije, uz suglasnost Vlade putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove predlaže brisanje sa sankcijskog popisa Vijeću Europske unije, pri čemu se na takav prijedlog na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 9. stavaka 9., 11. i 12. ovoga Zakona.

(2) Ako Stalna skupina, na inicijativu zainteresirane fizičke ili pravne osobe ili drugog subjekta te na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela ili drugih relevantnih tijela, utvrdi da su prestali razlozi za sankcioniranje fizičke ili pravne osobe ili drugog subjekta uvrštenih na sankcijski popis Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na temelju rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) i 1988 (2011), uz suglasnost Vlade putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove predlaže brisanje sa sankcijskog popisa sankcijskom odboru Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

(3) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove obavijestit će fizičku ili pravnu osobu ili drugi subjekt koji je na temelju članka 9. ovoga Zakona uvršten na sankcijski popis Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na temelju rezolucija 1267 (1999) i 1989 (2011) o njegovu pravu podnošenja zahtjeva za brisanje sa sankcijskog popisa Uredu pravobranitelja Ujedinjenih naroda (Office of the Ombudsperson) ili prema Rezoluciji 1988 (2011) Središnjoj točki uspostavljenoj Rezolucijom 1730 (2006).

Nadležna tijela za odlučivanje o zahtjevima za odstupanje i drugim zahtjevima

Članak 12.

(1) Tijela nadležna za odlučivanje o odstupanjima od primjene pojedine mjere ograničavanja iz članka 4. stavka 2. točaka 1. do 3. te 5. do 7. ovoga Zakona, kao i za izdavanje drugih potrebnih odobrenja u vezi s primjenom tih mjera ograničavanja te odlučivanje o drugim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba u vezi s primjenom tih mjera ograničavanja su:

1. za ograničenje raspolaganja gospodarskim izvorima i financijskim sredstvima

a. plovila i pomorski objekti – ministarstvo nadležno za promet

b. zrakoplovi – ministarstvo nadležno za promet

c. željeznička vozila – ministarstvo nadležno za promet

d. registrirana i označena vozila – ministarstvo nadležno za unutarnje poslove

e. civilno oružje – ministarstvo nadležno za unutarnje poslove

f. nekretnine – ministarstvo nadležno za pravosuđe

g. poslovni udjeli i dionice – ministarstvo nadležno za pravosuđe

h. financijska sredstva – ministarstvo nadležno za financije

2. za zabranu ulaska na državno područje Republike Hrvatske ili zabranu tranzita preko državnog područja Republike Hrvatske – ministarstvo nadležno za unutarnje poslove

3. za potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa – ministarstvo nadležno za vanjske poslove

4. za embargo na oružje i vojnu opremu – ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(2) Tijela nadležna za odlučivanje o odstupanjima od primjene pojedine mjere ograničavanja iz članka 4. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona i za odlučivanje o drugim potrebnim odobrenjima u vezi s primjenom tih mjera ograničavanja te odlučivanje o zahtjevima fizičkih i pravnih osoba u vezi s primjenom tih mjera ograničavanja su:

1. za trgovinu, uvoz, izvoz, provoz i usluge – ministarstvo nadležno za gospodarstvo

2. za prometne komunikacije – ministarstvo nadležno za promet

3. za poštanski promet i elektroničke komunikacije – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

(3) Za postupanja iz stavka 2. ovoga članka za robu s dvojnom namjenom o odstupanjima odlučuje ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(4) Ako je nadležnom tijelu iz stavaka 1. do 3. ovoga članka potrebna suradnja s drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, ono koordinira tu suradnju, te u tu svrhu može od drugih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima tražiti sve podatke koji su mu potrebni za donošenje odluke iz stavaka 1. do 3. ovoga članka, uključujući i stručna mišljenja tih tijela.

(5) Tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužni su nadležnom tijelu iz stavaka 1. do 3. ovoga članka dostaviti podatke i stručna mišljenja iz stavka 4. ovoga članka u roku koji odredi nadležno tijelo, a najkasnije u roku od petnaest dana od primitka zahtjeva.

(6) Nadležno tijelo iz stavaka 1. do 3. ovoga članka može, nakon provedenih konzultacija iz stavka 4. ovoga članka, prije odlučivanja o zahtjevu zatražiti mišljenje Stalne skupine iz članka 6. ovoga Zakona.

(7) U postupku odlučivanja o odstupanju, kao i o drugim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba podnesenima na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći upravni postupak, osim ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

(8) Odredbe zakona kojim je uređen opći upravni postupak primjenjuju se na zahtjeve koji se podnose na temelju izravno primjenjivih propisa Europske unije, osim ako u tim propisima nije drukčije određeno.

(9) Protiv rješenja koja nadležna tijela donose na temelju stavaka 1. do 3. ovoga članka u pitanjima iz svoga djelokruga nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(10) Čelnici nadležnih tijela predlažu Vladi donošenje ili izmjene zakonskih i drugih propisa potrebnih za učinkovito postupanje po zahtjevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.

(11) Čelnici nadležnih tijela podzakonskim propisima, ili internim aktima, uređuju postupke potrebne za učinkovito postupanje po zahtjevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka u njihovoj resornoj nadležnosti.

(12) Kontakt-točke iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona predstavljaju i kontakt-točke za postupanje po zahtjevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka u njihovoj resornoj nadležnosti.

(13) Na dostavu podataka i stručnih mišljenja u skladu sa stavcima 4. i 5. ovoga članka ne primjenjuje se zabrana otkrivanja podataka koji su posebnim propisima koji se primjenjuju na pravne osobe s javnim ovlastima određeni kao povjerljivi.

(14) Subjekt primjene mjera ograničavanja iz članka 8. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona postupaju sukladno izuzeću od primjene mjere ograničavanja utvrđenim pravnim aktima iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.

Tijela nadležna za provođenje nadzora

Članak 13.

(1) Tijela nadležna za provođenje nadzora nad provedbom mjera ograničavanja (u daljnjem tekstu: nadzorna tijela) su:

1. ministarstvo nadležno za financije:

a. Porezna uprava za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

b. Financijski inspektorat za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

c. Carinska uprava za provođenje nadzora nad uvozom, izvozom i provozom roba koje su predmet mjera ograničavanja

2. Hrvatska narodna banka za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

3. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, te kod ostalih subjekata kojima Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdaje odobrenje za rad sukladno posebnim propisima

4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te davatelja poštanskih usluga, u skladu s propisima kojima su uređene elektroničke komunikacije i poštanske usluge

5. Državni inspektorat za nadzor provedbe mjere ograničavanja trgovine

6. ministarstvo nadležno za promet za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisima kojima su uređene prometne komunikacije

7. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod trgovačkih sudova koji provode upis u sudski registar

8. županijski sudovi za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod općinskih sudova koji provode upis u zemljišne knjige.

(2) Nadzorna tijela odgovorna su za nadzor nad učinkovitom provedbom mjera ograničavanja iz svoga djelokruga odnosno za nadzor nad učinkovitom provedbom mjera ograničavanja od strane subjekata koje nadziru.

(3) Nadzorna tijela dužna su provoditi mjere kojima se osigurava usklađenost subjekata koje nadziru s odredbama ovoga Zakona.

Mjere i radnje nadzornih tijela

Članak 14.

(1) U svrhu provođenja nadzora prema članku 13. ovoga Zakona na ovlasti za nadzor Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se regulira sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i odredbe zakona kojima se reguliraju zadaće, ovlasti i ustroj Hrvatske narodne banke i zakona kojima se reguliraju zadaće, ovlasti i ustroj Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

(2) Kada nadzorno tijelo iz članka 13. stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona u obavljanju nadzora, pregledom dokumentacije ili na drugi način utvrdi povrede odredaba ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa i/ili nepravilnosti u poslovanju, ovlašteno je:

1. dati pisano upozorenje subjektu nadzora ako utvrdi nepravilnosti u provedbi ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa

2. rješenjem naložiti mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu subjekta nadzora u roku koji nadzorno tijelo samo odredi

3. ako tijekom provođenja nadzora utvrdi postojanje osnovane sumnje da je počinjen prekršaj propisan ovim Zakonom, podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu

4. rješenjem privremeno ograničiti i/ili zabraniti subjektu nadzora obavljanje određene poslovne aktivnosti ili pružanje usluge u trajanju od najdulje 12 mjeseci ako tijekom nadzora utvrdi da će obavljanje poslovne aktivnosti ili pružanje usluge vjerojatno dovesti do novih povreda odredbi ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa

5. nakon što je podnesen optužni prijedlog, predložiti nadležnomu sudu izricanje zabrane obavljanja određene dužnosti, djelatnosti ili poslova subjektu nadzora kao mjere opreza ili kao zaštitne mjere

6. poduzeti ostale mjere i radnje za koje je zakonom ovlašteno.

(3) Ako subjekt nadzora ne postupi sukladno pisanom upozorenju iz stavka 2. točke 1. ovoga članka, nadzorno tijelo iz članka 13. stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona ovlašteno je donijeti rješenje o otklanjanju nepravilnosti.

(4) Subjekt nadzora dužan je postupiti u skladu s rješenjem nadzornog tijela iz članka 13. stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona.

(5) Protiv rješenja iz stavka 2. točaka 2. i 4. i stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Subjekt nadzora dužan je nadzornom tijelu iz članka 13. stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona na njegov zahtjev i u roku koji odredi nadzorno tijelo dostaviti sve podatke i informacije koje su potrebne kako bi se utvrdila usklađenost subjekta nadzora s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa.

(7) Rok iz stavka 6. ovoga Zakona ne može biti kraći od tri radna dana.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, nadzorno tijelo iz članka 13. stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona može dostavu podataka i informacija tražiti i u kraćem roku ako je to nužno da bi se spriječilo kršenje ili izbjegavanje mjera ograničavanja.

Politike, kontrole i postupci za provođenje mjera ograničavanja

Članak 15.

(1) Subjekti nadzora koje nadziru Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Porezna uprava i Financijski inspektorat dužni su donijeti pisane politike, kontrole i postupke za provođenje mjera ograničavanja, te ih provoditi u praksi i redovito, a najmanje jednom godišnje, preispitivati i ažurirati.

(2) Subjekti nadzora iz stavka 1. ovoga članka dužni su politike, kontrole i postupke iz stavka 1. ovoga članka integrirati u sustav unutarnjih kontrola.

(3) Politike, kontrole i postupci iz stavka 1. ovoga članka uključuju:

1. ciljeve, opseg i način rada sustava primjene mjera ograničavanja kod subjekta nadzora

2. ovlasti i odgovornosti osobe u organizacijskoj strukturi subjekta nadzora, a koja je zadužena za mjere ograničavanja

3. ovlasti i odgovornosti svih zaposlenika subjekta nadzora koji sudjeluju u provedbi ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata

4. način upravljanja rizikom od kršenja mjera ograničavanja te postizanja usklađenosti poslovanja subjekta nadzora s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata

5. uspostavu odgovarajućih linija izvještavanja i odgovornosti unutar subjekta nadzora radi osiguranja pravodobne i odgovarajuće provedbe mjera ograničavanja

6. čuvanje podataka, način vođenja i sadržaj evidencija podataka o provedbi mjera ograničavanja

7. stručno osposobljavanje i izobrazbu zaposlenika subjekta nadzora u odnosu na mjere ograničavanja.

(4) Prilikom izrade politika, kontrola i postupaka iz stavka 1. ovoga članka subjekti nadzora obvezni su u obzir uzeti dostupna tumačenja Stalne skupine, Europske komisije, kao i najbolje prakse Europske unije za učinkovitu provedbu mjera ograničavanja, kao i smjernice iz stavka 8. ovoga članka koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima, a u odnosu na koje su se Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Financijski inspektorat očitovali da ih se obvezuju u cijelosti ili djelomično pridržavati.

(5) U svrhu ujednačavanja opsega i sadržaja politika, kontrola i postupaka iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Porezna uprava i Financijski inspektorat mogu donijeti smjernice za svoje subjekte nadzora.

(6) Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Porezna uprava i Financijski inspektorat ovlašteni su nadzirati primjenu politika, kontrola i postupaka iz stavka 1. ovoga članka, kao i procjenjivati njihovu prikladnost u odnosu na obveze iz ovoga Zakona te nalagati njihove izmjene i dopune sukladno takvoj procjeni.

(7) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Hrvatsku narodnu banku, Financijski inspektorat i Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i njihove subjekte nadzora čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona, i to u opsegu koji je određen očitovanjem tih tijela iz točke 1. ovoga stavka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da su se, sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela, Hrvatska narodna banka, Financijski inspektorat i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga očitovali da se obvezuju u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedinih smjernica ili da se do određenog roka namjeravaju uskladiti s pojedinim smjernicama i

2. da su Hrvatska narodna banka, Financijski inspektorat i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na svojim mrežnim stranicama objavili obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinim smjernicama, osim kada su se ta tijela očitovala o namjeri usklađenja s pojedinim smjernicama do određenog roka, u kojem slučaju su stupanje na snagu i početak primjene određeni očitovanjem iz točke 1. ovoga stavka.

(8) Hrvatska narodna banka, Financijski inspektorat i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na svojim mrežnim stranicama objavljuju poveznice na tekstove smjernica kojih će se Hrvatska narodna banka, Financijski inspektorat i Hrvatska agencija za nadzor i/ili njihovi subjekti nadzora u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjeravaju uskladiti, zajedno s obavijesti koja će u odnosu na pojedine smjernice sadržavati sljedeće informacije:

1. na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi

2. primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i

3. datum stupanja na snagu i početka primjene smjernice, s definiranim prijelaznim razdobljima.

(9) Subjekti nadzora Hrvatske narodne banke, Financijskog inspektorata i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i osobe na koje se smjernice iz stavka 8. ovoga članka primjenjuju dužni su poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja s tim smjernicama.

Evidencija

Članak 16.

(1) Radi učinkovite primjene mjera ograničavanja i međunarodne razmjene podataka Vlada donosi odluku o uspostavi, sadržaju i korištenju Zbirke podataka o mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (u daljnjem tekstu: Zbirka podataka), a koju vodi ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se vrsta podataka u Zbirki podataka, format podataka, način i rokovi unosa podataka, zaštita osobnih podataka, osiguravanje vjerodostojnosti podataka te ostala pitanja važna za prikupljanje i analizu podataka.

(3) Dostava podataka za potrebe provođenja mjera ograničavanja ne smatra se povredom obveze čuvanja profesionalne, odvjetničke, javnobilježničke, poslovne ili bankovne tajne.

(4) Fizičke osobe, pravne osobe i drugi subjekti imaju pravo pristupa podacima iz Zbirke podataka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita tajnosti podataka i zaštita osobnih podataka.

(5) Ako postoji sumnja na kršenje ili pokušaj kršenja mjera ograničavanja ili nekog drugog kaznenog djela ili prekršaja, ministarstvo nadležno za vanjske poslove dostavlja podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležnim tijelima kaznenog progona.

(6) Podaci iz Zbirke podataka čuvaju se pet godina od prestanka mjera ograničavanja, nakon čega se podaci brišu odnosno uništavaju u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka odnosno s propisima kojima se uređuje tajnost podataka ili se arhiviraju sukladno propisima kojima se uređuje sigurnost arhiviranog.

(7) Podaci iz Zbirke podataka mogu se dostaviti međunarodnim organizacijama iz članka l. ovoga Zakona na njihov zahtjev, samo radi primjene međunarodnih mjera ograničavanja poštujući odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te propise Republike Hrvatske o zaštiti tajnosti podataka, i takvi podaci ne smiju biti dalje obrađivani na način protivan navedenoj svrsi i spomenutim propisima.

(8) Obveze i ovlasti u području izvješćivanja Europske komisije o provedenim mjerama ograničavanja reguliraju se na temelju naputka Europske komisije i/ili na temelju dogovora u okviru Stalne skupine.

Pogrešno identificirane osobe

Članak 17.

(1) Subjekti koji provode mjere ograničavanja provode postupak provjere identifikacije radi učinkovite primjene mjera ograničavanja.

(2) Kada mjere ograničavanja raspolaganja poslovnim udjelima i nekretninama primjenjuju općinski i trgovački sudovi, u slučaju sumnje na pogrešno utvrđen identitet fizičke i pravne osobe mogu osporavati utvrđeni identitet pravnim lijekom protiv rješenja o upisu zabilježbe u sudski registar odnosno zemljišne knjige

(3) U slučaju sumnje na pogrešno utvrđeni identitet fizičke osobe subjekt koji provodi mjere ograničavanja, na zahtjev fizičke osobe, obratit će se ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove u svrhu provjere i utvrđivanja njezina pravog identiteta i utvrđivanja razlikovanja u odnosu na osobu na sankcijskom popisu.

(4) U slučaju sumnje na pogrešno utvrđeni identitet pravne osobe ili drugog subjekta, subjekt koji provodi mjere ograničavanja, na zahtjev predmetne pravne osobe ili drugog subjekta, obratit će se sudu ili drugom tijelu nadležnom za vođenje registra radi provjere i utvrđivanja njihova pravog identiteta u odnosu na pravnu osobu ili drugi subjekt na sankcijskom popisu.

(5) Nadležna tijela iz stavaka 2. i 3. ovoga članka obavještavaju subjekt koji je proveo mjeru ograničavanja i Stalnu skupinu o utvrđenim činjenicama.

(6) Subjekt koji je proveo mjeru ograničavanja dostavlja fizičkoj osobi, pravnoj osobi ili drugom subjektu koji su podnijeli zahtjev sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka obavijest o utvrđenim činjenicama i opravdanosti njihova zahtjeva.

(7) Fizička osoba, pravna osoba ili drugi subjekt nemaju pravo na žalbu u odnosu na obavijest iz stavka 6. ovoga članka, ali mogu podići tužbu pred stvarno i mjesno nadležnim općinskim ili trgovačkim sudom.

DIO ČETVRTI
ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 18.

(1) Za štetu prouzročenu primjenom ovoga Zakona Republika Hrvatska ne odgovara, osim ako je šteta prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom tijela državne uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima ili sudova.

(2) Za štetu prouzročenu primjenom ovoga Zakona fizičke i pravne osobe i drugi subjekti koji primjenjuju mjere ograničavanja ne odgovaraju, osim ako je šteta prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom.

DIO PETI
ZAŠTITA OSOBNIH I DRUGIH PODATAKA

Članak 19.

(1) Nadležnim tijelima iz članaka 8. i 12. ovoga Zakona, nadzornim tijelima iz članka 13. ovoga Zakona i obveznicima provedbe ovoga Zakona dozvoljeno je obrađivati osobne podatke prikupljene tijekom primjene ovoga Zakona samo radi primjene međunarodnih mjera ograničavanja što se smatra javnim interesom sukladno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), i takvi podaci ne smiju biti dalje obrađivani na način koji nije sukladan s tom svrhom.

(2) Ne smatra se kršenjem zaštite osobnih podataka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako su podaci, informacije i dokumentacija, koju u skladu s ovim Zakonom prikupi i vodi Stalna skupina, potrebni za provedbu mjera ograničavanja te utvrđivanje činjenica u kaznenome i prekršajnome postupku i ako dostavljanje tih podataka od obveznika pisanim putem zatraži nadležni sud

2. ako su podaci, informacije i dokumentacija iz točke 1. ovoga stavka potrebni nadzornom tijelu iz članka 13. ovoga Zakona radi obavljanja nadzora nad obveznikom u provođenju odredaba ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata

3. ako se informacije i podaci razmjenjuju s kreditnom ili financijskom institucijom koja je dio iste grupe pod uvjetom da politike i postupci unutar grupe udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u Direktivi (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ ili društvom kćeri ili podružnicom, pod uvjetom da to društvo kći ili podružnica u potpunosti poštuje politike i postupke unutar grupe, među ostalim postupke za razmjenu informacija

4. ako se informacije odnose na istu stranku i istu transakciju u kojima sudjeluju dva ili više obveznika, ako se razmjenjuju između kreditnih i financijskih institucija te između obveznika koji obavljaju profesionalne djelatnosti, koji su osnovani u državi članici Europske unije ili trećoj državi koja provodi konkretnu mjeru ograničavanja, te ako obavljaju istu vrstu djelatnosti ili pripadaju istoj kategoriji profesionalne djelatnosti i podliježu obvezama za zaštitu profesionalne i poslovne tajne i osobnih podataka.

DIO ŠESTI
INFORMIRANJE

Članak 20.

Nadležna tijela iz članaka 8. i 13. ovoga Zakona osiguravaju dostupnost relevantnih informacija iz njihova djelokruga široj javnosti putem svojih mrežnih stranica, društvenih mreža i/ili putem ostalih oblika javnog komuniciranja radi snaženja informiranosti javnosti i obveznika provedbe o međunarodnim mjerama ograničavanja koje su na snazi i smjernicama i uputama za njihovo provođenje.

DIO SEDMI
KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

(1) Tko ne provede, ne primijeni ili na drugi način postupi suprotno odredbama mjera ograničenja potpunog ili djelomičnog ograničenja trgovine, uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga, poštanskog prometa, prometnih, elektroničkih i drugih komunikacija te embarga na oružje i vojnu opremu, koje su na snazi u Republici Hrvatskoj, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i tko ne provede, ne primijeni ili na drugi način postupi suprotno odredbama mjera ograničenja raspolaganja imovinom, zabrane ulaska na državno područje Republike Hrvatske ili zabrane tranzita preko državnog područja Republike Hrvatske, koje su na snazi u Republici Hrvatskoj.

(3) Tko kazneno djelo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

Prekršajne odredbe

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4500,00 do 90.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba i drugi subjekti koji su dužni postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona:

1. ako najkasnije sljedeći radni dan o mjeri ograničavanja koju su primijenili ne izvijeste tijelo koje vodi Zbirku podataka i nadležno nadzorno tijelo ili izvješće ne dostave na način i u sadržaju koji propiše Vlada (članak 8. stavak 24. i članak 16. stavci 1. i 2.)

2. ako najkasnije sljedeći radni dan od dana saznanja ne izvijeste tijelo zaduženo za provođenje određene mjere ograničavanja o okolnostima koje su utvrdili koje upućuju na mogućnost kršenja ili izbjegavanja mjera ograničavanja posredstvom povezanih osoba ili na drugi način (članak 8. stavak 26.)

3. ako najkasnije sljedeći radni dan od dana saznanja ne izvijeste tijelo zaduženo za provođenje određene mjere ograničavanja o informacijama za koje znaju da su mu potrebne za provođenje mjere (članak 8. stavak 26.)

4. ako ne postupe po rješenju nadzornog tijela za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu (članak 14. stavak 2. točka 2.)

5. ako na zahtjev nadzornog tijela ne dostave zatražene podatke i informacije ili ih ne dostave u roku koji odredi nadzorno tijelo (članak 14. stavak 6.)

6. ako ne donesu pisane politike, kontrole i postupke za provođenje međunarodnih mjera ograničavanja ili ih ne provode u praksi ili ih najmanje jednom godišnje ne ažuriraju (članak 15. stavak 1.)

7. ako pisane politike, kontrole i postupke za provođenje međunarodnih mjera ograničavanja ne donese upravljačko tijelo pravne osobe (članak 15. stavak 1.)

8. ako ne integriraju politike, kontrole i postupke iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona u svoj sustav unutarnjih kontrola (članak 15. stavak 2.)

9. ako politike, kontrole i postupci za provođenje međunarodnih mjera ograničavanja koje su donijeli ne uključuju sve propisane elemente (članak 15. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 4500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 do 45.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odvjetnik, javni bilježnik, samostalni revizor, vanjski računovođa, porezni savjetnik, obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(5) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, počinitelju prekršaja koji je kreditna ili financijska institucija izreći će se novčana kazna u iznosu do 130.000,00 eura.

DIO OSMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Vlada će donijeti odluku o osnivanju Stalne skupine iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Stalna skupina osnovana na temelju Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, br. 139/08., 41/14. i 63/19.) nastavlja s radom kao Stalna skupina iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 24.

(1) Vlada će donijeti odluku o uspostavi, sadržaju i korištenju Zbirke podataka iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Odluka o načinu vođenja Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (»Narodne novine«, br. 78/11.).

(3) Zbirka podataka nastavlja se voditi sukladno Odluci o načinu vođenja Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (»Narodne novine«, br. 78/11.) do dana stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 25.

(1) Čelnici nadležnih tijela iz članaka 8. i 12. ovoga Zakona donijet će podzakonske propise odnosno interne akte i zaključiti sporazume o suradnji u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Subjekti nadzora koje nadziru Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Porezna uprava i Financijski inspektorat dužni su donijeti pisane politike, kontrole i postupke iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 26.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o načinu provođenja međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom (»Narodne novine«, br. 78/11.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, br. 139/08., 41/14. i 63/19.).

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/96
Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.