Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

NN 155/2023 (22.12.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

HRVATSKI SABOR

2365

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2023.

Klasa: 011-02/23-02/126

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 20. prosinca 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22. i 156/22.) u članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Referentna stopa iz stavka 2. ovoga članka je kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja ili granična kamatna stopa proizašla iz natječajnih postupaka za varijabilnu stopu za posljednje glavne operacije refinanciranja Europske središnje banke.«.

Dosadašnji stavak 8., koji postaje stavak 9., mijenja se i glasi:

»(9) Hrvatska narodna banka dužna je u »Narodnim novinama« objaviti referentnu stopu iz stavka 2. ovoga članka koju je objavila Europska središnja banka, a koja je na snazi 1. siječnja i 1. srpnja.«.

Članak 2.

Naziv odsjeka 9. iznad članka 579. mijenja se i glasi: »UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU (UZ PRIJENOS IMOVINE NAKON SMRTI)«.

U članku 579. stavku 1. iza riječi: »uzdržavanju« dodaju se riječi: »(uz prijenos imovine nakon smrti) (u daljnjem tekstu: ugovor o doživotnom uzdržavanju)«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se sadržaj uzdržavanja kojim se, među ostalim, određuje mjesto stanovanja primatelja uzdržavanja (u njegovu stambenom prostoru, u stambenom prostoru davatelja uzdržavanja, u specijaliziranoj ustanovi ili u drugom odgovarajućem smještaju), obveza prehrane, njege i brige o zdravlju primatelja uzdržavanja te zadovoljavanja njegovih ostalih osnovnih životnih potreba, snošenje troška režija i pogreba primatelja uzdržavanja.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

Naslov iznad članka 580. mijenja se i glasi: »Ograničenja i oblik ugovora«.

U članku 580. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:

»(1) Davatelj uzdržavanja može istodobno imati sklopljene ugovore o doživotnom uzdržavanju i/ili ugovore o dosmrtnom uzdržavanju s najviše tri primatelja uzdržavanja.

(2) Ugovor sklopljen suprotno stavku 1. ovoga članka je ništetan.«.

Iza dosadašnjeg stavka 1., koji postaje stavak 3., dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Prije ovjere ili sastavljanja ugovora ovlaštena osoba iz stavka 3. ovoga članka provjerit će u Registru ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju broj primatelja uzdržavanja s kojima davatelj uzdržavanja ima sklopljene ugovore o doživotnom uzdržavanju i/ili ugovore o dosmrtnom uzdržavanju.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Prilikom ovjere ili sastavljanja ugovora ovlaštena će osoba iz stavka 3. ovoga članka ugovarateljima pročitati ugovor te će ih detaljno i ugovarateljima razumljivim riječima upozoriti na prava i obveze koje proizlaze iz ugovora. Ovlaštena će osoba provjeriti neposrednim pitanjima jesu li obje ugovorne strane razumjele prava i obveze koje za njih proizlaze iz ugovora.«.

Članak 4.

Iza članka 580. dodaje se članak 580.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Članak 580.a

(1) Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju (u daljnjem tekstu: Registar) osnovat će i voditi Hrvatska javnobilježnička komora.

(2) U Registar se upisuju podaci o:

‒ sklopljenom ugovoru o doživotnom uzdržavanju ili ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju,

‒ izmjeni ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju,

‒ raskidu ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju,

‒ pokrenutom postupku radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim ili poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju,

‒ načinu pravomoćnog okončanja postupka radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim ili poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju,

‒ prestanku obveza po ugovoru o doživotnom uzdržavanju ili ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju ispunjenjem.

(3) Ovlaštena osoba iz članka 580. stavka 3. ovoga Zakona po službenoj će dužnosti odmah upisati u Registar podatke o sklopljenom ugovoru o doživotnom uzdržavanju ili ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju, o izmjeni ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te o sporazumnom raskidu ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

(4) Sud prvog stupnja po službenoj će dužnosti odmah upisati u Registar podatke o pokrenutom postupku radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim ili poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

(5) Sud prvog stupnja po službenoj će dužnosti upisati u Registar podatke iz stavka 2. podstavka 5. ovoga članka u roku od 30 dana od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek odnosno u roku od 30 dana od dostave pravomoćne odluke višeg suda. Sud prvog stupnja po službenoj će dužnosti upisati u Registar izmjenu podataka iz stavka 2. podstavka 5. ovoga članka u roku od 30 dana od dostave pravomoćne odluke višeg suda o izvanrednom pravnom lijeku. Ako sud prvog stupnja odlučuje o izvanrednom pravnom lijeku, po službenoj će dužnosti upisati u Registar izmjenu podataka iz stavka 2. podstavka 5. ovoga članka u roku od 30 dana od pravomoćnosti odluke o izvanrednom pravnom lijeku.

(6) Davatelj uzdržavanja može predložiti da javni bilježnik u Registar provede upis prestanka obveza po ugovoru o doživotnom uzdržavanju ili ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju ispunjenjem. Prijedlogu će priložiti ugovor o doživotnom uzdržavanju ili ugovor o dosmrtnom uzdržavanju te ispravu kojom se dokazuje smrt primatelja uzdržavanja određenu zakonom kojim se uređuju državne matice.

(7) Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom će propisati sadržaj i način vođenja Registra, naknadu za upis te pravo na neposredan pristup podacima iz Registra, kao i izdavanje potvrde o podacima iz Registra.«.

Članak 5.

Članak 581. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nekretnina, ovlaštena će osoba iz članka 580. stavka 3. ovoga Zakona dostaviti ugovor o doživotnom uzdržavanju zemljišnoknjižnom sudu koji će upisati zabilježbu ugovora o doživotnom uzdržavanju u zemljišnu knjigu.

(2) Ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju pokretnina ili neko pravo za koje se vodi javni upisnik, ovlaštena će osoba iz članka 580. stavka 3. ovoga Zakona dostaviti ugovor o doživotnom uzdržavanju tijelu koje vodi javni upisnik koje će upisati zabilježbu ili drugi odgovarajući upis toga ugovora u taj javni upisnik.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 584. mijenja se i glasi: »Utjecaj promijenjenih okolnosti«.

U članku 584. stavku 1. riječ: »izmijenjenim« zamjenjuje se riječju: »promijenjenim«.

Članak 7.

U članku 585. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pristanak iz stavka 1. ovoga članka daje se u pisanom obliku koji je ovjerio sudac nadležnog suda ili potvrdio (solemnizirao) javni bilježnik ili je sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 8.

Naziv odsjeka 10. iznad članka 586. mijenja se i glasi: »UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU (UZ ISTODOBNI PRIJENOS IMOVINE)«.

U članku 586. stavku 1. iza riječi: »uzdržavanju« dodaju se riječi: »(uz istodobni prijenos imovine) (u daljnjem tekstu: ugovor o dosmrtnom uzdržavanju)«.

Članak 9.

Iza članka 586. dodaje se članak 586.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Pouka ugovarateljima

Članak 586.a

Prilikom ovjere ili sastavljanja ugovora ovlaštena će osoba ugovarateljima pročitati ugovor te će ih detaljno i ugovarateljima razumljivim riječima upozoriti na prava i obveze koje proizlaze iz ugovora, na trenutak prijenosa vlasništva, objasnit će ugovarateljima razliku između ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te ukazati na prednosti osnivanja osobne služnosti i pridržaja prava stvarnog tereta iz članka 587. ovoga Zakona. Ovlaštena će osoba provjeriti neposrednim pitanjima jesu li obje ugovorne strane razumjele prava i obveze koje za njih proizlaze iz ugovora.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 587. mijenja se i glasi: »Osnivanje služnosti i pridržaj prava stvarnog tereta«.

Članak 587. mijenja se i glasi:

»(1) Ako primatelj uzdržavanja daje nekretninu, ugovorom će se na njoj u njegovu korist osnovati služnost stanovanja, ako se tomu izričito ne protivi.

(2) Ako primatelj uzdržavanja daje nekretninu, može odrediti da se u njegovu korist na njoj osnuje stvarni teret uzdržavanja.

(3) Istodobno s uknjižbom prava vlasništva na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju zemljišnoknjižni sud će po službenoj dužnosti uknjižiti pravo služnosti iz stavka 1. ovoga članka u zemljišnoj knjizi.«.

Članak 11.

U članku 588. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pristanak iz stavka 1. ovoga članka daje se u pisanom obliku koji je ovjerio sudac nadležnog suda ili potvrdio (solemnizirao) javni bilježnik ili je sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.«.

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »stavaka 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 4. i 5.«.

Članak 12.

U članku 925. stavku 2. riječi: »i potpisanu« brišu se.

Članak 13.

U članku 926. stavku 1. iza riječi: »doprinos (ulog)« briše se zarez te se dodaje veznik: »i«, a riječi »i potpisi ugovornih strana« brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, u polici osiguranja osoba moraju biti i potpisi ugovornih strana.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 14.

U članku 937. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ugovorne strane mogu ugovoriti da će se dostava pisma s obaviješću o dospjelosti premije iz stavka 3. ovoga članka izvršiti putem usluge elektroničke preporučene dostave koju obavlja kvalificirani pružatelj usluga povjerenja sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28. 8. 2014.) te sukladno zakonu kojim se osigurava provedba predmetne Uredbe.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 15.

U članku 938. stavku 1. iza riječi: »zanimanje« dodaju se riječi: »ili djelatnost koju obavlja«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) On je dužan bez odgađanja pisano obavijestiti osiguratelja o povećanju rizika ako je rizik povećan nekim njegovim postupkom, a ako se povećanje rizika dogodilo bez njegova sudjelovanja, dužan ga je pisano obavijestiti u roku od četrnaest dana otkad je za to saznao ili mogao saznati.«.

U stavku 4. riječi: »novu stopu premije« zamjenjuju se riječima: »veću premiju«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako ugovaratelj osiguranja ne pristane na veću premiju u roku od četrnaest dana od primitka prijedloga veće premije, ugovor prestaje po samom zakonu.«.

U stavku 6. riječi: »novu stopu premije« zamjenjuju se riječima: »veću premiju«.

Članak 16.

U članku 940. stavku 1. iza riječi: »smanjenju« dodaje se riječ: »pisano«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako osiguratelj u roku od četrnaest dana od primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi ugovaratelju osiguranja pisanu suglasnost na dostavljeni zahtjev, ugovaratelj osiguranja može raskinuti ugovor.«

Članak 17.

U članku 943. stavku 4. iza riječi: »osiguraniku« dodaju se riječi: »odnosno korisniku osiguranja«.

Članak 18.

U članku 952. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako osigurana stvar ili stvar u vezi s čijom je uporabom sklopljeno osiguranje od odgovornosti propadne za vrijeme trajanja osiguranja zbog nekog događaja koji nije predviđen u ugovoru o osiguranju, ugovor prestaje danom njezine propasti, a osiguratelj je dužan vratiti ugovaratelju osiguranja dio plaćene premije razmjerno preostalom vremenu trajanja osiguranja.«.

Članak 19.

U članku 960. stavku 1. riječ: »svote« zamjenjuje se riječju: »iznosa«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osiguratelj je dužan isplatiti potpunu osigurninu sve do iznosa osiguranja ako je ugovoreno da odnos između vrijednosti stvari i visine iznosa osiguranja nema značenja za određivanje iznosa osigurnine.«.

Članak 20.

U članku 961. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ugovaratelj osiguranja koji ne obavijesti osiguratelja da je osigurana stvar otuđena, a u slučaju otuđenja na temelju pravnog posla i o osobi koja je stvar pribavila ostaje u obvezi plaćanja premija koje dospijevaju i poslije dana otuđenja.«.

Članak 21.

U članku 969. stavku 2. riječi: »otkupne vrijednosti osiguranja« zamjenjuju se riječima: »kapitalizirane svote«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ugovorne strane mogu ugovoriti da će se dostava pisma iz stavka 2. ovoga članka izvršiti putem usluge elektroničke preporučene dostave koju obavlja kvalificirani pružatelj usluga povjerenja sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28. 8. 2014.) te sukladno zakonu kojim se osigurava provedba predmetne Uredbe.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 22.

U članku 971. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ništetan je ugovor o osiguranju za slučaj smrti treće osobe mlađe od četrnaest godina i osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na sklapanje bilo kakvih pravnih poslova, raspolaganja i upravljanja svom pokretnom i nepokretnom imovinom, kao i odlukama vezano za zdravlje i zdravstvenu skrb te je osiguratelj dužan vratiti ugovaratelju osiguranja sve premije primljene po osnovi takvog ugovora.«.

Članak 23.

U članku 978. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na zahtjev ugovaratelja osiguranja života sklopljenog za cijeli život osiguranika osiguratelj je dužan isplatiti mu otkupnu vrijednost police u roku od četrnaest dana od dana podnošenja zahtjeva, ako su dotad plaćene barem tri godišnje premije.«.

Članak 24.

U članku 988. ispred stavka 1. dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, kada je ugovaratelj osiguranja ujedno osiguranik, osigurani iznos pripada nasljednicima ugovaratelja osiguranja sukladno zakonu kojim se uređuje nasljeđivanje.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Odredbe ovoga Zakona neće se primjenjivati na ugovore koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona, osim odredbe članka 1. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, svaka ugovorna strana može javnom bilježniku podnijeti zahtjev za upis podataka u Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju iz članka 4. ovoga Zakona za ugovore koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 26.

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnik iz članka 4. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska javnobilježnička komora osnovat će Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju iz članka 4. ovoga Zakona do 1. srpnja 2024.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/114
Zagreb, 15. prosinca 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.