Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencija 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete i 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

NN 155/2023 (22.12.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi intervencija 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete i 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ministarstvo poljoprivrede

2376

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA 77.01. POTPORA ZA SUDJELOVANJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAVIMA KVALITETE I 77.02. POTPORA ZA AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA KOJE PROVODE SKUPINE PROIZVOĐAČA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi intervencija 77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete i 77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Narodne novine, broj 146/23.) u članku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Početkom sudjelovanja u sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili sustavu za zajamčeno tradicionalni specijalitet smatra se datum prve Potvrde o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda, koja se odnosi na korisnika, ili u slučaju subjekta u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište proizvoda, datum prve utvrđene sukladnosti faze za proizvod, a koji će ovlašteno delegirano tijelo posebno naglasiti u Uvjerenju o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa specifikacijom proizvoda, koja se odnosi na korisnika, izdane od strane ovlaštenog delegiranog tijela, a nakon registracije naziva tog proizvoda na EU razini kao zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Početkom sudjelovanja u nacionalnom sustavu kvalitete »Dokazana kvaliteta« smatra se datum prve Potvrde o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda koja se odnosi na korisnika koji je na Potvrdi naveden kao nositelj oznake ili subjekt u lancu proizvodnje, izdane od strane ovlaštenog delegiranog tijela, a nakon donošenja Rješenja Ministarstva poljoprivrede o priznavanju oznake »Dokazana kvaliteta« za taj proizvod.«.

Članak 2.

U članku 10. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/96

Urbroj: 525-07/301-23-14

Zagreb, 18. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.