Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe

NN 156/2023 (27.12.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe

HRVATSKI SABOR

2388

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STARIJE OSOBE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2023.

Klasa: 011-02/23-02/128

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 20. prosinca 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STARIJE OSOBE

Članak 1.

U Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe (»Narodne novine«, br. 62/20.) u članku 4. broj: »20« zamjenjuje se riječju: »deset«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki 2. riječ: »utvrđeni« zamjenjuje se riječju: »dvostruki«.

U točki 5. iza riječi: »primatelj uzdržavanja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »800,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »150,00 eura«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

» (4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, svota nacionalne naknade za starije osobe u 2024. godini neće se usklađivati.«.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Nacionalna naknada za starije osobe isplaćuje se u mjesečnim svotama, i to u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

(2) Nacionalnu naknadu za starije osobe Zavod isplaćuje korisniku na račun za plaćanje u banci ili putem pošte na adresu korisnika u Republici Hrvatskoj.

(3) Radi uređivanja međusobnih odnosa u vezi s načinom, uvjetima isplate i povratom nacionalne naknade za starije osobe, Zavod zaključuje ugovor s poštom.

(4) Troškovi isplate nacionalne naknade za starije osobe putem pošte terete sredstva državnog proračuna.

(5) Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe kojemu se nacionalna naknada za starije osobe isplaćuje putem pošte može ovlastiti opunomoćenika da u njegovo ime prima nacionalnu naknadu za starije osobe.

(6) Punomoć iz stavka 5. ovoga članka koja je dostavljena Zavodu vrijedi jednu godinu.

(7) Nacionalna naknada za starije osobe osobno je pravo korisnika određenoga ovim Zakonom i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti.

(8) Nacionalna naknada za starije osobe ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja.

(9) Nacionalna naknada za starije osobe koja je isplaćena nakon smrti korisnika, bez obzira na koje se razdoblje odnosi, prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske za čiju je naplatu ovlašten Zavod, a banka odnosno pošta obvezna ju je vratiti na zahtjev Zavoda u državni proračun u roku od osam dana.

(10) Odmah po saznanju činjenice smrti korisnika nacionalne naknade za starije osobe banka ili pošta obvezna je onemogućiti raspolaganje sredstvima iz stavka 9. ovoga članka.

(11) Iz sredstava uplaćenih nakon smrti korisnika nacionalne naknade za starije osobe ne mogu se naplaćivati potraživanja banaka i drugih vjerovnika koja imaju od tih osoba kao dužnika.

(12) Ako banka ili pošta ne vrati sredstva isplaćena prema stavku 9. ovoga članka zato što je njima raspolagala druga osoba, obvezna je na zahtjev Zavoda u roku od osam dana dati podatke o osobi koja je raspolagala tim sredstvima.

(13) Banka ili pošta odgovorna je Zavodu za nastalu štetu ako protivno stavcima 10. i 11. ovoga članka isplati nacionalnu naknadu za starije osobe.«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 2. riječi: »centri za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za socijalni rad«.

U stavku 3. riječi: »Centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za socijalni rad«.

U stavku 4. riječi: »centru za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom zavodu za socijalni rad«.

U stavku 5. riječi: »Centar za socijalnu skrb« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za socijalni rad«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. točki 4. riječi: »određen pritvor, istražni zatvor ili« zamjenjuju se riječju: »određeno«.

Na kraju točke 7. briše se točka i dodaje točka 8. koja glasi:

»8. kada ostvari pravo na mirovinu ili se na zahtjev korisnika ponovno uspostavi isplata mirovine, s danom početka isplate mirovine.«.

Članak 7.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe koji je primio nacionalnu naknadu za starije osobe koja mu ne pripada, dužan ju je vratiti Zavodu zbog stjecanja bez osnove (u daljnjem tekstu: nepripadna isplata):

1. ako ostvari nacionalnu naknadu za starije osobe na koju nema pravo ili je ostvari na temelju neistinitih i netočnih podataka za koje je znao ili je morao znati da su neistiniti i netočni

2. ako u roku od 15 dana ne prijavi promjene koje uzrokuju gubitak prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, a znao je ili morao znati za te promjene.

(2) Zavod rješenjem u upravnom postupku po službenoj dužnosti utvrđuje iznos nepripadno isplaćenih sredstava iz stavka 1. ovoga članka i razdoblje na koje se nepripadna isplata odnosi.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati rok u kojem korisnik, koji je primio nepripadno isplaćena sredstva, može dobrovoljno ispuniti tražbinu uplatom na račun državnog proračuna.

(4) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka ovršna je isprava.

(5) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Zavodu, a o žalbi rješava središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.

(6) Zavod može potraživanje s osnove nepripadne isplate nacionalne naknade za starije osobe namiriti prijebojem iz dospjelih, a neisplaćenih svota mirovine.«.

Članak 8.

Iza članka 16. dodaju se članci 16.a i 16.b koji glase:

»Članak 16.a

(1) Pravo Zavoda na utvrđivanje nepripadne isplate i pravo na povrat nepripadne isplate zastarijeva za pet godina računajući od dana kada je zastara počela teći.

(2) Zastara prava na utvrđivanje nepripadne isplate počinje teći prvog dana nakon isteka godine u kojoj je Zavod saznao za nepripadnu isplatu odnosno za osobu primatelja nepripadne isplate.

(3) Zastara prava na povrat nepripadne isplate počinje teći od pravomoćnosti rješenja kojim je utvrđena nepripadna isplata.

(4) Tijek zastare prava na utvrđivanje odnosno prava na povrat nepripadne isplate, kamata i troškova naplate prekida se svakim službenim aktom Zavoda usmjerenim prema dužniku ili nasljedniku dužnika prema propisima o nasljeđivanju, radi utvrđivanja ili povrata nepripadne isplate, kamata i troškova naplate, a koji je dostavljen obvezniku povrata.

(5) Na nepripadnu isplatu odnosno stjecanje bez osnove primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa kojim se uređuju obvezni odnosi, ako drukčije nije uređeno ovim Zakonom.

Članak 16.b

Banka ili pošta kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 13.270,00 eura:

1. ako nacionalnu naknadu za starije osobe koja je isplaćena nakon smrti korisnika na zahtjev Zavoda u roku od osam dana ne vrati u državni proračun u skladu s odredbom članka 10. stavka 9. ovoga Zakona

2. ako ne onemogući raspolaganje sredstvima nacionalne naknade za starije osobe isplaćenim nakon smrti korisnika u skladu s odredbom članka 10. stavka 10. ovoga Zakona

3. ako iz sredstava nacionalne naknade za starije osobe uplaćenih nakon smrti korisnika naplati potraživanja banaka ili drugih vjerovnika koja imaju od tih osoba kao dužnika protivno članku 10. stavku 11. ovoga Zakona ili

4. ako ne vrati sredstava isplaćena nakon smrti korisnika jer je njima raspolagala druga osoba, a na zahtjev Zavoda u roku od osam dana nije dala podatke o osobi koja je raspolagala sredstvima protivno članku 10. stavku 12. ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Zavod će, po službenoj dužnosti, zatečenim korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, počevši od 1. siječnja 2024. odrediti nacionalnu naknadu za starije osobe prema članku 3. ovoga Zakona, bez donošenja rješenja.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/74

Zagreb, 15. prosinca 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.