Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

NN 157/2023 (28.12.2023.), Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

2415

Na temelju članka 8a. stavka 23., članka 21. stavka 7., članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2024. GODINU

GLAVA I.
TEMELJNE ODREDBE

POGLAVLJE I.
OPĆI DIO

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje provedba intervencija proizvodno nevezanih izravnih plaćanja i proizvodno vezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan), IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 20. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon) i mjera državne potpore za iznimno osjetljive sektore iz Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program državne potpore).

(2) Intervencije proizvodno nevezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana su:

21.01. Osnovna potpora dohotku za održivost

26.01. Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost

30.01. Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike

31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina (Eko shema)

31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima (Eko shema)

31.03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina (Eko shema)

31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama (Eko shema)

31.05. Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina (Eko shema)

31.06. Konzervacijska poljoprivreda (Eko shema)

31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (Eko shema)

31.08. Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima (Eko shema).

(3) Intervencije proizvodno vezanih izravnih plaćanja (u daljnjem tekstu: PVP) iz Strateškog plana su:

32.01. Krave u proizvodnji mlijeka, uključujući podintervencije:

32.01.01. Krave u proizvodnji mlijeka

32.01.02. Prvotelke

32.02. Tov junadi

32.03. Krave dojilje

32.04. Ovce i koze

32.05. Povrće

32.06. Voće

32.07. Šećerna repa

32.08. Krmni proteinski usjevi

32.09. Sjeme

32.09.01. Sjeme – kukuruz (isključujući sjeme kukuruza šećerca i kukuruza kokičara)

32.09.02. Sjeme – krmno bilje

32.09.03. Sjeme – povrće (uključujući krumpir, kukuruz šećerac i kukuruz kokičar)

32.09.04. Sjeme – uljarice i predivo bilje (osim soje i konditorskog suncokreta).

(4) IAKS mjere ruralnog razvoja iz Strateškog plana su:

70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima:

70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama:

70.02.01. Zaštita ptice kosca (Crex crex)

70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima

70.02.03. Uspostava poljskih traka (Uspostava cvjetne trake i Uspostava travne trake)

70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja

70.04. Ekološki uzgoj:

– Prijelaz na ekološki uzgoj: oranice, višegodišnji nasadi (orah i lijeska, maslina i vinova loza, ostale voćne vrste), trajni travnjaci i povrće

– Održavanje ekološkog uzgoja: oranice, višegodišnji nasadi (orah i lijeska, maslina i vinova loza, ostale voćne vrste), trajni travnjaci i povrće

70.06. Plaćanja za dobrobit životinja:

– Dobrobit životinja u govedarstvu: mliječne krave, tovna junad, rasplodne junice, telad

– Dobrobit životinja u svinjogojstvu: odbijena prasad, krmače/nazimice, svinje za tov

– Dobrobit životinja u peradarstvu: brojleri, nesilice, purani

– Dobrobit životinja u kozarstvu

– Dobrobit životinja u ovčarstvu

70.07. Očuvanje obilježja krajobraza:

70.07.01. Očuvanje suhozida

70.07.02. Očuvanje živica

70.08. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika:

70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka

70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika

71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima:

71.01.01. Plaćanja u gorsko planinskim područjima (GPP)

71.01.02. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima (ZPP)

71.01.03. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima (PPO).

(5) Mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore su:

– mjera potpore za uzgoj mliječnih krava

– mjera potpore za uzgoj rasplodnih krmača

– mjera potpore za proizvodnju duhana

– mjera potpore za maslinovo ulje

– mjera potpore za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

(6) IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kojima višegodišnja obveza nije završena su:

– Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama, uključujući tipove operacije:

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

10.1.4. Pilot-mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

10.1.5. Pilot-mjera za zaštitu leptira

10.1.6. Uspostava poljskih traka

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

10.1.10. Održavanje suhozida

10.1.11. Održavanje živica

10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima i

10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

– Mjera 11 Ekološki uzgoj, podmjere:

11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode

11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda.

Provedbeni EU propisi

Članak 2.

Provedba intervencija i mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se u skladu s EU propisima iz ovoga članka i njihovim ispravcima, izmjenama i dopunama:

– Uredba (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013

– Uredba (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC)

– Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1317 оd 27. srpnja 2022. kojom se utvrđuju odstupanja od Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjene standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta (standardi GAEC) 7 i 8 za godinu zahtjeva 2023.

– Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1173 оd 31. svibnja 2022. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava u zajedničkoj poljoprivrednoj politici

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1172 оd 4. svibnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava u zajedničkoj poljoprivrednoj politici te primjene i izračuna administrativnih kazni za uvjetovanost

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1408 оd 16. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu plaćanja predujmova za određene intervencije i mjere potpore predviđene uredbama (EU) 2021/2115 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

– (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

– Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1172 оd 4. svibnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava u zajedničkoj poljoprivrednoj politici te primjene i izračuna administrativnih kazni za uvjetovanost

– Uredba (EU) br. 2017/2393 Europskog parlamenta i vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal

– Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/669 od 28. travnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 u pogledu izmjene i sadržaja programa ruralnog razvoja, promidžbe za te programe i stopa konverzije u uvjetna grla (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2016/669)

– Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013)

– Uredba Komisije (EZ) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 2023/2831)

– Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/540 od 26. ožujka 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu određenih obveza prijave, provjera na licu mjesta koje se odnose na zahtjeve za potporu za stoku i zahtjeve za plaćanje u okviru mjera potpore povezanih sa životinjama te o podnošenju jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje

– Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/220).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbama iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) poljoprivredno gospodarstvo – sve jedinice koje se upotrebljavaju za poljoprivredne djelatnosti i kojima upravlja poljoprivrednik, a koje se nalaze na području Republike Hrvatske

b) intervencija – instrument potpore sa skupom uvjeta prihvatljivosti kako je definirano Uredbom (EU) 2021/2115 članak 3. točka 3.

c) korisnik – poljoprivrednik upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika čiji nositelj/odgovorna osoba podnosi Jedinstveni zahtjev za potporu

d) Jedinstveni zahtjev za potporu – skup zahtjeva kojim korisnik traži potpore za intervencije, mjere i operacije iz članka 1. ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: Jedinstveni zahtjev)

e) aktivni poljoprivrednik za intervencije Strateškog plana – fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika, čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR, kao i svi poljoprivrednici koji su u prethodnoj godini primili izravna plaćanja u iznosu manjem od 5.000 EUR

f) aktivni poljoprivrednik za Mjeru 11 iz Programa ruralnog razvoja – u skladu s definicijom iz članka 25. Zakona

g) novi poljoprivrednik – fizička osoba koja je prvi puta postala nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva nakon roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (»Narodne novine« br. 27/22., 53/22. i 152/22.), u dobi iznad 40 godina, samostalno upravlja poljoprivrednim gospodarstvom i odgovorna je za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu te odgovorna osoba u trgovačkom društvu koja je vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva

h) mladi poljoprivrednik – fizička osoba u dobi od 18 do navršenih 40 godina koja je u razdoblju do pet godina prije godine podnošenja Jedinstvenog zahtjeva prvi puta postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva te koja samostalno upravlja i odgovorna je za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, kao i odgovorna osoba u trgovačkom društvu, koja je vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva

i) standardni ekonomski rezultat (u daljnjem tekstu: SO – standardni output) – predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje određenog poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na pragu poljoprivrednog gospodarstva koja ne uključuju potpore i poreze. Službene vrijednosti koeficijenata standardnog outputa za države članice koji se odnose na točno određeno referentno razdoblje objavljuje EUROSTAT

j) ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva – iskazuje se kao standardni ekonomski rezultat utvrđen prema metodologiji Europske unije za utvrđivanje tipologije poljoprivrednika u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220, a za potrebe ovoga Pravilnika ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva izražen u eurima Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izračunava temeljem podataka o prijavljenim površinama iz Jedinstvenog zahtjeva, površina vinograda iz Vinogradarskog registra, broja pčelinjih zajednica iz Upisnika poljoprivrednika i podataka o broju životinja u JRDŽ na dan 1. listopada 2024. godine. Ukoliko podaci o poljoprivrednim resursima za izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva nisu sadržani na Jedinstvenom zahtjevu ili JRDŽ-u, nositelj poljoprivrednog gospodarstva u obvezi je dostaviti podatke o poljoprivrednim resursima, kao i potpisanu Izjavu o posjedovanju tih poljoprivrednih resursa, podružnici Agencije za plaćanja

k) geotagirana fotografija (GTF) – fotografija koja sadrži geografsku lokaciju. Nastaje dodjelom geografske širine i dužine fotografiji, a dodatno može prikazivati i nadmorsku visinu, smjer i druge informacije. Automatsko geotagiranje koristi ugrađeni globalni navigacijski satelitski sustav u uređaju za fotografiranje, a primjenjuje se kroz informacijski sustav Agencije za plaćanja

l) potpora – jedinični iznos izražen u eurima koji se isplaćuje korisniku uz prethodno ispunjenje svih uvjeta prihvatljivosti intervencije/podintervencije/operacije ili mjere/podmjere/operacije

m) utvrđena površina – površina kod koje su ispunjeni svi uvjeti prihvatljivosti ili druge obveze u pogledu uvjeta za dodjelu potpore neovisno o broju prava na plaćanja kojima korisnik raspolaže

n) utvrđena životinja – životinja identificirana s pomoću administrativne kontrole ili kontrole na terenu kod koje su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni pravilima za dodjelu potpore

o) nesukladnost – svako neispunjavanje uvjeta prihvatljivosti, obveza ili drugih zahtjeva koje se odnose na uvjete za dodjelu potpore za intervencije za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja

p) nesukladnost za uvjetovanost – svako nepoštovanje propisanih zahtjeva za upravljanje na temelju prava unije, standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta koje određuju države članice u skladu u skladu s člankom 12., 13. i Priloga III Uredbe (EU) br. 2021/2115 kao i pravilniku koji propisuje navedene uvjete

r) tečajevi izobrazbe – edukacije koje obavljaju javni i privatni savjetnici korisnici mjere/intervencije za prijenos znanja iz Strateškog plana i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., koji podatke o polaznicima koji su završili izobrazbu razmjenjuju s Agencijom za plaćanja

s) godina zahtjeva – kalendarska godina u kojoj se podnosi Jedinstveni zahtjev

t) proizvodna godina – razdoblje proizvodnih aktivnosti za kulture/životinje iz Jedinstvenog zahtjeva, proizvodna godina u biljnoj proizvodnji započinje 15. kolovoza prethodne godine i završava 1. listopada tekuće godine, osim u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti.

Rodno značenje

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Provedbeno tijelo

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja kao provedbeno tijelo za provedbu mjera i intervencija iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, sukladno članku 66. Uredbe (EU) br. 2021/2116, koristi integrirani administrativni kontrolni sustav (u daljnjem tekstu: IAKS) koji se sastoji od sljedećih elemenata:

a) sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela – ARKOD sustav

b) sustav za geoprostorne zahtjeve i zahtjeve povezane sa životinjama – Jedinstveni zahtjev

c) sustav za nadzor površina – Monitoring

d) sustav za identifikaciju korisnika intervencija i mjera – Upisnik poljoprivrednika i Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

e) sustav kontrola i kazni

f) sustav za identifikaciju i registraciju prava na plaćanja (u daljnjem tekstu: Registar prava na plaćanja)

g) sustav za identifikaciju i registraciju životinja.

(2) Upisnik poljoprivrednika i Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava definirani su pravilnicima koji uređuju upis u navedene upisnike.

(3) Sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela – ARKOD sustav definiran je pravilnikom koji uređuje evidenciju poljoprivrednog zemljišta.

(4) Jedinstveni zahtjev, Monitoring sustav, sustav kontroli i kazni te Registar prava na plaćanja definirani su ovim Pravilnikom.

(5) IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i definiran je pravilnicima koji uređuju navedeno područje.

(6) Podatke iz JRDŽ-a te podatke iz Središnjeg popisa matičnih grla i Središnjeg popisa matičnih jata Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom na dnevnoj razini. Ključ za razmjenu podataka je jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednika upisanog u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: MIBPG).

POGLAVLJE II.
POSEBNE ODREDBE

Uvjetovanost

Članak 6.

(1) Uvjetovanost predstavlja sustav zahtjeva upravljanja (SMR) i dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC) iz područja klime i okoliša, uključujući vodu, tlo i bioraznolikost ekosustava, javnog zdravlja i zdravlja bilja te dobrobiti životinja koji su propisani propisom o uvjetovanosti.

(2) Korisnici iz članka 1. ovoga Pravilnika obvezni su poštivati sustav uvjetovanosti prilikom obavljanja poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu kojim upravljaju, a u slučaju nepoštivanja uvjetovanosti primjenjuju se administrativne kazne u skladu s Poglavljem III. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/1172 i Glave IV. Poglavlja IV. Uredbe Komisije (EU) br. 2021/2116 te propisom o uvjetovanosti.

(3) Prilikom računanja površina koje čine neproizvodne površine i obilježja iz GAEC 8 (Minimalni udio poljoprivrednih površina pod neproizvodnim obilježjima, Očuvanje obilježja krajobraza, Sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom), ukupni broj hektara izračunava se korištenjem koeficijenata tj. konverzijskih i ponderacijskih faktora iz Tablice 8. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka za korisnike IAKS mjera ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., kojima višegodišnja obveza nije završena, a u skladu sa člankom 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/1172, smatra se da provjere uvjetovanosti obuhvaćaju provjere višestruke sukladnosti iz članka 96. Uredbe (EU) br. 1306/2013, osim ako se pritom otkriju nesukladnosti s pravilima o uvjetovanosti. U slučaju nesukladnosti s pravilima o uvjetovanosti, primjenjuju se pravila višestruke sukladnosti iz propisa o višestrukoj sukladnosti, a u slučaju nepoštivanja pravila višestruke sukladnosti primjenjuju se administrativne kazne u skladu s Glavom IV. Delegirane uredbe Komisije (EU) 640/2014 i Glavom V. Provedbene uredbe Komisije (EU) 809/2014 te propisom o višestrukoj sukladnosti.

Sustav za nadzor površina (Monitoring)

Članak 7.

(1) Sustav za nadzor površina (u daljnjem tekstu: Monitoring) je postupak redovitog i sustavnog opažanja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih podataka najmanje istovjetne vrijednosti.

(2) Rezultati Monitoringa služe za praćenje rezultata pojedinih intervencija i pokazatelji su postizanja ciljeva poljoprivredne politike.

(3) Monitoring identificira i bilježi specifične poljoprivredne aktivnosti i/ili karakteristike usjeva na poljoprivrednoj površini tijekom proizvodne godine, kao što su obrada, košnja, žetva te prati za sve korisnike provođenje uvjeta prihvatljivosti i obveza za intervencije i mjere povezane s površinom.

(4) Za potrebe Monitoringa, smatra se da se uvjet prihvatljivosti može nadzirati ako se može nadzirati na temelju podataka satelita Sentinel iz programa Copernicus (automatska detekcija) i geotagiranom fotografijom ako je obveza propisana za određenu intervenciju/operaciju.

(5) Monitoringom se prati proizvodna godina koja u biljnoj proizvodnji započinje 15. kolovoza prethodne godine i završava 1. listopada tekuće godine.

(6) Kako bi se omogućilo pouzdano opažanje, praćenje i procjena poljoprivrednih aktivnosti i praksi, Monitoring na razini poljoprivrednih parcela ili još detaljnijih prostornih jedinica osigurava utvrđivanje:

(a) prisutnosti neprihvatljivih površina, posebno trajnih struktura

(b) prisutnosti neprihvatljivog korištenja zemljišta

(c) promjene vrste uporabe poljoprivredne površine koje su evidentirane kao obradivo zemljište, trajni nasad ili trajni travnjak.

(7) Osnovna namjena Monitoringa su rana upozorenja poljoprivrednika u vezi s ispunjavanjem uvjeta prihvatljivosti i obveza u okviru intervencija propisanih ovim Pravilnikom, koja se komuniciraju s korisnicima putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET.

(8) Agencija za plaćanja kao sredstvo komunikacije s korisnicima može koristiti i e-poštu i mobilne tekstualne poruke (SMS).

(9) Rana upozorenja Monitoringom:

– potiču pravovremenost poštivanja uvjeta za intervencije

– omogućavaju izmjenu/odustajanje od zahtjeva u slučaju nemogućnosti provođenja poljoprivredne aktivnosti ili udovoljavanja nekom drugom uvjetu za potporu.

(10) Rezultati Monitoringa, odnosno prihvatljivost parcele za pojedinu intervenciju, prikazuju se tijekom proizvodne godine u AGRONET sustavu u obliku »semafora«: zeleno – prihvatljivo, crveno – neprihvatljivo, žuto – podaci za procjenu nisu dostatni.

(11) U cilju potvrde rezultata automatskog nadzora Monitoringom (crvene parcele) ili smanjenja broja slučajeva s nejasnim rezultatima nadzora (žute parcele), Agencija za plaćanja može provoditi kaskadnu stručnu provjeru u skladu s člankom 10. stavkom 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1173.

(12) Kaskadna stručna provjera iz stavka 11. ovoga članka predstavlja niz provjera koje provodi stručna osoba Agencije za plaćanja koristeći Sentinel podatke i druge vrste podataka najmanje istovjetne vrijednosti, odnosno podatke drugih satelita iste ili veće rezolucije, digitalne ortofoto snimke, podatke iz drugih baza i evidencija te po potrebi provodi terenske provjere ili zatraži geotagirane fotografiju od korisnika.

(13) Korisnik je obvezan pratiti rezultate Monitoringa tijekom cijele proizvodne godine putem AGRONET sustava ili može zatražiti pomoć pri pregledu rezultata Monitoringa u podružnicama Agencije za plaćanja.

(14) Korisnik pristupa podacima Monitoringa elektronički, putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, koristeći AGRONET / kartica Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja, na koju se prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja ili uz pomoć poljoprivredne iskaznice.

(15) Kao dokaz provedbe određenog uvjeta za intervenciju ili za potrebe kaskadne stručne provjere, geotagirane fotografije mogu prikupljati djelatnici Agencije za plaćanja putem AgroTP mobilne aplikacije, bez najave poljoprivredniku ili mogu zatražiti dostavu geotagirane fotografije od poljoprivrednika putem AgroGTF mobilne aplikacije.

(16) Zahtjev za dostavu geotagiranih fotografija i rok za dostavu šalje Agencija za plaćanja:

– u procesima upisa i ažuriranja ARKOD-a sukladno propisu koji definira evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta;

– u procesu kaskadnih provjera kada je potrebno dodatno dokazivanje kriterija za potporu od strane poljoprivrednika (razjašnjavanje crvenih i žutih parcela) ili

– temeljem evidencije poljoprivrednika o aktivnostima na parceli za kriterije za koje je propisano obvezno dokazivanje poljoprivredne aktivnosti/prakse geotagiranom fotografijom.

(17) Obavijest o zahtjevu za geotagiranu fotografiju i roku dostave dostavlja se poljoprivredniku putem AgroGTF mobilne aplikacije i putem AGRONET-a – modul Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja/Obavijesti.

(18) Poljoprivrednik putem AgroGTF mobilne aplikacije fotografira parcelu i šalje geotagiranu fotografiju Agenciji za plaćanja.

(19) AgroGTF mobilnu aplikaciju poljoprivrednik preuzima na mobilni uređaj putem Google Play i App Stora i pristupa aplikaciji pomoću istog korisničkog imena i zaporke koji su mu izdani za pristup AGRONET sustavu.

(20) Ako poljoprivrednik ne dostavi geotagiranu fotografiju u zadanom roku, koju je Agencija za plaćanja zatražila od korisnika, smatra se da taj uvjet prihvatljivosti za intervenciju nije ispunjen.

(21) Korisnik temeljem ranih upozorenja putem Monitoringa (žute ili crvene parcele) može obaviti poljoprivrednu aktivnost ili obvezu, ako rok za provedbu iste još nije istekao, ili na zahtjev Agencije za plaćanja dokazati da je aktivnost obavljena, ili može odustati od zahtjeva sve do 1. studenoga u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva. Odustajanje od zahtjeva nije moguće samo u slučajevima iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(22) Monitoring prikazuje informacije o svim relevantnim uvjetima prihvatljivosti za:

– obveze Uvjetovanosti iz članka 6. ovoga Pravilnika

– intervencije za izravna plaćanja

– IAKS mjere ruralnog razvoja.

(23) Tijekom cijele proizvodne godine Agencija za plaćanja provodi vrednovanje automatske detekcije Monitoringa za potrebe poboljšanja i proširenja korištenja sustava, koristeći se geotagiranim fotografijama i podacima s terena, koje prikuplja uz pomoć AgroTP mobilne aplikacije, bez najave korisniku.

(24) Agencija za plaćanja na godišnjoj razini provodi i obveznu kontrolu kvalitete Monitoringa na način propisan radnim dokumentima i o istom izvješćuje Europsku komisiju.

(25) Korisnik dopunjuje Monitoring satelitske podatke vođenjem evidencija poljoprivredne aktivnosti/praksi i dostavom geotagiranih fotografija.

(26) Evidencije provođenja poljoprivrednih aktivnosti poljoprivrednik je dužan voditi putem AGRONET sustava, u skladu s propisanim uvjetima za intervencije. Do uspostave elektroničkih evidencija korisnik popunjava evidencije u papirnatom obliku kako je propisano za pojedinu intervenciju.

(27) Poljoprivrednici sukladno stavcima 25. i 26. evidentiraju:

a) osnovne poljoprivredne aktivnosti i

b) poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš.

(28) Osnovne poljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednim parcelama prate se automatski putem satelita – Monitoring sustavom, a korisnik je obavezan bilježiti ih putem AGRONET-a i po potrebi AgroGTF-om samo u slučaju kada automatska detekcija satelitskim podacima ne može prepoznati aktivnosti (slučaj žutih i crvenih parcela ili specifične aktivnosti koje se ne mogu prepoznati satelitom). Osnovne poljoprivredne aktivnosti su:

a) Na oranicama:

– Osnovna obrada tla (plugom)

– Sjetva ili sadnja

– Košnja/Žetva/Berba

– Postrna obrada tla

– Ostalo

b) U trajnim nasadima:

– Međuredna obrada

– Međuredna košnja

– Međuredno malčiranje

– Pomotehnički zahvat rezidbe u voćnjacima

– Ostalo

c) Na trajnim travnjacima – livade:

– Košnja

– Malčiranje

– Ostalo

d) Na trajnim travnjacima – pašnjaci:

– Napasivanje

– Košnja i napasivanje

– Košnja

e) Na trajnim travnjacima – krški pašnjaci:

– Napasivanje

– Košnja i napasivanje

– Košnja

– Ostalo.

(29) Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš korisnik je u obvezi prijaviti u AGRONET evidenciji (aktivnost/praksu, datum provedbe/period, količine i drugo) pri čemu će za pojedine aktivnosti/prakse korisnik biti zatražen dostaviti geotagiranu fotografiju kao dokaz provedbe:

a) Na oranicama:

– Analiza tla (31.04. USG, 31.08. PEG)

– Iznošenje (rasipanje) stajskog gnoja (31.04. USG) – obavezan GTF

– Inkorporiranje stajskog gnoja u tlo unutar 48 sati (31.04. USG) – obavezan GTF

– Neprimjena mineralnih gnojiva (31.05. MUL)

– Neprovođenje primjene sintetskih mineralnih gnojiva (31.08. PEG)

– Obrada za sjetvu bez prevrtanja tla (tanjuranje, podrivanje, rahljenje) (31.06. KP)

– Sjetva u neobrađeno tlo (31.06. KP) – obavezan GTF

– Potpunu pokrivenost tla oranične površine biljnim ostacima i/ili zelenim pokrovom (31.06. KP) – obavezan GTF

– Odgođena košnja ekološke leguminoze za pčelinju pašu od 1. 8. do 15 .9. (31.05. MUL)

– Mehaničko uklanjanje korova (31.06. KP)

– Neprovođenje primjene zaštitnih sredstva (herbicide, insekticide, fungicide)

– Sjetva sekundarnog usjeva nakon glavnog (31.06. KP)

– Očuvanje obilježja krajobraza (živica, pojedinačno stabalo, drvored, šumarak, jezerce, jarak, suhozid i zaštitnih pojaseva uz vodotokove i šume) (31.03. EZP)

– Cvjetne trake – košnja ili malčiranje u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada) (70.02.03.)

– Travne trake – prva košnja u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u periodu od druge polovice travnja do srpnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja u listopadu (70.02.03.)

b) U trajnim nasadima:

– Postavljanje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (70.01.01.) – obavezan GTF

– Skidanje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (70.01.01.) – obavezan GTF

– Postavljanje feromonskih dispenzera za konfuziju (70.01.02.) – obavezan GTF

– Očuvanje obilježja krajobraza (živica, pojedinačno stabalo, drvored, šumarak, jezerce, jarak, suhozid i zaštitnih pojaseva uz vodotokove i šume) (31.03. EZP)

– Ostalo

c) Na trajnim travnjacima – livadama:

– Ne provođenje primjene mineralnih gnojiva i stajskog gnoja (31.07. TVPV)

– Ne provođenje zasijavanja travnjaka (31.07. TVPV)

– Odgođena košnja za zaštitu ptice kosca od 01. 08. do 15. 09. (70.02.01.)

– Odgođena košnja za zaštitu leptira – ZL okaš od 16.09. do 01.10.; ZL plavci od 01. 01. do 14. 6. i od 16. 09. do 01. 10. (70.02.02.)

– Odgođena najviše jedna košnja za očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti ručnim ili strižnim kosilicama – Kontinentalna regija od 1. 8. do 15. 9. (31.07. TVPV)

– Odgođena najviše jedna košnja za očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti ručnim ili strižnim kosilicama – Brdsko planinska regija od 20. 7. do 15. rujna (31.07. TVPV)

– Odgođena najviše jedna košnja za očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti ručnim ili strižnim kosilicama – Mediteranska regija od 15. 7. do 15. rujna (31.07. TVPV)

– Napasivanje Ispaša nakon košnje s 0,3 – 1 UG/ha (31.07. TVPV)

– Ne provođenje primjene zaštitnih sredstva (herbicide, insekticide, fungicide) (31.07. TVPV)

– Ne provođenje hidromelioracijskih zahvata (31.07. TVPV)

– Očuvanje obilježja krajobraza (živica, pojedinačno stablo, drvored, šumarak, jezerce, jarak, suhozid i zaštitnih pojaseva uz vodotokove i šume) (31.03. EZP)

– Ostalo

d) Na trajnim travnjacima – pašnjacima – Plan/Evidencija aktivnosti:

– Neprovođenje primjene mineralnih gnojiva i stajskog gnoja (31.07. TVPV, 31.02. EGP)

– Neprovođenje zasijavanja pašnjaka i krških pašnjaka (31.07. TVPV)

– Košnja (31.07. TVPV)

– Napasivanje – Ispaša s 0,3-1 UG/ha najkasnije do 1. listopada 2024. godine (31.02. EGP) – obavezan GTF

– Uklanjanje korova ručno (31.02. EGP)

– Uklanjanje korova ručno ili mehanički (strižnim, rotacijskim kosilicama ili malčiranjem) (31.07. TVPV)

– Neprovođenje hidromelioracijskih zahvata (31.02. EGP i 31.07. TVPV)

– Neprovođenje primjene zaštitnih sredstva (herbicide, insekticide, fungicide) (31.02. EGP)

– Očuvanje obilježja krajobraza (živica, pojedinačno stablo, drvored, šumarak, jezerce, jarak, suhozid i zaštitnih pojaseva uz vodotokove i šume) (31.03. EZP)

– Ostalo.

(30) Korisnik je dužan bilježiti i Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš koje obavlja na razini gospodarstva:

– Primjena adsorbensa u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka

– Pokrivanje stajskog gnoja u spremištu s ciljem smanjenja onečišćenja vode i zraka

– Analiza stajskog gnoja u cilju plana gnojidbe

– Ostalo

POGLAVLJE III.
JEDINSTVENI ZAHTJEV

Jedinstveni zahtjev

Članak 8.

(1) Jedinstveni zahtjev obuhvaća zahtjeve za potporu za sve intervencije i mjere navedene u članku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Obrazac Jedinstvenog zahtjeva nalazi se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, a sačinjavaju ga sljedeći listovi:

– List A – Zahtjev za potporu – sadrži osnovne podatke o poljoprivredniku, zahtjeve za potpore, popis dodatne obavezne dokumentacije, izjave i potpis korisnika

– List B – Prijava površina za izravna plaćanja – sadrži predispisane prostorne i alfanumeričke podatke iz sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela (u daljnjem tekstu: ARKOD), prijavu namjere korištenja površina i ekološki značajnih površina

– List B1 – Prijava površina za mjere ruralnog razvoja – sadrži podatke iz ARKOD-a, prijavu namjere korištenja površina

– List C – Prijava domaćih životinja – sadrži popis i podatke o stoci za koju poljoprivrednik podnosi Jedinstveni zahtjev

– List D – Prijava ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja – sadrži popis i podatke o ugroženim izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja za koje korisnik podnosi Jedinstveni zahtjev

– List E – Prijava količina prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja – sadrži podatke o količini prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja

– List F – Prijava količina duhana predanih na obradu i preradu – sadrži podatke o količini predanog lista duhana na obradu i preradu

– List G – Podaci o zahtjevima za dobrobit životinja – sadrži podatke o vrsti i kategoriji životinja, području i zahtjevu dobrobiti, Jedinstvenom identifikacijskom broju gospodarstva (u daljnjem tekstu: JIBG).

(3) Listovi iz zahtjeva ispunjavaju se u skladu s uputama koje su sastavni dio predispisa Jedinstvenog zahtjeva kojeg Agencija za plaćanja stavlja na raspolaganje korisniku putem AGRONET-a.

(4) Poljoprivredne parcele ucrtavaju se na Jedinstvenom zahtjevu grafički i moraju sadržavati točne podatke o poljoprivrednim kulturama i ispravne granice poljoprivrednih kultura.

(5) Nositelj potpisuje Jedinstveni zahtjev vlastoručno ili elektroničkim potpisom, čime potvrđuje istinitost podataka te da je upoznat s pravnim odredbama i obvezama za ostvarenje potpora iz Zakona i ovoga Pravilnika.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, Jedinstveni zahtjev može potpisati i opunomoćenik korisnika u granicama punomoći dane od strane nositelja, koja se prilaže uz Jedinstveni zahtjev.

Način popunjavanja Jedinstvenog zahtjeva

Članak 9.

(1) Korisnik popunjava Jedinstveni zahtjev elektronički, putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, koristeći AGRONET aplikaciju na koju se prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja ili uz pomoć poljoprivredne iskaznice. Jedinstveni zahtjev za 2024. godinu korisnik popunjava u kartici Agronet/Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja.

(2) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena za elektroničku komunikaciju između Agencije za plaćanja i korisnika. Korisnik za svoje poljoprivredno gospodarstvo u AGRONET-u ima na raspolaganju sljedeće kartice:

a) Kartica Izravna potpora i IAKS mjere ruralnog razvoja koja služi korisniku za:

– pregled Obavijesti

– pregled podataka Monitoringa – automatsko praćenje poljoprivredne aktivnosti i ostalih uvjeta za potpore/mjere, upis evidencije poljoprivredne aktivnosti

– elektroničko popunjavanje Jedinstvenog zahtjeva, geoprostornih podataka i podataka o korištenju poljoprivrednih parcela u proizvodnoj godini

– arhiva Jedinstvenih zahtjeva iz prethodnih godina

– obrasci ostalih dokumenata koji se prilažu uz Jedinstveni zahtjev

b) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/Registri i evidencije koja služi korisniku za:

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika (Osnovni podaci)

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika (Članovi poljoprivrednog gospodarstva)

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika (Posjed poljoprivrednog gospodarstva)

– pregled podataka iz Sustava za evidenciju poljoprivrednog zemljišta (ARKOD)

– pregled podataka iz Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ)

– pregled podataka o Ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG)

– pregled podataka iz prijeboja odobrenih sredstava (Obračun)

– preuzimanje izvoda iz Upisnika poljoprivrednika/Upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

– pregled podataka iz Registra prava na plaćanja

– unos podataka u Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a

– unos podataka u Evidenciju o pruženim uslugama na OPG-u

– unos podataka u Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a

c) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/Nacionalne potpore koja služi korisniku za:

– popunjavanje zahtjeva za pojedine tržišne potpore

d) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/Odluke koja služi korisniku za:

– pregled i preuzimanje odluka o ostvarivanju prava na Izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja

e) Kartica Poljoprivredno gospodarstvo/KNT koja služi za:

– pregled Izvještaja kontrole na terenu Izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja

f) Kartica Upisnici koja služi korisniku za:

– unos Izjava o posjedovanju poljoprivrednih resursa za Upisnik OPG-ova.

(3) Korisnik putem AGRONET-a elektronički razmjenjuje informacije s Agencijom za plaćanja vezano i uz ne – IAKS mjere ruralnog razvoja, Ribarstvo i Tržišnu potporu.

(4) Pomoć pri popunjavanju Jedinstvenog zahtjeva korisnik može dobiti u podružnicama Agencije za plaćanja, područnim jedinicama Ministarstva nadležnima za stručnu podršku poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Savjetodavna služba), regionalnim uredima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: HAPIH), pri čemu djelatniku koji mu pomaže daje ovlaštenje za jednodnevno korištenje zaporke.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, list E Jedinstvenog zahtjeva korisnik ispunjava ručno.

Rokovi, mjesto i način podnošenja Jedinstvenog zahtjeva

Članak 10.

(1) Korisnik podnosi Jedinstveni zahtjev i prijavu namjere proizvodnje, održavanja i uzgoja u poljoprivredi u razdoblju od 4. ožujka do 15. svibnja 2024. godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka zahtjevi se mogu podnositi i u roku za zakašnjele zahtjeve do 10. lipnja 2024.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. smanjuje se visina plaćanja u iznosu od 1 % po radnom danu kašnjenja, u skladu s člankom 13. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014, osim u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti.

(4) Elektronički popunjen i ispisan Jedinstveni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja u kojoj je upisan u Upisnik poljoprivrednika.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka korisnik može Jedinstveni zahtjev podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

(6) Listovi A, B, B1, C, D i G iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika dostavljaju se u roku za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, a listovi E i F u skladu s rokovima propisanim člancima 60. i 61. ovoga Pravilnika.

(7) Datum dostave Jedinstvenog zahtjeva je datum kada je korisnik podnio Jedinstveni zahtjev putem AGRONET-a, a ako je Jedinstveni zahtjev upućen poštom ili drugim načinima dostave, dan predaje pošiljke smatra se danom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva. Ako je Jedinstveni zahtjev dostavljen samo neposredno, dan zaprimanja u podružnici Agencije za plaćanja smatra se danom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Izmjene i odustajanje od Jedinstvenog zahtjeva

Članak 11.

(1) Za intervencije iz Strateškog plana i IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koje se odnose na površine korisnik može izmijeniti Jedinstveni zahtjev ili odustati od njega u cijelosti ili djelomično prije 1. studenog 2024. godine ako je Monitoringom ili administrativnim provjerama moguće utvrditi ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.

(2) Izmjena zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva izmjenu kulture i vrste uporabe zemljišta na ARKOD parceli za zahtjev podnesen u roku za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva.

(3) Korisnik može Jedinstveni zahtjev izmijeniti ili odustati od Jedinstvenog zahtjeva u cijelosti ili djelomično i nakon obavljene kontrole na terenu, ali pod uvjetom da pri kontroli nije pronađena nesukladnost.

Članak 12.

Izmjene Jedinstvenog zahtjeva i odustajanje od njega u cijelosti ili djelomično nisu dopuštene:

– ako je korisnik obaviješten o namjeri provedbe kontrole na terenu od Agencije za plaćanja ili drugih nadležnih tijela

– ako je kontrolom na terenu pronađena nepravilnost povezana s uvjetima prihvatljivosti

– nakon 31. listopada 2024. godine ako je korisnik obaviješten o nepravilnosti pronađenoj administrativnom kontrolom ili monitoringom.

– u slučaju inspekcijskih nadzora poljoprivredne i veterinarske inspekcije kojeg vode inspektori ovlašteni za inspekcijski nadzor u skladu s člankom 151. Zakona

– u slučaju brze terenske provjere Agencije za plaćanja u svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka u skladu s propisom kojim se uređuje evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Članak 13.

(1) Za odustajanje od Jedinstvenog zahtjeva u potpunosti korisnik popunjava, ispisuje i dostavlja nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja potpisanu Izjavu o odustajanju od Jedinstvenog zahtjeva koja se nalazi u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(2) Izmjene ili djelomično odustajanje od Jedinstvenog zahtjeva korisnik unosi putem AGRONET-a te ispisani izmijenjeni Jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja podružnici Agencije za plaćanja na način iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka korisnik može izmjene i dopune Jedinstvenog zahtjeva podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

Članak 14.

(1) Prijava životinja u JRDŽ, nakon napuštanja poljoprivrednog gospodarstva, za životinje koje su napustile poljoprivredno gospodarstvo prije ili u tijeku perioda obveznog uzgoja, smatra se ujedno odustajanjem od intervencija za to grlo.

(2) Za mjeru potpore za mliječne krave iz članka 64. ovoga Pravilnika u slučaju promjena broja grla prisutnih na poljoprivrednom gospodarstvu u periodu od dana kad je korisnik podnio Jedinstveni zahtjev do roka iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika nije u obvezi podnijeti izmjene Jedinstvenog zahtjeva koje se odnose na potporu za mjeru mliječne krave.

(3) Zahtjev za potporu za mjeru mliječne krave iz članka 64. ovoga Pravilnika koji se podnosi kao automatski sustav za zahtjeve, danom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva smatra se zadnji dan roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva navedenog u članku 10. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Prijava svih površina

Članak 15.

(1) Korisnik u Jedinstvenom zahtjevu na listu B i B1 iz Priloga 2. ovoga Pravilnika mora prijaviti namjeru korištenja svih poljoprivrednih površina na kojima obavlja poljoprivrednu aktivnost, bez obzira da li za njih podnosi ili ne podnosi zahtjev za potporu.

(2) Korisniku neće biti omogućeno prijavljivanje privremeno neodržavane ARKOD parcele, definirane propisom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, na listu B i B1 iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Poljoprivredna parcela

Članak 16.

(1) ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koja je u korištenju samo jednog poljoprivrednika, klasificira se obzirom na vrstu uporabe zemljišta te je osnovna parcela ARKOD sustava koji se uspostavlja na temelju digitalnih grafičkih podataka u skladu s pravilnikom koji propisuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(2) Poljoprivredna parcela je neprekinuta površina zemljišta unutar ARKOD parcele koja obuhvaća jednu poljoprivrednu kulturu, a prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva prijavljuje se na listu B i B1 iz Priloga 2. ovoga Pravilnika i osnova je za izračun i kontrolu potpora po površini.

(3) Minimalna površina ARKOD parcele za koju se može podnijeti zahtjev za potporu je 0,05 hektara.

GLAVA II.
ELEMENTI KOJI SU ZAJEDNIČKI ZA INTERVENCIJE STRATEŠKOG PLANA, IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA I PROGRAM DRŽAVNE POTPORE

Osnovni uvjeti

Članak 17.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje plaćanja za intervencije i mjere su:

1. upis korisnika u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

2. korisnik intervencija mora biti aktivni poljoprivrednik u skladu s člankom 3. stavak 2. točka e. ovoga Pravilnika, s iznimkom za intervencije 70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima, 70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama, 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja, 70.04. Ekološki uzgoj, 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja, 70.07. Očuvanje obilježja krajobraza i 70.08. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika

3. korisnik Mjere 11 Ekološki uzgoj iz Programa ruralnog razvoja mora biti aktivni poljoprivrednik u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom f. ovoga Pravilnika

4. potpora se isplaćuje za poljoprivrednu površinu koja je poljoprivredniku na raspolaganju i na kojoj se obavlja poljoprivredna djelatnost u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika

5. minimalno održavanje poljoprivrednih površina korisnika iz članka 20. i 21. ovoga Pravilnika

6. minimalna prihvatljiva poljoprivredna površina poljoprivrednog gospodarstva korisnika za koju je zatražena potpora za intervencije izravnih plaćanja iznosi jedan hektar

7. iznimno od točke 6. ovoga članka korisnicima koji nemaju minimalno jedan hektar, minimalni iznos proizvodno vezanih izravnih plaćanja iznosi 200 EUR

8. minimalna veličina poljoprivredne površine poljoprivrednog gospodarstva za IAKS mjere ruralnog razvoja iznosi 0,5 hektara upisane u ARKOD sustav na zadnji dan roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva, iznimno za operaciju Uspostava poljskih traka površina poljoprivrednog gospodarstva kao i ARKOD parcele je najmanje jedan hektar

9. ispravan upis poljoprivrednog zemljišta koje poljoprivrednik koristi u ARKOD sustav

10. korisnik mora imati pravilno registrirane i označene životinje:

– upis životinja u JRDŽ i ostale propisane registre u skladu sa propisima o zdravlju životinja

– pravovremena registracija u JRDŽ o premještanju životinje vrste goveda i/ili ovce i koze u roku ne duljem od 7 dana nakon premještanja (dolazak i odlazak s i unutar poljoprivrednog gospodarstva), rođenja ili smrti životinja, u skladu s člankom 3. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/520 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja

– označavanje životinja propisanim sredstvima identifikacije (ušne markice, bolus i prema potrebi drugim sredstvima identifikacije)

– vođenje registara životinja na poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s propisima o označavanju i registraciji životinja, koji trebaju sadržavati podatke o premještanju životinja iz popratnih dokumenata poput računa o kupnji i prodaji, potvrda o klanju, svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinje i, prema potrebi, putovnica/putni list za životinje ili dokumenata o kretanju životinja

– posjedovanje putovnice za životinje ili dokumentacije o kretanju životinja

11. životinje se drže u skladu sa zoohigijenskim i drugim uvjetima držanja i korištenja domaćih životinja

12. pravodobno podnošenje Jedinstvenog zahtjeva i propisane popratne dokumentacije

13. pravodobna dostava zatražene geotagirane fotografije

14. omogućavanje provedbe kontrola na terenu u skladu s člankom 141. Zakona te svih drugih kontrola nadležnih tijela i brzih terenskih provjera

15. poštivanje pravila uvjetovanosti, odnosno višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu što obuhvaća ispunjavanje propisanih zahtjeva upravljanja (SMR) i standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta (GAEC standard), u skladu s pravilnicima kojima se uređuju pravila uvjetovanosti i višestruke sukladnosti

16. obvezu izobrazbe, kako je propisano za pojedinu intervenciju, podintervenciju, mjeru, podmjeru ili operaciju, mora ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva

17. dokazi o ispunjavanju obveze izobrazbe iz točke 16. ovoga članka dostavljaju se Agenciji za plaćanja elektroničkim putem najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

18. iznimno od točke 17. ovoga članka za korisnike koji su obvezu izobrazbe ispunili kod odabranih savjetnika, korisnika intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Republike Hrvatske, dokaze o ispunjavanju obveze izobrazbe dostavlja odabrani savjetnik Agenciji za plaćanja putem SEMIS aplikacije.

Poljoprivredna djelatnost

Članak 18.

Poljoprivredna djelatnost u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/2115 obuhvaća:

– proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, koja uključuje uzgoj životinja ili biljaka u skladu sa u Zakonu navedenim skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 i 01.6 Nacionalne klasifikacije djelatnosti – NKD 2007, navedenih u Prilogu I. UFEU-u uz iznimku proizvoda ribarstva, kao i uzgoj kultura kratkih ophodnji

– održavanje poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj bez pripremnih radnji koje izlaze iz okvira uobičajenih poljoprivrednih metoda i uporabe strojeva.

Prihvatljive poljoprivredne površine

Članak 19.

(1) Prihvatljive poljoprivredne površine jesu površine upisane u ARKOD, a obuhvaćaju:

– obradivo zemljište: oranice s poljoprivrednom kulturom, zemljište na ugaru, privremeni travnjaci, zemljište u stakleniku ili ispod fiksnog ili pomičnog pokrova

– trajne nasade: vinograd, iskrčeni vinograd, maslinik, voćnjak, višegodišnji nasadi aromatičnog i ljekovitog bilja, kulture kratke ophodnje, rasadnik, matičnjak loznih podloga i plemki i mješoviti višegodišnji nasadi

– trajne travnjake: livada, pašnjak i krški pašnjak.

(2) Na obradivom zemljištu mogu biti prisutni jednoredni vjetrozaštitni pojasevi u kojima prevladavaju visokostablašice prihvatljivih zavičajnih vrsta u skladu s propisom koji uređuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(3) Privremeni travnjak je obradivo zemljište zasijano travom, smjesom trava, travno-djetelinske smjese ili djetelinsko-travne smjese iz porodice Poaceae i/ili Fabaceae koje se u razdoblju do pet godina od uspostave mora barem jednom preorati i zasijati smjesom trava, travno-djetelinske smjese ili djetelinsko-travne smjese iz porodice Poaceae i/ili Fabaceae.

(4) Privremeni travnjak postaje trajni travnjak nakon isteka pet godina od njegove uspostave ukoliko nije ponovno preoran i zasijan smjesom trava, travno-djetelinske smjese ili djetelinsko-travne smjese iz porodice Poaceae i/ili Fabaceae.

(5) Obradivo zemljište koje se koristi za proizvodnju konoplje smatra se prihvatljivim ako je zasijano certificiranim sjemenom sorti iz »Zajedničkog kataloga sorti poljoprivrednih vrsta« u kojima sadržaj tetrahidrokanabinola nije veći od 0,3 %.

(6) Korisnik je obvezan za obradivo zemljište iz stavka 5. ovoga članka dostaviti podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine:

– kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu koje koristi te godine

– originale službenih oznaka certificiranog sjemena korištene na pakiranju koje će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.

(7) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za uzgoj konoplje mora biti upisan u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje koju vodi Ministarstvo, u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje suzbijanje zlouporaba droga. Podatke o korisnicima i površinama iz Evidencije proizvođača industrijske konoplje Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka je MIBPG i OIB.

(8) Obradivo zemljište koje se koristi za proizvodnu maka korisnik mora prijaviti poljoprivrednoj inspekciji u skladu s pravilnikom koji propisuje način prijave uzgoja maka.

(9) Obradivo zemljište u stakleniku ili ispod fiksnog ili pomičnog pokrova je prihvatljivo ako postoji izravan kontakt korijena biljke s oraničnom površinom.

(10) Trajni nasadi su nasadi višegodišnjih kultura, uključujući rasadnike i kulture kratkih ophodnji, kod kojih postoji izravan kontakt korijena biljke s površinom trajnog nasada.

(11) Rasadnici su površine mladih drvenastih biljaka koje rastu na otvorenom za kasnije presađivanje, a obuhvaćaju rasadnike loze i podanaka, rasadnike voćaka, rasadnike ukrasnog bilja, komercijalne rasadnike šumskog drveća, osim onih koji služe za vlastite potrebe poljoprivrednog gospodarstva i rastu unutar šume.

(12) Trajni travnjaci su površine koje se upotrebljavaju za uzgoj samoniklih ili zasijanih trava ili drugog travolikog krmnog bilja, koje nisu bile uključene u plodored na poljoprivrednom gospodarstvu tijekom pet ili više godina, odnosno koje nisu preorane, obrađene niti ponovno zasijane različitim vrstama trave ili drugog travolikog krmnog bilja tijekom pet ili više godina. Površine definirane kao okolišno-osjetljivi trajni travnjaci unutar Natura 2000 područja (Karta staništa RH 2016.) korisnik ne smije prenamijeniti niti preorati, osim u iznimno opravdanim slučajevima ukoliko su na zahtjev prije planiranog zahvata dobili odobrenje nadležnog tijela koje radi prethodnu ocjenu prihvatljivosti za Ekološku mrežu.

(13) Na trajnim travnjacima može biti prisutno najviše 50 pojedinačnih raštrkanih stabala po hektaru koja čine elemente poljoprivredno-šumskih sustava koji su uspostavljeni i/ili se održavaju na trajnom travnjaku.

(14) Prihvatljivom poljoprivrednom površinom smatra se i poljoprivredna površina koja se privremeno koristi za nepoljoprivredne aktivnosti, ako poljoprivredne aktivnosti i dalje prevladavaju.

(15) Dozvoljene nepoljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednoj površini jesu sajam, manifestacije, izložbe, iznajmljene površine za parkiranje i kampiranje, o kojima korisnik mora obavijestiti podružnicu Agencije za plaćanja 15 dana prije njihova početka.

(16) Ako je trajanje nepoljoprivrednih aktivnosti na poljoprivrednoj površini u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva dulje od 30 dana, korisnik mora dostaviti podružnici Agencije za plaćanja izjavu potpisanu od strane djelatnika Savjetodavne službe da navedena aktivnost ne utječe negativno na obavljanje poljoprivredne djelatnosti i razvoj usjeva u vegetaciji.

(17) Obilježja krajobraza koja su sastavni dio površine poljoprivredne parcele smatraju se dijelom prihvatljive površine poljoprivredne parcele ako udovoljavaju pravilima uvjetovanosti.

(18) Prihvatljivom poljoprivrednom površinom trajnih nasada smatraju se i površine zasađene kulturama kratkih ophodnji za koje je u postupku stručnog nadzora uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji potvrđeno udovoljavanje zahtjevima propisanim Zakonom o drvenastim kulturama kratkih ophodnji i propisima donesenim na temelju njega.

(19) Površine pod kulturama kratkih ophodnji smiju biti zasađene s vrstama drveća oznake KN 0602 90 41, koja se sastoje od drvenastih, trajnih usjeva, podanaka ili panjeva koji su ostali u zemlji nakon žetve, s novim mladicama koje se pojavljuju u sljedećoj sezoni i s maksimalnim ciklusom žetve od 8 godina. To su: crna joha (Alnus glutinosa) L. Gaertin, siva joha (Alnus incana) L. Moench, obična breza (Betula pendula) Roth, obični grab (Carpinus betulus) L., topola (Populus alba) i vrba (Salix alba L., Salix alba x Salix fragilis).

(20) Prihvatljive poljoprivredne površine prijavljene u Jedinstvenom zahtjevu korisnik mora imati na raspolaganju za korištenje od datuma podnošenja Jedinstvenog zahtjeva do 1. studenog godine podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

(21) Poljoprivredna površina se smatra prihvatljivom i u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti koje je korisnik prijavio Agenciji za plaćanja i odobrilo Povjerenstvo za višu silu i izvanredne okolnosti.

(22) Poljoprivredna površina koja je u ARKOD-u evidentirana kao minski sumnjiva površina nije prihvatljiva poljoprivredna površina.

(23) Poljoprivredna površina ne smije biti zasijana genetski modificiranim sjemenom soje.

(24) Korisnik će ostvariti potporu za prihvatljive površine pod sojom ako je soja proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje, o čemu korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja do 31. prosinca 2024. godine sljedeće dokaze:

– kopiju računa o plaćenom sjemenu kojeg koristi te godine ili drugi dokument kojim se može dokazati porijeklo i količina sjemena i

– certifikat na pakiranju ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu kojeg će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.

(25) Iznimno od stavka 24. ovoga članka korisnik koji proizvodi soju iz sjemena s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva dostavlja Agenciji za plaćanja do 31. prosinca 2024. godine rezultat analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama.

(26) Odredba stavaka 23. i 24. ovoga članka ne odnosi se na prihvatljive površine pod sojom korisnika potpore za mjeru i intervenciju Ekološki uzgoj koji proizvodi soju iz sjemena s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva.

Minimalno održavanje poljoprivrednih površina

Članak 20.

(1) Na prihvatljivim poljoprivrednim površinama korisnik je obvezan provoditi minimalne aktivnosti održavanja.

(2) Minimalne aktivnosti održavanja obradivog zemljišta podrazumijevaju provedbu agrotehničkih mjera kojima se sprječava širenje korova i omogućuje da obrada može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja zemljišta.

(3) Na obradivom zemljištu ostavljenom na ugaru mora se najkasnije do 15. srpnja provesti barem jedna od agrotehničkih mjera:

– sjetva usjeva koji će biti zaoran za zelenu gnojidbu ili sjetva mješavinom sjemena usjeva namijenjenih divljim pticama i medonosnog bilja kao izvor nektara

– zaoravanje usjeva za zelenu gnojidbu

– košnja, malčiranje ili bilo koji način obrade kojim će se u potpunosti spriječiti razvoj neželjene vegetacije.

(4) Površina obradivog zemljišta evidentirana kao privremeni travnjak na kojem se nalazi trava, smjesa trava, travno-djetelinske ili djetelinsko-travne smjese, mora se minimalno jednom godišnje pokositi najkasnije do 15. srpnja.

(5) Površina trajnih nasada mora se minimalno održavati košnjom, malčiranjem ili bilo kojim načinom obrade kojim će se u potpunosti spriječiti razvoj neželjene vegetacije najkasnije do 15. srpnja.

(6) U voćnjaku se treba pravovremeno obavljati pomotehnički zahvat rezidbe što korisnik dokazuje geotagiranom fotografijom.

Članak 21.

(1) Poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, korisnik mora minimalno održavati košnjom ili malčiranjem, pri čemu prva košnja ili malčiranje treba biti obavljena do 15. rujna.

(2) Na površinama pašnjaka i krških pašnjaka, na kojima je korisnik prijavio održavanje napasivanjem, minimalne aktivnosti održavanja provode se napasivanjem stoke u vlastitom posjedu koje moraju biti provedene barem jednom prije 15. rujna, a na krškim pašnjacima korisnik je aktivnost napasivanja dužan dokazati geotagiranim fotografijama.

(3) Iznimka od propisanog datuma prve košnje primjenjuje se na trajnim travnjacima na kojima se provode intervencije za zaštitu bioraznolikosti za koje su propisani rokovi zabrane košnje u određenom razdoblju (eko sheme: Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima i Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, intervencija Očuvanje bioraznolikosti i okolišna na trajnim travnjacima i oranicama: operacija Zaštita ptice kosca i operacija Zaštita leptira na poljoprivrednim staništima).

GLAVA III.
INTERVENCIJE U OBLIKU IZRAVNIH PLAĆANJA

POGLAVLJE I.
INTERVENCIJE PROIZVODNO NEVEZANIH IZRAVNIH PLAĆANJA

ODJELJAK 1.
INTERVENCIJA 21.01. OSNOVNA POTPORA DOHOTKU ZA ODRŽIVOST

Članak 22.

Potpora za Intervenciju 21.01. Osnovna potpora dohotku za održivost ima oblik godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru za koji je dodijeljeno i aktivirano pravo na plaćanja.

Korištenje prava na plaćanja

Članak 23.

(1) Korisnik može prava na plaćanja, dodijeljena u skladu s člancima 24. i 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ili ostvarena prijenosom u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika, aktivirati podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(2) Vrijednost dodijeljenih prava na plaćanja iz stavka 1. ovoga Pravilnika određuje se u skladu s člankom 24. Uredbe EU 2021/2115.

(3) Prava na plaćanja aktiviraju se prijavom prihvatljivih poljoprivrednih površina koje korisnik mora imati na raspolaganju na zadnji dan roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva, pri čemu je broj prava jednak broju prihvatljivih hektara.

(4) Ako korisnik ne želi da mu se aktiviraju sva ili dio stečenih prava na plaćanja, popunjava Obrazac 7. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(5) Dodijeljena i aktivirana prava na plaćanje obvezna su za dodjelu potpore u okviru intervencija 21.01. Osnovna potpora dohotku za održivost, 26.01. Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost, 30.01. Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike, 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina (Eko shema) i 31.03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina (Eko shema).

Dodjela prava na plaćanje iz nacionalne rezerve

Članak 24.

(1) Prava na plaćanja iz nacionalne rezerve dodjeljuju se aktivnim poljoprivrednicima za poljoprivredno zemljište prijavljeno u Jedinstvenom zahtjevu za koje nemaju dodijeljena prava na plaćanja.

(2) Prava na plaćanja iz nacionalne rezerve dodjeljuju se prema sljedećim prioritetima:

a) Prioritet 1 – dodjela novih prava/povećanje vrijednosti postojećih prava

– Mladi poljoprivrednici iz članka 3. stavka 2. točke h) ovoga Pravilnika

– Novi poljoprivrednici iz članka 3. stavka 2. točke g) ovoga Pravilnika

b) Prioritet 2 – dodjela novih prava/povećanje vrijednosti postojećih prava

– Poljoprivrednici čijih se najmanje 50 % poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima posebne državne skrbi, otocima i poluotoku Pelješcu, brdsko-planinskim područjima, kao i poljoprivrednici čijih se najmanje 50 % poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

– Poljoprivrednici koji su stekli pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

– Poljoprivrednici kojima zbog više sile ili izvanrednih okolnosti nisu mogla biti dodijeljena prava na plaćanja

– Ostali poljoprivrednici koji nisu obuhvaćeni niti jednom od ostalih kategorija za korištenje nacionalne rezerve, a kojima u prethodnom programskom razdoblju nisu bila dodijeljena prava na plaćanja iz nacionalne rezerve

– Poljoprivrednici koji obrađuju poljoprivredno zemljište razminirano tijekom prethodne godine.

(3) Vrijednost prava na plaćanja iz nacionalne rezerve utvrđuje se u skladu s odredbama članka 26. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(4) Mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici iz stavka 2. podstavka a. ovoga članka mogu samo jednom ostvariti prava na plaćanja iz nacionalne rezerve prema kriteriju za mlade ili nove poljoprivrednike.

(5) Nacionalna rezerva financira se godišnjim izdvajanjem od 3 % iz gornje granice osnovne potpore dohotku za održivost.

(6) Ako sredstva iz stavka 5. ovoga članka nisu dostatna za dodjelu prava na plaćanja, provest će se linearno smanjenje vrijednosti svih prava na plaćanja.

(7) Ako sredstva iz stavka 5. ovoga članka nisu utrošena u cijelosti provest će se preraspodjela svih nepotrošenih sredstava kroz druge intervencije izravnih plaćanja u skladu s člankom 101. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

Povrat prava na plaćanja u nacionalnu rezervu

Članak 25.

(1) Korisnici kojima se u 2024. godini dodijele nova prava na plaćanja iz nacionalne rezerve na temelju korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dužni su ta prava vratiti u nacionalnu rezervu ukoliko izgube pravo korištenja predmetnog poljoprivrednog zemljišta.

(2) Prava na plaćanja koja nisu aktivirana dvije uzastopne godine vratit će se u nacionalnu rezervu te će Agencija za plaćanja putem AGRONET-a obavijestiti korisnika o istom.

(3) Korisnici mogu prava na plaćanja koja im više ne trebaju dobrovoljno vratiti u nacionalnu rezervu u podružnicama Agencije za plaćanja.

Prijenos prava na plaćanja

Članak 26.

(1) Prava na plaćanja mogu se prenositi samo između korisnika sa sjedištem poljoprivrednog gospodarstva na području Republike Hrvatske, osim u slučaju prijenosa prava na plaćanja nasljeđivanjem.

(2) Prava na plaćanja mogu se prenositi sa zemljištem ili bez zemljišta i to prodajom, darivanjem, nasljeđivanjem ili davanjem prava na plaćanja u zakup.

(3) Prijenos prava na plaćanja prijavljuje se u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od prvog dana roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve 2024. godine.

(4) U slučaju da nasljednici nisu aktivni poljoprivrednici i ne posjeduju poljoprivredno gospodarstvo na kojem bi mogli aktivirati prava na plaćanja mogu naslijeđena prava na plaćanja prenijeti na druga aktivna poljoprivredna gospodarstva.

(5) Prijenos prava na plaćanja, neovisno o načinu prijenosa, neće imati za posljedicu smanjenje vrijednosti prava na plaćanja.

Način prijenosa prava na plaćanja

Članak 27.

(1) Prijenos prava na plaćanja vrši se podnošenjem zahtjeva za prijenos prava na plaćanja i popunjavanjem Obrasca 3. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju podnesenog zahtjeva za prijenos prava na plaćanja, Agencija za plaćanja sastavlja zapisnik na kojem korisnik svojim potpisom potvrđuje istinitost unesenih podataka te izjavljuje da je suglasan s prijenosom prava na plaćanja.

(3) Prijenosom prava na plaćanja korisnik koji je prenio svoja prava na plaćanja drugom korisniku automatski odustaje od aktiviranja tih prava na plaćanja. Korisnik koji je primio ta prava aktivira ih na temelju površina prijavljenih u Jedinstvenom zahtjevu i stanja u Registru prava na plaćanja.

Izjednačavanje vrijednosti prava na plaćanja

Članak 28.

(1) Izjednačavanje vrijednosti prava na plaćanja provodit će se ravnomjerno u jednakim koracima tijekom razdoblja 2023. – 2026. godine i to metodom pune konvergencije.

(2) Jedinična vrijednost prava na plaćanje s početnom vrijednosti nižom od nacionalne jedinične vrijednosti u 2023. godini povećava se do 2026. godine, u četiri jedna koraka svake godine za četvrtinu razlike između početne jedinične vrijednosti toga prava i 100 % planiranog prosječnog jediničnog iznosa za osnovnu potporu dohotku za godinu zahtjeva 2026.

(3) Korisnicima čija je početna jedinična vrijednost prava na plaćanja veća od prosječne nacionalne vrijednosti prava smanjivat će se vrijednost prava, pri čemu će se korisnicima iznad prosječne vrijednosti uzimati onoliko koliko je potrebno korisnicima ispod prosječne vrijednosti.

(4) U 2026. godini jedinična vrijednost svih prava na plaćanja nakon primjene pune konvergencije imat će vrijednost prosječnog jediničnog iznosa osnovne potpore dohotku planiranog za 2026. godinu.

(5) Planirani jedinični iznos potpore iznosi 130,00 EUR/pravu na plaćanje pri čemu je moguće odstupanje do 10 %.

Objava informacija o pravima na plaćanja

Članak 29.

Podaci iz Registra prava na plaćanja o identifikaciji i vrijednostima prava na plaćanja kojima raspolaže korisnik prikazuju se na AGRONET-u.

ODJELJAK 2.
INTERVENCIJA 26.01. DODATNA PRERASPODIJELJENA POTPORA DOHOTKU ZA ODRŽIVOST

Članak 30.

(1) Potpora za intervenciju 26.01. Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost dodjeljuje se korisniku za najviše 30 hektara prihvatljivog poljoprivrednog zemljišta za koja su aktivirana prava na plaćanja.

(2) U slučaju da zahtjev za potporu podnese više korisnika koji su dio skupine povezanih pravnih subjekata, potpora se dodjeljuje samo jednom korisniku prema sljedećem redoslijedu prioriteta:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

(3) Korisnici koji su pravne osobe obvezni su ispuniti Obrazac 1. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika te ga dostaviti nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

(4) Korisnik može prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva odustati od zahtjeva za intervenciju 26.01. Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost na Obrascu 8. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika, a kojeg ispunjava i potpisuje te dostavlja nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

(5) Planirani jedinični iznos potpore iznosi 110,22 EUR/prihvatljivom hektaru pri čemu je moguće odstupanje do 10 %.

ODJELJAK 3.
INTERVENCIJA 30.01. DODATNA POTPORA DOHOTKU ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE

Članak 31.

(1) Potpora za intervenciju 30.01 Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se korisniku intervencije 21.01. Osnovna potpora dohotku za održivost čiji je nositelj mladi poljoprivrednik.

(2) Potpora se dodjeljuje u obliku godišnjeg proizvodno nevezanog plaćanja po prihvatljivom hektaru za maksimalno 50 hektara prihvatljivog poljoprivrednog zemljišta za koja su aktivirana prava na plaćanja.

(3) Potpora se dodjeljuje za razdoblje do pet godina, koje započinje prvim podnošenjem zahtjeva za Intervenciju 30.01 Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike, a najkasnije do 2027. godine.

(4) Potpora se dodjeljuje korisniku temeljem uvjeta koje zadovoljava nositelj, a to su:

– nositelj nije stariji od 40 godina u godini podnošenja prvog zahtjeva za intervenciju 21.01. Osnovna potpora dohotku za održivost

– nositelj prvi puta osniva poljoprivredno gospodarstvo u godini podnošenja prvog zahtjeva za intervenciju 21.01. Osnovna potpora dohotku za održivost ili je već osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag pet godina prije podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje

– nositelju je poljoprivredno gospodarstvo koje podnosi zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike prvo u kojem je nositelj, ali ne dulje od pet godina.

(5) Mladi poljoprivrednik mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja i vještine o poljoprivredi što dokazuje:

– svjedodžbom srednje stručne spreme o završenom obrazovanju poljoprivrednog, prehrambeno tehnološkog ili veterinarskog smjera ili

– potvrdom o završenom diplomskom ili preddiplomskom studiju poljoprivrednog, prehrambeno tehnološkog ili veterinarskog smjera ili

– radnim iskustvom u području poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine te potvrdom o završenom priznatom strukovnom tečaju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine potvrđenom od strane nadležnog tijela.

(6) Dosadašnji korisnik plaćanja za mlade poljoprivrednike, u skladu s člankom 33. Zakona i člankom 50. Uredbe (EU) 1307/2013, kojem nije završilo razdoblje od pet godina može ostvariti potporu za Intervenciju 30.01 Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike za preostalo razdoblje iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Mladi poljoprivrednik u pravnoj osobi je odgovorna osoba u pravnoj osobi iz Upisnika poljoprivrednika, vlasnik je najmanje 50 % temeljnog kapitala društva i prema Sudskom registru Trgovačkog suda ovlaštena bez ograničenja zastupati pravnu osobu.

(8) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu, može ostvariti potporu za intervenciju 30.01 Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike, a u slučaju da zahtjev za potporu za mlade poljoprivrednike podnese više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, potpora će se dodijeliti ranije osnovanom poljoprivredniku.

(9) Korisnik koji je podnio Jedinstveni zahtjev za potporu po prvi puta u 2024. godini, dužan je do 31. prosinca 2024. godine dostaviti podružnici Agencije za plaćanja kopiju dokumenta o obrazovanju iz stavka 5. ovoga članka.

(10) U slučaju promjene nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednika, potporu u 2024. godini može ostvariti korisnik koji je u Upisniku poljoprivrednika evidentiran kao nositelj ili odgovorna osoba od dana podnošenja Jedinstvenog zahtjeva do dana 1. listopada 2024.

(11) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka korisnik uz Jedinstveni zahtjev obvezno prilaže izjavu s podacima o vlasničkom udjelu nositelja u temeljnom kapitalu društva.

(12) Planirani jedinični iznos potpore iznosi 85,42 EUR/ha uz moguće odstupanje do 20 %.

ODJELJAK 4.
EKO SHEME

Osnovni uvjeti

Članak 32.

(1) Potpora za Eko sheme se dodjeljuje u obliku godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru korisnicima koji dobrovoljno preuzimaju obvezu provedbe poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš. Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš korisnik je dužan prijaviti u AGRONET evidenciji aktivnosti na Jedinstvenom zahtjevu. Za pojedine prakse korisnik je dužan u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika dostaviti GTF kao dokaz provedbe.

(2) Moguće kombinacije unutar eko shema navedene su u Tablici 15. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Moguće kombinacije eko shema i IAKS mjera ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i iznosi potpore navedeni su u Tablici 17. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Moguće kombinacije eko shema i IAKS mjera ruralnog razvoja iz Strateškog plana navedeni su u Tablici 16. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Plaćanje obveza povezanih s eko shemama

Članak 33.

(1) Unutar eko shema potpora se može ostvariti za sljedeće intervencije:

31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima

31.03. Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina

31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama

31.05. Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina

31.06. Konzervacijska poljoprivreda

31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti.

31.08. Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima

(2) Potpora za provođenje intervencija 31.01. i 31.03. iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se u obliku dodatnih plaćanja na osnovnu potporu dohotku za održivost.

(3) Potpora za provođenje intervencija 31. 02., 31. 04., 31. 05., 31.06., 31.07. i 31.08. iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

(4) Korisnik je za provedbu eko shema iz stavka 1. ovoga članka u godini zahtjeva obvezan završiti edukaciju kroz tečaj ili individualno savjetovanje ili sudjelovanje u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati koja uključuje opći sadržaj: osnovne informacije o AGRONET sustavu komunikacije Agencije za plaćanja i korisnika, uvjetovanosti, mjestu i ulozi pojedine eko sheme među ostalim eko shemama.

(5) Korisnik eko shema iz stavka 1. ovoga članka u godini zahtjeva obvezan je uz opći sadržaj iz stavka 4. ovoga članka, završiti i dodatne sadržaje propisane svakom pojedinačnom intervencijiom eko sheme.

Intervencija 31.01. Intenzivirana raznolikost
poljoprivrednih površina

Članak 34.

(1) Intervencija se provodi na razini poljoprivrednog gospodarstva.

(2) Provedba intervencije na vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta oranice, staklenici i plastenici (višegodišnji zaštićeni prostori) na oranicama, vinogradi, iskrčeni vinogradi, maslinici, voćnjaci, mješoviti višegodišnji nasadi može uključiti:

– različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta

– uzgoj različitih kultura (vrsta) unutar iste vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta ili različitih vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta, koje se mogu sijati/saditi unutar postojećih usjeva/nasada (interpolacija) i/ili sijati/saditi unutar više redova koji su sastavni dijelovi traka koje mogu biti maksimalne širine 10 metara (zajednički uzgoj poljoprivrednih kultura).

(3) Provedba intervencije na vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta livade, pašnjaci i krški pašnjaci uključuje isključivo različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta na razini poljoprivrednog gospodarstva.

(4) Provedba intervencije na vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta kulture kratke ophodnje, rasadnici uključuje isključivo različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta na razini poljoprivrednog gospodarstva.

(5) Popis prihvatljivih vrsta za ovu eko shemu nalazi se u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(6) Planirani jedinični iznos potpore iznosi 62,00 EUR/ha uz moguće odstupanje do 10 %.

Obveze korisnika

Članak 35.

(1) Korisnik je prema ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta obvezan ispuniti jedan od tri uvjeta:

1. Do 10 ha – najmanje dvije različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, gdje površina glavne kulture/glavna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta ne smije prelaziti 75 % ukupnih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva

2. Od 10 do 30 ha – najmanje tri različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, pri čemu površina glavne kulture/glavna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta, ne smije zauzimati više od 60 % poljoprivrednih površina, a dvije glavne kulture zajedno/dvije glavne vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, ne smiju zauzimati više od 95 % poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva

3. Više od 30 ha – najmanje četiri različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ili vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, pri čemu površina glavne kulture/glavna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta, ne smije zauzimati više od 60 % poljoprivrednih površina, a tri glavne kulture zajedno/tri glavne vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, ne smiju zauzimati više od 90 % poljoprivrednih površina.

(2) Iznimno od stavka 1., točaka 2. i 3. ovoga članka korisnik koji ima pašnjačke površine unutar Natura 2000 područja u cilju njihovog očuvanja, u obvezi je imati najmanje dvije različite vrste (kulture) usjeva/nasada i /ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, gdje površina glavne kulture/glavna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta (pašnjak u Natura 2000 području) ne smije prelaziti 75% ukupnih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva.

(3) Osim navedenog u članku 33. stavku 4. ovoga Pravilnika edukacija treba obuhvatiti: Mozaičnost krajobraza i bioraznolikost; Povoljan utjecaj raznolikosti poljoprivrednih površina na: kontrolu bolesti i štetnika, bolje usvajanje biljnih hraniva i plodnost tla, sprečavanje erozije, sekvestraciju ugljika.

(4) Korisnik u AGRONET sustavu na propisanom obrascu Jedinstvenog zahtjeva iz Priloga 2. ovoga Pravilnika prijavljuje nazive kultura što je ujedno evidencija o provedbi raznolikosti. Evidencija datuma sjetve/sadnje, berbe/žetve prati se i bilježi Monitoring sustavom.

Intervencija 31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima

Članak 36.

(1) Intervencija se provodi na ARKOD parcelama evidentiranim u ARKOD sustavu kao pašnjaci i krški pašnjaci definirani pravilnikom kojim se propisuje evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(2) Obilježja krajobraza smatraju se prihvatljivim površinama na pašnjacima i krškim pašnjacima, i na njih se primjenjuje sustav proporcionalnosti.

(3) Planirani jedinični iznos potpore iznosi 100,00 EUR/ha, uz moguće umanjenje do 10 %.

(4) Korisnik je dužan poštivati osnovne uvjete iz članka 17. ovoga Pravilnika uključujući upis stoke u JRDŽ i propisno označavanje stoke.

(5) Ispunjavanje pojedinih propisanih obveza/aktivnosti korisnik je dužan bilježiti u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika u AGRONET ili AgroGTF evidenciji, što je preduvjet za dodjelu potpore, a dostavlja se na zahtjev Agenciji za plaćanja putem AgroGTF mobilne aplikacije.

Obveze korisnika

Članak 37.

(1) Korisnik je u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva obvezan održavati pašnjake i krške pašnjake ispašom stoke u vlasništvu i/ili posjedu i u svakom prijavljenom periodu ispaše dužan je poštivati pašni pritisak s 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca i/ili koza i/ili goveda i/ili kopitara te aktivnost zabilježiti geotagiranom fotografijom.

(2) Ispaša stoke mora se provesti do 1. listopada 2024. godine.

(3) Korisnik je obavezan, u okviru obveznog individualnog savjetovanja poljoprivrednika, izraditi godišnji Plan pašarenja za svaku ARKOD parcelu pašnjaka i krških pašnjaka.

(4) Godišnji Plan pašarenja iz stavka 3. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti tijekom roka za podnošenje zahtjeva iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(5) Zasijavanje pašnjaka i krških pašnjaka nije dozvoljeno.

(6) Zabranjena je upotreba mineralnog gnoja i stajskog gnoja.

(7) Zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja.

(8) Zabranjeni su hidromelioracijski zahvati.

(9) Na površinama krških pašnjaka u cilju njihovog održavanja, obvezno je ručno uklanjanje neželjene vegetacije.

(10) Korisnik je dužan po poljoprivrednoj parceli, u AGRONET sustavu na Jedinstvenom zahtjevu evidentirati poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš koje provodi i propisane su za ovu intervenciju, a evidencija će biti vidljiva u AGRONET modulu Monitoring.

Intervencija 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina

Članak 38.

(1) Intervencija se provodi na razini poljoprivrednog gospodarstva na svim vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(2) Potpora se dodjeljuje korisniku koji na minimalno 10 % ukupnih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva, ima sljedeće ekološki značajne površine:

– obilježja krajobraza koja se nalaze na poljoprivrednom zemljištu te na površinama koje graniče s poljoprivrednim površinama

– rubni pojasevi uz vodotoke

– pojasevi prihvatljivih hektara duž rubova šume bez proizvodnje.

(3) Obilježja krajobraza iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka su:

– živica ili pojasevi drvenastih kultura najveće širine 2 m unutar parcele ili 4 m na granici parcele i najmanje dužine 10 m

– pojedinačno stablo promjera krošnje od najmanje 4 m, minimalne visine 2 m te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna aktivnost

– drvored: stabla s promjerom krošnje od najmanje 4 m, a prostor između krošnji ne prelazi 5 m te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna aktivnost

– šumarak: stabla spojena krošnjama koja se preklapaju, ukupne površine od 100 m² do 2000 m²

– jezerce/lokva/bara ukupne površine do 1000 m²

– jarak do 2 m širine, uključujući zemljane otvorene vodotoke za navodnjavanje ili odvodnju koji imaju okolišnu vrijednost

– tradicionalni suhozid najmanje 0,5 m širine, najviše 2 m širine unutar parcele i 4 m na granici parcele, te najmanje 0,2 m visine i najviše 3 m visine, koji je evidentiran u ARKOD sustavu na parceli kao vanjski suhozid, minimalne dužine 30 metara.

(4) Rubni pojasevi su površine na kojima se ne obavlja poljoprivredna proizvodnja, minimalne širine 5 m, smješteni na poljoprivrednim površinama ili se »naslanjaju« na poljoprivredne površine.

(5) Rubni pojasevi mogu se kositi ili koristiti za ispašu, pod uvjetom da se vizualno razlikuju od poljoprivrednih kultura uz koje se nalaze te se na njima ne smiju primjenjivati pesticidi i gnojiva.

(6) Pojasevi prihvatljivih hektara duž rubova šume bez proizvodnje su površine široke najmanje 3 m, a najviše 10 m, na kojima se ne smije provoditi poljoprivredna proizvodnja, a mogu se kositi i koristiti za ispašu, pod uvjetom da se vizualno razlikuju od poljoprivrednih kultura uz koje se nalaze.

(7) Prilikom računanja površina koje čine ekološki značajne površine, ukupni broj hektara izračunava se korištenjem koeficijenata tj. konverzijskih i ponderacijskih faktora iz Tablice 7. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(8) Planirani jedinični iznos potpore iznosi 130,00 EUR/ha uz moguće odstupanje do 10 %.

Obveze korisnika

Članak 39.

(1) Korisnik u godini zahtjeva preuzima obvezu osigurati na minimalno 10 % poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva postojanje ekološko značajnih površina.

(2) Osim navedenog u članku 33. stavku 4. ovoga Pravilnika edukacija treba obuhvatiti: Ekološki značajne površine i mozaičnost krajobraza, Ekološki značajne površine i bioraznolikost, Ekološki značajne površine i biološka kontrola štetnika poljoprivrednih kultura.

(3) Korisnik putem AGRONET sustava na propisanom obrascu Jedinstvenog zahtjeva iz Priloga 2. ovoga Pravilnika prijavljuje postojanje ekološki značajnih površina što je ujedno evidencija o provedbi aktivnosti.

Intervencija 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama

Članak 40.

(1) Intervencija se provodi na oraničnim površinama upisanim u ARKOD sustav.

(2) Za intervenciju se može koristiti kruti i/ili tekući stajski gnoj sa vlastite farme i/ili kupljen sa stočarskih farmi primijenjen od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca. 2024..

(3) Planirani jedinični iznos potpore iznosi 215,00 EUR/ha, uz moguće umanjenje do 10 %.

(4) U područjima ranjivim na nitrate utvrđenima u III. Akcijskom programu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla planirani jedinični iznos potpore iznosi 169,00 EUR/ha uz moguće umanjenje do 10 %.

Obveze korisnika

Članak 41.

(1) Korisnik je u obvezi posjedovati analizu tla napravljenu u proizvodnoj godini za svaku ARKOD parcelu na kojoj se primjenjuje stajski gnoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za svakih 10 ARKOD parcela koje imaju površinu manju od jednog hektara korisnik provodi analizu samo za najveću ARKOD parcelu.

(3) Analiza tla mora sadržavati sljedeće parametre: reakciju tla (pH, KCl i H2O), sadržaj humusa, sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O, hidrolitsku kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata te sadržaj skeleta (kod skeletnih tala).

(4) Korisnik je obavezan posjedovati analizu stajskog gnoja na slijedeće parametre: sadržaj suhe tvari, sadržaj organske tvari, reakciju (pH) i sadržaj hranjiva (ukupni dušik, fosfor i kalij).

(5) Analizu stajskog gnoja potrebno je napraviti svake godine za svaku vrstu i za svaku novokupljenu količinu gnoja.

(6) Korisnik je u skladu s analizom tla i analizom stajskog gnoja dužan izraditi i provoditi Plan gnojidbe.

(7) Korisnik je u obvezi izraditi Plan gnojidbe u okviru obveznog individualnog savjetovanja poljoprivrednika.

(8) Gnojidba stajskim gnojem unutar eko sheme treba biti u skladu s potrebama kulture, temeljena na provedenoj analizi tla od strane ovlaštenog ili referentnog laboratorija kako je navedeno u Planu gnojidbe.

(9) Stajski gnoj (kruti ili tekući) dozvoljeno je koristiti na oranici koja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 150 kg N/ha u skladu s minimalnim i maksimalnim količinama stajskog gnoja po hektaru prema Tablici 17. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(10) Korisnik kojem je temeljem provedene analize tla od ovlaštenog ili referentnog laboratorija izdana preporuka za gnojidbu stajskim gnojem s količinom dušika nižom od 70 kg/ha izuzima se od obveze iz stavka 9. ovoga članka.

(11) Stajski gnoj potrebno je iznijeti na oraničnu površinu i inkorporirati u tlo unutar 48 sati od iznošenja te dostaviti Agenciji za plaćanja geotagirane fotografije putem AgroGTF aplikacije.

(12) Korisnik koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog stajskog gnoja dužan je do 31. prosinca u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva Agenciji za plaćanja dostaviti presliku računa o kupljenom stajskom gnoju iz kojeg je vidljiva količina kupljenog stajskog gnoja po vrstama stajskog gnoja navedenima u Tablici 17. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika te MIBPG i naziv poljoprivrednika od kojeg je kupljen stajski gnoj.

(13) Za korisnika koji posjeduje stoku količina proizvedenog stajskog gnoja izračunava se na temelju prosječnog broja grla/kljunova prema Tablici 18. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika evidentiranih u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u godini koja prethodi godini podnošenja jedinstvenog zahtjeva na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu i godišnjoj proizvedenoj količini dušika u stajskom gnoju po UG iz Tablice 18. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(14) Za korisnika koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog stajskog gnoja, a uslužno tovi stoku za organizatora tova, dužan je do 31. prosinca u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva Agenciji za plaćanja dostaviti ugovor o uslužnom tovu potpisan od strane korisnika i organizatora tova za 2024. godinu te popunjen obrazac 2., 3. dio za pojedinu vrstu životinja iz Priloga 4. ovoga Pravilnika potpisan od strane korisnika i organizatora tova u kojem se navodi: MIBPG i naziv poljoprivrednika koji je stajski gnoj ustupio korisniku, broj i/ili identifikacijsku oznaku životinja upisanih u JRDŽ u uslužnom tovu kod korisnika, razdoblje uslužnog tova za svaku životinju i proizvedenu količinu ustupljenog stajskog gnoja korisniku proizvedenog tijekom razdoblja uslužnog tova po vrstama stajskog gnoja navedenima u Tablici 17. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(15) Korisnik koji posjeduje stoku, uključujući i korisnika koji uslužno tovi stoku za organizatora tova iz stavka 14. ovoga članka, obvezan je u spremištima stajskog gnoja u cilju vezanja amonijaka, primjenjivati adsorbense na pretežitoj bazi zeolita clinoptilolita ili bentonita koji se dodaje jednom godišnje u spremište stajskog gnoja u količini koja odgovara najmanje 0,5 % suhe tvari stajskog gnoja korištenog u ovoj intervenciji, a što dokazuje preslikom računa, koji je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca 2024. godine.

(16) Korisnik koji posjeduje stoku, uključujući i korisnika koji uslužno tovi stoku za organizatora tova iz stavka 14. ovoga članka, obvezan je imati pokriven stajski gnoj u spremištu s ciljem smanjenja onečišćenja vode i zraka. Za pokrivanje stajskog gnoja prihvatljivo je korištenje slame te nepropusnih folija.

(17) Korisnik je obavezan Plan gnojidbe, analizu tla, analizu stajskog gnoja zajedno s preostalim računima dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca godine podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

(18) Korisnik je dužan, po poljoprivrednoj parceli, u AGRONET sustavu na Jedinstvenom zahtjevu evidentirati poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš koje provodi i propisane su za ovu intervenciju, a evidencija će biti vidljiva u AGRONET modulu Monitoring.

Intervencija 31.05. Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina

Članak 42.

(1) Intervencija se provodi na oraničnim površinama upisanim u ARKOD sustav.

(2) Intervencija obuhvaća uzgoj zrnatih i/ili krmnih leguminoza i/ili leguminoza za zelenu gnojidbu kao glavnih usjeva i/ili sekundarnih usjeva na minimalno 20 % oraničnih površina poljoprivrednog gospodarstva.

(3) Planirani jedinični iznos potpore za konvencionalni uzgoj leguminoza iznosi 161,00 EUR/ha, uz moguće odstupanje do 10 %.

(4) Planirani jedinični iznos potpore iznosi 117,00 EUR/ha za kombinaciju s intervencijom 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama odstupanje do 10 %.

(5) Planirani jedinični iznos potpore iznosi 119,00 EUR/ha za kombinaciju s intervencijom 70.04. Ekološki uzgoj uz moguće odstupanje do 10 %.

(6) Planirani jedinični iznos potpore, koji se dodaje na iznos iz stavka 5. ovoga članka iznosi 93,00 EUR/ha za kombinaciju s intervencijom 70.04. Ekološki uzgoj za pčelinju pašu uz moguće odstupanje do 10 %.

Obveze korisnika

Članak 43.

(1) Uzgoj leguminoza kao glavnih usjeva i/ili sekundarnih usjeva u udjelu od minimalno 20 % oraničnih površina poljoprivrednog gospodarstva.

(2) Korisnik je u obvezi u AGRONET sustavu na propisanom obrascu Jedinstvenog zahtjeva iz Priloga 2. ovoga Pravilnika evidentirati kulturu – leguminozu.

(3) Korisnik uključen u ekološku proizvodnju koji uzgaja leguminoze za pčelinju pašu, košnju istih ne smije provoditi prije 1. kolovoza.

(4) Korisniku je na površinama pod leguminozama dozvoljena uporaba organskih gnojiva i/ili gnojiva i poboljšivača tla odobrenih u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedenih u Prilog II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1165.

(5) Korisniku je na površinama pod leguminozama zabranjena uporaba mineralnih gnojiva.

(6) Osim navedenog u članku 33. stavku 4. ovoga Pravilnika edukacija treba obuhvatiti tematiku: Integrirana zaštita bilja u uzgoju leguminoza, Organska gnojiva, Gnojiva i poboljšivači tla koji se koriste u ekološkoj proizvodnji.

(7) Korisnik je dužan, po poljoprivrednoj parceli, u AGRONET sustavu na Jedinstvenom zahtjevu evidentirati a evidencija će biti vidljiva u AGRONET modulu Monitoring.

Intervencija 31.06. Konzervacijska poljoprivreda

Članak 44.

(1) Intervencija se provodi na oraničnim površinama upisanim u ARKOD sustav.

(2) Intervencija se temelji na provedbi minimalnih zahvata na tlu, permanentnoj pokrivenosti proizvodne površine biljkama i/ili biljnim ostacima i pravilnoj izmjeni usjeva (plodoreda).

(3) Planirani jedinični iznos potpore iznosi 250,00 EUR/ha uz moguće odstupanje do 30 %.

(4) Ispunjavanje pojedinih propisanih obveza/aktivnosti korisnik je dužan bilježiti u AGRONET ili AgroGTF evidenciji te kao dokaz aktivnost zabilježiti geotagiranim fotografijama u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnikakoje će korisnik na zahtjev dostavljati Agenciji za plaćanja.

Obveze korisnika

Članak 45.

(1) Korisnik je prilikom provedbe intervencije obvezan:

– tijekom proizvodne godine provoditi reduciranu obradu tla, kojom se tlo ne prevrće i/ili izravnu sjetvu u neobrađeno tlo te aktivnost zabilježiti geotagiranom fotografijom i dostaviti Agenciji za plaćanja putem AgroGTF aplikacije;

– provoditi minimalno dvopoljni plodored, odnosno na svakoj ARKOD parceli u godini zahtjeva nakon glavnih usjeva uzgajati sekundarne usjeve

– nakon svih radnih zahvata, potrebno je osigurati potpunu pokrivenost tla oranične površine biljnim ostacima i/ili zelenim pokrovom, te pokrivenost zabilježiti geotagiranom fotografijom i dostaviti Agenciji za plaćanja putem AgroGTF aplikacije;

– održavati oraničnu površinu od korovne vegetacije prema principima integrirane zaštite bilja uz obvezu primjene mehaničkih mjera.

(2) Osim navedenog u članku 33. stavku 4. ovoga Pravilnika edukacija treba obuhvatiti tematiku: Značajke reducirane obrade tla, Integrirana zaštita oraničnih kultura od korova, Mehaničko uklanjanje korova, Pokrivenost tla u konzervacijskoj poljoprivredi.

(3) Korisnik je dužan, po poljoprivrednoj parceli, u AGRONET sustavu na Jedinstvenom zahtjevu evidentirati poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš koje provodi i propisane su za ovu intervenciju, a evidencija će biti vidljiva u AGRONET modulu Monitoring.

Intervencija 31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Članak 46.

(1) Intervencija se provodi na poljoprivrednim površinama upisanim u ARKOD sustav kao travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV).

(2) Poljoprivredno zemljište je evidentirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak velike prirodne vrijednosti pri čemu se minimalno 50 % površine nalazi na području iz Tablice 1. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Planirani jedinični iznos potpore u brdsko-planinskoj regiji iznosi 255,00 EUR/ha uz moguće odstupanje do 10 %.

(4) Planirani jedinični iznos potpore u kontinentalnoj-nizinskoj regiji iznosi 361,00 EUR/ha uz moguće odstupanje do 10 %.

(5) Planirani jedinični iznos potpore u mediteranskoj regiji iznosi 113,00 EUR/ha uz moguće umanjenje do 10 %.

(6) Korisnik je dužan poštivati osnovne uvjete iz članka 17. ovoga Pravilnika uključujući upis stoke u JRDŽ i propisno označavanje stoke.

Obveze korisnika

Članak 47.

(1) Ako se travnjak održava košnjom, ovisno o regiji, dozvoljena je najviše jedna košnja u skladu sa sljedećim terminima:

– Kontinentalna nizinska regija: od 1. kolovoza do 15. rujna

– Brdsko-planinska regija: od 20. srpnja do 15. rujna

– Mediteranska regija: od 15. srpnja do 15. rujna.

(2) Ako se travnjak održava košnjom, košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicama.

(3) Ako se travnjak održava košnjom ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, a stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini i u svakom prijavljenom periodu napasivanja dužan je poštivati pašni pritisak, s najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara.

(4) Ako se travnjak održava napasivanjem, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, dozvoljeno je najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara.

(5) Ako se travnjak održava napasivanjem, potrebno je ručno odstranjivati nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača), a u slučaju gustog sklopa biljaka Asclepias syriaca L. (prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) dozvoljeno je njihovo mehaničko uklanjanje (ručnim alatima ili strojno-strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem), najkasnije do 1. kolovoza.

(6) Osim navedenog u članku 33. stavku 4. ovoga Pravilnika edukacija treba obuhvatiti: Značajke Natura 2000 područja, Uloga travnjaka velike prirodne vrijednosti u očuvanju bioraznolikosti, Sekvestracija ugljika na travnjačkim površinama.

(7) Korisniku je prilikom provedbe eko sheme:

– zabranjena upotreba mineralnog gnojiva i stajskog gnoja

– zabranjena upotreba sredstava za zaštitu bilja

– zabranjeno zasijavanje travnjaka

– zabranjeni hidromelioracijski zahvati.

(8) Korisniku je zabranjeno u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva na istoj površini provoditi ovu intervenciju i Operaciju 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

(9) Korisnik je dužan, po poljoprivrednoj parceli, u AGRONET sustavu na Jedinstvenom zahtjevu evidentirati poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš koje provodi i propisane su za ovu intervenciju, a evidencija će biti vidljiva u AGRONET modulu Monitoring.

Intervencija 31.08. Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima

Članak 48.

(1) Intervencija se provodi na površinama upisanim u ARKOD sustav kao trajni nasadi (maslinici, vinogradi, voćnjaci i višegodišnji mješoviti nasadi).

(2) Za intervenciju se mogu koristiti isključivo organska gnojiva i/ili gnojiva i poboljšivači tla odobreni u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedeni u Prilogu II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165.

(3) Planirani jedinični iznos potpore iznosi 563,23 EUR/ha, uz moguće umanjenje do 10 %.

Obveze korisnika

Članak 49.

(1) Korisnik je obavezan posjedovati analizu tla napravljenu u proizvodnoj godini provedbe intervencije za ARKOD parcele na kojima se primjenjuje ekološko gnojivo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za svakih 10 ARKOD parcela koje imaju površinu manju od jednog hektara korisnik provodi analizu samo za najveću ARKOD parcelu.

(3) Analiza tla mora sadržavati slijedeće parametre: reakciju tla (pH, KCl i H2O), sadržaj humusa, sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O, hidrolitsku kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata te sadržaj skeleta (kod skeletnih tala).

(4) Korisnik je u skladu s analizom tla dužan izraditi i provoditi Plan gnojidbe.

(5) Korisnik je u obvezi izraditi Plan gnojidbe u okviru obveznog individualnog savjetovanja poljoprivrednika.

(6) Zabranjena je uporaba sintetskih mineralnih gnojiva.

(7) Ispunjavanje pojedinih propisanih obveza/aktivnosti korisnik je dužan bilježiti u AGRONET evidenciji, a do uspostave AGRONET evidencije korisnik je na propisanom Obrascu 6. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika dužan voditi evidenciju o primjeni ekološkog gnojiva za ARKOD parcele na kojima je u proizvodnoj godini provedbe intervencije primijenjeno ekološko gnojivo.

POGLAVLJE 2.
PROIZVODNO VEZANA POTPORA DOHOTKU

Opći dio

Članak 50.

(1) Proizvodno vezana potpora dohotku (dalje u tekstu: PVP) dodjeljuje se aktivnim poljoprivrednicima koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti za:

– krave u proizvodnji mlijeka

– prvotelke

– tov junadi

– krave dojilje

– ovce i koze

– povrće

– voće

– šećernu repu

– krmne proteinske usjeve

– sjeme.

(2) Kod PVP iz stavka 1. podstavaka 1. do 4. ovoga članka jedno grlo može ostvariti potporu samo kroz jednu intervenciju, odnosno podintervenciju.

(3) Kod PVP iz stavka 1. podstavaka 6. do 10. ovoga članka ista biljna vrsta na istoj ARKOD parceli može ostvariti potporu samo kroz jednu intervenciju.

(4) PVP se dodjeljuje kao godišnja potpora, po utvrđenom grlu ili hektaru.

(5) PVP se neće dodijeliti za broj hektara veći od broja navedenoga u Jedinstvenom zahtjevu na dan 1. listopada 2024. godine.

(6) PVP se može dodijeliti samo za utvrđene životinje ili hektare.

(7) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP, pri čemu je za PVP broj utvrđenih životinja ili utvrđenih hektara ujedno broj prijavljenih životinja ili broj prijavljenih hektara.

(8) Uvjet koji se odnosi na razdoblje obveznog držanja životinja na poljoprivrednom gospodarstvu mora ispuniti svako pojedinačno grlo i ne mogu ga ispuniti dva ili više grla zajedno.

(9) Grlo koje nije prisutno na poljoprivrednom gospodarstvu od prvog dana razdoblja obveznog držanja ne može se smatrati prihvatljivim ni potencijalno prihvatljivim grlom za potporu.

Podintervencija 32.01.01. PVP za krave u proizvodnji mlijeka

Članak 51.

(1) PVP za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se korisnicima koji se bave proizvodnjom mlijeka i isporučuju ga otkupljivačima ili stavljaju mlijeko i/ili mliječne proizvode u javnu potrošnju.

(2) Prihvatljiva grla su ženska grla mliječnih ili kombiniranih pasmina koja su u godini podnošenja zahtjeva prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 31. listopada, a koja ispunjavaju kriterij grla.

(3) Grla iz stavka 2. ovoga članka moraju biti upisana u JRDŽ do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve i do tog dana moraju imati u JRDŽ registrirano teljenje u razdoblju 18 mjeseci koji prethode 31. listopadu godine podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

(4) Korisnik mora imati isporuku mlijeka u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili biti upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat.

(5) U svrhu dokazivanja isporuke mlijeka koriste se podatci koje proizvođači mlijeka i otkupljivači mlijeka dostavljaju Ministarstvu u skladu s posebnim propisima o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

(6) Podatke o količinama izravno prodanog mlijeka i/ili mlijeka prerađenog na poljoprivrednom gospodarstvu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, korisnik ili otkupljivač dostavljaju u JRDŽ putem web-aplikacije Ministarstva poljoprivrede u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. Podatke iz registra Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

(7) Nakon zadnjeg dana roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva, korisniku nije dozvoljeno grlo (ID) prijavljeno na Jedinstvenom zahtjevu korisnika za intervenciju 32.03. ili podintervenciju 32.01.02. prijaviti kao grlo za podintervenciju 32.01.01. i obrnuto.

(8) Za korisnike koji na Jedinstvenom zahtjevu imaju zatraženu potporu za 32.01.01. i za 32.03. ili 32.01.02., za grla mliječne i kombinirane pasmine, Agencija za plaćanja podatke iz kontrole mliječnosti razmjenjuje s HAPIH-om.

(9) Korisnici koji imaju pet ili više krava u proizvodnji mlijeka ostvaruju PVP ukoliko se do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve grla nalaze u sustavu kontrole mliječnosti HAPIH-a.

(10) Popis mliječnih ili kombiniranih pasmina iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika. Prihvatljivost kombinirane pasmine utvrđuje se na temelju skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.

(11) Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu antimikrobne rezistencije ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(12) Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(13) Planirani jedinični iznos potpore dodjeljuje se po utvrđenom grlu, a ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva i broju utvrđenih grla. Planirani jedinični iznos potpore je 247,00 EUR/utvrđenom grlu.

(14) U slučaju većeg broja utvrđenih grla, planirani jedinični iznos potpore može biti umanjen za najviše 10 %, pri čemu minimalni iznos potpore može iznositi 222,30 EUR/utvrđenom grlu.

(15) U slučaju manjeg broja utvrđenih grla, planirani jedinični iznos potpore može biti uvećan za najviše 20 %, pri čemu maksimalni iznos potpore može iznositi 296,40 EUR/utvrđenom grlu.

Podintervencija 32.01.02. PVP za prvotelke

Članak 52.

(1) PVP za prvotelke dodjeljuje se korisnicima koji se bave uzgojem prvotelki.

(2) Obveza proizvodnje mlijeka iz članka 51. ovoga Pravilnika ne odnosi se na prvotelke te one ne ulaze u izračun minimalne godišnje proizvodnje mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu.

(3) Prihvatljiva grla su ženska grla mliječnih ili kombiniranih pasmina goveda koja u godini podnošenja zahtjeva u JRDŽ imaju registrirano prvo teljenje na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika.

(4) Obvezno držanje prihvatljivih grla na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika je najmanje 100 dana (neprekidno), a 100 dana se počinje brojati od dana teljenja.

(5) Prihvatljiva grla u trenutku teljenja moraju biti upisana u JRDŽ najmanje 300 dana.

(6) Prihvatljiva grla u trenutku teljenja ne smiju biti starija od 36 mjeseci.

(7) Popis mliječnih ili kombiniranih pasmina iz stavka 3. ovoga članka nalazi se u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(8) Prihvatljivost kombinirane pasmine utvrđuje se na temelju skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.

(9) Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu antimikrobne rezistencije ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(10) Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(11) Nakon zadnjeg dana roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva, korisniku nije dozvoljeno grlo (ID) prijavljeno na Jedinstvenom zahtjevu korisnika za intervenciju 32.03. ili podintervenciju 32.01.02. prijaviti kao grlo za podintervenciju 32.01.01. i obrnuto.

(12) Planirani jedinični iznos potpore dodjeljuje se po utvrđenom grlu, a ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva i broju utvrđenih grla. Planirani jedinični iznos potpore je 342,00 EUR/utvrđenom grlu.

(13) U slučaju većeg broja utvrđenih grla, planirani jedinični iznos potpore može biti umanjen za najviše 10 %, pri čemu minimalni iznos potpore može iznositi 307,80 EUR/utvrđenom grlu.

(14) U slučaju manjeg broja utvrđenih grla, planirani jedinični iznos potpore može biti uvećan za najviše 20 %, pri čemu maksimalni iznos potpore može iznositi 410,40 EUR/utvrđenom grlu.

Intervencija 32.02. PVP za tov junadi

Članak 53.

(1) PVP za tov junadi dodjeljuje se kao godišnja potpora po prihvatljivom grlu korisnicima koji se bave tovom junadi i sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici HAPIH-a.

(2) Prihvatljiva grla su muška i ženska grla koja u trenutku izlučenja u JRDŽ-u nisu mlađa od 12 mjeseci niti starija od 30 mjeseci, i kod kojih je evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje u Republici Hrvatskoj ili izlučenje za izvoz (uključujući krizno klanje u slučaju više sile).

(3) Obvezno razdoblje tova na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika je najmanje 250 dana za muška grla i najmanje 180 dana za ženska grla od dana dolaska grla na poljoprivredno gospodarstvo do dana isporuke.

(4) Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu antimikrobne rezistencije ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(5) Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(6) Izlučenje grla može biti na klanje u Republici Hrvatskoj ili izlučenje za izvoz u treće države i u države Europske unije (uključujući krizno klanje u slučaju više sile), a odvija se od 1. siječnja do 31. prosinca u godini za koju je potpora odobrena.

(7) Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom podatke iz stavka 6. ovoga članka za svakog korisnika iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Planirani jedinični iznos potpore dodjeljuje se po utvrđenom grlu, a ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva i broju utvrđenih grla. Planirani jedinični iznos potpore je 80,00 EUR/utvrđenom grlu.

(9) U slučaju većeg broja utvrđenih grla, planirani jedinični iznos potpore može biti umanjen za najviše 10 %, pri čemu minimalni iznos potpore može iznositi 72,00 EUR/utvrđenom grlu.

(10) U slučaju manjeg broja utvrđenih grla planirani jedinični iznos potpore može biti uvećan za najviše 20 %, pri čemu maksimalni iznos potpore može iznositi 96,00 EUR/utvrđenom grlu.

Intervencija 32.03. PVP za krave dojilje

Članak 54.

(1) PVP za krave dojilje dodjeljuje se korisnicima koji u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva proizvode telad u sustavu krava dojilja.

(2) Prihvatljiva grla za potporu iz stavka 1. ovoga članka su ženska grla koja nisu mliječne pasmine i križanci mliječnih pasmina, prisutna su na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za krave dojilje i u prethodnih 18 mjeseci imaju registrirano teljenje u JRDŽ.

(3) Razdoblje obveznog držanja prihvatljivih grla iz stavka 2. ovoga članka na poljoprivrednom gospodarstvu je 100 uzastopnih dana koje započinje od dana podnošenja zahtjeva. Za telad oteljenu u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva korisnik je dužan pridržavati se uzastopnog razdoblja držanja teladi u trajanju od dva mjeseca koje započinje prvog dana nakon teljenja.

(4) Popis mesnih i kombiniranih pasmina za koje se može ostvariti PVP za krave dojilje nalazi se u Tablici 9. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. U slučaju kombiniranih pasmina, pripadnost grupi za ovu vrstu potpore utvrđuje se na temelju skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.

(5) Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu antimikrobne rezistencije ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(6) Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(7) Nakon zadnjeg dana roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva, korisniku nije dozvoljeno grlo (ID) prijavljeno na Jedinstvenom zahtjevu korisnika za intervenciju 32.03. prijaviti kao grlo za podintervencije 32.01.01. i 32.01.02 i obrnuto.

(8) Planirani jedinični iznos potpore dodjeljuje se po utvrđenom grlu, a ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva i broju utvrđenih grla. Planirani jedinični iznos potpore je 98,00 EUR/utvrđenom grlu.

(9) U slučaju većeg broja utvrđenih grla, planirani jedinični iznos potpore može biti umanjen za najviše 10 %, pri čemu minimalni iznos potpore može iznositi 88,20 EUR/utvrđenom grlu.

(10) U slučaju manjeg broja utvrđenih grla planirani jedinični iznos potpore može biti uvećan za najviše 20 %, pri čemu maksimalni iznos potpore može iznositi 117,60 EUR/utvrđenom grlu.

(11) Grlo za koje se ostvaruje potpora za intervenciju 32.03. PVP za krave dojilje, nije prihvatljivo za plaćanje za mliječne krave iz članka 64. ovoga Pravilnika.

Intervencija 32.04. PVP za ovce i koze

Članak 55.

(1) PVP za ovce i koze se dodjeljuje korisnicima koji uzgajaju rasplodne ovce i koze za proizvodnju janjadi i jaradi.

(2) Prihvatljiva grla su ženske ovce i koze koje su na dan podnošenja zahtjeva upisane u JRDŽ i stare najmanje 12 mjeseci, a prisutna su na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za ovce i koze.

(3) Razdoblje obveznog držanja ženske ovce ili koze, na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika je 100 uzastopnih dana koje započinje od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Prihvatljiva grla u godini podnošenja zahtjeva moraju imati prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ.

(5) Broj prihvatljivih grla za potporu jednak je u JRDŽ prijavljenom broju janjenja/jarenja u godini podnošenja zahtjeva, a koji ne smije biti veći od broja grla za koja je podnesen zahtjev za potporu.

(6) U godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva isto grlo potporu može dobiti samo jednom bez obzira na broj janjenja/jarenja i broj ojanjenih/ojarenih mladunaca.

(7) Korisnik u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu mora završiti tečaj izobrazbe na temu antimikrobne rezistencije ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(8) Korisnik u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu mora završiti tečaj izobrazbe na temu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(9) Planirani jedinični iznos potpore dodjeljuje se po utvrđenom grlu, a ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva i broju utvrđenih grla. Planirani jedinični iznos potpore je 8,00 EUR/utvrđenom grlu.

(10) U slučaju većeg broja utvrđenih grla, planirani jedinični iznos potpore može biti umanjen za najviše 10 %, pri čemu minimalni iznos potpore može iznositi 7,20 EUR/utvrđenom grlu.

(11) U slučaju manjeg broja utvrđenih grla planirani jedinični iznos potpore može biti uvećan za najviše 20 %, pri čemu maksimalni iznos potpore može iznositi 9,60 EUR/utvrđenom grlu.

Intervencija 32.05. PVP za povrće

Članak 56.

(1) PVP za povrće dodjeljuje se korisnicima za prihvatljive površine, uključujući površine prijavljene u Jedinstvenom zahtjevu za mjeru/intervenciju Ekološki uzgoj, na kojima se proizvodi povrće u nasadu kao glavna kultura.

(2) Popis vrsta za koje se može ostvariti PVP za povrće nalazi se u Tablici 2. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Kako bi bio prihvatljiv za PVP za povrće korisnik mora imati u AGRONET-u prijavljenu proizvodnju na minimalnoj površini od 0,5 ha za svaku prihvatljivu povrtnu vrstu.

(4) Izuzetak od uvjeta iz stavka 3. ovoga članka za povrtnu vrstu je salata gdje je prihvatljiva površina od 0,5 ha u kombinaciji vrsta: salata, endivija, matovilac, radič, rikula te za povrtnu vrstu luk gdje je prihvatljiva površina od 0,5 ha u kombinaciji vrsta: luk i luk kozjak.

(5) Korisniku se potpora dodjeljuje za prvih 20 prihvatljivih hektara pod povrtnim vrstama, a zbrajaju se one površine za koje je zadovoljena minimalno prihvatljiva površina po pojedinoj povrtnoj vrsti.

(6) Kako bi ostvario PVP za povrće poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu povrća (t/ha) za svaku prihvatljivu vrstu povrća u 2024. godini. Minimalna isporučena količina povrća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u Tablici 14. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) Izuzetak uvjeta o minimalno isporučenoj količini povrća (t/ha) za svaku prihvatljivu vrstu povrća iz stavka 6. ovoga članka su salata gdje je prihvatljiva i kombinacija vrsta: salata, endivija, matovilac, radič, rikula te luk gdje je prihvatljiva i kombinacija vrsta: luk i luk kozjak (ljutika), a za dostizanje uvjeta minimalno isporučene količine povrća (t/ha) u kombinaciji vrsta salata prihvatljiv je urod od minimalno 9 t/ha, u kombinaciji vrsta luka prihvatljiv je urod od minimalno 20 t/ha.

(8) Za pravne osobe i OPG obveznike upisa u Registar poreznih obveznika, dokazi o isporučenoj količini povrća iz stavka 6. ovoga članka, jesu računi, otpremnice, skladišna primka ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za povrće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini povrća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica).

(9) Kopije dokumenata koji služe kao dokazi iz stavka 8. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do 31. siječnja 2025.

(10) Na dostavljenim dokumentima iz stavka 9. ovoga članka mora biti vidljivo da je isporuka izvršena u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine.

(11) Dokazi o isporučenoj količini povrća iz stavka 6. ovoga članka, za OPG i SOPG koji nisu obveznici prijave u Registar poreznih obveznika, jesu podaci o proizvedenim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika. Za povrće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini povrća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica).

(12) Podatke koji služe kao dokazi iz stavka 11. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja putem AGRONET-a najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

(13) Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu održive proizvodnje u sektoru povrtlarstva ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(14) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju kriterija iz stavaka 6. i 7. ovoga članka korisnik će ostvariti pravo na potporu za onoliku površinu za koliko je opravdao minimalno isporučenu količinu (t/ha) ukoliko je ta površina jednaka ili veća od minimalne površine iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka.

(15) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti PVP za povrće. U slučaju da zahtjev za PVP za povrće podnese više od jednog poljoprivrednika, redoslijed prioriteta za dodjelu PVP za povrće je:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

(16) Povrtne vrste koje se uzgajaju na supstratu prihvatljive su za proizvodno vezane potpore ukoliko se supstrat nalazi na prihvatljivim površinama te ukoliko supstrat i površina tla nisu odvojene već je omogućeno korijenju biljke prodiranje kroz supstrat i povezivanje sa tlom.

(17) Planirani jedinični iznos potpore dodjeljuje se po utvrđenom hektaru, a ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva i broju utvrđenih hektara. Planirani jedinični iznos potpore je 162,02 EUR/ utvrđenom hektaru.

(18) U slučaju većeg broja utvrđenih hektara, planirani jedinični iznos potpore može biti umanjen za najviše 10 %, pri čemu minimalni iznos potpore može iznositi 145,82 EUR/utvrđenom hektaru.

(19) U slučaju manjeg broja utvrđenih hektara planirani jedinični iznos potpore može biti uvećan za najviše 20 %, pri čemu maksimalni iznos potpore može iznositi 194,42 EUR/utvrđenom hektaru.

Intervencija 32.06. PVP za voće

Članak 57.

(1) PVP za voće dodjeljuje se korisnicima za prihvatljive površine, uključujući površine prijavljene u Jedinstvenom zahtjevu za mjeru/intervenciju Ekološki uzgoj, i Održavanje/Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka na kojima se proizvodi voće.

(2) Popis vrsta za koje se može ostvariti PVP za voće nalazi se u Tablici 2. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Minimalna prihvatljiva površina za pojedinu prihvatljivu voćnu vrstu iznosi:

– orah, lijeska – minimalno 2 ha svake vrste pojedinačno

– jabuka, kruška – minimalno 1 ha svake vrste pojedinačno

– breskva i/ili nektarina – minimalno 0,5 ha

– marelica, trešnja, višnja, šljiva, badem, lubenica, dinja – minimalno 0,5 ha svake vrste pojedinačno

– nar, jagoda, borovnica, malina, kupina, smokva – minimalno 0,25 ha svake vrste pojedinačno

– mandarina, klementina, naranča, limun, grejpfrut – 0,25 ha (pojedinačno ili mješovito).

(4) Korisniku se potpora dodjeljuje za prvih 20 prihvatljivih hektara pod voćnim vrstama, a zbrajaju se one površine za koje je zadovoljena minimalno prihvatljiva površina po pojedinoj voćnoj vrsti.

(5) Kako bi ostvario PVP za proizvodnju voća poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru za svaku prihvatljivu voćnu vrstu u 2024. godini. Minimalna isporučena količina voća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u Tablici 15. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(6) Za pravne osobe i OPG obveznike upisa u Registar poreznih obveznika, dokazi o isporučenoj količini voća iz stavka 5. ovoga članka, jesu računi, otpremnice, skladišna primka ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika. Za voće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini voća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica).

(7) Kopije dokumenata koji služe kao dokazi iz stavka 6. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

(8) Na dostavljenim dokumentima iz stavka 6. ovoga članka mora biti vidljivo da je isporuka izvršena u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine.

(9) Dokazi o isporučenoj količini voća iz stavka 5. ovoga članka, za OPG i SOPG koji nisu obveznici prijave u Registar poreznih obveznika, jesu podaci o proizvedenim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika. Za voće koje se prodaje po komadu (jedinicama), u dokazima o isporučenoj količini voća mora biti navedena masa isporučenih komada (jedinica).

(10) Podatke koji služe kao dokazi iz stavka 9. ovoga članka korisnik je dužan unijeti putem AGRONET-a najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

(11) Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu održive proizvodnje u sektoru voćarske proizvodnje ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(12) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju kriterija iz stavka 5. ovoga članka korisnik će ostvariti pravo na potporu za onoliku površinu za koliko je opravdao minimalno isporučenu količinu (t/ha) ukoliko je ta površina jednaka ili veća od minimalne površine iz stavka 3. ovoga članka.

(13) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti PVP za voće. U slučaju da zahtjev za PVP za voće podnese više od jednog poljoprivrednika, prioriteti za dodjelu PVP za voće su:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

(14) Voćne vrste koje se uzgajaju na supstratu prihvatljive su za PVP ako se supstrat nalazi na prihvatljivim površinama te ako supstrat i površina tla nisu odvojene već je omogućeno korijenju biljke prodiranje kroz supstrat i povezivanje s tlom.

(15) Planirani jedinični iznos potpore dodjeljuje se po utvrđenom hektaru, a ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva i broju utvrđenih hektara. Planirani jedinični iznos potpore je 169,87 EUR/ utvrđenom hektaru.

(16) U slučaju većeg broja utvrđenih hektara, planirani jedinični iznos potpore može biti umanjen za najviše 10 %, pri čemu minimalni iznos potpore može iznositi 152,88 EUR/utvrđenom hektaru.

(17) U slučaju manjeg broja utvrđenih hektara planirani jedinični iznos potpore može biti uvećan za najviše 20 %, pri čemu maksimalni iznos potpore može iznositi 203,84 EUR/utvrđenom hektaru.

Intervencija 32.07. PVP za šećernu repu

Članak 58.

(1) PVP za šećernu repu može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine, uključujući površine prijavljene u Jedinstvenom zahtjevu za mjeru/intervenciju Ekološki uzgoj, na kojima se proizvodi šećerna repa.

(2) PVP za šećernu repu dodjeljuje se za najmanje jedan hektar prihvatljive površine pod šećernom repom.

(3) Kako bi ostvario PVP za šećernu repu poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu šećerne repe od 40 t/ha u 2024. godini.

(4) Dokazi o isporučenoj količini šećerne repe iz stavka 3. ovoga članka, za pravne osobe i OPG obveznike upisa u Registar poreznih obveznika, jesu računi ili otpremnice.

(5) Za korisnika koji je ujedno proizvođač i prerađivač šećerne repe, dokaz o isporučenoj količini šećerne repe je skladišna primka ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje.

(6) Kopije dokumenata koji služe kao dokazi iz stavka 4. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

(7) Za OPG i SOPG koji nisu obveznici prijave u Registar poreznih obveznika, dokazi o isporučenoj količini šećerne repe iz stavka 3. ovoga članka, jesu podaci o prodanim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika.

(8) Podatke koji služe kao dokazi iz stavka 7. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja putem AGRONET-a najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

(9) Planirani jedinični iznos potpore dodjeljuje se po utvrđenom hektaru, a ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva i broju utvrđenih hektara. Planirani jedinični iznos potpore je 451,00 EUR/ utvrđenom hektaru.

(10) U slučaju većeg broja utvrđenih hektara, planirani jedinični iznos potpore može biti umanjen za najviše 10 %, pri čemu minimalni iznos potpore može iznositi 405,90 EUR/utvrđenom hektaru.

(11) U slučaju manjeg broja utvrđenih hektara planirani jedinični iznos potpore može biti uvećan za najviše 20 %, pri čemu maksimalni iznos potpore može iznositi 541,20 EUR/utvrđenom hektaru.

Intervencija 32.08. PVP za krmne proteinske usjeve

Članak 59.

(1) PVP za krmne proteinske usjeve se dodjeljuje korisnicima koji primaju osnovno plaćanje i koji uzgajaju jednu ili više prihvatljivih krmno proteinskih kultura na najmanje jednom hektaru, uključujući površine prijavljene u Jedinstvenom zahtjevu za mjeru/intervenciju Ekološki uzgoj.

(2) Prihvatljive kulture krmnih proteinskih usjeva jesu: soja za stočnu hranu (Glycine max), stočni grašak (Pisum sativum), grahorice (Vicia sp.), djeteline (Trifolium sp.), lucerne (Medicago sp.), stočni bob (Vicia faba), smiljkita (Lotus corniculatus), lupine (Lupinus sp.) i esparzeta (Onobrychis sp.).

(3) Pored navedenih čistih krmnih proteinskih kultura iz stavka 2. ovoga članka, za PVP za krmne proteinske usjeve prihvatljive su i površine zasijane smjesom krmnih proteinskih kultura i žitarica pri čemu udio krmnih proteinskih usjeva mora iznositi 50 % i više.

(4) Korisnik PVP za krmne proteinske usjeve iz stavaka 2 i 3. ovoga članka mora na svom poljoprivrednom gospodarstvu držati barem jedno uvjetno grlo po prihvatljivom hektaru krmno proteinskih usjeva za stočnu hranu izračunatih na temelju koeficijenata za izračun uvjetnih grla iz Tablice 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika, pri čemu se kao osnovica za izračun uvjetnih grla uzima prosječno godišnje stanje grla upisanih u JRDŽ u godini u kojoj se podnosi Jedinstveni zahtjev.

(5) Korisnik PVP za krmne proteinske usjeve iz stavaka 2. i 3. ovoga članka obvezan je prijaviti brojno stanje svinja i peradi u JRDŽ u regionalnom uredu HAPIH-a svakog prvog dana u mjesecu počevši od 1. siječnja 2024 godine.

(6) Planirani jedinični iznos potpore dodjeljuje se po utvrđenom hektaru, a ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva i broju utvrđenih hektara. Planirani jedinični iznos potpore je 186,08 EUR/ utvrđenom hektaru.

(7) U slučaju većeg broja utvrđenih hektara, planirani jedinični iznos potpore može biti umanjen za najviše 10 %, pri čemu minimalni iznos potpore može iznositi 167,47 EUR/utvrđenom hektaru.

(8) U slučaju manjeg broja utvrđenih hektara planirani jedinični iznos potpore može biti uvećan za najviše 20 %, pri čemu maksimalni iznos potpore može iznositi 223,30 EUR/utvrđenom hektaru.

Intervencija 32.09. PVP za sjeme

Članak 60.

(1) PVP za sjeme dodjeljuje se korisnicima za prihvatljive površine, uključujući površine prijavljene u Jedinstvenom zahtjevu za mjeru/intervenciju Ekološki uzgoj, na kojima se proizvodi sjeme prihvatljivih skupina.

(2) Potporu za PVP za sjeme moguće je dobiti samo za godinu u kojoj je izdano Uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva na kojem je navedena proizvedena količina sjemena.

(3) Prihvatljive skupine iz stavka 1. ovoga članka su:

– povrće, uključujući krumpir (sve biljne vrste iz grupe povrća, uključujući krumpir, kukuruz šećerac i kukuruz kokičar, prema sortnim listama Republike Hrvatske ili Zajedničkom katalogu sorata EU – Common catalogue)

– krmno bilje (sve biljne vrste iz grupe krmnog bilja prema sortnim listama Republike Hrvatske ili Zajedničkom katalogu sorata EU – Common catalogue)

– uljarice i predivo bilje (sve biljne vrste iz grupe uljarice i predivo bilje osim soje), prema sortnim listama Republike Hrvatske ili Zajedničkom katalogu sorata EU – Common catalogue), isključujući sjeme konditorskog suncokreta

– kukuruz (Zea mays L.), isključujući sjeme kukuruza šećerca i kukuruza kokičara.

(4) Kako bi bio prihvatljiv za PVP za proizvodnju sjemena korisnik mora, u godini podnošenja zahtjeva, imati u AGRONET-u prijavljenu proizvodnju sjemena na minimalnoj površini:

– 1,00 ha pod jednom od prihvatljivih skupina – kukuruz, krmno bilje, uljarice i predivo bilje (sve biljne vrste iz grupe uljarice i predivo bilje osim soje), isključujući sjeme konditorskog suncokreta

– 0,10 ha – za povrće, uključujući krumpir, kukuruz šećerac i kukuruz kokičar.

(5) Podatke o površinama iz stavka 4. ovoga članka za svaku od prijavljenih skupina Agencija za plaćanja razmjenjuje s HAPIH-om.

(6) Korisnik, u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva, mora biti upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena za registraciju proizvodnje.

(7) Korisnik mora imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena pri HAPIH-u za godinu podnošenja zahtjeva.

(8) Kako bi ostvario PVP za proizvodnju sjemena korisnik mora dokazati minimalnu količinu proizvedenog sjemena po hektaru za svaku skupinu sjemena prijavljenu na zahtjevu.

(9) Dokaz o proizvedenoj količini sjemena iz stavka 7. ovoga članka je Uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva na kojem je navedena proizvedena količina sjemena. Podatke sa uvjerenja Agencija za plaćanja razmjenjuje s HAPIH-om, najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

(10) Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu održive proizvodnje ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.

(11) Proizvodnja genetski modificiranih sjemenskih usjeva nije prihvatljiva.

(12) Planirani jedinični iznos potpore dodjeljuje se po utvrđenom hektaru, a ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva i broju utvrđenih hektara. Planirani jedinični iznos potpore za povrće, uključujući krumpir, krmno bilje i uljarice i predivo bilje, osim soje, isključujući sjeme konditorskog suncokreta je 495,00 EUR/utvrđenom hektaru, a za kukuruz, isključujući sjeme konditorskog suncokreta, je 666,64 EUR/utvrđenom hektaru.

(13) U slučaju većeg broja utvrđenih hektara, planirani jedinični iznos potpore može biti umanjen za najviše 10 %, pri čemu minimalni iznos potpore za povrće, uključujući krumpir, krmno bilje i uljarice i predivo bilje, osim soje, isključujući sjeme konditorskog suncokreta može iznositi 445,50 EUR/utvrđenom hektaru, a za kukuruz, isključujući sjeme konditorskog suncokreta može iznositi 598,86 EUR/utvrđenom hektaru.

(14) U slučaju manjeg broja utvrđenih hektara planirani jedinični iznos potpore može biti uvećan za najviše 20 %, pri čemu maksimalni iznos potpore za povrće, uključujući krumpir, krmno bilje i uljarice i predivo bilje, osim soje, isključujući sjeme konditorskog suncokreta može iznositi 594,00 EUR/utvrđenom hektaru, a za kukuruz, isključujući sjeme konditorskog suncokreta može iznositi 799,97 EUR/utvrđenom hektaru.

(15) Za potporu nisu prihvatljive površine prijavljene u intervenciji 32.05. PVP za povrće i 32.08. PVP za krmne proteinske usjeve.

GLAVA IV.
MJERE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI

Opći dio

Članak 61.

(1) Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi iz članka 21. Zakona propisuju se Programom državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu.

(2) Za mjere potpore iz stavka 1. ovoga članka u 2024. godini podnosi se Jedinstveni zahtjev, ali se one odobravaju i isplaćuju tek nakon donošenja Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu u skladu sa člankom 39. stavkom 2. Zakona.

(3) Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore dodjeljuju se korisnicima koji:

– proizvode, isporučuju i prodaju ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

– proizvode i isporučuju na preradu duhan tipa Burley

– proizvode, prerađuju i prodaju duhan tipa Viržinija

– drže mliječne krave

– drže rasplodne krmače

– proizvode domaće i udomaćene sorte poljoprivrednog bilja.

(4) Agencija za plaćanja u odluci iz članka 15. Zakona za 2024. godinu za korisnike mjera potpore za iznimno osjetljive sektore mora naznačiti iznos dodijeljene potpore za plaćanja iz stavka 3. podstavka 1. i 3. ovoga članka i da je potpora dodijeljena kao potpora male vrijednosti u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2023/2831.

(5) Maksimalni iznos potpore male vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2023/2831 te u fiskalnoj godini u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore i prethodne dvije fiskalne godine ne može iznositi više od 300.000 EUR po korisniku za sve potpore male vrijednosti dodijeljene u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2023/2831.

(6) Agencija za plaćanja u odluci iz članka 15. Zakona za 2024. godinu za korisnike mjera potpore za iznimno osjetljive sektore mora naznačiti iznos dodijeljene potpore za plaćanja iz stavka 3. podstavaka 2., 4., 5. i 6. ovoga članka i da je potpora dodijeljena kao potpora male vrijednosti u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013.

(7) Maksimalni iznos potpore male vrijednosti iz stavka 6. ovoga članka utvrđuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 te u fiskalnoj godini u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore i prethodne dvije fiskalne godine ne može iznositi više od iznosa iz članka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013 po korisniku za sve potpore male vrijednosti dodijeljene u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013.

Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

Članak 62.

(1) Korisnik plaćanja za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod maslinama i broj stabala maslina na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik ostvaruje plaćanje za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje ako posjeduje najmanje 30 stabala maslina.

(3) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka mora do 1. veljače 2025. godine dostaviti podružnici Agencije za plaćanja:

– prijavu o prodaji minimalno 50 litara ekstra djevičanskog i/ili djevičanskog maslinovog ulja na listu E iz Priloga 2. ovoga Pravilnika

– račun ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u godini za koju podnosi Jedinstveni zahtjev

– potvrdu, izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline ili ovlaštenog/akreditiranog laboratorija, o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2104/2022 od 29. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tržišnih standarda za maslinovo ulje i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 29/2012.

Duhan

Članak 63.

(1) Korisnik plaćanja za duhan podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod duhanom na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su centralnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti podatke o zaprimljenim količinama duhana klase 1. do 4. od svakog korisnika, prema tipu i klasama duhana, na listu F iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, u elektroničkom obliku (Microsoft Excel format), do 1. veljače 2025. godine.

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su priložiti dokument (zbirnu skladišnu primku) o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava u godini za koju podnosi Jedinstveni zahtjev.

(4) Za izračun visine plaćanja za duhan tipa Burley prema klasi koristi se faktor usklađenja na način da se maksimalni jedinični iznos plaćanja utvrđen u Tablici 10. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika pomnoži odgovarajućim faktorom usklađenja iz Tablice 12. Priloga 1. ovoga Pravilnika, ovisno o klasi.

Mliječne krave

Članak 64.

(1) Korisnik plaćanja za mliječne krave podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Prihvatljiva grla jesu krave mliječne ili kombinirane pasmine i njihovih križanaca.

(3) Prihvatljiva grla moraju biti upisana u JRDŽ-u na dan 31. listopada u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

(4) Broj grla koja ostvaruju pravo na potporu ne može biti veći od broja grla prisutnih na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na zadnji dan za zakašnjele zahtjeve.

(5) Prihvatljiva grla moraju biti prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu na dan 31. listopada 2024.

(6) Korisnici koji imaju pet ili više krava u proizvodnji mlijeka ostvaruju plaćanje za mliječne krave ukoliko se do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve nalaze u sustavu kontrole mliječnosti HAPIH-a.

(7) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– životni broj svake krave, pasminu, datum rođenja i datum prvog teljenja na zadnji dan za zakašnjele zahtjeve

– da li je krava u sustavu kontrole mliječnosti na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve

– da li je krava na poljoprivrednom gospodarstvu na dan 31. listopada 2024.

– broj grla prisutnih na gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva u skladu s člankom 14. ovoga Pravilnika.

Rasplodne krmače

Članak 65.

(1) Korisnik plaćanja za rasplodne krmače podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) U rasplodne krmače iz stavka 1. ovoga članka ubrajaju se i krmače izvornih pasmina.

(3) Korisnik je u obvezi redovito u JRDŽ prijavljivati sve promjene na objektu (JIBG-u) na kojem drži rasplodne krmače, uključujući i brojno stanje, a krmače moraju biti propisno označene ušnim markicama ili tetoviranim brojem tijekom cijelog razdoblja obveze držanja.

(4) Korisniku se obračunava pravo na isplatu za rasplodne krmače u skladu sa zahtjevom, a prema broju rasplodnih krmača u JRDŽ-u na zadnji dan roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva.

(5) Za rasplodne krmače iz stavka 4. ovoga članka koje su uzgojno valjane i upisane u matične knjige ili uzgojne upisnike, koje vodi ovlaštena ustanova, središnji savez uzgajivača ili uzgojno društvo, Agencija za plaćanja obračunava dodatno plaćanje utvrđeno u Tablici 10. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(6) Korisnik je dužan na svojem poljoprivrednom gospodarstvu pridržavati se tromjesečnog razdoblja obveznog držanja rasplodnih krmača, koje započinje prvoga dana nakon isteka roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva.

(7) Agencija za plaćanja za obračun potpore koristi i provjerava podatke o broju rasplodnih i uzgojno valjanih krmača na zadnji dan roka podnošenje Jedinstvenog zahtjeva.

(8) Korisnik tijekom godine u kojoj podnosi zahtjev za potporu mora poduzimati primjerene biosigurnosne mjere.

Očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

Članak 66.

(1) Korisnik plaćanja za uzgoj domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: DUS) podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod proizvodnjom DUS na Listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Popis DUS utvrđen je u Tablici 11. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Do zadnjeg dana roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva korisnik treba dostaviti podružnici Agencije za plaćanja valjane dokumente koji dokazuju nabavu certificiranog sjemena/sadnog materijala (otpremnica/račun i certifikat) u skladu sa posebnim propisom koji uređuje stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Izračun plaćanja za iznimno osjetljive sektore

Članak 67.

(1) Plaćanja za iznimno osjetljive sektore izračunavaju se na temelju stvarno utvrđenih količina duhana, ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja, utvrđenog broja mliječnih krava i rasplodnih krmača, te utvrđenih površina proizvodnje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

(2) Ako je utvrđeni broj mliječnih krava i rasplodnih krmača te utvrđenih površina proizvodnje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja veći od prijavljenog broja na Jedinstvenom zahtjevu, potpora se isplaćuje za prijavljeni broj grla i hektara.

Omotnica

Članak 68.

Maksimalna financijska omotnica za mjere potpore za iznimno osjetljive sektore, maksimalni jedinični iznosi plaćanja i minimalno poticane količine propisuju se Programom državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu i prikazani su u Tablici 10. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

GLAVA V.

POGLAVLJE I.
PLAĆANJA ZA IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Opći uvjeti

Članak 69.

IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja obuhvaćaju potporu za mjere kojima višegodišnja obveza nije završena u 2022. godini:

a) Mjera 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« (u daljnjem tekstu: M10)

b) Mjera 11 »Ekološki uzgoj« (u daljnjem tekstu: M11).

Pojmovnik

Članak 70.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga poglavlja imaju sljedeće značenje:

1. Korisnik odgovara definiciji korisnika u skladu s odredbama ovoga poglavlja te je izravno odgovoran za poštivanje obveza iz pojedine operacije ili podmjere

2. Obvezna površina je površina za dodjelu potpore u skladu s Odlukom o ulasku u sustav potpore

3. Obvezni broj uvjetnih grla je broj uvjetnih grla (u daljnjem tekstu: UG) za dodjelu potpore u skladu s Odlukom o ulasku u sustav potpore

4. Obvezno razdoblje za M10 i M11 je razdoblje u trajanju od pet godina koje započinje datumom podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore

5. Trajni travnjak u smislu ovoga poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak

6. Kruti stajski gnoj je smjesa stelje, krutih i tekućih životinjskih izlučevina različitog stupnja biološke razgrađenosti, stabilnosti i zrelosti

7. Uvjetno grlo je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg. Broj UG za M10 i M11 se računa na temelju stope konverzije iz Priloga II. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 808/2014, kako je navedeno u Tablici 6. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika

8. Zoohigijenski i drugi uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja su uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja u skladu s vrstom kojoj pripadaju, stupnju razvoja kao i njihovim fiziološkim i etološkim potrebama, u skladu s propisima kojima se uređuje uzgoj, držanje, zaštita i zdravlje životinja

9. Potvrdnica je dokument koji izdaje priznato uzgojno udruženje ili ovlaštena ustanova kojim se potvrđuje da korisnik sudjeluje u provedbi odobrenog uzgojnog programa uz dostizanje uzgojnih ciljeva navedenih u programu te da su njegova grla upisana u matične knjige

10. Uzgojno valjana rasplodna životinja je životinja čiste pasmine upisana u matičnu knjigu koja je spolno zrela, kako je navedeno u Tablici 5. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

11. Travnjak velike prirodne vrijednosti je registriran u ARKOD sustavu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak; popis travnjaka velike prirodne vrijednosti naveden je u Tablici 1. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

12. Višegodišnji nasad u smislu ovoga poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao voćnjak, maslinik ili vinograd.

Financiranje

Članak 71.

(1) Sredstva potpore za M10 i M11, osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske za financiranje Programa ruralnog razvoja.

(2) Osnova za izračun potpore po površini je hektar, osnova za izračun potpore za domaće životinje je uvjetno grlo.

(3) Dvostruko financiranje istih troškova za M10 i M11 iz proračuna Europske unije ili drugih javnih izvora Republike Hrvatske nije dozvoljeno. Javne izvore Republike Hrvatske čine sredstva središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

Iznos potpore

Članak 72.

Iznosi potpore za M10 i M11 navedeni su u Tablici 6. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Osnovni uvjeti

Članak 73.

(1) Uvjet prihvatljivosti za mjere potpore po površini je veličina poljoprivredne parcele od najmanje 0,05 ha i veličina poljoprivredne površine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 0,5 ha upisane u ARKOD sustav. Iznimno za operaciju 10.1.6. Uspostava poljskih traka površina poljoprivrednog gospodarstva kao i ARKOD parcele moraju biti najmanje 1 ha.

(2) Jedinstveni zahtjev za 2024. godinu korisnik podnosi za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja za M10 i M11 za površine i UG kojima višegodišnja obveza nije završena.

(3) Korisnik kojem nije završila višegodišnja obveza za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja obvezan je nastaviti provođenje preuzetih višegodišnjih obveza sukladno navedenom Programu ruralnog razvoja, do kraja obveznog razdoblja.

(4) Korisniku kojem je završila preuzeta obveza iz Programa ruralnog razvoja, iz pojedine operacije/podmjere na jednom dijelu ARKOD parcele, obveza završava i na ostatku površine predmetne ARKOD parcele i ne vrši se povrat do tada isplaćenih sredstava za tu površinu.

(5) Za potpore po površini iz ovog poglavlja u 2024. godini nije moguće povećati obveznu površinu osim ako se radi o povećanju ARKOD parcele nastalom ažuriranjem iste, a za potpore za životinje iz ovog poglavlja u 2024. godini nije moguće povećati obvezni broj uvjetnih grla.

(6) Za potpore iz ovog poglavlja odredbe članka 48. Uredbe (EU) br. 1305/2013 se ne primjenjuju te korisnik ne može odustati od višegodišnje obveze prije završetka obveznog razdoblja.

(7) Obvezu izobrazbe, individualnog savjetovanja ili demonstracijske aktivnosti, iz članaka 78., 81., 84., 87., 90., 93., 96., 99., 104., 109., 112., 115., 118., 121., 124., 127., 133. i 138. ovoga Pravilnika, dužan je ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.

(8) Dokaz o ispunjavanju obveze iz stavka 7. ovoga članka Savjetodavna služba dostavlja Agenciji za plaćanja elektroničkim putem najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

(9) Iznimno od stavka 7. ovoga članka korisnik koji je zatražio potporu za drugi tip operacije ili podmjere unutar iste mjere ili za odgovarajuće IAKS mjere ruralnog razvoja iz Strateškog plana (70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima, 70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama, 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja, 70.04. Ekološki uzgoj, 70.07. Očuvanje obilježja krajobraza, 70.08. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika), nije u obvezi ponovno završiti izobrazbu, individualno savjetovanje ili demonstracijsku aktivnost.

(10) Zemljište na ugaru i zemljište na kome se uzgaja cvijeće i ukrasno bilje nisu prihvatljive površine za dodjelu potpore kroz M10 i M11.

(11) Korisnici operacija 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada, 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka, 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika i 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima moraju se pridržavati minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide.

(12) Pod prijenosom poljoprivrednog gospodarstva za M10 i M11, osim u slučaju operacije M10.1.9., smatra se prijenos dijela površina poljoprivrednog gospodarstva ili prijenos svih površina poljoprivrednog gospodarstva ili čitavog poljoprivrednog gospodarstva na neku drugu osobu tijekom trajanja obveze, uslijed gubitka zakupa, prodaje ili davanja zemlje u zakup od strane korisnika koji je u obvezi te bilo kojeg drugog oblika prijenosa poljoprivrednih površina.

(13) U slučaju prijenosa poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 12. ovoga članka, osoba koja je preuzela poljoprivredne površine nije dužna nastaviti s provedbom preuzetih obveza iz pojedine operacije ili podmjere.

(14) Korisniku koji je izvršio prijenos poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 12. ovoga članka prestaje preuzeta obveza iz pojedine operacije i ne vrši se povrat do tada isplaćenih sredstava.

(15) Smatra se da je Agencija za plaćanja obaviještena o prijenosu poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 12. ovoga članka prijenosom poljoprivrednih parcela u ARKOD sustav.

(16) U slučaju da se smanji obvezna površina za više od 10 % iz stavka 4. ovoga članka, korisnik vraća isplaćene iznose potpore u prethodnim godinama za površine na kojima je prekršena višegodišnja obveza, osim u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti iz članka 242. ovoga Pravilnika i prijenosa poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 12. ovoga članka.

(17) U slučaju da se smanji obvezni broj uvjetnih grla, korisnik vraća isplaćene iznose potpore u prethodnim godinama za uvjetna grla za koja je prekršena višegodišnja obveza, osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 238. ovoga Pravilnika ili više sile i izvanrednih okolnosti iz članka 242. ovoga Pravilnika.

(18) Gustoća voćaka po hektaru u trajnim nasadima je u skladu s Tablicom 13. Priloga 1., osim ako nije drugačije definirano za pojedinu podmjeru ili operaciju.

(19) Na istoj površini mogu se kombinirati najviše dvije potpore unutar IAKS mjera ruralnog razvoja.

(20) Na istim površinama ne može se podnijeti zahtjev za mjere ili operacije iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. koje su istovjetne intervencijama iz Strateškog plana.

Posebni uvjeti

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Članak 74.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu.

(2) Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa Zakonom.

(3) Potpora se može ostvariti kroz podmjeru 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

(4) Moguće kombinacije operacija unutar M10 i iznosi potpore navedeni su u Tablici 11. i Tablici 11.a iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(5) Na istoj površini moguće je kombinirati M10 i M11 u skladu s Tablicom 12. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika. Iznosi potpore za moguće kombinacije M10 i M11 nalaze se u Tablici 12.a iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(6) Kombiniranje mjera M10 i M11 sa eko shemama iz Strateškog plana na istoj površini prikazano je u Tablici 17. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(7) Kombiniranje mjera M10 i M11 sa IAKS mjerama ruralnog razvoja iz Strateškog plana na istoj površini prikazano je u Tablici 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(8) Za istu kategoriju životinja moguće je istovremeno podnijeti zahtjev za tip operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja i za 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja.

(9) U slučaju nedostatnih sredstava za isplatu potpore, potpora se dodjeljuje na temelju kriterija odabira koji su navedeni u Tablici 9. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Podmjera 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Članak 75.

Unutar podmjere 10.1. potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

10.1.4. Pilot-mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

10.1.5. Pilot-mjera za zaštitu leptira

10.1.6. Uspostava poljskih traka

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

10.1.10. Održavanje suhozida

10.1.11. Održavanje živica

10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

OPERACIJA 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (OTSN)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.1.

Članak 76.

Uvjeti prihvatljivosti za OTSN su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja jednogodišnjih usjeva registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica s nagibom 9 – 15 %

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za OTSN na listu A i prijavljuju površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 77.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na Jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za OTSN na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OTSN korisnika

Članak 78.

(1) OTSN korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. izraditi i provoditi petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet usjeva; prihvatljivi usjevi označeni su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika; tijekom obveznog razdoblja korisnik može ažurirati plan plodoreda

3. obradu i sjetvu na oraničnim površinama s nagibom od 9 – 15 % provoditi okomito na nagib terena

4. uspostaviti na sredini parcele najmanje 3 metra široku površinu na kojoj su ostavljene brazde kako bi se spriječilo otjecanje vode

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 2. – 4. ovoga članka na Obrascu 7. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) U slučaju ažuriranja petogodišnjeg plana plodoreda iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik isti dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Evidenciju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(4) Jedinični iznos potpore za OTSN je 141,00 EUR/ha.

OPERACIJA 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (ZTN)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.2.

Članak 79.

Uvjeti prihvatljivosti za ZTN jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao višegodišnji nasad s nagibom terena 9 – 15 %

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za ZTN na listu A i prijavljuju površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A provođenja operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 80.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZTN na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZTN korisnika

Članak 81.

(1) ZTN korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe poštujući sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko-travnih ili travno-djetelinskih smjesa

3. tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja korisnik može ažurirati plan gnojidbe

4. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

5. površina između redova unutar trajnog nasada mora biti pokrivena djetelinsko-travnom ili travno-djetelinskom smjesom

6. održavati površinu između redova košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje

7. područje između redova mora biti zatravnjeno tijekom obveznog razdoblja

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 2. – 6. ovoga članka na Obrascu 8. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) U slučaju ažuriranja petogodišnjeg plana gnojidbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik isti dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Evidenciju iz stavka 1. točke 8. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(4) Jedinični iznos potpore za ZTN je 356,92 EUR/ha.

OPERACIJA 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.3.

Članak 82.

Uvjeti prihvatljivosti za TVPV jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak velike prirodne vrijednosti pri čemu se minimalno 50 % površine nalazi na području iz Tablice 1. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za TVPV na listu A i prijavljuju površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 83.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za TVPV na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze TVPV korisnika

Članak 84.

(1) TVPV korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. zabranjeno je zasijavanje travnjaka

5. ako se travnjak održava košnjom, košnja je dozvoljena isključivo ručnim ili strižnim kosilicama

6. ako se travnjak održava košnjom, ovisno o regiji, dozvoljena je najviše jedna košnja u skladu sa sljedećim terminima:

RegijaTermin košnje
Kontinentalna nizinskaod 1. kolovoza do 15. rujna
Brdsko-planinskaod 20. srpnja do 15. rujna
Mediteranskaod 15. srpnja do 15. rujna

7. ako se travnjak održava košnjom ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

8. ako se travnjak održava napasivanjem, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

9. ako se travnjak održava napasivanjem, potrebno je ručno odstranjivati nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača), a u slučaju gustog sklopa biljaka Asclepias syriaca L. (prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. Italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica) dozvoljeno je njihovo mehaničko uklanjanje (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem) najkasnije do 1. kolovoza

10. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

11. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 5. – 9. ovoga članka na Obrascu 9. iz Priloga 4. Pravilnika

12. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 11. članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za TVPV je: za kontinentalnu nizinsku regiju 361,00 EUR/ha, za brdsko planinsku regiju 255,00 EUR/ha i za mediteransku regiju 113,00 EUR/ha.

OPERACIJA 10.1.4. Pilot-mjera za zaštitu kosca (Crex crex) (ZK)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.4.

Članak 85.

Uvjeti prihvatljivosti za ZK jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanja ptica kosac (Crex crex) pri čemu se minimalno 30 % površine nalazi na području iz Tablice 2. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za ZK na listu A i prijavljuju površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 86.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZK na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZK korisnika

Članak 87.

(1) ZK korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. zabranjeno je zasijavanje travnjaka

5. travnjak se održava košnjom, dozvoljena je uporaba isključivo ručnih i strižnih kosilica na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla

6. košnju provoditi isključivo u periodu od 16. kolovoza do 15. rujna

7. na parcelama većim od 1 ha ostaviti uz rub nepokošenu traku (5 % površine), a košnju obavljati od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj

8. ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

9. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

10. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 5. – 8. ovoga članka na Obrascu 10. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

11. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 10. članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za ZK je 254,00 EUR/ha.

OPERACIJA 10.1.5. Pilot-mjera za zaštitu leptira (ZL)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.5.

Članak 88.

Uvjeti prihvatljivosti za ZL jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanje vrste danjih leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te je stanište vrste močvarni plavac (Phengaris alcon alcon) pri čemu se minimalno 30 % površine nalazi na području iz Tablice 3. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za ZL na listu A i prijavljuju površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 89.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZL na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZL korisnika

Članak 90.

(1) ZL korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. zabranjeno je zasijavanje travnjaka

5. košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicama

6. termin i način košnje određen je za pojedinu vrstu leptira, a košnja se mora obaviti do 1. listopada

VrstaKod* i naziv područjaKošnja
Močvarni plavac (Phengaris alcon alcon)

HR2001220 – Livade uz potok Injaticu

HR2001305 – Zvečevo

HR5000020 – NP Plitvička jezera

HR2001409 – Livade uz Bednju II

Zabranjena je košnja u periodu 15. 6. – 15. 9.

Košnju je moguće obavljati svake ili svake druge godine, najviše dva puta godišnje.

Zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous)

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

Veliki livadni plavac (Phengaris teleius)

HR2000368 – Peteranec

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

HR2001409 – Livade uz Bednju II

Močvarni okaš (Coenonympha oedippus)

HR2000544 – Vlažne livade uz potok Malinska

HR2000619 – Mirna i šire područje Butonige

HR2000545 – Vlažne livade kod Marušića

HR2000546 – Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)

HR2000543 – Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)

HR2001015 – Pregon

Košnju obavljati nakon 15. 9. na 1/3 površine svake godine


* prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (»Narodne novine«, br. 80/19. i 119/23.)

7. ispaša je dozvoljena samo od 16. rujna do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele, dozvoljeno je najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

8. potrebno je ručno odstranjivati nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnja

9. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

10. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 5. – 8. ovoga članka na Obrascu 11. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

11. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za ZL je: za Močvarnog okaša 338,00 EUR/ha, za Velikog livadnog plavca, Zagasitog livadnog plavca i Močvarnog plavca 277,00 EUR/ha.

OPERACIJA 10.1.6. Uspostava poljskih traka (PT)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.6.

Članak 91.

Uvjeti prihvatljivosti za PT jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica, minimalne površine 1 ha

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za PT na listu A i prijavljuju površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 92.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za PT na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze PT korisnika

Članak 93.

(1) PT korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. ako korisnik uspostavlja cvjetnu traku: svake druge godine uz rub parcele, treba posijati traku široku najmanje 5 m i dugu najmanje 100 m koja se ne smije koristiti kao put ili prolaz, traka može zauzimati najviše 30 % površine ARKOD parcele

3. cvjetne trake trebaju sadržavati propisane cvjetne vrste iz Tablice 4. ili 4a. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, moraju se kositi dva puta godišnje, umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje; košnju ili malčiranje obaviti u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada), mogu se zaorati najranije 1. listopada

4. primjena pesticida na cvjetnim trakama nije dozvoljena

5. ako korisnik uspostavlja travnu traku: traku treba posijati uz rub parcele široku najmanje 5 m i dugu najmanje 100 m koja se ne smije koristiti kao put ili prolaz, traka može zauzimati najviše 30 % površine ARKOD parcele

6. travne trake trebaju sadržavati propisane vrste trava iz Tablice 4b. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, moraju se kositi dva puta godišnje, prva košnja obavlja se u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u periodu od druge polovice travnja do srpnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja se obavlja u listopadu

7. primjena insekticida na travnim trakama nije dozvoljena

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2., 3., 5. i 6. ovoga članka na Obrascu 12. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 8. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za PT je: za uspostavu cvjetnih traka 985,74 EUR/ha cvjetne trake, za uspostavu travnih traka 898,59 EUR/ha travne trake.

OPERACIJA 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (EV)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.7.

Članak 94.

Uvjeti prihvatljivosti za EV jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao ekstenzivni voćnjak s najmanje 50, a najviše 200 stabala na hektaru

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za EV na listu A i prijavljuje površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 95.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EV na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Obveze EV korisnika

Članak 96.

(1) EV korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji

3. pridržavati se minimalnih zahtjeva za pesticide:

a) vođenje evidencije o primijenjenim pesticidima

b) posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida

c) skladištenje pesticida na siguran način

4. nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima, dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla

5. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

c) zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka

6. održavanje površine voćnjaka ispašom (ovce, koze, goveda ili perad, maksimalno 1,0 UG/ha) ili košenjem biljnog pokrova najmanje jednom godišnje (uključujući i košnju ispod stabala), ali ne kasnije od 1. listopada

7. za svaki hektar površine potrebno je postaviti minimalno jednu nastambu za solitarne pčele, a postavljanje minimalno jedne nastambe za solitarne pčele potrebno je i na ARKOD parceli površine manje od jednog hektara

8. odumiruća stabla treba nadomjestiti sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti iz Tablice 7. Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2. – 8. ovoga članka na Obrascu 13. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

10. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 9. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za EV je 450 EUR/ha.

OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.8.

Članak 97.

Uvjeti prihvatljivosti za EM jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao ekstenzivni maslinik sa najmanje 25, a najviše 150 stabala na hektar

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za Održavanje ekstenzivnih maslinika na listu A i prijavljuju površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 98.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EM na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze EM korisnika

Članak 99.

(1) EM korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji

3. pridržavati se minimalnih zahtjeva za pesticide:

a) vođenje evidencije o primijenjenim pesticidima

b) posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida

c) skladištenje pesticida na siguran način

4. nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima, dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla

5. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

c) zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka

6. održavanje površina maslinika ispašom (ovce ili koze, maksimalno 1 UG/ha), ili mehaničkom obradom, ili košnjom trave, ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe

7. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2. – 6. ovoga članka na Obrascu 14. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

8. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 7. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za EM je 804 EUR/ha.

OPERACIJA 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (IZP)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.9.

Članak 100.

Uvjeti prihvatljivosti za IZP jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za IZP na listu A i prijavljuje uzgojno valjane rasplodne životinje na listu D u skladu s propisanim rokom podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini

3. korisnik uzgaja ugrožene izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja (u daljnjem tekstu: IZP životinje) upisane u JRDŽ, matične knjige/uzgojne upisnike ili Središnji popis matičnih jata iz Tablice 5. Priloga 4. ovoga Pravilnika

4. minimalni broj IZP životinja koji je prijavljen u jedinstvenom zahtjevu preračunato stopom konverzije u uvjetna grla u skladu sa Tablicom 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika iznosi 0,15 UG.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 101.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za IZP na listu A i prijaviti životinje na listu D u skladu s propisanim rokom podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Prihvatljiva grla

Članak 102.

Korisniku se računa pravo na godišnju potporu za IZP životinje prema prihvatljivom broju IZP životinja u JRDŽ-u, Središnjem popisu matičnih jata i u Središnjem popisu matičnih grla na dan 31. prosinca 2024. godine.

Nadomještanje uvjetnih grla

Članak 103.

(1) Nadomještanje životinja moguće je u slučaju:

a) prirodnih okolnosti iz članka 238. ovoga Pravilnika

b) više sile i izvanrednih okolnosti iz članka 242. ovoga Pravilnika

c) ako je nadomještanje u skladu s potrebama provođenja uzgojnog programa što potvrđuje priznato uzgojno udruženje ili ovlaštena ustanova.

(2) Korisnik mora vršiti nadomještanje istom pasminom uzgojno valjanih rasplodnih životinja.

(3) Nadomještanje se vrši u roku od 60 dana od događaja koji je doveo do nadomještanja te upisuje u registar na poljoprivrednom gospodarstvu i u JRDŽ. Korisnik obavještava Agenciju za plaćanja pisanim putem na Obrascu 5. Priloga 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 10 radnih dana od kad je nadomještanje izvršeno.

(4) U slučaju nadomještanja iz stavka 1., točka c. ovoga članka korisnik je dužan uz pisanu obavijest istovremeno dostaviti Agenciji za plaćanja potvrdu udruge priznatog uzgojnog udruženja ili ovlaštene ustanove.

Obveze IZP korisnika

Članak 104.

(1) IZP korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. sudjelovati u provedbi uzgojnog programa što priznato uzgojno udruženje ili ovlaštena ustanova potvrđuje svake godine i dostavlja Agenciji za plaćanja elektroničkim putem u skladu sa člankom 105. ovoga Pravilnika na Obrascu 15a. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. držati životinje u skladu sa zoohigijenskim i drugim uvjetima držanja i korištenja domaćih životinja (životinje moraju biti pod nadzorom, imati primjeren smještaj, dostupnost hrane i vode)

4. tijekom obveznog razdoblja držati na poljoprivrednom gospodarstvu obvezni broj uvjetnih grla istih pasmina kako je utvrđeno u Odluci o ulasku u sustav potpore za IZP životinje

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2. – 4. ovoga članka na Obrascu 15. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. za sve kopitare ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina mora biti izdan pravovaljani identifikacijski dokument – putovnica i svi kopitari moraju biti označeni u skladu s posebnim propisom koji uređuje identifikaciju i registraciju kopitara.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznosi potpore za IZP navedeni su u Tablici 6. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Obveze priznatih uzgojnih udruženja i ovlaštenih ustanova za provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja

Članak 105.

(1) Priznato uzgojno udruženje i ovlaštena ustanova obvezna je korisnicima izdati Potvrdnicu iz članka 70. točke 9. ovoga Pravilnika.

(2) Priznato uzgojno udruženje i ovlaštena ustanova obvezna je do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu dostaviti Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku popis i identifikacijski broj grla za koja je ispunjena obveza iz članka 104. točke 2. ovoga Pravilnika za sve podnositelje zahtjeva za potporu kojima su izdali Potvrdnice.

Posljedica za neispunjavanje obveza za IZP potporu

Članak 106.

Osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 238. i više sile i izvanrednih okolnosti iz članka 242. ovoga Pravilnika, za neispunjavanja obveza navedenih u operaciji primjenjuju se odredbe iz članka 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

OPERACIJA 10.1.10. Održavanje suhozida (OS)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10.

Članak 107.

Uvjeti prihvatljivosti za OS jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu te ima evidentirane vanjske suhozide čija je ukupna dužina najmanje 30 metara. Potporni zidovi, terase i unutrašnji suhozidi nisu prihvatljivi

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za OS na listu A i prijavljuje dužinu suhozida na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini

4. tradicionalni suhozid najmanje 0,5 m širine, najviše 2 m širine unutar parcele i 4 m na granici parcele te najmanje 0,2 m visine i najviše 3 m visine.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 108.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na Jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu OS na listu A i prijaviti i dužinu suhozida na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OS korisnika

Članak 109.

(1) OS korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. kontrolirati tijelo suhozida minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine

3. održavati suhozid koristeći tradicionalne materijale i način izrade, što podrazumijeva slaganje isključivo od okolnoga kamena bez korištenja veziva i drugih materijala; odlaganje granja na vrhu suhozida je prihvatljivo kao i zaštitna žica koja mora biti postavljena tako da ne narušava prirodnu strukturu suhozida

4. sprječavati zarastanje tijela suhozida vegetacijom na način da se neželjena vegetacija mora uklanjati ručno, bez primjene herbicida

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2.-4. ovoga članka na Obrascu 16. Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna dužina suhozida.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za OS je 0,74 EUR/metru dužnom suhozida.

OPERACIJA 10.1.11. Održavanje živica (OZ)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.11.

Članak 110.

Uvjeti prihvatljivosti za OZ jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu sa evidentiranom živicom minimalne dužine 60 metara maksimalne širine 2 metra. Prihvatljiva je živica koja ima očuvanu strukturu, pri čemu ukupna dužina praznih mjesta ne smije biti veća od 10 % ukupne dužine živice

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za OZ na listu A i prijavljuje i dužinu živice na listu B1 skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 111.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu OZ na listu A i prijaviti i dužinu živice na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OZ korisnika

Članak 112.

(1) Korisnik OZ je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. kontrolirati izgled i stanje živice minimalno jednom godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine

3. održavati živicu orezivanjem jednom u dvije godine kako bi zadržala oblik, orezivanje živice nije dozvoljeno u periodu od 1. ožujka do 31. kolovoza

4. dijelove živice koji nedostaju treba nadosaditi autohtonim ili udomaćenim vrstama grmlja i drveća. Popis prihvatljivih vrsta grmlja i drveća nalazi se u Tablici 10. Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom. Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva

6. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2. – 4. ovoga članka na Obrascu 17. Priloga 4. ovoga Pravilnika

7. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna dužina živice.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za OZ je 0,36 EUR/metru dužnom živice.

OPERACIJA 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.12.

Članak 113.

Uvjeti prihvatljivosti za KFK su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao trajni nasad (vinograd, maslinik, voćnjak, mješoviti višegodišnji nasadi)

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za KFK na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 114.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu KFK na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Obveze KFK korisnika

Članak 115.

(1) Korisnik KFK je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za:

– trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja

– šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

– orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

– maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

3. klopke se postavljaju u skladu s uputama proizvođača, a ako iste ne postoje koristi se tablica s preporučenim brojem klopki ovisno o veličini površine ARKOD parcele:

Veličina površine
ARKOD parcele
Broj
feromonskih klopki
Broj
vizualnih klopki
Broj
hranidbenih klopki
do uključivo 2 ha122
više od 2 do uključivo 5 ha244
više od 5 do uključivo 10 ha366
više od 10 do uključivo 50 ha488
više od 50 do uključivo 100 ha101515
više od 100 ha204040

4. pregledavati klopke dva puta tjedno u periodu iz točke 2. ovisno o vrsti štetnika

5. skladištiti i čuvati korištene klopke i mamce na siguran način do 31. prosinca tekuće godine

6. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2. – 5. ovoga članka na Obrascu 18. Priloga 4. ovoga Pravilnika

7. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih korisnik je dužan dostaviti podružnici Agencije za plaćanja najkasnije zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Ako korisnik ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovoga članka zahtjev za potporu se odbija.

(4) Evidenciju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(5) Jedinični iznos potpore za KFK je 293,00 EUR/ha.

OPERACIJA 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (MKŠ)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.13.

Članak 116.

Uvjeti prihvatljivosti za MKŠ su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za MKŠ na listu A i prijavljuju površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 117.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu MKŠ na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze MKŠ korisnika

Članak 118.

(1) Korisnik MKŠ je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. postaviti feromonske dispenzere najkasnije do 1. svibnja tekuće godine u gornju trećinu krošnje, grma ili trsa

3. odstraniti stare dispenzere iz prijašnje sezone najkasnije do postavljanja novih dispenzera

4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 2. i 3. ovoga članka na Obrascu 19. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Ako korisnik ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovoga članka zahtjev za potporu se odbija.

(4) Evidenciju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(5) Jedinični iznos potpore za MKŠ je 359,73 EUR/ha.

OPERACIJA 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (POMP)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.14.

Članak 119.

Uvjeti prihvatljivosti za POMP su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad s nagibom terena do 9 %

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za POMP na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 120.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu POMP na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Obveze POMP korisnika

Članak 121.

(1) Korisnik POMP je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zasijati međuredni prostor nekom od propisanih smjesa iz Tablice 14. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. održavati međuredni prostor košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje

4. međuredni prostor mora ostati zatravnjen tijekom obveznog perioda

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 2. – 4. ovoga članka na Obrascu 20. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za POMP je 239,87 EUR/ha.

OPERACIJA 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (PEG)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.15.

Članak 122.

Uvjeti prihvatljivosti za PEG su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za PEG na listu A i prijavljuje površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 123.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na Jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu PEG na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Obveze PEG korisnika

Članak 124.

(1) Korisnik PEG je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. u skladu s obavljenom analizom tla izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe, dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

3. dozvoljeno je korištenje samo onih gnojiva i poboljšivača tla odobrenih kako je propisano člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedenih u Prilogu II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165

4. zabranjena je uporaba mineralnih gnojiva

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 2. i 3. ovoga članka na Obrascu 21. Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) U slučaju ažuriranja petogodišnjeg plana gnojidbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik isti dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Evidenciju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(4) Jedinični iznos potpore za PEG je 563,23 EUR/ha.

OPERACIJA 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.16.

Članak 125.

Uvjeti prihvatljivosti za MUK su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za MUK na listu A i prijavljuje površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja Jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 126.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na Jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu MUK na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Obveze MUK korisnika

Članak 127.

(1) Korisnik MUK je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. korove unutar redova, odnosno na površini koja se nalazi između debla, čokota ili armature, suzbijati mehanizirano odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom

3. zabranjeno je korištenje herbicida unutar redova, odnosno na površini koja se nalazi između debla, čokota ili armature

4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točke 2. ovoga članka na Obrascu 22. Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za MUK je 373,33 EUR/ha.

Mjera 11 – Ekološki uzgoj

Članak 128.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji prelaze na ekološki uzgoj ili nastavljaju ekološki uzgoj na poljoprivrednim površinama.

(2) Potpora se može ostvariti kroz dvije podmjere:

a) 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (u daljnjem tekstu: EKOP)

b) 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (u daljnjem tekstu: EKO).

(3) Korisnici koji podnose zahtjev za podmjere iz stavka 2. ovoga članka za skupinu usjeva trajni travnjaci dužni su posjedovati najmanje 0,5 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru trajnog travnjaka. Iznimno na krškim pašnjacima korisnici su dužni posjedovati najmanje 0,3 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka.

(4) Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze koje se moraju uzgajati u skladu s odredbama Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, a koje imaju prijelazni ili ekološki status (u daljnjem tekstu: EKO grla).

(5) Osnovica za izračun uvjetnih grla iz stavka 4. ovoga članka je prosjek broja EKO grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu počevši od siječnja godine u kojoj je podnesen zahtjev, u skladu s Tablicom 6. Konverzije za izračun uvjetnih grla iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju plaćanja za trajne travnjake korisniku će se obračunati potpora za onoliko hektara trajnih travnjaka iz zahtjeva za koliko je zadovoljena obveza iz stavka 4. ovoga članka, pri čemu se obvezna površina iz stavka 3. ovoga članka ne mijenja.

(7) Površine s lista B1 jedinstvenog zahtjeva prijavljene za plaćanja za ekološki uzgoj moraju biti priznate od strane ovlaštenog kontrolnog tijela iz članka 104. Zakona (dalje u tekstu: kontrolno tijelo).

(8) Korisnici se moraju pridržavati minimalnih zahtjeva za gnojiva i sredstava za zaštitu bilja što uključuje pravila za gnojidbu i korištenje pesticida u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165.

(9) Potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđen prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, a kojima je tijekom obveznog razdoblja produženo prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Prilog II. dio I. točka 1.7.3.

(10) Potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđeno održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda, a koje su tijekom obveznog razdoblja vraćene u prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Prilog II. dio I. točka 1.7.3.

(11) Gustoća voćaka po hektaru propisana je u Tablici 13. Priloga 1. ovoga Pravilnika uz toleranciju 10 %, a podizanje novih nasada i nadosadnja postojećih, u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 2018/848 i Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008, treba biti deklariranim sadnim materijalom, što korisnik dokazuje prilikom kontrole na terenu računom i certifikatom o sadnom materijalu ili certifikatom proizvođača za sadni materijal podrijetlom iz Republike Hrvatske te fitocertifikatom i pratećim dokumentom za sadnice podrijetlom iz drugih zemalja.

(12) Za sadni materijal biljnih vrsta koje ne podliježu odredbama propisa koji uređuje proizvodnju i stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, korisnik mora posjedovati biljnu putovnicu izdanu u skladu s propisima kojima se uređuje područje biljnog zdravstva.

PODMJERA 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

Korisnici podmjere 11.1.

Članak 129.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa člankom 3. stavkom 2. točkom f. ovoga Pravilnika te prelaze sa konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na ekološku provodeći pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464 оd 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznih razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2021/1165.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka uz podnošenje Jedinstvenog zahtjeva obvezno prilaže potpisanu izjavu o povezanim subjektima vezano za kriterije aktivnog poljoprivrednika te dokazivanje aktivnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti na Obrascu 1A. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1., koloni EKO po Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (u daljnjem tekstu (EKO po PRR) iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO po PRR)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO po PRR)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO po PRR)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO po PRR)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO po PRR)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO po PRR).

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 11.1.

Članak 130.

Uvjeti prihvatljivosti za EKOP jesu:

1. korisnik je upisan u Upisnik ekoloških subjekata kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do dana podnošenja jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za M11 na listu A i prijavljuje površine za plaćanje na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja Jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja podmjere potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini

4. površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela te je upisana u Upisnik ekoloških subjekata

5. korisnik je dužan provoditi podmjeru na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 131.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na Jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za M11 na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Obveze kontrolnih tijela

Članak 132.

(1) Kontrolno tijelo dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za svakog korisnika potpore za M11 na temelju zapisnika o obavljenoj stručnoj kontroli za godinu podnošenja zahtjeva.

(2) Kontrolno tijelo podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

(3) Kontrolna tijela dostavljaju Ministarstvu podatke o EKO grlima do 31. siječnja 2025. godine. Ministarstvo vodi evidenciju EKO grla kojeg razmjenjuje s Agencijom za plaćanja.

Obveze EKOP korisnika

Članak 133.

(1) EKOP korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11

2. biti upisan u Upisnik ekoloških subjekata

3. koristiti gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedena u Prilogu II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165

4. koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedena u Prilogu I Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165

5. provoditi pravila proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165

6. obvezan je tijekom obveznog razdoblja obavljati ekološki uzgoj u prijelazu na ekološke poljoprivredne prakse i metode i nastaviti s održavanjem ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko je navedeno u Odluci o ulasku u sustav potpore

7. za skupinu usjeva trajni travnjaci držati najmanje 0,5 EKO UG/ha, iznimno na krškim pašnjacima najmanje 0,3 EKO UG/ha

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 2. – 7. ovoga članka koje se odnose na obveze iz ove podmjere. Evidencija se vodi u skladu s Obrascem 23. Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi ekološku proizvodnju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina

10. nakon završetka prijelaznog razdoblja nastaviti ekološku proizvodnju na istim površinama koje su bile navedene u zahtjevu za ulazak u sustav potpore za ovu podmjeru te podnijeti zahtjev za EKO.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 8. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za EKOP je:

– za oranične kulture 347,78 EUR/ha

– za višegodišnje nasade:

– za lijesku 750,74 EUR/ha

– za orah 461,36 EUR/ha

– za ostale višegodišnje nasade 868,18 EUR/ha

– za povrće 576,94 EUR/ha

– za trajne travnjake 309,94 EUR/ha.

PODMJERA 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

Korisnici podmjere 11.2.

Članak 134.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa člankom 3. stavkom 2. točkom f) ovoga Pravilnika te održavaju ekološku poljoprivrednu proizvodnju u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka uz podnošenje Jedinstvenog zahtjeva obvezno prilaže potpisanu izjavu o povezanim subjektima vezano za kriterije aktivnog poljoprivrednika te dokazivanje aktivnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti na Obrascu 1A. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1., koloni EKO (EKO po PRR), iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO po PRR)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO po PRR)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO po PRR)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO po PRR)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO po PRR)

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 11.2.

Članak 135.

Uvjeti za ulazak u sustav potpore za EKO jesu:

1. biti upisan u Upisnik ekoloških subjekata kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do dana podnošenja Jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za M11 na listu A i prijavljuje površine za plaćanje za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metode na listu B1

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja podmjere potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A u 2020. godini.

4. površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole kontrolnog tijela te je upisana u Upisnik ekoloških subjekata

5. korisnik je dužan provoditi podmjeru na istim površinama u skladu s podnesenim Jedinstvenim zahtjevom.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 136.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na Jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za M11 na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

Obveze kontrolnih tijela

Članak 137.

(1) Kontrolno tijelo dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za svakog korisnika potpore za M11, na temelju zapisnika o obavljenoj stručnoj kontroli za godinu podnošenja zahtjeva.

(2) Kontrolno tijelo podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

(3) Kontrolna tijela proizvodnju dostavljaju Ministarstvu podatke o EKO grlima do 31. siječnja 2025. godine. Ministarstvo vodi evidenciju EKO grla, kojeg razmjenjuje s Agencijom za plaćanja.

Obveze EKO korisnika

Članak 138.

(1) EKO korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11

2. biti upisan u Upisnik ekoloških subjekata

3. koristi gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedena u Prilogu II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165

4. koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedena u Prilogu I Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165

5. provoditi pravila proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165

6. tijekom obveznog razdoblja obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko je navedeno u Odluci o ulasku u sustav potpore

7. za skupinu usjeva »trajni travnjaci« držati najmanje 0,5 EKO UG/ha, iznimno na krškim pašnjacima najmanje 0,3 EKO UG/ha

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 2. – 7. ovoga članka koje se odnose na obveze iz ove podmjere. Evidencija se vodi u skladu s Obrascem 24. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 8. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za EKO je:

1. za oranične kulture 289,82 EUR/ha

2. za višegodišnje nasade:

a) za lijesku 625,62 EUR/ha

b) za orah 384,47 EUR/ha

c) za ostale višegodišnje nasade 723,48 EUR/ha

3. za povrće 480,78 EUR/ha

4. za trajne travnjake 258,28 EUR/ha.

POGLAVLJE II.
PLAĆANJA ZA IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE (ZPP) REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

6.1. Opći uvjeti

Članak 139.

(1) IAKS mjere ruralnog razvoja iz Strateškog plana obuhvaćaju sljedeće intervencije:

70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima

70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama

70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja

70.04. Ekološki uzgoj

70.06. Plaćanja za dobrobit životinja

70.07. Očuvanje obilježja krajobraza

70.08. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika

71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

(2) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu.

(3) Moguće kombinacije intervencija i operacija na istoj površini s iznosima potpore navedeni su u Tablici 13. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Za istu kategoriju životinja moguće je istovremeno podnijeti zahtjev za intervencije 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja i za 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja.

(5) U intervenciji 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja nije moguće za ista grla istovremeno podnijeti zahtjev za tovnu junad i rasplodne junice.

(6) Na istim površinama ne može se podnijeti zahtjev za mjere ili operacije iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. koje su istovjetne intervencijama iz Strateškog plana.

Pojmovnik

Članak 140.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga poglavlja imaju sljedeće značenje:

1. Korisnik odgovara definiciji korisnika iz članka 3. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika te je izravno odgovoran za poštivanje obveza iz pojedine intervencije ili operacije

2. Obvezna površina je površina za koju je korisnik preuzeo višegodišnju obvezu u skladu s Odlukom o ulasku u sustav potpore osim u slučaju intervencije 71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

3. Obvezni broj uvjetnih grla je broj uvjetnih grla za koja je korisnik preuzeo višegodišnju obvezu u skladu s Odlukom o ulasku u sustav potpore

4. Obvezno razdoblje za provedbu intervencija 70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima, 70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama, 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja, 70.04. Ekološki uzgoj, 70.07. Očuvanje obilježja krajobraza i 70.08. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika je razdoblje u trajanju od četiri godine koje započinje u godini podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore

5. Obvezno razdoblje za provedbu intervencija 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine koje započinje 1. siječnja godine za koju se podnosi zahtjev, a za intervenciju 71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima obvezno razdoblje je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine koje započinje u godini podnošenja zahtjeva za potporu

6. Trajni travnjak u smislu ovoga poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak

7. Kruti stajski gnoj je smjesa stelje, krutih i tekućih životinjskih izlučevina različitog stupnja biološke razgrađenosti, stabilnosti i zrelosti

8. Uvjetno grlo (u daljnjem tekstu: UG) je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg, a računa se na temelju stope konverzije iz Priloga II. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014, iz Tablice 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika

9. Broj UG za intervenciju 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja se računa na temelju stope konverzije iz Tablice 6a. Priloga 1. ovoga Pravilnika pri čemu se za koze i ovce u izračun uzimaju sva grla neovisno o dobi i spolu

10. Zoohigijenski uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja su uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja u skladu s vrstom kojoj pripadaju, stupnju razvoja kao i njihovim fiziološkim i etološkim potrebama, u skladu s propisima kojima se uređuje uzgoj, držanje, zaštita i zdravlje životinja

11. Potvrdnica je dokument koji izdaje priznato uzgojno udruženje ili ovlaštena ustanova kojim se potvrđuje da korisnik sudjeluje u provedbi odobrenog uzgojnog programa uz dostizanje uzgojnih ciljeva navedenih u programu te da su njegova grla upisana u matične knjige

12. Uzgojno valjana rasplodna životinja je životinja čiste pasmine upisana u matičnu knjigu koja je spolno zrela i koja se nalazi na popisu iz Tablice 5. Priloga 4. ovoga Pravilnika

13. Višegodišnji nasad u smislu ovoga poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao voćnjak, maslinik ili vinograd

14. Tele je govedo do navršenih šest mjeseci starosti

15. Tovna junad za potrebe provedbe intervencije 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja su goveda od 6 do 24 mjeseca starosti u sustavu tova

16. Mliječne krave prihvatljive za potrebe provedbe intervencije 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja su krave mliječnih ili kombiniranih pasmina navedenih u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika ako se korisnik bavi proizvodnjom i isporukom mlijeka otkupljivačima ili je registriran za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavlja mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom najkasnije do 10. srpnja 2024. godine. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB

17. Nazimica je spolno zrela ženka svinje koja se još nije prasila

18. Krmača je ženka svinje koja se prasila najmanje jednom

19. Odbijena prasad je prasad težine do 20 kg

20. Svinje za tov – tovljenici su svinje težine preko 20 kg

21. Brojleri su životinje vrste Gallus gallus koji se uzgajaju za proizvodnju mesa

22. Kokoši nesilice su kokoši vrste Gallus gallus kad dostignu zrelost za nesenje, a uzgajaju se za proizvodnju jaja

23. Purani su životinje vrste Meleagris gallopavo koje se uzgajaju za proizvodnju mesa

24. Podna površina u govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, kozarstvu i ovčarstvu je neto podna površina staje za uzgoj životinja na kojoj se životinje slobodno kreću (ne uključuje zapreke, hranilice, pojilice)

25. Podna površina za kokoši nesilice je površina kojoj kokoši nesilice imaju pristup bez ograničenja, a u baterijskim kavezima podna površina mora biti široka najmanje 30 cm, strmine najviše do 14 % i visine najmanje 45 cm. Površina za gnijezda ne uračunava se u podnu površinu

26. Gnijezdo je odvojen prostor za nesenje jaja za svaku kokoš pojedinačno ili za skupinu kokoši (zajedničko gnjezdište), pri čemu pod s kojim kokoši dolaze u dodir ne smije biti od žičane mreže

27. Stelja je prostirka ispod stoke na kojoj stoka počiva (slama, lišće, kukuruzovina, piljevina i dr.)

28. Ispust je vanjska ograđena površina koja nije dio ARKOD parcele, dio je staje ili je u blizini staje, spojena koridorom koji omogućava slobodno kretanje životinja i ne služi za ispašu

29. Turnus je proizvodni ciklus od ulaska do izlaska iz uzgojnog objekta (JIBG-a) sljedećih kategorija životinja: odbijena prasad, tovne svinje, brojleri i purani

30. Madrac je podna obloga na prostoru predviđenom za odmaranje krava (ležište) izrađena od gume, latexa, silikona ili drugog prikladnog materijala, na koju se može dodati stelja

31. Gumena podloga je podna obloga na dijelu podne površine boksa za skupno držanje teladi i/ili junadi izrađena od gume, latexa, silikona ili drugog prikladnog materijala, na koju se može dodati stelja

32. Koze i rasplodne koze su ženska grla starija od 12 mjeseci

33. Jarčevi su muška grla starija od 12 mjeseci

34. Jarad su pomladak koza do navršenih 12 mjeseci starosti

35. Ovce i rasplodne ovce su ženska grla starija od 12 mjeseci

36. Ovnovi su muška grla starija od 12 mjeseci

37. Janjad su pomladak ovaca do navršenih 12 mjeseci starosti

38. Rasplodne junice prihvatljive za potrebe provedbe intervencije 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja su ženska grla namijenjena za rasplod u dobi od 6 mjeseci do teljenja, ne starija od 32 mjeseca i nisu stavljena u tov sukladno članku 175. stavku 8. ovoga Pravilnika.

Financiranje

Članak 141.

(1) Sredstva potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Strateškog plana osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske.

(2) Osnova za izračun potpore po površini je hektar, osnova za izračun potpore za domaće životinje je uvjetno grlo.

(3) Dvostruko financiranje istih troškova iz proračuna Europske unije ili drugih javnih izvora Republike Hrvatske nije dozvoljeno. Javne izvore Republike Hrvatske čine sredstva središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

Osnovni uvjeti

Članak 142.

(1) Korisnik intervencija po površini iz ovoga poglavlja mora imati ukupnu minimalnu prihvatljivu površinu poljoprivrednog gospodarstva od 0,5 hektara upisane u ARKOD sustav na zadnji dan podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka za operaciju 70.02.03. Uspostava poljskih traka prihvatljiva je poljoprivredna površina evidentirana u ARKOD sustavu kao oranica minimalne površine 1 ha.

(3) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, kojom se utvrđuje obvezna površina koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja ili obvezni broj uvjetnih grla koje korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja te obvezno razdoblje.

(4) Intervencije 70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima, 70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama, 70.04. Ekološki uzgoj, 70.07. Očuvanje obilježja krajobraza i 70.08. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika moraju se provoditi na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore.

(5) U slučaju prijave novih površina tijekom obveznog razdoblja Agencija za plaćanja donosi novu Odluku kojom se utvrđuje obvezna površina te utvrđuje obvezno razdoblje za novo prijavljene površine.

(6) U slučaju povećanja broja uvjetnih grla u intervenciji 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja, tijekom obveznog razdoblja Agencija za plaćanja donosi novu Odluku kojom se utvrđuje obvezni broj uvjetnih grla te utvrđuje obvezno razdoblje za novo prijavljena uvjetna grla osim u slučaju kategorije goveda za grla starosti od 6 do 24 mjeseca za koje je izdana Odluka iz prethodne godine i koja ne iziskuje izdavanje nove Odluke.

(7) Nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva u obvezi je završiti izobrazbu, individualno savjetovanje ili demonstracijsku aktivnost po intervenciji, iz članaka 145., 148., 150., 155., 158., 160., 165., 173., 175., 200., 203., 207. i 210. ovoga Pravilnika.

(8) Dokaz o ispunjavanju obveze iz stavka 7. ovoga članka pružatelj savjetodavnih usluga dostavlja Agenciji za plaćanja elektronskim putem najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

(9) Zemljište na ugaru i zemljište na kome se uzgaja cvijeće i ukrasno bilje nisu prihvatljive površine za dodjelu potpore za intervenciju 70.04. Ekološki uzgoj.

(10) Zemljište na ugaru nije prihvatljiva površina za dodjelu potpore za intervenciju 71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima.

(11) Prijenosom poljoprivrednog gospodarstva smatra se prijenos dijela površina poljoprivrednog gospodarstva ili prijenos svih površina poljoprivrednog gospodarstva ili cijelog poljoprivrednog gospodarstva na neku drugu osobu a najkasnije do roka za zakašnjele zahtjeve, uslijed gubitka zakupa, prodaje ili davanja zemlje u zakup od strane korisnika koji je u obvezi te bilo kojeg drugog oblika prijenosa poljoprivrednih površina.

(12) U slučaju prijenosa poljoprivrednog gospodarstva iz prethodnog stavka, osoba koja je preuzela poljoprivredne površine nije dužna nastaviti s provedbom preuzetih obveza iz pojedine intervencije.

(13) Korisniku koji je izvršio prijenos poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 11. ovoga članka prestaje preuzeta obveza iz pojedine operacije i ne vrši se povrat do tada isplaćenih sredstava.

(14) Smatra se da je Agencija za plaćanja obaviještena o prijenosu poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 11. ovoga članka prijenosom poljoprivrednih parcela u ARKOD sustavu.

(15) U slučaju da se smanji obvezna površina za više od 10 % iz stavka 4. ovoga članka, korisnik vraća isplaćene iznose potpore u prethodnim godinama za površine na kojima je prekršena višegodišnja obveza, osim u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti iz članka 242. ovoga Pravilnika i prijenosa poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 11. ovoga članka.

(16) Iznimno od stavka 15. ovoga članka, smanjenjem obvezne površine ne smatra se ako korisnik jednom tijekom obveznog razdoblja ne podnese zahtjev za intervenciju 70.04. Ekološki uzgoj za ARKOD parcelu na ugaru, a na ARKOD parceli ima potvrđen status ekološke proizvodnje što dokazuje Zapisnikom o službenoj kontroli kontrolnog tijela proizvodnju, kojeg dostavlja Agenciji za plaćanja.

(17) U slučaju da se smanji obvezni broj uvjetnih grla, korisnik vraća isplaćene iznose potpore u prethodnim godinama za uvjetna grla za koja je prekršena višegodišnja obveza, osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 238. ovoga Pravilnika ili više sile i izvanrednih okolnosti iz članka 242. ovoga Pravilnika.

(18) U slučaju izmjena i dopuna relevantnih obveznih standarda koje obveze iz pojedine intervencije ili operacije nadilaze, korisnik može odustati od sudjelovanja u provedbi intervencije ili operacije bez obveze povrata sredstava tijekom razdoblja u kojem je obveza bila na snazi, u skladu sa člankom 70., stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/2115.

(19) Gustoća voćaka po hektaru u trajnim nasadima je u skladu s Tablicom 13. Priloga 1. ovoga Pravilnika osim ako nije drugačije definirano za pojedinu intervenciju ili operaciju.

INTERVENCIJA 70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima

Članak 143.

Potporu je moguće ostvariti za sljedeće operacije:

70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

OPERACIJA 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK)

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 144.

(1) Uvjeti prihvatljivosti za KFK su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano je u ARKOD sustavu i označeno kao trajni nasad (vinograd, maslinik, voćnjak, mješoviti višegodišnji nasad)

2. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provedbe operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A

3. svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za KFK na listu A i prijavljuje površine na listu B1.

(2) Ispunjavanje pojedinih propisanih obveza korisnika je dužan bilježiti u AGRONET ili AgroGTF evidenciji te kao dokaz aktivnost zabilježiti geotagiranim fotografijama u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika koje će korisnik na zahtjev dostavljati Agenciji za plaćanja.

Obveze KFK korisnika

Članak 145.

(1) Obveze korisnika KFK u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije, u trajanju od najmanje 6 sati

2. postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke i zabilježiti postavljene klopke geotagiranom fotografijom za:

– trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja

– šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

– orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

– maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

– za štetnike agruma najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

3. klopke se postavljaju u skladu s uputama proizvođača o korištenju, a ako iste ne postoje koristi se tablica s preporučenim brojem klopki ovisno o veličini površine ARKOD parcele:

Veličina površine ARKOD parceleBroj
feromonskih klopki
Broj
vizualnih klopki
Broj
hranidbenih klopki
do uključivo 2 ha122
više od 2 do uključivo 5 ha244
više od 5 do uključivo 10 ha366
više od 10 do uključivo 50 ha488
više od 50 do uključivo 100 ha101515
više od 100 ha204040

4. pregledavati klopke dva puta tjedno u periodu iz točke 2. ovisno o vrsti štetnika

5. skladištiti i čuvati korištene klopke i mamce na siguran način u skladu s propisom koji regulira održivu uporabu pesticida do 31. prosinca tekuće godine

6. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2. – 5. ovoga članka na Obrascu 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

7. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Ako korisnik ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovoga članka tražene površine nisu prihvatljive za potporu.

(4) ARKOD parcele na kojima nisu postavljene feromonske ili vizualne ili hranidbene klopke nisu prihvatljive za potporu.

(5) Evidenciju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka, korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja do 31. prosinca 2024. godine.

(6) Jedinični iznos potpore za KFK je 293,00 EUR/ha.

Kombinacije KFK s ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore

Članak 146.

(1) Na istoj ARKOD parceli moguće je provoditi samo jednu od kombinacija u skladu s Tablicom 13. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba KFK ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s eko shemama ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 16. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba KFK ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s M10 i M11 ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Iznosi potpore za kombinacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka navedeni su tablicama 13., 16. i 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

OPERACIJA 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (MKŠ)

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 147.

(1) Uvjeti prihvatljivosti za MKŠ su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano je u ARKOD sustavu i označeno kao trajni nasad (vinograd, maslinik, voćnjak, mješoviti višegodišnji nasadi)

2. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provedbe operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A

3. svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za MKŠ na listu A i prijavljuje površine na listu B1.

(2) Ispunjavanje pojedinih propisanih obveza korisnika je dužan bilježiti u AGRONET ili AgroGTF evidenciji u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika te kao dokaz aktivnost zabilježiti geotagiranim fotografijama koje će korisnik na zahtjev dostavljati Agenciji za plaćanja.

Obveze MKŠ korisnika

Članak 148.

(1) Obveze korisnika MKŠ u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije u trajanju od najmanje 6 sati

2. postaviti feromonske dispenzere najkasnije do 1. svibnja tekuće godine u gornju trećinu krošnje, grma ili trsa, dispenzeri se postavljaju u skladu s uputama proizvođača dispenzera o korištenju

3. odstraniti stare dispenzere iz prijašnje sezone najkasnije do postavljanja novih dispenzera

4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 2. i 3. ovoga članka na Obrascu 19. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Račune o kupnji dispenzera i upute o korištenju istih korisnik je dužan dostaviti podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(3) Ako korisnik ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovoga članka tražene površine nisu prihvatljive za potporu.

(4) ARKOD parcele na kojima nisu postavljeni feromonski dispenzeri nisu prihvatljive za potporu.

(5) Evidenciju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka, korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja do 31. prosinca 2024. godine.

(6) Jedinični iznos potpore za MKŠ je 359,73 EUR/ha.

Kombinacije MKŠ s ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore

Članak 149.

(1) Na istoj ARKOD parceli moguće je provoditi samo jednu od kombinacija u skladu s Tablicom 13. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba MKŠ ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka sa eko shemama ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 16. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba MKŠ ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka sa M10 i M11 ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Iznosi potpore za kombinacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka navedeni su tablicama 13., 16. i 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

OPERACIJA 70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK)

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 150.

Uvjeti prihvatljivosti za MUK su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano je u ARKOD sustavu i označeno kao trajni nasad (vinograd, maslinik, voćnjak, mješoviti višegodišnji nasad)

2. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provedbe operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A.

3. svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za MUK na listu A i prijavljuje površine na listu B1.

Obveze MUK korisnika

Članak 151.

(1) Obveze MUK korisnika u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije u trajanju od najmanje 6 sati

2. korove unutar redova, odnosno na površini koja se nalazi između debla, čokota ili armature, suzbijati mehanizirano odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom

3. zabranjeno je korištenje herbicida unutar redova, odnosno na površini koja se nalazi između debla, čokota ili armature

4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točke 2. ovoga članka na Obrascu 22. Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) ARKOD parcele na kojima korovi unutar redova, odnosno na površini koja se nalazi između debla, čokota ili armature nisu suzbijani mehanizirano odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom nisu prihvatljive za potporu.

(3) Evidenciju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(4) Jedinični iznos potpore za MUK je 373,33 EUR/ha.

Kombinacije MUK s ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore

Članak 152.

(1) Na istoj ARKOD parceli moguće je provoditi samo jednu od kombinacija u skladu s Tablicom 13. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba MUK ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s eko shemama ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 16. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba MUK ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s M10 i M11 ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Iznosi potpore za kombinacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka navedeni su tablicama 13., 16. i 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

INTERVENCIJA 70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama

Članak 153.

Potporu je moguće ostvariti za sljedeće operacije:

70.02.01. Zaštita ptice kosca (Crex crex)

70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima

70.02.03. Uspostava poljskih traka.

OPERACIJA 70.02.01. Zaštita ptice kosca (Crex crex) (ZK)

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 154.

Uvjeti prihvatljivosti za ZK su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano je u ARKOD sustavu kao trajni travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanja ptica kosac (Crex crex) pri čemu se minimalno 30 % površine trajnog travnjaka nalazi na području iz Tablice 2. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provedbe operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A

3. svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog perioda korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za ZK na listu A i prijavljuje površine na listu B1.

Obveze ZK korisnika

Članak 155.

(1) Obveze korisnika ZK u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti povezano uz provedbu ove operacije u trajanju od najmanje 6 sati

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. zabranjeno je zasijavanje trajnog travnjaka

5. trajni travnjak održavati košnjom isključivo ručnim i strižnim kosilicama na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla

6. košnju provoditi isključivo u periodu od 1. kolovoza do 15. rujna

7. na parcelama većim od 1 ha ostaviti uz rub nepokošenu traku (5 % površine), a košnju obavljati od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj

8. ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

9. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

10. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 5. – 8. ovoga članka na Obrascu 10. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

11. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Površine ARKOD parcele trajnih travnjaka nisu prihvatljive za potporu ako košnja nije provedena isključivo u periodu od 1. kolovoza do 15. rujna.

(3) Evidenciju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(4) Jedinični iznos potpore za ZK je 254 EUR/ha.

Kombinacije ZK s ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore

Članak 156.

(1) Na istoj ARKOD parceli moguće je provoditi samo jednu od kombinacija u skladu s Tablicom 13. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba ZK ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s eko shemama ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 16. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba ZK ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s M10 i M11 ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Iznosi potpore za kombinacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka navedeni su tablicama 13., 16. i 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

OPERACIJA 70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima (ZL)

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 157.

Uvjeti prihvatljivosti za ZL su:

1. poljoprivredno zemljište je evidentirano u ARKOD sustavu i označeno kao trajni travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanje vrste danjih leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te je stanište vrste močvarni plavac (Phengaris alcon alcon) pri čemu se minimalno 30 % površine nalazi na području iz Tablice 3. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provedbe operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A

3. svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog perioda ­korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za ZL na listu A i prijavljuje površine na listu B1.

Obveze ZL korisnika

Članak 158.

(1) Obveze korisnika ZL u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz provedbu ove operacije u trajanju od najmanje 6 sati

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. zabranjeno je zasijavanje trajnog travnjaka

5. kositi isključivo ručno ili strižnim kosilicama

6. termin i način košnje određen je za pojedinu vrstu leptira, a košnja se mora obaviti do 1. listopada:

VrstaKod* i naziv područjaKošnja
Močvarni plavac (Phengaris alcon alcon)

HR2001220 – Livade uz potok Injaticu

HR2001305 – Zvečevo

HR5000020 – NP Plitvička jezera

HR2001409 – Livade uz Bednju II

Zabranjena je košnja u periodu 15. 6. – 15. 9.

Košnju je moguće obavljati svake ili svake druge godine, najviše dva puta godišnje.

Zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous)

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

Veliki livadni plavac (Phengaris teleius)

HR2000368 – Peteranec

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

HR2001409 – Livade uz Bednju II

Močvarni okaš (Coenonympha oedippus)

HR2000544 – Vlažne livade uz potok Malinska

HR2000619 – Mirna i šire područje Butonige

HR2000545 – Vlažne livade kod Marušića

HR2000546 – Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)

HR2000543 – Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)

HR2001015 – Pregon

Košnju obavljati nakon 15. 9. na 1/3 površine svake godine

* prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (»Narodne novine« br. 80/19. i 119/23)

7. ispaša je dozvoljena od 16. rujna do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj površini ARKOD parcele, dozvoljeno je najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

8. potrebno je ručno odstranjivati nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača) do 1. travnja

9. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

10. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 5. – 8. ovoga članka na Obrascu 11. Priloga 4. ovoga Pravilnika

11. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Površine ARKOD parcela trajnih travnjaka nisu prihvatljive za potporu ako košnja nije provedena prema terminima i načinu košnje iz stavka 1. točaka 5. i 6. ovoga članka.

(3) Evidenciju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(4) Jedinični iznos potpore za ZL je:

– Močvarni okaš – 338 EUR/ha

– Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac – 277 EUR/ha.

Kombinacije ZL s ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore

Članak 159.

(1) Na istoj ARKOD parceli moguće je provoditi samo jednu od kombinacija u skladu s Tablicom 13. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba ZL ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s eko shemama ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 16. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba ZL ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s M10 i M11 ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Iznosi potpore za kombinacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka navedeni su u tablicama 13., 16. i 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

OPERACIJA 70.02.03. Uspostava poljskih traka (PT)

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 160.

Uvjeti prihvatljivosti za PT su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano je u ARKOD sustavu kao oranica, minimalne površine 1 ha

2. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provedbe operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A

3. svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog perioda korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za PT na listu A i prijavljuje površine na listu B1.

Obveze PT korisnika

Članak 161.

(1) Obveze PT korisnika u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su::

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz provedbu ove operacije u trajanju od najmanje 6 sati

2. ako korisnik uspostavlja cvjetnu traku: svake druge godine uz rub parcele treba posijati traku široku najmanje 5 m i dugu najmanje 100 m koja se ne smije koristiti kao put ili prolaz, traka može zauzimati najviše 30 % površine ARKOD parcele

3. cvjetne trake trebaju sadržavati propisane cvjetne vrste iz Tablice 4. ili 4a. Priloga 4. ovoga Pravilnika, moraju se kositi dva puta godišnje, umjesto jedne košnje dozvoljeno je malčiranje; košnju ili malčiranje obaviti u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada), mogu se zaorati najranije 1. listopada

4. primjena pesticida na cvjetnim trakama nije dozvoljena

5. ako korisnik uspostavlja travnu traku: traku treba posijati uz rub parcele široku najmanje 5 m i dugu najmanje 100 m koja se ne smije koristiti kao put ili prolaz, traka može zauzimati najviše 30 % površine ARKOD parcele

6. travne trake trebaju sadržavati propisane vrste trava iz Tablice 4b. Priloga 4. ovoga Pravilnika, moraju se kositi dva puta godišnje, prva košnja obavlja se u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u periodu od druge polovice travnja do srpnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja se obavlja u listopadu

7. primjena insekticida na travnim trakama nije dozvoljena

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2., 3., 5. i 6. ovoga članka na Obrascu 12. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

(2) ARKOD parcele na kojima nisu uspostavljene cvjetne i travne trake nisu prihvatljive za potporu.

(3) Evidenciju iz stavka 1. točke 8. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(4) Jedinični iznos potpore za PT:

– za uspostavu cvjetne trake iznosi 985,74 EUR/ha uspostavljene cvjetne trake

– za uspostavu travne trake iznosi 898,59 EUR/ha uspostavljene travne trake.

Kombinacije PT s ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore

Članak 162.

(1) Na istoj ARKOD parceli moguće je provoditi samo jednu od kombinacija u skladu s Tablicom 13. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba PT ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka sa eko shemama ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 16. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba PT ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka sa M10 i M11 ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Iznosi potpore za kombinacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka navedeni su tablicama 13., 16. i 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

INTERVENCIJA 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja (IZP)

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 163.

Uvjeti prihvatljivosti za IZP jesu:

1. svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog perioda korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev za IZP na listu A i prijavljuje uzgojno valjane rasplodne životinje na listu D

2. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provedbe operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A

3. korisnik sudjeluje u provedbi odobrenog uzgojnog programa kojeg provodi priznato uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija i uzgaja ugrožene izvorne pasmine domaćih životinja (u daljnjem tekstu: IZP životinje) upisane u JRDŽ, matične knjige/uzgojne upisnike ili Središnji popis matičnih jata iz Tablice 5. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

4. minimalni broj UG IZP životinja, preračunato stopom konverzije u uvjetna grla u skladu sa Tablicom 6. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika je:

PasminaPrihvatljivi
minimalni broj UG
uzgojno valjanih rasplodnih životinja za svaku pasminu pojedinačno
Goveda
Buša, Istarsko govedo, Slavonsko-srijemski podolac2
Svinje
Crna slavonska svinja1
Turopoljska svinja, Banijska šara svinja0,5
Ovce
Paška ovca, Lička pramenka, Dalmarinska pramenka1
Dubrovačka ruda, Istarska ovca, Cigaja0,5
Rapska ovca, Creska ovca, Krčka ovca0,15
Koze
Hrvatska šarena koza0,5
Hrvatska bijela koza, Istarska koza0,15
Perad
Zagorski puran, Kokoš hrvatica0,15
Konji
Hrvatski hladnokrvnjak, Hrvatski posavac, Lipicanac2
Međimurski konj1
Magarci
Istarski magarac, Primorsko-dinarski magarac2
Sjevernojadranski magarac1


5. Korisniku se računa pravo na godišnju potporu za IZP životinje prema prihvatljivom broju IZP životinja u JRDŽ-u, u Središnjem popisu matičnih jata i u Središnjem popisu matičnih grla na dan 31. prosinca 2024. godine.

Nadomještanje uvjetnih grla

Članak 164.

(1) Nadomještanje životinja moguće je u slučaju:

a) prirodnih okolnosti iz članka 238. ovoga Pravilnika

b) više sile i izvanrednih okolnosti iz članka 242. ovoga Pravilnika

c) ako je nadomještanje u skladu s potrebama provođenja uzgojnog programa što potvrđuje priznato uzgojno udruženje ili ovlaštena ustanova.

(2) Korisnik mora vršiti nadomještanje istom pasminom uzgojno valjanih rasplodnih životinja.

(3) Nadomještanje se vrši u roku od 60 dana od događaja koji je doveo do nadomještanja te upisuje u registar na poljoprivrednom gospodarstvu i u JRDŽ. Korisnik obavještava Agenciju za plaćanja pisanim putem na Obrascu 5. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 10 radnih dana od kad je nadomještanje izvršeno.

(4) U slučaju nadomještanja iz stavka 1., točka c. korisnik je dužan uz pisanu obavijest istovremeno dostaviti Agenciji za plaćanja potvrdu priznatog uzgojnog udruženja ili ovlaštene ustanove.

Obveze IZP korisnika

Članak 165.

(1) Obveze IZP korisnika u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz provedbu ove operacije u trajanju od najmanje 6 sati

2. provodi uzgojni program uz dostizanje uzgojnih ciljeva navedenih u programu što uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija potvrđuje svake godine i dostavlja Agenciji za plaćanja elektroničkim putem u skladu sa člankom 167. ovoga Pravilnika na Obrascu 15a. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. držati životinje u skladu sa zoohigijenskim i drugim uvjetima držanja i korištenja domaćih životinja (životinje moraju biti pod nadzorom, imati primjeren smještaj, dostupnost hrane i vode)

4. tijekom obveznog razdoblja držati na poljoprivrednom gospodarstvu obvezni broj uvjetnih grla istih pasmina kako je utvrđeno u Odluci o ulasku u sustav potpore za IZP životinje

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2. – 4. ovoga članka na Obrascu 15. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. za sve kopitare ugroženih izvornih pasmina imati pravovaljani Identifikacijski dokument – putovnicu i životinja mora biti označena u skladu s posebnim propisima koji uređuje identifikaciju i registraciju kopitara.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznosi potpore za IZP navedeni su u Tablici 6. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Kombinacije IZP sa 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja

Članak 166.

Za IZP životinje moguće je istodobno zatražiti potporu i kroz intervenciju 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja.

Obveze priznatih uzgojnih udruženja i ovlaštenih ustanova za provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja

Članak 167.

(1) Priznato uzgojno udruženje i ovlaštena ustanova obvezni su korisnicima izdati Potvrdnicu iz članka 165. točke 2. ovoga Pravilnika.

(2) Priznato uzgojno udruženje i ovlaštena ustanova obvezni su do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu dostaviti Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku popis i identifikacijski broj grla za koja je ispunjena obveza iz članka 165. točke 2. ovoga Pravilnika za sve podnositelje zahtjeva za potporu kojima su izdali Potvrdnice.

Posljedica za neispunjavanje obveza za IZP potporu

Članak 168.

Osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 238. i više sile i izvanrednih okolnosti iz članka 242. ovoga Pravilnika, za neispunjavanja obveza navedenih u operaciji primjenjuju se odredbe iz članka 239. ovoga Pravilnika.

INTERVENCIJA 70.04. Ekološki uzgoj

Posebni uvjeti

Članak 169.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te prelaze sa konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na ekološki uzgoj ili održavaju ekološki uzgoj provodeći pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2021/1165.

(2) Korisnici koji podnose zahtjev za skupinu usjeva trajni travnjaci dužni su posjedovati najmanje 0,5 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru trajnog travnjaka. Iznimno na krškim pašnjacima korisnici su dužni posjedovati najmanje 0,3 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka.

(3) Prihvatljiva su goveda, kopitari, ovce i koze koje imaju prijelazni ili ekološki status (dalje u tekstu: EKO grla), a uzgajaju se u skladu s odredbama Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165.

(4) Osnovica za izračun uvjetnih grla iz stavka 2. ovoga članka je prosjek broja EKO grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja Jedinstvenog zahtjev na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu počevši od siječnja godine u kojoj je podnesen Jedinstveni zahtjev, u skladu s Tablicom 6. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju plaćanja za trajne travnjake korisniku će se obračunati potpora za onoliko hektara trajnih travnjaka iz zahtjeva za koliko je zadovoljena obveza iz stavka 4. ovoga članka, pri čemu se obvezna površina iz stavka 3. ovoga članka ne mijenja.

(6) Iznimno od stavka 5. u slučaju kada je korisnik podnio zahtjev za plaćanja za trajne travnjake u M11 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. prvo se radi izračun minimalnog broja UG za M11, a preostala razlika se koristi za izračun minimalnog broja UG za intervenciju 70.04. Ekološki uzgoj.

(7) Površine s lista B1 Jedinstvenog zahtjeva prijavljene za plaćanja za ekološki uzgoj moraju biti priznate od strane kontrolnog tijela iz članka 104. Zakona.

(8) Potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđen prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, a kojima je tijekom obveznog razdoblja produženo prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Prilog II. dio I. točka 1.7.3.

(9) Potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđeno održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda, a koje su tijekom obveznog razdoblja vraćene u prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Prilog II. dio I. točka 1.7.3.

(10) Gustoća voćaka po hektaru propisana je u Tablici 13. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika uz toleranciju 10 %, a podizanje novih nasada i nadosadnja postojećih, u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 2018/848, treba biti deklariranim sadnim materijalom, što korisnik dokazuje prilikom kontrole na terenu računom i certifikatom o sadnom materijalu ili certifikatom proizvođača za sadni materijal podrijetlom iz Republike Hrvatske te fitocertifikatom i pratećim dokumentom za sadnice podrijetlom iz drugih zemalja.

(11) Za sadni materijal biljnih vrsta koje ne podliježu odredbama propisa koji uređuje proizvodnju i stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, korisnik mora posjedovati biljnu putovnicu izdanu u skladu s propisima kojima se uređuje područje biljnog zdravstva.

Obveze kontrolnih tijela

Članak 170.

(1) Kontrolno tijelo dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za svakog korisnika potpore za 70.04. Ekološki uzgoj na temelju zapisnika o obavljenoj stručnoj kontroli za godinu podnošenja zahtjeva.

(2) Kontrolno tijelo podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku najkasnije do 31. siječnja 2025. godine.

(3) Kontrolna tijela dostavljaju Ministarstvu podatke o EKO grlima do 31. siječnja 2025. godine. Ministarstvo vodi evidenciju EKO grla kojeg razmjenjuje s Agencijom za plaćanja.

(4) Kontrolno tijelo dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o nepravilnosti prema katalogu mjera i izrečene mjere koje Agencija za plaćanja koristi u ocjeni kršenja obveza iz članka 233. ovoga Pravilnika.

Potpora

Članak 171.

(1) Potporu je moguće ostvariti za sljedeće operacije:

– Prijelaz na ekološki uzgoj: oranice, višegodišnji nasadi (orah i lijeska, maslina i vinova loza, ostale voćne vrste), trajni travnjaci i povrće

– Održavanje ekološkog uzgoja: oranice, višegodišnji nasadi (orah i lijeska, maslina i vinova loza, ostale voćne vrste), trajni travnjaci i povrće

(2) Potporu je moguće ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1., koloni EKO po Strateškom planu (u daljnjem tekstu EKO po SP) iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO po SP)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO po SP)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – orah i lijeska (kulture VN – orah i lijeska iz kolone EKO po SP)

b) višegodišnji nasadi – masline i vinova loza (kulture VN – masline i vinova loza iz kolone EKO po SP)

c) višegodišnji nasadi – ostale voćne vrste koje ne uključuju vrste orah i lijeska (kulture VN – ostale voćne vrste iz kolone EKO po SP)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO po SP).

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 172.

Uvjeti prihvatljivosti za 70.04. Ekološki uzgoj su:

1. korisnik je upisan u Upisnik ekoloških subjekata kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do dana podnošenja Jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika

2. svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za intervenciju 70.04. Ekološki uzgoj na listu A i prijavljuje površine na listu B1

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja intervencije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A

4. površina ARKOD parcele za koju se traži potpora u cijelosti je uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela te je upisana u Upisnik ekoloških subjekata.

Obveze korisnika

Članak 173.

(1) Obveze korisnika u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti vezano uz provedbu ove operacije u trajanju od najmanje 6 sati

2. korisnici koji prelaze na ekološki uzgoj i upisali su se u Upisnik ekoloških subjekata u godini podnošenja zahtjeva ili nakon zadnjeg dana roka za prijave potpora za zakašnjele zahtjeve u prethodnoj godini, dužni su u prvoj godini obveze koristiti dodatna 4 – 6 sata individualnog savjetovanja

3. biti upisan u Upisnik ekoloških subjekata

4. koristiti gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedena u Prilogu II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165

5. koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, navedena u Prilogu I Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165

6. provoditi pravila proizvodnje u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2018/848, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/464 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165

7. za skupinu usjeva trajni travnjaci držati najmanje 0,5 EKO UG/ha, iznimno na krškim pašnjacima najmanje 0,3 EKO UG/ha

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 3. – 7. ovoga članka na Obrascu 23. ili 24. Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi ekološku proizvodnju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom i Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina

10. nakon završetka prijelaznog razdoblja nastaviti ekološku proizvodnju na istim površinama koje su bile navedene u zahtjevu za ulazak u sustav potpore za ovu operaciju te podnijeti zahtjev za Održavanje ekološkog uzgoja.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 8. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznosi potpore za Prijelaz na ekološki uzgoj i Održavanje ekološkog uzgoja jesu:

– za višegodišnje nasade:

a) orah i lijeska 516,00 EUR/ha

b) masline i vinova loza 754,00 EUR/ha

c) ostale voćne vrste, koje ne uključuju vrste orah i lijeska 1.074,00 EUR/ha

d) mješoviti nasadi ostalih voćnih vrsta 1.074,00 EUR/ha

– za oranice 235 EUR/ha

– za trajne travnjake 157 EUR/ha

– za povrće 480 EUR/ha.

(4) Korisnicima operacije Prijelaz na ekološki uzgoj za troškove certificiranja za prvih 10 ha prihvatljive površine svake skupine usjeva isplaćuje se dodatno 60 EUR/ha, a korisnicima operacije Održavanje ekološkog uzgoja za troškove certificiranja isplaćuje se za prvih 5 ha prihvatljive površine svake skupine usjeva dodatno 60 EUR/ha.

Kombinacije operacija Prijelaz na ekološki uzgoj i Održavanje ekološkog uzgoja s ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore

Članak 174.

(1) Na istoj ARKOD parceli moguće je provoditi samo jednu od kombinacija u skladu s Tablicom 13. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba Prijelaz na ekološki uzgoj/Održavanje ekološkog uzgoja ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka sa eko shemama ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 16. iz Priloga 4, ovoga Pravilnika.

(3) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba Prijelaz na ekološki uzgoj/Održavanje ekološkog uzgoja u kombinaciji s M10 i M11 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u skladu s Tablicom 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Iznosi potpore za kombinacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članke navedeni su tablicama 13., 16. i 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

INTERVENCIJA 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja

Posebni uvjeti

Članak 175.

(1) Korisnik je poljoprivrednik u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom a) Zakona koji podnosi Jedinstveni zahtjev za potporu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika i životinje korisnika upisane su u JRDŽ.

(2) Korisnik provodi propisane dodatne zahtjeve i obveze u uzgoju i držanju domaćih životinja, koji su iznad temeljnih zakonskih odredbi za pojedinu vrstu životinje.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

Dobrobit životinja u govedarstvu (u daljnjem tekstu: DŽG)

Dobrobit životinja u svinjogojstvu (u daljnjem tekstu: DŽS)

Dobrobit životinja u peradarstvu (u daljnjem tekstu: DŽP)

Dobrobit životinja u kozarstvu (u daljnjem tekstu: DŽK)

Dobrobit životinja u ovčarstvu (u daljnjem tekstu: DŽO).

(4) Tijekom kalendarske godine na cijelom poljoprivrednom gospodarstvu definiranom zasebnim JIBG-om korisnik se mora pridržavati propisanih obveza iz pojedine operacije u skladu s podacima navedenim u Jedinstvenom zahtjevu.

(5) U slučaju da korisnik životinje za koje podnosi Jedinstveni zahtjev povjerava na uzgoj i tov drugom poljoprivredniku, uz Jedinstveni zahtjev korisnik je u obvezi dostaviti potpisanu izjavu na Obrascu 9. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika da su i korisnik i onaj kome su povjerene životinje upoznati sa zahtjevima intervencije Plaćanja za dobrobit životinja za koju je Jedinstveni zahtjev podnesen.

(6) Osnovica za izračun broja UG je prosjek broja uvjetnih grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvog dana u mjesecu počevši od siječnja 2024. godine. Za kategorije odbijena prasad, tovne svinje, brojleri i purani, osnovica je stvaran broj grla/kljunova koja su završila proizvodni ciklus na farmi.

(7) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS i DŽP obvezni su prijaviti broj životinja u regionalni ured HAPIH-a/JRDŽ svakog prvog u mjesecu počevši od 1. siječnja 2024. godine.

(8) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽG za kategoriju tovna junad obvezni su prijaviti stavljanje grla u tov regionalnim uredima HAPIH-a.

(9) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS kategoriju odbijena prasad obvezni su početak i završetak svakog proizvodnog ciklusa s pripadajućim brojem grla upisati u Obrazac 34. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u roku od 2 dana od početka i završetka svakog pojedinog proizvodnog ciklusa. Ispunjen Obrazac 34. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika korisnici su obvezni dostaviti HAPIH-u do 15. siječnja 2025. godine.

(10) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS kategorije odbijena prasad obvezni su do 15. siječnja 2025. godine dostaviti HAPIH-u na uvid i Registar svinja na poljoprivrednom gospodarstvu u pisanom obliku ili ispis iz Registra svinja na gospodarstvu, ako se vodi u elektroničkom obliku, radi provjere usklađenosti broja oprasene prasadi i broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 34. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(11) Registar svinja na gospodarstvu iz stavka 10. ovoga članka mora sadržavati podatke o prasenjima iz godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu te iz godine koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu za ona grla za koja je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 34. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(12) Za svaku pojedinačnu farmu korisnika HAPIH provjerava podatke o broju oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu i broju grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 34. Priloga 4. ovoga Pravilnika te utvrđuje osnovicu za izračun UG za kategoriju odbijena prasad na sljedeći način:

a) ako je broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu veći od broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 34. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika za osnovicu se uzima broj grla iz Obrasca 34.

b) ako je broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu manji od broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 34. Priloga 4. ovoga Pravilnika, za osnovicu se uzima broj oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu.

(13) Kada se prasenje i odgoj ne organiziraju na istoj farmi jednog korisnika, zahtjev se podnosi za sve JIBG-ove na kojima se organizira odgoj prasadi. HAPIH provjerava podatke o broju oprasene prasadi iz Registra svinja na gospodarstvu farme na kojoj je prasad rođena i podatke o broju grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa na Obrascu 34. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika za sve farme korisnika na kojima je ta prasad bila u odgoju. HAPIH utvrđuje osnovicu za izračun UG u skladu s točkama a) i b) stavka 12. ovoga članka.

(14) Korisnik potpisuje izjavu o suglasnosti utvrđenoj osnovici za izračun UG iz stavaka 12. i 13. ovoga članka.

(15) HAPIH dostavlja Ministarstvu podatke o utvrđenoj osnovici za izračun UG iz stavaka 12. i 13. ovoga članka u elektroničkom obliku do 20. siječnja 2025. godine.

(16) Iznimno od odredbe stavka 9. ovoga članka, za cikluse započete i/ili završene do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, korisnici upisuju podatke u Obrazac 34. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(17) Za kategoriju svinje za tov prihvatljiva su grla isporučena na klanje u odobrene objekte za klanje papkara u RH i/ili grla u registriranim prometima u JRDŽ-u u izvoz, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca godine u kojoj se podnosi Jedinstveni zahtjev.

(18) Osnovica za izračun UG za kategoriju svinje za tov je broj grla ocijenjen i razvrstan u T1 i T2 kategorije na liniji klanja i/ili broj izvezenih grla tovnih svinja.

(19) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS kategorije svinje za tov obvezni su za izvezena grla dostaviti Ministarstvu do 15. siječnja 2025. godine Međunarodni tovarni list (CMR) koji sadrži podatke o broju i kategoriji grla te datumu i mjestu isporuke. Temeljem podataka upisanih na CMR dokumentu Ministarstvo utvrđuje prihvatljiv broj izvezenih grla tovnih svinja.

(20) Za korisnike koji podnose zahtjev za potporu za DŽP kategorije brojleri i purani, broj kljunova koji su završili proizvodni ciklus jednak je broju kljunova isporučenih na klanje i/ili izvoz s farmi upisanih u JRDŽ, evidentiranih u službenim evidencijama Ministarstva. Korisnici su obvezni za izvezene kljunove dostaviti Ministarstvu do 15. siječnja 2025. godine Međunarodni tovarni list (CMR) koji sadrži podatke o datumu i mjestu isporuke i Veterinarski certifikat za izvoz iz kojeg je vidljiv broj kljunova i mjesto utovara kljunova proslijeđenih na klanje izvan RH. Temeljem podataka upisanih na CMR dokumentu i Veterinarskom certifikatu za izvoz, Ministarstvo utvrđuje prihvatljiv broj izvezenih kljunova brojlera i purana.

(21) Podatke iz stavaka 6., 12., 13., 17., 18., 19. i 20. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Agenciji za plaćanja do 31. siječnja 2025. godine.

(22) Korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev. Obvezu izobrazbe dužan je ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.

(23) Za istu kategoriju životinja moguće je istovremeno podnijeti zahtjev za intervenciju 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja i za intervenciju 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja.

(24) Za potrebe zahtjeva za potporu za intervenciju 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja upotrebljavaju se podaci iz JRDŽ-a u skladu s člankom 65. stavka 4. točke (f) Uredbe (EU) 2021/2116.

(25) Sve potencijalno prihvatljive životinje za koje se utvrdi da nisu pravilno identificirane ili registrirane u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja i smatraju se životinjama za koje su utvrđene nesukladnosti te se primjenjuje članak 230. ovoga Pravilnika.

(26) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja«, zahtjev »Povećanje podne površine za 10 %«, »Povećanje podne površine za 15 %« i zahtjev »Smanjenja gustoće naseljenosti«, obvezni su do 15. listopada 2024. godine prijaviti u regionalnom uredu HAPIH-a ukupnu podnu površinu smještajne jedinice na objektu za uzgoj pojedine vrste životinja (JIBG-u) u svrhu upisa u JRDŽ ili prijaviti promjene za već prijavljene ukupne podne površine. Upis i prijave promjene se obavlja na temelju izjave korisnika. Nakon upisa HAPIH izdaje zapisnik kojeg potpisuje korisnik. Korisnik potpisom zapisnika jamči pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su podaci uneseni u JRDŽ istiniti i vjerodostojni.

(27) Poštivanje obveza iz zahtjeva »Povećanje podne površine za 10 %« za kategorije životinja mliječne krave, tovna junad, rasplodne junice, koze i ovce te iz zahtjeva »Povećanje podne površine za 15 %« za kategorije životinja krmače i nazimice, Agencija za plaćanja provjerava temeljem broja životinja u JRDŽ-u svakog prvog dana u mjesecu i ukupne podne površine smještajne jedinice na objektu za uzgoj pojedine vrste životinja (JIBG-u) upisane u JRDŽ.

(28) Poštivanje obveza iz zahtjeva »Povećanje podne površine za 10 %« za kategorije životinja teladi i nesilice, zahtjeva »Povećanje podne površine za 15 %« za kategorije životinja odbijena prasad i svinje za tov te zahtjeva »Smanjena gustoća naseljenosti« za kategorije brojleri, nesilice i purani, Agencija za plaćanja provjerava temeljem broja životinja i njihove težine (živa vaga) na datume navedene u evidencijama iz članaka 181., 184., 186., 189., 190. i 191. ovoga Pravilnika i ukupne podne površine smještajne jedinice na objektu za uzgoj pojedine vrste životinja (JIBG-u) upisane u JRDŽ.

OPERACIJA Dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG)

Članak 176.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne zahtjeve i obveze u uzgoju i držanju sljedećih kategorija goveda:

a) mliječne krave

b) tovna junad

c) rasplodne junice

d) telad.

(2) Jedinični iznosi potpore za zahtjeve DŽG navedeni su u Tablici 6a. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 177.

Uvjeti prihvatljivosti za DŽG jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za DŽG na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev i JIBG na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja Jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem mliječnih krava, tovne junadi, rasplodnih junica ili teladi upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 4 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za mliječne krave

Članak 178.

(1) Za mliječne krave korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: Poboljšana hranidba, Poboljšani uvjeti smještaja i Pristup na otvoreno.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana hranidba ako ispuni sljedeća dva zahtjeva koja se moraju kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti: Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 26. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

2. Kontrola plijesni i mikotoksina – obveza je analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati najmanje 6,6 m² podne površine po mliječnoj kravi.

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je postaviti u ležišta najmanje 3 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madrace.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Pristup na otvoreno ako ispuni jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši – obveza je držati mliječne krave na ispaši najmanje 120 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 krava te treba postupiti u skladu s nalazom. Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

2. Ispust – obveza je osigurati mliječnim kravama pristup ispustu najmanje 150 dana godišnje.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 25. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(6) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 2. točke 2. te iz stavka 4. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene analize/pretrage glasi na korisnika.

(7) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne ispuni zahtjev Kontrola plijesni i mikotoksina i ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno.

(8) Obrazac 26. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeva iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(9) Evidenciju iz stavka 5. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 7. siječnja 2025. godine.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za tovnu junad

Članak 179.

(1) Za tovnu junad korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: Poboljšana hranidba i Poboljšani uvjeti smještaja.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana hranidba ako ispuni zahtjev Plan hranidbe koji se mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 28. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati najmanje 2,75 m² podne površine po tovnome junetu

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je u ležištu postaviti najmanje tri kilograma stelje/slame dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25 % površine poda u staji.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 27. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

(5) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobit i Poboljšani uvjeti smještaja.

(6) Obrazac 28. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeva iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(7) Evidenciju iz stavka 4. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 7. siječnja 2025. godine.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za rasplodne junice

Članak 180.

(1) Za rasplodne junice korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: Poboljšana hranidba, Poboljšani uvjeti smještaja i Pristup na otvoreno.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana hranidba ako ispuni sljedeća dva zahtjeva koja se moraju kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 30. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

2. Kontrola plijesni i mikotoksina – obveza je analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati najmanje 2,75 m² podne površine po rasplodnoj junici.

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je u ležištu postaviti najmanje 3 kilograma stelje/slame dnevno po rasplodnoj junici ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25 % površine poda u staji.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Pristup na otvoreno ako ispuni jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši – obveza je držati rasplodne junice na ispaši najmanje 120 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 rasplodnih junica te treba postupiti u skladu s nalazom. Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

2. Ispust – obveza je osigurati rasplodnim junicama pristup ispustu najmanje 150 dana godišnje.

(5) Korisnik je u obvezi voditi evidenciju na Obrascu 29. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(6) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 2. točke 2. te iz stavka 4. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene analize/pretrage glasi na korisnika.

(7) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne ispuni zahtjev Kontrola plijesni i mikotoksina i ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno.

(8) Obrazac 30. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeva iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(9) Evidenciju iz stavka 5. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 7. siječnja 2025. godine.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za telad

Članak 181.

(1) Osnovica za izračun broja UG je broj grla kategorije telad, koja su za godinu podnošenja zahtjeva ispunila kriterij obaveznog držanja na poljoprivrednom gospodarstvu od 120 dana, a računa se od dana rođenja teleta ili od dana dolaska na poljoprivredno gospodarstvo do navršenih šest mjeseci života. Odnos starosti teladi i težine za potrebe ove operacije nalazi se u Tablici 6b. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Za telad korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: Poboljšana hranidba, Poboljšani uvjeti smještaja i Pristup na otvoreno.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana hranidba ako ispuni sljedeći zahtjev, koji mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 32. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s težinom teleta:

Živa vaga teleta (kg)Najmanja podna površina po teletu (m²)
manje od 1501,65
150 – 2201,87
220 i više1,98

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je postaviti u ležište najmanje 1,5 kilograma stelje/slame dnevno po teletu ili gumenu podlogu na minimalno 25 % površine poda u staji.

(5) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Pristup na otvoreno ako ispuni zahtjev Pristup na otvoreno. Obveza je osigurati teladi pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom pri čemu je podna površina u skladu s težinom teleta:

Živa vaga teleta (kg)Najmanja podna površina po teletu (m²)
manje od 1501,5
150 – 2201,7
220 i više1,8

(6) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 31. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

(7) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno.

(8) Obrazac 32. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeva iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(9) Evidenciju iz stavka 6. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 7. siječnja 2025. godine.

OPERACIJA Dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS)

Članak 182.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne proizvodne obveze u uzgoju i držanju sljedećih kategorija svinja:

a) odbijena prasad

b) krmače i nazimice i

c) svinje za tov.

(2) Jedinični iznosi potpore za zahtjeve DŽS navedeni su u Tablici 6a. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 183.

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽS jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za DŽS na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev i JIBG na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

2. korisnik se bavi uzgojem odbijene prasadi, krmača i nazimica ili svinja za tov upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 5 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za odbijenu prasad

Članak 184.

(1) Za odbijenu prasad korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: Poboljšana skrb i Poboljšani uvjeti smještaja.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana skrb ako ispuni zahtjev Sprječavanje oštećivanja repova. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 90 % životinja ima neoštećeni rep. Korisnik ostvaruje potporu ako kombinira ovaj zahtjev sa područjem dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni oba zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za najmanje 15 % – obveza je po prasetu osigurati podnu površinu u skladu s težinom prasadi:

Živa vaga svinje (kg)Najmanja podna površina po svinji (m²)
do najviše 100,17
više od 10 do najviše 200,23
više od 20 do najviše 300,35

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je obogatiti ležište sa najmanje 0,8 kg slame dnevno po životinji ili osigurati jedan predmet za obogaćivanje (viseći objekti kao npr. prirodno uže, drveni predmeti, gumene cijevi, plastične/gumene lopte, plastični/gumeni predmeti i slično) na 10 životinja.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 33. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

(5) Evidenciju iz stavka 4. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 7. siječnja 2025. godine.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za krmače i nazimice

Članak 185.

(1) Za krmače i nazimice korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: Poboljšana hranidba, Poboljšana skrb, Poboljšani uvjeti smještaja i Pristup na otvoreno.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana hranidba ako ispuni sljedeća dva zahtjeva, koja mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti Poboljšana skrb ili Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 36. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

2. Kontrola plijesni i mikotoksina – obaveza je analizirati krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 2. točke 2. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene analize glasi na korisnika.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana skrb ako ispuni najmanje jedan zahtjev:

1. Poboljšani uvjeti prasenja – obveza je u prasilištu osigurati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75 m² i visine najmanje 45 cm te obvezno postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature

2. Poboljšana skrb u prasilištu – obveza je tijekom razdoblja prasenja osigurati prisustvo poljoprivrednog osoblja najmanje dva puta po dva sata, unutar perioda od 16 sati

3. Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka – obveza je osigurati ugrađeni ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka ili ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu (JIBG-u)

4. Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode – obveza je osigurati ugrađeni visokotlačni ili niskotlačni sustav raspršivanja vode.

(5) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti Poboljšana skrb ili Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno.

(6) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 15 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s brojem životinja u tehnološkim fazama gdje se životinje drže u grupama:

Broj životinjaNajmanja podna
površina po nazimici (m²)
Najmanja podna
površina po krmači (m²)
manje od 62,072,85
od 6 do 391,892,59
40 i više1,702,33

Broj životinjaNajmanja podna površina po nazimici (m²)Najmanja podna površina po krmači (m²)
manje od 62,072,85
od 6 do 391,892,59
40 i više1,702,33

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je obogatiti ležište sa najmanje 3 kg slame dnevno po životinji.

(7) Zahtjev Povećanje podne površine za 15 % mora se kombinirati s jedinim od zahtjeva za smanjenje toplinskog stresa ili zahtjevom za obogaćivanje ležišta.

(8) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Pristup na otvoreno ako ispuni zahtjev Pristup ispustu. Obveza je osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimici.

(9) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 35. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

(10) Obrazac 36. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeva iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(11) Evidenciju iz stavka 9. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 7. siječnja 2025. godine.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za svinje za tov

Članak 186.

(1) Za svinje za tov korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: Poboljšana skrb, Poboljšani uvjeti smještaja i Pristup na otvoreno.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana skrb ako ispuni zahtjev Sprječavanje oštećivanja repova. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 90 % životinja ima neoštećeni rep. Korisnik ostvaruje potporu ako kombinira ovaj zahtjev sa područjem dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni oba zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 15 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s težinom životinja:

Živa vaga svinje (kg)Najmanja podna površina po svinji (m²)
više od 30 do najviše 500,46
više od 50 do najviše 850,63
više od 85 do najviše 1100,75
više od 1101,15

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je obogatiti ležište sa najmanje 1 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili sa najmanje 1,5 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine ili osigurati jedan predmet za obogaćivanje (viseći objekti kao npr. prirodno uže, drveni predmeti, gumene cijevi, plastične/gumene lopte, plastični/gumeni predmeti i slično) na 10 životinja.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Pristup na otvoreno ako ispuni zahtjev Pristup ispustu. Obveza je osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 37. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

(6) Evidenciju iz stavka 5. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 7. siječnja 2025. godine.

OPERACIJA Dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP)

Članak 187.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne proizvodne obveze u uzgoju i držanju slijedećih kategorija peradi:

a) brojleri

b) nesilice i

c) purani.

(2) Jedinični iznosi potpore za zahtjeve DŽP navedeni su u Tablici 6a. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 188.

Uvjeti prihvatljivosti za potpore za DŽP jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za DŽP na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev i JIBG na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

2. korisnik se bavi uzgojem brojlera, nesilica ili purana upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 5 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za brojlere

Članak 189.

(1) Za brojlere korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: Poboljšana skrb i Poboljšani uvjeti smještaja.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana skrb ako ispuni zahtjev Poboljšana skrb za jednodnevne piliće. Obveza je tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (»Chickpaper«).

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni zahtjev Smanjena gustoća naseljenosti. Obveza je osigurati, u bilo kojem trenutku, minimalno 10% smanjenje gustoće naseljenosti izražene u kg/m² u odnosu na maksimalnu gustoću naseljenosti kako je propisana u Direktivi 2007/43/ EZ o utvrđivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa, kako slijedi:

Maksimalna gustoća
naseljenosti (kg/m²)
Smanjena gustoća naseljenosti za minimalno 10% (kg/m²)
3330
39*35.1
42*37.8

* maksimalna gustoća naseljenosti uz posebno odobrenje nadležnog tijela ako su osigurani dodatni uvjeti za povećanu gustoću naseljenosti, u skladu s Direktivom Vijeća 2007/43/EZ o utvrđivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa

(4) Iznimno od propisanog u stavku 3. ovoga članka u slučaju kada korisnik posjeduje odobrenje nadležnog tijela o dozvoljenom povećanju propisane maksimalne gustoće naseljenosti u vrijednosti 39 ili 42 kg mase brojlera/m², obveza je osigurati, u bilo kojem trenutku, gustoću naseljenosti do najviše 35,1 ili 37,8 kg mase ­brojlera/m² ovisno o odobrenju kojeg posjeduje.

(5) Korisnik odobrenje nadležnog tijela o dozvoljenom povećanju propisane maksimalne gustoće naseljenosti dužan je dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(6) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 38. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

(7) Evidenciju iz stavka 6. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 7. siječnja 2025. godine.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za nesilice

Članak 190.

(1) Za nesilice korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: Poboljšana skrb i Poboljšani uvjeti smještaja.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana skrb ako ispuni zahtjev Zabranjeno skraćivanje kljunova te ga kombinira s povećanjem podne površine za 10 % ili smanjenjem gustoće naseljenosti ili smanjenjem broja nesilica po gnijezdu. Nesilicama bez obzira na dob je zabranjeno skraćivati kljunove.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni jedan od sljedećih zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu

2. Smanjena gustoća naseljenosti – obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše osam nesilica po m² korisne površine

3. Smanjeni broj nesilica po gnijezdu – obveza je u kavezu osigurati jedno gnijezdo za najviše šest nesilica ili treba osigurati jedan m² površine gnijezda za najviše 118 nesilica

4. Dodatne prečke – obveza je po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 39. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

(5) Uz poštivanje svih navedenih obveza, korisnik mora u četvrtoj godini, računajući od prve godine od prihvaćanja obveza, napustiti uzgoj u kavezima.

(6) Evidenciju iz stavka 4. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 5. siječnja 2025. godine.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za purane

Članak 191.

(1) Za purane korisnik može odabrati najmanje jedno od tri područja dobrobiti: Poboljšana skrb, Poboljšani uvjeti smještaja i Pristup na otvoreno.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana skrb ako ispuni zahtjev Poboljšana skrb za jednodnevne puriće. Obveza je tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper).

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni zahtjev Smanjena gustoća naseljenosti. Obveza je osigurati gustoću naseljenosti koja niti u jednom trenutku ne prelazi 50 kg/m² ili 23,5 kg/m² za alternativni uzgoj.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Pristup na otvoreno ako ispuni zahtjev Povećanje površine ispusta. Obveza je osigurati ispust od najmanje pet m² po kljunu.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 40. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

(6) Evidenciju iz stavka 5. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 7. siječnja 2025. godine.

OPERACIJA Dobrobit životinja u kozarstvu (DŽK)

Članak 192.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne zahtjeve i obveze u uzgoju i držanju koza.

(2) Jedinični iznosi potpore za zahtjeve DŽK navedeni su u Tablici 6a. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 193.

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽK jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za DŽK na listu A i prijavljuje vrstu životinja, područje dobrobiti, zahtjev i JIBG na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja Jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem koza upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika iznosi 4 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za koze

Članak 194.

(1) Za koze korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: Poboljšana hranidba, Poboljšani uvjeti smještaja i Pristup na otvoreno.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana hranidba ako ispuni zahtjev Plan hranidbe, koji mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 42. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni zahtjev Povećanje podne površine za 10 % za koze u proizvodnji mlijeka ili Povećanje podne površine za 10 % za koze u proizvodnji mesa:

Kategorija kozaNajmanja podna površina po kozi (m²)
Koze, rasplodne koze1,32
Jarad0,55
Jarčevi3,30

(4) U području dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja korisnik može po jednom JIBG-u ostvariti potporu samo za koze u proizvodnji mesa ili samo za koze u proizvodnji mlijeka, bez obzira na dob i spol životinja.

(5) Za potporu su prihvatljive mliječne, mesne i kombinirane pasmine koza iz Tablice 16. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, kombinirane pasmine su prihvatljive i za proizvodnju mesa i za proizvodnju mlijeka.

(6) Za ostvarivanje potpore za koze u proizvodnji mlijeka za korisnika mora biti registrirana isporuka kozjeg mlijeka otkupljivaču ili mora biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 10. ovoga Pravilnika. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

(7) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Pristup na otvoreno ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši koje uključuje sljedeće obveze:

a) držanje koza na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 koza te treba postupiti u skladu s nalazom.

Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

b) izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje pri čemu je prvi pregled potrebno obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2024. godine

2. Ispust – obveza je osigurati kozama pristup ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Kategorija kozaNajmanja podna površina po kozi (m²)
Koze, rasplodne koze2,40
Jarčevi6,00

(8) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 41. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(9) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 7. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene pretrage glasi na korisnika.

(10) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede barem jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno.

(11) Obrazac 42. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeva iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(12) Evidenciju iz stavka 8. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 7. siječnja 2025. godine.

OPERACIJA Dobrobit životinja u ovčarstvu (DŽO)

Članak 195.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne zahtjeve i obveze u uzgoju i držanju ovaca.

(2) Jedinični iznosi potpore za zahtjeve DŽO navedeni su u Tablici 6a. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 196.

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽO jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za DŽO na listu A i prijavljuje vrstu životinja, područje dobrobiti, zahtjev i JIBG na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja Jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem ovaca upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 4 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za ovce

Članak 197.

(1) Za ovce korisnik može odabrati zahtjeve iz područja dobrobiti: Poboljšana hranidba, Poboljšani uvjeti smještaja i Pristup na otvoreno.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšana hranidba ako ispuni zahtjev Plan hranidbe, koji mora kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 44. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ako ispuni zahtjev Povećanje podne površine za 10 % za ovce u proizvodnji mlijeka ili Povećanje podne površine za 10 % za ovce u proizvodnji mesa:

Kategorija ovacaNajmanja podna površina po ovci (m²)
Ovce, rasplodne ovce1,32
Janjad0,55
Ovnovi3,30

(4) U području dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja korisnik može po jednom JIBG-u ostvariti potporu samo za ovce u proizvodnji mesa ili samo za ovce u proizvodnji mlijeka.

(5) Za potporu su prihvatljive mliječne, mesne i kombinirane pasmine ovaca iz Tablice 16. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika kombinirane pasmine su prihvatljive i za proizvodnju mesa i za proizvodnju mlijeka.

(6) Za ostvarivanje potpore za ovce u proizvodnji mlijeka za korisnika mora biti registrirana isporuka ovčjeg mlijeka otkupljivaču ili mora biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

(7) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti Pristup na otvoreno ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši koje uključuje sljedeće obveze:

a) držanje ovaca na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 ovaca te treba postupiti u skladu s nalazom pretrage.

Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

b) izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje. Prvi pregled potrebno je obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2024. godine.

2. Ispust – obveza je osigurati ovcama pristup ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Kategorija ovacaNajmanja podna površina po ovci (m²)
Ovce, rasplodne ovce2,40
Ovnovi6,00

(8) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 43. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(9) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 7. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene pretrage glasi na korisnika.

(10) Korisnik ne ostvaruje potporu za zahtjev Plan hranidbe ako ne provede niti jedan od zahtjeva iz područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja ili Pristup na otvoreno.

(11) Obrazac 44. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeva iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(12) Evidenciju iz stavka 8. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 7. siječnja 2025. godine.

INTERVENCIJA 70.07. Očuvanje obilježja krajobraza

Članak 198.

Potporu je moguće ostvariti za sljedeće operacije:

70.07.01. Očuvanje suhozida

70.07.02. Očuvanje živica.

OPERACIJA 70.07.01. Očuvanje suhozida (OS)

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 199.

Uvjeti prihvatljivosti za OS su:

1. Poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano je u ARKOD sustavu te ima evidentirane vanjske suhozide čija je ukupna dužina najmanje 30 metara (potporni zidovi, terase i unutrašnji suhozidi nisu prihvatljivi).

2. Suhozid mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

– najmanje širine 0,5 m

– maksimalne širine 2 m unutar parcele, tj. na granici parcele 4 m

– najmanje visine 0,2 m

– maksimalne visine 3 m.

3. Godišnja potpora dodjeljuje se po jedinici površine suhozida pri čemu se koristi faktor ponderiranja 1 (1 m suhozida = 1 m² prihvatljive površine suhozida), nakon čega je moguće potporu izraziti u hektarima suhozida.

4. Svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za OS na listu A i prijavljuje površine na listu B1.

5. Korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provedbe operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Obveze OS korisnika

Članak 200.

(1) Obveze korisnika OS u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati.

2. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 3. – 5. ovoga stavka na Obrascu 16. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

3. kontrolirati tijelo suhozida minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine.

4. održavati suhozid koristeći tradicionalne materijale i način izrade, što podrazumijeva slaganje isključivo od okolnoga kamena bez korištenja veziva i drugih materijala; odlaganje granja na vrhu suhozida je prihvatljivo kao i zaštitna žica koja mora biti postavljena tako da ne narušava prirodnu strukturu suhozida.

5. sprječavati zarastanje tijela suhozida vegetacijom na način da se neželjena vegetacija mora uklanjati ručno, bez primjene herbicida.

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna dužina suhozida.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za OS je 0,74 EUR/metru dužnom suhozida.

Kombinacije OS s ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore

Članak 201.

(1) Na istoj ARKOD parceli moguće je provoditi samo jednu od kombinacija u skladu s Tablicom 13. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba OS ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s eko shemama ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 16. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba OS ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s M10 i M11 ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Iznosi potpore za kombinacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka navedeni su tablicama 13., 16. i 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

OPERACIJA 70.07.02. Očuvanje živica (OŽ)

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 202.

Uvjeti prihvatljivosti za OŽ su:

1. Poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano je u ARKOD sustavu te ima evidentiranu živicu minimalne dužine 60 metara (maksimalna dozvoljena širina živice je 2 m).

2. Prihvatljiva je živica koja ima očuvanu strukturu, pri čemu ukupna dužina praznih mjesta ne smije biti veća od 10 % ukupne dužine živice.

3. svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev za potporu za OŽ na listu A i prijavljuje površine na listu B1

4. Korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provedbe operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Obveze OŽ korisnika

Članak 203.

(1) Obveze korisnika OŽ u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati.

2. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točke 3. – 6. ovoga stavka na Obrascu 17. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

3. kontrolirati izgled i stanje živice minimalno jednom godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine.

4. održavati živicu orezivanjem jednom u dvije godine kako bi zadržala oblik, orezivanje živice nije dozvoljeno u periodu od 1. ožujka do 31. kolovoza.

5. dijelove živice koji nedostaju treba nadosaditi autohtonim ili udomaćenim vrstama grmlja i drveća.

6. površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom. Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva.

7. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna dužina suhozida.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za OŽ je 0,36 EUR/metru dužnom živice.

Kombinacije OŽ s ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore

Članak 204.

(1) Na istoj ARKOD parceli moguće je provoditi samo jednu od kombinacija u skladu s Tablicom 13. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba OŽ ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s eko shemama ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 16. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba OŽ ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s M10 i M11 ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Iznosi potpore za kombinacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka navedeni su tablicama 13., 16. i 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

70.08. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika

Članak 205.

Potporu je moguće ostvariti za sljedeće operacije:

70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka

70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika.

OPERACIJA 70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka (EV)

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 206.

Uvjeti prihvatljivosti za EV su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano u ARKOD sustavu i označeno kao ekstenzivni voćnjak, s najmanje 50, a najviše 200 stabala po hektaru

2. svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za EV na listu A i prijavljuje površine na listu B1

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provedbe operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Obveze EV korisnika

Članak 207.

(1) Obveze korisnika EV u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati

2. koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji

3. nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima, dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla

4. održavanje površine voćnjaka ispašom (ovce, koze, goveda ili perad, maksimalno 1,0 UG/ha) ili košnjom biljnog pokrova najmanje jednom godišnje (uključujući i košnju ispod stabala), ali ne kasnije od 1. listopada

5. za svaki hektar površine potrebno je postaviti minimalno jednu nastambu za solitarne pčele, a postavljanje minimalno jedne nastambe za solitarne pčele potrebno je i na ARKOD parceli površine manje od jednog hektara

6. odumiruća stabla treba nadomjestiti sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti

7. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2. – 6. ovoga članka na Obrascu 13. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

8. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 7. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za EV je 450,00 EUR/ha.

Kombinacije EV s ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore

Članak 208.

(1) Na istoj ARKOD parceli moguće je provoditi samo jednu od kombinacija u skladu s Tablicom 13. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba EV ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s eko shemama ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 16. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba EV ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s M10 i M11 ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Iznosi potpore za kombinacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka navedeni su tablicama 13., 16. i 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

OPERACIJA 70.08.02. Očuvanje ekstenzivnih maslinika (EM)

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 209.

Uvjeti prihvatljivosti za EM su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano u ARKOD sustavu i označeno kao ekstenzivni maslinik, s najmanje 25, a najviše 150 stabala po hektaru

2. svake godine tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev na kojem traži potporu za EV na listu A i prijavljuje površine na listu B1

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja provedbe operacije potpisivanjem Jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Obveze EM korisnika

Članak 210.

(1) Obveze korisnika EM u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva su:

1. završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati

2. koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji

3. nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima, dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla

4. održavanje površina maslinika ispašom (ovce ili koze, maksimalno 1 UG/ha), ili mehaničkom obradom, ili košnjom trave, ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe.

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 2. – 4. ovoga članka na Obrascu 14. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

(3) Jedinični iznos potpore za EM je 804,00 EUR/ha.

Kombinacije EM s ostalim operacijama ili intervencijama s iznosima potpore

Članak 211.

(1) Na istoj ARKOD parceli moguće je provoditi samo jednu od kombinacija u skladu s Tablicom 13. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba EM ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s eko shemama ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 16. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(3) Na istoj ARKOD parceli moguća je provedba EM ili kombinacije iz stavka 1. ovoga članka s M10 i M11 ili njihovom kombinacijom u skladu s Tablicom 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(4) Iznosi potpore za kombinacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka navedeni su tablicama 13., 16. i 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

INTERVENCIJA 71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

Članak 212.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima kako bi se omogućio nastavak poljoprivredne proizvodnje u područjima gdje postoje prirodna ili posebna ograničenja za poljoprivrednu aktivnost.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog Jedinstvenog zahtjeva utvrđuje obveznu površinu.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

71.01.01. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

71.01.02. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

71.01.03. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO.

(4) Potpora se može ostvariti za ARKOD parcelu koja ima minimalno 50 % površine u području koje je označeno kao područje iz stavka 3. ovoga članka, pri čemu se potpora dodjeljuje samo za površinu pod ograničenjem.

(5) Potporu za ARKOD parcelu koja je evidentirana u ARKOD sustavu kao krški pašnjak moguće je ostvariti ako korisnik parcelu održava napasivanjem s najmanje 0,3 UG/ha goveda, kopitara, ovaca i/ili koza po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka.

(6) Osnovica za izračun uvjetnih grla iz stavka 5. ovoga članka je prosjek broja grla koje korisnik ima upisane u posjedu u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu u kojem su grla evidentirana i to u razdoblju od 1. siječnja do 1. prosinca godine u kojoj je podnesen zahtjev, za kategorije životinja navedene u točkama 1. do 4. Tablice 6. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) Odobreni iznos za ovu intervenciju smanjuje se ovisno o veličini zatražene površine na sljedeći način:

GPP – bez degresivnosti do 50 ha (190 EUR/ha)

50 – 100 ha degresivnost 50 % (95 EUR/ha)

preko 100 ha degresivnost 90 % (19 EUR/ha)

ZPO – bez degresivnosti do 20 ha (132 EUR/ha)

20 – 50 ha degresivnost 50 % (66 EUR/ha)

50 – 100 ha degresivnost 85 % (19,8 EUR/ha)

preko 100 ha degresivnost 90 % (13,2 EUR/ha)

PPO – bez degresivnosti do 50 ha (79 EUR/ha)

50 – 100 ha degresivnost 50 % (39,5 EUR/ha)

preko 100 ha degresivnost 90 % (7,9 EUR/ha)

(8) U slučaju nedostatnih sredstava iznos potpore se umanjuje podjednako svim korisnicima.

OPERACIJA 71.01.01. Plaćanja u gorsko-planinskim područjima – GPP

Korisnici

Članak 213.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa člankom 3. stavkom 2., točkom e. ovoga Pravilnika te obavljaju poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao gorsko planinsko područje.

Uvjeti za ostvarenje potpore

Članak 214.

(1) Uvjeti prihvatljivosti GPP jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao gorsko planinsko područje

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za GPP na listu A i prijavljuje površine na listu B1, u skladu s propisanim rokovima podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

(2) GPP područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima.

Obveze GPP korisnika

Članak 215.

(1) Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu gorsko planinskog područja na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u Jedinstvenom zahtjevu.

(2) Jedinični iznos potpore za GPP je 190,00 EUR/ha.

OPERACIJA 71.01.02. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

Korisnici

Članak 216.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa člankom 3. stavkom 2., točkom e. ovoga Pravilnika te provode poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao područje sa značajnim prirodnim ograničenjima.

Uvjeti za ostvarenje potpore

Članak 217.

(1) Uvjeti prihvatljivosti za ZPO jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao područje sa značajnim prirodnim ograničenjima

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za ZPO na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

(2) ZPO područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima.

Obveze ZPO korisnika

Članak 218.

(1) Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu područja sa značajnim prirodnim ograničenjima na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u Jedinstvenom zahtjevu.

(2) Jedinični iznos potpore za ZPO je 132,00 EUR/ha.

OPERACIJA 71.01.03. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

Korisnici

Članak 219.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa člankom 3. stavkom 2., točkom e. ovoga Pravilnika te provode poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao područje s posebnim ograničenjima.

Uvjeti za ostvarenje potpore

Članak 220.

(1) Uvjeti za prihvatljivosti za PPO jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja evidentirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao područje s posebnim ograničenjima

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja Jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za PPO na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

(2) PPO područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima.

Obveze PPO korisnika

Članak 221.

(1) Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu područja s posebnim ograničenjima na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u Jedinstvenom zahtjevu.

(2) Jedinični iznos potpore za PPO je 79,00 EUR/ha.

GLAVA VI.
KONTROLE I ADMINISTRATIVNE KAZNE

POGLAVLJE I.
KONTROLE

Opća načela kontrole

Članak 222.

(1) Kontrola ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti za intervencije iz Strateškog plana, IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore (dalje u tekstu: intervencije i mjere) u smislu ovoga Pravilnika obuhvaća provjere:

– pravovremenosti, točnosti i cjelovitosti podataka u Jedinstvenom zahtjevu,

– sukladnosti s uvjetima prihvatljivosti i obvezama za pojedine intervencije i mjere potpore,

– poštivanja pravila uvjetovanosti ili višestruke sukladnosti.

(2) Provjerama su obuhvaćeni svi korisnici i svi uvjeti za intervencije i mjere.

(3) Provjere se sastoje od administrativnih provjera, provjera sustavom za nadzor površina (Monitoring) iz članka 7. ovoga Pravilnika i provjera kontrolom na terenu iz članka 223. ovoga Pravilnika.

(4) Provjere uvjeta prihvatljivosti za 2024. godinu za sve uvjete za Osnovnu potporu dohotku za održivost i Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima provodit će se administrativno i Monitoringom automatskom detekcijom satelitskim podacima i geotagiranim fotografijama.

(5) Uvjeti za ostale intervencije i mjere provjeravaju se Monitoringom ako su provjerljivi automatskom detekcijom satelitskim podacima.

(6) Uvjeti koji se ne provjeravaju administrativno ili Monitoringom, te prijave sumnje na nepravilnosti kontrolirat će se klasičnom kontrolom na terenu.

(7) Rezultati administrativnih provjera i provjera Monitoringom i provjera klasičnom kontrolom na terenu, koji su zajednički za više intervencija i mjera, primjenjuju se na sve intervencije i mjere.

Opća načela kontrole na terenu

Članak 223.

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti intervencija i mjera potpore povezane s površinom i životinjama.

(2) Za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 809/2014.

(3) Kontrolu na terenu obavljaju kontrolori ovlašteni od strane Agencije za plaćanja.

(4) Agencija za plaćanja odgovorna je za koordinaciju i rad kontrolora iz stavka 3. ovoga članka neovisno o tome da li kontrolu obavlja sama ili ju povjerava drugoj pravnoj osobi.

(5) Identitet i ovlaštenje kontrolori dokazuju i predočavaju korisniku ili njegovom opunomoćeniku iskaznicom koju izdaje Agencija za plaćanja.

(6) Korisnik ili njegov opunomoćenik koji sudjeluju u kontroli na terenu dokazuju svoj identitet ovlaštenom kontroloru Agencije za plaćanja predočenjem važećeg osobnog identifikacijskog dokumenata.

(7) Zahtjev za potporu odbacuje se kao neprihvatljiv u potpunosti, ako korisnik ili njegov opunomoćenik ne prihvaćaju ili spriječe izvođenje dijela kontrole ili kontrole na terenu u cijelosti.

(8) Korisnik ili njegov opunomoćenik dužan je osobi ovlaštenoj za obavljanje kontrole na terenu omogućiti:

– pristup svim poljoprivrednim površinama koje koristi poljoprivrednik, domaćim životinjama, objektima (JIBG) u kojima se obavlja poljoprivredna ili s njom vezana aktivnost

– uvid u poslovne knjige i dokumentaciju poljoprivrednika

– fotografiranje poljoprivrednog zemljišta, domaćih životinja, prostora, objekata na poljoprivrednom gospodarstvu

– pružiti potrebnu pomoć tijekom obavljanja kontrole na terenu.

(9) Kontrola na terenu prihvatljivosti Jedinstvenog zahtjeva obavlja se prije isplate.

(10) Kontrola na terenu uvjetovanosti i višestruke sukladnosti obavlja se u istoj kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev.

(11) Kontrola na terenu višestruke sukladnosti provodi se na način propisan u člancima 65. do 72. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(12) Kontrola na terenu uvjetovanosti provodi se način propisan u članku 226. ovoga Pravilnika

(13) Kontrola na terenu, brzom terenskom provjerom i ažuriranjem ARKOD podataka temeljem novih prostornih podataka mogu se utvrditi nepravilnosti nastale do 3 godine unazad od dana kada je nepravilnost utvrđena.

(14) Agencija će provesti provjere za najmanje 5 % korisnika na koje se odnose kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze koji se ne mogu nadzirati Monitoringom u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika i najmanje 1 % korisnika obveznika poštivanja uvjetovanosti ili višestruke sukladnosti.

(15) Sustav kontrole uzgoja konoplje i analiza uzoraka konoplje provodi se u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/126 i po metodi za kvantitativno određivanje sadržaja tetrahidrokanabinola u sortama konoplje (Cannabis sativa L.) iz postupka B. iz priloga I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/126.

(16) Agencija za plaćanja vodi evidenciju sadržaja tetrahidrokanabinola (THC), a Ministarstvo podnosi zahtjev EK za autorizaciju zabrane stavljanja na tržište sorte konoplje s višim postotkom THC uz propisane uvjete.

Način provedbe kontrole na terenu mjera potpore/intervencija povezanih s površinom

Članak 224.

(1) Kontrola na terenu za intervencije/mjere u kojima je potpora povezana s površinom obavlja se kontrolom Monitoringom iz članka 7. ovoga Pravilnika ako je primjenjivo.

(2) Agencija za plaćanja će provesti provjere za najmanje 5 % korisnika na koje se odnose kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze koji se ne mogu nadzirati u skladu s stavkom 1. ovoga članka.

(3) Kontrola na terenu po potrebi obuhvaća mjerenje površina i provjeru kriterija prihvatljivosti i preuzetih obveza u pogledu površine za koju je korisnik zatražio potporu.

(4) Ako su sve poljoprivredne površine predmet provjera prihvatljivosti, kontrola na terenu se može ograničiti na nasumično odabrani uzorak do najmanje 50 % poljoprivrednih parcela za koje je zahtjev za potporu i/ili zahtjev za plaćanje prijavljen u okviru programa potpore povezane s površinom i/ili mjera ruralnog razvoja. Ako se tom provjerom uzorka otkrije nesukladnost, kontroliraju se sve poljoprivredne parcele za koje je zatražena potpora koja je predmet kontrole.

(5) Površine poljoprivrednih parcela mjere se bilo kojim načinom kojim se dokazano jamče mjerenja kvalitete koja je najmanje jednakovrijedna kvaliteti predviđenoj mjerodavnim tehničkim standardima razrađenima na razini EU.

(6) Za potrebe izračuna udjela različitih usjeva za provjeru kriterija prihvatljivosti za intervencije, kao i ispunjavanje kriterija uvjetovanosti povezanih sa raznolikosti usjeva, pri mjerenju se uzima u obzir površina koja je stvarno pokrivena jednim usjevom u skladu s Tablicom 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) Kontrola na terenu može se najaviti pod uvjetom da to ne utječe na njenu svrhu ili učinkovitost, no taj period ne bi trebao biti duži od 14 dana.

(8) Agencija za plaćanja će za potrebe provedbe kontrole iz stavka 1. ovoga članka, ako je potrebno, provesti odgovarajuće popratne mjere kako bi se donio zaključak o prihvatljivosti zatraženog plaćanja ili potpore i zatražiti od korisnika dodatne dokaze kao što su npr. geotagirane fotografije.

(9) Geotagirane fotografije (GTF) za potrebe kontrole nadzorom iz stavka 8. ovoga članka Agencija za plaćanja će zatražiti putem AGRONET sustava gdje će korisnika informirati o načinu dostave fotografija, vremenu dostave fotografija te ostalim relevantnim informacijama za kvalitetno odrađivanje zadatka.

(10) Geotagirane fotografije (GTF) će se dostavljati putem mobilne aplikacije za dostavu geotagiranih fotografija kroz koju će korisnik imati mogućnost dokazivanja poljoprivredne aktivnosti na parceli ili drugih dokaza koje će zatražiti djelatnici Agencije za plaćanja.

(11) Agencija za plaćanja provodi fizičke kontrole na terenu u slučaju da fotointerpretacija satelitskih ili zračnih ortofotografija ili drugi relevantni dokazi, nisu doveli do zaključka o prihvatljivosti površine prijavljene za potporu.

(12) Agencija za plaćanja osigurava pravodobnu komunikaciju s korisnicima na način propisan člankom 7. ovoga Pravilnika kako bi im omogućila rješavanje ili ispravljanje stanja prije donošenja konačnog zaključaka o prihvatljivosti.

(13) Korisnik je u obvezi osigurati na mjestu provedbe kontrole uvid u svu prateću dokumentaciju koja se odnosi na predmet kontrole.

Način provedbe kontrole na terenu mjera potpore/intervencija povezanih sa životinjama

Članak 225.

(1) Kontrole na terenu mjera potpore/intervencija povezanih s životinjama iz članka 223. stavka 3. ovoga Pravilnika, obuhvaćaju provjeru sukladnosti sa svim kriterijima prihvatljivosti, preuzetih i drugih obveza i njima su obuhvaćene sve životinje za koje su zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje podneseni u okviru programa potpore za životinje ili mjera potpore povezane sa životinjama koje treba provjeriti.

(2) Kontrole na terenu posebno uključuju provjeru kojom se potvrđuje da broj životinja prisutnih na poljoprivrednom gospodarstvu, za koje su podneseni zahtjevi za potporu i/ili zahtjevi za plaćanje i, prema potrebi, broj potencijalno prihvatljivih životinja, odgovaraju broju životinja upisanih u registre i broju životinja prijavljenih u JRDŽ.

(3) Kontrole na terenu uključuju i provjere:

(a) točnosti i usklađenosti upisa u registar životinja na gospodarstvu i prijava u JRDŽ na temelju uzorka popratnih dokumenata, u vezi sa životinjama za koje su podneseni zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje u razdoblju od 12 mjeseci prije kontrole na terenu.

(b) da su sve životinje identificirane na propisan način, da goveda imaju propisane putne listove ili putovnice za životinje ili dokumentaciju o kretanju životinja.

(c) Provjere dokumentacije iz točke (b) ovoga članka mogu se provesti na uzorku. Ako se tom provjerom otkriju nesukladnosti, provjerava se dokumentacija za sve životinje.

(4) Agencija za plaćanja će provesti provjere za minimalno 5 % korisnika na koje se odnose kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(5) Najmanje 50 % minimalne stope kontrola na terenu predviđenih u stavku 4. ovoga članka raspoređuje se tijekom razdoblja obveznog držanja za odgovarajuće potpore/intervencije povezane s životinjama. Međutim, kada razdoblje držanja počinje prije podnošenja zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje ili kada ga nije moguće unaprijed utvrditi, kontrole na terenu predviđene u ovim člankom moguće je raspodijeliti tijekom razdoblja u kojem životinja može ispuniti uvjete za plaćanje ili potporu.

(6) Kontrole na terenu iz stavka 1. ovoga članka mogu se najaviti pod uvjetom da to ne utječe na njihovu svrhu ili učinkovitost. Najava je strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje, a koje ne premašuje 48 sati, osim u valjano opravdanim slučajevima. Osim toga, kada se zakonodavstvom koje se primjenjuje na akte i standarde mjerodavne za uvjetovanost zahtijevaju nenajavljene kontrole na terenu, ta se pravila primjenjuju i u slučaju kontrole na terenu povezanih s uvjetovanosti.

(7) Korisnik je u obvezi osigurati na mjestu provedbe kontrole uvid u svu prateću dokumentaciju koja se odnosi na predmet kontrole.

Način provedbe kontrole na terenu poštivanja pravila uvjetovanosti

Članak 226.

(1) Kontrola na terenu poštivanja pravila uvjetovanosti obavlja se kombinacijom kontrole Monitoringom, te klasične kontrole na terenu.

(2) Pravila uvjetovanosti će se kontrolirati Monitoringom iz članka 7. ovoga Pravilnika ukoliko je navedeni kriterij uvjetovanosti moguće kontrolirati Monitoringom.

(3) Ako kriterij uvjetovanosti nije moguće kontrolirati Monitoringom kako je opisano u članku 7. Pravilnika, Agencija će provesti provjere za najmanje 1 % korisnika na koje se odnose pravila uvjetovanosti koja se ne mogu nadzirati Monitoringom u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

(4) Kada se prilikom kontrole ispunjavanja zahtjeva uvjetovanosti utvrde nesukladnosti, Korisnik se obavještava o svim utvrđenim neusklađenostima.

Odabir kontrolnog uzorka

Članak 227.

(1) Minimalna kontrolna stopa iz članka 223. stavka 14. odnosi se na razinu intervencije i mjere.

(2) Jedinstveni zahtjevi ili korisnik za koje se utvrdi da nisu valjani ili prihvatljivi za plaćanje u trenutku podnošenja Jedinstvenog zahtjeva ili nakon administrativnih provjera nisu dio kontrolne populacije.

(3) Za potrebe članka 223. stavka 14. odabir uzorka se provodi kako slijedi:

(a) Od 1 % do 1,25 % korisnika koji podnose zahtjev za intervencije proizvodno nevezanih izravnih plaćanja odabiru se nasumično iz svih korisnika koji podnose zahtjev za te intervencije

(b) Od 1 % do 1,25 % korisnika koji podnose zahtjev za intervencije proizvodno vezanih izravnih plaćanja vezanih uz površine odabire se nasumično iz svih korisnika koji podnose zahtjev za te intervencije

(c) Od 1 % do 1,25 % korisnika koji podnose zahtjev za mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore vezane uz površine odabire se nasumično iz svih korisnika koji podnose zahtjev za te mjere

(d) Od 20 % do 25 % minimalnog broja korisnika koji će biti predmet kontrole na terenu za intervencije proizvodno nevezanih izravnih plaćanja vezanih uz životinje odabire se nasumično

(e) Od 20 % do 25 % minimalnog broja korisnika koji će biti predmet kontrole na terenu za IAKS mjere ruralnog razvoja odabire se nasumično

(f) Od 20 % do 25 % minimalnog broja korisnika koji će biti predmet kontrole na terenu za mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore vezane uz životinje odabire se nasumično

(g) Preostali broj korisnika u kontrolnom uzorku odabire se temeljem analize rizika

(4) Učinkovitost analize rizika svake se godine procjenjuje i ažurira kako slijedi:

1. Utvrđivanjem važnosti svakog čimbenika rizika;

2. Uspoređivanjem rezultata u pogledu razlika između prijavljene površine i površine određene u uzorku odabranim na temelju rizika i nasumično odabranom uzorku ili uspoređivanjem rezultata u pogledu razlike između prijavljenih životinja i životinja odrađenih u uzorku odabranom na temelju rizika i nasumično odabranom uzorku

(5) Agencija za plaćanja evidentira razloge odabira za svakog korisnika za kontrolu na terenu, o tome se kontrolor koji obavlja kontrolu na terenu obavještava prije početka kontrole na terenu.

(6) Prema potrebi, djelomičan odabir kontrolnog uzorka može se napraviti na temelju podataka dostupnih prije konačnog datuma iz članka 9. ovoga Pravilnika, privremeni se uzorak dopunjuje ako su dostupni svi mjerodavni zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje.

(7) Ako se kontrolom na terenu otkrije znatna nesukladnost u kontekstu određene intervencije ili mjere Agencija za plaćanja može na odgovarajući način povećati postotak kontrole koji će biti predmet kontrola na terenu sljedeće godine.

(8) Ako stopa pogrešaka u prethodne dvije financijske godine ne premašuje 2 % stopa kontrole se može smanjiti na 3 %.

Izvještaji o kontroli i zapisnici o inspekcijskom nadzoru

Članak 228.

(1) Za svaku kontrolu na terenu izrađuje se izvještaj o kontroli kojim se omogućava pregled pojedinosti izvršenih provjera, u izvještaju se posebno navode:

(a) mjera potpore/intervencija povezane sa životinjama ili površinama te provjereni zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje za stoku ili površine;

(b) nazočne osobe;

(c) za životinje: broj i vrsta zatečenih životinja sredstva za označavanje, registri životinja na gospodarstvu svi provjereni popratni dokumenti.

(d) za površine: pregledane poljoprivredne parcele, izmjerene poljoprivredne parcele i, prema potrebi, rezultati mjerenja za izmjerene poljoprivredne parcele i korištene mjerne metode, rezultati provjera i, prema potrebi, posebna opažanja kontrolora

(e) podatak o vremenu i načinu najave kontrole na terenu, ukoliko je poljoprivredno gospodarstvo/korisnik bilo službeno obaviješteno o posjetu. Posebno, ukoliko je rok prekoračen, u izvješću o kontroli navodi se razlog.

(2) Korisnik ili njegov opunomoćenik ima mogućnost potpisati izvješće kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Potpisivanje izvještaja o kontroli na terenu od strane korisnika ili njegovog opunomoćenika ne znači da je suglasan sa sadržajem izvještaja, nego samo da je bio prisutan kontroli i da je upoznat s rezultatima kontrole.

(3) Kada se utvrde nepravilnosti, poljoprivrednik dobiva izvještaj o kontroli putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET, danom dostave smatra se dan kada je izvještaj o kontroli postavljen na AGRONET.

(4) Agencija za plaćanja koristi zaprimljene zapisnike i izvještaje o obavljenom inspekcijskom nadzoru i druge akte kao pravovaljane izvještaje o kontroli na terenu nad korisnicima.

POGLAVLJE II.
SMANJENJA I ADMINISTRATIVNE KAZNE VEZANE UZ INTERVENCIJE IZ STRATEŠKOG PLANA I MJERA IZ PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE

Iznimke od primjene administrativnih kazni

Članak 229.

Administrativne kazne za intervencije i mjere ne primjenjuju se na dio Jedinstvenog zahtjeva za koji je korisnik pisanim putem obavijestio Agenciju za plaćanja da je netočan ili da je postao netočan, ukoliko Agencija za plaćanja nije obavijestila korisnika o namjeri provedbe kontrole na terenu niti o nesukladnostima u Jedinstvenom zahtjevu.

Neprijavljivanje svih površina

Članak 230.

Ako korisnik izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja za određenu godinu ne prijavi sve poljoprivredne parcele koje koristi, a razlika između ukupne prijavljene površine u Jedinstvenom zahtjevu s jedne strane, i prijavljene površine uvećane za ukupnu površinu neprijavljenih parcela s druge strane, veća je od 3 % prijavljene površine, ukupni iznos izravnih plaćanja po površini i IAKS mjera ruralnog razvoja po površini koji se isplaćuje tom korisniku za tu godinu smanjuje se za 3 %.

Smanjenja, isključenja i administrativne kazne za prekoračenje prijave vezane uz površinu

Članak 231.

(1) U slučaju utvrđivanja nesukladnosti kod poštivanja uvjeta za intervencije i mjere utvrđenih kontrolama iz članka 222. ovoga Pravilnika određuju se smanjenja, isključenja i administrativne kazne za prekoračenje prijave.

(2) Kada nesukladnost predstavlja razliku između prijavljene površine na Jedinstvenom zahtjevu i površine utvrđene kontrolama iz članka 222. ovoga Pravilnika, korisniku se određuju administrativne kazne za prekoračenje prijave.

(3) Ako je prijavljena površina veća od utvrđene površine, potpora se izračunava na temelju utvrđene površine, tj. dolazi do smanjenja ili isključenja iznosa potpore.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka ako je razlika između ukupne utvrđene površine i ukupne površine prijavljene za plaćanje manja od 0,1 hektara ili jednaka tome, utvrđena površina smatra se jednakom prijavljenoj površini.

(5) Dodatno, ako je razlika između prijavljene i utvrđene površine u odnosu na utvrđenu površinu veća od 3 % ili je razlika veća od 2 hektara određuje se i administrativna kazna koja iznosi 1,5 puta utvrđene razlike.

(6) Administrativna kazna ne smije biti veće od 100 % iznosa temeljenog na traženoj površini.

(7) Ako se iznos administrativne kazne ne može u cijelosti naplatiti na odobrenom iznosu godine zahtjeva, niti tijekom tri kalendarske godine koje slijede nakon kalendarske godine utvrđivanja administrativne kazne, preostali iznos administrativne kazne se poništava.

(8) Kod PVP intervencija broj utvrđenih hektara, ujedno je broj prijavljenih hektara

(9) Za potrebe ovog poglavlja razlikuju se sljedeće skupine kultura:

(a) skupina površina prijavljenih radi aktiviranja prava na plaćanje na temelju osnovne potpore dohotku za održivost;

(b) skupina površina za koje se dodjeljuje dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost;

(c) skupina površina za koje se dodjeljuju dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike;

(d) skupina površina prijavljenih za pojedina proizvodno vezana izravna plaćanja;

(e) skupina površina prijavljena za pojedinu eko shemu;

(f) skupina svake prijavljene površine za potrebe bilo koje intervencije za izravna plaćanja, IAKS mjera ruralnog razvoja i Mjera državne potpore za iznimno osjetljive sektore po površini za koje se primjenjuje različiti iznos potpore.

(10) Skupina kultura je osnovica za izračun prijavljenih i utvrđenih površina i iznosa potpore.

(11) Ako je ista površina predmet zahtjeva za potporu za više intervencija i mjera, ona se uzima u obzir posebno za svaku od intervencija i mjera.

(12) Administrativne kazne za prekoračenje prijave ne primjenjuju se na Mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore.

Smanjenja isključenja i administrativne kazne za prekoračenje prijave vezana uz životinje

Članak 232.

(1) U slučaju utvrđivanja nesukladnosti, kod poštivanja uvjeta za intervencije i mjere vezano uz životinje, utvrđenih kontrolama iz članka 222. ovoga Pravilnika određuju se smanjenja, isključenja i administrativne kazne za prekoračenje prijave.

(2) Kada nesukladnost predstavlja razliku između prijavljenog broja životinja i broja životinja utvrđenih kontrolama iz članka 222. ovoga Pravilnika, korisniku se određuju administrativne kazne za prekoračenje prijave.

(3) U okviru automatskog sustava za zahtjeve, sve korisnikove životinje relevantne za intervenciju smatraju se prijavljenim.

(4) Kako bi se utvrdio postotak razlike između prijavljenih i utvrđenih životinja, broj životinja kod kojih su utvrđene nesukladnosti dijeli se s brojem utvrđenih životinja.

(5) Kod korisnika koji imaju prijavljeno do 100 (uključujući 100) životinja – ako je razlika između prijavljenih i utvrđenih životinja tri ili manje i neutvrđene životinje vrstâ govedo, ovca ili koza moguće je pojedinačno identificirati bilo kojim sredstvom predviđenim u sustavu identifikacije i registracije životinja, neće se primjenjivati administrativna kazna i utvrđen broj životinja se koristi za izračun potpore.

(6) Kod korisnika koji imaju prijavljeno od 101 pa naviše životinja – ako je postotak razlike između prijavljenih i utvrđenih životinja 3 % ili manje, a neutvrđene životinje vrstâ govedo, ovca ili koza moguće je pojedinačno identificirati bilo kojim sredstvom predviđenim u sustavu identifikacije i registracije životinja, neće se primjenjivati administrativna kazna i utvrđen broj životinja se koristi za izračun potpore.

(7) Ako je razlika između prijavljenih i utvrđenih životinja veća od navedenog u stavcima 5. i 6. ovoga članka ili neutvrđene životinje vrsta govedo, ovca ili koza nije moguće pojedinačno identificirati bilo kojim sredstvom predviđenim u sustavu identifikacije i registracije životinja primjenjuje se smanjenje potpore, i to na način:

a) ako utvrđeni postotak nije veći od 20 %, iznos potpore se smanjuje za utvrđeni postotak,

b) ako je utvrđeni postotak veći od 20 %, ali manji od 30%, iznos potpore se smanjuje za dvostruki utvrđeni postotak,

c) ako je utvrđeni postotak veći od 30 %, potpora se ne odobrava,

d) ako je postotak veći od 50 %, potpora se ne odobrava, a korisnik podliježe administrativnoj kazni u iznosu plaćanja ili potpore koji odgovara razlici između prijavljenog broja životinja i utvrđenog broja.

(8) Ako se iznos administrativne kazne ne može u cijelosti naplatiti tijekom tri kalendarske godine koje slijede nakon kalendarske godine utvrđivanja administrativne kazne, preostali iznos administrativne kazne se poništava.

(9) Kod PVP intervencija gdje je broj utvrđenih životinja, ujedno broj prijavljenih životinja, administrativne kazne se određuju samo za neispunjavanje osnovnih uvjeta iz članka 17., točke 10. i 11. ovoga Pravilnika, a za te potrebe broj prijavljenih grla predstavlja zbroj utvrđenih grla i grla koja nisu utvrđena iz razloga neispunjavanja osnovnih uvjeta iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(10) Administrativne kazne za prekoračenje prijave ne primjenjuju se na Mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore.

Smanjenja i administrativne kazne za kršenje obveza kod IAKS mjera ruralnog razvoja iz Strateškog plana i intervencije eko shema

Članak 233.

(1) Utvrđenom površinom smatra se i površina za koju nisu ispunjene sve obveze propisane za svaku od intervencija/podintervencija/operacija, ali uz primjenu smanjenja potpore.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka utvrđenom površinom ne smatraju se površine iz članka 47. stavak 1., članka 145. stavak 4., članka 148. stavak 4., članka 151. stavak 2., članka 155. stavak 2. i članka 158. stavak 2. i površine koje premašuju propisane postotke iz članka 35. stavak 1.

(3) Utvrđenim grlom smatra se i grlo za koje nisu ispunjene sve obveze propisane za svaku od intervencija/podintervencija/operacija, ali uz primjenu smanjenja potpore.

(4) U slučajevima kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Strateškog plana ili intervencije eko shema primjenjuju se umanjenja potpore.

(5) Kod kršenja jedne ili više obveza ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti se umanjuje ovisno o opsegu i/ili trajanju i/ili ponavljanju utvrđenog kršenja obveza.

(6) Smanjenja iznosa potpore za kršenje obveza kod IAKS mjera ruralnog razvoja iz Strateškog plana određuju se u postotku u skladu s Tablicom 8.a iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, a ocjene kršenja obveza po pojedinoj intervenciji/operaciji prikazane su u Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka za intervenciju 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja smanjenje iznosa potpore za kršenje obveza određuje se u postotku s obzirom na ocjenu kršenja obveza i prikazano je u Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

(8) Smanjenja iznosa potpore za kršenje obveza kod Intervencija Eko shema određuju se u postotku u skladu s Tablicom 8.b iz Priloga 4. ovoga Pravilnika a ocjene kršenja obveza po pojedinoj intervenciji prikazane su u Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

(9) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja obveza propisanih za pojedinu intervenciju/operaciju čiji opseg utječe na intervenciju/operaciju, smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem kršenja u smislu primjene umanjenja.

(10) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja obveza propisanih za pojedinu operaciju/intervenciju na jednoj ARKOD parceli smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem kršenja u smislu primjene umanjenja.

(11) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja obveza propisanih za pojedinu operaciju/intervenciju na više ARKOD parcela, za svaku ARKOD parcelu se primjenjuje propisano umanjenje za kršenje obveze.

(12) Ako se kontrolom utvrdi kršenja obveza propisanih za pojedinu operaciju/intervenciju čiji opseg utječe na intervenciju/operaciju i na prijavljenu površinu ARKOD parcele, umanjenje će se primijeniti prvo na površinu ARKOD parcelu, a potom na intervenciju/operaciju.

(13) U slučaju ponavljanja kršenja iste obveze primjenjuje se propisano umanjenje. Za ponavljanje kršenja obveze s opsegom koji utječe na prijavljenu površinu ARKOD parcele, primjenjuje se umanjenje neovisno na kojoj ARKOD parceli je utvrđeno prethodno kršenje obveze.

(14) U slučaju kršenja višegodišnjih obveza koje se odnose na smanjenje površina i smanjenje broja uvjetnih grla, iznos potpore se povlači u cijelosti.

(15) Povlačenje potpore u cijelosti podrazumijeva vraćanje već isplaćenih iznosa potpore u prethodnim godinama trajanja obveze.

(16) Ako se iznos potpore iz stavka 15. ovoga članka odnosno administrativna kazna za kršenje višegodišnje obveze ne može u cijelosti naplatiti tijekom tri kalendarske godine koje slijede nakon kalendarske godine utvrđivanja administrativne kazne, preostali iznos administrativne kazne se poništava.

Sustav kontrole i administrativne kazne u vezi s uvjetovanosti

Članak 234.

(1) Nepridržavanje pravila uvjetovanosti iz Glave III. Uredbe (EU) br. 2021/2115 utvrđeno prilikom kontrola ima za posljedicu primjenu administrativnih kazni u skladu s Poglavljem III. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2022/1172 i Glave IV. Poglavlja IV. Uredbe Komisije (EU) br. 2021/2116 i pravilnika kojim se uređuje uvjetovanost.

(2) U skladu s člankom 84. stavkom 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 2021/2116, ne primjenjuje se administrativna kazna ako je njen iznos po korisniku 100 EUR ili manji od 100 EUR.

Zanemarivanje životinja

Članak 235.

(1) Ako Agencija za plaćanja i/ili drugo nadležno tijelo za nadzor životinja zaprimi prijavu da životinja bez nadzora boravi na površinama koje nisu u vlasništvu ili zakupu/najmu korisnika te isto utvrdi, korisniku će biti izrečena administrativna kazna.

(2) Administrativna kazna po osnovi iz stavka 1. ovoga članka za prvo kršenje bit će neisplata 30 % svih potpora koje je korisnik ostvario po podnijetom Jedinstvenom zahtjevu za 2024. godinu.

(3) Administrativna kazna po osnovi iz stavka 1. ovoga članka za prvo ponavljanje bit će neisplata 100 % svih potpora koje je korisnik ostvario po podnijetom Jedinstvenom zahtjevu za 2024. godinu.

POGLAVLJE III.
SMANJENJA I ADMINISTRATIVNE KAZNE VEZANE UZ IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Smanjenja i administrativne kazne za prekoračenje prijave vezane uz površine

Članak 236.

Skupine usjeva, osnovica za izračun prijavljenih površina te administrativne kazne kod prekoračenja prijava za potrebe provedbe plaćanja vezanih uz površinu primjenjuju se u skladu s člancima 17. do 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Smanjenja i administrativne kazne za kršenje obveza vezane uz površine

Članak 237.

(1) Osim administrativnih kazni iz članka 236. ovoga Pravilnika, kod neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti i kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja primjenjuju se i administrativne kazne u skladu s člankom 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Potpora za koju je podnesen zahtjev odbija se ili povlači u cijelosti ako nisu ispunjeni uvjeti prihvatljivosti za IAKS mjere ruralnog razvoja propisani ovim Pravilnikom.

(3) Kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja, ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti se odbija ili djelomično povlači ovisno o ozbiljnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđenog kršenja obveza.

(4) Odbijanje ili djelomično povlačenje iznosa potpore za kršenje obveza iz stavka 3. ovoga članka određuju se u postotku, u skladu s Tablicom 8. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, a ocjene kršenja obveza po pojedinoj operaciji i podmjeri prikazane su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(5) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja obveza propisanih za pojedinačan tip operacije ili podmjere, smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem kršenja u smislu primjene umanjenja iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako se utvrdi treće ponavljanje kršenja obveze vrlo velike ozbiljnosti, potpora se odbija i povlači u cijelosti, te se korisnik isključuje iz iste podmjere ili tipa operacije u sljedećoj kalendarskoj godini podnošenja zahtjeva.

(7) U slučaju kršenja višegodišnjih obveza koje se odnose na smanjenje površina, iznos potpore se odbija ili povlači u cijelosti.

(8) Povlačenje potpore u cijelosti podrazumijeva vraćanje već isplaćenih iznosa u prethodnim godinama.

Smanjenja i administrativne kazne za prekoračenje prijave vezane uz stoku

Članak 238.

(1) Za plaćanja na temelju zahtjeva za stoku osnovica za izračun, administrativne kazne, slučajevi nesukladnosti u pogledu sustava identifikacije i registracije životinja, iznimke od primjene administrativnih kazni u slučajevima prirodnih okolnosti primjenjuju se u skladu s člancima 30. do 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Administrativne kazne na temelju zahtjeva za stoku ne primjenjuju se u slučajevima kada zbog djelovanja prirodnih okolnosti na stado korisnik ne može ispunjavati obveze uzgoja životinja za koje je podnesen zahtjev za potporu u razdoblju obveznog uzgoja.

(3) Prirodne okolnosti jesu:

– uginuće životinja zbog zaraznih bolesti, ukoliko je posjednik postupio u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i o tome postoji dokumentacija od strane veterinarskog inspektora

– uginuće životinja zbog bolesti, do koje nije došlo zbog nedostatne i neprimjerene ishrane, loših uvjeta držanja te uskraćivanja veterinarsko zdravstvene zaštite

– uginuće životinja zbog nesreće za koju korisnik ne može biti odgovoran.

(4) Korisnik je obvezan evidentirati izlučenje u propisanim registrima na poljoprivrednom gospodarstvu i prijaviti u JRDŽ, te u slučaju potpore za IZP pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka u roku od 10 radnih dana od dana kada je smanjenje utvrđeno.

Smanjenja i administrativne kazne za kršenje obveza vezane uz stoku

Članak 239.

(1) Osim administrativnih kazni iz članka 238. ovoga Pravilnika, kod neispunjavanja kriterija prihvatljivosti i kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja primjenjuju se i administrativne kazne u skladu s člankom 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Potpora za koju je podnesen zahtjev se odbija ili povlači u cijelosti ako nisu ispunjeni uvjeti prihvatljivosti za IAKS mjere ruralnog razvoja propisani ovim Pravilnikom.

(3) Kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja, ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti se odbija ili djelomično povlači ovisno o ozbiljnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđenog kršenja obveza.

(4) Odbijanje ili djelomično povlačenje iznosa potpore za kršenje obveza iz stavka 3. ovoga članka određuju se u postotku, u skladu s Tablicom 8. Priloga 4. ovoga Pravilnika, a ocjene kršenja obveza prikazane su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(5) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja propisanih obveza, smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem neizvršavanja u smislu primjene umanjenja iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako se utvrdi treće ponavljanje kršenja obveze vrlo velike ozbiljnosti, potpora se odbija i povlači u cijelosti, te se korisnik isključuje iz iste podmjere ili tipa operacije u sljedećoj kalendarskoj godini podnošenja zahtjeva.

(7) U slučaju kršenja višegodišnje obveze koje se odnose na smanjenje broja uvjetnih grla, iznos potpore se odbija ili povlači u cijelosti.

(8) Povlačenje potpore u cijelosti podrazumijeva vraćanje već isplaćenih iznosa u prethodnim godinama.

Sustav kontrole i administrativne kazne
u vezi s višestrukom sukladnošću

Članak 240.

(1) Nepridržavanje pravila višestruke sukladnosti iz Glave VI. Uredbe (EU) br. 1306/2013 utvrđeno prilikom kontrola ima za posljedicu primjenu administrativnih kazni u skladu s Glavom IV. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014) i Glavi V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 i pravilnika kojim se uređuje višestruka sukladnost.

(2) U skladu s člankom 97. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ne primjenjuje se administrativna kazna ako je njen iznos po korisniku 100 EUR ili manji od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju u skladu s člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Zanemarivanje životinja

Članak 241.

(1) Ako Agencija za plaćanja i/ili drugo nadležno tijelo za nadzor životinja zaprimi prijavu da životinja bez nadzora boravi na površinama koje nisu u vlasništvu ili zakupu/najmu korisnika te isto utvrdi, korisniku će biti izrečena administrativna kazna.

(2) Administrativna kazna po osnovi iz stavka 1. ovoga članka za prvo kršenje bit će neisplata 30 % svih potpora koje bi korisnik ostvario po podnijetom Jedinstvenom zahtjevu za 2024. godinu.

(3) Administrativna kazna po osnovi iz stavka 1. ovoga članka za prvo ponavljanje bit će neisplata 100 % svih potpora koje bi korisnik ostvario po podnijetom Jedinstvenom zahtjevu za 2024. godinu.

GLAVA VII.
ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA SVE INTERVENCIJE I MJERE IZ ČLANKA 1. OVOGA PRAVILNIKA

POGLAVLJE I.
VIŠA SILA, OČITA POGREŠKA I NEPRAVILNOSTI

Viša sila i izvanredne okolnosti

Članak 242.

(1) Ako korisnik intervencija i mjera iz članka 1. ovoga Pravilnika ne može ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili izvanrednih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili izvanrednih okolnosti.

(2) Ako se nesukladnost koja je posljedica više sile ili izvanrednih okolnosti odnosi na višestruku sukladnost ili uvjetovanost, ne primjenjuje se sankcija i administrativna kazna, u skladu s člankom 84. Uredbe (EU) 2021/2116.

(3) Ako korisnik IAKS mjera ruralnog razvoja nije mogao ispuniti obvezu zbog više sile ili izvanrednih okolnosti, odgovarajuće plaćanje proporcionalno se povlači za godine tijekom kojih su nastale viša sila ili izvanredne okolnosti. Povlačenje se odnosi samo na one obveze za koje nisu nastali dodatni troškovi niti su izgubljeni prihodi prije nego što je nastala viša sila ili izvanredne okolnosti. Povlačenje se ne primjenjuje u pogledu kriterija prihvatljivosti niti drugih obveza niti se primjenjuje administrativna kazna.

(4) Viša sila ili izvanredne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima:

– smrti korisnika (nositelja, odgovorne osobe i člana poljoprivrednog gospodarstva)

– dugoročne profesionalne nesposobnosti korisnika (nositelja, odgovorne osobe i člana poljoprivrednog gospodarstva)

– ozbiljne prirodne katastrofe koja utječe na poljoprivredno gospodarstvo

– nenamjernog uništenja poljoprivrednih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu

– epizootske ili biljne bolesti koja utječe na dio ili svu stoku ili usjeve korisnika

– šteta na površinama ili izlučenja grla koja su prouzročile divlje životinje

– promjene opsega proizvodnje na poljoprivredno gospodarstvu koja se nije mogla predvidjeti na dan podnošenja Jedinstvenog zahtjeva

– izvlaštenja cijelog ili velikog dijela poljoprivrednog gospodarstva ako se to izvlaštenje nije moglo predvidjeti na dan podnošenja Jedinstvenog zahtjeva i

– ostalih izvanrednih okolnosti koje korisnik može dokazati pravovaljanom dokumentacijom.

(5) O slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik dužan je u pisanom obliku na Obrascu 4. i/ili 5. Priloga 3. ovoga Pravilnika, uz prilaganje odgovarajućih dokaza, izvijestiti Agenciju za plaćanja u roku od 15 radnih dana od trenutka kada to može učiniti.

(6) O prijavljenim slučajevima više sile ili izvanrednih okolnosti odlučuje Povjerenstvo za višu silu i izvanredne okolnosti u Agenciji za plaćanja.

Očita greška

Članak 243.

(1) Agencija za plaćanja može, u svakom trenutku nakon podnošenja pojedinačnog zahtjeva priznati postojanje očite greške, ako je uvjerena da je pogreška nenamjerna, odnosno da ju je podnositelj počinio u dobroj namjeri.

(2) Očita greška je pogreška u podnesenom pojedinačnom zahtjevu, njegovim dodacima ili popratnoj dokumentaciji koju je moguće otkriti izravno prilikom administrativne kontrole zahtjeva ili tijekom kontrole na terenu.

(3) Agencija za plaćanja će ispraviti utvrđenu očitu grešku u pojedinačnom zahtjevu ako korisnik može dokazati da se radi o očitoj greški ili ako korisnik pisanim putem obavijesti Agenciju za plaćanja da njegov pojedinačni zahtjev sadrži netočan podatak ako već nije obaviješten o namjeri kontrole na terenu.

(4) Utvrđeni slučajevi očite greške nemaju za posljedicu primjenu administrativnih kazni.

(5) Pojedinačni zahtjev u smislu ovog članka znači zahtjev za potporu za intervenciju, zahtjev za operaciju, zahtjev za državnu potporu i zahtjev za dobrobit životinja na listu G.

Nepravilnosti

Članak 244.

(1) Nepravilnost u smislu ovoga Pravilnika je svaka povreda odredaba propisa kojima se uređuje područje izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, a koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane poljoprivrednika, što je uzrokovalo smanjenje ili gubitak prihoda ili neopravdane izdatke za državni proračun i/ili proračun Europske unije, odnosno Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i sredstava potpore dodijeljenih za ruralni razvoj na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. 2020/2094.

(2) Nepravilnost može Agenciji za plaćanja prijaviti djelatnik Agencije za plaćanja, fizička i/ili pravna osoba, druga nadležna institucija, anonimni prijavitelj ili medij.

(3) Agencija za plaćanja provodi postupak utvrđivanja nepravilnosti.

(4) Nepravilnosti mogu biti:

– namjerno prijavljivanje neprihvatljivih površina u ARKOD sustavu i u Jedinstvenom zahtjevu

– krivotvoreni dokumenti

– umjetno stvoreni uvjeti

– drugi slučajevi koji se mogu utvrditi u provedenom postupku iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Utvrđena nepravilnost ima za posljedicu neodobravanje potpore ili oduzimanje nepravilno stečene koristi i to obvezom povrata dugovanih ili nepravilno stečenih iznosa i prava na plaćanja.

(6) Uz posljedicu iz stavka 5. ovoga članka moguća je i primjena drugih upravnih mjera i kazni za nepravilnosti propisanih Uredbom Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, a u skladu s člankom 54. Uredbe (EU) br. 1306/13.

POGLAVLJE II.
OBRAČUN I ISPLATA POTPORE

Odobrenje zahtjeva i plaćanje

Članak 245.

(1) Nakon obračuna visine potpore Agencija za plaćanja za svakog korisnika donosi Odluku o visini iznosa prava na potporu za godinu za koju je podnesen Jedinstveni zahtjev (dalje u tekstu: odluka o ostvarivanju prava na potporu) u skladu s člankom 21.a Zakona.

(2) Ako se promijene okolnosti koje utječu na izračun potpore Agencija za plaćanja može donijeti novu odluku o ostvarivanju prava na potporu. U tom slučaju ranije donesena odluka o ostvarivanju prava na potporu smatra se ukinutom.

(3) Agencija za plaćanja odluku iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavlja korisniku putem AGRONET-a.

Isplate korisnicima

Članak 246.

(1) Sredstva za potporu zatražena na temelju Jedinstvenog zahtjeva isplaćuju se korisnicima doznačivanjem odobrenih sredstava na bankovni račun prema uvjetima i u rokovima propisanima u članku 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i članku 44. Uredbe (EU) 2021/2116.

(2) Od korisnika koji imaju dugovanja po osnovi neplaćenog poreznog duga i/ili neplaćenog zakupa ili naknade za korištenje dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, dug će se podmiriti iz odobrenih sredstava izravne potpore financiranih iz državnog proračuna.

(3) Do podmirenja dugovanja iz stavka 2. ovoga članka korisniku se obustavlja isplata izravne potpore financirane iz državnog proračuna.

Povrat sredstava

Članak 247.

(1) Povrat sredstava i poravnanje računa propisani su člancima 144. i 145. Zakona.

(2) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu i/ili brze terenske provjere i/ili inspekcijskog nadzora, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(3) Odluka o povratu sredstava korisniku se dostavlja preporučeno putem pošte, a dostava se smatra obavljenom danom uručenja, odnosno danom kada je pismeno ostavljeno u poštanskom sandučiću ili pretincu ili ako toga nema, na vratima ili drugom za primatelja vidljivom mjestu, osim ako naslovljena osoba dokaže da iz opravdanih razloga nije mogla primiti pismeno.

(4) Ako korisnik promjeni adresu prebivališta, boravišta ili sjedišta, a o tome ne obavijesti Agenciju za plaćanja, ili se u dvije dostave ne uspije obaviti dostava daljnja dostava obavlja se stavljanjem odluke na oglasnu ploču Agencije za plaćanja te se dostava smatra obavljenom istekom osmog dana od dana stavljanja odluke na oglasnu ploču.

POGLAVLJE III.
ŽALBE

Članak 248.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik može izjaviti žalbu u skladu s općim propisima koji uređuju upravni postupak.

(2) Žalba se može podnijeti putem AGRONET sustava odnosno neposredno ili preporučenom pošiljkom u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET sustava.

(3) O žalbi protiv odluka Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(4) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba mjesno nadležnom upravnom sudu.

(5) Žalba mora biti razumljiva i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje i potpis korisnika. U žalbi korisnik treba navesti zbog čega je nezadovoljan odlukom.

(6) Ako se žalba podnosi putem opunomoćenika uz žalbu se prilaže punomoć.

Članak 249.

(1) Kada se žalba podnosi putem AGRONET sustava, Agencija za plaćanja ocjenjuje bez odgode od zaprimanja žalbe jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani te, ako utvrdi da nisu, Agencija za plaćanja potvrđuje postupak u sustavu čime se žalba korisnika upućuje Ministarstvu na odlučivanje.

(2) Kada se žalba podnosi neposredno ili preporučenom pošiljkom, u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET sustava, Agencija za plaćanja ocjenjuje jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani, te ako utvrdi da nisu, uputit će žalbu korisnika bez odgode od zaprimanja žalbe Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocjeni navode iz žalbe korisnika u cijelosti osnovanim donijet će ispravak odluke, novu odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu odluku koja je bila predmet žalbe ili izmjenu odluke ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(4) Ispravak odluke iz stavka 3. ovoga članka Agencija za plaćanja donijet će u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

(5) Kada Agencija za plaćanja donese odluke iz stavka 3. ovoga članka, žalba korisnika se ne upućuje Ministarstvu na odlučivanje.

POGLAVLJE IV.
IZVJEŠĆIVANJE O KORISNICIMA

Objavljivanje podataka o korisnicima

Članak 250.

(1) Podaci o ukupno isplaćenim iznosima koje je pojedini korisnik primio objavljuju se u skladu s člankom 111. Uredbe (EU) 1306/2013 i člankom 98. Uredbe (EU) 2021/2116.

(2) Agencija za plaćanja će do 31. svibnja svake godine za prethodnu financijsku godinu propisanu uredbom iz stavka 1. ovoga članka, na svojoj internetskoj stranici objaviti podatke o korisnicima, kako slijedi:

a) ime i prezime/naziv, općina/naselje

b) iznose plaćanja u kunama (za svaku pojedinu mjeru i ukupno) koje je primio svaki korisnik u dotičnoj financijskoj godini te vrstu i opis mjera.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka ostaju dostupni na internetskoj stranici dvije godine od datuma prve objave.

GLAVA VIII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 251.

Prilozi 1. – 6. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 252.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/45

Urbroj: 525-07/286-23-2

Zagreb, 21. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Šifre i nazivi kultura

Šifra sektoraŠifra kultureNaziv sektoraNaziv kulture (vrsta)Sorte domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja (DUS)Šifra
uporabe
iz ARKOD sustava
Raznolikost usjeva
(prikaz različitih usjeva)
EKO
(po PRR)
EKO
(po SP)
11010žitaricepšenica-ozima 
200Triticum aestivum – ozimaOROR
11011žitaricepšenica-jara 
200Triticum_ aestivum – jaraOROR
11020žitaricetvrda pšenica-ozima 
200Triticum durum – ozimaOROR
11021žitaricetvrda pšenica-jara 
200Triticum durum – jaraOROR
1103žitaricekukuruz 
200Zea maysOROR
11040žitariceječam-ozimi 
200Hordeum vulgare – ozimiOROR
11041žitariceječam-jari 
200Hordeum vulgare – jariOROR
11050žitaricezob-ozima 
200Avena sativa – ozimaOROR
11051žitaricezob-jara 
200Avena sativa – jaraOROR
1106žitaricepravi pir 
200Triticum speltaOROR
11070žitariceraž-ozima 
200Secale cereale – ozimaOROR
11071žitariceraž-jara 
200Secale cereale – jaraOROR
11080žitaricetritikale-ozime 
200Triticale spp. – ozimeOROR
11081žitaricetritikale-jare 
200Triticale spp. – jareOROR
1109žitariceproso 
200Panicum miliaceumOROR
1110žitaricesirak 
200Sorghum bicolorOROR
1111žitariceheljda 
200Fagopyrum esculentumOROR
1908žitaricekukuruz šećerac 
200, 210Zea maysPP
1113žitaricekukuruz kokičar 
200, 210Zea maysOROR
1114žitaricekvinoa 
200, 210Chenopodium quinoaOROR
1115žitariceamarant, šćir 
200, 210Amaranthus caudatusOROR
1116žitaricečija, chia 
200, 210Salvia hispanicaOROR
2201uljaricetikva uljanica (uljna buča) 
200Cucurbita pepoPP
2202uljaricesuncokret 
200Helianthus annuusOROR
2203uljariceuljana repica 
200Brassica napusOROR
3301sojasoja 
200Glycine maxOROR
4423sojasoja za stočnu hranu 
200Glycine maxOROR
4405krmno biljetrave i travolika paša 
200trave i travolika pašaOROR
4406krmno biljegrahorica jara 
200Vicia sativaOROR
4407krmno biljegrahorica ozima 
200Vicia vilosaOROR
4408krmno biljestočna repa 
200Beta vulgaris spp. crassaOROR
4411krmno biljelupine 
200Lupinus sp.OROR
4409krmno biljestočna koraba 
200Brassica napus var. napobrassicaOROR
4413krmno biljestočni grašak 
200Pisum sativumOROR
4414krmno biljestočni sirak 
200Sorghum bicolorOROR
4415krmno biljedjetelina 
200Trifolium sp.OROR
4416krmno biljefacelija 
200Phacelia tanacetifoliaOROR
4418krmno biljestočni bob 
200Vicia fabaOROR
4419krmno biljesmiljkita (svinđuša) 
200Lotus corniculatusOROR
4420krmno biljeesparzeta (grahorka) 
200Onobrychis viciifoliaOROR
4421krmno biljelucerna 
200Medicago sativaOROR
4422krmno biljegrahor satrica 
200Lathyrus sativusOROR
4423krmno biljesoja za stočnu hranu 
200Glycine maxOROR
4424krmno biljesudanska trava 
200Sorghum sudanenseOROR
4426krmno biljesmjesa leguminoza i žitarica 
200smjesa leguminoza i žitaricaOROR
4428krmno biljesmjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodica200smjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodicaOROR
4410krmno biljekrmna repica 
200Brassica napusOROR
4412krmno biljestočni kelj 
200Brassica oleraceaOROR
4427krmno biljeuljna rotkva, rauola 
200, 210Raphanus sativusOROR
5501šećerna repašećerna repa 
200Beta vulgaris ver. altissimaOROR
6602ljekovito biljekamilica 
200, 210Matricaria chamomillaOROR
6603ljekovito biljementa 
200, 210Mentha piperitaOROR
6604ljekovito biljekadulja 
200, 210Salvia officinalisOROR
6605ljekovito biljeružmarin 
200, 210Salvia rosmarinusOROR
6606ljekovito biljestolisnik 
200, 210Achillea millefoliumOROR
6607ljekovito biljedivlji komorač 
200, 210Foeniculum vulgareOROR
6608ljekovito biljetimijan 
200, 210Thymus vulgarisOROR
6609ljekovito biljesmilje 
200, 210Helichrysum italicumOROR
6611ljekovito biljecrni sljez 
200, 210Malva silvestrisOROR
6612ljekovito biljebijeli sljez 
200, 210Althaea officinalisOROR
6613ljekovito biljemelisa – matičnjak 
200, 210Melissa officinalisOROR
6614ljekovito biljeneven 
200, 210Calendula officinalisOROR
6615ljekovito biljelavanda 
200, 210Lavandula officinalisOROR
6616ljekovito biljebuhač 
200, 210Tanacetum cinerariifoliumOROR
6617ljekovito biljegavez 
200, 210Symphytum officinaleOROR
6618ljekovito biljekopriva 
200, 210Urtica dioicaOROR
6620ljekovito biljepelin 
200, 210Artemisia absinthiumOROR
6621ljekovito biljestevia 
200, 210Stevia rebaudianaOROR
6623ljekovito biljeehinacea, rudbekija 
200, 210Echinacea purpureaOROR
6624ljekovito biljeboražina, boreč 
200, 210Borago officinalisOROR
6625ljekovito biljesikavica, badelj 
200, 210Silybum marianumOROR
6626ljekovito bilježuti noćurak 
200, 210Oenothera biennisOROR
6627ljekovito biljerazličak 
200, 210Centaurea cyanusOROR
6628ljekovito biljemaslačak 
200, 210Taraxacum officinaleOROR
7701duhanduhan 
200Nicotiana tabacumOROR
8806ostalo industrijsko biljebijela gorušica 
200Sinapis albaOROR
8807ostalo industrijsko biljesmeđa gorušica 
200Brassica junceaOROR
8808ostalo industrijsko biljecrna gorušica 
200Brassica nigraOROR
8811ostalo industrijsko bilješafranika 
200, 210Carthamus tinctoriusOROR
8809ostalo industrijsko biljemak 
200Papaver somniferumOROR
8802ostalo industrijsko biljecikorija 
200Cichorium intybusOROR
8803ostalo industrijsko biljelan 
200Linum usitatissimumOROR
8804ostalo industrijsko biljericinus 
200Ricinus communisOROR
8805ostalo industrijsko biljekonoplja 
200Cannabis sativaOROR
8810ostalo industrijsko biljepodlanak, lanik 
200, 210Camelina sativaOROR
9960povrćepovrtni komorač, finocchio 
200, 210Foeniculum vulgarePP
9902povrćegrahostalo200, 210Phaseolus vulgarisPP
9902povrćegrahSlavonski zeleni200, 210Phaseolus vulgarisPP
9903povrćeslanutak 
200, 210Cicer arietinumPP
9904povrćecvjetača 
200, 210Brassica oleracea var. botrytisPP
9905povrćebrokula 
200, 210Brassica oleracea var. cymosaPP
9906povrćekelj pupčar 
200, 210Brassica oleracea var. gemmiferaPP
9907povrćekoraba 
200, 210Brassica oleracea var. gongylodesPP
9909povrćepastrnjakostalo200, 210Pastinaca sativaPP
9909povrćepastrnjakPodravkin bijeli200, 210Pastinaca sativaPP
9910povrćecikla 
200, 210Beta vulgaris var. conditivaPP
9911povrćegrašak 
200, 210Pisum sativumPP
9912povrćebob 
200, 210Vicia fabaPP
9913povrćeporiluk 
200, 210Allium porrumPP
9914povrćebuča 
200, 210Cucurbita pepo var. oblongaPP
9915povrćetikva, tikvice 
200, 210Lagenaria vulgarisPP
9916povrćeblitva 
200, 210Beta vulgaris var. vulgarisPP
9917povrćešpinat 
200, 210Spinacia oleraceaPP
9918povrćekelj 
200, 210Brassica oleracea var. sabaudaPP
9920povrćemiješane povrtne kulture 
200, 210miješane povrtne kulturePP
9921povrćerajčicaostalo200, 210Solanum lycopersicumPP
9921povrćerajčicaBrački jabučar200, 210Solanum lycopersicumPP
9921povrćerajčicaŠibenski šljivar200, 210Solanum lycopersicumPP
9922povrćepaprikaostalo200, 210Capsicum annuumPP
9922povrćepaprikaFeferoni žuti ljuti200, 210Capsicum annuumPP
9922povrćepaprikaFeferoni zeleni blagi200, 210Capsicum annuumPP
9922povrćepaprikaFeferoni crveni ljuti200, 210Capsicum annuumPP
9922povrćepaprikaVirovitičanka200, 210Capsicum annuumPP
9923povrćekrastavci i kornišoni 
200, 210Cucumis sativusPP
9924povrćelukostalo200, 210Allium cepaPP
9924povrćelukIstarski ljubičasti200, 210Allium cepaPP
9924povrćelukIstarski žuti200, 210Allium cepaPP
9924povrćelukDubravski crveni200, 210Allium cepaPP
9924povrćelukSlavonski ljubičasti200, 210Allium cepaPP
9924povrćelukTuropoljski200, 210Allium cepaPP
9925povrćekupusostalo200, 210Brassica oleracea var. capitataPP
9925povrćekupusOgulinski200, 210Brassica oleracea var. capitataPP
9925povrćekupusČepinski200, 210Brassica oleracea var. capitataPP
9925povrćekupusBrgujski200, 210Brassica oleracea var. capitataPP
9925povrćekupusVaraždinski200, 210Brassica oleracea var. capitataPP
9926povrćečešnjakostalo200, 210Allium sativumPP
9926povrćečešnjakSlavonski ozimi200, 210Allium sativumPP
9926povrćečešnjakBrgudski ozimi200, 210Allium sativumPP
9926povrćečešnjakBenkovački200, 210Allium sativumPP
9926povrćečešnjakCerićki ozimi200, 210Allium sativumPP
9926povrćečešnjakIstarski crveni200, 210Allium sativumPP
9926povrćečešnjakPodravski ozimi200, 210Allium sativumPP
9926povrćečešnjakŠokac200, 210Allium sativumPP
9928povrćeartičokaostalo200, 210Cynara scolymusPP
9928povrćeartičokaDomaća200, 210Cynara scolymusPP
9929povrćemrkvaostalo200, 210Daucus carota subsp. sativusPP
9929povrćemrkvaDomaća žuta200, 210Daucus carota subsp. sativusPP
9930povrćepatlidžanostalo200, 210Solanum melongenaPP
9930povrćepatlidžanDomaći plavi200, 210Solanum melongenaPP
9931povrćeperšinostalo200, 210Petroselinum sativumPP
9931povrćeperšinDomaći lišćar200, 210Petroselinum sativumPP
9932povrćepostrna repaostalo200, 210Brassica rapa subsp. rapiferaPP
9932povrćepostrna repaVaraždinska200, 210Brassica rapa subsp. rapiferaPP
9933povrćerabarbaraostalo200, 210Rheum undulatumPP
9933povrćerabarbaraZagrebačka200, 210Rheum undulatumPP
9934povrćesalataostalo200, 210Lactuca sativa var. capitataPP
9934povrćesalataZagrebačka kristal ljetna200, 210Lactuca sativa var. capitataPP
9935povrćehrenostalo200, 210Armoracia rusticanaPP
9935povrćehrenLudbreški hren200, 210Armoracia rusticanaPP
9936povrćekrumpir 
200, 210Solanum tuberosumPP
9937povrćeleća 
200, 210Lens culinarisPP
9938povrćerotkvica 
200, 210Raphanus sativusPP
9939povrćevigna grah 
200, 210Vigna spp.PP
9940povrćeradič 
200, 210Cichorium intybus var. foliosumPP
9941povrćeendivija 
200, 210Cichorium endiviaPP
9942povrćeceler 
200, 210Apium graveolensPP
9943povrćešparoge 
200, 210Asparagus officinalisPP
9944povrćenovozelandski špinat 
200, 210Tetragonia tetragonioidesPP
9945povrćeloboda 
200, 210Atriplex hortensisPP
9946povrćeslatka paprika 
200, 210Pimenta spp.PP
9947povrćebundeva 
200, 210Cucurbita maximaPP
9948povrćepatišon 
200, 210Cucurbita pepoPP
9949povrćebundeva šećerka 
200, 210Cucurbita moschataPP
9950povrćekapari 
200, 210Capparis spinosaPP
9951povrćeluk kozjak (ljutika) 
200, 210Allium ascalonicumPP
9952povrćebijeli korijen 
200, 210Tragopogon porrifoliusPP
9953povrćericula 
200, 210Eruca sativaPP
9954povrćematovilac 
200, 210Valerianella locustaPP
9955povrćebatat 
200, 210Ipomoea batatasPP
9956povrćebamija 
200, 210Hibiscus esculentusPP
9957povrćezimski luk 
200, 210Allium fistulosumPP
9958povrćeluk vlasac 
200, 210Allium schoenoprasumPP
9961povrćečičoka 
200, 210Helianthus tuberosusOROR
9962povrćebijela rotkva, daikon 
200, 210Raphanus sativusPP
9963povrćecrna rotkva, povrtnica 
200, 210Raphanus sativusPP
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaostalo410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaBogdanuša (Bojdanuša, Vrbanka)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaBrajdica bijela410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaBratkovina bijela (Brakovina, Bravkovina)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaCetinka (Blatinka, Blatska, Cetinjka, Potomkinja, Poserača, Poseruša)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaCrljenak kaštelanski (Primitivo, Zinfandel, Tribidrag, Pribridrag, Pribidrag)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaDišeća ranina (Petrinjska ranina, Petrinjska belina, Muškatna belina, Mirisava belina, Dišeća belina, Urbanitraube)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaDobričić (Šoltanac, Slatinjanac, Okručanac, Čihovac, Crljenak slatinski, Plavac šoltanski)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaDrnekuša (Darnekuša)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaSvrdlovina crna (Galica, Galac, Galica crna, Galac mali rani, Modrina)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaGegić (Paškinja, Brajda paška)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaGlavinuša (Okatac, Slakarinac, Bugava crna, Vugava crna, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, Ruža)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaGrk (Gark, Korčulanac)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaGustopupica (Čestopupica)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaKadarka (Brančevka, Braničevka)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaKadarun (Bećirska loza, Kadarin, Kadarun, Kadarunac)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaKleščec (Ortlieber)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaKraljevina (Imbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaKujundžuša (Žutac, Tvrdac)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaKurtelaška (Kortolaška, Kurtolaška)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaLasina (Lasin, Šljiva, Ruža crna, Krapašnjica, Kutlarica, Krapljenica, Vlasina, Kuč mali crni, Zlarinka, Zlaorina)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaLipovina410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaLjutun (Ljutac, Bedalovac, Plavac bedalovac, Plavac klobučar)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaMaraština Rukatac, Maraškin, Krizol, Malvasia bianca lunga (I), Malvasija del Chianti (I), Pavlos (GR), Višana, Košćivica (Pag)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaMedna (Rizavac, Zložder, Medena, Medva)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaMekuja (Mekulja)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaMladenka, Mladinka410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaMoslavac (Furmint, Šipon, Pušipel)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaNinčuša (Ninčevac, Mlinčevac, Linčuša, Vinčuša, Linčuša, Linčević, Boun)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaPrč410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaParč410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaRužica crvena, Dinka, Kevidinka410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaSansigot (Sušćan)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaSušić (Sušac, Brajda velika, Bašćan, Brajda Velika Crna)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaŠipelj410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaŠkrlet (Ovnek žuti, Škrlet tusti, Škrtec, Vinek žuti, Ovinek slatki, Osukač, Žutak, Kanigl gruner)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaTopol (Beretinjok bijeli, Tikvar)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaTrbljan (Kuč, Tarpinka)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaRudežuša, Trnjak410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaTrojišćina, Trojišćina crvena410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaVlaška (Žutuja, Preljica, Vezulja, Tanetova loza)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaVugava (bijela) (Bugava, Vugava, Viškulja)410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaZadarka410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
111101plemenita vinova lozaplemenita vinova lozaZlatarica blatska410, 490Vitis vinifera subsp. viniferaVN-ostaloVN-masline i vinova loza
121250voćne vrstepasja ruža, divlja ruža, ružin šipak 
422, 490Rosa spp.VN-ostaloVN-ostale voćne vrste
12919voćne vrstedinja 
200, 210Cucumis meloPP
12927voćne vrstelubenicaostalo200, 210Citrullus vulgarisPP
12927voćne vrstelubenicaVukovarska200, 210Citrullus vulgarisPP
121202voćne vrsteorah 
422, 490Fragaria ananassaVN-orahVN-orah i lijeska
121203voćne vrstebadem 
422, 490Rubus plicatusVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121204voćne vrstekesten 
422, 490Rubus idaeusVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121205voćne vrsterogač 
422, 490Actinidia chinensisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121206voćne vrsteribiz 
422, 490Citrus limoniumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121207voćne vrsteogrozd 
422, 490Citrus sinensisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121208voćne vrsteborovnica 
422, 490Armeniaca vulgarisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121209voćne vrstebrusnica 
422, 490Aronia spp.VN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121210voćne vrstedunja 
422, 490Cydonia oblongaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121211voćne vrstejagoda 
200, 210, 490Fragaria ananassaOROR
121212voćne vrstekupina 
422, 490Rubus plicatusVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121213voćne vrstemalina 
422, 490Rubus idaeusVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121214voćne vrstekivi 
422, 490Actinidia chinensisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121215voćne vrstelimun 
422, 490Citrus limoniumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121216voćne vrstenaranča 
422, 490Citrus sinensisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121217voćne vrstemarelica 
422, 490Armeniaca vulgarisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121218voćne vrstearonija 
422, 490Aronia spp.VN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121219voćne vrstemiješani nasad voćnih vrsta 
422, 490miješani nasad voćnih vrstaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaostalo422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaSlavonska srčika422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaBjeličnik422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaBobovec422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaBoskop422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaBožićnica422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaCarević422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaKardinal422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukakanadska reneta422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaKrivopeteljka422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaMašanka422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaSiva jesenska422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaŠampanjka422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaZelenika422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121220voćne vrstejabukaZlatna zimska parmenka422, 490Malus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121221voćne vrstelijeskaostalo422, 490Corylus avellanaVN-lijeskaVN-orah i lijeska
121221voćne vrstelijeskaIstarski duguljasti422, 490Corylus avellanaVN-lijeskaVN-orah i lijeska
121221voćne vrstelijeskaIstarski okrugli422, 490Corylus avellanaVN-lijeskaVN-orah i lijeska
121222voćne vrstekruškaostalo422, 490Pyrus communisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121222voćne vrstekruškaLubeničarka422, 490Pyrus communisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121222voćne vrstekruškaPastorčica422, 490Pyrus communisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121222voćne vrstekruškaTepka422, 490Pyrus communisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121223voćne vrstemandarinaostalo422, 490Citrus reticulataVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121223voćne vrstemandarinaZorica rana422, 490Citrus reticulataVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121252voćne vrsteklementina422, 490Citrus x clementinaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121224voćne vrstesmokvaostalo422, 490Ficus caricaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121224voćne vrstesmokvaPetrovača bijela422, 490Ficus caricaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121224voćne vrstesmokvaBjeluša422, 490Ficus caricaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121224voćne vrstesmokvaTermenjača422, 490Ficus caricaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121224voćne vrstesmokvaPetrovača crna422, 490Ficus caricaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121224voćne vrstesmokvaZamorčica422, 490Ficus caricaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121224voćne vrstesmokvaBružetka bijela422, 490Ficus caricaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121224voćne vrstesmokvaBružetka crna422, 490Ficus caricaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121224voćne vrstesmokvaZimica422, 490Ficus caricaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121224voćne vrstesmokvaŠaraguja422, 490Ficus caricaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121225voćne vrstešipakostalo422, 490Punica granatumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121225voćne vrstešipakDubrovački rani422, 490Punica granatumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121225voćne vrstešipakSlatki barski422, 490Punica granatumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121225voćne vrstešipakGlavaš422, 490Punica granatumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121225voćne vrstešipakKonski zub422, 490Punica granatumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121225voćne vrstešipakMedun422, 490Punica granatumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121225voćne vrstešipakSladun422, 490Punica granatumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121225voćne vrstešipakZamorski422, 490Punica granatumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121225voćne vrstešipakKišerbetaš422, 490Punica granatumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121225voćne vrstešipakSlatki tankokorac422, 490Punica granatumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121225voćne vrstešipakDubrovački kasni422, 490Punica granatumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121226voćne vrstebreskva422, 490Persica vulgarisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121227voćne vrstenektarina422, 490Persica vulgarisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121228voćne vrstetrešnjaostalo422, 490Cerasus aviumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121228voćne vrstetrešnjaGomilička422, 490Cerasus aviumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121228voćne vrstetrešnjaStonska422, 490Cerasus aviumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121228voćne vrstetrešnjaTugarka422, 490Cerasus aviumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121228voćne vrstetrešnjaKutjevačka crna422, 490Cerasus aviumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121228voćne vrstetrešnjaMajska rana422, 490Cerasus aviumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121229voćne vrstevišnjaostalo422, 490Cerasus vulgarisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121229voćne vrstevišnjaBrač 2422, 490Cerasus vulgarisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121229voćne vrstevišnjaBrač 6422, 490Cerasus vulgarisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121229voćne vrstevišnjaRecta422, 490Cerasus vulgarisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121229voćne vrstevišnjaSokoluša422, 490Cerasus vulgarisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaostalo422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaBistrica422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaBijela kasna mirisava422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaBijelica422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaBijelica jajara422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaBrdaklija422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaCerićanka422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaDebeljara422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaKamenjara422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaMandalenka422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaMotičanka422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaPasjara422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaPintara422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaRužica422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaTorgulja422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaTrnovača422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaTurkinja422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121230voćne vrstešljivaValpovka422, 490Prunus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121231voćne vrstegoji 
422, 490Lycium barbarumVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121232voćne vrstetayberry 
422, 490Rubus fruticosus x R. idaeusVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121233voćne vrstedrijenak 
422, 490Cornus masVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121234voćne vrsteglog 
422, 490Crataegus monogynaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121235voćne vrstemušmula 
422, 490Mespilus germanicaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121236voćne vrsteoskoruša 
422, 490Sorbus domesticaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121237voćne vrstetrnina 
422, 490Prunus spinosaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121238voćne vrsteostrušica 
422, 490Rubus caesiusVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121239voćne vrstedud 
422, 490Morus sp.VN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121240voćne vrsteplanika 
422, 490Arbutus unedoVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121241voćne vrstebazga 
422, 490Sambucus nigraVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121251voćne vrstekivano 
200, 210Cucumis metuliferusOROR
121242voćne vrstefeijoa, feđoja 
422, 490Acca sellowianaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121243voćne vrstežižula, ćićindula, čičimak, cicindra 
422, 490Ziziphus zizyphusVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121244voćne vrstesibirska borovnica, haskap 
422, 490Lonicera caeruleaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121245voćne vrstekumkvat 
422, 490Fortunella sp.VN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121246voćne vrstegrejp 
422, 490Citrus paradisiVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121247voćne vrsteperuanska jagoda 
200, 210Physalis peruvianaOROR
121248voćne vrstepasji trn 
422, 490Hippophae rhamnoides (Elaeagnus rhamnoides)VN-ostaloVN-ostale voćne vrste
121249voćne vrstemerala, kozja jabučica, rušvica, hrušćica, aronika 
422, 490Amelanchier ovalisVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
122601voćne vrsteindijanska banana
422Asimina trilobaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
122701voćne vrsteavokado
422Persea americanaVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
122801voćne vrstepistacija
422Pistacia veraVN-ostaloVN-ostale voćne vrste
131301hmeljhmelj 
200Humulus lupulusOROR
141401maslinamaslinaostalo421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaBjelica – sinonimi: Bila žutica421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaBuža – sinonimi: Ca, domaća, gura421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaDrobnica – sinonimi: Domaća bilica421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaDužica421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaIstarska belica – sinonimi: Bianchera421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaKarbonaca – sinonimi: Karbonasa421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaLastovska421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaLevantinka421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaMurgulja421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaOblica421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaPuntoža – sinonimi: Buža puntoža, Puntuža421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaRošinjola – sinonimi:Rosulja, Rovinješka, Rušinjola421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaUljarica421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
141401maslinamaslinaŽižolera421, 490OleaVN-ostaloVN – masline i vinova loza
151501rasadnikvinove loze 
450Rasadnik--
151502rasadnikvoćnih vrsta 
450Rasadnik--
151503rasadnikukrasnog bilja 
450Rasadnik
151504rasadnikšumskog drveća 
450Rasadnik
151505rasadnikdrveća i grmlja 
450Rasadnik
151506rasadnikMatičnjak loznih podloga i plemki 
451Rasadnik--
161601livadelivade 
310LivadeLPLP
171701pašnjakpašnjak 
320PašnjakLPLP
171702krški pašnjakkrški pašnjak 
321Krški pašnjakLPLP
181800privremeno nepoljoprivredna površinaprivremeno nepoljoprivredna površina 
sve
--
191901ugarugar 
200, 210Ugar--
191901ugarugar 
411Ugar--
202001kulture kratkih ophodnjicrna joha 
430Kultura kratke ophodnje--
202009kulture kratkih ophodnjisiva joha 
430Kultura kratke ophodnje--
202002kulture kratkih ophodnjiobična breza 
430Kultura kratke ophodnje
202003kulture kratkih ophodnjiobični grab 
430Kultura kratke ophodnje
202006kulture kratkih ophodnjitopola 
430Kultura kratke ophodnje
202008kulture kratkih ophodnjivrba 
430Kultura kratke ophodnje
222201aromatično biljebosiljak 
200, 210Ocimum basilicumOROR
222202aromatično biljeorigano 
200, 210Origanum vulgareOROR
222203aromatično biljemažuran 
200, 210Majorana hortensisOROR
222204aromatično biljeestragon 
200, 210Artemisia dracunculusOROR
222205aromatično biljemiloduh 
200, 210Hyssopus officinalisOROR
222206aromatično biljekorijandar 
200, 210Coriandrum sativumOROR
222207aromatično biljekopar 
200, 210Anethum graveolensOROR
222208aromatično biljeanis 
200, 210Pimpinella anisumOROR
222209aromatično biljelovor 
200, 210Laurus nobilisOROR
222210aromatično biljelimunska trava, citronela 
200, 210Cymbopogon citratusOROR
232301poljske trakecvjetne trake 
200cvjetne trakeOROR
232302poljske traketravne trake 
200travne trakeOROR
232303obilježja krajobrazašumarak 
sve
232304obilježja krajobrazajezerce/lokva 
sve
242401cvijećecvijeće 
200, 210cvijeće
252501kikirikikikiriki 
200Arachis hypogaeaORORTablica 2. Šifre i nazivi potpora u biljnoj proizvodnji

Šifra
intervencije/operacije
Intervencija/operacijaŠifra podintervencije/operacijePodintervencija/operacijeKulture/vrste uporabe zemljišta obuhvaćene intervencijom/operacijom
21.01.Osnovna potpora dohotku za održivost21.01.01.Osnovna potpora dohotku za održivostsve kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura
26.01.Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost26.01.01.Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivostsve kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura
30.01.Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike30.01.01.Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednikesve kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura
31.01.Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina31.01.01.Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površinasve kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura
31.02.Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima31.02.01.Ekstenzivno gospodarenje pašnjacimapašnjaci i krški pašnjaci
31.03.Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina31.03.01.Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površinasve vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta
31.04.Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površina31.04.01.Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama ostala područjasve oranične površine
31.04.02.Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama područja ranjiva na nitratesve oranične površine
31.05.Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina31.05.01.Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina konvencionalnisoja, soja za stočnu hranu, grahorica jara, grahorica ozima, lupine, stočni grašak, djeteline, bob, esparzeta (grahorka), lucerna, grahor satrica, grah, slanutak, grašak, bob, stočni bob, leća, vigna grah, smjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodica, smjesa leguminoza i žitarica, smiljkita,
31.05.02.Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina kombinacija s 31.04soja, soja za stočnu hranu, grahorica jara, grahorica ozima, lupine, stočni grašak, djeteline, bob, esparzeta (grahorka), lucerna, grahor satrica, grah, slanutak, grašak, bob, stočni bob, leća, vigna grah, smjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodica, smjesa leguminoza i žitarica, smiljkita,
31.05.03.Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina ekološki uzgojsoja, soja za stočnu hranu, grahorica jara, grahorica ozima, lupine, stočni grašak, djeteline, bob, esparzeta (grahorka), lucerna, grahor satrica, grah, slanutak, grašak, bob, stočni bob, leća, vigna grah, smjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodica, smjesa leguminoza i žitarica, smiljkita,
31.05.04.Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina ekološke pčelinje pašesoja, soja za stočnu hranu, grahorica jara, grahorica ozima, lupine, stočni grašak, djeteline, bob, esparzeta (grahorka), lucerna, grahor satrica, grah, slanutak, grašak, bob, stočni bob, leća, vigna grah, smjesa leguminoza i biljnih vrsta iz drugih porodica, smjesa leguminoza i žitarica, smiljkita,
31.06.Konzervacijska poljoprivreda31.06.01.Konzervacijska poljoprivredasve oranične površine
31.07.Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti31.07.01.Brdsko-planinska regija (BP)poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav kao travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV)
31.07.02.Kontinentalna-nizinska regija (KON)poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav kao travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV)
31.07.03.Mediteranska regija (MED)poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav kao travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV)
31.08.Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadima31.08.01.Primjena ekoloških gnojiva u trajnim nasadimavinograd, maslinik, voćnjak, mješoviti višegodišnji nasadi
32.05.Proizvodno vezana plaćanja za povrće32.05.01.Povrćegrah, cvjetača, brokula, cikla, grašak, bob, tikva, tikvice, blitva, špinat, kelj, rajčica, paprika, krastavci i kornišoni, luk, kupus, češnjak, mrkva, patlidžan, peršin, salata, radič, endivija, celer, šparoge, luk kozjak (ljutika), ricula, matovilac
32.06.Proizvodno vezana plaćanja za voće32.06.01.Voćedinja, lubenica, orah, badem, borovnica, jagoda, kupina, malina, marelica, jabuka, lijeska, kruška, mandarina, smokva, šipak (nar), breskva, nektarina, trešnja, višnja, šljiva, klementina, naranča, limun, grejpfrut
32.07.Proizvodno vezana plaćanja za šećernu repu32.07.01.Šećerna repašećerna repa
32.08.Proizvodno vezana plaćanja za krmno proteinske usjeve32.08.01.Krmno proteinski usjevisoja za stočnu hranu, stočni grašak, grahorice, djeteline, lucerne, stočni bob, smiljkita, lupine i esparzeta
32.09.Proizvodno vezana plaćanja za sjeme32.09.01.Proizvodno vezana plaćanja za sjeme kukuruzaKukuruz, isključujući sjeme kukuruza šećerca i kukuruza kokičara.
32.09.02.Proizvodno vezana plaćanja za sjeme krmnog biljaSve biljne vrste iz grupe krmnog bilja prema sortnim listama Republike Hrvatske ili Zajedničkom katalogu sorata EU – Common catalogue
32.09.03.Proizvodno vezana plaćanja za sjeme povrćaSve biljne vrste iz grupe povrća, uključujući krumpir, kukuruz šećerac i kukuruz kokičar, prema sortnim listama Republike Hrvatske ili Zajedničkom katalogu sorata EU – Common catalogue
32.09.04.Proizvodno vezana plaćanja za sjeme uljarica i predivog bilja (osim soje i konditorskog suncokreta)Sve biljne vrste iz grupe uljarice i predivo bilje (osim soje), prema sortnim listama Republike Hrvatske ili Zajedničkom katalogu sorata EU – Common catalogue, isključujući sjeme konditorskog suncokreta
503-05Maslinovo ulje503-05Maslinovo uljemaslina
503-04Duhan503-04Duhanduhan
504-10Očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja (DUS)504-10Očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja (DUS)vrste iz Tablice 11. Popis domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja
504-13Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture504-13Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kultureJednogodišnje kulture na oranici
504-14Zatravnjivanje trajnih nasada504-14Zatravnjivanje trajnih nasadaVišegodišnji nasad
504-15Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti504-15Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednostiTrajni travnjak
504-16Pilot-mjera za zaštitu kosca (Crex crex)504-16Pilot-mjera za zaštitu kosca (Crex crex)Trajni travnjak
504-17Pilot-mjera za zaštitu leptira504-17Pilot-mjera za zaštitu leptiraTrajni travnjak
504-18Uspostava poljskih traka504-18Uspostava poljskih trakaCvjetne i travne trake
504-19Održavanje ekstenzivnih voćnjaka504-19Održavanje ekstenzivnih voćnjakavoćne vrste
504-20Održavanje ekstenzivnih maslinika504-20Održavanje ekstenzivnih maslinikamaslina
504-21Održavanje suhozida504-21Održavanje suhozidaVanjski suhozid
504-22Održavanje živica504-22Održavanje živicaživica
504-23Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki504-23Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopkiplemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-24Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima504-24Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadimaplemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-25Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima504-25Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadimaplemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-26Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima504-26Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadimaplemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-27Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada504-27Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasadaplemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-12Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode504-12Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode

Oranice: kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura, navedene u sektorima: žitarice, uljarice (osim tikve uljarice), krmno bilje, ostalo industrijsko bilje, ljekovito bilje (osim smilja) i aromatično bilje, te soja, šećerna repa, duhan, čičoka, jagoda, kiwano, peruanska jagoda, cvjetne i travne trake.

Povrće: sve kulture i sorte povrća iz Tablice 1. Šifre i nazivi Povrće (osim čičoke), te kulture: dinja, lubenica i tikva uljarica,

Trajni travnjak – livade, pašnjak i krški pašnjak

Višegodišnji nasadi koji obuhvaćaju kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura, navedene u sektorima: voćne vrste, plemenita vinova loza i maslina te kulture smilje, hmelj, lavanda, ružmarin i lovor.

504-06Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda504-06Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda

Oranice: kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura, navedene u sektorima: žitarice, uljarice (osim tikve uljarice), krmno bilje, ostalo industrijsko bilje, ljekovito bilje (osim smilja) i aromatično bilje, te soja, šećerna repa, duhan, čičoka, jagoda, kiwano, peruanska jagoda, cvjetne i travne trake.

Povrće: sve kulture i sorte povrća iz Tablice 1. Šifre i nazivi (osim čičoke), te kulture: dinja, lubenica i tikva uljarica,

Trajni travnjak – livade, pašnjak i krški pašnjak

Višegodišnji nasadi koji obuhvaćaju kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura, navedene u sektorima: voćne vrste, plemenita vinova loza i maslina te kulture smilje, hmelj, lavanda, ružmarin i lovor.

70.01.Smanjenje korištenja zaštitinih sredstava u višegodišnjim nasadima70.01.01.Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopkivinograd, maslinik, voćnjak, mješoviti višegodišnji nasadi
70.01.02.Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadimavinograd, maslinik, voćnjak, mješoviti višegodišnji nasadi
70.01.03.Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasadavinograd, maslinik, voćnjak, mješoviti višegodišnji nasadi
70.02.Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama70.02.01.Zaštita ptice kosca (Crex crex)trajni travnjak
70.02.02.Zaštita leptira na trajnim travnjacimatrajni travnjak
70.02.03.Uspostava poljskih traka (Uspostava cvjetne trake i Uspostava travne trake)cvjetne i travne trake
70.04.Ekološki uzgoj70.04.01.Ekološka Prijelaz – Oranicekulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura, navedene u sektorima: žitarice, uljarice (osim tikve uljarice), krmno bilje, ostalo industrijsko bilje, ljekovito bilje (osim smilja), aromatično bilje te soja, šećerna repa, duhan, čičoka, jagoda, kiwano, peruanska jagoda, cvjetne i travne trake.
70.04.02.Ekološka Prijelaz Višegodišnji nasadi – Orah i lijeskasve kulture i sorte oraha i lijeske iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura: Orah i lijeska
70.04.03.Ekološka Prijelaz Višegodišnji nasadi – Masline i vinova lozasve kulture i sorte plemenite vinove loze i maslina iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura Masline i vinova loza
70.04.04.Ekološka Prijelaz Višegodišnji nasadi – Ostale voćne vrstesve kulture i sorte sektora voćne vrste iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura Ostale voćne vrste (osim kultura i sorti oraha i lijeske, masline i vinove loze)
70.04.05.Ekološka Prijelaz – Trajni travnjaciTrajni travnjaci - livade, pašnjak i krški pašnjak
70.04.06.Ekološka Prijelaz – Povrćesve kulture i sorte povrća iz Tablice 1. Šifre i nazivi: Povrće (osim čičoke) te kulture: dinja, lubenica i tikva uljarica,
70.04.07.Ekološka Održavanje – Oranicekulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura, navedene u sektorima: žitarice, uljarice (osim tikve uljarice), krmno bilje, ostalo industrijsko bilje, ljekovito bilje i aromatično bilje te soja, šećerna repa, duhan, čičoka, jagoda, kiwano, peruanska jagoda, cvjetne i travne trake.
70.04.08.Ekološka Održavanje Višegodišnji nasadi – Orah i lijeskasve kulture i sorte oraha i lijeske iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura Orah i lijeska
70.04.09.Ekološka Održavanje Višegodišnji nasadi – Masline i vinova lozasve kulture i sorte plemenite vinove loze i maslina iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura Masline i vinova loza
70.04.10.Ekološka Održavanje Višegodišnji nasadi – Ostale voćne vrstesve kulture i sorte sektora voćne vrste iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura Ostale voćne vrste (osim kultura i sorti oraha i lijeske, masline i vinove loze)
70.04.11.Ekološka Održavanje – Trajni travnjaciTrajni travnjaci - livade, pašnjak i krški pašnjak
70.04.12.Ekološka Održavanje – Povrćesve kulture i sorte povrća iz Tablice 1. Šifre i nazivi: Povrće (osim čičoke), t te kulture: dinja, lubenica i tikva uljarica
70.07.Očuvanje obilježja krajobraza70.07.01.Očuvanje suhozidavanjski suhozid
70.07.02.Očuvanje živicaživica
70.08.Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika70.08.01.Očuvanje ekstenzivnih voćnjakavoćne vrste
70.08.02.Očuvanje ekstenzivnih maslinikamaslina
71.01.Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima71.01.01.Plaćanja u gorsko planinskim područjima (GPP)sve kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura, osim ugara
71.01.02.Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima (ZPP)sve kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura, osim ugara
71.01.03.Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima (PPO)sve kulture iz Tablice 1. Šifre i nazivi kultura, osim ugara

Tablica 3. Šifre i nazivi potpora u stočarstvu

Šifra
intervencije
IntervencijaŠifra
podintervencije/operacije
Podintervencija/
operacije
Životinje
obuhvaćene intervencijom
32.01.Proizvodno vezana plaćanja za krave u proizvodnji mlijeka32.01.01.Proizvodno vezana plaćanja za krave u proizvodnji mlijekasve mliječne i kombinirane pasmine iz Tablice 9. Pasmine goveda prihvatljive za potporu. Prihvatljivost kombinirane pasmine utvrđuje se na temelju skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.
32.01.02.Proizvodno vezana plaćanja za prvotelkesve mliječne i kombinirane pasmine iz Tablice 9. Pasmine goveda prihvatljive za potporu. Prihvatljivost kombinirane pasmine utvrđuje se na temelju skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.
32.02.Proizvodno vezana plaćanja za tov junadi32.02.01.Tov junadimuška i ženska tovna junad koja sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa
32.03.Proizvodno vezana plaćanja za krave dojilje32.03.01.Krave dojiljemesne i kombinirane pasmine iz Tablice 9. Pasmine goveda prihvatljive za potporu. U slučaju kombiniranih pasmina, pripadnost grupi za ovu vrstu potpore utvrđuje se na temelju skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora
32.04.Proizvodno vezana plaćanja za ovce i koze32.04.01.Ovce i kozeženske rasplodne ovce i koze za proizvodnju janjadi i jaradi
503-23Mliječne krave503-23Mliječne kravekrave mliječne ili kombinirane pasmine i njihovih križanaca
503-24Rasplodne krmače503-24Rasplodne krmačerasplodne krmače
504-09Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja504-09Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinjabuša (izvorna), slavonsko-srijemski podolac (izvorna), istarsko govedo (izvorna), međimurski konj (izvorna), hrvatski hladnokrvnjak (izvorna), hrvatski posavac (izvorna), lipicanac (izvorna), istarski magarac (izvorna), primorsko dinarski magarac (izvorna), sjeverno jadranski magarac (izvorna), crna slavonska svinja (izvorna), turopoljska svinja (izvorna), banijska šara (izvorna), cigaja (izvorna), lička pramenka (izvorna), istarska ovca (izvorna), creska ovca (izvorna), dubrovačka ruda (izvorna), paška ovca (izvorna), dalmatinska pramenka (izvorna), krčka ovca (izvorna), rapska ovca (izvorna), hrvatska šarena koza (izvorna), hrvatska bijela koza (izvorna), istarska koza (izvorna), zagorski puran (izvorna), kokoš hrvatica (izvorna)
70.03.Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja70.03.01.BušaBuša
70.03.02.Istarsko govedoIstarsko govedo
70.03.03.Slavonsko srijemski podolacSlavonsko srijemski podolac
70.03.04.Crna slavonska svinjaCrna slavonska svinja
70.03.05.Turopoljska svinjaTuropoljska svinja
70.03.06.Banijska šara svinjaBanijska šara svinja
70.03.07.Istarska ovcaIstarska ovca
70.03.08.Creska ovcaCreska ovca
70.03.09.Krčka ovcaKrčka ovca
70.03.10.Paška ovcaPaška ovca
70.03.11.Dubrovačka rudaDubrovačka ruda
70.03.12.Lička pramenkaLička pramenka
70.03.13.Dalmatinska pramenkaDalmatinska pramenka
70.03.14.CigajaCigaja
70.03.15.Rapska ovcaRapska ovca
70.03.16.Hrvatska šarenakozaHrvatska šarenakoza
70.03.17.Hrvatska bijela kozaHrvatska bijela koza
70.03.18.Istarska kozaIstarska koza
70.03.19.Zagorski puranZagorski puran
70.03.20.Kokoš hrvaticaKokoš hrvatica
70.03.21.Hrvatski hladnokrvnjakHrvatski hladnokrvnjak
70.03.22.Hrvatski posavacHrvatski posavac
70.03.23.Međimurski konjMeđimurski konj
70.03.24.LipicanacLipicanac
70.03.25.Istarski magaracIstarski magarac
70.03.26.Primorski dinarski magaracPrimorski dinarski magarac
70.03.27.Sjeverno jadranski magaracSjeverno jadranski magarac
70.06.Plaćanja za dobrobit životinja70.06.01.Govedarstvo – Plan hranidbemliječne krave, tovna junad, rasplodne junice, telad
70.06.02.Govedarstvo – Kontrola plijesni i mikotoksinamliječne krave, rasplodne junice
70.06.03.Govedarstvo – Povećanje podne površine za 10 %mliječne krave, tovna junad, rasplodne junice, telad
70.06.04.Govedarstvo – Obogaćivanje ležištamliječne krave, tovna junad, rasplodne junice, telad
70.06.05.Govedarstvo – Držanje na ispašimliječne krave, rasplodne junice
70.06.06.Govedarstvo – Pristup ispustu iz staje ili držanje u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorommliječne krave, rasplodne junice, telad
70.06.07.Svinjogojstvo – Plan hranidbekrmače i nazimice
70.06.08.Svinjogojstvo – Kontrola plijesni i mikotoksinakrmače i nazimice
70.06.09.Svinjogojstvo – Poboljšana skrb u prasilištukrmače i nazimice
70.06.10.Svinjogojstvo – Poboljšani uvjeti prasenjakrmače i nazimice,
70.06.11.Svinjogojstvo – Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zrakakrmače inazimice
70.06.12.Svinjogojstvo – Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vodekrmače i nazimice
70.06.13.Svinjogojstvo – Obogaćivanje ležištaodbijena prasad, krmače i nazimice, svinje za tov
70.06.14.Svinjogojstvo – Povećanje podne površine za 15 %odbijena prasad, krmače i nazimice, svinje za tov
70.06.15.Svinjogojstvo – Ispustkrmače i nazimice, svinje za tov
70.06.16.Svinjogojstvo – Sprječavanje oštećivanja repovaodbijena prasad, svinje za tov
70.06.17.Peradarstvo – Poboljšana skrb za jednodnevne piliće i purićebrojleri, purani
70.06.18.Peradarstvo – Povećanje podne površine za 10 %nesilice
70.06.18.Peradarstvo – Smanjena gustoća naseljenostibrojleri, nesilice, purani
70.06.18.Peradarstvo – Smanjeni broj nesilica po gnijezdunesilice
70.06.20.Peradarstvo – Dodatne prečkenesilice
70.06.19.Peradarstvo – Zabranjeno skraćivanje kljunovanesilice
70.06.21.Peradarstvo – Povećanje površine ispustapurani
70.06.22.Kozarstvo – Plan hranidbekoze
70.06.23.Kozarstvo – Povećanje podne površine za 10 %koze
70.06.24.Kozarstvo – Držanje na ispašikoze
70.06.25.Kozarstvo – Pristup ispustukoze
70.06.26.Ovčarstvo – Plan hranidbeovce
70.06.27.Ovčarstvo – Povećanje podne površine za 10 %ovce
70.06.28.Ovčarstvo – Držanje na ispašiovce
70.06.29.Ovčarstvo – Pristup ispustuovce


Tablica 4. Koeficijenti prihvatljivosti za pašnjake

RbRazredi prihvatljivosti pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površinaKoeficijent prihvatljivosti
1.0 – 10 %1
2.>10 – 30 %0,8
3.>30 – 50 %0,6

Tablica 5. Koeficijenti prihvatljivosti za krške pašnjake

RbRazredi prihvatljivosti krških pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površinaKoeficijent prihvatljivosti
1.0 – 10 %1
2.>10 – 30 %0,8
3.>30 – 50 %0,6
4.>50 – 75 %0,4

Tablica 6. Konverzija za izračun uvjetnih grla

Domaća životinjaUG
1. Bikovi, krave i ostala goveda starija od 24 mjeseci te kopitari stariji od šest mjeseci1,0
2. Goveda starosti od 6 do 24 mjeseca0,6
3. Goveda starosti do 6 mjeseci0,4
4. Ovce i koze0,15
5. Rasplodne krmače > 50 kg0,5
6. Ostale svinje0,3
7. Kokoši nesilice0,014
8. Ostala perad0,03

Tablica 6a. Konverzija za izračun uvjetnih grla za intervenciju 70.06.

Domaća životinjaUG
Bikovi, krave, rasplodne junice i ostala goveda starija od 24 mjeseci te kopitari stariji od šest mjeseci1,0
Goveda starosti od 6 do 24 mjeseci0,6
Goveda starosti do 6 mjeseci0,4
Krmače i nazimice0,5
Odbijena prasad0,027
Svinje za tov0,3
Brojleri0,007
Nesilice0,014
Purani0,03
Koze (sva grla neovisno o dobi i spolu)0,1
Ovce (sva grla neovisno o dobi i spolu)0,1


Tablica 6b. Odnos starosti teladi i težine za potrebe intervencije 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja

Starost teladiŽiva vaga teleta (kg)
do 90 danamanje od 150
91 – 150 dana150 – 220
više od 150 dana220 i više

Tablica 7. Ekološki značajne površine (EZP) za Intervenciju 31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina

Vrsta EZPPrihvatljiva površina
1. Živice ili pojasevi drvenastih kultura (obilježje krajobraza)1 metar (dužni) živice = EZP površina od 10 m²
2. Izolirana stabla (obilježje krajobraza)1 izolirano stablo = EZP površina od 30 m²
3. Drvored (obilježje krajobraza)1 metar drvoreda = EZP površina od 10 m²
4. Skupina stabala i grmlja/šumarak (obilježje krajobraza)1 m² površine = EZP površina od 1,5 m²
5. Jezerca (lokve, bare) (obilježje krajobraza)1 m² jezerca = EZP površina od 1,5 m²
6. Jarak (obilježje krajobraza)1 metar jarka = EZP površina od 10 m²
7. Tradicionalni suhozidovi (obilježje krajobraza)1 metar suhozida = EZP površina od 1 m²
8. Rubni pojasevi duž vodotoka (i druge vode), uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom1 metar rubnog pojasa = EZP površina od 15 m²
9. Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje1 m = EZP površina od 9 m²

Tablica 8. Ekološki značajne površine (EZP) za GAEC 8 u Uvjetovanosti

Vrsta EZPPrihvatljiva površina
1. Živice ili pojasevi drvenastih kultura (obilježje krajobraza)1 metar (dužni) živice = EZP površina od 10 m²
2. Izolirana stabla (obilježje krajobraza)1 izolirano stablo = EZP površina od 30 m²
3. Drvored (obilježje krajobraza)1 metar drvoreda = EZP površina od 10 m²
4. Skupina stabala i grmlja/šumarak (obilježje krajobraza)1 m² površine = EZP površina od 1,5 m²
5. Jezerca (lokve, bare) (obilježje krajobraza)1 m² jezerca = EZP površina od 1,5 m²
6. Jarak (obilježje krajobraza)1 metar jarka = EZP površina od 10 m²
7. Tradicionalni suhozidovi (obilježje krajobraza)1 metar suhozida = EZP površina od 1 m²
8. Rubni pojasevi duž vodotoka (i druge vode), uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom1 metar rubnog pojasa = EZP površina od 9 m²
9. Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje1 m = EZP površina od 9 m²
10. Ugar1 m² zemljišta na ugaru = 1 m² EZP

Tablica 9. Pasmine goveda prihvatljive za potporu

ŠifraNaziv pasmineNaziv skupine
(mliječna, mesna, kombinirana, izvorna)
01Simentalskakombinirana
02Križanac sa simentalskom pasminomkombinirana
03Križanac za proizvodnju mesa i mlijekakombinirana
06Holsteinmliječna
07Sivakombinirana
08Smeđakombinirana
10Angusmesna
11Crveno švedsko govedomliječna
13Škotsko visinsko govedomesna
14Montbeliardkombinirana
15Blond akvitenmesna
16Pinzgauerkombinirana
17Belgijska plavamesna
18Piemontesemesna
19Dextermesna
20Bivolmesna
21Salersmesna
22Aubracmesna
23Galowaymesna
24Bizonmesna
25Križanac mliječnih pasminamliječna
26Križanac s mesnom pasminommesna
27Jerseymliječna
87Bušaizvorna
90Križanci simentalac*charolaismesna
91Limousinmesna
92Charolaismesna
93Herefordmesna
94Slavonsko srijemski podolacizvorna
95Istarsko govedoizvorna
28Cikastakombinirana
29Sayaguesamesna
30Mađarska sivamesna
31Norveška crvenamliječna
32Križanac mesnih pasminamesna
33Normandekombinirana
34Wagyumesna
35Tovna simentalskamesna
36Chianinamesna
37Dansko crveno govedomliječna
38Tux zillertalermesna
39Gasconmesna
40Parthenaisemesna
41Ayrshiremliječna
42Jakmesna
43Beefmastermesna


Tablica 10. Maksimalni iznosi financijske omotnice za mjere potpore za iznimno osjetljive sektore, maksimalni jedinični iznosi plaćanja i minimalno poticane količine za 2024. godinu

MjeraJed.
mjere
Minimalno
poticane
količine
Maksimalni jedinični iznos, EURMaksimalni iznos financijske omotnice, EUR
Potpora za maslinovo uljeLitra501,331.903.460
Potpora za duhan:4.916.350
– duhan tipa BurleyKilogramSve isporučene količine0,44*
– duhan tipa ViržinijaKilogramSve isporučene količine1,16
Potpora za uzgoj mliječnih kravaGrlo1132,726.176.405
Potpora za uzgoj rasplodnih krmača:Grlo

5

(1 za krmače izvornih pasmina)

70,34718.215
– dodatno plaćanje za uzgojno valjane rasplodne krmače upisane u matične knjige koje vode ovlaštena ustanova, središnji savez uzgajivača ili uzgojno društvoGrlo162,38
Potpora za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja:345.030
– višegodišnji nasadiHektarSve prihvatljive površine92,91
– povrtne kultureHektarSve prihvatljive površine106,18
– ratarske kultureHektarSve prihvatljive površine66,36

* kod duhana tipa Burley usklađivanje visine potpore prema klasama

Tablica 11. Popis domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

POVRĆE
 
VrstaSorta
1.Kupus – Brassica oleracea var. capitataOgulinski
Varaždinski kupus
Brgujski
Čepinski
2.Lubenica – Citrullus lanatusVukovarska
3.Luk – Allium cepa LIstarski ljubičasti
Istarski žuti
Turopoljski
Dubravski crveni
Slavonski ljubičasti
4.Češnjak – Allium sativumBrgudski ozimi, sinonim Benkovački
Cerićki ozimi
Istarski crveni
Podravski ozimi
Šokac
Slavonski ozimi
5.Paprika – Capsicum annumFeferoni žuti ljuti
Feferoni zeleni blagi
Feferoni crveni ljuti
Virovitičanka
6.Peršin – Petroselinum crispumDomaći lišćar
7.Postrna repa – Brassica rapa L. var. rapa (L.) ThellVaraždinska repa
8.Salata – Lactuca sativa var. capitataZagrebačka kristal ljetna
9.Hren – Armoracia rusticana G.Ludbreški hren
10.Rajčica – Solanum lycopersicum Mil.Brački jabučar
Šibenski šljivar
11.Grah mahunar niski – Phaseolus vulgaris L.Slavonski zeleni
12.Pastrnjak – Pastinaca sativa L.Podravkin bijeli
RATARSKE KULTURE
13.Heljda – Fagopyrum esculentumVaraždinska heljda
VIŠEGODIŠNJI NASADI
VOĆE
14.Jabuka – Malus Mill.Bjeličnik
Bobovec
Boskop
Božićnica
Carević
Kardinal
Kanadska reneta
Krivopeteljka
Mašanka
Siva jesenska
Slavonska srčika
Šampanjka
Zelenika
Zlatna zimska parmenka
15.Kruška – Pyrus communis L.Lubeničarka
Pastorčica
Tepka
16.Trešnja – Prunus avium L.Gomilička
Kutjevačka crna
Majska rana
Stonska
Tugarka
17.Maraska – Prunus cerasus var. MarascaBrač 2
Brač 6
Recta
Sokoluša
18.Šljiva – Prunus domestica L.Bijela kasna mirisava
Bijelica
Bijelica jajara
Bistrica
Brdaklija
Cerićanka
Debeljara
Kamenjara
Mandalenka
Motičanka
Pasjara
Pintara
Ružica
Torgulja
Trnovača
Turkinja
Valpovka
19.

Lijeska – Corylus

avellana L.

Istarski duguljasti
Istarski okrugli
20.Maslina – Olea europea L.Bjelica – sinonimi: Bila žutica
Buža – sinonimi: Ca, domaća, gura
Drobnica – sinonimi: Domaća bilica
Dužica
Istarska belica – sinonimi: Bianchera
Karbonaca – sinonimi: Karbonasa
Lastovka
Levantinka
Murgulja
Oblica
Puntoža – sinonimi: Buža puntoža, Puntuža
Rošinjola – sinonimi: Rosulja, Rovinješka, Rušinjola
Uljarica
Žižolera
21.Smokva – Ficus carica L.Bjeluša
Bružetka bijela
Bružetka crna
Petrovača bijela
Petrovača crna
Šaraguja
Termenjača
Zamorčica
Zimica
22.Mandarina – Citrus reticulata BlancoZorica rana
VINOVA LOZA
 
SortaSinonim
23.BogdanušaBojdanuša, Vrbanjka
24.Brajdica bijela 
25.Bratkovina bijelaBrakovina, Bravkovina
26.CetinkaPoseruša, Blatka, Blajka, Blatska Potomkinja, Potomka
27.Crljenak kaštelanskiPrimitivo, Zinfandel, Tribidrag, Pribidrag, Kaštelanac, Starinski plavac, Primaticcio, Primitivo, Morellone, Uva di Corato, Uva della Pergola, Primitivo di Gioia
28.Dišeća raninaPetrinjska Ranina, Petrinjska Belina, Muškatna belina, Urbanitraube
29.Dobričić 
30.DrnekušaDarnekuša
31.Svrdlovina crnaGalica, Galac, Galica crna, Galac, Mali rani, Modrina
32.GegićPaškinja, Gejić, Debeljan, Paška, Žutina
33.Okatac crniGlavinuša, Advokatac, Abokatac, Brgljun, Crljenac, Slatkarinac, Pavišak, Ružica, Katac omiški, Okatac rodni, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, Ruža
34.GrkGark, Korčulanac
35.Gustopupica 
36.Kadarun 
37.KleščecBelina drobna, Klešćec zeleni, Klešćec žuti, Bela kavka
38.KraljevinaImbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube, Kraljevina crvena, Moravina, Portugaise rouge, Red, Rosso
39.KujundžušaTvrdac
40.KurtelaškaKortolaška, Kurtolaška
41.LasinaLasin, Šljiva, Kutlarica, Vlasina, Zlarinka, Pažanin, Ruža, Slast
42.LipovinaHarslevelve, Lipolist
43.LjutunLjutac
44.MaraštinaRukatac, Maraškin, Krizol, Malvasija del Chianti (I), Pavlos (Gr), Višana, Kaćadebić, Kukuruz, Marašćin, Malvasia lunga
45.Medna 
46.Mekuja 
47.Mladenka 
48.MoslavacŠipon, Furmint blanc, Pošipon, Mosler gelber, Jaune, Yellow, Gialo
49.Ninčuša 
50.PrčParč, Grk, Gark, Muškat, Muškatić
51.Ružica crvenaDinka, Kevedinka, Crvena dinka, Dinka mala, Fleischtraube, Raisin de eose, Dinka rouge, Rosa, Red
52.SansigotSušćan
53.SušacBrajda velika, Bašćan, Brajda Velika Crna, Sušić
54.Zlatarica blatska
55.Šipelj 
56.ŠkrletOvnek žuti, Škrlet tusti, Škrtec, Vinek žuti, Ovinek slatki, Osukač, Žutak, Kanigl gruner
57.TopolBeretinjok, Tikvar
58.TrbljanKuč, Dobrogoština, Grban, Oljuskavac, Rukavina, Španjol
59.TrnjakRudežuša
60.Trojišćina crvena 
61.Vlaška 
62.Vugava (bijela) 
63.Zadarka Tablica 12. Usklađenja visine izravnih plaćanja za duhan tipa Burley prema klasi

KlasaFaktor usklađenja
I1,80
II1,65
III1,50
IV0,98

Tablica 13. Potpora za voće – minimalni sklop biljaka po ha

Vrsta/podlogaMinimalni sklop (biljaka po hektaru)Vrsta/podlogaMinimalni sklop (biljaka po hektaru)
Jabuka/sjemenjak200Limun500
Jabuka/MM 106500Naranča500
Jabuka/M91.800Smokva200
Kruška/sjemenjak200Bajam200
Kruška/dunja1.250Rogač100
Šljiva/P. c. myrobalana300Šipak (nar)300
Trešnja/P. avium120Borovnica1.900
Trešnja/P. mahaleb150Brusnica35.000
Trešnja/Colt500Kupina2.500
Trešnja/Gisela1.000Malina4.000
Višnja300Kesten150
Breskva i nektarina500Ribiz2.500
Marelica280Ogrozd2.000
Lijeska300Jagoda15.000
Orah100Aronija/vlastiti korijen1.600
Mandarina400Haskap1.650
Kivi500Divlja ruža1.650
Drijen400Bazga400
Dunja400Trnina1.100
Goji1.400Ostrušica2.500
Tayberry1.700Dud100
Drijenak400Pistacija (tršlja)150
Glog400Planika660
Mušmula400Fejoa500
Oskoruša400Merala500
Žižula340Indijanska banana800
Kumkvat1.000Avokado200
Grejp500Dinja2.500
Pasji trn1.300Lubenica2.500
Kiwano10.000Peruanska jagoda12.000

Tablica 14. Minimalno proizvedene i isporučene količine povrća

Vrste povrća
prihvatljive za PVP
Minimalno
proizvedene
i isporučene količine (t/ha) konvencionalna proizvodnja
Minimalno
proizvedene i
isporučene količine (t/ha) ekološka
proizvodnja
Bob1,501,05
Brokula5,003,50
Češnjak3,002,10
Grašak4,002,80
Cvjetača10,007,00
Grah mahunar10,007,00
Grah suhi2,001,40
Špinat10,007,00
Patlidžan15,0010,50
Peršin15,0010,50
Blitva15,0010,50
Kelj15,0010,50
Luk20,0014,00
Luk kozjak (ljutika)20,0014,00
Mrkva20,0014,00
Salata (salata, endivija, matovilac, radič, rikula)9,006,30
Tikva, tikvica20,0014,00
Cikla20,0014,00
Kupus20,0014,00
Paprika20,0014,00
Celer20,0014,00
Kornišon20,0014,00
Industrijska rajčica30,0021,00
Rajčica30,0021,00
Krastavci salatni30,0021,00
Šparoga2,501,75


Tablica 15. Minimalno proizvedene i isporučene količine voća

Vrste voća prihvatljive za PVPMinimalno
proizvedene i
isporučene količine
(t/ha) konvencionalna proizvodnja
Minimalno
proizvedene i
isporučene
količine (t/ha)
ekološka proizvodnja
Orah jezgra/orah u ljusci0,70 / 1,500,49 / 1,05
Lijeska jezgra/lijeska u ljusci0,45 / 1,00,315 / 0,70
Bajam jezgra/bajam u ljusci0,70 /1,500,49 / 1,05
Smokva5,003,50
Borovnica4,503,15
Malina6,004,20
Kruška7,004,90
Trešnja7,004,90
Kupina6,004,20
Breskva i/ili nektarina9,006,30
Marelica8,005,60
Višnja8,005,60
Šljiva9,006,30
Šipak (Punica granatum)9,006,30
Jagoda7,004,90
Dinja15,0010,50
Lubenica20,0014,00
Jabuka25,0017,50
Mandarina12,008,40
Klementina12,008,40
Naranča12,008,40
Limun12,008,40
Grejpfrut12,008,40


Tablica 16. Prihvatljive pasmine koza i ovaca za intervenciju 70.06.

OVCE
ŠifraNazivSkupina
01Istarska ovcakombinirana
02Creska ovcakombinirana
03Paška ovcakombinirana
04Dubrovačka ovca – rudakombinirana
05Lička pramenkakombinirana
06Dalmatinska pramenkakombinirana
07Pramenkakombinirana
08Travnička pramenkakombinirana
09Rapska ovcakombinirana
10Kupreška pramenkakombinirana
11Cigajamesna
12Njemački merinomesna
13Suffolkmesna
14Njemačka crnoglavamesna
15Romanovska ovcamesna
16Charollaismesna
17Awassimliječna
18Sardinijskamliječna
19Istočno-frizijskamliječna
20Australski merinomesna
21Solčavsko-jezerskakombinirana
22Ille de Francemesna
23Njemačka plavoglavamesna
24Croyalmesna
25Comisanamliječna
26Krčka ovcakombinirana
27Turcanakombinirana
41Assafmliječna
42Lacaunemliječna
43Texelmesna
44Quessantkombinirana
45Kamerunska ovcakombinirana
46Dorpermesna
47Berrichon du Chermesna
48Engleska mliječna ovcamliječna
49Clun Forestkombinirana
99Križancikombinirana

KOZE
ŠifraNazivSkupina
01Sanska kozamliječna
02Istarska kozakombinirana
03Alpinamliječna
04Hrvatska bijela kozakombinirana
05Hrvatska šarena kozakombinirana
06Njemačka šarena plemenita koza DBEZ (srnasta)mliječna
07Patuljasta kozakombinirana
08Burska kozamesna
09Anglonubijska kozakombinirana
10Murciano-Granadinakombinirana
99Križancikombinirana


Tablica 17. Dozvoljene količine stajskog gnoja za intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama (Eko shema)

Vrsta stajskog gnojaMinimalna količina stajskog gnojaMaksimalna količina
stajskog gnoja
t/hat/ha
Goveđi1430
Od kopitara11,525
Ovčji i kozji919
Svinjski11,525
Kokošji4,510
Brojlerski25
Goveđi kompost37
Goveđa gnojovka17 m3/ha *37 m3/ha*
Svinjska gnojovka14 m3/ha *30 m3/ha*


* Vrijednosti u m3/ha odgovaraju t/ha.

Tablica 18. Godišnja količina dušika u stajskom gnoju i količina stajskog gnoja po UG

Vrsta domaće životinjekg N/godina%NTona stajskog gnoja godišnje po UG
Goveda700,514,0
Kopitari600,610,0
Ovce i koze700,88,8
Svinje800,613,3
Perad852,23,9
Ostale domaće životinje850,517,0

Količine gnojovke (goveđe, svinjske) u m3 odgovaraju vrijednostima tona stajskog gnoja godišnje po UG za goveda i svinje.

PRILOG 2.


PRILOG 3.

PRILOG 4.

Tablica 1. Popis jedinica lokalne samouprave na kojima se nalaze travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Mediteranska regija – košnja od 15. srpnja do 15. rujna

RBNaziv općine/gradaMBNaziv županije
1BALE00051Istarska županija
2BARBAN00060Istarska županija
3BAŠKA00086Primorsko-goranska županija
4BENKOVAC00175Zadarska županija
5BILICE06211Šibensko-kninska županija
6BIOGRAD NA MORU00221Zadarska županija
7BISKUPIJA03107Šibensko-kninska županija
8BOL00272Splitsko-dalmatinska županija
9BRELA00779Splitsko-dalmatinska županija
10BRTONIGLA00400Istarska županija
11BUJE – BUIE00426Istarska županija
12BUZET00434Istarska županija
13CEROVLJE00477Istarska županija
14CISTA PROVO00507Splitsko-dalmatinska županija
15CRES00523Primorsko-goranska županija
16CRIKVENICA00531Primorsko-goranska županija
17DICMO00728Splitsko-dalmatinska županija
18DOBRINJ00744Primorsko-goranska županija
19DRNIŠ00957Šibensko-kninska županija
20DUBROVAČKO PRIMORJE05983Dubrovačko-neretvanska županija
21DUBROVNIK00981Dubrovačko-neretvanska županija
22DUGI RAT01007Splitsko-dalmatinska županija
23DUGOPOLJE05851Splitsko-dalmatinska županija
24ERVENIK01139Šibensko-kninska županija
25GRAČIŠĆE01325Istarska županija
26GRADAC01341Splitsko-dalmatinska županija
27GROŽNJAN01384Istarska županija
28HVAR01538Splitsko-dalmatinska županija
29IMOTSKI01554Splitsko-dalmatinska županija
30JASENICE01678Zadarska županija
31JELSA01716Splitsko-dalmatinska županija
32KANFANAR01759Istarska županija
33KAROJBA05967Istarska županija
34KAŠTELA01813Splitsko-dalmatinska županija
35KAŠTELIR – LABINCI05975Istarska županija
36KISTANJE01848Šibensko-kninska županija
37KLIS01929Splitsko-dalmatinska županija
38KOLAN06220Zadarska županija
39KOMIŽA01970Splitsko-dalmatinska županija
40KRALJEVICA02097Primorsko-goranska županija
41KRK02151Primorsko-goranska županija
42KRŠAN02178Istarska županija
43KONAVLE01988Dubrovačko-neretvanska županija
44KULA
NORINSKA
02194Dubrovačko-neretvanska županija
45LABIN02224Istarska županija
46LASTOVO02267Dubrovačko-neretvanska županija
47LEĆEVICA05860Splitsko-dalmatinska županija
48LIŠANE OSTROVIČKE02348Zadarska županija
49LIŽNJAN02356Istarska županija
50LOKVIČIĆI05878Splitsko-dalmatinska županija
51LOPAR06246Primorsko-goranska županija
52LOVREĆ02437Splitsko-dalmatinska županija
53LUPOGLAV02461Istarska županija
54MAKARSKA02496Splitsko-dalmatinska županija
55MALI LOŠINJ02526Primorsko-goranska županija
56MARČANA02542Istarska županija
57MARINA02585Splitsko-dalmatinska županija
58MEDULIN02631Istarska županija
59METKOVIĆ02640Dubrovačko-neretvanska županija
60MILNA02674Splitsko-dalmatinska županija
61MOTOVUN02747Istarska županija
62MUĆ00876Splitsko-dalmatinska županija
63MURTER – KORNATI06173Šibensko-kninska županija
64NEREŽIŠĆA02801Splitsko-dalmatinska županija
65NIN02828Zadarska županija
66NOVALJA02887Ličko-senjska županija
67NOVIGRAD05371Istarska županija
68NOVIGRAD02917Zadarska županija
69OBROVAC02968Zadarska županija
70OKRUG05886Splitsko-dalmatinska županija
71OMIŠ03000Splitsko-dalmatinska županija
72OMIŠALJ03018Primorsko-goranska županija
73OPRTALJ03042Istarska županija
74OPUZEN03069Dubrovačko-neretvanska županija
75OREBIĆ03085Dubrovačko-neretvanska županija
76OTOK03140Splitsko-dalmatinska županija
77PAG03166Zadarska županija
78PAKOŠTANE03174Zadarska županija
79PAŠMAN03204Zadarska županija
80PAZIN03212Istarska županija
81PIROVAC05819Šibensko-kninska županija
82PLOČE03352Dubrovačko-neretvanska županija
83PODBABLJE03379Splitsko-dalmatinska županija
84PODGORA03395Splitsko-dalmatinska županija
85PODSTRANA03417Splitsko-dalmatinska županija
86POLAČA03441Zadarska županija
87POLIČNIK03450Zadarska županija
88POREČ03484Istarska županija
89POSEDARJE03492Zadarska županija
90POSTIRA03506Splitsko-dalmatinska županija
91POVLJANA05738Zadarska županija
92PRGOMET05894Splitsko-dalmatinska županija
93PRIMORSKI DOLAC05908Splitsko-dalmatinska županija
94PRIMOŠTEN03573Šibensko-kninska županija
95PROLOŽAC00884Splitsko-dalmatinska županija
96PROMINA02984Šibensko-kninska županija
97PUČIŠĆA03581Splitsko-dalmatinska županija
98PULA03590Istarska županija
99PUNAT03603Primorsko-goranska županija
100RAB03638Primorsko-goranska županija
101RAŠA03689Istarska županija
102RAŽANAC03719Zadarska županija
103ROGOZNICA05827Šibensko-kninska županija
104ROVINJ03743Istarska županija
105RUNOVIĆI05916Splitsko-dalmatinska županija
106RUŽIĆ03778Šibensko-kninska županija
107SALI03794Zadarska županija
108SEGET03824Splitsko-dalmatinska županija
109SELCA03832Splitsko-dalmatinska županija
110SINJ03891Splitsko-dalmatinska županija
111SKRADIN03948Šibensko-kninska županija
112SOLIN04065Splitsko-dalmatinska županija
113SPLIT04090Splitsko-dalmatinska županija
114STANKOVCI04111Zadarska županija
115STON04197Dubrovačko-neretvanska županija
116SUKOŠAN04251Zadarska županija
117SUPETAR04278Splitsko-dalmatinska županija
118SUTIVAN05924Splitsko-dalmatinska županija
119SVETA NEDELJA04324Istarska županija
120SVETI FILIP I JAKOV04286Zadarska županija
121SVETI PETAR U ŠUMI04332Istarska županija
122SVETVINČENAT04359Istarska županija
123ŠESTANOVAC04430Splitsko-dalmatinska županija
124ŠIBENIK04448Šibensko-kninska županija
125ŠKABRNJA04456Zadarska županija
126ŠOLTA04472Splitsko-dalmatinska županija
127TAR-VABRIGA06319Istarska županija
128TINJAN04537Istarska županija
129TISNO04545Šibensko-kninska županija
130TRIBUNJ06262Šibensko-kninska županija
131TRILJ04600Splitsko-dalmatinska županija
132TROGIR04634Splitsko-dalmatinska županija
133TRPANJ06017Dubrovačko-neretvanska županija
134TUČEPI05932Splitsko-dalmatinska županija
135UNEŠIĆ04693Šibensko-kninska županija
136VIR04898Zadarska županija
137VIS04928Splitsko-dalmatinska županija
138VIŽNJAN04979Istarska županija
139VODICE05002Šibensko-kninska županija
140VODNJAN05029Istarska županija
141VRBNIK05070Primorsko-goranska županija
142VRGORAC05118Splitsko-dalmatinska županija
143VRSI06254Zadarska županija
144ZADAR05207Zadarska županija
145ZADVARJE05959Splitsko-dalmatinska županija
146ZAGVOZD05223Splitsko-dalmatinska županija
147ZAŽABLJE05231Dubrovačko-neretvanska županija
148ZEMUNIK DONJI05258Zadarska županija
149ZMIJAVCI05282Splitsko-dalmatinska županija
150ŽMINJ05312Istarska županijaBrdsko-planinska regija – košnja
od 20. srpnja do 15. rujna

RBNaziv općine/gradaMBNaziv županije
1BAKAR00043Primorsko-goranska županija
2BAŠKA VODA00094Splitsko-dalmatinska županija
3BEDNJA00124Varaždinska županija
4BOSILJEVO00302Karlovačka županija
5BRESTOVAC00353Požeško-slavonska županija
6BRINJE00370Ličko-senjska županija
7BROD MORAVICE00388Primorsko-goranska županija
8BUDINŠČINA00418Krapinsko-zagorska županija
9CERNIK00469Brodsko-posavska županija
10CESTICA00485Varaždinska županija
11CETINGRAD00493Karlovačka županija
12CIVLJANE00515Šibensko-kninska županija
13ČABAR00558Primorsko-goranska županija
14ČAGLIN00582Požeško-slavonska županija
15ČAVLE00612Primorsko-goranska županija
16DELNICE00698Primorsko-goranska županija
17DESINIĆ00701Krapinsko-zagorska županija
18DONJA STUBICA00795Krapinsko-zagorska županija
19DONJA VOĆA00809Varaždinska županija
20DONJI KUKURUZARI00833Sisačko-moslavačka županija
21DONJI LAPAC00841Ličko-senjska županija
22DVOR01023Sisačko-moslavačka županija
23ĐULOVAC01058Bjelovarsko-bilogorska županija
24ĐURMANEC01082Krapinsko-zagorska županija
25FUŽINE01171Primorsko-goranska županija
26GORNJA STUBICA01252Krapinsko-zagorska županija
27GORNJI MIHALJEVEC06041Međimurska županija
28GOSPIĆ01309Ličko-senjska županija
29GRAČAC01317Zadarska županija
30HRAŠĆINA01465Krapinsko-zagorska županija
31HRVACE01481Splitsko-dalmatinska županija
32HUM NA SUTLI01520Krapinsko-zagorska županija
33IVANEC01562Varaždinska županija
34JELENJE01708Primorsko-goranska županija
35JESENJE05525Krapinsko-zagorska županija
36JOSIPDOL01724Karlovačka županija
37KALNIK05606Koprivničko-križevačka županija
38KAPTOL01775Požeško-slavonska županija
39KARLOBAG01783Ličko-senjska županija
40KIJEVO01830Šibensko-kninska županija
41KLANA01864Primorsko-goranska županija
42KLANJEC01872Krapinsko-zagorska županija
43KLENOVNIK01899Varaždinska županija
44KNIN01961Šibensko-kninska županija
45KRAPINA02119Krapinsko-zagorska županija
46KUMROVEC05533Krapinsko-zagorska županija
47KUTJEVO02216Požeško-slavonska županija
48LANIŠĆE02232Istarska županija
49LEPOGLAVA02291Varaždinska županija
50LOBOR02364Krapinsko-zagorska županija
51LOKVE02372Primorsko-goranska županija
52LOVINAC02402Ličko-senjska županija
53LOVRAN02429Primorsko-goranska županija
54LJUBEŠĆICA02470Varaždinska županija
55MARIJA BISTRICA02569Krapinsko-zagorska županija
56MARUŠEVEC02607Varaždinska županija
57MATULJI02615Primorsko-goranska županija
58MIHOVLJAN02658Krapinsko-zagorska županija
59MOŠĆENIČKA DRAGA02739Primorsko-goranska županija
60MRKOPALJ02755Primorsko-goranska županija
61NOVI GOLUBOVEC05541Krapinsko-zagorska županija
62NOVI MAROF02895Varaždinska županija
63NOVI VINODOLSKI02909Primorsko-goranska županija
64OGULIN02976Karlovačka županija
65OKUČANI02992Brodsko-posavska županija
66OPATIJA03026Primorsko-goranska županija
67ORAHOVICA03077Virovitičko-podravska županija
68OTOČAC03131Ličko-senjska županija
69OZALJ03158Karlovačka županija
70PAKRAC03182Požeško-slavonska županija
71PERUŠIĆ03239Ličko-senjska županija
72PETROVSKO03298Krapinsko-zagorska županija
73PLAŠKI03336Karlovačka županija
74PLITVIČKA JEZERA04553Ličko-senjska županija
75POŽEGA03514Požeško-slavonska županija
76PREGRADA03522Krapinsko-zagorska županija
77RADOBOJ03646Krapinsko-zagorska županija
78RAKOVICA03654Karlovačka županija
79RASINJA03662Koprivničko-križevačka županija
80RAVNA GORA03697Primorsko-goranska županija
81SABORSKO03786Karlovačka županija
82SAMOBOR03808Zagrebačka županija
83SELNICA03859Međimurska županija
84SENJ03875Ličko-senjska županija
85SIRAČ03905Bjelovarsko-bilogorska županija
86SLUNJ04006Karlovačka županija
87SOKOLOVAC04057Koprivničko-križevačka županija
88STARIGRAD04162Zadarska županija
89STUBIČKE TOPLICE04227Krapinsko-zagorska županija
90SVETI ILIJA04260Varaždinska županija
91SVETI JURAJ NA BREGU04405Međimurska županija
92ŠTRIGOVA04529Međimurska županija
93TOUNJ05576Karlovačka županija
94UDBINA04677Ličko-senjska županija
95VARAŽDINSKE TOPLICE04731Varaždinska županija
96VELIKA04758Požeško-slavonska županija
97VINICA04863Varaždinska županija
98VINODOLSKA OPĆINA04880Primorsko-goranska županija
99VIŠKOVO04952Primorsko-goranska županija
100VOĆIN04995Virovitičko-podravska županija
101VRBOVSKO05096Primorsko-goranska županija
102VRHOVINE05126Ličko-senjska županija
103VRLIKA05134Splitsko-dalmatinska županija
104ZAGORSKA SELA05215Krapinsko-zagorska županija
105ZLATAR05266Krapinsko-zagorska županija
106ŽUMBERAK05401Zagrebačka županija


Kontinentalna nizinska regija – košnja
od 1. kolovoza do 15. rujna

RBNaziv općine/gradaMBNaziv županije
1BARILOVIĆ00078Karlovačka županija
2BEBRINA00108Brodsko-posavska županija
3BEDEKOVČINA00116Krapinsko-zagorska županija
4BEDENICA05509Zagrebačka županija
5BELICA00159Međimurska županija
6BELIŠĆE00167Osječko-baranjska županija
7BERETINEC00191Varaždinska županija
8BILJE00213Osječko-baranjska županija
9BISTRA05479Zagrebačka županija
10BIZOVAC00230Osječko-baranjska županija
11BJELOVAR00248Bjelovarsko-bilogorska županija
12BOGDANOVCI00264Vukovarsko-srijemska županija
13BRCKOVLJANI00337Zagrebačka županija
14BRDOVEC00345Zagrebačka županija
15BREZNICA01511Varaždinska županija
16BREZNIČKI HUM00361Varaždinska županija
17BRODSKI STUPNIK00396Brodsko-posavska županija
18BUKOVLJE05673Brodsko-posavska županija
19CERNA00442Vukovarsko-srijemska županija
20CRNAC00540Virovitičko-podravska županija
21ČAČINCI00566Virovitičko-podravska županija
22ČAĐAVICA00574Virovitičko-podravska županija
23ČAKOVEC00604Međimurska županija
24ČAZMA00639Bjelovarsko-bilogorska županija
25ČEPIN00655Osječko-baranjska županija
26DARDA00663Osječko-baranjska županija
27DARUVAR00671Bjelovarsko-bilogorska županija
28DAVOR00680Brodsko-posavska županija
29DEKANOVEC00710Međimurska županija
30DEŽANOVAC06033Bjelovarsko-bilogorska županija
31DOMAŠINEC00752Međimurska županija
32DONJA DUBRAVA00787Međimurska županija
33DONJA MOTIČINA05762Osječko-baranjska županija
34DONJI ANDRIJEVCI00817Brodsko-posavska županija
35DONJI KRALJEVEC00825Međimurska županija
36DONJI MIHOLJAC00868Osječko-baranjska županija
37DRAGALIĆ00914Brodsko-posavska županija
38DRAGANIĆ05681Karlovačka županija
39DRAŽ00906Osječko-baranjska županija
40DRENJE00949Osječko-baranjska županija
41DRNJE00965Koprivničko-križevačka županija
42DUBRAVA00973Zagrebačka županija
43DUBRAVICA05495Zagrebačka županija
44DUGA RESA00990Karlovačka županija
45DUGO SELO01015Zagrebačka županija
46ĐAKOVO01031Osječko-baranjska županija
47ĐELEKOVEC01040Koprivničko-križevačka županija
48ĐURĐENOVAC01066Osječko-baranjska županija
49ĐURĐEVAC01074Koprivničko-križevačka županija
50FERIČANCI01163Osječko-baranjska županija
51GARČIN01180Brodsko-posavska županija
52GAREŠNICA01198Bjelovarsko-bilogorska županija
53GLINA01210Sisačko-moslavačka županija
54GOLA01228Koprivničko-križevačka županija
55GORNJA RIJEKA06181Koprivničko-križevačka županija
56GORNJI BOGIĆEVCI01279Brodsko-posavska županija
57GORNJI KNEGINEC01295Varaždinska županija
58GRAD ZAGREB01333Grad Zagreb
59GRADEC01350Zagrebačka županija
60GRUBIŠNO POLJE01392Bjelovarsko-bilogorska županija
61GVOZD05100Sisačko-moslavačka županija
62HERCEGOVAC01449Bjelovarsko-bilogorska županija
63HLEBINE01457Koprivničko-križevačka županija
64HRVATSKA DUBICA01490Sisačko-moslavačka županija
65HRVATSKA KOSTAJNICA01503Sisačko-moslavačka županija
66ILOK01546Vukovarsko-srijemska županija
67IVANIĆ-GRAD01589Zagrebačka županija
68IVANSKA01619Bjelovarsko-bilogorska županija
69JAGODNJAK06092Osječko-baranjska županija
70JAKOVLJE01643Zagrebačka županija
71JAKŠIĆ01635Požeško-slavonska županija
72JALŽABET01651Varaždinska županija
73JASENOVAC01686Sisačko-moslavačka županija
74JASTREBARSKO01694Zagrebačka županija
75KALINOVAC05592Koprivničko-križevačka županija
76KAPELA01767Bjelovarsko-bilogorska županija
77KARLOVAC01791Karlovačka županija
78KLAKAR01856Brodsko-posavska županija
79KLINČA SELA01902Zagrebačka županija
80KLOŠTAR IVANIĆ01937Zagrebačka županija
81KLOŠTAR PODRAVSKI01945Koprivničko-križevačka županija
82KNEŽEVI VINOGRADI01953Osječko-baranjska županija
83KONČANICA01996Bjelovarsko-bilogorska županija
84KONJŠČINA02003Krapinsko-zagorska županija
85KOPRIVNICA02054Koprivničko-križevačka županija
86KOPRIVNIČKI BREGI02020Koprivničko-križevačka županija
87KOPRIVNIČKI IVANEC02038Koprivničko-križevačka županija
88KOŠKA02011Osječko-baranjska županija
89KOTORIBA02062Međimurska županija
90KRALJEVEC NA SUTLI02089Krapinsko-zagorska županija
91KRAPINSKE TOPLICE05339Krapinsko-zagorska županija
92KRAŠIĆ02127Zagrebačka županija
93KRAVARSKO05452Zagrebačka županija
94KRIŽ02135Zagrebačka županija
95KRIŽEVCI02143Koprivničko-križevačka županija
96KRNJAK02160Karlovačka županija
97KUTINA02208Sisačko-moslavačka županija
98LASINJA02259Karlovačka županija
99LEGRAD02275Koprivničko-križevačka županija
100LEKENIK02283Sisačko-moslavačka županija
101LEVANJSKA VAROŠ02305Osječko-baranjska županija
102LIPIK02313Požeško-slavonska županija
103LIPOVLJANI02321Sisačko-moslavačka županija
104LOVAS02399Vukovarsko-srijemska županija
105LUDBREG02445Varaždinska županija
106LUKA05487Zagrebačka županija
107MAČE02488Krapinsko-zagorska županija
108MAGADENOVAC05789Osječko-baranjska županija
109MAJUR05550Sisačko-moslavačka županija
110MALA SUBOTICA02500Međimurska županija
111MALI BUKOVEC02518Varaždinska županija
112MARIJA GORICA05398Zagrebačka županija
113MARIJANCI02577Osječko-baranjska županija
114MARKUŠICA06106Vukovarsko-srijemska županija
115MARTIJANEC00850Varaždinska županija
116MARTINSKA VES02593Sisačko-moslavačka županija
117MIKLEUŠ02666Virovitičko-podravska županija
118MOLVE02704Koprivničko-križevačka županija
119MURSKO SREDIŠĆE02763Međimurska županija
120NAŠICE02780Osječko-baranjska županija
121NEDELIŠĆE02798Međimurska županija
122NETRETIĆ02810Karlovačka županija
123NOVA BUKOVICA02836Virovitičko-podravska županija
124NOVA GRADIŠKA02844Brodsko-posavska županija
125NOVA KAPELA02852Brodsko-posavska županija
126NOVA RAČA02879Bjelovarsko-bilogorska županija
127NOVIGRAD PODRAVSKI02925Koprivničko-križevačka županija
128NOVO VIRJE05614Koprivničko-križevačka županija
129NOVSKA02933Sisačko-moslavačka županija
130NUŠTAR02941Vukovarsko-srijemska županija
131OPRISAVCI05649Brodsko-posavska županija
132OREHOVICA04499Međimurska županija
133ORIOVAC03034Brodsko-posavska županija
134ORLE06050Zagrebačka županija
135OROSLAVJE03093Krapinsko-zagorska županija
136OSIJEK05428Osječko-baranjska županija
137OTOK03115Vukovarsko-srijemska županija
138PETERANEC03123Koprivničko-križevačka županija
139PETLOVAC04502Osječko-baranjska županija
140PETRINJA05355Sisačko-moslavačka županija
141PISAROVINA03247Zagrebačka županija
142PITOMAČA03255Virovitičko-podravska županija
143PLETERNICA03280Požeško-slavonska županija
144PODCRKAVLJE03310Brodsko-posavska županija
145PODGORAČ03328Osječko-baranjska županija
146PODRAVSKA MOSLAVINA03344Osječko-baranjska županija
147PODRAVSKE SESVETE03387Koprivničko-križevačka županija
148PODTUREN03409Međimurska županija
149POKUPSKO02712Zagrebačka županija
150POPOVAC06165Osječko-baranjska županija
151POPOVAČA03425Sisačko-moslavačka županija
152PRESEKA05444Zagrebačka županija
153PRIBISLAVEC03476Međimurska županija
154PRIVLAKA03468Vukovarsko-srijemska županija
155PUŠĆA03565Zagrebačka županija
156RAKOVEC06203Zagrebačka županija
157REŠETARI05835Brodsko-posavska županija
158ROVIŠĆE03620Bjelovarsko-bilogorska županija
159RUGVICA05363Zagrebačka županija
160SATNICA ĐAKOVAČKA03727Osječko-baranjska županija
161SEVERIN03751Bjelovarsko-bilogorska županija
162SIBINJ03760Brodsko-posavska županija
163SISAK03816Sisačko-moslavačka županija
164SLATINA05622Virovitičko-podravska županija
165SLAVONSKI BROD03883Brodsko-posavska županija
166SOPJE03913Virovitičko-podravska županija
167STARA GRADIŠKA03956Brodsko-posavska županija
168STARI JANKOVCI03964Vukovarsko-srijemska županija
169STARI MIKANOVCI04073Vukovarsko-srijemska županija
170STARO PETROVO SELO04120Brodsko-posavska županija
171STRAHONINEC04146Međimurska županija
172SUHOPOLJE04154Virovitičko-podravska županija
173SUNJA04189Sisačko-moslavačka županija
174SVETA NEDELJA06068Zagrebačka županija
175SVETI ĐURĐ04243Varaždinska županija
176SVETI IVAN ZELINA04367Zagrebačka županija
177SVETI IVAN ŽABNO04375Koprivničko-križevačka županija
178SVETI KRIŽ ZAČRETJE04383Krapinsko-zagorska županija
179SVETI MARTIN NA MURI04391Međimurska županija
180SVETI PETAR OREHOVEC04294Koprivničko-križevačka županija
181ŠANDROVAC04308Bjelovarsko-bilogorska županija
182ŠENKOVEC04413Međimurska županija
183ŠODOLOVCI04421Osječko-baranjska županija
184ŠPIŠIĆ BUKOVICA06084Virovitičko-podravska županija
185ŠTEFANJE06149Bjelovarsko-bilogorska županija
186ŠTITAR06289Vukovarsko-srijemska županija
187TOPUSKO04570Sisačko-moslavačka županija
188TORDINCI04588Vukovarsko-srijemska županija
189TRNAVA04618Osječko-baranjska županija
190TRNOVEC BARTOLOVEČKI04626Varaždinska županija
191TRPINJA04642Vukovarsko-srijemska županija
192TUHELJ04669Krapinsko-zagorska županija
193VALPOVO04715Osječko-baranjska županija
194VARAŽDIN04723Varaždinska županija
195VELIKA GORICA05410Zagrebačka županija
196VELIKA KOPANICA04766Brodsko-posavska županija
197VELIKA LUDINA04774Sisačko-moslavačka županija
198VELIKA PISANICA04782Bjelovarsko-bilogorska županija
199VELIKA TRNOVITICA05657Bjelovarsko-bilogorska županija
200VELIKI BUKOVEC05584Varaždinska županija
201VELIKI GRĐEVAC04804Bjelovarsko-bilogorska županija
202VELIKO TRGOVIŠĆE04812Krapinsko-zagorska županija
203VELIKO TROJSTVO04839Bjelovarsko-bilogorska županija
204VIDOVEC04847Varaždinska županija
205VILJEVO04855Osječko-baranjska županija
206VINKOVCI04871Vukovarsko-srijemska županija
207VIRJE04901Koprivničko-križevačka županija
208VIROVITICA04910Virovitičko-podravska županija
209VISOKO04936Varaždinska županija
210VLADISLAVCI05797Osječko-baranjska županija
211VOĐINCI05843Vukovarsko-srijemska županija
212VOJNIĆ05037Karlovačka županija
213VRATIŠINEC05045Međimurska županija
214VRBJE05061Brodsko-posavska županija
215VRBOVEC05088Zagrebačka županija
216ZABOK05193Krapinsko-zagorska županija
217ZAPREŠIĆ05436Zagrebačka županija
218ZDENCI05240Virovitičko-podravska županija
219ZLATAR BISTRICA05274Krapinsko-zagorska županija
220ZRINSKI TOPOLOVAC05665Bjelovarsko-bilogorska županija
221ŽAKANJE05304Karlovačka županijaTablica 2. Popis područja ekološke mreže RH na kojima je cilj očuvanje ptice kosac (Crex crex)

KOD*NAZIV PODRUČJA
HR1000029Cetina
HR1000004Donja Posavina
HR1000019Gorski kotar i sjeverna Lika
HR1000021Lička krška polja
HR1000020NP Plitvička jezera**
HR1000040Papuk
HR1000001Pokupski bazen
HR1000003Turopolje
HR1000018Učka i Ćićarija
HR1000022Velebit

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/2013 i 105/2015)

** osim poljoprivrednih površina koje su u ARKOD sustavu označene kao prihvatljive površine za provođenje mjere za zaštitu leptira (operacija 10.1.5. i operacija 70.02.02.)

Tablica 3. Popis područja ekološke mreže RH na kojima su ciljevi očuvanje vrste leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius) (= Maculinea teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) (= Maculinea nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te su stanište močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon) (= Maculinea alcon alcon)

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/2013 i 105/2015)

** osim poljoprivrednih površina koje su u ARKOD sustavu označene kao prihvatljive površine za provođenje mjere za zaštitu ptice kosac (operacija 10.1.4. i operacija 70.02.01.)

KOD*NAZIV PODRUČJA
HR2001220Livade uz potok Injaticu
HR2001305Zvečevo
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera**
HR2001409Livade uz Bednju II

KOD*NAZIV PODRUČJA
HR2000672Zovje
HR2001346Međimurje
HR2001347Donje Međimurje

KOD*NAZIV PODRUČJA
HR2000368Peteranec
HR2000672Zovje
HR2001346Međimurje
HR2001347Donje Međimurje
HR2001409Livade uz Bednju II

KOD*NAZIV PODRUČJA
HR2000544Vlažne livade uz potok Malinska
HR2000619Mirna i šire područje Butonige
HR2000545Vlažne livade kod Marušića
HR2000546Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)
HR2000543Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)
HR2001015Pregon

Tablica 4. Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi (na osnovi 10 kg) za uspostavu cvjetnog pojasa u jesenskom roku sjetve

PorodicaLatinski naziv biljne vrsteHrvatski naziv
biljne vrste
Razdoblje cvatnjeKoličina (kg)
BoraginaceaePhacelia tanacetifoliafacelijaod svibnja do lipnja1,0
BrassicaceaeSinapis albabijela gorušicaod lipnja do kolovoza0,5
FabaceaeMedicago sativalucernaod lipnja do rujna1,0
Onobrychis viciifoliaesparzetaod lipnja do kolovoza2,5
Trifolium incarnatuminkarnatkaod svibnja do lipnja1,0
Trifolium pratensecrvena djetelinaod svibnja do rujna2,0
Trifolium repensbijela djetelinaod svibnja do rujna0,5
Vicia villosaozima grahoricaod lipnja do rujna1,5

Tablica 4.a Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi (na osnovi 10 kg) za uspostavu cvjetnog pojasa u proljetnom roku sjetve

PorodicaLatinski naziv biljne vrsteHrvatski naziv biljne vrsteRazdoblje cvatnjeKoličina (kg)
AsteraceaeHeliantus annuussuncokretod srpnja do kolovoza0,5
BoraginaceaePhacelia tanacetifoliafacelijaod svibnja do lipnja1,0
BrassicaceaeSinapis albabijela
gorušica
od lipnja do kolovoza0,5
FabaceaeLotus corniculatusmiljkitaod lipnja do kolovoza1,0
Onobrychis viciifoliaesparzetaod lipnja do kolovoza1,5
Trifolium incarnatuminkarnatkaod svibnja do lipnja1,0
Trifolium pratensecrvena djetelinaod svibnja do rujna2,0
Trifolium repensbijela
djetelina
od svibnja do rujna1,0
PolygonaceaeFagopyrum esculentumheljdaod 15. svibnja do lipnja1,5


Tablica 4.b Popis biljnih vrsta i udjela sjemena u smjesi za uspostavu travnog pojasa

PorodicaLatinski naziv biljne vrsteHrvatski naziv biljne vrsteUdio
PoaceaeDactylis glomerataKlupčasta oštrica30 %
Festuca arundinaceaVlasulja trstikasta15 %
Festuca pratensisVlasulja livadna25 %
Festuca rubraVlasulja nacrvena18 %
Phleum pratenseMačji repak10 %
Deschampsia caespitosaOštrica busolika2 % (vlažna tla)
Lolium multiflorumTalijanski ljulj2 % (suha tla)

Tablica 5. Popis ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja uz navedenu dob kada IZP životinja postaje spolno zrela

VrstaPasminaSpolna zrelost u mjesecima
GovedaBuša8
Istarsko govedo8
Slavonsko srijemski podolac8
SvinjeCrna slavonska6
Turopoljska6
Banijska šara7
OvceIstarska ovca8
Creska ovca9
Krčka ovca9
Paška ovca7
Dubrovačka ruda7
Lička pramenka7
Dalmatinska pramenka7
Cigaja8
Rapska ovca8
KozeHrvatska šarena koza7
Hrvatska bijela koza7
Istarska koza6
PeradZagorski puran9
Kokoš hrvatica5
KonjiHrvatski hladnokrvnjak12
Hrvatski posavac12
Međimurski konj12
Lipicanac12
MagarciIstarski magarac12
Primorsko-dinarski magarac12
Sjeverno-jadranski magarac12


Tablica 6. Iznosi potpore

Kod
operacije/
Intervencije
Naziv operacije/IntervencijeIznos
€/ha*
M10.1.1.Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture141,00
M10.1.2.Zatravnjivanje trajnih nasada356,92
M10.1.3Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
Kontinentalna nizinska regija361,00
Brdsko planinska regija255,00
Mediteranska regija113,00
M10.1.4.Pilot-mjera za zaštitu kosca (Crex crex)254,00
70.02.01Zaštita ptice kosca254,00
M10.1.5.Pilot-mjera za zaštitu leptira
Močvarni okaš338,00
Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac277,00
70.02.02Zaštita leptira na trajnim travnjacima
Močvarni okaš338,00
Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac277,00
M10.1.6Uspostava poljskih traka
Uspostava cvjetnih traka/ha cvjetne trake985,74
Uspostava travnih traka /ha travne trake898,59
70.02.03.Uspostava poljskih traka
70.02.03.01.Uspostava cvjetne trake985,74
70.02.03.02.Uspostava travne trake898,59
M10.1.7.Održavanje ekstenzivnih voćnjaka450,00
70.08.01.Održavanje ekstenzivnih voćnjaka450,00
M10.1.8.Održavanje ekstenzivnih maslinika804,00
70.08.02.Očuvanje ekstenzivnih maslinika804,00
M10.1.10Održavanje suhozida0,74**
70.07.01.Očuvanje suhozida0,74
M10.1.11Održavanje živica0,36**
70.07.02.Očuvanje živica0,36
M10.1.12.Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki293,00
70.01.01Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki293,00
M10.1.13.Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima359,73
70.01.02Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima359,73
M10.1.14.Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima239,87
M10.1.15.Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima563,23
M10.1.16.Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada373,33
70.01.03.Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada373,33
M11.1.Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
Oranične kulture347,78
Višegodišnji nasadi:
– lijeska750,74
– orah461,36
– ostalo868,18
Povrće576,94
Trajni travnjaci309,94
M11.2.Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
Oranične kulture289,82
Višegodišnji nasadi:
– lijeska625,62
– orah384,47
– ostalo723,48
Povrće480,78
Trajni travnjaci258,28
70.04.Ekološki uzgoj (Prijelaz/Održavanje)
Višegodišnji nasadi:
– orah i lijeska516
– masline i vinova loza754
– ostale voćne vrste1.074
Oranice235
Povrće480
Trajni travnjaci157
71.01.01.Plaćanja u gorsko-planinskim područjima – GPP190,00
71.01.02.Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO132,00
71.01.03.Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO79,00


* Kod operacije M10.1.6. i 70.02.03. iznos se odnosi na hektar uspostavljene cvjetne/travne trake

** Kod operacija M10.1.10. i M10.1.11. te 70.07.01. i 70.07.02. iznos se odnosi na metar dužni suhozida ili živice

Kod operacije/IntervencijeNaziv operacije/IntervencijeIznos
€/UG
M10.1.9./70.03.Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja/ Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja
Buša397, 33
Istarsko govedo445,08
Slavonsko-srijemski podolac430,14
Crna slavonska svinja267,69
Turopoljska svinja289,03
Banijska šara svinja269,34
Istarska ovca170,15
Creska ovca233,06
Krčka ovca228,85
Paška ovca219,51
Dubrovačka ruda264,25
Lička pramenka250,43
Dalmatinska pramenka224,71
Cigaja209,16
Rapska ovca258,02
Hrvatska šarena koza228,66
Hrvatska bijela koza216,62
Istarska koza212,58
Zagorski puran371,11
Kokoš hrvatica370,76
Hrvatski hladnokrvnjak396,32
Hrvatski posavac404,98
Međimurski konj502,04
Lipicanac387,11
Istarski magarac304,97
Primorsko-dinarski magarac230,95
Sjevernojadranski magarac275,97


Tablica 6.a Iznosi potpore za Intervenciju 70.06.

Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu
KategorijaPodručje
dobrobiti
ZahtjevIznos €/UG
MLIJEČNE KRAVEPoboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA, moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju mliječne krave
Kontrola plijesni i toksina4,93
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %57,16
Obogaćivanje ležišta128,37
Pristup na
otvoreno
Držanje na ispaši34,06
Ispust52,10
RASPLODNE JUNICEPoboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA, moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju rasplodne junice
Kontrola plijesni i toksina4,93
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %33,48
Obogaćivanje ležišta155,96
Pristup na
otvoreno
Držanje na ispaši55,89
Ispust64,20
JUNADPoboljšana hranidba mora se kombinirati s najmanje jednim zahtjevom za Poboljšane uvjete smještajaPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju junad
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %36,21
Obogaćivanje ležišta150,61
TELADPoboljšana hranidba -mora se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju telad
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 %17,05
Obogaćivanje ležišta46,51
Pristup na
otvoreno
Telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom112,95
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu
KategorijaPodručje dobrobitiZahtjevIznos €/UG
ODBIJENA PRASADPoboljšana skrb – Korisnik ostvaruje potporu ako kombinira ovaj zahtjev s područjem dobrobiti Poboljšani uvjeti smještajaSprječavanje oštećivanja repova20,77
Poboljšani uvjeti smještaja – Korisnik ostvaruje potporu ako ispuni oba zahtjevaPovećanje podne površine za 15 %24,12
Obogaćivanje ležišta39,07
KRMAČE I NAZIMICEPoboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA, moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšanu skrb ili Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju krmače i nazimice
Kontrola plijesni i mikotoksina19,74
Poboljšana skrbPoboljšani uvjeti prasenja29,54
Poboljšana skrb u prasilištu30,32
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka46,04
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode22,44
Poboljšani uvjeti smještaja – Zahtjev Povećanje podne površine za 15% mora se kombinirati s jednim od zahtjeva za smanjenje toplinskog stresa ili zahtjevom za obogaćivanje ležištaPovećanje podne površine za 15 %84,18
Obogaćivanje ležišta54,00
Pristup na otvorenoPristup ispustu84,66
SVINJE ZA TOVPoboljšana skrb – Korisnik ostvaruje potporu ako kombinira ovaj zahtjev s područjem dobrobiti Poboljšani uvjeti smještajaSprječavanje oštećivanja repova6,09
Poboljšani uvjeti smještaja – Korisnik ostvaruje potporu ako ispuni oba zahtjevaPovećanje podne površine za 15 %12,77
Obogaćivanje ležišta40,50
Pristup na otvorenoPristup ispustu23,16
Plaćanje za dobrobit životinja u peradarstvu
KategorijaPodručje dobrobitiZahtjevIznos €/UG
BROJLERIPoboljšana skrbPoboljšana skrb za jednodnevne piliće1,30
Poboljšani uvjeti smještajaSmanjena gustoća naseljenosti19,94
NESILICEPoboljšana skrb – mora se kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještajaZabranjeno skraćivanje kljunova23,13
Poboljšani uvjeti smještaja-može se odabrati samo jedan zahtjevPovećanje podne površine za 10 %40,44
Smanjena gustoća naseljenosti
Smanjen broj nesilica po gnijezdu
Dodatne prečke0,32
PURANIPoboljšana skrbPoboljšana skrb za jednodnevne puriće0,69
Poboljšani uvjeti smještajaSmanjena gustoća naseljenosti32,62
Pristup na otvorenoPovećanje površine ispusta7,75
Plaćanje za dobrobit životinja u kozarstvu
KategorijaPodručje dobrobitiZahtjevIznos €/UG
KOZEPoboljšana hranidba -mora se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju koze
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 % za koze u proizvodnji mlijeka134,95
Povećanje podne površine za 10 % za koze u proizvodnji mesa75,64
Pristup na
otvoreno
Držanje na ispaši79,30
Pristup ispustu40,76
Plaćanje za dobrobit životinja u ovčarstvu
KategorijaPodručje dobrobitiZahtjevIznos €/UG
OVCEPoboljšana hranidba -mora se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvorenoPlan hranidbe5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju ovce
Poboljšani uvjeti smještajaPovećanje podne površine za 10 % za ovce u proizvodnji mlijeka94,50
Povećanje podne površine za 10 % za ovce u proizvodnji mesa28,77
Pristup na
otvoreno
Držanje na ispaši79,30
Pristup ispustu40,76Tablica 7. Ugrožene izvorne i tradicijske voćne vrste

Br.VrstaSorta
1.JABUKA – Malus domestica Borkh.

SLAVONSKA SRČIKA, ZELENIKA, BAUMANOVA RENETA, BJELIČNIK, BOBOVEC, BOSKOP, BOŽIĆNICA, CAREVIĆ RUDOLF, FRANCUSKA KOŽARA, GRAVENSTEIN, JAMES GRIEVE, KANADA, KARDINAL, KRIVOPETELJKA, LIJEPOCVJETKA, LONDON PEPPING, MAŠANKA, ONTARIO, OVČJI NOS, RIMSKA LJEPOTICA, SIVA JESENSKA RENETA, SLAVA SVIJETA, ŠAMPANJKA, ZLATNA ZIMSKA PARMENKA, ANANAS RENETA, RIBSTON PEPPING, ZIMSKA BANANA, ADAMOVKA, MEĐIMURSKA KLOPČENKA, CRVENA JESENSKA REBRAČA, BIJELA ZIMSKA REBRAČA, ŠARLAMOVSKI, BATULENKA, CITRONKA, COX’S ORANGE PIPPIN, CRVENI ASTRAHAN, ENGLESKA KOŽARA, FUNTAČA, HERBERTOVA RENETA, IVANLIJA, JONATHAN, KANDIL SINAP, KOSMATICA, PARADIJA, PETROVKA SLASTICA, VOŠTENKA

»Ostale tradicionalne sorte cijepljenje na sjemenjake«

2.KRUŠKA – Pyrus communis L.

TEPKA, DRUAROVA, MARGARETA MARIJA, ZIMSKA PASTRVKA, LUBENIČARKA, BADNJARKA, CITRONKA, GALONKA, KRASANKA, LIJEPA LUJZA, MOŠTARICA ILI MOŠTENKA, PETROVKA, ROKOVICA, STRŠLJENKA

»Ostale tradicionalne sorte cijepljenje na sjemenjake«

3.TREŠNJA – Prunus avium L.DENISENOVA ŽUTA, DROGANOVA ŽUTA, VOLOVSKO SRCE OKIĆKA, ŠNAJDEROVA KASNA, KUTJEVAČKA CRNA, GOMILIČKA, STONSKA, TUGARKA, LOVRANSKA, MAJSKA RANA
4.ŠLJIVA – Prunus domestica L. i Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C. K. SchneidBISTRICA, GROF ALTAN RINGLO, VELIKI ZELENI RINGLO, ERSINGERSKA RANA, BIJELA SITNA, BIJELA KASNA MIRISAVA, BIJELICA, BIJELICA JAJARA, BRDAKLIJA, CERIĆANKA, DEBELJARA, KAMENJARA, MANDALENKA, MOTIČANKA, PASJARA, PINTARA, RUŽICA, TORGULJA BIJELA, TORGULJA PLAVA, TRNOVAČA, TURKINJA, VALPOVKA, TALIJANKA
5.DUNJA – Cydonia oblonga L.VRANSKA, LESKOVAČKA
6.BRESKVA – Prunus persica (L.) BatschVINOGRADARSKA BRESKVA
7.MARELICA – Prunus armeniaca L.MAĐARSKA NAJBOLJA, ČAČANSKO ZLATO, PRIRODNE SELEKCIJE
8.VIŠNJA – Prunus cerasus L.SELEKCIJE OBLAČINSKE, MARASKA
9.ORAH – Juglans regia L.
10.DUD – Morus sp.CRNI DUD (Morus nigra), CRVENI DUD (Morus rubra), BIJELI DUD (Morus alba)
11.MJEŠOVITI VOĆNJAK


Tablica 8. Umanjenja za kršenje obveza kod IAKS mjera ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

OpsegOzbiljnostTrajanjeUmanjenje za prvo kršenje %Umanjenje za prvo ponavljanje %Umanjenje za
drugo
ponavljanje %
Umanjenje za treće
ponavljanje %
Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo malaPopravljivo3927100
Trajno51545100
MalaPopravljivo51545100
Trajno103090100
SrednjaPopravljivo103090100
Trajno2060100100
VelikaPopravljivo3090100100
Trajno40100100100
Vrlo velikaPopravljivo50100100100
Trajno60100100100

Tablica 8.a Umanjenja za kršenja obveza kod IAKS mjera ruralnog razvoja iz Strateškog plana, osim za intervenciju 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja

OpsegOzbiljnostTrajanjeUmanjenje za prvo kršenje %Umanjenje za prvo ponavljanje %Umanjenje za drugo ponavljanje %Umanjenje za treće ponavljanje %
Na intervenciju/operacijuMalaPopravljivo153045100
SrednjaPopravljivo305090100
VelikaPopravljivo50100100100
Trajno100100100100
Na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo153045100
SrednjaPopravljivo305090100
VelikaPopravljivo50100100100
Trajno100100100100

Tablica 8.b Umanjenja za kršenja obveza za intervencije Eko shema

OpsegOzbiljnostTrajanjeUmanjenje za kršenje %
Na intervenciju/operacijuMalaPopravljivo15
SrednjaPopravljivo30
VelikaPopravljivo50
Trajno100
Na prijavljenu površinu ARKOD parceleMalaPopravljivo15
SrednjaPopravljivo30
VelikaPopravljivo50
Trajno100

Tablica 9. Kriteriji odabira za podmjeru 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

R.b.KriterijiBodovi
1.Doprinos očuvanju bioraznolikosti provedbom neke od ovih operacija: Očuvanje travnjaka velike prirode vrijednosti, Pilot-mjera za zaštitu kosca (Crex crex). Pilot-mjere za zaštitu leptira, Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinjaNajviše 20
Korisnik provodi operaciju Pilot-mjera za zaštitu kosca (Crex crex) ili Pilot-mjera za zaštitu leptira20
Korisnik provodi operaciju Očuvanje travnjaka velike prirode vrijednosti ili Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja10
2.Provedba mjere 10 na Natura 2000 područjuNajviše 10
Korisnik provodi više od 50 % ukupnih operacija iz M10 na NATURA 2000 području10
Korisnik provodi manje od 50 % ukupnih operacija iz M10 na NATURA 2000 području5
3.Provedba mjere 10 na području s prirodnim ili ostalim ograničenjima kako su definirana u M13Najviše 10
Korisnik provodi M10 na gorsko planinskom području10
Korisnik provodi M10 na području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili na području s posebnim ograničenjima5
MAKSIMALAN BROJ BODOVA40
PRAG PROLAZNOSTI15

Tablica 10. Autohtone ili udomaćene vrste grmlja i drveća

Hrvatski nazivLatinski naziv
Pasja ružaRosa canina
GrabCarpinus betulus
Crna bazgaSambucus nigra
DrijenakCornus mas
SvibovinaCornus sanguinea
TrninaPrunus spinosa
Divlja trešnjaPrunus avium
SremzaPrunus padus
Crveni glogCrategus monogyna
Bijeli glogCrategus oxyacantha
Obična kurikaEuonymus europea
MukinjaSorbus aria
JarebikaSorbus aucuparia
Crvena kozja krvLonicera xylosteum

Tablica 11. Moguće kombinacije operacija unutar M10

OPERACIJA

M

10.1.1.

M

10.1.2.

M

10.1.3.

M

10.1.4.

M

10.1.5.

M

10.1.6.

M

10.1.7.

M

10.1.8.

M

10.1.10.

M

10.1.11.

M

10.1.12.

M

10.1.13.

M

10.1.14.

M

10.1.15.

M

10.1.16.

M10.1.1.DA (1)

DA

(2)

DA

(3)

M10.1.2.DA (10)

DA

(11)

M10.1.3.DA (14)

DA

(15)

M10.1.4.DA (16)

DA

(17)

M10.1.5.DA (20)

DA

(21)

M10.1.6.
M10.1.7.DA (28)

DA

(29)

M10.1.8.DA (30)

DA

(31)

M10.1.10.
M10.1.11.
M10.1.12.DA (48)DA (49)DA (50)

DA

(51)

DA

(52)

DA

(53)

DA

(54)

M10.1.13.DA (57)DA (58)DA (59)

DA

(60)

DA

(61)

DA

(62)

M10.1.14.

DA

(65)

DA

(66)

M10.1.15.DA (69)DA (70)DA (71)

DA

(72)

M10.1.16.DA (75)

Tablica 11.a Iznosi potpore za kombinacije unutar M10

Kombinacija br. 1

141,00 €/ha + 985,74 €/ha cvjetne trake

141,00 €/ha + 898,59 €/ha travne trake

Kombinacija br. 2

141,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 3

141,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 10

356,92 €/ha + 0,74 €/ha suhozida

Kombinacija br. 11

356,92 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 14

Kontinentalna nizinska regija 361,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Brdsko-planinska regija 255,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Mediteranska regija 113,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 15

Kontinentalna nizinska regija 361,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Brdsko-planinska regija 255,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Mediteranska regija 113,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 16

254,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 17

254,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 20

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 0,74 €/m suhozida

Kombinacija br. 21

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 0,36 €/m živice

Kombinacija br. 28

0,74 €/m suhozida + 450,00 €/ha

Kombinacija br. 29

0,36 €/m živice + 450,00 €/ha

Kombinacija br. 30

0,74 €/m suhozida + 804,00 €/ha

Kombinacija br. 31

0,36 €/m živice + 804,00 €/ha

Kombinacija br. 48

356,92 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 49

450,00 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 50

804,00 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 51

359,73 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 52

239,87 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 53

563,23 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 54

373,33 €/ha + 293,00 €/ha

Kombinacija br. 57

356,92 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 58

450,00 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 59

804,00 €/ha + 359,73 €/ha

Kombinacija br. 60

359,73 €/ha + 239,87 €/ha

Kombinacija br. 61

359,73 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 62

359,73 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 65

239,87 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 66

239,87 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 69

356,92 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 70

450,00 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 71

804,00 €/ha + 563,23 €/ha

Kombinacija br. 72

563,23 €/ha + 373,33 €/ha

Kombinacija br. 75

356,92 €/ha + 373,33 €/haTablica 12. Moguće kombinacije između M10 i M11

OPERACIJA

PODMJERA 11.1.

Oranice

PODMJERA 11.1.

Povrće

PODMJERA 11.1.

Višegodišnji nasadi

PODMJERA 11.1.

Trajni
travnjaci

PODMJERA 11.2.

Oranice

PODMJERA 11.2.

Povrće

PODMJERA 11.2.

Višegodišnji nasadi

PODMJERA 11.2.

Trajni travnjaci

OPERACIJA 10.1.1.DA (4)DA (6)DA (5)DA (7)
OPERACIJA 10.1.2.DA (8)DA(9)
OPERACIJA 10.1.3.DA (12)DA (13)
OPERACIJA 10.1.4.DA (18)DA (19)
OPERACIJA 10.1.5.DA (22)DA (23)
OPERACIJA 10.1.6.DA (24)


DA (26)

DA (25)DA (27)
OPERACIJA 10.1.7.
OPERACIJA 10.1.8.
OPERACIJA 10.1.10.DA (32)DA (34)DA (36)DA (38)DA (33)DA (35)DA (37)DA (39)
OPERACIJA 10.1.11.DA (40)DA (42)DA (44)DA (46)DA (41)DA (43)DA (45)DA (47)
OPERACIJA 10.1.12.DA (55)DA (56)
OPERACIJA 10.1.13.DA (63)DA(64)
OPERACIJA 10.1.14.DA (67)DA (68)
OPERACIJA 10.1.15.
OPERACIJA 10.1.16.DA (73)DA (74)

Tablica 12.a Iznosi potpore za kombinacije između M10 i M11

Kombinacija br. 4

141,00 €/ha + 347,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 5

141,00 €/ha + 289,82 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 6

141,00 €/ha + 576,94 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 7

141,00 €/ha + 480,78 €/ha + 48,00 €/ha

Kombinacija br. 8

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 9

višegodišnji nasadi – lijeska

356,92 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

356,92 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

356,92 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 12

243,00 €/ha + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 13

243,00 €/ha + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 18

254,00 €/ha + 131,00 €/ha

Kombinacija br. 19

254,00 €/ha + 109,00 €/ha

Kombinacija br. 22

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 138,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac 277,00 €/ha + 130,00 €/ha

Kombinacija br. 23

Močvarni okaš 338,00 €/ha + 115,00 €/ha

Veliki livadni plavac, Zagasiti livadni plavac i Močvarni plavac i 277,00 €/ha + 108,00 €/ha

Kombinacija br. 24

985,74 €/ha cvjetne trake + 347,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 25

985,74 €/ha cvjetne trake + 289,82 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 26

985,74 €/ha cvjetne trake + 576,94 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 27

985,74 €/ha cvjetne trake + 480,78 €/ha

898,59 €/ha travne trake + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 32

0,74 €/m suhozida + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 33

0,74 €/m suhozida + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 34

0,74 €/m suhozida + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 35

0,74 €/m suhozida + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 36

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 37

višegodišnji nasadi – lijeska

0,74 €/m suhozida + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,74 €/m suhozida + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,74 €/m suhozida + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 38

0,74 €/m suhozida + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 39

0,74 €/m suhozida + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 40

0,36 €/m živice + 347,78 €/ha

Kombinacija br. 41

0,36 €/m živice + 289,82 €/ha

Kombinacija br. 42

0,36 €/m živice + 576,94 €/ha

Kombinacija br. 43

0,36 €/m živice + 480,78 €/ha

Kombinacija br. 44

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 45

višegodišnji nasadi – lijeska

0,36 €/m živice + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

0,36 €/m živice + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

0,36 €/m živice + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 46

0,36 €/m živice + 309,94 €/ha

Kombinacija br. 47

0,36 €/m živice + 258,28 €/ha

Kombinacija br. 55

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 56

višegodišnji nasadi – lijeska

293,00 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

293,00 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

293,00 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 63

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 64

višegodišnji nasadi – lijeska

359,73 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

359,73 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

359,73 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 67

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 68

višegodišnji nasadi – lijeska

239,87 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

239,87 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

239,87 €/ha + 723,48 €/ha

Kombinacija br. 73

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 750,74 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 461,36 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 868,18 €/ha

Kombinacija br. 74

višegodišnji nasadi – lijeska

373,33 €/ha + 625,62 €/ha

višegodišnji nasadi – orah

373,33 €/ha + 384,47 €/ha

višegodišnji nasadi – ostalo

373,33 €/ha + 723,48 €/haTablica 13. Kombinacije i iznosi potpora za intervencije 70.01., 70.02., 70.04., 70.07. i 70.08.

Broj
kombinacije
Kombinacije i iznosi potpora za intervencije 70.01., 70.02., 70.04., 70.07. i 70.08.
1

70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki + 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

Iznos potpore 293 EUR/ha + 359,73 EUR/ha

2

70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki + 70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

Iznos potpore 293 EUR/ha + 373,33 EUR/ha

3

70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima + 70.01.03. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

Iznos potpore 359,73 EUR/ha + 373,33 EUR/ha

4

70.04. Ekološki uzgoj (skupina usjeva trajni travnjaci) + 70.02.01. Zaštita ptice kosca (Crex crex)

Iznos potpore 157 EUR/ha + 254 EUR/ha

5

70.04. Ekološki uzgoj (skupina usjeva trajni travnjaci) + 70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima

Iznos potpore 157 EUR/ha + močvarni okaš (Coenonympha oedippus) 338 EUR/ha

Iznos potpore 157 EUR/ha + veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni plavac (Phengaris alcon alcon) 277 EUR/ha

6

70.04. Ekološki uzgoj (skupina usjeva oranice) + 70.02.03. Uspostava poljskih traka

Iznos potpore 235 EUR/ha + cvjetne trake 985,74 EUR/ha trake

Iznos potpore 235 EUR/ha + travne trake 898,59 EUR/ha trake

7

70.04 Ekološki uzgoj (skupina usjeva povrće) + 70.02.03. Uspostava poljskih traka

Iznos potpore 480 EUR/ha + cvjetne trake 985,74 EUR/ha trake

Iznos potpore 480 EUR/ha + travne trake 898,59 EUR/ha trake

8

70.04. Ekološki uzgoj (skupina usjeva višegodišnji nasadi) + 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

Iznos potpore:

Orah i lijeska 516 EUR/ha + 293 EUR/ha

Masline i vin