Odluka o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

NN 2/2024 (3.1.2024.), Odluka o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

51

Na temelju članka 86. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, donosi

ODLUKU

O IZRADI PROSTORNOG PLANA ISKLJUČIVOGA GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU

Opće odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (u daljnjem tekstu: Odluka).

Donošenjem Odluke iz stavka 1. ovoga članka započinje postupak izrade i donošenja Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru.

Prostorni plan isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, je prostorni plan područja posebnih obilježja državne razine koji obuhvaća isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske u Jadranskom moru, a donosi ga Hrvatski sabor.

Nositelj izrade Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade). Poslove Nositelja izrade obavlja Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Stručni izrađivač Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru je Zavod za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Stručni izrađivač).

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 2.

Pravna osnova i obveza izrade i donošenja Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (u daljnjem tekstu: Plan), propisana je odredbom članka 49.a stavaka 1. i. 2., te članka 68. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon.

Postupak izrade i donošenja Plana provodi se sukladno Zakonu, Direktivi 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL L 257, 28. 8. 2014.), Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, broj: 37/14, 154/14, 30/21, 75/22 i 61/23), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj: 115/15), Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj: 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11), ovoj Odluci i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornoga uređenja te posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na postupak izrade i donošenja Plana.

Razlozi izrade Plana, ciljevi i programska polazišta

Članak 3.

Ovom Odlukom određuju se razlozi, ciljevi i programska polazišta u okviru kojih se planiraju prostorno planska rješenja u postupku izrade Plana.

Razlozi, obveze i preduvjeti za izradu Plana su:

Na temelju odredbi Direktive 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL L 257, 28. 8. 2014.), u daljnjem tekstu: Direktiva o MSP, Republika Hrvatska ima obvezu izraditi prostorne planove za morsko područje kojim ostvaruje pravo u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1994. (UNCLOS) i Pomorskim zakonikom (»Narodne novine«, broj: 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19). Donošenjem Odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (»Narodne novine«, broj: 10/21), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj: 67/23) stekli su se preduvjeti za pokretanje izrade Plana.

Odlukom o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru određeno je sljedeće što je od važnosti za izradu Plana i/ili što se kod izrade Plana mora poštovati:

– granice isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

– primjena pravnog režima isključivog gospodarskog pojasa gdje isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske ostaje morski prostor u kojem sve države uživaju zajamčene slobode plovidbe, preleta, polaganja podmorskih kablova i cjevovoda i druge međunarodnopravno dopuštene uporabe mora, ne dirajući u suverena prava i jurisdikciju Republike Hrvatske i

– suradnja Republike Hrvatske sa svim jadranskim i obalnim državama Sredozemlja kako bi se kroz usklađeno djelovanje zaštitila i očuvala prirodna bogatstva mora i morskog okoliša i cijelog Jadrana.

Osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu Plana su:

Izradom i donošenjem Plana potrebno je osigurati uspostavu i provedbu prostornog planiranja morskog područja u obuhvatu Plana, tj. izraditi prostorno-planska rješenja kojima se utvrđuje prostorna i vremenska raspodjela relevantnih postojećih i budućih aktivnosti i način korištenja u njihovim morskim vodama (vode, morsko dno i podtlo).

U postupku prostornog planiranja potrebno je, u skladu sa Zakonom određenim načelima prostornoga uređenja, ispitati i odrediti moguće aktivnosti, načine korištenja i interese. Okvir aktivnosti koji će se u izradi Plana razmatrati vezan je za sljedeća područja djelatnosti i zaštite prostora:

– područja akvakulture

– ribolovna područja

– objekti i infrastruktura za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području sjevernog Jadrana

– pomorski prometni putovi i prometni tokovi

– područja vojnih vježbi

– lokalitete za očuvanje prirode i vrsta te zaštićena morska područja

– znanstvena istraživanja

– podmorske kablove i cjevovode

– podvodnu kulturnu baštinu.

Osnovni ciljevi izrade i donošenja Plana kao i programska polazišta okvirno su određeni Zakonom te Direktivom o MSP i obuhvaćaju sljedeće:

– u postupku izrade Plana cilj je odrediti prostorno-planska rješenja na temelju analize postojećeg stanja, posebnosti morskog područja i značajnih postojećih djelatnosti, namjeni i načinima korištenja morskog područja te njihovim utjecajima na okoliš i sigurnost plovidbe, kao i prirodnim resursima uzimajući u obzir interakciju okolnog morskog područja i dugoročne promjene izazvane klimatskim promjenama sukladno dostupnim podacima

– povezivanje teritorija Republike Hrvatske s europskim sustavima prostornog uređenja; međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora; razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštitu okoliša i prevenciju od rizika onečišćenja; zaštitu kulturnih dobara i vrijednosti; cjelovitost vrijednih ekosustava i kakvoća mora odgovarajući prometni sustav; nacionalna sigurnost i obrana Republike Hrvatske te zaštita od prirodnih i drugih nesreća

– planski imperativ je dati doprinos održivom razvoju pomorskog prometnog sektora, sektora ribarstva, akvakulture, gospodarstva, energetike te očuvanju, zaštiti i poboljšanju stanja okoliša, uključujući otpornost na učinke klimatskih promjena, kao i drugim ciljevima

– pri uspostavi i provedbi prostornog planiranja isključivoga gospodarskog pojasa mora potrebno je sagledati gospodarski, socijalni i okolišni aspekt u cilju pružanja potpore održivom razvoju primjenjujući pristup utemeljen na ekosustavima, promicanju zajedničkog postojanja relevantnih aktivnosti i načina korištenja te očuvanju, zaštiti i poboljšanju stanja okoliša.

Programska polazišta Plana sadržana su u temeljnom državnom dokumentu za usmjerenje razvoja u prostoru Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj: 106/17), te ostalim strateškim dokumentima Republike Hrvatske.

Sastavni dio polazišta Plana je analiza i ocjena dosadašnje planske koncepcije razvoja prostora i planskih rješenja važećih dokumenata prostornog uređenja: Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj: 50/99 i 84/13), važećih prostornih planova županija koje graniče s granicom Plana, kako bi se kroz izradu Plana prostor isključivog gospodarskog pojasa sagledao i uskladio s prostorom unutarnjeg i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, kao i cijelim akvatorijem Jadranskog mora, budući se podaci o raznim temama nastavljaju iz jednog područja u drugo.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je sukladno točkama II. i III. Odluke o proglašenju isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru na sljedeći način:

– isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske obuhvaća morski prostor od vanjske granice teritorijalnog mora u smjeru pučine do njegove vanjske granice dopuštene općim međunarodnim pravom

– do sklapanja međunarodnih ugovora o razgraničenju, vanjska granica isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske privremeno slijedi crtu razgraničenja epikontinentalnog pojasa uspostavljenu Sporazumom između SFRJ i Talijanske Republike o razgraničenju epikontinentalnog pojasa između dviju država u Jadranskom moru iz 1968. godine i Dogovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o preciznom utvrđivanju crte razgraničenja epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske i Talijanske Republike iz 2005. godine, a kod bočnog razgraničenja s Crnom Gorom, crtu koja se nastavlja na privremenu crtu razgraničenja teritorijalnih mora utvrđenih Protokolom između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o privremenom režimu uz južnu granicu između dviju država iz 2002. godine, sve prema podacima zaprimljenima od Hrvatskog hidrografskog instituta.

Obuhvat Plana s granicom prikazan je shematski na kartografskom prikazu – Prilog – Obuhvat Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru na DOF podlozi na listu formata A4, a unesen je u Informacijski sustav prostornog uređenja, (u daljnjem tekstu ISPU).

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Na morskom području izvan granica teritorijalnog mora Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava na temelju međunarodnih ugovora o primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1994. (UNCLOS) i Pomorskim zakonikom (»Narodne novine«, broj: 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19).

Slijedom odredbi Direktive o MSP te s njom usklađenim Zakonom, Republika Hrvatska ima obvezu, pored ostalog, izraditi prostorni plan za isključivi gospodarski pojas koji je proglašen od strane Hrvatskog sabora Odlukom o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru.

U okviru pripremnih radova za izradu Plana, provedeno je prikupljanje, analiza i obrada podataka i izrađen elaborat pod nazivom »Stručno-analitički poslovi u sklopu pripremnih radova za izradu Prostornog plana područja isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru.« (izrada: Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, 2023.).

Elaboratom su obuhvaćeni stručni poslovi s ciljem integralnog sagledavanja, valorizacije i planiranja održivog korištenja morskog područja kroz sustav prostornog uređenja, a obuhvaćaju prikupljanje podataka od strane nadležnih javnopravnih tijela i pravnih osoba i analiza podataka potrebnih za izradu Plana.

O stanju na području Republike Hrvatske izrađeno je više izvješća o stanju u prostoru: Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2003., prosinac 2003.; Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008. – 2012. (»Narodne novine«, broj: 61/13); Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2019. (»Narodne novine, broj: 105/21); Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj: 88/98); Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2016. (»Narodne novine«, broj: 105/21); Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine (»Narodne novine«, broj: 105/21).

Republika Hrvatska utvrđuje područja za dodatnu zaštitu sukladno odredbama Strategije EU za bioraznolikost do 2030. godine, i to zadanim ciljevima: 10% stroge zaštitite i 30% ostalih vrsta zaštite (kopnenih i morskih područja; projekt u tijeku). Nadalje, u tijeku je »OPKK projekt«: Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom. Sukladno Direktivi o staništima i Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji, sustavno kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa, omogućit će povećanje znanja o rasprostranjenosti i stanju morskih resursa. Ujedno će doprinijeti podatkovnoj nadopuni Informacijskog sustava zaštite prirode (uključujući prostornu bazu podataka o staništima), praćenju stanja vrsta i staništa te dopuni i određivanju ciljeva očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 u moru, kao i kvalitetnijem planiranju upravljanja Natura 2000 i zaštićenim područjima, planiranju korištenja i upravljanja biološkim morskim resursima, prostornom planiranju morskog područja, te izvještavanju sukladno preuzetim međunarodnim obvezama.

Sektorske strategije i drugi dokumenti u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

Članak 6.

Sve sektorske strategije, planovi, studije i drugi dokumenti doneseni na temelju posebnih propisa, koji sadrže strateška usmjerenja, kao i programi i planovi pojedinih sektora koji su od utjecaja za izradu Plana, polazišna su osnova za izradu zahtjeva za izradu Plana u skladu s člankom 90. Zakona.

Izdvajaju se:

– Nacionalna razvojna strategija (»Narodne novine«, broj: 13/21)

– Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2017. – 2023.

– Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022. – 2027. s provedbom postupka strateške procjene utjecaja na okoliš – izrada Strateške studije o utjecaju na okoliš (kolovoz 2023., novi ciklus izrade u tijeku)

– Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (»Narodne novine«, broj: 46/20) s provedenom Strateškom studijom utjecaja na okoliš.

Javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora iz članka 7. ove Odluke, svoje zahtjeve za izradu Plana utvrđuju na temelju propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima koji pokrivaju područje njihove nadležnosti.

Prilikom izrade i dostave zahtjeva mora se pridržavati sljedećih pravila:

– u zahtjevima je potrebno navesti nazive i odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi

– zahtjeve svojih ustrojstvenih jedinica javnopravno tijelo, odnosno drugi sudionik korisnik prostora dostavlja objedinjeno

– javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora dužni su u zahtjevima dostaviti i sve raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz svojega djelokruga, koji su potrebni za izradu Plana, a koji nisu sadržani u informacijskom sustavu

– zahtjevi i podaci koji imaju prostornu komponentu dostavljaju se u digitalnom vektorskom obliku s geokodiranim (georeferenciranim) prostornim podacima u shp ili gml formatu sukladno Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja o čemu javnopravno tijelo, odnosno drugi sudionik korisnik prostora može zatražiti detaljnije upute od Nositelja izrade ili Stručnog izrađivača

– zahtjevima se ne mogu postavljati uvjeti kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta određena ovom Odlukom

– prilikom utvrđivanja zahtjeva mora se voditi računa o relevantnim propisima Europske unije, kao i drugim međunarodnim dokumentima i projektima iz kojih proizlaze obveze i preporuke koje su obvezujuće ili usmjeravajuće

– prilikom utvrđivanja zahtjeva mora se voditi računa o utemeljenosti zahtjeva u odnosu na karakter Plana, a s tim u vezi zahtjevi se moraju posebno obrazložiti u odnosu na akte za građenje, važeće prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja te posebno vodeći računa o odredbama Zakona, odredbama Direktive o MSP, Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

– javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora nemaju pravo na naknadu za dostavljene zahtjeve.

Javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora iz članka 7. ove Odluke u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke, odnosno poziva za dostavu zahtjeva dostavljaju:

– podatke o osobi ovlaštenoj za sudjelovanje u postupku izrade Plana i osobi koja je zamjenjuje (ime, prezime, radno mjesto, adresu, telefon, mobitel i adresu e-pošte).

Ovlaštene osobe u pripremi zahtjeva mogu tražiti pojašnjenja od Nositelja izrade i Stručnog izrađivača.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika i korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana

Članak 7.

Poziv na dostavu zahtjeva za izradu Plana Nositelj izrade uputit će sljedećim javnopravnim tijelima, pravnim osobama i korisnicima prostora:

1. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb

– Kabinet ministra, e-pošta: kabinet.ministra@mvep.hr

– Samostalna služba za granice, e-pošta: granice@mvep.hr

– Uprava za europsko i međunarodno pravo, e-pošta: medunarodno.pravo@mvep.hr; europsko.pravo@mvep.hr

2. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

– Kabinet potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra, e-pošta: ministar@mmpi.hr

– Uprava pomorstva, e-pošta: uprava.pomorstva@pomorstvo.hr

– Uprava sigurnosti plovidbe, e-pošta: uprava.sigurnosti.plovidbe@pomorstvo.hr

– Uprava zračnog pometa, telekomunikacija i pošte, e-pošta: uprava@caacro.hr

– Uprava za EU fondove i strateško planiranje, e-pošta: fondovi@mmpi.hr

3. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

– Elektronička kontaktna točka isključivo za službeno dopisivanje tijela državne uprave, e-pošta: pisarnica.tdu@mps.hr

– Uprava ribarstva, e-pošta: uprava.ribarstva@mps.hr

4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

– Kabinet ministra, e-pošta: ministar@mingor.hr

– Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, e-pošta: pisarnica@mingor.hr

– Uprava za energetiku, e-pošta: pisarnica@mingor.hr

– Uprava za zaštitu prirode, e-pošta: pisarnica@mingor.hr

– Zavod za zaštitu okoliša i prirode, e-pošta: zavod@mingor.hr

– Uprava za klimatske aktivnosti, e-pošta: pisarnica@mingor.hr

– Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, e-pošta: pisarnica@mingor.hr

5. Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

– Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave, e-pošta: pisarnica@min-kulture.hr

– Uprava za zaštitu kulturne baštine, e-pošta: pisarnica@min-kulture.hr

6. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

– Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave, e-pošta: pisarnica@mzo.hr

– Uprava za znanost i tehnologiju, e-pošta: znanost@mzo.hr

7. Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

– Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave, e-pošta: pisarnica@mints.hr

– Uprava za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkog gospodarstva, e-pošta: tzutd@mints.hr

– Uprava za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove, e-pošta: strategija@mints.hr

– Uprava za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije, e-pošta: razvoj@mints.hr

8. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

– Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave, e-pošta: pisarnica@mup.hr

9. Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 10000 Zagreb

– Kabinet ministra, e-pošta: kabinet@morh.hr

– Oružane snage Republike Hrvatske, HRM, Obalna straža RH, Zapovjedništvo, Zrinsko Frankopanska 207A, 210000 Split, e-pošta: obalnastrazarh@morh.hr

10. Hrvatski hidrografski institut – Split, Zrinsko-frankopanska 161, 21000 Split, e-pošta: office@hhi.hr

11. Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10 000 Zagreb

– Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave, e-pošta: pisarnica_su@dgu.hr

12. Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište I. Meštrovića 63, 21000 Split, e-pošta: office@izor.hr

13. Hrvatski geološki institut, Milana Sachsa 2, 10000 Zagreb, e-pošta: ured@hgi-cgs.hr

14. Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, 10000 Zagreb, e-pošta: info@azu.hr

15. Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, 10000 Zagreb

– Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave, e-pošta: urudzbeni@cirus.dhz.hr

16. HEP operator distributivnog sustava d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, e-pošta: ods-ured.direktora@hep.hr

17. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb, e-pošta: kontakt@hops.hr

18. Jadranski naftovod d.d., Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb

e-pošta: janaf@janaf.hr

e-pošta: direktor-sri@janaf.hr

19. Plinacro d.o.o. za transport prirodnog plina, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, e-pošta: plinacro@plinacro.hr

20. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220. 10000 Zagreb

– Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave, e-pošta: pisarnica@voda.hr

– VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka, e-pošta: voda@voda.hr

– VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split, e-pošta: pisarnica.split@voda.hr

21. INA d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10020 Zagreb, e-pošta: ina@ina.hr

22. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, e-pošta: ravnatelj@hakom.hr

– Sektor elektroničkih komunikacija, e-pošta: ravnatelj@hakom.hr

23. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

– Lučka kapetanija Pula, Riva 18, 52100 Pula,

e-pošta: pula.pomorskipromet@pomorstvo.hr

– Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, 51000 Rijeka,

e-pošta: rijeka.pomorskipromet@pomorstvo.hr

– Lučka kapetanija Senj, Obala kralja Zvonimira 12, 53270 Senj,

e-pošta: senj.pomorskipromet@pomorstvo.hr

– Lučka kapetanija Zadar, Gaženička cesta 28, 23000 Zadar,

e-pošta: zadar.pomorskipromet@pomorstvo.hr

– Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8, 22000 Šibenik,

e-pošta: sibenik.pomorskipromet@pomorstvo.hr

– Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, p.p. 317, 21000 Split,

e-pošta: split.pomorskipromet@pomorstvo.hr

– Lučka kapetanija Ploče, Trg kralja Tomislava 24, 20340 Ploče,

e-pošta: ploce.pomorskipromet@pomorstvo.hr

– Lučka kapetanija Dubrovnik, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik,

e-pošta: dubrovnik.pomorskipromet@pomorstvo.hr

24. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb,

e-pošta: pisarnica@ccaa.hr

e-pošta: ured.direktora@ccaa.hr

25. Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Rudolfa Frizora 2, 10410 Velika Gorica, e-pošta: ured.direktora@crocontrol.hr

26. Plov put d.o.o., Obala Lazareta 1, 21000 Split, e-pošta: ured.direktora@plovput.hr

27. Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Ul. Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, e-pošta: info@icua.hr

28. Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

– Ured ravnatelja, e-pošta: ravnatelj@irb.hr

– Zavod za istraživanje mora i okoliša, e-pošta: ravnatelj@irb.hr

– Centar za istraživanje mora Rovinj, e-pošta: ravnatelj@irb.hr

29. Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb, e-pošta: prpmf@dekanat.pmf.hr

– Geofizički odsjek, e-pošta: procelnik@gfz.hr

– Geološki odsjek, e-pošta: godsjek@geol.pmf.hr

30. Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje, Kneza Damjana Jude 12,pp 83, 20000 Dubrovnik, e-pošta: ravnatelj.imp@unidu.hr

31. Hrvatski registar brodova CRS, Marasovićeva 67, 21000 Split, e-pošta: dir@crs.hr.

Rok za dostavu zahtjeva je 30 dana od zaprimanja ove Odluke, odnosno poziva za dostavu zahtjeva.

Ako javnopravno tijelo, odnosno pravna osoba ne dostavi zahtjeve u roku, smatra se da zahtjeva nema.

Stručna rješenja za izradu Plana

Članak 8.

Stručna rješenja Plana izrađuje Stručni izrađivač.

Za potrebe izrade Plana u okviru pripremnih radova izrađen je elaborat »Stručno-analitički poslovi u sklopu pripremnih radova za izradu Prostornog plana područja Isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru« iz članka 5. ove Odluke.

Stručni izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade može tijekom izrade, ako je to potrebno, izraditi ili koordinirati izradu stručnih podloga, varijantnih rješenja i drugih podloga koje će izrađivati osobe registrirane za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, znanstvene institucije i/ili druge pravne i stručne osobe, te tijela i predstavnici stručne i tehničke pomoći Europske unije.

Prilikom izrade Plana razmatrati će se dokumenti iz članka 6. ove Odluke.

Tijekom izrade Plana tijela iz članka 7. ove Odluke mogu dostaviti dokumente koji im nisu bili dostupni ili su nastali nakon roka iz članka 7. ove Odluke u svrhu izrade stručnih rješenja.

Dinamika s fazama izrade Plana

Članak 9.

Za izradu Plana određuju se dinamika i faze izrade Plana kako slijedi:

Postupak izrade i donošenja Plana provest će se u tri faze:

FAZA I

– obavijest javnosti o početku izrade Plana

– poziv javnopravnim tijelima za dostavu zahtjeva s dostavom ove Odluke

– dostava zahtjeva – rok određen ovom Odlukom

– obrada zahtjeva

– izrada koncepcije Plana

– međusektorske stručne konzultacije o koncepciji Plana

– izrada Nacrta prijedloga Plana

– utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu

FAZA II

– objava javne rasprave o Prijedlogu Plana

– posebna obavijest o javnoj raspravi

– javna rasprava

– izrada izvješća o javnoj raspravi

FAZA III

– izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana

– postupak utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana od strane Vlade Republike Hrvatske

– postupak donošenja Plana od strane Hrvatskoga sabora

– objava Plana.

Rok za donošenje Plana određen je Zakonom.

Izvori financiranja izrade Plana

Članak 10.

Sredstva za izradu Plana osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu na pozicijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zavoda za prostorni razvoj.

Druga pitanja značajna za izradu Plana

Međunarodna suradnja

Članak 11.

Na temelju pravnog okvira Europske unije, u skladu s člancima 49.d i 49.e Zakona, Republika Hrvatska u svrhu osiguranja usklađenosti i koordinacije planiranja morskog područja, osim priobalnih voda, u podregiji Jadransko more surađuje s drugim državama članicama Europske unije u toj podregiji.

Republika Hrvatska nastojat će, kada je to moguće, u svojim djelovanjima koja se odnose na prostorno planiranje morskog područja, osim priobalnih voda, surađivati s državama u podregiji Jadransko more koje nisu članice Europske unije u skladu s međunarodnim pravom i konvencijama, primjerice koristeći se postojećim međunarodnim forumima ili regionalnom institucionalnom suradnjom.

Suradnja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne utječe na suverena prava i jurisdikciju Republike Hrvatske.

Način suradnje iz stavka 1. ovoga članka provest će se u skladu sa Zakonom i putem postojećih međunarodnih foruma.

Postupak strateške procjene

Članak 12.

Uz postupak izrade i donošenja Plana obveza je provesti i postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj: 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Postupci iz stavka 1. ovoga članka provoditi će se u okviru dinamike i rokova postupka izrade i donošenja Plana sukladno Zakonu.

U svrhu donošenja ove Odluke, pozivom na odredbu članka 86. stavka 2. Zakona, sukladno odredbi članka 63. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša pribavljeno je Mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, klasa: 351-03/23-01/1680 urbroj: 517-05-1-1-23-2, od 5. listopada 2023. godine i sukladno odredbi članka 48. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode, Rješenje istoga Ministarstva o obvezi provedbe glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Državnog plana, klasa: UP/I 352-03/23-05/133, urbroj: 517-10-2-3-23-2, od 19. listopada 2023. godine.

Završna odredba

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/23-01/205
Urbroj: 531-08-1-1-23-5
Zagreb, 18. prosinca 2023.

Potpredsjednik Vlade i ministar
Branko Bačić, v. r.

PRILOG

OBUHVAT PROSTORNOG PLANA ISKLJUČIVOGA GOSPODARSKOG POJASA
REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU

Izvor: Informacijski sustav prostornog uređenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine