Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

NN 4/2024 (10.1.2024.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Ministarstvo financija

88

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 144/21) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, sadržaj i primjena proračunskih klasifikacija.

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: jedinice), proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica (dalje u tekstu: proračunski korisnici), izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike jedinica (dalje u tekstu: izvanproračunski korisnici) sukladno kriterijima za utvrđivanje obveze planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja proračuna.

(2) Proračunske klasifikacije čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

(3) Proračuni i proračunski korisnici dužni su u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.

(4) Izvanproračunski korisnici dužni su u procesima planiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ovoga Pravilnika.

II. VRSTE, SADRŽAJ I PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA

Članak 3.

(1) Proračunske klasifikacije jesu:

− organizacijska,

− programska,

− funkcijska,

− ekonomska,

− lokacijska klasifikacija,

− izvori financiranja.

(2) Proračunske klasifikacije sastoje se od jedne ili više razina, oznaka i naziva.

1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 4.

(1) Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje planiranim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve.

(2) Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

(3) Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

(4) Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima, središnjim državnim uredima i proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskome saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, status razdjela može se dodijeliti proračunskim korisnicima čije područje djelovanja obuhvaća sustav sigurnosti i zaštite, promicanje i zaštitu ljudskih prava i zahtijeva neovisnost u obavljanju djelatnosti.

(6) Status razdjela proračuna jedinice može se dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

(7) Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog proračunskog korisnika.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, status glave može se dodijeliti kao zbirna glava koja obuhvaća više proračunskih korisnika za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna.

(9) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, kod jedinica čija glava nema proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čija glava ima proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

(10) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u razdjelu Ministarstva financija može se uspostaviti glava radi planiranja i izvršavanja rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjele, odnosno glave državnog proračuna, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini.

(11) Glava iz stavaka 7., 8., 9. i 10. ovoga članka pripada samo jednom razdjelu.

(12) Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo nadležno za financije jedinice.

(13) Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

(14) Izvanproračunski korisnici državnog proračuna imaju status razdjela organizacijske klasifikacije.

(15) Iznimno od stavka 14. ovoga članka, izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna imaju status glave organizacijske klasifikacije.

(16) Izvanproračunski korisnici jedinica imaju status razdjela organizacijske klasifikacije.

Članak 5.

(1) Razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima dodjeljuju se brojčane oznake i nazivi.

(2) Brojčana oznaka sastoji se od:

1. troznamenkastog broja za razdjel,

2. peteroznamenkastog broja za glavu: prve tri znamenke označavaju pripadnost razdjelu, a četvrta i peta znamenka označavaju glavu unutar razdjela,

3. dvoznamenkaste, troznamenkaste, četveroznamenkaste ili peteroznamenkaste brojke za proračunskog korisnika.

(3) Ministarstvo financija dodjeljuje brojčanu oznaku iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka razdjelima i glavama državnog proračuna.

(4) Upravna tijela nadležna za financije jedinica dodjeljuju brojčanu oznaku iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka razdjelima i glavama jedinice.

(5) Brojčana oznaka iz stavka 2. točke 3. ovoga članka preuzima se iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(6) Za naziv razdjela i proračunskog korisnika preuzima se točan naziv iz propisa, rješenja ili odgovarajućeg akta.

(7) Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo nadležno za financije jedinice utvrđuju organizacijsku klasifikaciju prije izrade proračuna i projekcija za sljedeće trogodišnje razdoblje.

2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Članak 6.

(1) Programska klasifikacija je prikaz programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata, definiranih u skladu s aktima strateškog planiranja te ciljevima i zadaćama proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(2) Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata, a kod državnog proračuna i definiranjem glavnih programa.

(3) Glavni program sastoji se od programa usmjerenih ispunjenju ciljeva utvrđenih u aktima strateškog planiranja.

(4) Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja.

(5) Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost odnosno projekt s pripadajućom brojčanom oznakom može pripadati samo jednom programu.

(6) Aktivnost je sastavni dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

(7) Projekt je sastavni dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni.

(8) Aktivnosti i projekti iz stavaka 6. i 7. ovoga članka koji traju duže od jedne proračunske godine, ne smiju mijenjati inicijalno definiranu jedinstvenu brojčanu oznaku u svim godinama trajanja aktivnosti odnosno projekta.

(9) Kapitalni projekt obavezno uključuje kapitalna ulaganja koja za posljedicu imaju povećanje i/ili očuvanje vrijednosti nefinancijske imovine, a može uključivati i rashode poslovanja i izdatke.

(10) Tekući projekt uključuje rashode poslovanja i izdatke, a može uključivati i ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Članak 7.

(1) Razdjel utvrđuje programe, aktivnosti i projekte za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

(2) Sve aktivnosti i projekte razdjel grupira u programe, a zatim programe, aktivnosti i projekte prijavljuje Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu jedinice nadležnom za financije.

(3) O utvrđenoj programskoj klasifikaciji razdjeli obavještavaju proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

(4) Proračunski korisnik može aktivnosti i projekte iz stavka 1. ovoga članka dodatno razraditi za svoje potrebe.

(5) Glavne programe utvrđuje Ministarstvo financija.

(6) Pripadnost programa glavnom programu određuju razdjeli uz odobrenje Ministarstva financija.

Članak 8.

(1) Glavni program sadrži:

1. brojčanu oznaku

2. naziv

(2) Program sadrži:

1. brojčanu oznaku

2. naziv

3. opis i ciljeve provedbe

4. pokazatelje uspješnosti.

(3) Aktivnost i projekt sadrži:

1. brojčanu oznaku

2. naziv

3. pravnu osnovu za uvođenje aktivnosti odnosno projekta

4. opis

5. pokazatelje uspješnosti.

Članak 9.

Oznake i nazivi programske klasifikacije sastoje se od oznaka i naziva programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata, a kod državnog proračuna i od oznaka i naziva glavnih programa.

Članak 10.

(1) Oznaka glavnog programa sastoji se od dvije brojke u rasponu od 01 do 99.

(2) Oznaka programa sastoji se od četveroznamenkaste brojke u rasponu od 1000 do 9999.

(3) Oznaka aktivnosti, tekućeg ili kapitalnog projekta je sedmeroznamenkasta oznaka koja se sastoji od slova A, T ili K i šesteroznamenkastog broja u rasponu od 100001 do 999999.

Članak 11.

(1) Ministarstvo financija dodjeljuje oznake glavnih programa.

(2) Ministarstvo financija odnosno upravna tijela jedinica nadležna za financije dodjeljuju oznake programa, aktivnosti i projekata.

3. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 12.

(1) Funkcijska klasifikacija je prikaz rashoda proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika razvrstanih prema njihovoj namjeni.

(2) Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom, nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(3) Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine.

(4) Razvrstavanje rashoda prema namjeni ima hijerarhijsku strukturu s tri razine:

1. prva razina sastoji se od dvoznamenkastog broja u rasponu od 01 do 10 za razred,

2. druga razina sastoji se od troznamenkastog broja; prve dvije znamenke označavaju pripadnost razredu, treća je znamenka u rasponu od 1 do 9 za skupinu,

3. treća razina sastoji se od četveroznamenkastog broja; prve tri znamenke označavaju pripadnost skupini, četvrta je znamenka u rasponu od 0 do 9 za podskupinu.

(5) Brojčane oznake funkcijske klasifikacije vežu se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti ili projekta.

4. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Članak 13.

(1) Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke razvrstane po prirodnim vrstama te rashode i izdatke razvrstane prema njihovoj ekonomskoj namjeni kojoj služe.

(2) Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune, a za dodatne potrebe mogu se otvarati analitički računi.

(3) Računi ekonomske klasifikacije odgovaraju računima Računskog plana za proračunsko računovodstvo, razreda 3 – 8 (osim skupina računa 39, 49, 59, 69, 79 i 89) i njima pripadajućim podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima.

5. LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 14.

(1) Lokacijska klasifikacija je prikaz rashoda i izdataka prema teritorijalno definiranim cjelinama u skladu s ustrojem Republike Hrvatske, drugih država članica Europske unije te ostalih država.

(2) Rashodi i izdaci razvrstavaju se prema lokacijskoj klasifikaciji za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo.

(3) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije za županije, gradove i općine određuje Državna geodetska uprava, a nazivi se preuzimaju iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka za državni proračun brojčane oznake lokacijske klasifikacije sastoje se od tri znamenke od kojih je za županije prva znamenka 9, a za gradove i općine čije se brojčane oznake sastoje od jedne ili dvije znamenke dodaju se vodeće 0 (nule).

(5) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo utvrđuje Ministarstvo financija u uputama za izradu prijedloga proračuna.

(6) Brojčane oznake lokacijske klasifikacije vežu se u procesu planiranja uz brojčanu oznaku aktivnosti ili projekta, ako je moguće uspostaviti jednoznačnu vezu. U suprotnom, vežu se uz svaku transakciju odnosno poslovni događaj u procesu izvršavanja.

6. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 15.

(1) Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

(2) Prihodi i primici planiraju se, ostvaruju, raspoređuju, računovodstveno prate i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu.

(3) Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju, računovodstveno prate i iskazuju prema izvorima financiranja.

Članak 16.

(1) Izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici.

(2) Brojčane oznake izvora financiranja razvrstane su u razrede i skupine.

1. prva razina sastoji se od jednoznamenkastog broja u rasponu od 1 do 8 i označava razred kako slijedi:

1. Opći prihodi i primici,

2. Doprinosi,

3. Vlastiti prihodi,

4. Prihodi za posebne namjene,

5. Pomoći,

6. Donacije,

7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te

8. Namjenski primici.

2. druga razina sastoji se od dvoznamenkastog broja; prva znamenka označava pripadnost razredu, druga je znamenka u rasponu od 1 do 9 za skupinu.

(3) Brojčane oznake i nazive izvora financiranja iz stavka 2. točke 2. ovoga članka određuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo jedinice nadležno za financije.

(4) Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo jedinice nadležno za financije, može uz brojčane oznake iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, dodijeliti i dodatne analitičke razine izvora financiranja za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna.

(5) Razred 2 Doprinosi iz stavka 2. točke 1. ovoga članka koristi se za potrebe planiranja i izvršavanja državnog proračuna te financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Jedinice ne smiju koristiti brojčanu oznaku Razreda 2 Doprinosi za potrebe planiranja, izvršavanja proračuna i računovodstvenog evidentiranja, a ostale brojčane oznake razreda koriste kako je definirano stavkom 2. točkom 1. ovoga članka.

Članak 17.

(1) U izvor financiranja 1. Opći prihodi i primici proračun uključuje prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu Republike Hrvatske stečene iz općih prihoda i primitaka, naknade štete s naslova osiguranja ako je premija plaćena iz općih prihoda i primitaka te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihodi državnog proračuna čija je namjena korištenja utvrđena, ali kod izrade državnog proračuna i financijskog plana nisu poznati raspodjela iznosa niti provoditelji aktivnosti i projekata koji se financiraju iz namjenskih prihoda, planiraju se i izvršavaju kao izvor financiranja opći prihodi i primici.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihode koje proračunski korisnik jedinice ostvari iz nadležne jedinice, a koje je nadležna jedinica uključila u izvor financiranja različit od izvora opći prihodi i primici, uključuje u izvor financiranja u koji je uključen izvorni prihod nadležne jedinice.

(4) U izvor financiranja 2. Doprinosi uključuju se prihodi od uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za mirovinsko osiguranje.

(5) U izvor financiranja 3. Vlastiti prihodi uključuju se prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna.

(6) U izvor financiranja 4. Prihodi za posebne namjene uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske.

(7) U izvor financiranja 5. Pomoći uključuju se prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

(8) U izvor financiranja 6. Donacije uključuju se prihodi koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

(9) U izvor financiranja 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja uključuju se prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine u vlasništvu proračunskog korisnika, a koja nije stečena iz općih prihoda i primitaka te od naknade štete s naslova osiguranja ako premija nije plaćena iz općih prihoda i primitaka.

(10) U izvor financiranja 8. Namjenski primici uključuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

(11) Iznimno od stavka 6. ovoga članka prihodi od trošarina namijenjeni za financiranje građenja i održavanja javnih cesta i željezničke infrastrukture, čiji su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima, uključuju se u izvor financiranja opći prihodi i primici.

(12) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, primici državnog proračuna čija je namjena korištenja utvrđena, ali kod izrade državnog proračuna i financijskog plana nisu poznati raspodjela iznosa niti provoditelji aktivnosti i projekata koji se financiraju iz namjenskih primitaka ili je pravo na ostvarenje tih namjenskih primitaka ostvareno temeljem izvršenih rashoda plaćenih iz izvora opći prihodi i primici, planiraju se i izvršavaju kao izvor financiranja opći prihodi i primici.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Planiranje, izvršavanje, računovodstveno evidentiranje i izvještavanje za 2024. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« br. 26/10, 120/13, 1/20).

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« br. 26/10, 120/13, 1/20).

Članak 20.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-02/24-0172

Urbroj: 513-05-03-24-1

Zagreb, 4. siječnja 2024.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Razred
Skupina
Podskupina
01Opće javne usluge
011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
0111Izvršna i zakonodavna tijela
0112Financijski i fiskalni poslovi
0113Vanjski poslovi
012Inozemna ekonomska pomoć
0121Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji
0122Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija
013Opće usluge
0131Opće usluge vezane uz službenike
0132Sveukupno planiranje i statističke usluge
0133Ostale opće usluge
014Osnovna istraživanja
0140Osnovna istraživanja
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
0150Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
0160Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
017Transakcije vezane uz javni dug
0170Transakcije vezane uz javni dug
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina
0180Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina
02Obrana
021Vojna obrana
0210Vojna obrana
022Civilna obrana
0220Civilna obrana
023Inozemna vojna pomoć
0230Inozemna vojna pomoć
024Istraživanje i razvoj obrane
0240Istraživanje i razvoj obrane
025Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani
0250Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani
03Javni red i sigurnost
031Usluge policije
0310Usluge policije
032Usluge protupožarne zaštite
0320Usluge protupožarne zaštite
033Sudovi
0330Sudovi
034Zatvori
0340Zatvori
035Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost
0350Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
0360Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
04Ekonomski poslovi
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
0411Opći ekonomski i trgovački poslovi
0412Opći poslovi vezani uz rad
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
0421Poljoprivreda
0422Šumarstvo
0423Ribarstvo i lov
043Gorivo i energija
0431Ugljen i ostala kruta mineralna goriva
0432Nafta i prirodni plin
0433Nuklearno gorivo
0434Ostala goriva
0435Električna energija
0436Ostale vrste energije
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
0441Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva
0442Proizvodnja
0443Građevinarstvo
045Promet
0451Cestovni promet
0452Promet vodnim putovima
0453Željeznički promet
0454Zračni promet
0455Promet cjevovodima i ostali promet
046Komunikacije
0460Komunikacije
047Ostale industrije
0471Distribucija i skladištenje
0472Hoteli i restorani
0473Turizam
0474Višenamjenski razvojni projekti
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi
0481Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
0482Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
0483Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija
0484Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
0485Istraživanje i razvoj: Promet
0486Istraživanje i razvoj: Komunikacije
0487Istraživanje i razvoj: Ostale industrije
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
0490Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
05Zaštita okoliša
051Gospodarenje otpadom
0510Gospodarenje otpadom
052Gospodarenje otpadnim vodama
0520Gospodarenje otpadnim vodama
053Smanjenje zagađivanja
0530Smanjenje zagađivanja
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika
0540Zaštita bioraznolikosti i krajolika
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
0550Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
0560Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
06Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice
061Razvoj stanovanja
0610Razvoj stanovanja
062Razvoj zajednice
0620Razvoj zajednice
063Opskrba vodom
0630Opskrba vodom
064Ulična rasvjeta
0640Ulična rasvjeta
065Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti
0650Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti
066Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
0660Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
07Zdravstvo
071Medicinski proizvodi, pribor i oprema
0711Farmaceutski proizvodi
0712Ostali medicinski proizvodi
0713Terapeutski pribor i oprema
072Službe za vanjske pacijente
0721Opće medicinske usluge
0722Specijalističke medicinske usluge
0723Zubarske usluge
0724Paramedicinske usluge
073Bolničke službe
0731Usluge općih bolnica
0732Usluge specijalističkih bolnica
0733Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo
0734Usluge centara za njegu i oporavak
074Službe javnog zdravstva
0740Službe javnog zdravstva
075Istraživanje i razvoj zdravstva
0750Istraživanje i razvoj zdravstva
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
0760Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
08Rekreacija, kultura i religija
081Službe rekreacije i sporta
0810Službe rekreacije i sporta
082Službe kulture
0820Službe kulture
083Službe emitiranja i izdavanja
0830Službe emitiranja i izdavanja
084Religijske i druge službe zajednice
0840Religijske i druge službe zajednice
085Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
0850Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
0860Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
09Obrazovanje
091Predškolsko i osnovno obrazovanje
0911Predškolsko obrazovanje
0912Osnovno obrazovanje
092Srednjoškolsko obrazovanje
0921Niže srednjoškolsko obrazovanje
0922Više srednjoškolsko obrazovanje
093Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje
0930Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje
094Visoka naobrazba
0941Prvi stupanj visoke naobrazbe
0942Drugi stupanj visoke naobrazbe
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
0950Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
096Dodatne usluge u obrazovanju
0960Dodatne usluge u obrazovanju
097Istraživanje i razvoj obrazovanja
0970Istraživanje i razvoj obrazovanja
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
0980Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
10Socijalna zaštita
101Bolest i invaliditet
1011Bolest
1012Invaliditet
102Starost
1020Starost
103Sljednici
1030Sljednici
104Obitelj i djeca
1040Obitelj i djeca
105Nezaposlenost
1050Nezaposlenost
106Stanovanje
1060Stanovanje
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
1070Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
108Istraživanje i razvoj socijalne zaštite
1080Istraživanje i razvoj socijalne zaštite
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
1090Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane