Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezama Hrvatske agencije za osiguranje depozita

NN 8/2024 (19.1.2024.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezama Hrvatske agencije za osiguranje depozita

Ministarstvo financija

143

Na temelju članka 19. stavka 16. i članka 21. stavka 10. Zakona o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, br. 146/20. i 119/22.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBVEZAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

Članak 1.

U Pravilniku o obvezama Hrvatske agencije za osiguranje depozita (»Narodne novine«, broj 75/21.) u članku 3. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. provesti postupak obračuna obeštećenja na temelju zaprimljenih podataka i dokumentacije za svakog pojedinog deponenta čiji se depoziti smatraju prihvatljivim sukladno članku 6. Zakona. Obračun obeštećenja mora sadržavati podatke o deponentu, iznosu svih eurskih i deviznih depozita, iznosu dospjelih neplaćenih obveza deponenta prema kreditnoj instituciji na dan nastupa osiguranog slučaja i ukupnom iznosu prava na obeštećenje. Obračun obeštećenja za devizne depozite obračunava se u službenoj valuti Republike Hrvatske preračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji je vrijedio na dan nastupa osiguranog slučaja«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-03/3

Urbroj: 513-06-03-23-2

Zagreb, 27. prosinca 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.