Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije u odnosu na sustav osiguranja depozita

NN 8/2024 (19.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije u odnosu na sustav osiguranja depozita

MINISTARSTVO FINANCIJA

146

Na temelju članka 7. stavka 7., članka 19. stavka 15. i članka 20. stavka 6. Zakona o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, br. 146/20. i 119/22.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZAMA KREDITNE INSTITUCIJE U ODNOSU NA SUSTAV OSIGURANJA DEPOZITA

Članak 1.

U Pravilniku o obvezama kreditne institucije u odnosu na sustav osiguranja depozita (»Narodne novine«, broj 75/21.) u članku 5. stavku 1. iza riječi: »osigurane depozite« dodaju se riječi: »i podatke o prihvatljivim depozitima«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izvješće i podatke iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija sastavlja na zadnji dan u mjesecu na koji se to Izvješće i podaci odnose.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Podatke o prihvatljivim depozitima kreditna institucija dostavlja na obrascu iz Priloga 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Depoziti u stranoj valuti iskazuju se u službenoj valuti Republike Hrvatske preračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na zadnji dan u mjesecu na koji se Izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita podnosi.«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. riječ: »3.750.000,00 kuna« zamjenjuje se riječju: »500.000,00 eura«.

Članak 4.

Prilog II. zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Prilog III. zamjenjuje se novim Prilogom III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Prilog IV. zamjenjuje se novim Prilogom IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Iza Priloga IV. dodaje se Prilog V. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-03/5

Urbroj: 513-06-03-23-5

Zagreb, 27. prosinca 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG II.

IZVJEŠĆE O STANJU UKUPNIH I OSIGURANIH DEPOZITA –
ZA POTREBE OBRAČUNA PREMIJE –

Šifra polja

Šifra

ESA 2010

NAZIV INSTITUCIONALNE JEDINICE

FIZIČKE OSOBE
RezidentiNerezidentiUkupno
IIIIII
IznosIznosIznos
1
Ukupan iznos depozita fizičkih osobaunos KI


1.a
Ukupan broj fizičkih osobaunos KI

1.1S.142Ukupan iznos depozita osoba koje obavljaju samostalnu djelatnostunos KI


1.1.aS.142Ukupan broj osoba koje obavljaju samostalnu djelatnostunos KI


1.2Ukupan iznos depozita fizičkih osoba koje imaju svoj depozit i privatnih depozita osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost=1-1.1
1.3.1
Ukupan iznos depozita članova uprave i nadzornog odbora kreditne institucije koji su te funkcije obavljali na datum Izvješća ili u razdoblju 12 mjeseci prije datuma Izvješćaunos KI
1.3.2
Ukupan iznos depozita dioničara koji zajedno s članovima uže obitelji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije (članovi uže obitelji defi nirani odredbom ZOKI-ja)unos KI
1.3.3

Ukupan iznos depozita fizičkih osoba iz članka 6. stavka

3. točke 10. Zakona

unos KI
1.3.4

Ukupan iznos depozita fizičkih osoba iz članka 6. stavka

3. točke 11. Zakona

Unos KI
1.3
Ukupan iznos depozita fizičkih osoba koji se ne smatraju prihvatljivim=1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4
1.3.a
Ukupan broj fizičkih osoba čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivimunos KI
1.4
Ukupan iznos prihvatljivih depozita fi zičkih osoba=1-1.3
1.4.1
Ukupan iznos depozita fizičkih osoba koje imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI
1.4.1.a
Ukupan broj fizičkih osoba koje imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI
1.4.2
Ukupan iznos depozita fizičkih osoba koje imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=1.4-1.4.1
1.4.2.a
Ukupan broj fizičkih osoba koje imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=1.a-1.3.a-1.4.1.a
1.5
Ukupan iznos osiguranih depozita fizičkih osobaunos KI
       

S.11NEFINANCIJSKA DRUŠTVA
IznosIznosIznos2
Ukupan iznos depozita nefinancijskih društavaunos KI


2.a
Ukupan broj nefinancijskih društavaunos KI


2.1S.11001Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društavaunos KI


2.1.a
Ukupan broj javnih nefinancijskih društavaunos KI


2.1.1.1
Ukupan iznos depozita vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncernunos KI
2.1.1.2
Ukupan iznos depozita dioničara koji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucijeunos KI
2.1.1.3
Ukupan iznos depozita revizorskog društva koje je obavilo reviziju posljednjih FI kreditne institucijeunos KI
2.1.1
Ukupan iznos depozita koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima=2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3
2.1.1.a
Ukupan broj javnih nefinancijskih društava čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivimunos KI
       
2.1.2
Ukupan iznos prihvatljivih depozita javnih nefinancijskih društava=2.1-2.1.1
2.1.2.1
Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI
2.1.2.1.a
Ukupan broj javnih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI
2.1.2.2
Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=2.1.2-2.1.2.1
2.1.2.2.a
Ukupan broj javnih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=2.1.a-2.1.1.a-2.1.2.1.a
2.1.3
Ukupan iznos osiguranih depozita javnih nefinancijskih društavaunos KI
       
2.2S.11002Ukupan iznos depozita nacionalnih privatnih nefinancijskih društavaunos KI
2.2.a
Ukupan broj nacionalnih privatnih nefinancijskih društavaunos KI
2.2.1.1
Ukupan iznos depozita vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncernunos KI
2.2.1.2
Ukupan iznos depozita dioničara koji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucijeunos KI
2.2.1.3
Ukupan iznos depozita revizorskog društva koje je obavilo reviziju posljednjih FI kreditne institucijeunos KI
2.2.1
Ukupan iznos depozita koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima=2.2.1.1+2.2.1.2+2.2.1.3
2.2.1.a
Ukupan broj nacionalnih privatnih nefinancijskih društava čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivimunos KI
2.2.2
Ukupan iznos prihvatljivih depozita nacionalnih privatnih nefinancijskih društava=2.2-2.2.1
       
2.2.2.1
Ukupan iznos depozita nacionalnih privatnih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI
2.2.2.1.a
Ukupan broj nacionalnih privatnih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI
2.2.2.2
Ukupan iznos depozita nacionalnih privatnih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=2.2.2-2.2.2.1
2.2.2.2.a
Ukupan broj nacionalnih privatnih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=2.2.a-2.2.1.a-2.2.2.1.a
       
2.2.3
Ukupan iznos osiguranih depozita nacionalnih privatnih nefinancijskih društavaunos KI
2.3S.11003Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društavaunos KI
2.3.a
Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društavaunos KI
2.3.1.1
Ukupan iznos depozita vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncernunos KI
2.3.1.2
Ukupan iznos depozita dioničara koji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucijeunos KI
2.3.1.3
Ukupan iznos depozita revizorskog društva koje je obavilo reviziju posljednjih FI kreditne institucijeunos KI
       
2.3.1
Ukupan iznos depozita koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima=2.3.1.1+2.3.1.2 +2.3.1.3
2.3.1.a
Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivimunos KI
2.3.2
Ukupan iznos prihvatljivih depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava=2.3-2.3.1
2.3.2.1
Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI
2.3.2.1.a
Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI
2.3.2.2
Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=2.3.2-2.3.2.1
2.3.2.2.a
Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=2.3.a-2.3.1.a-2.3.2.1.a
       
2.3.3
Ukupan iznos osiguranih depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društavaunos KI
       

S.11SVEUKUPAN IZNOS DEPOZITA NEFINANCIJSKIH DRUŠTAVA

=2.1+2.2+2.3

=2Ukupan broj nefinancijskih društava

=2.1.a+2.2.a+2.3.a

=2.aSveukupan iznos depozita vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern=2.1.1.1+2.2.1.1+2.3.1.1


Sveukupan iznos depozita dioničara koji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije=2.1.1.2+2.2.1.2+2.3.1.2


Sveukupan iznos depozita revizorskog društva koje je obavilo reviziju posljednjih FI kreditne institucije=2.1.1.3+2.2.1.3+2.3.1.3


Sveukupan iznos depozita koji se ne smatraju prihvatljivim=2.1.1+2.2.1+2.3.1


Sveukupan broj nefinancijskih društava čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim=2.1.1.a+2.2.1.a+2.3.1.a


Sveukupan iznos prihvatljivih depozita nefinancijskih društava=2-2.1.1-2.2.1-2.3.1


Sveukupan iznos depozita nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 eura=2.1.2.1+2.2.2.1+2.3.2.1


Sveukupan broj nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 eura=2.1.2.1.a+2.2.2.1.a+2.3.2.1.a


Sveukupan iznos depozita nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=2.1.2.2+2.2.2.2+2.3.2.2


Sveukupan broj nefinancijskih društava koja imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=2.1.2.2.a+2.2.2.2.a+2.3.2.2.a
Sveukupan iznos osiguranih depozita nefinancijskih društava=2.1.3+2.2.3+2.3.3
       

S.15NEPROFITNE INSTITUCIJE
IznosIznosIznos3Ukupan iznos depozita neprofitnih institucijaunos KI


3.aUkupan broj neprofitnih institucijaunos KI
3.1.1

Ukupan iznos depozita koji se sukladno članku 6. stavku

3. Zakona ne smatraju prihvatljivim

unos KI


3.1Ukupan iznos depozita koji se ne smatraju prihvatljivim=3.1.1


3.1.aUkupan broj neprofitnih institucija čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivimunos KI
3.2Ukupan iznos prihvatljivih depozita=3-3.1


3.2.1Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI


3.2.1.aUkupan broj neprofitnih institucija koje imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI


3.2.2Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=3.2-3.2.1


3.2.2.aUkupan broj neprofitnih institucija koje imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=3.a-3.1.a-3.2.1.a
3.3Ukupan iznos osiguranih depozita neprofitnih institucijaunos KI


       

S.13UKUPNA DRŽAVA
IznosIznosIznos4S.13Ukupan iznos depozita ukupne državeunos KI


4.aS.13Ukupan broj deponenata ukupne državeunos KI

4.1.1S.1311Ukupan iznos depozita središnje državeunos KI


4.1.2S.1314Ukupan iznos depozita fondova socijalne sigurnostiunos KI


4.1.3S.1313Ukupan iznos depozita lokalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi više od 500.000,00 euraunos KI
4.1.4S.1313Ukupan iznos depozita lokalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 euraunos KI
4.1.5S.1313Ukupan iznos depozita lokalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura, a čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. Zakona ne smatraju prihvatljivim depozitimaunos KI
4.1
Ukupan iznos depozita koji se ne smatraju prihvatljivim=4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.5
4.1.aS.13Ukupan broj deponenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim depozitimaunos KI
4.2S.1313Ukupan iznos prihvatljivih depozita lokalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura=4-4.1
4.2.1S.1313Ukupan iznos depozita deponenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI
4.2.1.aS.1313Ukupan broj deponenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000 euraunos KI
4.2.2S.1313Ukupan iznos depozita deponenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=4.2-4.2.1
4.2.2.aS.1313Ukupan broj deponenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite iznad 100.000 eura=4.a-4.1.a-4.2.1.a
4.3S.1313Ukupan iznos osiguranih depozita lokalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 euraunos KI
       

S.12FINANCIJSKA DRUŠTVA
IznosIznosIznos
5S.12Ukupan iznos depozita financijskih društavaunos KI


5.aS.12Ukupan broj financijskih društavaunos KIUKUPAN IZNOS DEPOZITA U KREDITNOJ INSTITUCIJI=1+2+3+4+5


       
UKUPAN IZNOS OSIGURANIH DEPOZITA U KREDITNOJ INSTITUCIJI=1.5+2.1.3+2.2.3+2.3.3+3.3+4.3UNOS PODATAKA

REZULTAT RAČUNSKE OPERACIJE

JNDjavna nefinancijska društva
PNDnacionalna privatna nefinancijska društva
IKNDinozemno kontrolirana nefinancijska društva

PRILOG III.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA O STANJU UKUPNIH I OSIGURANIH DEPOZITA –
ZA POTREBE OBRAČUNA PREMIJE –

Izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita (u daljnjem tekstu: Izvješće) podijeljeno je na sektore sukladno Sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica prema ESA 2010 Državnog zavoda za statistiku:

1. KUĆANSTVA,[1](Sukladno ESA 2010, naziv sektora je ‘kućanstva’, podsektor samozaposlene osobe) FIZIČKE OSOBE – podsektorska klasifikacija samozaposlenih osoba

2. NEFINANCIJSKA DRUŠTVA

3. UKUPNA DRŽAVA

4. NEPROFITNE INSTITUCIJE KOJE OPSLUŽUJU KUĆANSTVA

5. FINANCIJSKA DRUŠTVA

Kreditne institucije su dužne, sukladno navedenoj klasifikaciji, svakog poslovnog subjekta – deponenta prikazati u okviru sektora kako je klasificiran u Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica prema ESA 2010 na dan sastavljanja Izvješća.

Depoziti u stranoj valuti iskazuju se u službenoj valuti Republike Hrvatske preračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na zadnji dan u mjesecu na koji se Izvješće odnosi, posebno za rezidente i nerezidente.

Stavka Izvješća

FIZIČKE OSOBE

Za FIZIČKE OSOBE unose se podaci o depozitima

– Stupac I, pod 1 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba – rezidenata

– Stupac II, pod 1 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba – nerezidenata

– Stupac III, pod 1 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba: rezidenata i nerezidenata,

rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 1 i stupca II 1

– Stupac I, pod 1.a – Ukupan broj deponenata fizičkih osoba – rezidenata

– Stupac II, pod 1.a – Ukupan broj deponenata fizičkih osoba – nerezidenata

– Stupac III, pod 1.a – Ukupan broj deponenata fizičkih osoba: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 1.a i stupca II 1.a

Za deponente fizičke osobe koji su sukladno Sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica prema ESA 2010 na dan sastavljanja Izvješća, razvrstane u Sektor S.142, unose se podaci o depozitima

– Stupac I, pod 1.1 – Ukupan iznos depozita osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost – rezidenata (S.142 – samozaposlene osobe)

– Stupac II, pod 1.1 – Ukupan iznos depozita osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost – nerezidenata (S.142 – samozaposlene osobe)

– Stupac III, pod 1.1 – Ukupan iznos depozita osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost : rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 1.1 i stupca II 1.1

– Stupac I, pod 1.1.a – Ukupan broj osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost – rezidenata

– Stupac II, pod 1.1.a – Ukupan broj osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost – nerezidenata

– Stupac III, pod 1.1.a – Ukupan broj deponenata osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 1.1.a i stupca II 1.1.a

– Stupac I, pod 1.2 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba i depozita osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost – rezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca I 1.1 od iznosa iz stupca I 1

– Stupac II, pod 1.2 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba i depozita osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost – nerezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca I 1.1 od iznosa iz stupca I 1

– Stupac III, pod 1.2 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba i depozita osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost – rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 1.2 i stupca II 1.2

– Stupac I, pod 1.3.1 – Ukupan iznos depozita rezidenata: članova uprave i nadzornog odbora kreditne institucije koji su te funkcije obavljali na datum Izvješća ili u razdoblju 12 mjeseci prije datuma Izvješća

– Stupac II, pod 1.3.1 – Ukupan iznos depozita nerezidenata: članova uprave i nadzornog odbora kreditne institucije koji su te funkcije obavljali na datum Izvješća ili u razdoblju 12 mjeseci prije datuma Izvješća

– Stupac III, pod 1.3.1 – Ukupan iznos depozita rezidenata i nerezidenata: članova uprave i nadzornog odbora kreditne institucije koji su te funkcije obavljali na datum Izvješća ili u razdoblju 12 mjeseci prije datuma Izvješća, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 1.3.1 i stupca II 1.3.1

– Stupac I, pod 1.3.2 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba – rezidenata, dioničara koji zajedno s članovima uže obitelji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije (članovi uže obitelji definirani odredbom ZOK-ija)

– Stupac II, pod 1.3.2 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba – nerezidenata, dioničara koji zajedno s članovima uže obitelji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije, (članovi uže obitelji definirani odredbom ZOK-ija)

– Stupac III, pod 1.3.2 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba: rezidenata i nerezidenata, dioničara koji zajedno s članovima uže obitelji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije, (članovi uže obitelji definirani odredbom ZOK-ija), rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 3.2 i stupca II 1.3.2

– Stupac I, pod 1.3.3 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba rezidenata – koji proizlaze iz poslova u odnosu na koje su donesene pravomoćne presude za kazneno djelo pranja novca u skladu s Kaznenim zakonom (članak 6. stavak 3. točka 10. ZOD-a)

– Stupac II, pod 1.3.3 – Ukupan iznos depozita nerezidenata – koji proizlaze iz poslova u odnosu na koje su donesene pravomoćne presude za kazneno djelo pranja novca u skladu s Kaznenim zakonom (članak 6. stavak 3. točka 10. ZOD-a)

– Stupac III, pod 1.3.3 – Ukupan iznos depozita rezidenata i nerezidenata – koji proizlaze iz poslova u odnosu na koje su donesene pravomoćne presude za kazneno djelo pranja novca u skladu s Kaznenim zakonom (članak 6. stavak 3. točka 10. ZOD-a), rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 1.3.3 i stupca II 1.3.3

– Stupac I, pod 1.3.4 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba rezidenata – koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke odnosno depoziti čiji imatelj nikad nije identificiran do dana nastupa osiguranog slučaja (članak 6. stavak 3. točka 11. ZOD-a)

– Stupac II, pod 1.3.4 – Ukupan iznos depozita nerezidenata – koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke odnosno depoziti čiji imatelj nikad nije identificiran do dana nastupa osiguranog slučaja (članak 6. stavak 3. točka 11. ZOD-a)

– Stupac III, pod 1.3.4 – Ukupan iznos depozita rezidenata i nerezidenata – koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke odnosno depoziti čiji imatelj nikad nije identificiran do dana nastupa osiguranog slučaja (članak 6. stavak 3. točka 11. ZOD-a), rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 1.3.4 i stupca II 1.3.4

– Stupac I, pod 1.3 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba – rezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupaca: I 1.3.1, I 1.3.2, I 1.3.3 i I 1.3.4

– Stupac II, pod 1.3 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba – nerezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupaca: II 1.3.1, II 1.3.2, II 1.3.3 i II 1.3.4

– Stupac III, pod 1.3 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba: rezidenata i nerezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 1.3 i II 2.3

– Stupac I, pod 1.3.a – Ukupan broj fizičkih osoba – rezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim

– Stupac II, pod 1.3.a – Ukupan broj fizičkih osoba – nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim

– Stupac III, pod 1.3.a – Ukupan broj fizičkih osoba: rezidenata i nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja brojeva iz stupca I 1.3.a i stupca II 1.3.a

– Stupac I, pod 1.4 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita fizičkih osoba – rezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca I 1.3 od iznosa iz stupca I 1

– Stupac II, pod 1.4 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita fizičkih osoba – nerezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca II 1.3 od iznosa iz stupca II 1

– Stupac III, pod 1.4 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita fizičkih osoba: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 1.4 i stupca II 1.4

– Stupac I, pod 1.4.1 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 1.4.1 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 1.4.1 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 1.4.1 i stupca II 1.4.1

– Stupac I, pod 1.4.1.a – Ukupan broj fizičkih osoba – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 1.4.1.a – Ukupan broj fizičkih osoba – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 1.4.1.a – Ukupan broj fizičkih osoba: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 1.4.1.a i stupca II 1.4.1.a

– Stupac I, pod 1.4.2 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 1.4.2 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 1.4.2 – Ukupan iznos depozita fizičkih osoba: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 1.4.2 i stupca II 1.4.2

– Stupac I, pod 1.4.2.a – Ukupan broj fizičkih osoba – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 1.4.2.a – Ukupan broj fizičkih osoba – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 1.4.2.a – Ukupan broj fizičkih osoba: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 1.4.2.a i stupca II 1.4.2.a

– Stupac I, pod 1.5 – Ukupan iznos osiguranih depozita fizičkih osoba – rezidenata do 100.000,00 eura

Ukupan iznos osiguranih depozita fizičkih osoba – rezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svake fizičke osobe – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svake fizičke osobe – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac II, pod 1.5 – Ukupan iznos osiguranih depozita fizičkih osoba – nerezidenata do 100.000,00 eura

Ukupan iznos osiguranih depozita fizičkih osoba – nerezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svake fizičke osobe – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svake fizičke osobe – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac III, pod 1.5 – Ukupan iznos osiguranih depozita fizičkih osoba: rezidenata i nerezidenata do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 1.5 i stupca II 1.5

Stavka Izvješća

NEFINANCIJSKA DRUŠTVA

U sektor NEFINANCIJSKA DRUŠTVA unose se podaci o depozitima deponenata koji su sukladno Sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica prema ESA 2010 na dan sastavljanja Izvješća, razvrstani u Sektor S.11

Nefinancijska društva – podsektore:

– Javna nefinancijska društva – S.11001

– Privatna nefinancijska društva – S.11002

– Inozemno kontrolirana nefinancijska društva – S.11003

NEFINANCIJSKA DRUŠTVA – S.11

– Stupac I, pod 2 – Ukupan iznos depozita nefinancijskih društava – rezidenata

– Stupac II, pod 2 – Ukupan iznos depozita nefinancijskih društava – nerezidenata,

– Stupac III, pod 2 – Ukupan iznos depozita nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2 i stupca II 2

– Stupac I, pod 2.a – Ukupan broj deponenata nefinancijskih društava – rezidenata

– Stupac II, pod 2.a – Ukupan broj deponenata nefinancijskih društava – nerezidenata

– Stupac III, pod 2.a – Ukupan broj deponenata nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja brojeva iz stupca I 2.a i stupca II 2.a

JAVNA NEFINANCIJSKA DRUŠTVA – S.11001

– Stupac I, pod 2.1 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava – rezidenata

– Stupac II, pod 2.1 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava – nerezidenata,

– Stupac III, pod 2.1 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.1 i stupca II 2.1

– Stupac I, pod 2.1.a – Ukupan broj deponenata javnih nefinancijskih društava – rezidenata

– Stupac II, pod 2.1.a – Ukupan broj deponenata javnih nefinancijskih društava – nerezidenata

– Stupac III, pod 2.1.a – Ukupan broj deponenata javnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja brojeva iz stupca I 2.1.a i stupca II 2.1.a

– Stupac I, pod 2.1.1.1 – Ukupan iznos depozita rezidenata: vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern

– Stupac II, pod 2.1.1.1 – Ukupan iznos depozita nerezidenata: vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern

– Stupac III, pod 2.1.1.1 – Ukupan iznos depozita rezidenata i nerezidenata: vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.1.1.1 i stupca II 2.1.1.1

– Stupac I, pod 2.1.1.2 – Ukupan iznos depozita rezidenata – javnih nefinancijskih društava koja sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije

– Stupac II, pod 2.1.1.2 – Ukupan iznos depozita nerezidenata – javnih nefinancijskih društava koja sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije

– Stupac III, pod 2.1.1.2 – Ukupan iznos depozita rezidenata i nerezidenata – javnih nefinancijskih društava koja sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.1.1.2 i stupca II 2.1.1.2

– Stupac I, pod 2.1.1.3 – Ukupan iznos depozita rezidenta – javnog nefinancijskog društva revizora koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvještaja kreditne institucije

– Stupac II, pod 2.1.1.3 – Ukupan iznos depozita nerezidenta – javnog nefinancijskog društva revizora koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvještaja kreditne institucije

– Stupac III, pod 2.1.1.3 – Ukupan iznos depozita rezidenta i nerezidenta – javnog nefinancijskog društva revizora koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvještaja kreditne institucije rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.1.1.3 i stupca II 2.1.1.3

– Stupac I, pod 2.1.1 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava – rezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupaca: I 2.1.1.1, I 2.1.1.2 i I 2.1.1.3

– Stupac II, pod 2.1.1 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava – nerezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupaca II 2.1.1.1, II 2.1.1.2 i II 2.1.1.3

– Stupac III, pod 2.1.1 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.1.1 i stupca II 2.1.1

– Stupac I, pod 2.1.1.a – Ukupan broj javnih nefinancijskih društava – rezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim depozitima,

– Stupac II, pod 2.1.1.a – Ukupan broj javnih nefinancijskih društava – nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim depozitima,

– Stupac III, pod 2.1.1.a – Ukupan broj javnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 2.1.1.a i stupca II 2.1.1.a

– Stupac I, pod 2.1.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita javnih nefinancijskih društava – rezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca I 2.1.1 od iznosa iz stupca I 2.1

– Stupac II, pod 2.1.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita javnih nefinancijskih društava – nerezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca II 2.1.1 od iznosa iz stupca II 2.1

– Stupac III, pod 2.1.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita javnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata, koji se smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.1.2 i stupca II 2.1.2

– Stupac I, pod 2.1.2.1 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.1.2.1 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.1.2.1 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.1.2.1 i stupca II 2.1.2.1

– Stupac I, pod 2.1.2.1.a – Ukupan broj javnih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.1.2.1.a – Ukupan broj javnih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.1.2.1.a – Ukupan broj javnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 2.1.2.1.a i stupca II 2.1.2.1.a

– Stupac I, pod 2.1.2.2 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.1.2.2 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.1.2.2 – Ukupan iznos depozita javnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.1.2.2 i stupca II 2.1.2.2

– Stupac I, pod 2.1.2.2.a – Ukupan broj javnih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.1.2.2.a – Ukupan broj javnih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.1.2.2.a – Ukupan broj javnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 2.1.2.2.a i stupca II 2.1.2.2.a

– Stupac I, pod 2.1.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita javnih nefinancijskih društava – rezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svakog javnog nefinancijskog društva – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svakog javnog nefinancijskog društva – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac II, pod 2.1.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita javnih nefinancijskih društava – nerezidenata do 100.000,00 eura

Ukupan iznos osiguranih depozita javnih nefinancijskih društava – nerezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svakog javnog nefinancijskog društva – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svakog javnog nefinancijskog društva – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac III, pod 2.1.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita javnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.1.3 i stupca II 2.1.3

PRIVATNA NEFINANCIJSKA DRUŠTVA – S.11002

– Stupac I, pod 2.2 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava – rezidenata

– Stupac II, pod 2.2 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava – nerezidenata,

– Stupac III, pod 2.2 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.2 i stupca II 2.2

– Stupac I, pod 2.2.a – Ukupan broj deponenata privatnih nefinancijskih društava – rezidenata

– Stupac II, pod 2.2.a – Ukupan broj deponenata privatnih nefinancijskih društava – nerezidenata

– Stupac III, pod 2.2.a – Ukupan broj deponenata privatnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja brojeva iz stupca I 2.2.a i stupca II 2.2.a

– Stupac I, pod 2.2.1.1 – Ukupan iznos depozita rezidenata: vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern

– Stupac II, pod 2.2.1.1 – Ukupan iznos depozita nerezidenata: vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern

– Stupac III, pod 2.2.1.1 – Ukupan iznos depozita rezidenata i nerezidenata: vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.2.1.1 i stupca II 2.2.1.1

– Stupac I, pod 2.2.1.2 – Ukupan iznos depozita rezidenata – privatnih nefinancijskih društava koja sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije

– Stupac II, pod 2.2.1.2 – Ukupan iznos depozita nerezidenata – privatnih nefinancijskih društava koja sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije

– Stupac III, pod 2.2.1.2 – Ukupan iznos depozita rezidenata i nerezidenata – privatnih nefinancijskih društava koja sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.2.1.2 i stupca II 2.2.1.2

– Stupac I, pod 2.2.1.3 – Ukupan iznos depozita rezidenta – privatnog nefinancijskog društva revizora koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvještaja kreditne institucije

– Stupac II, pod 2.2.1.3 – Ukupan iznos depozita nerezidenta – privatnog nefinancijskog društva revizora koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvještaja kreditne institucije

– Stupac III, pod 2.2.1.3 – Ukupan iznos depozita rezidenta i nerezidenta – privatnog nefinancijskog društva revizora koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvještaja kreditne institucije rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.2.1.3 i stupca II 2.2.1.3

– Stupac I, pod 2.2.1 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava – rezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupaca: I 2.2.1.1, I 2.2.1.2 i I 2.2.1.3

– Stupac II, pod 2.2.1 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava – nerezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupaca: : II 2.2.1.1, II 2.2.1.2 i II 2.2.1.3

– Stupac III, pod 2.2.1 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.2.1 i stupca II 2.2.1

– Stupac I, pod 2.2.1.a – Ukupan broj privatnih nefinancijskih društava – rezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim depozitima,

– Stupac II, pod 2.2.1.a – Ukupan broj privatnih nefinancijskih društava – nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim depozitima,

– Stupac III, pod 2.2.1.a – Ukupan broj privatnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 2.2.1.a i stupca II 2.2.1.a

– Stupac I, pod 2.2.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita privatnih nefinancijskih društava – rezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca I 2.2.1 od iznosa iz stupca I 2.2

– Stupac II, pod 2.2.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita privatnih nefinancijskih društava – nerezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca II 2.2.1 od iznosa iz stupca II 2.2

– Stupac III, pod 2.2.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita privatnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata, koji se smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.2.2 i stupca II 2.2.2

– Stupac I, pod 2.2.2.1 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.2.2.1 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.2.2.1 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.2.2.1 i stupca II 2.2.2.1

Stupac I, pod 2.2.2.1.a – Ukupan broj privatnih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.2.2.1.a – Ukupan broj privatnih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.2.2.1.a – Ukupan broj privatnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 2.2.2.1.a i stupca II 2.2.2.1.a

– Stupac I, pod 2.2.2.2 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.2.2.2 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.2.2.2 – Ukupan iznos depozita privatnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.2.2.2 i stupca II 2.2.2.2

– Stupac I, pod 2.2.2.2.a – Ukupan broj privatnih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.2.2.2.a – Ukupan broj privatnih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.2.2.2.a – Ukupan broj privatnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 2.2.2.2.a i stupca II 2.2.2.2.a

– Stupac I, pod 2.2.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita privatnih nefinancijskih društava – rezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svakog privatnog nefinancijskog društva – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svakog privatnog nefinancijskog društva – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac II, pod 2.2.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita privatnih nefinancijskih društava – nerezidenata do 100.000,00 eura Ukupan iznos osiguranih depozita privatnih nefinancijskih društava – nerezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svakog privatnog nefinancijskog društva – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svakog privatnog nefinancijskog društva – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac III, pod 2.2.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita privatnih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.2.3 i stupca II 2.2.3

INOZEMNO KONTROLIRANA NEFINANCIJSKA DRUŠTVA – S.11003

– Stupac I, pod 2.3 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – rezidenata

– Stupac II, pod 2.3 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – nerezidenata,

– Stupac III, pod 2.3 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.3 i stupca II 2.3

– Stupac I, pod 2.3.a – Ukupan broj deponenata inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – rezidenata

– Stupac II, pod 2.3.a – Ukupan broj deponenata inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – nerezidenata

– Stupac III, pod 2.3.a – Ukupan broj deponenata inozemno kontroliranih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja brojeva iz stupca I 2.3.a i stupca II 2.3.a

– Stupac I, pod 2.3.1.1 – Ukupan iznos depozita rezidenata: vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern

– Stupac II, pod 2.3.1.1 – Ukupan iznos depozita nerezidenata: vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern

– Stupac III, pod 2.3.1.1 – Ukupan iznos depozita rezidenata i nerezidenata: vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.3.1.1 i stupca II 2.3.1.1

– Stupac I, pod 2.3.1.2 – Ukupan iznos depozita rezidenata – inozem­no kontroliranih nefinancijskih društava koja sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije

– Stupac II, pod 2.3.1.2 – Ukupan iznos depozita nerezidenata – inozemno kontroliranih nefinancijskih društava koja sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije

– Stupac III, pod 2.3.1.2 – Ukupan iznos depozita rezidenata i nerezidenata – inozemno kontroliranih nefinancijskih društava koja sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.3.1.2 i stupca II 2.3.1.2

– Stupac I, pod 2.3.1.3 – Ukupan iznos depozita rezidenta – inozemno kontroliranog nefinancijskog društva revizora koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvještaja kreditne institucije

– Stupac II, pod 2.3.1.3 – Ukupan iznos depozita nerezidenta – inozemno kontroliranog nefinancijskog društva revizora koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvještaja kreditne institucije

– Stupac III, pod 2.3.1.3 – Ukupan iznos depozita rezidenta i nerezidenta – inozemno kontroliranog nefinancijskog društva revizora koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvještaja kreditne institucije rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.3.1.3 i stupca II 2.3.1.3

– Stupac I, pod 2.3.1 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – rezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupaca: I 2.3.1.1, I 2.3.1.2 i I 2.3.1.3

– Stupac II, pod 2.3.1 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – nerezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupaca: : II 2.3.1.1, II 2.3.1.2 i II 2.3.1.3

– Stupac III, pod 2.3.1 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji se ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.3.1 i stupca II 2.3.1

– Stupac I, pod 2.3.1.a – Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – rezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim depozitima,

– Stupac II, pod 2.3.1.a – Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim depozitima,

– Stupac III, pod 2.3.1.a – Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 2.3.1.a i stupca II 2.3.1.a

– Stupac I, pod 2.3.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – rezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca I 2.3.1 od iznosa iz stupca I 2.3

– Stupac II, pod 2.3.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – nerezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca II 2.3.1 od iznosa iz stupca II 2.3

– Stupac III, pod 2.3.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata, koji se smatraju prihvatljivim depozitima, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.3.2 i stupca II 2.3.2

– Stupac I, pod 2.3.2.1 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.3.2.1 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.3.2.1 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.3.2.1 i stupca II 2.3.2.1

Stupac I, pod 2.3.2.1.a – Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.3.2.1.a – Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.3.2.1.a – Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 2.3.2.1.a i stupca II 2.3.2.1.a

– Stupac I, pod 2.3.2.2 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.3.2.2 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.3.2.2 – Ukupan iznos depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.3.2.2 i stupca II 2.3.2.2

– Stupac I, pod 2.3.2.2.a – Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 2.3.2.2.a – Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 2.3.2.2.a – Ukupan broj inozemno kontroliranih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 2.3.2.2.a i stupca II 2.3.2.2.a

– Stupac I, pod 2.3.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – rezidenata do 100.000,00 eura

Ukupan iznos osiguranih depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – rezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svakog inozemno kontroliranog nefinancijskog društva – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svakog inozemno kontroliranog nefinancijskog društva – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac II, pod 2.3.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – nerezidenata do 100.000,00 eura Ukupan iznos osiguranih depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava – nerezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svakog inozemno kontroliranog nefinancijskog društva – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svakog inozemno kontroliranog nefinancijskog društva – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac III, pod 2.3.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita inozemno kontroliranih nefinancijskih društava: rezidenata i nerezidenata do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 2.3.3 i stupca II 2.3.3

Stavka Izvješća

DEPOZITI NEPROFITNIH INSTITUCIJA KOJE OPSLUŽUJU KUĆANSTVA – S.15

U sektor neprofitne institucije koje opslužuju kućanstva unose se podaci o depozitima deponenata koji su sukladno Sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica prema ESA 2010 na dan sastavljanja Izvješća, na web-stranici www.dzs.hr, razvrstani u Sektor S.15

– Stupac I, pod 3 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenti,

– Stupac II, pod 3 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata,

– Stupac III, pod 3 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 3 i stupca II 3

– Stupac I, pod 3.a – Ukupan broj deponenata neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenata

– Stupac II, pod 3.a – Ukupan broj deponenata neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata

– Stupac III, pod 3.a – Ukupan broj deponenata neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 3.a i stupca II 3.a

– Stupac I, pod 3.1.1 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim

– Stupac II, pod 3.1.1 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim

– Stupac III, pod 3.1.1 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva: rezidenata i nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 3.1.1 i stupca II 3.1.1

– Stupac I, pod 3.1 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenata, koji se ne smatraju prihvatljivim

– Stupac II, pod 3.1 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata, koji se ne smatraju prihvatljivim

– Stupac III, pod 3.1 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva: rezidenata i nerezidenata, koji se ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 3.1 i stupca II 3.1

– Stupac I, pod 3.1.a – Ukupan broj neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim

– Stupac II, pod 3.1.a – Ukupan broj neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim

– Stupac III, pod 3.1.a – Ukupan broj neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva: rezidenata i nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 3.1.a i stupca II 3.1.a

– Stupac I, pod 3.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca I 3.1 od iznosa iz stupca I 3

– Stupac II, pod 3.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca II 3.1 od iznosa iz stupca II 3

– Stupac III, pod 3.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 3.2 i stupca II 3.2

– Stupac I, pod 3.2.1 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 3.2.1 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 3.2.1 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 3.2.1 i stupca II 3.2.1

Stupac I, pod 3.2.1.a – Ukupan broj neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 3.2.1.a – Ukupan broj neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 3.2.1.a – Ukupan broj neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva : rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 3.2.1.a i stupca II 3.2.1.a

– Stupac I, pod 3.2.2 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 3.2.2 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 3.2.2 – Ukupan iznos depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 3.2.2 i stupca II 3.2.2

– Stupac I, pod 3.2.2.a – Ukupan broj neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 3.2.2.a – Ukupan broj neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 3.2.2.a – Ukupan broj neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 3.2.2.a i stupca II 3.2.2.a

Stupac I, pod 3.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenata do 100.000,00 eura Ukupan iznos osiguranih depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – rezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svake neprofitne institucije koja opslužuje kućanstva – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svake neprofitne institucije koja opslužuje kućanstva – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac II, pod 3.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata do 100.000,00 eura Ukupan iznos osiguranih depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva – nerezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svake neprofitne institucije koja opslužuje kućanstva – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svake neprofitne institucije koja opslužuje kućanstva – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac III, pod 3.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita neprofitnih institucija koje opslužuju kućanstva: rezidenata i nerezidenata do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 3.3 i stupca II 3.3

Stavka Izvješća

DEPOZITI UKUPNE DRŽAVE – S.13

U sektor ukupne države unose se podaci o depozitima deponenata koji su sukladno Sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica prema ESA 2010 na dan sastavljanja Izvješća, na ­web-stranici www.dzs.hr, razvrstani u Sektor S.13

– Stupac I, pod 4 – Ukupan iznos depozita ukupne države – rezidenti,

– Stupac II, pod 4 – Ukupan iznos depozita ukupne države – nerezidenata,

– Stupac III, pod 4 – Ukupan iznos depozita ukupne države: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4 i stupca II 4

– Stupac I, pod 4.a – Ukupan broj deponenata ukupne države – rezidenata

– Stupac II, pod 4.a – Ukupan broj deponenata ukupne države – nerezidenata

– Stupac III, pod 4.a – Ukupan broj deponenata ukupne države: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 4.a i stupca II 4.a

– Stupac I, pod 4.1.1 – Ukupan iznos depozita središnje države – rezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim

– Stupac II, pod 4.1.1 – Ukupan iznos depozita središnje države – nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim

– Stupac III, pod 4.1.1 – Ukupan iznos depozita središnje države: rezidenata i nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4.1.1 i stupca II 4.1.1

– Stupac I, pod 4.1.2 – Ukupan iznos depozita fondova socijalne sigurnosti – rezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim

– Stupac II, pod 4.1.2 – Ukupan iznos depozita fondova socijalne sigurnosti – nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim

– Stupac III, pod 4.1.2 – Ukupan iznos depozita fondova socijalne sigurnosti: rezidenata i nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4.1.2 i stupca II 4.1.2

– Stupac I, pod 4.1.3 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi više od 500.000,00 eura – rezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim

– Stupac II, pod 4.1.3 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi više od 500.000,00 eura – nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim

– Stupac III, pod 4.1.3 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi više od 500.000,00 eura: rezidenata i nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4.1.3 i stupca II 4.1.3

– Stupac I, pod 4.1.4 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – rezidenata

– Stupac II, pod 4.1.4 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – nerezidenata,

– Stupac III, pod 4.1.4 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4.1.4 i stupca II 4.1.4

– Stupac I, pod 4.1.5 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – rezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim

– Stupac II, pod 4.1.5 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim

– Stupac III, pod 4.1.5 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura: rezidenata i nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4.1.5 i stupca II 4.1.5

– Stupac I, pod 4.1 – Ukupan iznos depozita ukupne države – rezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4.1.1, I 4.1.2, I 4.1.3 i I 4.1.5

– Stupac II, pod 4.1 – Ukupan iznos depozita ukupne države – nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca II 4.1.1, II 4.1.2, II 4.1.3 i II 4.1.5

– Stupac III, pod 4.1 – Ukupan iznos depozita ukupne države: rezidenata i nerezidenata, čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. ZOD-a ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4.1 i stupca II 4.1

– Stupac I, pod 4.1.a – Ukupan broj deponenata ukupne države – rezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim

– Stupac II, pod 4.1.a – Ukupan broj deponenata ukupne države – nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim

– Stupac III, pod 4.1.a – Ukupan broj deponenata ukupne države: rezidenata i nerezidenata čiji se depoziti ne smatraju prihvatljivim, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 4.1.a i stupca II 4.1.a

– Stupac I, pod 4.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita ukupne države (lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura) – rezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca I 4.1 od iznosa iz stupca I 4

– Stupac II, pod 4.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita ukupne države (lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura) – nerezidenata, rezultat je oduzimanja iznosa iz stupca II 4.1 od iznosa iz stupca II 4

– Stupac III, pod 4.2 – Ukupan iznos prihvatljivih depozita ukupne države (lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura) rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4.2 i stupca II 4.2

– Stupac I, pod 4.2.1 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – rezidenata, koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 4.2.1 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – nerezidenata, koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 4.2.1 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura: rezidenata i nerezidenata, koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4.2.1 i stupca II 4.2.1

– Stupac I, pod 4.2.1.a – Ukupan broj deponenata – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 4.2.1.a – Ukupan broj deponenata – nerezidenata, koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 4.2.1.a – Ukupan broj deponenata: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 4.2.1.a i stupca II 4.2.1.a

– Stupac I, pod 4.2.2 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – rezidenata, koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 4.2.2 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – nerezidenata, koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 4.2.2 – Ukupan iznos depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura: rezidenata i nerezidenata, koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4.2.2 i stupca II 4.2.2

– Stupac I, pod 4.2.2.a – Ukupan broj deponenata – rezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac II, pod 4.2.2.a – Ukupan broj deponenata – nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura

– Stupac III, pod 4.2.2.a – Ukupan broj deponenata: rezidenata i nerezidenata koji imaju ukupne prihvatljive depozite u iznosu višem od 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 4.2.2.a i stupca II 4.2.2.a

– Stupac I, pod 4.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – rezidenata do 100.000,00 eura Ukupan iznos osiguranih depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – rezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svakog deponenta – lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svakog deponenta – lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – rezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac II, pod 4.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – nerezidenata do 100.000,00 eura.

Ukupan iznos osiguranih depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – nerezidenata rezultat je zbrajanja:

– ukupnih prihvatljivih depozita svakog deponenta – lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji ne prelaze iznos od 100.000,00 eura i

– iznosa od 100.000,00 eura svakog deponenta – lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – nerezidenta čiji ukupni prihvatljivi depoziti u kreditnoj instituciji prelaze iznos od 100.000,00 eura.

– Stupac III, pod 4.3 – Ukupan iznos osiguranih depozita lokalne i regionalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 500.000,00 eura – rezidenata i nerezidenata do 100.000,00 eura, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 4.3 i stupca II 4.3

Stavka Izvješća

DEPOZITI FINANCIJSKIH INSTITUCIJA – S.12

U sektor financijskih institucija unose se podaci o depozitima deponenata koji su sukladno Sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica prema ESA 2010 na dan sastavljanja Izvješća, razvrstani u Sektor S.12

– Stupac I, pod 5 – Ukupan iznos depozita financijskih institucija – rezidenti,

– Stupac II, pod 5 – Ukupan iznos depozita financijskih institucija – nerezidenata,

– Stupac III, pod 5 – Ukupan iznos depozita financijskih institucija: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja iznosa iz stupca I 5 i stupca II 5

– Stupac I, pod 5.a – Ukupan broj deponenata financijskih institucija – rezidenata

– Stupac II, pod 5.a – Ukupan broj deponenata financijskih institucija – nerezidenata

– Stupac III, pod 5.a – Ukupan broj deponenata financijskih institucija: rezidenata i nerezidenata, rezultat je zbrajanja broja iz stupca I 5.a i stupca II 5.a

TEHNIČKA UPUTA ZA UNOS I DOSTAVLJANJE PODATAKA

Ova Uputa bit će objavljena na internetskoj stranici Hrvatske agencije za osiguranje depozita

http://www.haod.hr/članovi/sustav-osiguranja-depozita

PRILOG IV.

PODACI O DEPONENTIMA, DEPOZITIMA I DOSPJELIM OBVEZAMA ZA POTREBE OBRAČUNA OBEŠTEĆENJA

1. Tehnički i organizacijski preduvjeti

1.1. Generiranje .csv datoteka

Za potrebe obračuna obeštećenja deponenata kreditne institucije u kojoj je nastupio osigurani slučaj kreditna institucija je dužna generirati i dostaviti tri datoteke u .csv formatu iz svoje aplikacije:

1. podatke o deponentima (MAT<OIB>.csv),

2. podatke o depozitima (DPZ<OIB>.csv) i

3. podatke o dospjelim obvezama deponenata (KRD<OIB>.csv).

Oznaka <OIB> označava OIB kreditne institucije (npr. format datoteke je MAT 12345678901.csv gdje je 12345678901 OIB kreditne institucije). U.csv formatu graničnik je ';' (točka-zarez). On se ne smije koristiti u tekstu. Sadržaj čine velika tiskana slova i brojke.

1.2. Kodna stranica

Kodna stranica datoteka je MSWIN 1250 ili UTF-8.

1.3. Prvi red .csv datoteke

Prvi red svake datoteke je naziv kolona (npr. TIP_OSOBE;NAZIV;PREZIME;OIB;…)

1.4. Dostava podataka

Dostava podataka obavlja se na poziv Agencije u kojem će se navesti način dostave.

1. Baza podataka o deponentima sadrži podatke o deponentima na dan nastupa osiguranog slučaja. Sadržaj baze podataka o deponentima prikazan je u Tablici 1

Tablica 1

KolonaNaziv kolonaSadržajOpcionalnostLista vrijednostiNapomena
ATIP_OSOBETip osobeObavezan

FO – fizička osoba

ND – nefinancijsko društvo

NPUSK – neprofitna institucija koja služi kućanstvima

LD – lokalna država

FI – financijsko društvo i

UD – ukupna država

BNAZIVIme ili naziv deponentaObavezanZa fizičke osobe se unosi ime, a za ostale naziv
CPREZIMEPrezime deponentaObavezno za fizičke osobe i samozaposlene osobeSamo za fizičke osobe i samozaposlene osobe
DOIBOIBObavezno
EŠIFRAInterna šifra deponentaisključivo kad KI ne raspolaže podatkom o OIB-uInterna šifra deponenta banke koja mora biti jedinstvena
F

DATUM_

RODJENJA

Datum rođenja

Samo za fizičke osobe

Format DD.MM.GGGG

GTIP_DEPONENTATip deponentaObavezanTip deponenta iz popisa Agencije
HMJESTOMjesto prebivališta/boravišta/sjedištaObavezanMjesto ili naselje
IADRESAAdresa prebivališta/boravišta/sjedištaObavezanUlica i kućni broj
JPTTPoštanski broj prebivališta/boravišta/sjedištaObavezanIz popisa PTT brojeva
KDRZAVADržava prebivališta/boravišta/sjedištaObavezanIz službenog popisa država (dvoslovna oznaka)
LDRZAVLJANSTVODržavljanstvo nerezidentaAko se radi o nerezidentu, službeni popis
MTELEFONTelefon
NE-MAIL ADRESA
OKONTAKTKontakt osoba

KOLONA G – TIP DEPONENTA – svakom deponentu treba dodijeliti pripadajuću numeričku oznaku:

FIZIČKE OSOBE

1.0 – fizička osoba imatelj prihvatljivih depozita

1.4 – fizička osoba imatelj prihvatljivih depozita čiji su računi blokirani nalogom FINA-e

Trajna blokada dodjeljuje se deponentu fizičkoj osobi čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. Zakona o sustavu osiguranju depozita (u daljnjem tekstu: Zakon) ne smatraju prihvatljivim:

1.1 – član uprave i član nadzornog odbora kreditne institucije koji je tu funkciju obavljao na dan nastupa osiguranog slučaja ili u razdoblju 12 mjeseci prije nastupa osiguranog slučaja

1.2 – dioničar koji zajedno s članovima uže obitelji sudjeluje s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije

NEFINANCIJSKA DRUŠTVA

2.0 – nefinancijsko društvo imatelj prihvatljivih depozita

Trajna blokada dodjeljuje se deponentu nefinancijskom društvu čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. Zakona ne smatraju prihvatljivim:

2.3 – nefinancijsko društvo koje sudjeluje s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije,

2.4 – vladajuće, povezano i ovisno nefinancijsko društvo s kojim kreditna institucija čini koncern,

2.5 – nefinancijsko društvo koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvješća kreditne institucije

NEPROFITNE INSTITUCIJE KOJE SLUŽE KUĆANSTVIMA

3.0 – neprofitna institucija koja služi kućanstvima imatelj prihvatljivih depozita

Trajna blokada dodjeljuje se deponentu neprofitnoj instituciji koja služi kućanstvima čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. Zakona ne smatraju prihvatljivim:

3.1 – neprofitna institucija koja služi kućanstvima čiji se depoziti sukladno članku 5. stavku 3. Zakona ne smatraju prihvatljivim

UKUPNA DRŽAVA

6.1 – lokalna država čiji godišnji proračun za prethodnu godinu u odnosu na dan nastupa osiguranog slučaja iznosi najviše 500.000,00 eura, imatelj prihvatljivog depozita

Trajna blokada dodjeljuje se deponentu iz sektora ukupna država čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. Zakona ne smatraju prihvatljivim:

6.2 – lokalna država čiji godišnji proračun za prethodnu godinu u odnosu na dan nastupa osiguranog slučaja iznosi najviše 500.000,00 eura, a čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. Zakona ne smatraju prihvatljivim

6.3 – središnja država, fond socijalne sigurnosti, lokalna država čiji godišnji proračun za prethodnu godinu u odnosu na dan nastupa osiguranog slučaja iznosi više od 500.000,00 eura

FINANCIJSKA DRUŠTVA

Trajna blokada dodjeljuje se deponentu financijskom društvu čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. Zakona ne smatraju prihvatljivim:

7.1 – financijsko društvo – čiji se depoziti sukladno članku 6. stavku 3. Zakona ne smatraju prihvatljivim

2. Baza podataka o depozitima sadrži podatke o depozitima na dan nastupa osiguranog slučaja. Sadržaj baze podataka o depozitima prikazan je u Tablici 2

Tablica 2

KolonaNaziv koloneSadržajOpcionalnostLista vrijednostiNapomena
AOIBOIBObaveznoMora biti jedinstven
BSIFRA_DEPONENTAInterna šifra deponenta imatelja računaIsključivo kad KI ne raspolaže podatkom o OIB-uInterna šifra deponenta Banke
COIB stvarnog vlasnikaOIBObaveznoMora biti jedinstven
DŠIFRA STVARNOG VLASNIKAInterna šifra stvarnog vlasnika računaIsključivo kad KI ne raspolaže podatkom o OIB-u stvarnog vlasnikaInterna šifra deponenta kreditne institucije
ERACUN – partija depozitaBroj partije depozitaObavezanMora biti jedinstven
FKONTOBroj konta iz kontnog plana za bankeObavezanKontni plan za banke HNB-a
GTIP_DEPOZITATip depozitaObavezanTip depozita prema šifarniku Agencije
HVALUTAŠifra valuteObavezanBrojčana oznaka valute iz popisa valuta tečajne liste HNB
IGLAVNICA_VALUTA*Glavnica u valutiObavezanStandardni numerički format*
JKAMATE_VALUTA*Obračunate kamate u valutiObavezanStandardni numerički format*
KGLAVNICA_ EURO**Glavnica u eurimaObavezanStandardni numerički format*
LKAMATE_ EURO**Kamate u eurimaObavezanStandardni numerički format*
MDATUM_OBRACUNADatum zadnjeg redovnog obračuna kamataObavezanFormat DD.MM.GGGG

Napomena: *standardni numerički format je 99999999.99

*popunjava se i kada je valuta euro

** srednji tečaj HNB-a važeći na dan nastupa osiguranog slučaja

KOLONA G – TIP DEPOZITA – svakom depozitu treba dodijeliti numeričku oznaku koja mu pripada prema sljedećoj specifikaciji:

4.0 – dodjeljuje se depozitu kod kojeg ne postoji ograničenje obračuna obeštećenja

Trajna blokada dodjeljuje se:

4.1 – depozitu koji ne glasi na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke odnosno depozitu čiji imatelj nikad nije identificiran do dana nastupa osiguranog slučaja

4.2 – depozitu koji proizlazi iz poslova u odnosu na koje su donesene pravomoćne presude za kazneno djelo pranja novca u skladu s Kaznenim zakonom

4.3 – depozitu ili dijelu depozita koji je nastao nakon što je Hrvatska narodna banka oduzela odobrenje za rad kreditnoj instituciji

Privremena blokada dodjeljuje se depozitu:

5.1 – kod kojeg je ugovoreno da najmanje dva imatelja taj bankovni račun vode zajednički

5.2 – društva bez pravne osobnosti, nasljedničke i suvlasničke zajednice,

5.3 – kod kojeg je ugovoreno da deponent račun vodi u svoje ime, a za račun drugoga (povjerenički račun)

5.4 – na kojem je zasnovano založno pravo, dobrovoljno ili u sudskom postupku.

5.5 – koji je nastao 3 mjeseca prije nastupa osiguranog slučaja prijenosom na više osoba (cijepani)

5.6 – za čijeg se imatelja ne može sa sigurnošću utvrditi ima li pravo na obeštećenje ili je depozit predmet sudskog spora

5.7 – na kojem je mjera ograničenja raspolaganja koju je odredilo tijelo u Republici Hrvatskoj ili međunarodno tijelo

5.8 – koji se smatra dijelom privremenog visokog salda

KOLONA J – KAMATA_VALUTA

Kamate na depozite po viđenju obračunavaju se za razdoblje od zadnjeg redovnog obračuna do dana nastupa osiguranog slučaja primjenom ugovorene kamatne stope.

Kamate na oročene depozite obračunavaju se za razdoblje od zadnjeg redovnog obračuna do dana nastupa osiguranog slučaja primjenom ugovorene kamatne stope, a bez uvjeta dostizanja pune ugovorene ročnosti.

3. Baza podataka o dospjelim obvezama deponenata sadrži podatke o dospjelim obvezama deponenata na dan nastupa osiguranog slučaja. Sadržaj baze podataka o dospjelim obvezama prikazan je u Tablici 3.

Tablica 3.

KolonaNaziv koloneSadržajOpcionalnostLista vrijednostiNapomena
AOIBOIBObaveznoMora biti jedinstven
BSIFRA_DEPONENTAInterna šifra deponenta imatelja računaIsključivo kad KI ne raspolaže podatkom o OIB-u stvarnog vlasnikaInterna šifra deponenta Banke
CRACUN – partija dospjele obvezeBroj računa dospjele obvezeObavezanMora bit jedinstven
DKONTOKonto iz kontnog plana za bankeObavezanKontni plan za banke
EVALUTAŠifra valuteObavezanBrojčana oznaka valute iz popisa valuta tečajne liste HNB
FIZNOS U VALUTIIznos dospjele obveze u valutiObavezanStandardni numerički format*
GIZNOS U EURIMAIznos dospjele obveze u eurimaObavezanStandardni numerički format*

Napomena: * Standardni numerički format je 99999999999.99

Odgovorne osobe kreditne institucije dužne su dostaviti:

a) podatke o dospjelim obvezama: FO, ND, NPUSK i lokalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu u odnosu na dan nastupa osiguranog slučaja iznosi najviše 500.000,00 eura ili

b) ako nema dospjelih obveza: Izjavu da kreditna institucija na dan nastupa osiguranog slučaja nema dospjelih potraživanja od deponenata: FO, ND, NPUSK i lokalne države čiji godišnji proračun za prethodnu godinu u odnosu na dan nastupa osiguranog slučaja iznosi najviše 500.000,00 eura, u pisanoj formi, potpisanoj i ovjerenoj od strane odgovorne osobe kreditne institucije.

Kreditna institucija mora u pisanoj formi, potpisanoj i ovjerenoj od strane odgovorne osobe kreditne institucije, dostaviti popise:

1. članova uprave i nadzornog odbora kreditne institucije koji su te funkcije obavljali na dan nastupa osiguranog slučaja ili u razdoblju 12 mjeseci prije nastupa osiguranog slučaja;

2. dioničara koji zajedno s članovima uže obitelji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije;

3. dioničara nefinancijskih društava koja sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije;

4. vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern;

5. revizorskog društva koje je obavlio reviziju posljednjih financijskih izvješća za prethodne tri godine kreditne institucije prije nastupa osiguranog slučaja;

6. specifikaciju ugovora o otvaranju zajedničkog računa – preslike svih ugovora o otvaranju zajedničkog računa;

7. specifikaciju ugovora o otvaranju računa društva bez pravne osobnosti, nasljedničke i suvlasničke zajednice – preslike svih ugovora o otvaranju računa društva bez pravne osobnosti, nasljedničke i suvlasničke zajednice;

8. specifikaciju ugovora o otvaranju računa u svoje ime, a za račun drugoga (povjerenički račun) – preslike svih ugovora o otvaranju računa u svoje ime, a za račun drugoga;

9. Popis svih deponenata, depozita i dospjelih obveza deponenata.

PRILOG V.