Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

NN 9/2024 (24.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Ministarstvo kulture i medija

173

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 61/18 i 114/22), ministrica kulture i medija, nakon pribavljene suglasnosti ministra financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTICANJU ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Članak 1.

U Pravilniku o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (»Narodne novine«, broj 70/19 i 152/22) u članku 2. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Mjere financijskog poticaja iz ovog Pravilnika dodjeljuju se sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištima u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26. 6. 2014.) i Uredbi Komisije (EU) od 14. lipnja 2017. br. 2017/1084 o izmjeni uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih i operativnih programa potpore za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156, 20. 6. 2017.), Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL EU L 215, 7. 7. 2020.) i Uredbi Komisije (EU) 2023/1315 оd 23. lipnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe (EU) 2022/2473 o proglašenju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 167, 30. 6. 2023.), dalje u tekstu skupno: Uredba o općem skupnom izuzeću i na temelju kriterija i uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Nije dozvoljeno podnošenje Zahtjeva za audiovizualno djelo koje je već ostvarilo pravo na financijski poticaj temeljem ovog Pravilnika i pripadajućeg programa potpora.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. točki 3. riječi: »na televiziji« zamjenjuju se riječima:

»putem medijske usluge televizije odnosno televizijskog emitiranja i/ili putem audiovizualne medijske usluge na zahtjev«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 7. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. najmanji iznos ukupnih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje djela iz stavka 1. ovoga članka mora, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost, iznositi:

– 250.000,00 eura za igrani film

– 150.000,00 eura za televizijski film

– 100.000,00 eura po epizodi dramske televizijske serije

– 60.000,00 eura za dokumentarni film, animirani film, za epizodu dokumentarne televizijske serije, za animiranu televizijsku seriju minimalnog ukupnog trajanja 24 minute, za postprodukciju audiovizualnog djela ukoliko se prijava odnosi isključivo na tu fazu proizvodnje

s tim da navedeni najmanji iznos ne smije biti veći od 50 % cjelokupnog proračuna proizvodnje audiovizualnog djela.«

U točki 2. riječi: »a u slučaju koprodukcije hrvatski državljani ili porezni rezidenti Republike Hrvatske ili« brišu se.

U točki 3. riječi : »a u slučaju koprodukcije hrvatski državljani ili porezni rezidenti Republike Hrvatske te« brišu se.

U točki 4. riječi: »od 663.614,04 eura« zamjenjuju se riječima: »od 500.000,00 eura«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. u slučaju dodjele financijskog poticaja u iznosu većem od 1.000.000,00 eura osim udovoljenja prethodno navedenim uvjetima podnositelj Zahtjeva mora udovoljiti i sljedećim uvjetima:

– angažirati najmanje 3 (su)voditelja sektora poreznih rezidenata u Republici Hrvatskoj, u nekom od glavnih sektora produkcije zastupljenih u proizvodnji predmetnog audiovizualnog djela (scenografija, produkcija, kamera, kostimografija, režija, maska, kaskaderi, VFX/SFX);

– od ukupnog broja djelatnika koji sudjeluju u proizvodnji audiovizualnog djela (ne uključujući statiste i praktikante) u Republici Hrvatskoj najmanje 50 % djelatnika moraju biti porezni rezidenti Republike Hrvatske.«

U stavku 8. podstavku 3. iza riječi: »ljudskih prava« dodaju se riječi: »vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske,«.

Članak 5.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ukoliko se proizvodnja audiovizualnog djela djelomično odvija u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske te podnositelj Zahtjeva kumulira Zahtjev za financijski poticaj iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, financijski poticaj u iznosu od 30 % obračunava se na udio u ukupnim troškovima iz stavka 1. ovoga članka, umanjenim za troškove iz stavka 2. ovoga članka, koji je razmjeran udjelu snimajućih dana/animacije/ postprodukcije u ispodprosječno rangiranim jedinicama u ukupnom broju snimajućih dana/animacije/ postprodukcije u Republici Hrvatskoj.«

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. riječi: »Ministarstva kulture« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za poslove kulture«, a riječi: »dva producenta« zamjenjuju se riječima: »dva člana«.

U stavku 2. riječi: »ministar kulture« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za kulturu«.

U stavku 3. podstavku 1. iza riječi: »čiji je« dodaje se riječ: »koautor,«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu čiju visinu utvrđuje ravnatelj Centra u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i sličnih tijela.«.

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Najkasnije 8 dana prije službenog početka snimanja ili prve animacije učinjene u Republici Hrvatskoj odnosno u slučaju da se zahtjev za ostvarivanje prava na financijski poticaj podnosi isključivo za postprodukciju, prije službenog početka postprodukcije u Republici Hrvatskoj audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika, podnositelj Zahtjeva obvezan je Povjerenstvu dostaviti:«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva (pravne osobe) i odgovorne osobe u pravnoj osobi koja potpisuje zahtjev ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, ne starije od 30 dana;«

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. dokaz o javnom prikazivanju audiovizualnog djela koje je proizveo tijekom prethodne tri godine

– za dugometražni igrani film i serije – potvrda distributera/kinoprikazivača/pružatelja medijskih usluga/nakladnika televizije ili drugi odgovarajući dokaz o javnom prikazivanju filma

– za animirani, igrani i dokumentarni film – dokaz o prikazivanju u okviru programa barem jednog međunarodnog filmskog festivala

Predmetni dokaz nije potrebno dostaviti ako je podnositelj zahtjeva bio korisnik državne potpore temeljem ovog Programa u zadnje tri godine za audiovizualno djelo koje je javno prikazano, o čemu Centar ima dostupne podatke.«.

Točka 14. mijenja se i glasi:

»14. potvrdu o otvorenom namjenskom računu za predmetno audiovizualno djelo«.

Članak 8.

U članku 9. stavku 3. riječ: »prijave« zamjenjuje se riječima: »uredno podnesenog Zahtjeva«.

Članak 9.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Podnositelj Zahtjeva je dužan na odjavnoj špici audiovizualnog djela naznačiti, uz navođenje službenog logotipa Centra, da je isto financirano sredstvima državne potpore koju dodjeljuje Centar te po završetku proizvodnje cjelokupnog audiovizualnog djela, a najkasnije 8 (osam) dana od početka službene distribucije odnosno emitiranja predmetnog audiovizualnog djela Centru dostaviti 5 (pet) fotografija i video najavu predmetnog audiovizualnog djela za potrebe promocije programa potpore u zemlji i inozemstvu.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Dosadašnji stavci 3. i 4. koji postaju stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Pravna osoba kojoj je izdano Rješenje o jamstvu dužna je bez odgode izvijestiti Centar u slučaju da je nakon donošenja rješenja došlo do:

– pomicanja datuma početka snimanja, izrade prve animacije ili početka postprodukcije za više od 30 dana od predviđenog

– promjene za više od 10 % u podnesenom planu financiranja proizvodnje cjelokupnog djela u kojem su navedeni svi izvori financiranja te financijskom planu proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj

– bitne izmjene pravnog i/ili činjeničnog stanja.

(5) U slučaju nastanka okolnosti iz stavka 4. ovoga članka, Povjerenstvo može predložiti Centru donošenje odluke o daljnjem postupanju.«.

Članak 10.

U članku 11. stavku 1. riječi: »Ministarstvo kulture« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove kulture«.

Članak 11.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »dužan« dodaju se riječi: »temeljem pravne osnove objavljivanja informacija iz članka 9. Uredbe o općem skupnom izuzeću«.

Članak 12.

Dodatak 1, Dodatak 1a i Dodatak 2 Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (»Narodne novine«, broj 70/19 i 152/22) mijenjaju se u tekstu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 611-08/23-01/0022

Urbroj: 532-02-03-01/1-24-04

Zagreb, 4. siječnja 2024.

Ministrica

dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

DODATAK 1

KVALIFIKACIJSKI TEST ZA KOPRODUKCIJE

NAZIV PROJEKTA 
PODNOSITELJ ZAHTJEVA 

DATUM I POTPIS: ____________________________________

Osnovni uvjeti: da bi projekt zadovoljio kvalifikacijski test, mora ostvariti minimalno 22 boda (od ukupno 44 mogućih), s time da mora zadovoljiti minimalno 6 bodova iz Dijela A (Kulturni sadržaj), minimalno 10 bodova iz Dijela B (Doprinos ljudskih potencijala) i minimalno 6 bodova iz Dijela C (Korištenje produkcijskih potencijala Republike Hrvatske).

DIO A – KULTURNI SADRŽAJ

Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova
A1Tema i sadržaj djela temelji se na osobi, liku ili događajima koji čine dio hrvatske, europske ili svjetske kulture, povijesti, mitologije ili religije ili narativno koherentnim projekcijama prošlosti i budućnosti2 
A2Djelo je smješteno na lokaciji u Hrvatskoj ili u nekoj od europskih država, ili njegove slike predstavljaju Hrvatsku ili neku drugu europsku državu ili kulturno okruženje2 
A3Djelo je inspirirano ili se temelji na adaptaciji postojećeg književnog, glazbenog, kazališnog ili audiovizualnog djela2 
A4Djelo se bavi suvremenim političkim, društvenim ili kulturnim temama i/ili sadržajima2 
A5Konačna verzija djela je na hrvatskom ili jednom od europskih jezika2 
A6Djelo predstavlja suvremenog umjetnika iz druge discipline, a njegov/njen doprinos čini bitan dio djela2 
UKUPNO A (A1+A2+A3+A4+A5+A6)12 


DIO B – DOPRINOS LJUDSKIH POTENCIJALA

Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova
B1Djelu su svoj doprinos dali državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP u ulozi: 
 
a) redatelj1 
b) producent1 

c) barem jedan koautor:

– autor dijaloga

– autor scenarija

– direktor fotografije

– glavni animator

– glavni crtač (layout man)

– skladatelj glazbe

1 
d) barem jedan autor doprinosa ili voditelj sektora: 
 

za igrana i dokumentarna djela*:

– direktor filma

– glavni garderobijer

– kostimograf

– montažer

– montažer zvuka

– operater kamere

– prvi pomoćnik redatelja

– scenograf

– slikar maski

– supervizor vizualnih efekata

– vođa snimanja

*2 boda za jednog, 1/2 za svakog narednog, 7 maksimalno

7 
ILI 
 

za animirana djela*:

– animator

– asistent animatora

– compositing

– čistač

– dizajner likova

– dizajner pozadina

– dizajner svjetla

7

– fazer

– kolorist

– lutkar

– modeler

– montažer

– motion capture supervizor

– operater kamere

– rendering slike

– rigger

– scenograf

– supervizor vizualnih efekata

– trik snimatelj

*2 boda za jednog, 1/2 za svakog narednog, 7 maksimalno

 
e) glavni glumac ili glas1 
f) minimalno 3 sporedna glumca ili glasa1 
g) minimalno 1 praktikant u nekom od glavnih sektora2 
UKUPNO B114 


B2Ostali članovi ekipe angažirani u proizvodnji djela 
 
Najmanje 50 % članova ekipe angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i statista su državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.6 
ILI 
 
Najmanje 40 % članova ekipe angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i statista su državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.4 
ILI 
 
Najmanje 30 % članova ekipe angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i statista su državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.3 
UKUPNO B26 
   
UKUPNO B (B1+B2)20 

DIO C – KORIŠTENJE PRODUKCIJSKIH POTENCIJALA REPUBLIKE HRVATSKE

Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova
C1Snimanje i/ili proizvodnja se odvija na lokacijama ili u studijima u Hrvatskoj 
 
najmanje 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje/postprodukcije odvija se u Hrvatskoj5 
ILI 
 
najmanje 30 do 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje/postprodukcije odvija se u Hrvatskoj3 
ILI 
 
Najmanje 15 do 30 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje/postprodukcije odvija se u Hrvatskoj2 
UKUPNO C15 
C2Za koprodukciju su angažirani pružatelji usluga sa sjedištem u Hrvatskoj 
 
Najmanje 50 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskim pružateljima usluga.7 
ILI 
 
Najmanje 30 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskim pružateljima usluga.5 
ILI 
 
Najmanje 15 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskim pružateljima usluga.3 
UKUPNO C27 
    
UKUPNO C (C1+C2)12 
    
UKUPNO A+B+C44 


DODATAK 1a

KVALIFIKACIJSKI TEST ZA SERVISNE PRODUKCIJE

NAZIV PROJEKTA 
PODNOSITELJ ZAHTJEVA 

DATUM I POTPIS: ________________________________________________________

Osnovni uvjeti: da bi projekt zadovoljio kvalifikacijski test, mora ostvariti minimalno 14 bodova (od ukupno 36 mogućih), s time da mora zadovoljiti minimalno 4 boda iz Dijela A (Kulturni sadržaj), minimalno 6 bodova iz Dijela B (Doprinos ljudskih potencijala) i minimalno 4 boda iz Dijela C (Korištenje produkcijskih potencijala Republike Hrvatske).

DIO A – KULTURNI SADRŽAJ

Mogući broj bodova

Ostvareni broj

bodova

A1Tema i sadržaj djela temelji se na osobi, liku ili događajima koji čine dio hrvatske, europske ili svjetske kulture, povijesti, mitologije ili religije ili narativno koherentnim projekcijama prošlosti i budućnosti2 
A2Djelo je smješteno na lokaciji u Hrvatskoj ili u nekoj od europskih država, ili njegove slike predstavljaju Hrvatsku ili neku drugu europsku državu ili kulturno okruženje2 
A3Djelo je inspirirano ili se temelji na adaptaciji postojećeg književnog, glazbenog, kazališnog ili audiovizualnog djela2 
A4Djelo se bavi suvremenim političkim, društvenim ili kulturnim temama i/ili sadržajima2 
A5Konačna verzija djela je na hrvatskom ili jednom od europskih jezika2 
A6Djelo predstavlja suvremenog umjetnika iz druge discipline, a njegov/njen doprinos čini bitan dio djela2 
UKUPNO A (A1+A2+A3+A4+A5+A6)12 

DIO B – DOPRINOS LJUDSKIH POTENCIJALA

Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova
B1Djelu su svoj doprinos dali državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP u ulozi: 
 
a) redatelj1 
b) producent1 

c) barem jedan koautor:

– autor dijaloga

– autor scenarija

– direktor fotografije

– glavni animator

– glavni crtač (layout man)

– skladatelj glazbe

1 
d) barem jedan autor doprinosa ili voditelj sektora: 
 

za igrana i dokumentarna djela:

– direktor filma

– glavni garderobijer

– kostimograf

– montažer

– montažer zvuka

– operater kamere

– prvi pomoćnik redatelja

– scenograf

– slikar maski

– supervizor vizualnih efekata

– vođa snimanja

1 
ILI 
 

za animirana djela:

– animator

– asistent animatora

– compositing

– čistač

– dizajner likova

– dizajner pozadina

– dizajner svjetla

– fazer

– kolorist

– lutkar

– modeler

– montažer

– motion capture supervizor

– operater kamere

– rendering slike

– rigger

– scenograf

– supervizor vizualnih efekata

– trik snimatelj

1 
e) glavni glumac ili glas1 
f) minimalno 3 sporedna glumca ili glasa1 
UKUPNO B16 

B2Praktikanti angažirani u proizvodnji djela 
 
minimalno 3 praktikanta u nekim od glavnih sektora produkcije su hrvatski državljani ili porezni rezidenti Republike Hrvatske2 
UKUPNO B22 
B3Ostali članovi ekipe angažirani u proizvodnji djela 
 
najmanje 50 % članova ekipe angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i B2 te statista su državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.6 
ILI 
 
najmanje 40 % članova ekipe angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i B2 te statista su državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.4 
ILI 
 
najmanje 30 % članova ekipe angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i B2 te statista su državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.3 
UKUPNO B36 
    
UKUPNO B (B1+B2+B3)14 


DIO C – KORIŠTENJE PRODUKCIJSKIH POTENCIJALA REPUBLIKE HRVATSKE

Mogući broj bodova

Ostvareni

broj

bodova

C1Snimanje i/ili proizvodnja se odvija na lokacijama ili u studijima u Hrvatskoj 
 
najmanje 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje/postprodukcije odvija se u Hrvatskoj5 
ILI 
 
najmanje 30 do 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje/postprodukcije odvija se u Hrvatskoj3 
ILI 
 
Najmanje 15 do 30 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje/postprodukcije odvija se u Hrvatskoj2 
UKUPNO C15 
 
C2Za koprodukciju su angažirani pružatelji usluga sa sjedištem u Hrvatskoj 
 
Najmanje 50 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskim pružateljima usluga.5 
ILI 
 
Najmanje 30 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskim pružateljima usluga.3 
ILI 
 
Najmanje 15 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskim pružateljima usluga.2 
UKUPNO C25 
    
UKUPNO C (C1+C2)10 
    
UKUPNO A+B+C36 

DODATAK 2

POPIS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA

1.PREDPRODUKCIJSKI TROŠKOVI

 

 

 

 

 

 

 

Istraživanje i razvoj projekta (materijalni troškovi za istraživanje, honorari stručnih suradnika) isključivo ako se radi o dokumentarnom i igrano-dokumentarnom filmu.
Troškovi obilaska lokacija
 

Smještaj i transport (najam brodova, cestarina, mostarina, najam vozila, najam motorola, troškovi snimanja dronom i sl.)
 

Prehrana
 

Dnevnice
Honorari i plaće za autorski i produkcijski tim u obilasku lokacija te stručne suradnike s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi) za hrvatske državljane odnosno porezne rezidente u Republici Hrvatskoj, obračunati i plaćeni u Republici Hrvatskoj temeljem postojećih propisa.
Pribave dozvola
2.HONORARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorari i plaće autorskog, produkcijskog i tehničkog ljudskog potencijala sa svim pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi) za hrvatske državljane odnosno porezne rezidente u Republici Hrvatskoj, obračunati i plaćeni u Republici Hrvatskoj temeljem postojećih propisa.
Sektor režije
Sektor produkcije
Sektor organizacije
Sektor glumaca
Sektor statista
Sektor kaskadera
Sektor scenografije, gradnje, rekvizite i studija
Sektor scenske tehnike
Sektor specijalnih efekata
Sektor animacije
Sektor modeliranja likova
Sektor modeliranja scenografije
Sektor kostimografije
Sektor maske i frizure
Sektor rasvjete
Sektor kamere
Sektor zvuka
Sektor lokacija
Sektor prehrane (opskrba pripremljenom hranom i pićem)
Sektor glazbe
Sektor montaže slike
Sektor montaže zvuka
Sektor montaže glazbe
Sektor obrade i dizajna slike i zvuka
Sektor stručnjaka za posebne usluge (doktori, medicinske sestre, veterinari, gorska služba i sl. usluge)
Sektor specijalnih konzultanata za rad na scenariju ili pomoć pri realizaciji na snimanju
3.SCENOGRAFIJA I KOSTIMI

 

 

 

 

Troškovi kupovine scenografije i rekvizita
Troškovi gradnje i adaptacije scenografije (trošak materijala te najam radnih strojeva i alata)
Troškovi najma/zakupa scenografije, rekvizita i studija
Najmovi i zavisni troškovi opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

Najmovi/zakup lokacija
Najmovi životinja svih vrsta
Najmovi/zakup pokretne i nepokretne imovine (rekvizita, vozila koja se koriste za snimanje (igrajuća vozila))
Najmovi objekata i infrastruktura potrebnih za snimanje audiovizualnog djela (pokretne kuhinje, WC-i, kamp kućice, šatori, autobusi za kostim i šminku)
Troškovi kostimografije (troškovi svih usluga, izrade, najma i kupovine dobara vezanih uz kostimografiju audiovizualnog djela)
Troškovi modeliranja likova i scenografije te izrade pozadina (troškovi usluga, najma i kupovine potrošnih materijala za animirana audiovizualna djela)
Troškovi specijalnih efekata, potrošnoga materijala, filmskog oružja, filmskog streljiva
Troškovi šminke, maske i frizure
4.TEHNIČKA OPREMA

 

 

 

 

Troškovi najma scenske tehnike i kupovine potrošne robe i dobara vezanih uz scensku tehniku
Troškovi najma rasvjetne tehnike i kupovine potrošne robe i dobara vezanih uz rasvjetnu tehniku
Troškovi najma kamere (uključujući čamac za kameru i sigurnosnu opremu za kaskadere i glumce) i prateće tehnike uz kameru, troškovi najma opreme za zvuk i prateće tehnike uz opremu za zvuk, troškovi najma opreme za animaciju, kompoziting i rendering, kupovina prateće potrošne robe i dobara vezanih uz opremu za kameru i prateću tehniku, opremu za zvuk te opremu za animaciju
Kupovina opreme, uključivo i računalne opreme za animaciju i/ili postprodukciju za proizvodnju u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od godinu dana, priznata u vrijednosti godišnje amortizacijske stope za dugotrajnu imovinu
5.PUTOVANJE, TRANSPORT, PREHRANA

 

 

 

 

 

Troškovi transporta (najam vozila potrebnih tijekom proizvodnje audiovizualnog djela)
Gorivo, cestarine i ostali troškovi vezani uz transport i vozila
Troškovi prijevoza (zrakoplov, vlak, autobus, brod)
Troškovi smještaja djelatnika angažiranih na proizvodnji djela (pripreme, snimanje i postprodukcija)
Troškovi prehrane (catering i craft isključivo u smislu nabave i dostave hrane i bezalkoholnih pića za set)
6.FILMSKI MATERIJAL I MONTAŽA

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi montaže slike, zvuka i glazbe
Troškovi obrade, dorade i dizajna slike i zvuka
Izrada fotografija
Izrada making of materijala
Troškovi najma računalnih programa za animaciju, kompoziting i rendering
Troškovi najma ostale računalne opreme i programa za vrijeme proizvodnje
Troškovi vizualnih efekata
7.TROŠKOVI LOKACIJA

 

 

Najmovi vozila u svrhu pružanja usluge proizvodnje audiovizualnog djela (policijska vozila, zaštitarska vozila, hitna pomoć, vatrogasna kola, čamac za kameru)
Dodatni troškovi na lokacijama (čišćenje, komunalni doprinosi, medicinski materijal i sl.)
8.OSTALI TROŠKOVI

 

 

Troškovi zelenog certifikata (green filming certificate)
Troškovi osiguranja od ozljeda na radu cjelokupne ekipe u svim fazama proizvodnje; troškovi od odgovornosti prema trećim osobama, osiguranje imovine trećih (uključivo i filmskog materijala) koja pokrivaju sva oštećenja ili gubitak, osiguranje financijskih gubitaka (uslijed lošeg vremena, bolesti glumaca) za vrijeme snimanja.

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi revizije
Troškovi pravnih i drugih savjetodavnih usluga (odvjetnik, javni bilježnik, porezni savjetnik, financijski savjetnik)
Uredski troškovi filmske ekipe na terenu za vrijeme proizvodnje (priprema, snimanje i rasprema)
 

Zakup uredskog prostora na terenu, skladišta, prostora za garderobu i šminku, prostora za potrebe izbora glumaca (casting), prostora za dnevni odmor glumaca, najam uredskog namještaja
 

Najam uredske opreme (telefona, računala, fotokopirnog uređaja, priključaka za telefon i internet i sl.)
 

Računi za telekomunikacijske i internetske usluge
 

Troškovi dostave i poštanskih usluga, carine