Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

NN 9/2024 (24.1.2024.), Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

PLINACRO d.o.o.

185

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (klasa: 391-32/23-01/2, urbroj: 371-04-23-11) od 21. prosinca 2023. godine, operator transportnog sustava donosi

IZMJENE I DOPUNE

MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Članak 1.

U Mrežnim pravilima transportnog sustava (»Narodne novine«, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21 i 58/22) u članku 39. stavci 3., 4., 5. i 6. se mijenjaju i glase:

»(3) Operator terminala za UPP dužan je dva dana prije početka pretovara UPP-a dostaviti operatoru transportnog sustava specifikaciju kvalitete plina koji će predavati u transportni sustav.

(4) Proizvođač plina i operator sustava skladišta plina dužni su operatora transportnog sustava obavijestiti o svakoj očekivanoj promjeni gornje ogrjevne vrijednosti od 5 % ili više u odnosu na gornju ogrjevnu vrijednost plina koji predaju u transportni sustav u vrijeme saznanja o okolnosti koja može utjecati na promjenu gornje ogrjevne vrijednosti. Obavijest mora biti dostavljena najkasnije pet radnih dana prije očekivane promjene gornje ogrjevne vrijednosti, a u slučaju nastupa nepredvidivih okolnosti odmah po saznanju navedenog.

(5) Operator transportnog sustava dužan je elektroničkom poštom, bez odgode, obavijestiti krajnje kupce, operatora distribucijskog sustava i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava o okolnostima iz stavka 4. ovog članka. Obavijest mora sadržavati procijenjeni iznos ogrjevne vrijednosti.

(6) Operator transportnog sustava dužan je elektroničkom poštom, bez odgode, obavijestiti krajnje kupce, operatora distribucijskog sustava i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, ako gornja ogrjevna vrijednost iz specifikacije kvalitete plina iz stavka 3. odstupa 5 % ili više od gornje ogrjevne vrijednosti iz prethodno dostavljene specifikacije plina.«

Stavci 7., 8., 9. i 10 se brišu.

Članak 2.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Ako operator transportnog sustava utvrdi da se na pojedinom ulazu u transportni sustav predaje plin koji nije standardne kvalitete, korisnik transportnog sustava, koji je ugovorio kapacitete na tom ulazu, proizvođač prirodnog plina, operator sustava skladišta plina ili operator terminala za UPP dužan je na poziv operatora transportnog sustava bez odlaganja poduzeti mjere kojima će, u najkraćem roku, osigurati predaju plina standardne kvalitete ili obustaviti predaju plina u transportni sustav te o poduzetim i planiranim mjerama redovno obavještavati operatora transportnog sustava.

(2) U slučaju da korisnik transportnog sustava, proizvođač prirodnog plina, operator sustava skladišta plina ili operator terminala za UPP ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovog članka, operator transportnog sustava ima pravo obustaviti preuzimanje plina u transportni sustav.

(3) Operator transportnog sustava dužan je elektroničkom poštom, bez odgode, obavijestiti krajnje kupce, operatora distribucijskog sustava i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava o okolnostima iz stavka 1. ovog članka. Obavijest mora sadržavati podatak o parametrima kvalitete plina koji odstupaju od propisanih vrijednosti te informaciju o očekivanom trajanju odstupanja u kvaliteti plina.

(4) Korisnik transportnog sustava, proizvođač prirodnog plina, operator sustava skladišta plina ili operator terminala za UPP koji je u transportni sustav predao plin izvan standardne kvalitete dužan je nadoknaditi sve troškove i štetu nastalu operatoru transportnog sustava, operatoru sustava skladišta plina, operatoru distribucijskog sustava, organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava, korisniku transportnog sustava i krajnjem kupcu priključenom na transportni ili distribucijski sustav, kao posljedicu predaje plina izvan standardne kvalitete.

(5) Operator transportnog sustava će na zahtjev operatora distribucijskog sustava, organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, operatora sustava skladišta plina, korisnika transportnog sustava ili krajnjeg kupca priključenog na transportni ili distribucijski sustav koji je pretrpio štetu zbog plina izvan standardne kvalitete, obavijestiti dotičnog o korisniku transportnog sustava, proizvođaču prirodnog plina, operatoru sustava skladišta plina i/ili operatoru terminala za UPP koji je u transportni sustav predao plin izvan standardne kvalitete.«

Članak 3.

U članku 62. stavku 1. iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi:

»e) unutardnevni standardni kapacitetni proizvod – određeni iznos kapaciteta za određeno razdoblje unutar jednog plinskog dana (počevši od određenog sata unutar plinskog dana do kraja tog plinskog dana)«.

Članak 4.

U članku 67. stavku 2. iza riječi »članka« dodaje se zarez i riječi »osim unutardnevnog prekidivog kapaciteta,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

»(3) Unutardnevni prekidivi kapacitet ugovara se na način da se količina nominiranog plina iznad rezerviranog kapaciteta do najvećeg nominiranog, odnosno renominiranog iznosa pojedinog plinskog sata, dodjeljuje kao ugovoreni nespojeni prekidivi unutardnevni kapacitet za sve sate do kraja plinskoga dana koji su predmet nominacije odnosno renominacije (postupak veće nominacije)«.

U stavku 9. točki d) iza riječi »premiji« dodaje se zarez i riječi »odnosno za postupak veće nominacije, oznaku nominacijske datoteke i broj zahtjeva za rezervacijom«.

Iza stavka 10. dodaje se novi stavak koji glasi:

»(12) Smanjenje nominirane količine plina u narednim renominacijama ne utječe na obvezu iz prethodnog stavka za kapacitet ugovoren u skladu sa stavkom 3. ovog članka.«

Dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 4. do 8.

U dosadašnjim stavcima 8. do 10. koji postaju stavci 9. do 11., riječi »stavka 7.« zamjenjuju se riječima »stavka 8.«

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 13.

Članak 5.

U članku 69. stavku 1. iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi:

»e) za unutardnevni standardni kapacitetni proizvod – četiri sata prije početka korištenja proizvoda, a iznimno za prvi proizvod nakon provedene konačne raspodjele kapaciteta na dnevnoj razini za sljedeći plinski dan;«.

U stavku 4. iza riječi »kWh/d« briše se točka te se dodaju riječi »osim za unutardnevni kapacitetni proizvod za koji iznos kapaciteta ne može biti manji od 10 kWh/h.«

Članak 6.

U članku 71. stavku 8. iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi:

»e) za unutardnevni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije tri sata prije korištenja proizvoda«

Članak 7.

U članku 73. iza stavka 10. dodaju se novi stavci koji glase:

»(11) U slučaju kada na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz sustava skladišta plina i na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz terminala za UPP trgovac ili opskrbljivač nije ugovorio kapacitet na predmetnom ulazu za pojedini plinski dan, a nominirao je korištenje kapaciteta kod operatora sustava skladišta odnosno operatora terminala za ukapljeni prirodni plin u određenoj bilančnoj skupini, dužan je operatoru transportnog sustava platiti naknadu za korištenje transportnog sustava bez ugovorenog kapaciteta u roku od osam dana od izdavanja računa.

(12) U slučaju iz stavka 11. ovog članka, utvrđena količina plina raspodijelit će se bilančnoj skupini kojoj pripada trgovac ili opskrbljivač plinom koji je korisnik sustava skladišta plina ili terminala za UPP u skladu s dostavljenom nominacijom koju dostavlja operator sustava skladišta ili operator terminala za UPP.«

U dosadašnjem stavku 11., koji postaje stavak 13., iza riječi »opskrbljivaču« dodaju se riječi »i trgovcu«, a iza riječi »stavka 9.« dodaju se riječi »i stavka 11.«

Dosadašnji stavci 12. i 13. postaju stavci 14. i 15.

Članak 8.

U članku 109. stavku 1. brojka »111.« zamjenjuje se brojkom »107.a«.

U stavcima 4. i 5. riječ »kranji« zamjenjuje se s »krajnji«.

Članak 9.

Članak 141. mijenja se i glasi:

»Postupak »koristi ili izgubi« za stalni kapacitet za dan unaprijed

Članak 141.

(1) Operator transportnog sustava primjenjuje pravila postupka »koristi ili izgubi« za stalni kapacitet za dan unaprijed temeljem odluke Agencije.

(2) Pravila iz ovoga članka primjenjuju se na korisnika transportnog sustava koji na pojedinoj interkonekcijskoj točki ima rezerviran kapacitet u iznosu od 10 % ili više u odnosu na prosječni tehnički kapacitet u prethodnoj plinskoj godini.

(3) Nakon zaprimanja nominacija operator transportnog sustava sukladno članku 81. stavku 1. ovih Mrežnih pravila provodi postupak oduzimanja kapaciteta primjenom sljedećih pravila:

a) korisniku čija je nominacija do 80 % ugovorenog kapaciteta bit će oduzeto 10 % ugovorenog kapaciteta

b) korisniku čija je nominacija viša od 80 % ukupno ugovorenog kapaciteta bit će oduzeto pola nenominiranog iznosa.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka oduzeti kapacitet bit će ponuđen na redovitoj dnevnoj aukciji zajedno sa slobodnim kapacitetom za svaku pojedinu interkonekciju.

(5) Ako je po završetku aukcije ugovoreni kapacitet manji od slobodnoga kapaciteta, oduzeti kapacitet bit će vraćen korisniku transportnog sustava. Ako je ugovoren veći kapacitet od slobodnoga kapaciteta, ali manji od tehničkoga kapaciteta, preostali iznos oduzetoga kapaciteta koji nije ugovoren bit će vraćen korisniku transportnog sustava proporcionalno udjelu oduzetoga kapaciteta pojedinoga korisnika transportnog sustava u ukupno oduzetom kapacitetu svih korisnika transportnog sustava.

(6) O slučaju iz stavaka 3. i 5. ovog članka voditelj bilančne skupine i korisnik transportnog sustava bit će obaviješteni automatskim porukama iz SUKAP sustava.

(7) Oduzeti dio ugovorenoga kapaciteta koji nije vraćen u skladu sa stavkom 5. ovog članka bit će dodijeljen korisniku transportnog sustava kao prekidivi kapacitet.

(8) Cijena prekidivog kapaciteta iz stavka 7. ovog članka ne umanjuje se bez obzira na broj prekida.

(9) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, operator transportnog sustava ograničava renominaciju stalnoga kapaciteta na interkonekciji prema sljedećim pravilima:

a) korisniku čija je nominacija od 20 % do 80 % od ugovorenoga kapaciteta renominacija je dozvoljena do najviše 90 %, a najmanje do 10 % ugovorenoga kapaciteta

b) korisniku čija je nominacija viša od 80 % od ugovorenoga kapaciteta renominacija je dozvoljena do najviše pola nenominiranoga kapaciteta, a najmanje do 10 % ugovorenoga kapaciteta

c) korisniku čija je nominacija do 20 % od ugovorenoga kapaciteta renominacija je dozvoljena do najviše 90 %, a najmanje pola od nominirane količine plina.«

Završna odredba

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: PL/23-01/112

Urbroj: O/AK2-23-45

Zagreb, 11. siječnja 2024.

Predsjednik Uprave
Ivica Arar, dipl. iur., v. r.